Đại Tạng Kinh: 13. Bộ Tỳ Đàm (1536 – 1563) 毗曇部

1536, A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận, 20 quyển, [ Tôn Giả Xá Lợi Tử thuyết Đường Huyền Trang dịch ]The Comprehensive Shastra on the Different Doors of the Abhidharma Collection阿毘達磨集異門足論[尊者舍利子說 唐 玄奘譯

1537, A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận, 12 quyển, [ Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên tạo Đường Huyền Trang dịch ]Shastra on the Abhidharma Dharma Skandha Pada阿毘達磨法蘊足論[尊者大目乾連造 唐 玄奘譯

1538, Thi Thiết Luận, 7 quyển, [ Tống Pháp Hộ đẳng dịch ]The Shastra on Designations of Types施設論[宋 法護等譯

1539, A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Luận, 16 quyển, [ Đề Bà Thiết Ma tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Comprehensive Shastra on the Conscious Body of Abhidharma阿毘達磨識身足論[提婆設摩造 唐 玄奘譯

1540, A Tỳ Đạt Ma Giới Thân Túc Luận, 3 quyển, [ Tôn Giả Thế Hữu tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Comprehensive Shastra on the Realm Body of Abhidharma阿毘達磨界身足論[尊者世友造 唐 玄奘譯

1541, Chúng Sự Phân A Tỳ Đàm Luận, 12 quyển, [ Tôn Giả Thế Hữu tạo Tống Cầu Na Bạt Đà La cộng Bồ Đề Da Xá dịch ]The Abhidharma Shastra of Various Divisions of Matters眾事分阿毘曇論[尊者世友造 宋 求那跋陀羅共菩提耶舍譯

1542, A Tỳ Đạt Ma Phẩm Loại Túc Luận, 18 quyển, [ Tôn Giả Thế Hữu tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Comprehensive Shastra on the Grades and Categories of Abhidharma阿毘達磨品類足論[尊者世友造 唐 玄奘譯

1543, A Tỳ Đàm Bát Kiền Độ Luận, 30 quyển, [ Ca Chiên Duyên Tử tạo Phù Tần Tăng Ca Đề Bà cộng Trúc Phật Niệm dịch ]The Shastra on the Eight Skandhas of Abhidharma阿毘曇八犍度論[迦栴延子造 符秦 僧伽提婆共竺佛念譯

1544, A Tỳ Đạt Ma Phát Trí Luận, 20 quyển, [ Ca Đa Diễn Ni Tử tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Shastra on the Development of Wisdom Through Abhidharma阿毘達磨發智論[迦多衍尼子造 唐 玄奘譯

1545, A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa Luận, 200 quyển, [ Ngũ Bách Đại A La Hán Đẳng tạo Đường Huyền Trang dịch ] The Great Viabhasa Shastra of Abhidharma阿毘達磨大毘婆沙論[五百大阿羅漢等造 唐 玄奘譯

1546, A Tỳ Đàm Tỳ Bà Sa Luận, 60 quyển, [ Ca Chiên Duyên Tử tạo Ngũ Bách La Hán thích Bắc Lương Phù Đà Bạt Ma cộng Đạo Thái đẳng dịch ]The Viabhasa Shastra of Abhidharma阿毘曇毘婆沙論[迦旃延子造 五百羅漢釋 北涼 浮陀跋摩共道泰等譯

1547, Bệ Bà Sa Luận, 14 quyển, [ Thi Đà Bàn Ni soạn Phù Tần Tăng Ca Bạt Trừng dịch ]The Viabhasa Shastra鞞婆沙論[尸陀槃尼撰 符秦 僧伽跋澄譯

1548, Xá Lợi Phất A Tỳ Đàm Luận, 30 quyển, [ Diêu Tần Đàm Ma Da Xá cộng Đàm Ma Quật Đa đẳng dịch ]Shariputra’s Abhidharma Shastra舍利弗阿毘曇論[姚秦 曇摩耶舍共曇摩崛多等譯

