Thập Tụng Luật – Quyển 32

Tzed Version
T23n1435_p0228b11║
T23n1435_p0228b12║
T23n1435_p0228b13║ thập tụng luật quyển đệ tam thập nhị (đệ ngũ tụng chi tứ )
T23n1435_p0228b14║
T23n1435_p0228b15║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0228b16║     hối pháp đệ ngũ (bát pháp trung khổ thiết yết ma đệ tứ chi dư )
T23n1435_p0228b17║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm
T23n1435_p0228b18║ nhất tăng già bà thi sa tội 。bất phú tạng 。ngữ chư tỉ khâu ngôn 。đại đức 。
T23n1435_p0228b19║ ngã cố xuất tinh 。phạm nhất tăng già bà thi sa tội 。bất phú tạng ngã đương
T23n1435_p0228b20║ vân hà 。chư tỉ khâu 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngữ chư tỉ khâu 。ca lưu
T23n1435_p0228b21║ đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh phạm nhất tăng già bà thi sa tội 。bất phú
T23n1435_p0228b22║ tạng 。ưng dữ tác lục dạ ma na đoá yết ma 。nhược canh hữu như thị tỉ
T23n1435_p0228b23║ khâu 。tăng diệc ưng dữ tác 。tác pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng 。thị ca lưu
T23n1435_p0228b24║ đà di tỉ khâu 。tùng toạ khởi thiên đản hữu kiên thoát cức tỉ hồ quỵ hợp chưởng
T23n1435_p0228b25║ tác thị ngôn 。đại đức tăng ức niệm 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất
T23n1435_p0228b26║ tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。ngã ca lưu
T23n1435_p0228b27║ đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội
T23n1435_p0228b28║ bất phú tạng 。ngã kim tùng chúng tăng khí lục dạ ma na đoá 。tăng dữ ngã
T23n1435_p0228b29║ ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh phạm thử tăng già bà thi sa tội nhất
T23n1435_p0228c01║ tội bất phú tạng 。dữ ngã lục dạ ma na đoá 。lân mẫn cố 。
T23n1435_p0228c02║ đệ nhị canh thuyết 。đại đức tăng ức niệm 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。
T23n1435_p0228c03║ cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。ngã
T23n1435_p0228c04║ ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。
T23n1435_p0228c05║ nhất tội bất phú tạng 。ngã kim tùng chúng tăng khí lục dạ ma na đoá 。tăng
T23n1435_p0228c06║ dữ ngã ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh phạm thử tăng già bà thi sa
T23n1435_p0228c07║ tội nhất tội bất phú tạng 。dữ ngã lục dạ ma na đoá 。lân mẫn cố 。
T23n1435_p0228c08║ đệ tam canh thuyết 。đại đức tăng ức niệm 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。cố
T23n1435_p0228c09║ xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。ngã
T23n1435_p0228c10║ ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。
T23n1435_p0228c11║ nhất tội bất phú tạng 。ngã kim tùng chúng tăng khí lục dạ ma na đoá 。tăng
T23n1435_p0228c12║ dữ ngã ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh phạm thử tăng già bà thi sa
T23n1435_p0228c13║ tội nhất tội bất phú tạng 。dữ ngã lục dạ ma na đoá lân mẫn cố 。tức
T23n1435_p0228c14║ thời nhất tỉ khâu tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di
T23n1435_p0228c15║ tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú
T23n1435_p0228c16║ tạng 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi
T23n1435_p0228c17║ sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。tùng tăng khí lục dạ ma na đoá 。nhược tăng
T23n1435_p0228c18║ thời đáo tăng nhẫn thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh phạm thử
T23n1435_p0228c19║ tăng già bà thi sa tội nhất tội bất phú tạng 。dữ lục dạ ma na đoá 。
T23n1435_p0228c20║ thị danh bạch 。
T23n1435_p0228c21║ đệ nhất đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm
T23n1435_p0228c22║ thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。thị ca lưu đà di
T23n1435_p0228c23║ tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú
T23n1435_p0228c24║ tạng 。tùng tăng khí lục dạ ma na đoá 。tăng ca lưu đà di tỉ khâu 。cố
T23n1435_p0228c25║ xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。đương dữ
T23n1435_p0228c26║ lục dạ ma na đoá 。thùy chư trường lão nhẫn 。ca lưu đà di tỉ khâu cố
T23n1435_p0228c27║ xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。đương dữ
T23n1435_p0228c28║ lục dạ ma na đoá giả mặc nhiên 。nhược bất nhẫn tiện thuyết 。thị sơ yết ma 。
T23n1435_p0228c29║ đệ nhị ngã canh thuyết 。đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。
T23n1435_p0229a01║ cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。thị
T23n1435_p0229a02║ ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。
T23n1435_p0229a03║ nhất tội bất phú tạng 。tùng tăng khí lục dạ ma na đoá 。tăng thị ca lưu
T23n1435_p0229a04║ đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội
T23n1435_p0229a05║ bất phú tạng 。đương dữ lục dạ ma na đoá 。thùy chư trường lão nhẫn 。ca lưu
T23n1435_p0229a06║ đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội
T23n1435_p0229a07║ bất phú tạng 。đương dữ lục dạ ma na đoá giả mặc nhiên 。nhược bất nhẫn tiện
T23n1435_p0229a08║ thuyết 。thị đệ nhị yết ma đệ tam ngã canh thuyết 。đại đức tăng thính 。thị
T23n1435_p0229a09║ ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh phạm thử tăng già bà thi sa tội 。
T23n1435_p0229a10║ nhất tội bất phú tạng 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm thử
T23n1435_p0229a11║ tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。tùng tăng khí lục dạ ma
T23n1435_p0229a12║ na đoá 。tăng ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà
T23n1435_p0229a13║ thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。đương dữ lục dạ ma na đoá 。thùy chư
T23n1435_p0229a14║ trường lão nhẫn 。ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà
T23n1435_p0229a15║ thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。đương dữ lục dạ ma na đoá giả mặc
T23n1435_p0229a16║ nhiên 。nhược bất nhẫn thuyết đệ tam yết ma 。
T23n1435_p0229a17║ tăng dĩ dữ ca lưu đà di tỉ khâu phạm thử tăng già bà thi sa tội
T23n1435_p0229a18║ cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng lục dạ ma na đoá cánh 。tăng nhẫn mặc
T23n1435_p0229a19║ nhiên cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0229a20║ ca lưu đà di tỉ khâu 。tăng trung hành lục dạ ma na đoá cánh 。ngữ chư
T23n1435_p0229a21║ tỉ khâu ngôn 。chư đại đức 。ngã đương vân hà 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch
T23n1435_p0229a22║ phật 。phật ngữ chư tỉ khâu nhữ đẳng đương dữ ca lưu đà di tỉ khâu xuất
