Giới Cụ Túc

April 22, 2017 Đoàn, Thoại MD 0

Giới Cụ Túc (Upasampadà) Tỳ-kheo Tâm Hạnh Ðệ tử của đức Phật không luận xuất gia hay tại gia đều thọ trì giới luật. Giới […]