1549, Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Luận, 10 quyển, [ Tôn Bà Tu Mật tạo Phù Tần Tăng Ca Bạt Trừng đẳng dịch ]Shastra Compiled by the Venerable Bodhisattva Vasumitra尊婆須蜜菩薩所集論[尊婆須蜜造 符秦 僧伽跋澄等譯

1550, A Tỳ Đàm Tâm Luận, 4 quyển, [ Tôn Giả Pháp Thắng tạo Tấn Tăng Ca Đề Bà cộng Tuệ Viễn đẳng dịch ]The Heart of Abhidharma Shastra阿毘曇心論[尊者法勝造 晉 僧伽提婆共慧遠等譯

1551, A Tỳ Đàm Tâm Luận Kinh, 6 quyển, [ Pháp Thắng luận Ưu Ba Phiến Đa thích Cao Na Liên Đề Da Xá dịch ]The Sutra of the Heart of Abhidharma Shastra阿毘曇心論經[法勝論 優波扇多釋 高齊 那連提耶舍譯

1552, Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận, 11 quyển, [ Tôn Giả Pháp Cứu tạo Tống Tăng Ca Bạt Ma đẳng dịch ]The Sutra of the Heart of Abhidharma Shastra雜阿毘曇心論[尊者法救造 宋 僧伽跋摩等譯

1553, A Tỳ Đàm Cam Lộ Vị Luận, 2 quyển, [ Tôn Giả Cù Sa tạo Thất dịch ]The Abhidharma Sweet Dew Flavor Shastra阿毘曇甘露味論[尊者瞿沙造 失譯

1554, Nhập A Tỳ Đạt Ma Luận, 2 quyển, [ Tắc Kiến Đà La tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Shastra of Entering the Abhidharma入阿毘達磨論[塞建陀羅造 唐 玄奘譯

1555, Ngũ Sự Tỳ Bà Sa Luận, 2 quyển, [ Tôn Giả Pháp Cứu tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Shastra of Five Matters of Viabhasa五事毘婆沙論[尊者法救造 唐 玄奘譯

1556, Tát Bà Đa Tông Ngũ Sự Luận, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành dịch ]The Shastra of Five Matters of the Sarvastivadah School薩婆多宗五事論[唐 法成譯

1557, A Tỳ Đàm Ngũ Pháp Hành Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]The Sutra of the Practice of the Five Dharmas of Abhidharma阿毘曇五法行經[後漢 安世高譯

1558, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, 30 quyển, [ Tôn Giả Thế Thân tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Shastra of Five Matters of the Sarvastivadah School阿毘達磨俱舍論[尊者世親造 唐 玄奘譯

1559, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Thích Luận, 22 quyển, [ Bà Tẩu Bàn Đậu tạo Trần Chân Đế dịch ] The Shastra of Abhidharma Kosa阿毘達磨俱舍釋論[婆藪盤豆造 陳 真諦譯

1560, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận Bổn Tụng, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ] The Shastra of An Explanation of Abhidharma Kosa阿毘達磨俱舍論本頌[世親菩薩造 唐 玄奘譯

1561, Câu Xá Luận Thật Nghĩa Sớ, 5 quyển, [ Tôn Giả An Huệ tạo ]The Book of Verses on The Shastra of Abhidharma Kosa俱舍論實義疏[尊者安惠造

1562, A Tỳ Đạt Ma Thuận Chánh Lý Luận, 80 quyển, [ Tôn Giả Chúng Hiền tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Commentaries on the True Meaning of Kosa Shastra阿毘達磨順正理論[尊者眾賢造 唐 玄奘譯

1563, A Tỳ Đạt Ma Tạng Hiển Tông Luận, 40 quyển, [ Tôn Giả Chúng Hiền tạo Đường Huyền Trang dịch ]The Shastra on the Proper Noumenon Accorded with by the Abhidharma阿毘達磨藏顯宗論[尊者眾賢造 唐 玄奘譯


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*