T23n1435_p0229a23║ tội phạm thử 。tăng già bà thi sa tội cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng
T23n1435_p0229a24║ dĩ 。tăng trung hành lục dạ ma na đoá 。đương dữ xuất tội 。nhược canh hữu như
T23n1435_p0229a25║ thị nhân 。diệc ưng dữ xuất tội 。xuất tội pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng 。thị
T23n1435_p0229a26║ ca lưu đà di tỉ khâu 。ưng tùng toạ khởi thiên đản hữu kiên thoát cức tỉ
T23n1435_p0229a27║ hồ quỵ hợp chưởng tác thị ngôn 。đại đức tăng ức niệm 。ngã ca lưu đà di
T23n1435_p0229a28║ tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú
T23n1435_p0229a29║ tạng 。ngã tiên dĩ tăng trung khí lục dạ ma na đoá 。tăng dĩ dữ ngã lục
T23n1435_p0229b01║ dạ ma na đoá 。ngã dĩ tăng trung hành lục dạ ma na đoá 。ngã ca lưu
T23n1435_p0229b02║ đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội
T23n1435_p0229b03║ bất phú tạng 。tăng trung hành lục dạ ma na đoá cánh 。kim tùng tăng khí xuất
T23n1435_p0229b04║ tội 。tăng ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm tăng già bà thi sa tội 。
T23n1435_p0229b05║ cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。dĩ tăng trung hành lục dạ ma na đoá
T23n1435_p0229b06║ cánh 。tăng đương dữ ngã xuất tội 。lân mẫn cố 。đệ nhị ngã canh thuyết 。đại
T23n1435_p0229b07║ đức tăng ức niệm 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh phạm thử tăng
T23n1435_p0229b08║ già bà thi sa tội nhất tội bất phú tạng 。ngã tiên dĩ tăng trung khí lục
T23n1435_p0229b09║ dạ ma na đoá 。tăng dĩ dữ ngã lục dạ ma na đoá 。ngã dĩ tăng trung
T23n1435_p0229b10║ hành lục dạ ma na đoá 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng già
T23n1435_p0229b11║ bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。tăng trung hành lục dạ
T23n1435_p0229b12║ ma na đoá cánh 。kim tùng tăng khí xuất tội 。tăng ngã ca lưu đà di tỉ
T23n1435_p0229b13║ khâu 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。dĩ tăng trung
T23n1435_p0229b14║ hành lục dạ ma na đoá cánh 。tăng đương dữ ngã xuất tội 。lân mẫn cố 。đệ
T23n1435_p0229b15║ tam ngã canh thuyết 。
T23n1435_p0229b16║ đại đức tăng ức niệm 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm thử
T23n1435_p0229b17║ tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。ngã tiên dĩ tăng trung khí
T23n1435_p0229b18║ lục dạ ma na đoá 。tăng dĩ dữ ngã lục dạ ma na đoá 。ngã dĩ tăng
T23n1435_p0229b19║ trung hành lục dạ ma na đoá 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng
T23n1435_p0229b20║ già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。tăng trung hành lục
T23n1435_p0229b21║ dạ ma na đoá cánh 。kim tùng tăng khí xuất tội 。tăng ngã ca lưu đà di
T23n1435_p0229b22║ tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。dĩ tăng
T23n1435_p0229b23║ trung hành lục dạ ma na đoá cánh 。tăng đương dữ ngã xuất tội 。lân mẫn cố 。
T23n1435_p0229b24║ tức thời nhất tỉ khâu tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà
T23n1435_p0229b25║ di tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất
T23n1435_p0229b26║ phú tạng 。tiên dĩ tùng tăng khí lục dạ ma na đoá 。tăng dữ lục dạ ma
T23n1435_p0229b27║ na đoá 。dĩ tăng trung hành lục dạ ma na đoá cánh 。thị ca lưu đà di
T23n1435_p0229b28║ tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú
T23n1435_p0229b29║ tạng 。tăng trung dĩ hành lục dạ ma na đoá cánh 。tùng tăng khí xuất tội 。nhược
T23n1435_p0229c01║ tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng thị ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng
T23n1435_p0229c02║ già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。dĩ tăng trung hành
T23n1435_p0229c03║ lục dạ ma na đoá cánh 。tăng kim đương dữ xuất tội 。như thị bạch 。
T23n1435_p0229c04║ đệ nhất đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng già
T23n1435_p0229c05║ bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。tiên dĩ tùng tăng khí
T23n1435_p0229c06║ lục dạ ma na đoá 。tăng dữ lục dạ ma na đoá dĩ 。tăng trung hành lục
T23n1435_p0229c07║ dạ ma na đoá cánh 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà
T23n1435_p0229c08║ thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。tăng trung dĩ hành lục dạ
T23n1435_p0229c09║ ma na đoá cánh 。kim tùng tăng khí xuất tội 。tăng ca lưu đà di tỉ khâu 。
T23n1435_p0229c10║ phạm thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。dĩ
T23n1435_p0229c11║ hành lục dạ ma na đoá cánh 。tăng đương dữ xuất tội 。thùy chư trường lão nhẫn 。
T23n1435_p0229c12║ thị ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất
T23n1435_p0229c13║ tinh nhất tội bất phú tạng 。dĩ hành lục dạ ma na đoá cánh 。tăng kim đương
T23n1435_p0229c14║ dữ xuất tội giả mặc nhiên 。nhược bất nhẫn tiện thuyết 。thị sơ yết ma 。
T23n1435_p0229c15║ đệ nhị ngã canh thuyết 。đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。
T23n1435_p0229c16║ phạm thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。tiên
T23n1435_p0229c17║ dĩ tùng tăng khí lục dạ ma na đoá 。tăng dữ lục dạ ma na đoá dĩ 。
T23n1435_p0229c18║ tăng trung hành lục dạ ma na đoá cánh 。ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử
T23n1435_p0229c19║ tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。tăng trung dĩ
T23n1435_p0229c20║ hành lục dạ ma na đoá cánh 。kim tùng tăng khí xuất tội 。tăng ca lưu đà
T23n1435_p0229c21║ di tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất
T23n1435_p0229c22║ phú tạng 。dĩ hành lục dạ ma na đoá cánh 。tăng đương dữ xuất tội 。thùy chư
T23n1435_p0229c23║ trường lão nhẫn 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi sa
T23n1435_p0229c24║ tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。dĩ hành lục dạ ma na đoá cánh 。
T23n1435_p0229c25║ tăng kim đương dữ xuất tội giả mặc nhiên 。nhược bất nhẫn tiện thuyết 。thị đệ nhị
T23n1435_p0229c26║ yết ma 。
T23n1435_p0229c27║ đệ tam ngã canh thuyết 。đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm
T23n1435_p0229c28║ thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。tiên dĩ
T23n1435_p0229c29║ tùng tăng khí lục dạ ma na đoá 。tăng dữ lục dạ ma na đoá 。dĩ
T23n1435_p0230a01║ tăng trung hành lục dạ ma na đoá cánh 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm
T23n1435_p0230a02║ thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。tăng trung
T23n1435_p0230a03║ dĩ hành lục dạ ma na đoá cánh 。kim tùng tăng khí xuất tội 。tăng ca lưu
