[T1426] Ma Ha Tăng Kì Luật Đại Tỳ Kheo Giới Bổn (phiên âm)

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam
Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến
Phiên Âm Mon Oct 22 07:41:35 2018
============================================================

No. 1426 (cf. No. 1425)
No. 1426 (cf. No. 1425)

摩訶僧祇律大比丘戒本
Ma-ha tăng kì luật Đại Tỳ-kheo giới bản

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯
Đông Tấn Thiên-Trúc Tam Tạng Phật đà bạt đà la dịch

六念法
lục niệm pháp

「一者,當知日數,月一日、二日,乃至十四日、十五日,月大、月小悉應知。
「nhất giả ,đương tri nhật số ,nguyệt nhất nhật 、nhị nhật ,nãi chí thập tứ nhật 、thập ngũ nhật ,nguyệt Đại 、nguyệt tiểu tất ứng tri 。

「二者,清旦當作施食法:『今日得食施某甲,某甲於我不計意,我當食。』(如是三說)
「nhị giả ,thanh đán đương tác thí thực Pháp :『kim nhật đắc thực/tự thí mỗ giáp ,mỗ giáp ư ngã bất kế ý ,ngã đương thực/tự 。』(như thị tam thuyết )

「三者,日日自憶若干臘數。
「tam giả ,nhật nhật tự ức nhược can lạp số 。

「四者,當憶念受持衣及淨施者。
「tứ giả ,đương ức niệm thọ trì y cập tịnh thí giả 。

「五者,當念不別眾食。
「ngũ giả ,đương niệm bất biệt chúng thực/tự 。

「六者,當念病不病。」
「lục giả ,đương niệm bệnh bất bệnh 。」

摩訶僧祇律波羅提木叉大比丘戒本
Ma-ha tăng kì luật Ba la đề mộc xoa Đại Tỳ-kheo giới bản

「大德僧聽!冬時一月過,少一夜,餘有一夜三月在,老死至近、佛法欲滅。諸大德!為得道故一心勤精進。所以者何?諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提,何況餘助道法!」
「Đại Đức tăng thính !đông thời nhất nguyệt quá/qua ,thiểu nhất dạ ,dư hữu nhất dạ tam nguyệt tại ,lão tử chí cận 、Phật Pháp dục diệt 。chư Đại Đức !vi đắc đạo cố nhất tâm cần tinh tấn 。sở dĩ giả hà ?chư Phật nhất tâm cần tinh tấn cố đắc A-nậu-đa-la tam-miệu-tam Bồ-đề ,hà huống dư trợ đạo Pháp !」

「未受具戒者已出。」
「vị thọ cụ giới giả dĩ xuất 。」

「僧今和合先作何事?」(一人答言:「布薩說戒。」)「諸大德!不來諸比丘說欲及清淨。」「誰與比丘尼取欲?」
「tăng kim hòa hợp tiên tác hà sự ?」(nhất nhân đáp ngôn :「bố tát thuyết giới 。」)「chư Đại Đức !Bất-lai chư Tỳ-kheo thuyết dục cập thanh tịnh 。」「thùy dữ Tì-kheo-ni thủ dục ?」

「合十指爪掌,
「hợp thập chỉ trảo chưởng ,

供養釋師子;
cúng dường thích sư tử ;

我今欲說戒,
ngã kim dục thuyết giới ,

僧當一心聽。
tăng đương nhất tâm thính 。

乃至小罪中,
nãi chí tiểu tội trung ,

心應大怖畏;
tâm ưng Đại bố úy ;

有罪一心悔,
hữu tội nhất tâm hối ,

後更莫復犯。
hậu cánh mạc phục phạm 。

心馬馳惡道,
tâm mã trì ác đạo ,

放逸難禁制;
phóng dật nạn/nan cấm chế ;

佛說切戒行,
Phật thuyết thiết giới hạnh/hành/hàng ,

亦如利轡勒。
diệc như lợi bí lặc 。

佛口說教誡,
Phật khẩu thuyết giáo giới ,

善者能信受;
thiện giả năng tín thọ ;

是人馬調順,
thị nhân mã điều thuận ,

能破煩惱軍。
năng phá phiền não quân 。

若不受教勅,
nhược/nhã bất thọ giáo sắc ,

亦不愛樂戒;
diệc bất ái lạc/nhạc giới ;

是人馬不調,
thị nhân mã bất điều ,

沒在煩惱軍。
một tại phiền não quân 。

若人守護戒,
nhược/nhã nhân thủ hộ giới ,

如犛牛愛尾;
như mao ngưu ái vĩ ;

繫心不放逸,
hệ tâm bất phóng dật ,

亦如猴著鎖。
diệc như hầu trước/trứ tỏa 。

日夜常精進,
nhật dạ Thường-tinh-tấn ,

求實智慧故;
cầu thật trí tuệ cố ;

是人佛法中,
thị nhân Phật Pháp trung ,

能得清淨命。」
năng đắc thanh tịnh mạng 。」

「大德僧聽!今十五日布薩說波羅提木叉。若僧時到僧忍聽,僧一心共作布薩說波羅提木叉。如是白。」
「Đại Đức tăng thính !kim thập ngũ nhật bố tát thuyết Ba la đề mộc xoa 。nhược/nhã tăng thời đáo tăng nhẫn thính ,tăng nhất tâm cọng tác bố tát thuyết Ba la đề mộc xoa 。như thị bạch 。」

「諸大德!今布薩說波羅提木叉,僧一心善聽。有罪者應發露、無罪者默然,默然故當知諸大德清淨。如一一比丘問答,是比丘眾中三唱。若比丘如是比丘眾中三唱,憶有罪應發露,不發露得故妄語罪。諸大德!故妄語罪,佛說障道法,是故比丘欲求清淨故,憶有罪應發露,發露則安隱,不發露罪益深。」
「chư Đại Đức !kim bố tát thuyết Ba la đề mộc xoa ,tăng nhất tâm thiện thính 。hữu tội giả ưng phát lộ 、vô tội giả mặc nhiên ,mặc nhiên cố đương tri chư Đại Đức thanh tịnh 。như nhất nhất Tỳ-kheo vấn đáp ,thị Tỳ-kheo chúng trung tam xướng 。nhược/nhã Tỳ-kheo như thị Tỳ-kheo chúng trung tam xướng ,ức hữu tội ưng phát lộ ,bất phát lộ đắc cố vọng ngữ tội 。chư Đại Đức !cố vọng ngữ tội ,Phật thuyết chướng đạo pháp ,thị cố Tỳ-kheo dục cầu thanh tịnh cố ,ức hữu tội ưng phát lộ ,phát lộ tức an ổn ,bất phát lộ tội ích thâm 。」

「諸大德!已說波羅提木叉序。今問諸大德!是中清淨不?是中清淨不?是中清淨不?」
「chư Đại Đức !dĩ thuyết Ba la đề mộc xoa tự 。kim vấn chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh bất ?thị trung thanh tịnh bất ?thị trung thanh tịnh bất ?」

「諸大德!是中清淨,默然故,是事如是持。」
「chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。」

「諸大德!是四波羅夷法,半月半月次說波羅提木叉。
「chư Đại Đức !thị tứ Ba la di pháp ,bán nguyệt bán nguyệt thứ thuyết Ba la đề mộc xoa 。

「若比丘,於和合僧中受具足戒,不還戒、戒羸不出、相行婬法乃至共畜生,是比丘波羅夷不共住。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,ư hòa hợp tăng trung thọ/thụ cụ túc giới ,Bất hoàn giới 、giới luy bất xuất 、tướng hạnh/hành/hàng dâm Pháp nãi chí cọng súc sanh ,thị Tỳ-kheo ba-la-di bất cộng trụ 。

「佛在毘舍離城,成佛五年冬分第五半月十二日,食後東向坐一人半影,為長老耶奢伽蘭陀子制此戒。已制當隨順行,是名隨順法。
「Phật tại Tỳ-xá-ly thành ,thành Phật ngũ niên đông phần đệ ngũ bán nguyệt thập nhị nhật ,thực/tự hậu Đông hướng tọa nhất nhân bán ảnh ,vi Trưởng-lão Da-xa già lan đà tử chế thử giới 。dĩ chế đương tùy thuận hạnh/hành/hàng ,thị danh tùy thuận Pháp 。

「若比丘,於聚落中、若空地,不與取隨盜物,王或捉、或殺、或縛、或擯出,『咄男子!汝是賊!汝愚癡。』比丘如是不與取,是比丘波羅夷不共住。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,ư tụ lạc trung 、nhược/nhã không địa ,bất dữ thủ tùy đạo vật ,Vương hoặc tróc 、hoặc sát 、hoặc phược 、hoặc bấn xuất ,『đốt nam tử !nhữ thị tặc !nhữ ngu si 。』Tỳ-kheo như thị bất dữ thủ ,thị Tỳ-kheo ba-la-di bất cộng trụ 。

「佛在王舍城,成佛六年冬分第二半月十日,食後東向坐兩人半影,為瓦師子長老達膩伽,因洴沙王及糞掃衣比丘制此戒。已制當隨順行,是名隨順法。
「Phật tại Vương-Xá thành ,thành Phật lục niên đông phần đệ nhị bán nguyệt thập nhật ,thực/tự hậu Đông hướng tọa lượng (lưỡng) nhân bán ảnh ,vi ngõa sư tử Trưởng-lão đạt nị già ,nhân Bình sa Vương cập phẩn tảo y Tỳ-kheo chế thử giới 。dĩ chế đương tùy thuận hạnh/hành/hàng ,thị danh tùy thuận Pháp 。

「若比丘,自手奪人命,求持刀與殺者,教死、歎死:『咄!人用惡活為?死勝生。』作是意作是想,方便歎譽死快,因是死非餘者,是比丘波羅夷不共住。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tự thủ đoạt nhân mạng ,cầu trì đao dữ sát giả ,giáo tử 、thán tử :『đốt !nhân dụng ác hoạt vi ?tử thắng sanh 。』tác thị ý tác thị tưởng ,phương tiện thán dự tử khoái ,nhân thị tử phi dư giả ,thị Tỳ-kheo ba-la-di bất cộng trụ 。

「佛在毘舍離城,成佛六年冬分第三半月九日,食前北向坐一人半影,為眾多看病比丘因鹿杖外道制此戒。已制當隨順行,是名隨順法。
「Phật tại Tỳ-xá-ly thành ,thành Phật lục niên đông phần đệ tam bán nguyệt cửu nhật ,thực tiền Bắc hướng tọa nhất nhân bán ảnh ,vi chúng đa khán bệnh Tỳ-kheo nhân lộc trượng ngoại đạo chế thử giới 。dĩ chế đương tùy thuận hạnh/hành/hàng ,thị danh tùy thuận Pháp 。

「若比丘,未知未見,自稱得過人聖法、知見殊勝:『我如是知、如是見。』彼於後時若檢校、若不檢校犯罪,欲求清淨故作是言:『長老!我不知言知、不見言見,虛誑不實語。』除增上慢,是比丘波羅夷不共住。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,vị tri vị kiến ,tự xưng đắc quá/qua nhân thánh pháp 、tri kiến thù thắng :『ngã như thị tri 、như thị kiến 。』bỉ ư hậu thời nhược/nhã kiểm giáo 、nhược/nhã bất kiểm giáo phạm tội ,dục cầu thanh tịnh cố tác thị ngôn :『Trưởng-lão !ngã bất tri ngôn tri 、bất kiến ngôn kiến ,hư cuống bất thật ngữ 。』trừ tăng thượng mạn ,thị Tỳ-kheo ba-la-di bất cộng trụ 。

