Giới luật tại gia – Bát Quan Trai Giới

I. ĐỊNH NGHĨA – DEFINITION:
Quan là đóng, Trai (Posadha) có nghĩa là qua 12 giờ trưa. Tám quan trai giới là sự giữ gìn cho thân tâm thanh tịnh trong 24 giờ bằng cách thực hiện tám giới luật sau:

Quan means to close. Trai means after abstinence; to purity as by fasting or abstaining. The Eight-Fold Precepts mean to keep the mind and body purified in 24-hour period by practicing the eight retreat precepts:

1. Không được sát sanh
2. Không được trộm cướp
3. Không được dâm dục
4. Không được nói dối
5. Không được uống rượu
6. Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát
7. Không được nằm giường cao rộng đẹp đẽ
8. Không được ăn quá giờ ngọ.

1. Not killing living beings
2. Not stealing.
3. Not having sexual intercourse.
4. Not telling lies.
5. Not taking intoxicants.
6. Not wearing bodily decoration, not using perfumes.
7. Not singing and dancing.
8. Not sleeping in a raised bed.
9. Not eating after noon time.

Tu Tám Quan Trai có nghĩa là thệ nguy ện tập sống cu ộc đời của những bậc tu hành trong vòng 24 giờ bằng cách thọ trì tám giới nói trên.

By taking the Eight Retreat Precepts ordination one vows to live the life of a monk within 24 hours.

II. HIỂU RÕ TÁM GIỚI – UNDERSTANDING THE RETREAT PRECEPTS

1. Không sát sanh: Đem niềm vui đến với mọi loài, giúp chúng sanh sống hạnh phúc, tránh giết hại hoặc khuyên người khác đừng giết hại.

1. Not killing: One should not deliberately kill any living beings, either by committing the act oneself or instructing others to kill.

2. Không trộm cắp: Không trộm cắp, không nghĩ đến sự trộm cướp và luôn nghĩ đến bố thí. Không làm cho người chung quanh đau khổ vì mất của cải của họ.

2. Not stealing: Do not steal anything from anyone or even thinking about it. Try to practice charity. Do not use anything not given.

3. Không dâm dục: Không hành động cũng như không nghĩ đến những điều dâm dục. Tâm được thanh tịnh, thân khỏi ô uế. Đối với người bạn trăm năm, cùng những người chung quanh ta giữ đúng lễ, làm cho họ kính trọng.

3. Not engaging in sexual misconduct: To abstain from sexual misconduct.

4. Không nói dối: Không nói sai, không nói thêu dệt, không nói hai chiều, không nói lời hung ác cũng như khuyên răn những người chung quanh giữ giới. Giữ chữ tín.

4. Not telling lies: One should not lie but tell the truth without exaggerating.

5. Không uống rượu: Rượu làm say mê, tối tăm trí não.

5. Not taking intoxicants: Intoxicants will make one lose control of oneself, and delude the mind.

6. Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và đi xem múa hát: Quán về thân. Năm giác quan: tai, mắt, mũi, lưỡi, thân có thể mở đường cho chúng ta đến Niết Bàn hay vào địa ngục.

6. Not wearing perfumes, nor dancing and singing: Wearing make-up and perfumes predispose oneself to sensual desires while dancing and singing disturb one’s concentration.

7. Không được nằm giường cao đẹp, rộng lớn: Tập dần đức tính giản dị, đạm bạc.

7. Not sleeping in an elaborate, raised bed: To practice a simple life style.

8. Không được ăn quá giờ ngọ: Trong

luật Phật dạy: “Chư Thiên ăn sớm mai, Phật ăn giờ ngọ, súc sanh ăn sau giờ ngọ, ngạ quỷ ăn tối, chư Tăng học Phật phải ăn đúng giờ ngọ”.

8. Not eating after noon time: The Divine eats in the morning, Buddha eats at noon, animals eat in the afternoon, and ghosts eat at night.

Ăn đúng giờ ngọ được 5 điều lợi ích sau:
– Ít mống tâm sai quấy
– Ít buồn ngủ
– Dễ được nhất tâm
– Ít hạ phong
– Thân được yên ổn và ít sanh bệnh.

The benefits of not having meals in the afternoon:

– wrong/confused thoughts do not arise.
– no drowsiness.
– improve concentration.
– healthy body.

III. CÁCH THỨC THỌ TÁM QUAN TRAI – THE FORMALITES

Pháp quan trai nên được tổ chức trong những ngày trai, hoặc trong những ngày nhàn rỗi, thời hạn 24 tiếng. Nên tổ chức tại một ngôi Chùa hoặc Niệm Phật Đường thanh tịnh. Trong trường hợp không có Chùa hay Niệm Phật Đườ ng thì chúng ta có thể tổ chức tại nhà. Thọ giới Tám quan trai có thể:

The Eight Retreat Precepts ordination is usually held in the Temple within 24 hours. If there is no temple, a quiet house may be used. The eight fold precepts maybe transmitted by:

1. Giới sư truyền thọ: Có nghĩa là có thầy chứng minh truyền thọ và chúng Tăng hộ niệm. Trước khi thọ giới phải tắm rửa sạch sẽ và làm lễ sám hối những tội lỗi đã phạm để thân tâm thanh tịnh, rồi các giới tử tự thân hành đến cầu thỉnh vị Chứng minh làm lễ bạch Phật cầu truyền thọ ba quy y và tám quan trai giới. Trong khi lễ, cần phải trang nghiêm thành kính nhứt tâm nghe vị Chứng minh truyền giới, trả lời những câu hỏi và đọc những lời phát nguyện do vị Chứng minh chỉ bày. Trong ngày thọ tám quan trai giới, giới tử cần phải giữ gìn thân, khẩu, ý cho thanh tịnh, không được phạm giới và tự xem mình như đã xuất gia, nhất là không nghĩ việc ngoài đời. Siêng năng tụng kinh, niệm Phật không để tâm dong ruỗi bên ngoài mà cầu chư Phật gia hộ cho Bồ Đề tâm ngày một tăng trưởng.

1. A master: A master monk or nun will conduct the ordination. Prior entering the ordination, one needs to shower and repent. The master will introduce and explain the Three Jewels and the eight precepts. In the ordination, one has to be quiet, concentrate and listen to the master’s questions, then one should answer the questions and vow to take refuge in the Three Jewels and to practice the precepts. During the 24 hours living as a monk, one has to control one’s actions, speech and thoughts. Always think about Buddha and keep on learning and practicing the Buddha’s teachings.

2. Tự phát nguyện thọ trì: Nếu không có Tăng Chúng hoặc không thể đến Chùa có thể tự mình thọ trì Pháp quan trai này. Giới tử tự mình đứng trước bàn Phật đọc những câu tự mình thọ giới như sau:

Đệ tử tên là …. quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, xin một ngày một đêm thọ Ưu Bà Tắc (hoặc Ưu Bà Di) tám phần trai giới. Như Lai bậc Chí chơn chánh giác, là Thế Tôn của con. (3 lần).

Đệ tử quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi xin một ngày một đêm Ưu Bà Tắc (Ưu Bà Di) tám phần trai giới. Như Lai bậc chi chơn chánh giác là Thế Tôn của con (3 lần).

“Như các Đức Phật suốt đời không sát sanh, Đệ tử xin nguyện một ngày một đêm không sát sanh”… Cho đến giới thứ tám cũng đọc như vậy. Cách tu tập cũng như cách trên.

2. Oneself: If there is no temple, one may conduct this eight fold precepts at home by oneself. In front of the Buddha statue, one vows:

I am …….. will take refuge in the Buddha,

Dharma and Sangha; vow to keep the eight-fold precepts within 24 hours. Buddha is my teacher.

As the Buddha who never destroys the life of beings, I vow to abstain from destroying the life of beings during these 24 hours.

(Repeat eight different precepts).

IV. CÔNG ĐỨC THỌ TÁM QUAN TRAI GIỚI – THE EFFECTS OF PRACTICING THE EIGHT-FOLD PRECEPTS:

Người thọ Tám quan trai giới nhờ hoàn cảnh thuận tiện tinh tấn tu hành nên ba nghiệp thanh tịnh không làm các nghiệp ác, đồng thời các điều thiện do đấy được phát triển. Nh ờ thọ trì giới luật và chí tâm niệm Phật nên tâm trí được định tĩ nh không còn vọng tưởng, gieo chủng tử vô lậu giải thoát. Đức Phật dạy: “Người nào tinh tấn thọ trì Tám quan trai tức hiện tiền đượ c tăng trưở ng vô lậu phước huệ, sau lâm chung khỏ i bị sa vào các đường ác, được sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu đem công đức hồi hướ ng tất cả chúng sanh tức được phước quả vô lượng và chứng được quả Vô Thượng Chánh Giác”.

One who practices the eight fold precepts will purify one’s mind and never commit bad actions. By practicing the eight fold precepts, one obtains mindfulness. The Buddha said: “One, who practices the eight-fold precepts will be born into the happy worlds and never be born into the lower universe (such as hell, ghost and animal) . If one forwards merits to other beings, one will get innumerous merits and achieve enlightenment.”

V. KẾT LUẬN – CONCLUSION:
Người thọ Tám quan trai giới không còn làm bất cứ việc ác h ại nào, cánh cửa ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh) bị đ óng chặt lại. Vì không tự chủ được mình, vì vô minh che lấp, vì tham muố n nhục dục con người cứ mãi tạo bao điều ác nghiệp, cánh cửa tam ác đạo kia tự mở, rồi tự mình bước vào và chịu bao quả báo đau khổ. Tu Tám quan trai giới trong một
ngày một đêm, thanh tịnh thân tâm, phòng hộ giữ mình, tuy chưa xuất ly tam giới ngay được, nhưng nhờ nương công đức trai giới này, gieo trồng hạt nhân xuất thế thù thắng, tương lai chắc chắn sẽ được giải thoát. Chư
Phật vì muốn hóa độ chúng sanh nên chỉ bày pháp môn này, là Phật tử chúng ta cố gắng nương theo và tu tập.

Practicing the eight retreat precepts keep one from committing the bad karma of the body, speech and mind. As a result, the mind becomes purified and wisdom is developed. In short, the eight fold precepts are the foundation for attaining enlightenment. For the sake of beings, the Buddha taught these precepts. A Buddhist should learn and practice them.

Source: gdptvn-hoaky


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*