T23n1435_p0230a04║ đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội
T23n1435_p0230a05║ bất phú tạng 。dĩ hành lục dạ ma na đoá cánh 。tăng đương dữ xuất tội 。thùy
T23n1435_p0230a06║ chư trường lão nhẫn 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi
T23n1435_p0230a07║ sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。dĩ hành lục dạ ma na đoá
T23n1435_p0230a08║ cánh 。tăng kim đương dữ xuất tội giả mặc nhiên 。nhược bất nhẫn tiện thuyết 。thị
T23n1435_p0230a09║ đệ tam yết ma 。tăng dĩ dữ ca lưu đà di tỉ khâu xuất tội cánh 。phạm
T23n1435_p0230a10║ thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。dĩ tăng
T23n1435_p0230a11║ trung hành lục dạ ma na đoá cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị
T23n1435_p0230a12║ trì 。
T23n1435_p0230a13║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm
T23n1435_p0230a14║ nhất tăng già bà thi sa tội 。bất phú tạng 。ngữ chư tỉ khâu 。ngã cố xuất
T23n1435_p0230a15║ tinh 。phạm nhất tăng già bà thi sa tội 。bất phú tạng 。ngã kim vân hà 。chư
T23n1435_p0230a16║ tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật ngữ chư tỉ khâu 。nhữ đẳng dữ ca lưu
T23n1435_p0230a17║ đà di tỉ khâu lục dạ ma na đoá 。nhược canh hữu như thị nhân 。diệc ưng
T23n1435_p0230a18║ tác 。tác thị pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng 。ca lưu đà di 。tùng toạ
T23n1435_p0230a19║ khởi thiên đản hữu kiên thoát cức tỉ hồ quỵ hợp chưởng tác thị ngôn 。đại đức
T23n1435_p0230a20║ tăng ức niệm 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm thử tăng già
T23n1435_p0230a21║ bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。
T23n1435_p0230a22║ cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。ngã
T23n1435_p0230a23║ kim tùng tăng khí lục dạ ma na đoá 。tăng dữ ca lưu đà di tỉ khâu
T23n1435_p0230a24║ cố xuất tinh phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。dữ
T23n1435_p0230a25║ ngã lục dạ ma na đoá 。lân mẫn cố 。đệ nhị canh thuyết 。đại đức tăng
T23n1435_p0230a26║ ức niệm 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà
T23n1435_p0230a27║ thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。cố
T23n1435_p0230a28║ xuất tinh 。phạm tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。ngã kim tùng
T23n1435_p0230a29║ tăng 。khí lục dạ ma na đoá 。tăng dữ ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất
T23n1435_p0230b01║ tinh phạm thử tăng già bà thi sa tội nhất tội bất phú tạng 。dữ ngã lục dạ
T23n1435_p0230b02║ ma na đoá lân mẫn cố 。đệ tam canh thuyết 。đại đức tăng ức niệm 。ngã ca
T23n1435_p0230b03║ lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。
T23n1435_p0230b04║ nhất tội bất phú tạng 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm thử
T23n1435_p0230b05║ tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。ngã kim tùng tăng khí lục
T23n1435_p0230b06║ dạ ma na đoá 。tăng dữ ngã ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh phạm
T23n1435_p0230b07║ thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。dữ ngã lục dạ ma na
T23n1435_p0230b08║ đoá 。lân mẫn cố 。tức thời nhất tỉ khâu tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。
T23n1435_p0230b09║ thị ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa
T23n1435_p0230b10║ tội 。nhất tội bất phú tạng 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm
T23n1435_p0230b11║ thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。tùng tăng khí lục dạ
T23n1435_p0230b12║ ma na đoá 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。
T23n1435_p0230b13║ cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。dữ
T23n1435_p0230b14║ lục dạ ma na đoá 。thị danh bạch 。đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di
T23n1435_p0230b15║ tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất
T23n1435_p0230b16║ phú tạng 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà
T23n1435_p0230b17║ thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。tùng tăng khí lục dạ ma na đoá 。tăng
T23n1435_p0230b18║ ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。
T23n1435_p0230b19║ nhất tội bất phú tạng 。đương dữ lục dạ ma na đoá 。thùy chư trường lão nhẫn 。
T23n1435_p0230b20║ dữ ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa
T23n1435_p0230b21║ tội 。nhất tội bất phú tạng 。đương dữ lục dạ ma na đoá giả mặc nhiên 。nhược
T23n1435_p0230b22║ bất nhẫn tiện thuyết 。thị sơ yết ma 。
T23n1435_p0230b23║ đệ nhị đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm
T23n1435_p0230b24║ thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。thị ca lưu đà di
T23n1435_p0230b25║ tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú
T23n1435_p0230b26║ tạng 。tùng tăng khí lục dạ ma na đoá 。tăng thị ca lưu đà di tỉ khâu 。
T23n1435_p0230b27║ cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。đương
T23n1435_p0230b28║ dữ lục dạ ma na đoá 。thùy chư trường lão nhẫn 。ca lưu đà di tỉ khâu 。
T23n1435_p0230b29║ cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。đương
T23n1435_p0230c01║ dữ lục dạ ma na đoá giả mặc nhiên 。bất nhẫn tiện thuyết 。thị đệ nhị
T23n1435_p0230c02║ yết ma 。đệ tam canh thuyết 。đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。
T23n1435_p0230c03║ cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。thị
T23n1435_p0230c04║ ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。
T23n1435_p0230c05║ nhất tội bất phú tạng 。tùng tăng khí lục dạ ma na đoá 。tăng ca lưu đà
T23n1435_p0230c06║ di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất
T23n1435_p0230c07║ phú tạng 。đương dữ lục dạ ma na đoá 。thùy chư trường lão nhẫn 。ca lưu đà
T23n1435_p0230c08║ di tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội
T23n1435_p0230c09║ bất phú tạng 。đương dữ ca lưu đà di tỉ khâu lục dạ ma na đoá giả
T23n1435_p0230c10║ mặc nhiên 。bất nhẫn tiện thuyết 。thị đệ tam yết ma 。tăng dĩ nhẫn 。dữ
T23n1435_p0230c11║ ca lưu đà di tỉ khâu phạm thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh
T23n1435_p0230c12║ nhất tội bất phú tạng lục dạ ma na đoá cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị
T23n1435_p0230c13║ sự như thị trì 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。hành lục dạ ma na
T23n1435_p0230c14║ đoá thời 。dĩ quá nhĩ sở nhật 。nhĩ sở nhật vị quá 。thị trung cố xuất tinh 。