「佛在舍衛國,成佛六年冬分第四半月十三日,食後東向坐三人半影,為聚落中眾多比丘及增上慢比丘制此戒。已制當隨順行,是名隨順法。」
「Phật tại Xá-Vệ quốc ,thành Phật lục niên đông phần đệ tứ bán nguyệt thập tam nhật ,thực/tự hậu Đông hướng tọa tam nhân bán ảnh ,vi tụ lạc trung chúng đa Tỳ-kheo cập tăng thượng mạn Tỳ-kheo chế thử giới 。dĩ chế đương tùy thuận hạnh/hành/hàng ,thị danh tùy thuận Pháp 。」

「諸大德!已說四波羅夷法。今問諸大德!是中清淨不?是中清淨不?是中清淨不?」
「chư Đại Đức !dĩ thuyết tứ Ba la di pháp 。kim vấn chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh bất ?thị trung thanh tịnh bất ?thị trung thanh tịnh bất ?」

「諸大德!是中清淨,默然故,是事如是持。」(四事竟)
「chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。」(tứ sự cánh )

「諸大德!是十三僧伽婆尸沙法,半月半月次說波羅提木叉。
「chư Đại Đức !thị thập tam tăng già bà thi sa pháp ,bán nguyệt bán nguyệt thứ thuyết Ba la đề mộc xoa 。

「若比丘故出精,除夢中,僧伽婆尸沙。
「nhược/nhã Tỳ-kheo cố xuất tinh ,trừ mộng trung ,tăng già bà thi sa 。

「若比丘,婬欲變心,與女人身身相摩觸,若捉手、若捉髮及餘身分,摩觸受樂者,僧伽婆尸沙。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,dâm dục biến tâm ,dữ nữ nhân thân thân tướng ma xúc ,nhược/nhã tróc thủ 、nhược/nhã tróc phát cập dư thân phần ,ma xúc thọ/thụ lạc/nhạc giả ,tăng già bà thi sa 。

「若比丘,婬欲變心,與女人說作醜惡語,隨順婬欲法,如年少男女,僧伽婆尸沙。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,dâm dục biến tâm ,dữ nữ nhân thuyết tác xú ác ngữ ,tùy thuận dâm dục pháp ,như niên thiểu nam nữ ,tăng già bà thi sa 。

「若比丘,婬欲變心,於女人前歎自供養己身:『姊妹!如我沙門持淨戒、行善法、修梵行,以婬欲法供養第一。』僧伽婆尸沙。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,dâm dục biến tâm ,ư nữ nhân tiền thán tự cúng dường kỷ thân :『tỷ muội !như ngã Sa Môn trì tịnh giới 、hạnh/hành/hàng thiện Pháp 、tu phạm hạnh ,dĩ dâm dục pháp cúng dường đệ nhất 。』tăng già bà thi sa 。

「若比丘,受使行和合男女,若娶婦若私通,乃至須臾,僧伽婆尸沙。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,thọ/thụ sử hạnh/hành/hàng hòa hợp nam nữ ,nhược/nhã thú phụ nhược/nhã tư thông ,nãi chí tu du ,tăng già bà thi sa 。

「若比丘,自乞作房,無主為身,應量作:長十二修伽陀磔手內、廣七磔手。應將諸比丘示作房處無難處、非妨處。若難處、妨處自乞作房,無主為身,亦不將諸比丘示作房處,而過量作,僧伽婆尸沙。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tự khất tác phòng ,vô chủ vi thân ,ưng lượng tác :trường/trưởng thập nhị Tu-già-đà trách thủ nội 、quảng thất trách thủ 。ưng tướng chư Tỳ-kheo thị tác phòng xứ/xử vô nan xứ/xử 、phi phương xứ/xử 。nhược/nhã nạn/nan xứ/xử 、phương xứ/xử tự khất tác phòng ,vô chủ vi thân ,diệc bất tướng chư Tỳ-kheo thị tác phòng xứ/xử ,nhi quá/qua lượng tác ,tăng già bà thi sa 。

「若比丘,作大房,有主為身,應將諸比丘指授處無難處、非妨處。若難處、妨處,有主為身,亦不將諸比丘指授處者,僧伽婆尸沙。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tác Đại phòng ,hữu chủ vi thân ,ưng tướng chư Tỳ-kheo chỉ thọ/thụ xứ/xử vô nan xứ/xử 、phi phương xứ/xử 。nhược/nhã nạn/nan xứ/xử 、phương xứ/xử ,hữu chủ vi thân ,diệc bất tướng chư Tỳ-kheo chỉ thọ/thụ xứ/xử giả ,tăng già bà thi sa 。

「若比丘,瞋恨不喜故,於清淨無罪比丘以無根波羅夷法謗,欲破彼比丘淨行。此於後時若檢校、若不檢校,便言:『是事無根,我住瞋恨故說。』僧伽婆尸沙。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,sân hận bất hỉ cố ,ư thanh tịnh vô tội Tỳ-kheo dĩ vô căn ba-la-di Pháp báng ,dục phá bỉ Tỳ-kheo tịnh hạnh 。thử ư hậu thời nhược/nhã kiểm giáo 、nhược/nhã bất kiểm giáo ,tiện ngôn :『thị sự vô căn ,ngã trụ/trú sân hận cố thuyết 。』tăng già bà thi sa 。

「若比丘,瞋恨不喜故,於異分中小小事非波羅夷,以波羅夷法謗,欲壞彼比丘梵行。此於後時若檢校若不檢校,便言:『我以異分中小小事,住瞋恨故說。』僧伽婆尸沙。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,sân hận bất hỉ cố ,ư dị phần trung tiểu tiểu sự phi ba-la-di ,dĩ a-la-di Pháp báng ,dục hoại bỉ Tỳ-kheo phạm hạnh 。thử ư hậu thời nhược/nhã kiểm giáo nhược/nhã bất kiểm giáo ,tiện ngôn :『ngã dĩ dị phần trung tiểu tiểu sự ,trụ/trú sân hận cố thuyết 。』tăng già bà thi sa 。

「若比丘,為破和合僧故,勤方便執破僧事故共諍。諸比丘應諫言:『長老!莫為破和合僧故勤方便執破僧事故共諍,當與僧同事。何以故?僧和合歡喜不諍,共一學如水乳合,如法說法照明安樂住。』如是諫時捨者善;若不捨應第二、第三諫,捨是事善;若不捨,僧伽婆尸沙。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,vi phá hòa hợp tăng cố ,cần phương tiện chấp phá tăng sự cố cọng tránh 。chư Tỳ-kheo ưng gián ngôn :『Trưởng-lão !mạc vi phá hòa hợp tăng cố cần phương tiện chấp phá tăng sự cố cọng tránh ,đương dữ tăng đồng sự 。hà dĩ cố ?tăng hòa hợp hoan hỉ bất tránh ,cọng nhất học như thủy nhũ hợp ,như pháp thuyết Pháp chiếu minh an lạc trụ 。』như thị gián thời xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả ưng đệ nhị 、đệ tam gián ,xả thị sự thiện ;nhược/nhã bất xả ,tăng già bà thi sa 。

「若比丘,同意相助,若一、若二、若眾多,同語、同見欲破和合僧。諸比丘諫時,是同意比丘言:『長老!莫說是比丘好惡事。何以故?是法語比丘、律語比丘,是比丘所說所見欲忍可事,我等亦欲忍可。是比丘知說、非不知說。』諸比丘應諫言:『長老!莫作是語:「是法語比丘、律語比丘。」何以故?此非法語比丘、律語比丘。諸長老!莫助破僧事,當樂助和合僧。何以故?僧和合歡喜不諍,共一學如水乳合,如法說法照明安樂住。』如是諫時捨者善;若不捨應第二、第三諫,捨是事善;若不捨,僧伽婆尸沙。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,đồng ý tướng trợ ,nhược/nhã nhất 、nhược/nhã nhị 、nhược/nhã chúng đa ,đồng ngữ 、đồng kiến dục phá hòa hợp tăng 。chư Tỳ-kheo gián thời ,thị đồng ý Tỳ-kheo ngôn :『Trưởng-lão !mạc thuyết thị Tỳ-kheo hảo ác sự 。hà dĩ cố ?thị pháp ngữ Tỳ-kheo 、luật ngữ Tỳ-kheo ,thị Tỳ-kheo sở thuyết sở kiến dục nhẫn khả sự ,ngã đẳng diệc dục nhẫn khả 。thị Tỳ-kheo tri thuyết 、phi bất tri thuyết 。』chư Tỳ-kheo ưng gián ngôn :『Trưởng-lão !mạc tác thị ngữ :「thị pháp ngữ Tỳ-kheo 、luật ngữ Tỳ-kheo 。」hà dĩ cố ?thử phi pháp ngữ Tỳ-kheo 、luật ngữ Tỳ-kheo 。chư Trưởng-lão !mạc trợ phá tăng sự ,đương lạc/nhạc trợ hòa hợp tăng 。hà dĩ cố ?tăng hòa hợp hoan hỉ bất tránh ,cọng nhất học như thủy nhũ hợp ,như pháp thuyết Pháp chiếu minh an lạc trụ 。』như thị gián thời xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả ưng đệ nhị 、đệ tam gián ,xả thị sự thiện ;nhược/nhã bất xả ,tăng già bà thi sa 。

「若比丘,自用戾語,諸比丘共法中如法、如律教時,便自用意言:『長老!汝莫語我好惡事。我亦不語汝好惡事。』諸比丘應諫言:『長老!諸比丘共法中如法、如律教時,汝莫不受,汝亦應如法、如律教諸比丘。何以故?如來弟子眾展轉相教、展轉相諫,共罪中出故,善法得增長。』如是諫時捨者善;若不捨應第二、第三諫,捨是事善;若不捨,僧伽婆尸沙。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tự dụng lệ ngữ ,chư Tỳ-kheo cộng pháp trung như pháp 、như luật giáo thời ,tiện tự dụng ý ngôn :『Trưởng-lão !nhữ mạc ngữ ngã hảo ác sự 。ngã diệc bất ngữ nhữ hảo ác sự 。』chư Tỳ-kheo ưng gián ngôn :『Trưởng-lão !chư Tỳ-kheo cộng pháp trung như pháp 、như luật giáo thời ,nhữ mạc bất thọ/thụ ,nhữ diệc ưng như pháp 、như luật giáo chư Tỳ-kheo 。hà dĩ cố ?Như Lai đệ-tử chúng triển chuyển tướng giáo 、triển chuyển tướng gián ,cọng tội trung xuất cố ,thiện Pháp đắc tăng trưởng 。』như thị gián thời xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả ưng đệ nhị 、đệ tam gián ,xả thị sự thiện ;nhược/nhã bất xả ,tăng già bà thi sa 。

