GIỚI LUẬT »

Kinh điển và Pháp tu Đức Phật Dược Sư

NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT
NAM MÔ TỊNH LƯU LY THẾ GIỚI, DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

NIỆM PHẬT DƯỢC SƯ

THẦN CHÚ 7 ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

KINH DƯỢC SƯ

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN

DƯỢC SƯ TÂM CHÚ
DƯỢC SƯ ĐẠI ĐÀ LA NI


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*