T23n1435_p0230c15║ canh phạm nhất tăng già bà thi sa tội 。bất phú tạng 。ca lưu đà di ngữ
T23n1435_p0230c16║ chư tỉ khâu 。đại đức 。ngã cố xuất tinh 。phạm nhất tăng già bà thi sa
T23n1435_p0230c17║ tội 。bất phú tạng 。cố tùng tăng khí lục dạ ma na đoá 。tăng dữ ngã
T23n1435_p0230c18║ lục dạ ma na đoá 。ngã hành lục dạ ma na đoá thời dĩ nhĩ sở nhật 。
T23n1435_p0230c19║ nhĩ sở nhật vị quá 。thị trung cố xuất tinh 。canh phạm nhất tăng già bà thi
T23n1435_p0230c20║ sa tội 。bất phú tạng 。kim đương vân hà chư tỉ khâu 。dĩ thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0230c21║ phật ngữ chư tỉ khâu 。nhữ đẳng dữ ca lưu đà di tỉ khâu hành ma na
T23n1435_p0230c22║ đoá thời 。cố xuất tinh phạm nhất tăng già bà thi sa tội 。bất phú tạng cố 。
T23n1435_p0230c23║ dữ tác bản nhật trị 。nhược canh hữu như thị nhân 。diệc ưng dữ tác 。tác
T23n1435_p0230c24║ pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng 。ca lưu đà di tỉ khâu 。tùng toạ khởi
T23n1435_p0230c25║ thiên đản hữu kiên thoát cức tỉ 。hồ quỵ hợp chưởng tác thị ngôn 。đại đức tăng
T23n1435_p0230c26║ ức niệm 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh phạm thử tăng già bà
T23n1435_p0230c27║ thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。tùng tăng khí lục dạ ma na đoá tăng
T23n1435_p0230c28║ dữ ngã lục dạ ma na đoá 。ngã hành lục dạ ma na đoá dĩ nhĩ sở
T23n1435_p0230c29║ nhật 。nhĩ sở nhật vị quá 。canh phạm nhất tăng già bà thi sa tội 。cố xuất
T23n1435_p0231a01║ tinh nhất tội bất phú tạng 。kim tùng tăng khí bản nhật trị 。tăng dữ ngã ca
T23n1435_p0231a02║ lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất
T23n1435_p0231a03║ tội bất phú tạng 。tăng đương dữ ngã bản nhật trị 。lân mẫn cố 。đệ nhị
T23n1435_p0231a04║ đại đức tăng ức niệm 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh phạm thử
T23n1435_p0231a05║ tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。tùng tăng khí lục dạ ma
T23n1435_p0231a06║ na đoá 。tăng dữ ngã lục dạ ma na đoá 。ngã hành lục dạ ma na đoá
T23n1435_p0231a07║ dĩ nhĩ sở nhật 。nhĩ sở nhật vị quá 。canh phạm nhất tăng già bà thi sa
T23n1435_p0231a08║ tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。kim tùng tăng khí bản nhật trị 。tăng
T23n1435_p0231a09║ ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất
T23n1435_p0231a10║ tinh nhất tội bất phú tạng 。tăng đương dữ ngã bản nhật trị 。lân mẫn cố 。đệ
T23n1435_p0231a11║ tam canh thuyết 。đại đức tăng ức niệm 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất
T23n1435_p0231a12║ tinh phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。tùng tăng khí
T23n1435_p0231a13║ lục dạ ma na đoá 。tăng dữ ngã lục dạ ma na đoá 。ngã hành lục dạ
T23n1435_p0231a14║ ma na đoá dĩ nhĩ sở nhật 。nhĩ sở nhật vị quá 。canh phạm nhất tăng già
T23n1435_p0231a15║ bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。kim tùng tăng khí bản
T23n1435_p0231a16║ nhật trị 。tăng ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi sa
T23n1435_p0231a17║ tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。tăng đương dữ ngã bản nhật trị 。lân
T23n1435_p0231a18║ mẫn cố 。
T23n1435_p0231a19║ tức thời nhất tỉ khâu tăng trung xướng ngôn 。
T23n1435_p0231a20║ đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi
T23n1435_p0231a21║ sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。tiên dĩ tùng tăng khí lục dạ
T23n1435_p0231a22║ ma na đoá 。tăng dữ lục dạ ma na đoá 。hành lục dạ ma na đoá dĩ
T23n1435_p0231a23║ nhĩ sở nhật 。nhĩ sở nhật vị quá 。thị trung canh phạm thử tăng già bà thi
T23n1435_p0231a24║ sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。tăng thị ca lưu đà di tỉ
T23n1435_p0231a25║ khâu 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。
T23n1435_p0231a26║ tùng tăng khí bản nhật trị 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。thị ca lưu đà
T23n1435_p0231a27║ di tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất
T23n1435_p0231a28║ phú tạng 。tăng kim đương dữ bản nhật trị 。như thị bạch 。
T23n1435_p0231a29║ đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi
T23n1435_p0231b01║ sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。tiên dĩ tùng tăng khí lục dạ
T23n1435_p0231b02║ ma na đoá 。tăng dữ lục dạ ma na đoá 。hành lục dạ ma na đoá dĩ
T23n1435_p0231b03║ nhĩ sở nhật 。nhĩ sở nhật vị quá 。thị trung canh phạm thử tăng già bà thi
T23n1435_p0231b04║ sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。tăng thị ca lưu đà di tỉ
T23n1435_p0231b05║ khâu 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。
T23n1435_p0231b06║ tùng tăng khí bản nhật trị 。tăng ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm tăng già bà
T23n1435_p0231b07║ thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。tăng kim đương dữ bản nhật
T23n1435_p0231b08║ trị 。thùy chư trường lão nhẫn 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng già
T23n1435_p0231b09║ bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。đương dữ bản nhật trị
T23n1435_p0231b10║ giả mặc nhiên 。nhược bất nhẫn tiện thuyết 。thị sơ yết ma đệ nhị canh thuyết 。
T23n1435_p0231b11║ đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi
T23n1435_p0231b12║ sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。tiên dĩ tùng tăng khí lục dạ
T23n1435_p0231b13║ ma na đoá 。tăng dữ lục dạ ma na đoá 。hành lục dạ ma na đoá dĩ
T23n1435_p0231b14║ nhĩ sở nhật 。nhĩ sở nhật vị quá 。thị trung canh phạm thử tăng già bà thi
T23n1435_p0231b15║ sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。tăng thị ca lưu đà di tỉ
T23n1435_p0231b16║ khâu 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。
T23n1435_p0231b17║ tùng tăng khí bản nhật trị 。tăng ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm tăng già bà
T23n1435_p0231b18║ thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。tăng kim đương dữ bản nhật
T23n1435_p0231b19║ trị 。thùy chư trường lão nhẫn 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng già
T23n1435_p0231b20║ bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。đương dữ bản nhật trị
T23n1435_p0231b21║ giả mặc nhiên 。nhược bất nhẫn tiện thuyết 。thị đệ nhị yết ma 。đệ tam canh
T23n1435_p0231b22║ thuyết 。đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà
T23n1435_p0231b23║ thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。tiên dĩ tùng tăng khí lục