「若比丘,依城邑聚落中住,污他家、行惡行,污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞。諸比丘應諫言:『長老!汝等污他家、行惡行,污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞。汝等出去,不應此中住。』是比丘言:『僧隨愛、隨瞋、隨怖、隨癡。何以故?有如是同罪比丘,有驅者、有不驅者。』諸比丘應諫言:『長老!如是莫言:「僧隨愛、隨瞋、隨怖、隨癡。有同罪比丘,有驅者、有不驅者。」何以故?僧不隨愛、不隨瞋、不隨怖、不隨癡。長老!汝等污他家、行惡行,污他家亦見亦聞、行惡行亦見亦聞。汝等出去,莫此中住。』如是諫時捨者善;若不捨應第二、第三諫,捨是事善;若不捨,僧伽婆尸沙。」
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,y thành ấp tụ lạc trung trụ/trú ,ô tha gia 、hạnh/hành/hàng ác hành ,ô tha gia diệc kiến diệc văn 、hạnh/hành/hàng ác hành diệc kiến diệc văn 。chư Tỳ-kheo ưng gián ngôn :『Trưởng-lão !nhữ đẳng ô tha gia 、hạnh/hành/hàng ác hành ,ô tha gia diệc kiến diệc văn 、hạnh/hành/hàng ác hành diệc kiến diệc văn 。nhữ đẳng xuất khứ ,bất ưng thử trung trụ/trú 。』thị Tỳ-kheo ngôn :『tăng tùy ái 、tùy sân 、tùy bố/phố 、tùy si 。hà dĩ cố ?hữu như thị đồng tội Tỳ-kheo ,hữu khu giả 、hữu bất khu giả 。』chư Tỳ-kheo ưng gián ngôn :『Trưởng-lão !như thị mạc ngôn :「tăng tùy ái 、tùy sân 、tùy bố/phố 、tùy si 。hữu đồng tội Tỳ-kheo ,hữu khu giả 、hữu bất khu giả 。」hà dĩ cố ?tăng bất tùy ái 、bất tùy sân 、bất tùy bố/phố 、bất tùy si 。Trưởng-lão !nhữ đẳng ô tha gia 、hạnh/hành/hàng ác hành ,ô tha gia diệc kiến diệc văn 、hạnh/hành/hàng ác hành diệc kiến diệc văn 。nhữ đẳng xuất khứ ,mạc thử trung trụ/trú 。』như thị gián thời xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả ưng đệ nhị 、đệ tam gián ,xả thị sự thiện ;nhược/nhã bất xả ,tăng già bà thi sa 。」

「諸大德!以說十三僧伽婆尸沙法,九初罪、四乃至三諫。若比丘犯一一罪,隨知覆藏時應與波利婆沙。波利婆沙已,應僧中六日六夜行摩那埵。行摩那埵已,應二十僧中出罪。若少一人不滿二十,是比丘不得出罪,諸比丘應被訶,是事法爾。今問諸大德!是中清淨不?是中清淨不?是中清淨不?」
「chư Đại Đức !dĩ thuyết thập tam tăng già bà thi sa pháp ,cửu sơ tội 、tứ nãi chí tam gián 。nhược/nhã Tỳ-kheo phạm nhất nhất tội ,tùy tri phước tạng thời ưng dữ ba lợi bà sa 。ba lợi bà sa dĩ ,ưng tăng trung lục nhật lục dạ hạnh/hành/hàng ma na đoá 。hạnh/hành/hàng ma na đoá dĩ ,ưng nhị thập tăng trung xuất tội 。nhược/nhã thiểu nhất nhân bất mãn nhị thập ,thị Tỳ-kheo bất đắc xuất tội ,chư Tỳ-kheo ưng bị ha ,thị sự pháp nhĩ 。kim vấn chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh bất ?thị trung thanh tịnh bất ?thị trung thanh tịnh bất ?」

「諸大德!是中清淨,默然故,是事如是持。」(十三事竟)
「chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。」(thập tam sự cánh )

「諸大德!是二不定法,半月半月次說波羅提木叉。
「chư Đại Đức !thị nhị bất định pháp ,bán nguyệt bán nguyệt thứ thuyết Ba la đề mộc xoa 。

「若比丘,與女人獨屏覆處可婬處坐,可信優婆夷於三法中一一如法說,若波羅夷、若僧伽婆尸沙、若波夜提。比丘自言:『我坐是處。』於三法中一一如法治,若波羅夷、若僧伽婆尸沙、若波夜提,應隨可信優婆夷所說法治彼比丘。是初不定法。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,dữ nữ nhân độc bình phước xứ/xử khả dâm xứ/xử tọa ,khả tín ưu-bà-di ư tam Pháp trung nhất nhất như pháp thuyết ,nhược/nhã ba-la-di 、nhược/nhã tăng già bà thi sa 、nhược/nhã ba-dạ-đề 。Tỳ-kheo tự ngôn :『ngã tọa thị xứ 。』ư tam Pháp trung nhất nhất như pháp trì ,nhược/nhã ba-la-di 、nhược/nhã tăng già bà thi sa 、nhược/nhã ba-dạ-đề ,ưng tùy khả tín ưu-bà-di sở thuyết pháp trì bỉ Tỳ-kheo 。thị sơ bất định Pháp 。

「若比丘,與女人獨露現處不可婬處坐,可信優婆夷於二法中一一如法說,若僧伽婆尸沙、若波夜提。比丘自言:『我坐是處。』於二法中一一如法治,若僧伽婆尸沙、若波夜提,應隨可信優婆夷所說法治彼比丘。是二不定法。」
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,dữ nữ nhân độc lộ hiện xứ/xử bất khả dâm xứ/xử tọa ,khả tín ưu-bà-di ư nhị Pháp trung nhất nhất như pháp thuyết ,nhược/nhã tăng già bà thi sa 、nhược/nhã ba-dạ-đề 。Tỳ-kheo tự ngôn :『ngã tọa thị xứ 。』ư nhị Pháp trung nhất nhất như pháp trì ,nhược/nhã tăng già bà thi sa 、nhược/nhã ba-dạ-đề ,ưng tùy khả tín ưu-bà-di sở thuyết pháp trì bỉ Tỳ-kheo 。thị nhị bất định pháp 。」

「諸大德!已說二不定法。今問諸大德!是中清淨不?是中清淨不?是中清淨不?」
「chư Đại Đức !dĩ thuyết nhị bất định pháp 。kim vấn chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh bất ?thị trung thanh tịnh bất ?thị trung thanh tịnh bất ?」

「諸大德!是中清淨,默然故,是事如是持。」(二不定竟)
「chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。」(nhị bất định cánh )

「諸大德!是三十尼薩耆波夜提法,半月半月次說波羅提木叉。
「chư Đại Đức !thị tam thập ni tát kì ba dạ đề Pháp ,bán nguyệt bán nguyệt thứ thuyết Ba la đề mộc xoa 。

「若比丘,衣竟,迦絺那衣已捨,若得長衣十日畜,若過者,尼薩耆波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,y cánh ,Ca hi na y dĩ xả ,nhược/nhã đắc trường/trưởng y thập nhật súc ,nhược quá giả ,ni tát kì ba dạ đề 。

「若比丘,衣竟,迦絺那衣已捨,三衣中若離一一衣餘處宿,除僧羯磨,尼薩耆波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,y cánh ,Ca hi na y dĩ xả ,tam y trung nhược/nhã ly nhất nhất y dư xứ tú ,trừ tăng yết ma ,ni tát kì ba dạ đề 。

「若比丘,衣竟,迦絺那衣已捨,若得非時衣,比丘若須,應取疾作衣受。若不足,有望處,為滿故聽一月畜。若過者,足不足,尼薩耆波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,y cánh ,Ca hi na y dĩ xả ,nhược/nhã đắc phi thời y ,Tỳ-kheo nhược/nhã tu ,ưng thủ tật tác y thọ/thụ 。nhược/nhã bất túc ,hữu vọng xứ/xử ,vi mãn cố thính nhất nguyệt súc 。nhược quá giả ,túc bất túc ,ni tát kì ba dạ đề 。

「若比丘,取非親里比丘尼衣,除貿易,尼薩耆波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,thủ phi thân lý Tì-kheo-ni y ,trừ mậu dịch ,ni tát kì ba dạ đề 。

「若比丘,使非親里比丘尼浣故衣,若染若打,尼薩耆波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,sử phi thân lý Tì-kheo-ni hoán cố y ,nhược/nhã nhiễm nhược/nhã đả ,ni tát kì ba dạ đề 。

「若比丘,從非親里居士、居士婦乞衣,除餘時,尼薩耆波夜提。餘時者,失衣時。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tùng phi thân lý Cư-sĩ 、Cư-sĩ phụ khất y ,trừ dư thời ,ni tát kì ba dạ đề 。dư thời giả ,thất y thời 。

「若比丘,失衣時,得從非親里居士、居士婦乞衣,若自恣與得取上下衣。若過受,尼薩耆波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,thất y thời ,đắc tùng phi thân lý Cư-sĩ 、Cư-sĩ phụ khất y ,nhược/nhã Tự Tứ dữ đắc thủ thượng hạ y 。nhược quá thọ/thụ ,ni tát kì ba dạ đề 。

「若居士、居士婦,為比丘辦衣價言:『我辦如是衣價,買如是衣與某甲比丘。』是比丘先不請,為好故便往勸言:『善哉居士!如是衣價,買如是色衣與我。』若得衣,尼薩耆波夜提。
「nhược/nhã Cư-sĩ 、Cư-sĩ phụ ,vi Tỳ-kheo biện/bạn y giá ngôn :『ngã biện/bạn như thị y giá ,mãi như thị y dữ mỗ giáp Tỳ-kheo 。』thị Tỳ-kheo tiên bất thỉnh ,vi hảo cố tiện vãng khuyến ngôn :『Thiện tai Cư-sĩ !như thị y giá ,mãi như thị sắc y dữ ngã 。』nhược/nhã đắc y ,ni tát kì ba dạ đề 。

「若比丘,居士、居士婦各辦如是衣價言:『我等辦如是衣價,買如是衣與某甲比丘。』是比丘先不請,為好故便往勸言:『善哉居士!各辦如是衣價,共作一如是色衣與我。』若得衣,尼薩耆波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,Cư-sĩ 、Cư-sĩ phụ các biện/bạn như thị y giá ngôn :『ngã đẳng biện/bạn như thị y giá ,mãi như thị y dữ mỗ giáp Tỳ-kheo 。』thị Tỳ-kheo tiên bất thỉnh ,vi hảo cố tiện vãng khuyến ngôn :『Thiện tai Cư-sĩ !các biện/bạn như thị y giá ,cọng tác nhất như thị sắc y dữ ngã 。』nhược/nhã đắc y ,ni tát kì ba dạ đề 。

