GIỚI LUẬT »
Mừng xuân An Lạc Canh Tý 2020

LỊCH SỬ PHẬT GIÁO

GIÁO LÝ CĂN BẢN

GIỚI LUẬT TẠI GIA

XIN HÃY GHI NHỚ

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm

MỚI CẬP NHẬT

Năm loại tôn tượng Thiên Thủ Quán Âm

February 7, 2020 0

Theo Truyền Thống Mật Giáo, để có thể rộng độ Chúng Sinh, chư Phật đã giảng dạy các Giáo Pháp tu hành qua Pháp tu Thiên Thủ Quán Âm. Tuy nhiên để phù hợp với căn cơ của từng loại chúng sinh nên chư Phật, chư Tổ đã vận dụng từng loại hình tượng kèm theo Chân Ngôn và Ấn Khế để giáo hóa.

Đại Bi Tâm Đà La Ni

Đại Bi Tâm Đà La Ni

February 7, 2020 0

Đại Bi Tâm Đà La Ni là bài Chú căn bản minh họa Công Đức Nội Chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát. Bài Chú này có các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni… và thường gọi tắt là Chú Đại Bi.

Thanh Cảnh Quán Âm

Thanh Cảnh Quán Âm (bản PDF)

February 7, 2020 0

Theo truyền thống Mật Giáo thì Tôn này vì muốn dứt trừ mọi sự sợ hãi, oán nạn cho tất cả chúng sinh nên đã ăn nuốt tất cả chất độc, mọi loại bất thiện uế ác … gom tụở cổ mà có cái cổ màu xanh và sau này cái cổ màu xanh được biểu thị cho nghĩa Phiền Não tức BồĐề. Do đây mới có tên là Thanh Cảnh.

卍 – 卍 – 卍

Chúc mừng năm mới