T23n1435_p0231b24║ dạ ma na đoá 。tăng dữ lục dạ ma na đoá 。hành lục dạ ma na đoá
T23n1435_p0231b25║ dĩ nhĩ sở nhật 。nhĩ sở nhật vị quá 。thị trung canh phạm thử tăng già bà
T23n1435_p0231b26║ thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。tăng thị ca lưu đà di
T23n1435_p0231b27║ tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú
T23n1435_p0231b28║ tạng 。tùng tăng khí bản nhật trị 。tăng ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm tăng già
T23n1435_p0231b29║ bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。tăng kim đương dữ bản
T23n1435_p0231c01║ nhật trị 。thùy chư trường lão nhẫn 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng
T23n1435_p0231c02║ già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。đương dữ bản nhật
T23n1435_p0231c03║ trị giả mặc nhiên 。nhược bất nhẫn tiện thuyết 。thị đệ tam yết ma 。tăng dĩ
T23n1435_p0231c04║ dữ bản nhật trị cánh 。ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi
T23n1435_p0231c05║ sa tội 。cố xuất tinh nhất tội bất phú tạng 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự
T23n1435_p0231c06║ như thị trì 。ca lưu đà di tỉ khâu 。trung gian phạm nhất tội 。hành bản
T23n1435_p0231c07║ nhật trị 。hành lục dạ ma na đoá cánh 。ngữ chư tỉ khâu 。ngã đương vân
T23n1435_p0231c08║ hà 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật ngữ chư tỉ khâu 。nhữ đẳng đương
T23n1435_p0231c09║ dữ ca lưu đà di tỉ khâu xuất tội 。trung gian phạm nhất tội 。hành bản nhật
T23n1435_p0231c10║ trị 。hành lục dạ ma na đoá cánh 。nhược canh hữu như thị nhân 。diệc ưng dữ
T23n1435_p0231c11║ xuất tội 。xuất tội pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng 。thị ca lưu đà di tỉ
T23n1435_p0231c12║ khâu 。tùng toạ khởi thiên đản hữu kiên thoát cức tỉ 。hồ quỵ hợp chưởng tác thị
T23n1435_p0231c13║ ngôn 。đại đức tăng ức niệm 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh phạm
T23n1435_p0231c14║ thử tăng già bà thi sa nhất tội bất phú tạng 。tùng tăng khí lục dạ ma
T23n1435_p0231c15║ na đoá 。tăng dữ ngã lục dạ ma na đoá 。ngã hành lục dạ ma na đoá
T23n1435_p0231c16║ thời dĩ nhĩ sở nhật 。nhĩ sở nhật vị quá 。trung gian canh phạm nhất tội 。ngã
T23n1435_p0231c17║ tiên tùng tăng khí bản nhật trị 。tăng dữ ngã bản nhật trị 。ca lưu đà di
T23n1435_p0231c18║ tỉ khâu trung gian phạm nhất tội 。đắc bản nhật trị hành lục dạ 。ma na đoá
T23n1435_p0231c19║ cánh 。kim tùng tăng khí xuất tội 。tăng dữ ngã ca lưu đà di tỉ khâu trung
T23n1435_p0231c20║ gian phạm nhất tội 。hành bản nhật trị hành lục dạ ma na đoá cánh 。đương dữ
T23n1435_p0231c21║ ngã xuất tội 。lân mẫn cố 。
T23n1435_p0231c22║ đệ nhị đại đức tăng ức niệm 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh
T23n1435_p0231c23║ phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。tùng tăng khí
T23n1435_p0231c24║ lục dạ ma na đoá 。tăng dữ ngã lục dạ ma na đoá 。ngã hành lục dạ
T23n1435_p0231c25║ ma na đoá 。thời dĩ nhĩ sở nhật 。nhĩ sở nhật vị quá 。trung gian phạm nhất
T23n1435_p0231c26║ tội 。ngã tiên tùng tăng khí bản nhật trị 。tăng dữ ngã bản nhật trị 。ngã ca
T23n1435_p0231c27║ lưu đà di tỉ khâu 。trung gian phạm nhất tội 。hành bản nhật trị 。hành lục
T23n1435_p0231c28║ dạ ma na đoá cánh 。kim tùng tăng khí xuất tội 。tăng dữ ngã ca lưu
T23n1435_p0231c29║ đà di tỉ khâu trung gian phạm nhất tội 。hành bản nhật trị hành lục dạ
T23n1435_p0232a01║ ma na đoá cánh 。tăng đương dữ ngã xuất tội 。lân mẫn cố 。đệ tam đại đức
T23n1435_p0232a02║ tăng ức niệm 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm thử tăng
T23n1435_p0232a03║ già bà thi sa 。nhất tội bất phú tạng 。tùng tăng khí lục dạ ma na đoá 。
T23n1435_p0232a04║ tăng dữ ngã lục dạ ma na đoá 。ngã hành lục dạ ma na đoá 。thời dĩ
T23n1435_p0232a05║ nhĩ sở nhật 。nhĩ sở nhật vị quá 。trung gian phạm nhất tội 。ngã tiên tùng tăng
T23n1435_p0232a06║ khí bản nhật trị 。tăng dữ ngã bản nhật trị 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。
T23n1435_p0232a07║ trung gian phạm nhất tội 。hành bản nhật trị 。hành lục dạ ma na đoá cánh 。kim
T23n1435_p0232a08║ tùng tăng khí xuất tội 。tăng ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。trung gian phạm nhất
T23n1435_p0232a09║ tội 。hành bản nhật trị 。hành lục dạ ma na đoá cánh 。tăng đương dữ ngã
T23n1435_p0232a10║ xuất tội 。lân mẫn cố 。tức thời nhất tỉ khâu tăng trung xướng 。đại đức tăng
T23n1435_p0232a11║ thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh phạm thử tăng già bà thi
T23n1435_p0232a12║ sa tội 。bất phú tạng 。tùng tăng khí lục dạ ma na đoá 。tăng dữ lục
T23n1435_p0232a13║ dạ ma na đoá 。tăng trung hành lục dạ ma na đoá 。thời dĩ nhĩ sở
T23n1435_p0232a14║ nhật 。nhĩ sở nhật vị quá 。thị trung canh phạm nhất tội 。cố xuất tinh 。phạm
T23n1435_p0232a15║ thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。tùng tăng khí bản nhật
T23n1435_p0232a16║ trị 。tăng dĩ dữ bản nhật trị 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。trung gian phạm
T23n1435_p0232a17║ nhất tội 。dĩ hành bản nhật trị 。dĩ tăng trung hành lục dạ ma na đoá
T23n1435_p0232a18║ cánh 。kim tùng tăng khí xuất tội 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng thị ca
T23n1435_p0232a19║ lưu đà di tỉ khâu 。trung gian phạm nhất tội 。dĩ hành bản nhật trị 。dĩ
T23n1435_p0232a20║ tăng trung hành lục dạ ma na đoá cánh 。tăng kim đương dữ xuất tội 。như thị
T23n1435_p0232a21║ bạch 。
T23n1435_p0232a22║ đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm tăng già bà thi sa
T23n1435_p0232a23║ tội 。cố xuất tinh bất phú tạng 。tiên dĩ tùng tăng khí lục dạ ma na đoá 。
T23n1435_p0232a24║ tăng dữ lục dạ ma na đoá 。tăng trung hành lục dạ ma na đoá 。thời dĩ
T23n1435_p0232a25║ nhĩ sở nhật 。nhĩ sở nhật vị quá 。thị trung gian phạm nhất tăng già bà thi
T23n1435_p0232a26║ sa tội 。cố xuất tinh bất phú tạng 。tiên dĩ tùng tăng khí bản nhật trị 。tăng
T23n1435_p0232a27║ dữ bản nhật trị 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。thị trung canh phạm nhất tội 。
T23n1435_p0232a28║ hành bản nhật trị 。tăng trung hành lục dạ ma na đoá cánh 。tùng tăng khí xuất
T23n1435_p0232a29║ tội tăng ca lưu đà di tỉ khâu 。thị trung phạm nhất tội 。hành bản nhật trị
T23n1435_p0232b01║ cánh 。dĩ hành lục dạ ma na đoá cánh 。đương dữ xuất tội 。thùy chư trường