「為比丘故,若王、大臣遣使送衣直與是比丘,使到言:『如是衣直,若王、大臣送,尊者應受。』比丘言:『我不得受是衣直,送淨衣來者應受。』使言:『尊者有執事人不?』比丘若須衣,應示使若薗民、若優婆塞言:『是人能為比丘執事。』使到勸言:『善哉執事!如是衣價,買如是淨衣與某甲比丘,是比丘來取衣時與。』使勸喻已,還到比丘所言:『尊者所示執事人,我已勸作已,須衣時往取。』比丘若須衣,應到執事所言:『我須衣!我須衣!』第二、第三亦如是說;若得衣者好,若不得應第四、第五、第六在執事人前默然立,得衣者善;若不得,過是求,若得衣,尼薩耆波夜提。若不得,隨衣直來處,若自去、若遣使言:『汝為某甲比丘送衣直,是比丘於汝衣直竟不得用,汝自知莫令失,是事法爾。』(十事)
「vi Tỳ-kheo cố ,nhược/nhã Vương 、đại thần khiển sử tống y trực dữ thị Tỳ-kheo ,sử đáo ngôn :『như thị y trực ,nhược/nhã Vương 、đại thần tống ,Tôn-Giả ưng thọ/thụ 。』Tỳ-kheo ngôn :『ngã bất đắc thọ/thụ thị y trực ,tống tịnh y lai giả ưng thọ/thụ 。』sử ngôn :『Tôn-Giả hữu chấp sự nhân bất ?』Tỳ-kheo nhược/nhã tu y ,ưng thị sử nhược/nhã 薗dân 、nhược/nhã ưu-bà-tắc ngôn :『thị nhân năng vi Tỳ-kheo chấp sự 。』sử đáo khuyến ngôn :『Thiện tai chấp sự !như thị y giá ,mãi như thị tịnh y dữ mỗ giáp Tỳ-kheo ,thị Tỳ-kheo lai thủ y thời dữ 。』sử khuyến dụ dĩ ,hoàn đáo Tỳ-kheo sở ngôn :『Tôn-Giả sở thị chấp sự nhân ,ngã dĩ khuyến tác dĩ ,tu y thời vãng thủ 。』Tỳ-kheo nhược/nhã tu y ,ưng đáo chấp sự sở ngôn :『ngã tu y !ngã tu y !』đệ nhị 、đệ tam diệc như thị thuyết ;nhược/nhã đắc y giả hảo ,nhược/nhã bất đắc ưng đệ tứ 、đệ ngũ 、đệ lục tại chấp sự nhân tiền mặc nhiên lập ,đắc y giả thiện ;nhược/nhã bất đắc ,quá/qua thị cầu ,nhược/nhã đắc y ,ni tát kì ba dạ đề 。nhược/nhã bất đắc ,tùy y trực lai xứ/xử ,nhược/nhã tự khứ 、nhược/nhã khiển sử ngôn :『nhữ vi mỗ giáp Tỳ-kheo tống y trực ,thị Tỳ-kheo ư nhữ y trực cánh bất đắc dụng ,nhữ tự tri mạc lệnh thất ,thị sự pháp nhĩ 。』(thập sự )

「若比丘,純黑羺羊毛作新敷具,尼薩耆波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,thuần hắc 羺dương mao tác tân phu cụ ,ni tát kì ba dạ đề 。

「若比丘,作新敷具,應用二分純黑羺羊毛、三分白、四分下。若過分,尼薩耆波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tác tân phu cụ ,ưng dụng nhị phần thuần hắc 羺dương mao 、tam phần bạch 、tứ phân hạ 。nhược quá phần ,ni tát kì ba dạ đề 。

「若比丘,憍奢耶雜純黑羺羊毛作新敷具,尼薩耆波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,kiêu-xa-da tạp thuần hắc 羺dương mao tác tân phu cụ ,ni tát kì ba dạ đề 。

「若比丘,作新敷具,應至六年持。若減六年,故敷具若捨若不捨,作新敷具,除僧羯磨,尼薩耆波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tác tân phu cụ ,ưng chí lục niên trì 。nhược/nhã giảm lục niên ,cố phu cụ nhược/nhã xả nhược/nhã bất xả ,tác tân phu cụ ,trừ tăng yết ma ,ni tát kì ba dạ đề 。

「若比丘,作新敷具氈尼師壇,應著故敷具氈方一修伽陀磔手,為壞色故。若不著,作新敷具氈尼師壇,尼薩耆波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tác tân phu cụ chiên ni sư đàn ,ưng trước/trứ cố phu cụ chiên phương nhất Tu-già-đà trách thủ ,vi hoại sắc cố 。nhược/nhã bất trước ,tác tân phu cụ chiên ni sư đàn ,ni tát kì ba dạ đề 。

「若比丘,道行得羊毛,若須得取至三由旬。若過者,尼薩耆波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,đạo hạnh/hành/hàng đắc dương mao ,nhược/nhã tu đắc thủ chí tam do-tuần 。nhược quá giả ,ni tát kì ba dạ đề 。

「若比丘,使非親里比丘尼浣染擘羊毛,尼薩耆波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,sử phi thân lý Tì-kheo-ni hoán nhiễm phách dương mao ,ni tát kì ba dạ đề 。

「若比丘,自手捉生色似色,若使人捉舉染著者,尼薩耆波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tự thủ tróc sanh sắc tự sắc ,nhược/nhã sử nhân tróc cử nhiễm trước giả ,ni tát kì ba dạ đề 。

「若比丘,種種賣買,尼薩耆波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,chủng chủng mại mãi ,ni tát kì ba dạ đề 。

「若比丘,種種販賣生色似色,尼薩耆波夜提。(二十竟)
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,chủng chủng phiến mại sanh sắc tự sắc ,ni tát kì ba dạ đề 。(nhị thập cánh )

「若比丘,長鉢得十日畜。若過者,尼薩耆波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,trường/trưởng bát đắc thập nhật súc 。nhược quá giả ,ni tát kì ba dạ đề 。

「若比丘,所用鉢減五綴,更乞新鉢為好故,尼薩耆波夜提。是鉢應眾中捨。眾中最下鉢應與,作是言:『長老!是鉢受持,破乃止。是事法爾。』
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,sở dụng bát giảm ngũ chuế ,cánh khất tân bát vi hảo cố ,ni tát kì ba dạ đề 。thị bát ưng chúng trung xả 。chúng trung tối hạ bát ưng dữ ,tác thị ngôn :『Trưởng-lão !thị bát thọ trì ,phá nãi chỉ 。thị sự pháp nhĩ 。』

「若比丘,病應服酥、油、蜜、石蜜、生酥及脂,一受七日服。若過七日,有殘不捨而服,尼薩耆波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,bệnh ưng phục tô 、du 、mật 、thạch mật 、sanh tô cập chi ,nhất thọ/thụ thất nhật phục 。nhược quá thất nhật ,hữu tàn bất xả nhi phục ,ni tát kì ba dạ đề 。

「若比丘,與比丘衣已,後瞋恨不喜,若自奪、若使人奪,得衣者,尼薩耆波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,dữ Tỳ-kheo y dĩ ,hậu sân hận bất hỉ ,nhược/nhã tự đoạt 、nhược/nhã sử nhân đoạt ,đắc y giả ,ni tát kì ba dạ đề 。

「若比丘,春殘一月在,當求雨浴衣,半月在當作成受用。若未至求雨浴衣,作成受用者,尼薩耆波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,xuân tàn nhất nguyệt tại ,đương cầu vũ dục y ,bán nguyệt tại đương tác thành thọ dụng 。nhược/nhã vị chí cầu vũ dục y ,tác thành thọ dụng giả ,ni tát kì ba dạ đề 。

「若比丘,自行乞縷,使非親里織作衣,尼薩耆波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tự hạnh/hành/hàng khất lũ ,sử phi thân lý chức tác y ,ni tát kì ba dạ đề 。

「若居士、居士婦使織師為比丘織作衣,是比丘先不請,為好故便往勸織師言:『善哉居士!此衣為我作,汝當好織令緻長廣,當與汝錢直、若食直。』如是勸,得衣者,尼薩耆波夜提。
「nhược/nhã Cư-sĩ 、Cư-sĩ phụ sử chức sư vi Tỳ-kheo chức tác y ,thị Tỳ-kheo tiên bất thỉnh ,vi hảo cố tiện vãng khuyến chức sư ngôn :『Thiện tai Cư-sĩ !thử y vi ngã tác ,nhữ đương hảo chức lệnh trí trường/trưởng quảng ,đương dữ nhữ tiễn trực 、nhược/nhã thực/tự trực 。』như thị khuyến ,đắc y giả ,ni tát kì ba dạ đề 。

「若比丘,十日未至自恣得急施衣,須者得取畜至衣時。若過時畜,尼薩耆波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,thập nhật vị chí Tự Tứ đắc cấp thí y ,tu giả đắc thủ súc chí y thời 。nhược/nhã quá thời súc ,ni tát kì ba dạ đề 。

「夏三月未至,夏末月比丘在阿練若處住,有疑恐怖有因緣事,三衣中若一一衣得寄家內離六宿。若過者,除僧羯磨,尼薩耆波夜提。
「hạ tam nguyệt vị chí ,hạ mạt nguyệt Tỳ-kheo tại a-luyện-nhã xứ trụ ,hữu nghi khủng bố hữu nhân duyên sự ,tam y trung nhược/nhã nhất nhất y đắc kí gia nội ly lục tú 。nhược quá giả ,trừ tăng yết ma ,ni tát kì ba dạ đề 。

「若比丘,知物向僧自迴向己,尼薩耆波夜提。」(三十事竟)
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tri vật hướng tăng tự hồi hướng kỷ ,ni tát kì ba dạ đề 。」(tam thập sự cánh )

「諸大德!已說三十尼薩耆波夜提法。今問諸大德!是中清淨不?是中清淨不?是中清淨不?」
「chư Đại Đức !dĩ thuyết tam thập ni tát kì ba dạ đề Pháp 。kim vấn chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh bất ?thị trung thanh tịnh bất ?thị trung thanh tịnh bất ?」

「諸大德!是中清淨,默然故,是事如是持。」
「chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。」

「諸大德!是九十二波夜提法,半月半月次說波羅提木叉。
「chư Đại Đức !thị cửu thập nhị ba-dạ-đề Pháp ,bán nguyệt bán nguyệt thứ thuyết Ba la đề mộc xoa 。

「若比丘,知而故妄語,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tri nhi cố vọng ngữ ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,種類形相語,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,chủng loại hình tướng ngữ ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,兩舌語,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,lưỡng thiệt ngữ ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,知僧如法如律滅諍已,更發起言:『此羯磨不了,當更作。』作是因緣不異,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tri tăng như pháp như luật diệt tránh dĩ ,cánh phát khởi ngôn :『thử Yết-ma bất liễu ,đương cánh tác 。』tác thị nhân duyên bất dị ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,為女人說法過五六語,除有智男子,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,vi nữ nhân thuyết Pháp quá/qua ngũ lục ngữ ,trừ hữu trí nam tử ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,教未受具戒人說句法,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,giáo vị thọ cụ giới nhân thuyết cú Pháp ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,自稱向未受具戒人說得過人法:『我如是知、如是見。』說實者,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tự xưng hướng vị thọ cụ giới nhân thuyết đắc quá/qua nhân pháp :『ngã như thị tri 、như thị kiến 。』thuyết thật giả ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,知比丘麁罪,向未受具戒人說,除僧羯磨,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tri Tỳ-kheo thô tội ,hướng vị thọ cụ giới nhân thuyết ,trừ tăng yết ma ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,僧應分物,先聽與而後遮言:『長老!汝親厚意,迴僧物與人。』波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tăng ưng phần vật ,tiên thính dữ nhi hậu già ngôn :『Trưởng-lão !nhữ thân hậu ý ,hồi tăng vật dữ nhân 。』ba-dạ-đề 。

「若比丘,僧半月誦波羅提木叉經時,作是言:『長老!用誦是雜碎戒為?使諸比丘生疑悔。』作是輕呵戒因緣不異,波夜提。(十事竟)
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tăng bán nguyệt tụng Ba la đề mộc xoa Kinh thời ,tác thị ngôn :『Trưởng-lão !dụng tụng thị tạp toái giới vi ?sử chư Tỳ-kheo sanh nghi hối 。』tác thị khinh ha giới nhân duyên bất dị ,ba-dạ-đề 。(thập sự cánh )

「若比丘,壞種子破鬼村,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,hoại chủng tử phá quỷ thôn ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,異語惱他,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,dị ngữ não tha ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,嫌責語,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,hiềm trách ngữ ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,僧住處露地敷臥床、坐床褥枕,若自敷、若使人敷,去時不自舉、不使人舉,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tăng trụ xứ lộ địa phu ngọa sàng 、tọa sàng nhục chẩm ,nhược/nhã tự phu 、nhược/nhã sử nhân phu ,khứ thời bất tự cử 、bất sử nhân cử ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,僧房內敷床褥,若自敷、若使人敷、去時不自舉、不使人舉,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tăng phòng nội phu sàng nhục ,nhược/nhã tự phu 、nhược/nhã sử nhân phu 、khứ thời bất tự cử 、bất sử nhân cử ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,瞋恨不喜,僧房內牽比丘出、若自牽、若使人牽,下至言:『汝出去!』波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,sân hận bất hỉ ,tăng phòng nội khiên Tỳ-kheo xuất 、nhược/nhã tự khiên 、nhược/nhã sử nhân khiên ,hạ chí ngôn :『nhữ xuất khứ !』ba-dạ-đề 。

「若比丘,知僧房內比丘先敷床褥,後來敷欲擾亂令去,作是因緣不異,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tri tăng phòng nội Tỳ-kheo tiên phu sàng nhục ,hậu lai phu dục nhiễu loạn lệnh khứ ,tác thị nhân duyên bất dị ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,僧房閣屋上敷尖脚床,若坐若臥,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tăng phòng các ốc thượng phu tiêm cước sàng ,nhược/nhã tọa nhược/nhã ngọa ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,知水有蟲,澆草泥、若使人澆,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tri thủy hữu trùng ,kiêu thảo nê 、nhược/nhã sử nhân kiêu ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,經營作大房,施戶牖,齊再三覆,當於少草地中住教。若過者,波夜提。(二十竟)
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,kinh doanh tác Đại phòng ,thí hộ dũ ,tề tái tam phước ,đương ư thiểu thảo địa trung trụ/trú giáo 。nhược quá giả ,ba-dạ-đề 。(nhị thập cánh )

「若比丘,僧不差而教誡比丘尼,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tăng bất sái nhi giáo giới Tì-kheo-ni ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,僧差教誡比丘尼,從日沒乃至明相未出,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tăng sái giáo giới Tì-kheo-ni ,tùng nhật một nãi chí minh tướng vị xuất ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,往尼住處教誡,不白善比丘,除餘時,波夜提。餘時者,病時。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,vãng ni trụ xứ giáo giới ,bất bạch thiện Tỳ-kheo ,trừ dư thời ,ba-dạ-đề 。dư thời giả ,bệnh thời 。

「若比丘語比丘言:『長老!為食故教誡比丘尼。』波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ngữ Tỳ-kheo ngôn :『Trưởng-lão !vi thực/tự cố giáo giới Tì-kheo-ni 。』ba-dạ-đề 。

「若比丘,共一比丘尼空靜處坐,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,cọng nhất Tì-kheo-ni không tĩnh xứ/xử tọa ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,與比丘尼期共道行,下至聚落間,除疑怖畏估客伴時,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,dữ Tì-kheo-ni kỳ cọng đạo hạnh/hành/hàng ,hạ chí tụ lạc gian ,trừ nghi bố úy cổ khách bạn thời ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,與比丘尼期共載船,上水下水,除直渡,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,dữ Tì-kheo-ni kỳ cọng tái thuyền ,thượng thủy hạ thủy ,trừ trực độ ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,與非親里比丘尼衣,除貿易,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,dữ phi thân lý Tì-kheo-ni y ,trừ mậu dịch ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,與非親里比丘尼作衣,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,dữ phi thân lý Tì-kheo-ni tác y ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,知比丘尼讚歎食,除舊檀越,波夜提。(三十事竟)
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tri Tì-kheo-ni tán thán thực/tự ,trừ cựu đàn việt ,ba-dạ-đề 。(tam thập sự cánh )

「若比丘,施一食處,不病比丘過一食,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,thí nhất thực xứ/xử ,bất bệnh Tỳ-kheo quá/qua nhất thực ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,處處食,除病時、衣時,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,xứ xứ thực/tự ,trừ bệnh thời 、y thời ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,食已足離坐處,不作殘食法食者,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,thực/tự dĩ túc ly tọa xứ/xử ,bất tác tàn thực/tự pháp thực giả ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,知彼比丘食已足離坐處,不作殘食法,欲惱故勸言:『長老!食此食。』食者,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tri bỉ Tỳ-kheo thực/tự dĩ túc ly tọa xứ/xử ,bất tác tàn thực/tự Pháp ,dục não cố khuyến ngôn :『Trưởng-lão !thực/tự thử thực/tự 。』thực/tự giả ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,不與不受著口中,除水及楊枝,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,bất dữ bất thọ/thụ trước/trứ khẩu trung ,trừ thủy cập dương chi ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,非時食,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,phi thời thực ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,停食食,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,đình thực/tự thực/tự ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,往白衣家自恣與餅(麩-夫+少),得受兩三鉢出外共不病比丘食。若過受不共食,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,vãng bạch y gia Tự Tứ dữ bính (phu -phu +thiểu ),đắc thọ/thụ lượng (lưỡng) tam bát xuất ngoại cọng bất bệnh Tỳ-kheo thực/tự 。nhược quá thọ/thụ bất cộng thực/tự ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,不病,為身乞酥、油、蜜、石蜜、乳酪、魚、肉,如是乞美食食者,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,bất bệnh ,vi thân khất tô 、du 、mật 、thạch mật 、nhũ lạc 、ngư 、nhục ,như thị khất mỹ thực/tự thực/tự giả ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,別眾食,除餘時,波夜提。餘時者,病時、衣時、行時、船上時、大眾會時、外道施食時。(四十事竟)
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,biệt chúng thực/tự ,trừ dư thời ,ba-dạ-đề 。dư thời giả ,bệnh thời 、y thời 、hạnh/hành/hàng thời 、thuyền thượng thời 、Đại chúng hội thời 、ngoại đạo thí thực thời 。(tứ thập sự cánh )

「若比丘,無病,自為身然草木牛屎,若自然、若使人然,除因緣,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,vô bệnh ,tự vi thân nhiên thảo mộc ngưu thỉ ,nhược/nhã tự nhiên 、nhược/nhã sử nhân nhiên ,trừ nhân duyên ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,與未受具戒人同屋過三宿,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,dữ vị thọ cụ giới nhân đồng ốc quá/qua tam tú ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,與羯磨欲已,後瞋恨不喜作是言:『我不與欲、不好與,此羯磨不成就,我不與此欲。』波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,dữ Yết-ma dục dĩ ,hậu sân hận bất hỉ tác thị ngôn :『ngã bất dữ dục 、bất hảo dữ ,thử Yết-ma bất thành tựu ,ngã bất dữ thử dục 。』ba-dạ-đề 。

「若比丘語比丘言:『長老!共汝入聚落,到彼當與汝食,若自與、若使人與。』後欲驅故便言:『汝去!我共汝住不樂,我獨住樂。』作是因緣不異,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ngữ Tỳ-kheo ngôn :『Trưởng-lão !cọng nhữ nhập tụ lạc ,đáo bỉ đương dữ nhữ thực/tự ,nhược/nhã tự dữ 、nhược/nhã sử nhân dữ 。』hậu dục khu cố tiện ngôn :『nhữ khứ !ngã cọng nhữ trụ/trú bất lạc/nhạc ,ngã độc trụ/trú lạc/nhạc 。』tác thị nhân duyên bất dị ,ba-dạ-đề 。

「若比丘作是語:『長老!我知世尊說障道法,習此法不能障道。』諸比丘應諫言:『長老!汝莫謗世尊!謗世尊者不善,世尊不作是語。世尊說障道法實障道。汝捨此惡事。』如是諫時,若堅持不捨,應第二、第三諫,捨者善;若不捨,僧應作舉羯磨。是比丘,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo tác thị ngữ :『Trưởng-lão !ngã tri Thế Tôn thuyết chướng đạo pháp ,tập thử pháp bất năng chướng đạo 。』chư Tỳ-kheo ưng gián ngôn :『Trưởng-lão !nhữ mạc báng Thế Tôn !báng thế Tôn-Giả bất thiện ,Thế Tôn bất tác thị ngữ 。Thế Tôn thuyết chướng đạo pháp thật chướng đạo 。nhữ xả thử ác sự 。』như thị gián thời ,nhược/nhã kiên trì bất xả ,ưng đệ nhị 、đệ tam gián ,xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả ,tăng ưng tác cử Yết-ma 。thị Tỳ-kheo ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,知比丘惡見不捨,僧如法、如律作舉羯磨。未作如法、如律,共食、共同屋住,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tri Tỳ-kheo ác kiến bất xả ,tăng như pháp 、như luật tác cử Yết-ma 。vị tác như pháp 、như luật ,cọng thực/tự 、cộng đồng ốc trụ/trú ,ba-dạ-đề 。

「若沙彌作是言:『如來說婬欲是障道法,我知習婬欲不能障道。』諸比丘應諫言:『汝沙彌莫謗世尊!謗世尊者不善,世尊不作是語。世尊說婬欲實障道法。汝捨此惡見。』如是諫時,若堅持不捨,應第二、第三諫,捨者善;若不捨應驅出,言:『汝從今已後不應言:「佛是我師。」亦不得共比丘三宿。汝去,不得此中住。』若比丘知沙彌惡見不捨驅出,未作如法,誘喚畜養共食、共住,波夜提。
「nhược/nhã sa di tác thị ngôn :『Như Lai thuyết dâm dục thị chướng đạo pháp ,ngã tri tập dâm dục bất năng chướng đạo 。』chư Tỳ-kheo ưng gián ngôn :『nhữ sa di mạc báng Thế Tôn !báng thế Tôn-Giả bất thiện ,Thế Tôn bất tác thị ngữ 。Thế Tôn thuyết dâm dục thật chướng đạo pháp 。nhữ xả thử ác kiến 。』như thị gián thời ,nhược/nhã kiên trì bất xả ,ưng đệ nhị 、đệ tam gián ,xả giả thiện ;nhược/nhã bất xả ưng khu xuất ,ngôn :『nhữ tùng kim dĩ hậu bất ưng ngôn :「Phật thị ngã sư 。」diệc bất đắc cọng Tỳ-kheo tam tú 。nhữ khứ ,bất đắc thử trung trụ/trú 。』nhược/nhã Tỳ-kheo tri sa di ác kiến bất xả khu xuất ,vị tác như pháp ,dụ hoán súc dưỡng cọng thực/tự 、cộng trụ ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,得新衣當三種壞色,若一一壞色青、黑、木蘭。若不壞色受用者,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,đắc tân y đương tam chủng hoại sắc ,nhược/nhã nhất nhất hoại sắc thanh 、hắc 、mộc lan 。nhược/nhã bất hoại sắc thọ dụng giả ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,僧住處內寶、若名寶,若自取、若使人取,除內取為主來求者與,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tăng trụ xứ nội bảo 、nhược/nhã danh bảo ,nhược/nhã tự thủ 、nhược/nhã sử nhân thủ ,trừ nội thủ vi chủ lai cầu giả dữ ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,減半月浴,除餘時,波夜提。餘時者,春後一月半、夏初一月。此二月半,是熱時、病時、風時、雨時、作時、行時。(五十事竟)
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,giảm bán nguyệt dục ,trừ dư thời ,ba-dạ-đề 。dư thời giả ,xuân hậu nhất nguyệt bán 、hạ sơ nhất nguyệt 。thử nhị nguyệt bán ,thị nhiệt thời 、bệnh thời 、phong thời 、vũ thời 、tác thời 、hạnh/hành/hàng thời 。(ngũ thập sự cánh )