T23n1435_p0232b02║ lão nhẫn 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。thị trung phạm nhất tội 。hành bản
T23n1435_p0232b03║ nhật trị 。hành lục dạ ma na đoá cánh 。đương dữ xuất tội giả mặc nhiên 。
T23n1435_p0232b04║ nhược bất nhẫn tiện thuyết 。thị sơ yết ma 。
T23n1435_p0232b05║ đệ nhị canh thuyết 。đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm
T23n1435_p0232b06║ tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh bất phú tạng 。tiên dĩ tùng tăng
T23n1435_p0232b07║ khí lục dạ ma na đoá 。tăng dữ lục dạ ma na đoá 。tăng trung hành lục
T23n1435_p0232b08║ dạ ma na đoá 。thời dĩ nhĩ sở nhật 。nhĩ sở nhật vị quá 。thị trung gian
T23n1435_p0232b09║ phạm nhất tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh bất phú tạng 。tiên dĩ
T23n1435_p0232b10║ tùng tăng khí bản nhật trị 。tăng dữ bản nhật trị 。thị ca lưu đà di tỉ
T23n1435_p0232b11║ khâu 。thị trung canh phạm nhất tội 。hành bản nhật 。trị tăng trung hành lục dạ ma
T23n1435_p0232b12║ na đoá cánh 。tùng tăng khí xuất tội 。tăng ca lưu đà di tỉ khâu 。thị
T23n1435_p0232b13║ trung phạm nhất tội 。hành bản nhật trị dĩ 。hành lục dạ ma na đoá cánh 。
T23n1435_p0232b14║ đương dữ xuất tội 。thùy chư trường lão nhẫn 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。thị
T23n1435_p0232b15║ trung phạm nhất tội 。hành bản nhật trị 。hành lục dạ ma na đoá cánh 。đương dữ
T23n1435_p0232b16║ xuất tội giả mặc nhiên 。nhược bất nhẫn tiện thuyết 。thị đệ nhị yết ma 。
T23n1435_p0232b17║ đệ tam canh thuyết 。đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm tăng
T23n1435_p0232b18║ già bà thi sa tội 。cố xuất tinh bất phú tạng 。tiên dĩ tùng tăng khí lục
T23n1435_p0232b19║ dạ ma na đoá 。tăng dữ lục dạ ma na đoá 。tăng trung hành lục dạ ma
T23n1435_p0232b20║ na đoá 。thời dĩ nhĩ sở nhật 。nhĩ sở nhật vị quá 。thị trung gian phạm nhất
T23n1435_p0232b21║ tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh bất phú tạng 。tiên dĩ tùng tăng khí
T23n1435_p0232b22║ bản nhật trị 。tăng dữ bản nhật trị 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。thị
T23n1435_p0232b23║ trung canh phạm nhất tội 。hành bản nhật trị 。tăng trung hành lục dạ ma na đoá
T23n1435_p0232b24║ cánh 。tùng tăng khí xuất tội 。tăng ca lưu đà di tỉ khâu 。thị trung phạm nhất
T23n1435_p0232b25║ tội 。hành bản nhật trị 。hành lục dạ ma na đoá cánh 。đương dữ xuất tội 。
T23n1435_p0232b26║ thùy chư trường lão nhẫn 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。thị trung phạm nhất tội 。
T23n1435_p0232b27║ hành bản nhật trị 。hành lục dạ ma na đoá cánh 。đương dữ xuất tội giả mặc
T23n1435_p0232b28║ nhiên 。nhược bất nhẫn tiện thuyết 。thị đệ tam yết ma 。
T23n1435_p0232b29║ tăng dĩ dữ ca lưu đà di tỉ khâu xuất tội 。trung gian phạm nhất tội 。hành
T23n1435_p0232c01║ bản nhật trị 。hành lục dạ ma na đoá cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị
T23n1435_p0232c02║ sự như thị trì 。
T23n1435_p0232c03║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh 。phạm
T23n1435_p0232c04║ nhất tăng già bà thi sa tội phú tạng 。ngữ chư tỉ khâu 。chư trường lão 。ngã
T23n1435_p0232c05║ ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm nhất tăng già bà thi sa tội
T23n1435_p0232c06║ phú tạng 。kim đương vân hà 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật ngữ chư
T23n1435_p0232c07║ tỉ khâu 。nhữ đẳng đương dữ ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm nhất
T23n1435_p0232c08║ tăng già bà thi sa tội nhược can nhật phú tạng 。tùy phú tạng nhật 。dữ tác
T23n1435_p0232c09║ biệt trụ 。nhược canh hữu như thị tỉ khâu 。tăng diệc ưng hòa hợp dữ tác biệt
T23n1435_p0232c10║ trụ 。như thị ưng tác 。nhất tâm hòa hợp tăng 。ca lưu đà di tỉ khâu 。tùng
T23n1435_p0232c11║ toạ khởi thiên đản hữu kiên thoát cức tỉ 。hồ quỵ hợp chưởng tác thị ngôn 。đại
T23n1435_p0232c12║ đức tăng ức niệm 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm nhất tăng
T23n1435_p0232c13║ già bà thi sa tội phú tạng 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh
T23n1435_p0232c14║ phạm tăng già bà thi sa tội 。nhược can nhật phú tạng 。tùy phú tạng nhật 。tùng
T23n1435_p0232c15║ tăng khí biệt trụ 。tăng ngã ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm tăng
T23n1435_p0232c16║ già bà thi sa tội 。tùy phú tạng nhật 。dữ ngã biệt trụ 。lân mẫn cố 。
T23n1435_p0232c17║ đệ nhị canh thuyết 。đại đức tăng ức niệm 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu cố
T23n1435_p0232c18║ xuất tinh 。phạm nhất tăng già bà thi sa tội phú tạng 。ngã ca lưu đà di
T23n1435_p0232c19║ tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm tăng già bà thi sa tội 。nhược can nhật phú tạng 。
T23n1435_p0232c20║ tùy phú tạng nhật 。tùng tăng khí biệt trụ 。tăng ngã ca lưu đà di tỉ khâu
T23n1435_p0232c21║ cố xuất tinh 。phạm tăng già bà thi sa tội 。tùy phú tạng nhật 。dữ ngã biệt
T23n1435_p0232c22║ trụ 。lân mẫn cố 。
T23n1435_p0232c23║ đệ tam canh thuyết 。đại đức tăng ức niệm 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu cố
T23n1435_p0232c24║ xuất tinh 。phạm nhất tăng già bà thi sa tội phú tạng 。ngã ca lưu đà di
T23n1435_p0232c25║ tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm tăng già bà thi sa tội 。nhược can nhật phú tạng 。
T23n1435_p0232c26║ tùy phú tạng nhật 。tùng tăng khí biệt trụ 。tăng ngã ca lưu đà di tỉ khâu
T23n1435_p0232c27║ cố xuất tinh 。phạm tăng già bà thi sa tội 。tùy phú tạng nhật 。dữ ngã biệt
T23n1435_p0232c28║ trụ 。lân mẫn cố 。
T23n1435_p0232c29║ tức thời nhất tỉ khâu ưng tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。thị ca lưu
T23n1435_p0233a01║ đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội
T23n1435_p0233a02║ phú tạng 。thị ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà
T23n1435_p0233a03║ thi sa tội 。nhất tội nhược can nhật phú tạng 。tùng tăng khí biệt trụ pháp 。nhược
T23n1435_p0233a04║ tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm
T23n1435_p0233a05║ thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội nhược can nhật phú tạng 。dữ biệt trụ
T23n1435_p0233a06║ pháp 。như thị bạch 。
T23n1435_p0233a07║ đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng
T23n1435_p0233a08║ già bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。thị ca lưu đà di tỉ khâu cố
T23n1435_p0233a09║ xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội nhược can nhật phú tạng 。