「若比丘,知水有虫飲者,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tri thủy hữu trùng ẩm giả ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,自手與無衣出家男女食,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tự thủ dữ vô y xuất gia nam nữ thực/tự ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,知食家婬處坐,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tri thực/tự gia dâm xứ/xử tọa ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,知食家屏處坐,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tri thực/tự gia bình xứ/xử tọa ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,看軍發行,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,khán quân phát hạnh/hành/hàng ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,有因緣事得到軍中三宿,若過者,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,hữu nhân duyên sự đắc đáo quân trung tam tú ,nhược quá giả ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,有因緣事得到軍中三宿,若看軍發行牙旗鬪勢,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,hữu nhân duyên sự đắc đáo quân trung tam tú ,nhược/nhã khán quân phát hạnh/hành/hàng nha kỳ đấu thế ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,瞋恨不喜打比丘,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,sân hận bất hỉ đả Tỳ-kheo ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,瞋恨不喜掌刀擬比丘,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,sân hận bất hỉ chưởng đao nghĩ Tỳ-kheo ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,知比丘麁罪覆藏者,波夜提。(六十事竟)
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tri Tỳ-kheo thô tội phước tạng giả ,ba-dạ-đề 。(lục thập sự cánh )

「若比丘,故奪畜生命,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,cố đoạt súc sanh mạng ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,故令他比丘起疑悔須臾不樂,作是因緣不異,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,cố lệnh tha Tỳ-kheo khởi nghi hối tu du bất lạc/nhạc ,tác thị nhân duyên bất dị ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,淨施五眾衣,後不捨而受用者,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tịnh thí ngũ chúng y ,hậu bất xả nhi thọ dụng giả ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,戲笑藏比丘衣鉢尼師壇針筒、若使人藏,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,hí tiếu tạng Tỳ-kheo y bát ni sư đàn châm đồng 、nhược/nhã sử nhân tạng ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,恐怖比丘,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,khủng bố Tỳ-kheo ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,水中戲,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,thủy trung hí ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,以指相指,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,dĩ chỉ tướng chỉ ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,與女人期共道行,下至聚落中,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,dữ nữ nhân kỳ cọng đạo hạnh/hành/hàng ,hạ chí tụ lạc trung ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,與女人同屋宿,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,dữ nữ nhân đồng ốc tú ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,與女人獨屏處坐,波夜提。(七十事竟)
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,dữ nữ nhân độc bình xứ/xử tọa ,ba-dạ-đề 。(thất thập sự cánh )

「若比丘,知人不滿二十,與受具足戒,是人不名受具足。諸比丘應被呵,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tri nhân bất mãn nhị thập ,dữ thọ/thụ cụ túc giới ,thị nhân bất danh thọ cụ túc 。chư Tỳ-kheo ưng bị ha ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,知賊眾期共道行,下至聚落中,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tri tặc chúng kỳ cọng đạo hạnh/hành/hàng ,hạ chí tụ lạc trung ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,自手掘地、若使人掘,若指授語:『掘是地。』波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tự thủ quật địa 、nhược/nhã sử nhân quật ,nhược/nhã chỉ thọ/thụ ngữ :『quật thị địa 。』ba-dạ-đề 。

「若比丘,四月別請應受。過受,波夜提。除更請、長請。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tứ nguyệt biệt thỉnh ưng thọ/thụ 。quá/qua thọ/thụ ,ba-dạ-đề 。trừ cánh thỉnh 、trường/trưởng thỉnh 。

「若比丘語比丘言:『長老!當學,莫犯五眾罪。』是比丘言:『我不隨汝語,若見餘長老寂根多聞、持法深解,我當從諮問,彼有所說我當受行。』除餘時,波夜提。餘時者,比丘欲得法利應學,亦應問餘比丘。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ngữ Tỳ-kheo ngôn :『Trưởng-lão !đương học ,mạc phạm ngũ chúng tội 。』thị Tỳ-kheo ngôn :『ngã bất tùy nhữ ngữ ,nhược/nhã kiến dư Trưởng-lão tịch căn đa văn 、Trì Pháp thâm giải ,ngã đương tùng ti vấn ,bỉ hữu sở thuyết ngã đương thọ/thụ hạnh/hành/hàng 。』trừ dư thời ,ba-dạ-đề 。dư thời giả ,Tỳ-kheo dục đắc pháp lợi ưng học ,diệc ưng vấn dư Tỳ-kheo 。

「若比丘,飲酒,咽咽波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,ẩm tửu ,yết yết ba-dạ-đề 。

「若比丘,輕他比丘,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,khinh tha Tỳ-kheo ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,諸比丘諍訟時默然立聽,彼有所說我當憶持,作是因緣不異,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,chư Tỳ-kheo tranh tụng thời mặc nhiên lập thính ,bỉ hữu sở thuyết ngã đương ức trì ,tác thị nhân duyên bất dị ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,僧斷事不與欲,出去不白,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tăng đoạn sự bất dữ dục ,xuất khứ bất bạch ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,阿蘭若處住,非時入聚落,不白善比丘,除急事,波夜提(八十事竟)
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,A-lan-nhã xứ trụ ,phi thời nhập tụ lạc ,bất bạch thiện Tỳ-kheo ,trừ cấp sự ,ba-dạ-đề (bát thập sự cánh )

「若比丘同食處,食前、食後不白善比丘,行至餘處,除衣時,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo đồng thực/tự xứ/xử ,thực tiền 、thực/tự hậu bất bạch thiện Tỳ-kheo ,hạnh/hành/hàng chí dư xứ ,trừ y thời ,ba-dạ-đề 。

「若比丘入王宮,夫人未藏寶,下至過門限,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo nhập vương cung ,phu nhân vị tạng bảo ,hạ chí quá/qua môn hạn ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,骨牙角作針筒,破已,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,cốt nha giác tác châm đồng ,phá dĩ ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,作床脚應高佛八指,除入梐。若過,截已,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tác sàng cước ưng cao Phật bát chỉ ,trừ nhập bệ 。nhược quá ,tiệt dĩ ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,兜羅綿紵褥,若坐、若臥,出已,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,đâu la miên trữ nhục ,nhược/nhã tọa 、nhược/nhã ngọa ,xuất dĩ ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,作尼師壇應量作:長二修伽陀磔手、廣一磔手半,更益一磔手。若過,截已,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tác ni sư đàn ưng lượng tác :trường/trưởng nhị Tu-già-đà trách thủ 、quảng nhất trách thủ bán ,cánh ích nhất trách thủ 。nhược quá ,tiệt dĩ ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,作覆瘡衣應長四修伽陀磔手、廣二磔手。若過,截已,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tác phước sang y ưng trường/trưởng tứ Tu-già-đà trách thủ 、quảng nhị trách thủ 。nhược quá ,tiệt dĩ ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,作雨浴衣應長六修伽陀磔手、廣二磔手半。若過,截已,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tác vũ dục y ưng trường/trưởng lục Tu-già-đà trách thủ 、quảng nhị trách thủ bán 。nhược quá ,tiệt dĩ ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,與如來衣量等作衣。若過,截已,波夜提。如來衣長九修伽陀磔手、廣六磔手。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,dữ Như Lai y lượng đẳng tác y 。nhược quá ,tiệt dĩ ,ba-dạ-đề 。Như Lai y trường/trưởng cửu Tu-già-đà trách thủ 、quảng lục trách thủ 。

「若比丘,瞋恨不喜,以無根僧伽婆尸沙法謗,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,sân hận bất hỉ ,dĩ vô căn tăng già bà thi sa pháp báng ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,知物向僧迴與餘人,波夜提。
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tri vật hướng tăng hồi dữ dư nhân ,ba-dạ-đề 。

「若比丘,僧半月說波羅提木叉經時,作是言:『長老!我今始知是法入修多羅,半月波羅提木叉中說。』諸比丘知彼比丘本若二、若三,說《波羅提木叉經》中坐,況復多!彼比丘不以不知故無罪。隨所犯罪一一如法治,應呵責言:『長老!汝失善利,半月說《波羅提木叉經》時,汝不尊重、不一心念、不攝耳聽法。』呵已,波夜提。」(九十二事竟)
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,tăng bán nguyệt thuyết Ba la đề mộc xoa Kinh thời ,tác thị ngôn :『Trưởng-lão !ngã kim thủy tri thị pháp nhập tu-đa-la ,bán nguyệt Ba la đề mộc xoa trung thuyết 。』chư Tỳ-kheo tri bỉ Tỳ-kheo bổn nhược/nhã nhị 、nhược/nhã tam ,thuyết 《Ba la đề mộc xoa Kinh 》trung tọa ,huống phục đa !bỉ Tỳ-kheo bất dĩ bất tri cố vô tội 。tùy sở phạm tội nhất nhất như pháp trì ,ưng ha trách ngôn :『Trưởng-lão !nhữ thất thiện lợi ,bán nguyệt thuyết 《Ba la đề mộc xoa Kinh 》thời ,nhữ bất tôn trọng 、bất nhất tâm niệm 、bất nhiếp nhĩ thính pháp 。』ha dĩ ,ba-dạ-đề 。」(cửu thập nhị sự cánh )

「諸大德!已說九十二波夜提法。今問諸大德!是中清淨不?是中清淨不?是中清淨不?」
「chư Đại Đức !dĩ thuyết cửu thập nhị ba-dạ-đề Pháp 。kim vấn chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh bất ?thị trung thanh tịnh bất ?thị trung thanh tịnh bất ?」

「諸大德!是中清淨,默然故,是事如是持。」
「chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。」

「諸大德!是四波羅提提舍尼法,半月半月次說波羅提木叉。
「chư Đại Đức !thị tứ Ba la đề đề xá ni Pháp ,bán nguyệt bán nguyệt thứ thuyết Ba la đề mộc xoa 。

「若比丘,阿練若處住,先不語不病,外不受、於內受,若噉、若食,應向餘比丘悔過言:『長老!我墮可呵法。此法悔過。』
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,a-luyện-nhã xứ trụ ,tiên bất ngữ bất bệnh ,ngoại bất thọ/thụ 、ư nội thọ/thụ ,nhược/nhã đạm 、nhược/nhã thực/tự ,ưng hướng dư Tỳ-kheo hối quá ngôn :『Trưởng-lão !ngã đọa khả ha pháp 。thử pháp hối quá 。』

「若比丘,不病在白衣家內,從非親里比丘尼邊受食,若噉、若食,應向餘比丘悔過言:『長老!我墮可呵法。此法悔過。』
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,bất bệnh tại bạch y gia nội ,tùng phi thân lý Tì-kheo-ni biên thọ/thụ thực/tự ,nhược/nhã đạm 、nhược/nhã thực/tự ,ưng hướng dư Tỳ-kheo hối quá ngôn :『Trưởng-lão !ngã đọa khả ha pháp 。thử pháp hối quá 。』

「若比丘,受白衣家請食,比丘尼在前立,指示言:『與是比丘飯,與是比丘羹、若魚、若肉。』諸比丘應語是比丘尼言:『姊妹小住!待諸比丘食竟。』若無一比丘呵者,是諸比丘應向餘比丘悔過言:『長老!我墮可呵法。此法悔過。』
「nhược/nhã Tỳ-kheo ,thọ/thụ bạch y gia thỉnh thực/tự ,Tì-kheo-ni tại tiền lập ,chỉ thị ngôn :『dữ thị Tỳ-kheo phạn ,dữ thị Tỳ-kheo canh 、nhược/nhã ngư 、nhược/nhã nhục 。』chư Tỳ-kheo ưng ngữ thị Tì-kheo-ni ngôn :『tỷ muội tiểu trụ/trú !đãi chư Tỳ-kheo thực/tự cánh 。』nhược/nhã vô nhất Tỳ-kheo ha giả ,thị chư Tỳ-kheo ưng hướng dư Tỳ-kheo hối quá ngôn :『Trưởng-lão !ngã đọa khả ha pháp 。thử pháp hối quá 。』

「有學家,僧作學家羯磨,比丘先不請而往自手受食,若噉、若食,是比丘應向餘比丘悔過言:『長老!我墮可呵法。此法悔過。』」
「hữu học gia ,tăng tác học gia Yết-ma ,Tỳ-kheo tiên bất thỉnh nhi vãng tự thủ thọ/thụ thực/tự ,nhược/nhã đạm 、nhược/nhã thực/tự ,thị Tỳ-kheo ưng hướng dư Tỳ-kheo hối quá ngôn :『Trưởng-lão !ngã đọa khả ha pháp 。thử pháp hối quá 。』」

「諸大德!已說四波羅提提舍尼法。今問諸大德!是中清淨不?是中清淨不?是中清淨不?」
「chư Đại Đức !dĩ thuyết tứ Ba la đề đề xá ni Pháp 。kim vấn chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh bất ?thị trung thanh tịnh bất ?thị trung thanh tịnh bất ?」

「諸大德!是中清淨,默然故,是事如是持。」
「chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。」

「諸大德!是眾學法,半月半月次說波羅提木叉。
「chư Đại Đức !thị chúng học Pháp ,bán nguyệt bán nguyệt thứ thuyết Ba la đề mộc xoa 。

「齊整著內衣,應當學。
「tề chỉnh trước/trứ nội y ,ứng đương học 。

「齊整被衣,應當學。
「tề chỉnh bị y ,ứng đương học 。

「好覆身入家內,應當學。
「hảo phước thân nhập gia nội ,ứng đương học 。

「諦視入家內,應當學。
「đế thị nhập gia nội ,ứng đương học 。

「小聲入家內,應當學。
「tiểu thanh nhập gia nội ,ứng đương học 。

「不笑入家內,應當學。
「bất tiếu nhập gia nội ,ứng đương học 。

「不覆頭入家內,應當學。
「bất phước đầu nhập gia nội ,ứng đương học 。

「不反抄衣入家內,應當學。
「bất phản sao y nhập gia nội ,ứng đương học 。

「不脚指行入家內,應當學。
「bất cước chỉ hạnh/hành/hàng nhập gia nội ,ứng đương học 。

「不叉腰入家內,應當學。(十事)
「bất xoa yêu nhập gia nội ,ứng đương học 。(thập sự )

「不搖身入家內,應當學。
「bất diêu/dao thân nhập gia nội ,ứng đương học 。

「不搖頭入家內,應當學。
「bất diêu/dao đầu nhập gia nội ,ứng đương học 。

「不掉臂入家內,應當學。
「bất điệu tý nhập gia nội ,ứng đương học 。

「好覆身家內坐,應當學。
「hảo phước thân gia nội tọa ,ứng đương học 。

「諦視家內坐,應當學。
「đế thị gia nội tọa ,ứng đương học 。

「小聲家內坐,應當學。
「tiểu thanh gia nội tọa ,ứng đương học 。

「不笑家內坐,應當學。
「bất tiếu gia nội tọa ,ứng đương học 。

「不覆頭家內坐,應當學。
「bất phước đầu gia nội tọa ,ứng đương học 。

「不反抄衣家內坐,應當學。
「bất phản sao y gia nội tọa ,ứng đương học 。

「不抱膝家內坐,應當學。(二十事)
「bất bão tất gia nội tọa ,ứng đương học 。(nhị thập sự )

「不交脚家內坐,應當學。
「bất giao cước gia nội tọa ,ứng đương học 。

「不叉腰家內坐,應當學。
「bất xoa yêu gia nội tọa ,ứng đương học 。

「不動手足家內坐,應當學。
「bất động thủ túc gia nội tọa ,ứng đương học 。

「一心受食,應當學。
「nhất tâm thọ/thụ thực/tự ,ứng đương học 。

「羹飯等食,應當學。
「canh phạn đẳng thực/tự ,ứng đương học 。

「不偏刳食,應當學。
「bất Thiên khô thực/tự ,ứng đương học 。

「不口中頰食食,應當學。
「bất khẩu trung giáp thực/tự thực/tự ,ứng đương học 。

「不吐舌食,應當學。
「bất thổ thiệt thực/tự ,ứng đương học 。

「不大團飯食,應當學。
「bất Đại đoàn phạn thực ,ứng đương học 。

「不張口待食,應當學。(三十事)
「bất trương khẩu đãi thực/tự ,ứng đương học 。(tam thập sự )

「不挑團食,應當學。
「bất thiêu đoàn thực ,ứng đương học 。

「不齧半食,應當學。
「bất niết bán thực/tự ,ứng đương học 。

「不含食語,應當學。
「bất hàm thực/tự ngữ ,ứng đương học 。

「不指抆鉢食,應當學。
「bất chỉ vấn bát thực/tự ,ứng đương học 。

「不舐手食,應當學。
「bất thỉ thủ thực/tự ,ứng đương học 。

「不(口*束)指食,應當學。
「bất (khẩu *thúc )chỉ thực/tự ,ứng đương học 。

「不(口*尃)(口*集)作聲食,應當學。
「bất (khẩu *尃)(khẩu *tập )tác thanh thực/tự ,ứng đương học 。

「不吸食食,應當學。
「bất hấp thực/tự thực/tự ,ứng đương học 。

「不全吞食,應當學。
「bất toàn thôn thực/tự ,ứng đương học 。

「不落飯食,應當學。(四十事)
「bất lạc phạn thực ,ứng đương học 。(tứ thập sự )

「不振手食,應當學。
「bất chấn thủ thực/tự ,ứng đương học 。

「不嫌心看比坐鉢食,應當學。
「bất hiềm tâm khán bỉ tọa bát thực/tự ,ứng đương học 。

「端心視鉢食,應當學。
「đoan tâm thị bát thực/tự ,ứng đương học 。

「不病不得為己索食,應當學。
「bất bệnh bất đắc vi kỷ tác/sách thực/tự ,ứng đương học 。

「不以飯覆羹上更望得,應當學。
「bất dĩ phạn phước canh thượng cánh vọng đắc ,ứng đương học 。

「不以膩手受飯器,應當學。
「bất dĩ nị thủ thọ/thụ phạn khí ,ứng đương học 。

「不以鉢中殘食棄地,應當學。
「bất dĩ bát trung tàn thực/tự khí địa ,ứng đương học 。

「己立不為坐人說法,除病,應當學。
「kỷ lập bất vi tọa nhân thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「己坐不為臥人說法,除病,應當學。
「kỷ tọa bất vi ngọa nhân thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「己在下不為高床上人說法,除病,應當學。(五十事)
「kỷ tại hạ bất vi cao sàng thượng nhân thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。(ngũ thập sự )

「不為著革屣人說法,除病,應當學。
「bất vi trước/trứ cách tỉ nhân thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「不為著屐人說法,除病,應當學。
「bất vi trước/trứ kịch nhân thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「不為覆頭人說法,除病,應當學。
「bất vi phước đầu nhân thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「不為纏頭人說法,除病,應當學。
「bất vi triền đầu nhân thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「不為抱膝蹲人說法,除病,應當學。
「bất vi bão tất tồn nhân thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「不為翹脚人說法,除病,應當學。
「bất vi kiều cước nhân thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「不為捉刀人說法,除病,應當學。
「bất vi tróc đao nhân thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「不為捉弓箭人說法,除病,應當學。
「bất vi tróc cung tiến nhân thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「不為捉杖人說法,除病,應當學。
「bất vi tróc trượng nhân thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「不為捉蓋人說法,除病,應當學。(六十事)
「bất vi tróc cái nhân thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。(lục thập sự )

「在後不為在前人說法,除病,應當學。
「tại hậu bất vi tại tiền nhân thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「不為騎乘人說法,除病,應當學。
「bất vi kị thừa nhân thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「在道外不為道中人說法,除病,應當學。
「tại đạo ngoại bất vi đạo trung nhân thuyết Pháp ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「不生草上大小便涕唾,除病,應當學。
「bất sanh thảo thượng Đại tiểu tiện thế thóa ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「不水中大小便涕唾,除病,應當學。
「bất thủy trung Đại tiểu tiện thế thóa ,trừ bệnh ,ứng đương học 。

「不立大小便,除病,應當學。」(眾學六十六事竟)
「bất lập Đại tiểu tiện ,trừ bệnh ,ứng đương học 。」(chúng học lục thập lục sự cánh )

「諸大德!已說眾學法。今問諸大德!是中清淨不?是中清淨不?是中清淨不?」
「chư Đại Đức !dĩ thuyết chúng học Pháp 。kim vấn chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh bất ?thị trung thanh tịnh bất ?thị trung thanh tịnh bất ?」

「諸大德!是中清淨,默然故,是事如是持。」
「chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。」

「諸大德!是七滅諍法,半月半月次說波羅提木叉。
「chư Đại Đức !thị thất diệt tránh Pháp ,bán nguyệt bán nguyệt thứ thuyết Ba la đề mộc xoa 。

「若隨事隨順人,應與現前比尼人,與現前比尼。
「nhược/nhã tùy sự tùy thuận nhân ,ưng dữ hiện tiền bỉ ni nhân ,dữ hiện tiền bỉ ni 。