T23n1435_p0233a10║ tùng tăng khí biệt trụ pháp 。tăng ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm
T23n1435_p0233a11║ thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội nhược can nhật phú tạng 。đương dữ biệt
T23n1435_p0233a12║ trụ 。thùy chư trường lão nhẫn 。ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử
T23n1435_p0233a13║ tăng già bà thi sa tội 。nhất tội nhược can nhật phú tạng 。kim dữ biệt trụ
T23n1435_p0233a14║ giả mặc nhiên 。nhược bất nhẫn tiện thuyết 。thị sơ yết ma 。
T23n1435_p0233a15║ đệ nhị canh thuyết 。đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất
T23n1435_p0233a16║ tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。thị ca lưu đà
T23n1435_p0233a17║ di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội nhược
T23n1435_p0233a18║ can nhật phú tạng 。tùng tăng khí biệt trụ 。tăng ca lưu đà di tỉ khâu cố
T23n1435_p0233a19║ xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội nhược can nhật phú tạng 。
T23n1435_p0233a20║ đương dữ biệt trụ 。thùy chư trường lão nhẫn 。ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất
T23n1435_p0233a21║ tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội nhược can nhật phú tạng 。kim
T23n1435_p0233a22║ dữ biệt trụ giả mặc nhiên 。nhược bất nhẫn tiện thuyết 。thị đệ nhị yết ma 。
T23n1435_p0233a23║ đệ tam canh thuyết 。đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất
T23n1435_p0233a24║ tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。thị ca lưu đà
T23n1435_p0233a25║ di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội nhược
T23n1435_p0233a26║ can nhật phú tạng 。tùng tăng khí biệt trụ 。tăng ca lưu đà di tỉ khâu cố
T23n1435_p0233a27║ xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội nhược can nhật phú tạng 。
T23n1435_p0233a28║ đương dữ biệt trụ 。thùy chư trường lão nhẫn 。ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất
T23n1435_p0233a29║ tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội nhược can nhật phú tạng 。kim
T23n1435_p0233b01║ dữ biệt trụ giả mặc nhiên 。nhược bất nhẫn tiện thuyết 。thị đệ tam yết ma 。
T23n1435_p0233b02║ tăng dữ ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất
T23n1435_p0233b03║ tội nhược can nhật phú tạng 。dữ biệt trụ cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự
T23n1435_p0233b04║ như thị trì 。
T23n1435_p0233b05║ thị ca lưu đà di tỉ khâu 。hành nhược can nhật phú tạng biệt trụ cánh 。ngữ
T23n1435_p0233b06║ chư tỉ khâu ngôn 。chư trường lão 。ngã đương vân hà 。chư tỉ khâu dĩ thị sự
T23n1435_p0233b07║ bạch phật 。phật ngữ chư tỉ khâu 。nhữ đẳng đương dữ ca lưu đà di tỉ
T23n1435_p0233b08║ khâu lục dạ ma na đoá 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh
T23n1435_p0233b09║ nhất tội nhược can nhật phú tạng 。dĩ tăng trung hành biệt trụ 。đương dữ lục dạ
T23n1435_p0233b10║ ma na đoá 。nhược canh hữu như thị nhân 。diệc ưng dữ tác lục dạ ma na
T23n1435_p0233b11║ đoá 。tác pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。tùng
T23n1435_p0233b12║ toạ khởi thiên đản hữu kiên thoát cức tỉ 。hồ quỵ hợp chưởng tác thị ngôn 。đại
T23n1435_p0233b13║ đức tăng ức niệm 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng
T23n1435_p0233b14║ già bà thi sa tội 。nhất tội nhược can nhật phú tạng 。ngã tiên dĩ tăng
T23n1435_p0233b15║ trung khí biệt trụ 。tăng dĩ dữ ngã biệt trụ 。ngã dĩ tăng trung hành biệt trụ 。
T23n1435_p0233b16║ ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất
T23n1435_p0233b17║ tinh nhất tội nhược can nhật phú tạng 。tăng trung hành biệt trụ cánh 。kim tùng tăng
T23n1435_p0233b18║ khí lục dạ ma na đoá 。tăng ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng
T23n1435_p0233b19║ già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội nhược can nhật phú tạng 。dĩ tăng
T23n1435_p0233b20║ trung hành biệt trụ cánh 。tăng đương dữ ngã lục dạ ma na đoá 。lân mẫn cố
T23n1435_p0233b21║ như thị tam thuyết 。
T23n1435_p0233b22║ tức thời nhất tỉ khâu tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà
T23n1435_p0233b23║ di tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội nhược
T23n1435_p0233b24║ can nhật phú tạng 。tiên dĩ tùng tăng khí biệt trụ 。tăng dữ biệt trụ 。dĩ tăng
T23n1435_p0233b25║ trung hành biệt trụ 。kim tùng tăng khí lục dạ ma na đoá 。thị ca lưu đà
T23n1435_p0233b26║ di tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội nhược
T23n1435_p0233b27║ can nhật phú tạng 。dĩ tăng trung hành biệt trụ cánh 。tùng tăng khí lục dạ ma
T23n1435_p0233b28║ na đoá 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng thị ca lưu đà di tỉ khâu 。
T23n1435_p0233b29║ phạm thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội nhược can nhật phú
T23n1435_p0233c01║ tạng 。dĩ tăng trung hành biệt trụ cánh 。tăng kim đương dữ lục dạ ma na
T23n1435_p0233c02║ đoá 。như thị bạch 。đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử
T23n1435_p0233c03║ tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội nhược can nhật phú tạng 。tiên
T23n1435_p0233c04║ dĩ tùng tăng khí nhược can nhật biệt trụ 。tăng dữ nhược can nhật biệt trụ 。dĩ
T23n1435_p0233c05║ tăng trung hành nhược can nhật biệt trụ cánh 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm
T23n1435_p0233c06║ thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội nhược can nhật phú tạng 。
T23n1435_p0233c07║ tăng trung hành biệt trụ cánh 。kim tùng tăng khí lục dạ ma na đoá 。tăng ca
T23n1435_p0233c08║ lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất
T23n1435_p0233c09║ tội nhược can nhật phú tạng 。dĩ tăng trung hành nhược can nhật biệt trụ cánh 。tăng
T23n1435_p0233c10║ đương dữ lục dạ ma na đoá 。thùy chư trường lão nhẫn 。thị ca lưu đà di
T23n1435_p0233c11║ tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。cố xuất tinh nhất tội nhược can
T23n1435_p0233c12║ nhật phú tạng 。dĩ hành nhược can nhật biệt trụ cánh 。tăng kim đương dữ lục dạ
T23n1435_p0233c13║ ma na đoá giả mặc nhiên 。bất nhẫn tiện thuyết 。thị sơ yết ma như thị
T23n1435_p0233c14║ ưng tam thuyết 。
T23n1435_p0233c15║ tăng dĩ dữ ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。
T23n1435_p0233c16║ cố xuất tinh nhất tội nhược can nhật phú tạng 。dữ biệt trụ cánh 。dữ lục dạ
T23n1435_p0233c17║ ma na đoá 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0233c18║ thị ca lưu đà di tỉ khâu 。tăng trung hành nhược can nhật phú tạng biệt trụ lục