「應與憶念比尼人,與憶念比尼。
「ưng dữ ức niệm bỉ ni nhân ,dữ ức niệm bỉ ni 。

「應與不癡比尼人,與不癡比尼。
「ưng dữ bất si bỉ ni nhân ,dữ bất si bỉ ni 。

「應與自言治比尼人,與自言治比尼。
「ưng dữ tự ngôn trì bỉ ni nhân ,dữ tự ngôn trì bỉ ni 。

「應與覓罪相比尼人,與覓罪相比尼。
「ưng dữ mịch tội tướng bỉ ni nhân ,dữ mịch tội tướng bỉ ni 。

「應與多覓罪相比尼人,與多覓罪相比尼。
「ưng dữ đa mịch tội tướng bỉ ni nhân ,dữ đa mịch tội tướng bỉ ni 。

「應與如草敷地比尼人,與如草敷地比尼。」
「ưng dữ như thảo phu địa bỉ ni nhân ,dữ như thảo phu địa bỉ ni 。」

「諸大德!已說七滅諍法。今問諸大德!是中清淨不?是中清淨不?是中清淨不?」
「chư Đại Đức !dĩ thuyết thất diệt tránh Pháp 。kim vấn chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh bất ?thị trung thanh tịnh bất ?thị trung thanh tịnh bất ?」

「諸大德!是中清淨,默然故,是事如是持。」(七滅諍竟)
「chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。」(thất diệt tránh cánh )

「 諸大德!是隨順法,半月半月次說波羅提木叉。二部比尼隨順者,隨順行此法。」
「 chư Đại Đức !thị tùy thuận Pháp ,bán nguyệt bán nguyệt thứ thuyết Ba la đề mộc xoa 。nhị bộ bỉ ni tùy thuận giả ,tùy thuận hạnh/hành/hàng thử pháp 。」

「諸大德!已說隨順法。今問諸大德!是中清淨不?是中清淨不?是中清淨不?」
「chư Đại Đức !dĩ thuyết tùy thuận Pháp 。kim vấn chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh bất ?thị trung thanh tịnh bất ?thị trung thanh tịnh bất ?」

「諸大德!是中清淨,默然故,是事如是持。」
「chư Đại Đức !thị trung thanh tịnh ,mặc nhiên cố ,thị sự như thị trì 。」

「諸大德!已說戒經序法已、說四波羅夷法已、說十三僧伽婆尸沙法已、說二不定法已、說三十尼薩耆波夜提法已、說九十二波夜提法已、說四波羅提提舍尼法已、說眾學法已、說七滅諍法已、說法隨順法,是名如來、應供、正遍知法比尼法,入《波羅提木叉經》中,是法隨順法,一切學莫犯。」
「chư Đại Đức !dĩ thuyết giới Kinh tự Pháp dĩ 、thuyết tứ Ba la di pháp dĩ 、thuyết thập tam tăng già bà thi sa pháp dĩ 、thuyết nhị bất định pháp dĩ 、thuyết tam thập ni tát kì ba dạ đề Pháp dĩ 、thuyết cửu thập nhị ba-dạ-đề Pháp dĩ 、thuyết tứ Ba la đề đề xá ni Pháp dĩ 、thuyết chúng học Pháp dĩ 、thuyết thất diệt tránh Pháp dĩ 、thuyết Pháp tùy thuận Pháp ,thị danh Như Lai 、Ứng-Cúng 、Chánh-biến-Tri Pháp bỉ ni Pháp ,nhập 《Ba la đề mộc xoa Kinh 》trung ,thị pháp tùy thuận Pháp ,nhất thiết học mạc phạm 。」

「佛言:『毘婆尸佛如來、應供、正遍知,為寂靜僧,略說波羅提木叉:
「Phật ngôn :『Tỳ Bà Thi Phật Như Lai 、Ứng-Cúng 、Chánh-biến-Tri ,vi tịch tĩnh tăng ,lược thuyết Ba la đề mộc xoa :

「『「忍辱第一道,
「『「nhẫn nhục đệ nhất đạo ,

涅槃佛稱最;
Niết Bàn Phật xưng tối ;

出家惱他人,
xuất gia não tha nhân ,

不名為沙門。」
bất danh vi Sa Môn 。」

「『尸棄佛如來、應供、正遍知,為寂靜僧,略說波羅提木叉:
「『Thi Khí Phật Như Lai 、Ứng-Cúng 、Chánh-biến-Tri ,vi tịch tĩnh tăng ,lược thuyết Ba la đề mộc xoa :

「『「譬如明眼人,
「『「thí như minh nhãn nhân ,

能避嶮惡道;
năng tị hiểm ác đạo ;

世有聰明人,
thế hữu thông minh nhân ,

能遠離諸惡。」
năng viễn ly chư ác 。」

「『毘葉婆佛如來、應供、正遍知,為寂靜僧,略說波羅提木叉:
「『Tì diệp Bà Phật Như Lai 、Ứng-Cúng 、Chánh-biến-Tri ,vi tịch tĩnh tăng ,lược thuyết Ba la đề mộc xoa :

「『「不惱不說過,
「『「bất não bất thuyết quá ,

如戒所說行;
như giới sở thuyết hạnh/hành/hàng ;

飯食知節量,
phạn thực tri tiết lượng ,

常樂在閑處;
thường lạc/nhạc tại nhàn xứ ;

心淨樂精進,
tâm tịnh lạc/nhạc tinh tấn ,

是名諸佛教。」
thị danh chư Phật giáo 。」

「『拘留孫佛如來、應供、正遍知,為寂靜僧,略說波羅提木叉:
「『Câu Lưu Tôn Phật Như Lai 、Ứng-Cúng 、Chánh-biến-Tri ,vi tịch tĩnh tăng ,lược thuyết Ba la đề mộc xoa :

「『「譬如蜂採華,
「『「thí như phong thải hoa ,

不壞色與香,
bất hoại sắc dữ hương ,

但取其味去;
đãn thủ kỳ vị khứ ;

比丘入聚落,
Tỳ-kheo nhập tụ lạc ,

不破壞他事,
bất phá hoại tha sự ,

不觀作不作,
bất quán tác bất tác ,

但自觀身行,
đãn tự quán thân hạnh/hành/hàng ,

諦視善不善。」
đế thị thiện bất thiện 。」

「『拘那含牟尼佛如來、應供、正遍知,為寂靜僧,略說波羅提木叉:
「『Câu-Na-Hàm Mâu Ni Phật Như Lai 、Ứng-Cúng 、Chánh-biến-Tri ,vi tịch tĩnh tăng ,lược thuyết Ba la đề mộc xoa :

「『「欲得好心莫放逸,
「『「dục đắc hảo tâm mạc phóng dật ,

聖人善法當懃學;
Thánh nhân thiện Pháp đương cần học ;

若有知寂一心人,
nhược hữu tri tịch nhất tâm nhân ,

爾乃無復憂愁患。」
nhĩ nãi vô phục ưu sầu hoạn 。」

「『迦葉佛如來、應供、正遍知,為寂靜僧,略說波羅提木叉:
「『Ca-diếp Phật Như Lai 、Ứng-Cúng 、Chánh-biến-Tri ,vi tịch tĩnh tăng ,lược thuyết Ba la đề mộc xoa :

「『「一切惡莫作,
「『「nhất thiết ác mạc tác ,

當具足善法;
đương cụ túc thiện Pháp ;

自淨其志意,
tự tịnh kỳ chí ý ,

是則諸佛教。」
thị tắc chư Phật giáo 。」

「『釋迦牟尼佛如來、應供、正遍知,為寂靜僧,略說波羅提木叉:
「『Thích Ca Mâu Ni Phật Như Lai 、Ứng-Cúng 、Chánh-biến-Tri ,vi tịch tĩnh tăng ,lược thuyết Ba la đề mộc xoa :

「『「護身為善哉!
「『「hộ thân vi Thiện tai !

能護口亦善;
năng hộ khẩu diệc thiện ;

護意為善哉!
hộ ý vi Thiện tai !

護一切亦善。
hộ nhất thiết diệc thiện 。

比丘護一切,
Tỳ-kheo hộ nhất thiết ,

便得離眾苦;
tiện đắc ly chúng khổ ;

比丘守口意,
Tỳ-kheo thủ khẩu ý ,

身不犯諸惡,
thân bất phạm chư ác ,

是三業道淨,
thị tam nghiệp đạo tịnh ,

得聖所得道。
đắc Thánh sở đắc đạo 。

若人打罵不還報,
nhược/nhã nhân đả mạ Bất hoàn báo ,

於嫌恨人心不恨,
ư hiềm hận nhân tâm bất hận ,

於瞋人中心常淨,
ư sân nhân trung tâm thường tịnh ,

見人為惡自不作。」
kiến nhân vi ác tự bất tác 。」

七佛為世尊,
thất Phật vi Thế Tôn ,

能救護世間;
năng cứu hộ thế gian ;

所可說戒經,
sở khả thuyết giới Kinh ,

我已廣說竟。
ngã dĩ quảng thuyết cánh 。

諸佛及弟子,
chư Phật cập đệ-tử ,

恭敬是戒經;
cung kính thị giới Kinh ;

恭敬戒經已,
cung kính giới Kinh dĩ ,

各各相恭敬。
các các tướng cung kính 。

慚愧得具足,
tàm quý đắc cụ túc ,

能得無為道。』」
năng đắc vô vi đạo 。』」

已說波羅提木叉經竟。僧一心得布薩。
dĩ thuyết Ba la đề mộc xoa Kinh cánh 。tăng nhất tâm đắc bố tát 。

摩訶僧祇戒
Ma-ha Tăng-kì giới

「持戒淨身口,
「trì giới tịnh thân khẩu ,

攝心正憶念;
nhiếp tâm chánh ức niệm ;

多聞生實智,
đa văn sanh thật trí ,

斯由戒為本。
tư do giới vi bổn 。

戒為妙寶藏,
giới vi diệu Bảo Tạng ,

亦為七財寶;
diệc vi thất tài bảo ;

戒為大船師,
giới vi đại thuyền sư ,

能渡生死海。
năng độ sanh tử hải 。

戒為清涼池,
giới vi thanh lương trì ,

澡浴諸煩惱;
táo dục chư phiền não ;

戒為無畏術,
giới vi vô úy thuật ,

消伏邪毒害。
tiêu phục tà độc hại 。

戒為究竟伴,
giới vi cứu cánh bạn ,

能過嶮惡道;
năng quá/qua hiểm ác đạo ;

戒為甘露門,
giới vi cam lộ môn ,

眾聖之所由。
chúng Thánh chi sở do 。

持戒心不動,
trì giới tâm bất động ,

專精不放逸;
chuyên tinh bất phóng dật ;

不毀正戒相,
bất hủy chánh giới tướng ,

亦無邪命心。
diệc vô tà mạng tâm 。

是名清淨戒,
thị danh thanh tịnh giới ,

諸佛之所讚;
chư Phật chi sở tán ;

是故歡喜持,
thị cố hoan hỉ trì ,

清淨之戒身。」
thanh tịnh chi giới thân 。」

摩訶僧祇律大比丘戒本
Ma-ha tăng kì luật Đại Tỳ-kheo giới bản

* * *
* * *

============================================================
TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam
Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến
Phiên Âm Mon Oct 22 07:41:55 2018
============================================================


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*