T23n1435_p0233c19║ dạ ma na đoá cánh 。ngữ chư tỉ khâu ngôn 。chư trường lão ngã đương vân hà 。
T23n1435_p0233c20║ chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật ngữ chư tỉ khâu 。nhữ đẳng đương dữ
T23n1435_p0233c21║ ca lưu đà di tỉ khâu xuất tội 。nhược can nhật phú tạng biệt trụ cánh 。tăng
T23n1435_p0233c22║ dữ lục dạ ma na đoá cánh 。nhược canh hữu như thị tỉ khâu 。diệc ưng dữ
T23n1435_p0233c23║ tác 。tác pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。tùng
T23n1435_p0233c24║ toạ khởi thiên đản hữu kiên 。thoát cức tỉ hồ quỵ hợp chưởng tác thị ngôn 。đại
T23n1435_p0233c25║ đức tăng ức niệm 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng
T23n1435_p0233c26║ già bà thi sa tội 。nhất tội nhược can nhật phú tạng 。ngã tiên dĩ tăng trung
T23n1435_p0233c27║ khí nhược can nhật phú tạng biệt trụ 。tăng dữ ngã nhược can nhật phú tạng biệt
T23n1435_p0233c28║ trụ 。ngã tăng trung hành nhược can nhật phú tạng biệt trụ 。ngã tăng trung hành nhược
T23n1435_p0233c29║ can nhật phú tạng biệt trụ cánh 。tùng tăng khí lục dạ ma na đoá 。tăng dữ
T23n1435_p0234a01║ ngã lục dạ ma na đoá 。ngã tăng trung hành lục dạ ma na đoá 。ngã ca
T23n1435_p0234a02║ lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất
T23n1435_p0234a03║ tội nhược can nhật phú tạng 。tăng trung hành nhược can nhật biệt trụ cánh 。tăng trung
T23n1435_p0234a04║ hành lục dạ ma na đoá cánh 。kim tùng tăng khí xuất tội 。ngã ca lưu đà
T23n1435_p0234a05║ di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội nhược
T23n1435_p0234a06║ can nhật phú tạng 。dĩ hành nhược can nhật biệt trụ cánh 。tăng trung hành lục dạ
T23n1435_p0234a07║ ma na đoá cánh 。tăng đương dữ ngã xuất tội 。lân mẫn cố 。như thị tam thuyết 。
T23n1435_p0234a08║ tức thời nhất tỉ khâu tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà
T23n1435_p0234a09║ di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội phú
T23n1435_p0234a10║ tạng 。tiên dĩ tùng tăng khí nhược can nhật phú tạng biệt trụ 。tăng dữ nhược can
T23n1435_p0234a11║ nhật phú tạng biệt trụ dĩ 。tăng trung hành nhược can nhật phú tạng biệt trụ dĩ 。
T23n1435_p0234a12║ tăng trung hành nhược can nhật phú tạng biệt trụ cánh 。tăng trung khí lục dạ ma
T23n1435_p0234a13║ na đoá 。tăng dữ lục dạ ma na đoá dĩ 。tăng trung hành lục dạ ma na
T23n1435_p0234a14║ đoá cánh 。thị ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà
T23n1435_p0234a15║ thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。dĩ tăng trung hành nhược can nhật phú tạng biệt
T23n1435_p0234a16║ trụ cánh 。tăng trung hành lục dạ ma na đoá cánh 。tùng tăng khí xuất tội 。nhược
T23n1435_p0234a17║ tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng thị ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。
T23n1435_p0234a18║ phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。dĩ tăng trung hành nhược
T23n1435_p0234a19║ can nhật phú tạng biệt trụ cánh 。dĩ tăng trung hành lục dạ ma na đoá cánh 。
T23n1435_p0234a20║ tăng kim dữ xuất tội 。như thị bạch 。đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di
T23n1435_p0234a21║ tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。
T23n1435_p0234a22║ tiên dĩ tùng tăng khí nhược can nhật phú tạng biệt trụ 。tăng dữ nhược can nhật
T23n1435_p0234a23║ phú tạng biệt trụ dĩ 。tăng trung hành nhược can nhật phú tạng biệt trụ dĩ 。tăng
T23n1435_p0234a24║ trung hành nhược can nhật phú tạng biệt trụ cánh 。tăng trung khí lục dạ ma na
T23n1435_p0234a25║ đoá 。tăng dữ lục dạ ma na đoá dĩ 。hành lục dạ ma na đoá cánh 。thị
T23n1435_p0234a26║ ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。
T23n1435_p0234a27║ nhất tội phú tạng 。dĩ tăng trung hành nhược can nhật phú tạng biệt trụ cánh 。tăng
T23n1435_p0234a28║ trung hành lục dạ ma na đoá cánh 。kim tùng tăng khí xuất tội 。tăng ca lưu
T23n1435_p0234a29║ đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội
T23n1435_p0234b01║ phú tạng 。dĩ hành nhược can nhật phú tạng biệt trụ cánh 。dĩ tăng trung hành lục
T23n1435_p0234b02║ dạ ma na đoá cánh 。tăng đương dữ xuất tội 。thùy chư trường lão nhẫn 。thị ca
T23n1435_p0234b03║ lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất
T23n1435_p0234b04║ tội phú tạng dĩ hành nhược can nhật phú tạng biệt trụ cánh 。tăng trung hành lục
T23n1435_p0234b05║ dạ ma na đoá cánh 。tăng kim đương dữ xuất tội giả mặc nhiên 。nhược bất nhẫn
T23n1435_p0234b06║ tiện thuyết 。thị sơ yết ma như thị tam thuyết 。tăng dĩ dữ ca lưu đà di
T23n1435_p0234b07║ tỉ khâu xuất tội 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。dĩ
T23n1435_p0234b08║ hành nhược can nhật phú tạng biệt trụ cánh 。tăng trung hành lục dạ ma na đoá
T23n1435_p0234b09║ cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0234b10║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm
T23n1435_p0234b11║ thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。ngữ chư tỉ khâu 。ngã ca
T23n1435_p0234b12║ lưu đà di cố xuất tinh 。phạm tăng già bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。
T23n1435_p0234b13║ ngã đương vân hà 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0234b14║ nhữ đẳng dữ ca lưu đà di tỉ khâu 。cố xuất tinh phạm thử tăng già bà
T23n1435_p0234b15║ thi sa tội nhất tội phú tạng 。tùy phú tạng nhật dữ biệt trụ 。nhược canh hữu
T23n1435_p0234b16║ như thị nhân 。diệc ưng dữ tác 。tác pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng 。ca
T23n1435_p0234b17║ lưu đà di tỉ khâu 。tùng toạ khởi thiên đản hữu kiên thoát cức tỉ 。hồ quỵ
T23n1435_p0234b18║ hợp chưởng tác thị ngôn 。đại đức tăng ức niệm 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu
T23n1435_p0234b19║ cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。ngã
T23n1435_p0234b20║ ca lưu đà di cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội
T23n1435_p0234b21║ phú tạng 。tùy phú tạng nhật 。tùng tăng khí biệt trụ 。tăng dữ ngã ca lưu đà
T23n1435_p0234b22║ di tỉ khâu cố xuất tinh phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội phú
T23n1435_p0234b23║ tạng 。tùy phú tạng nhật dữ ngã biệt trụ 。lân mẫn cố 。như thị tam khí 。
T23n1435_p0234b24║ tức thời nhất tỉ khâu tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。thị ca lưu
T23n1435_p0234b25║ đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội
T23n1435_p0234b26║ phú tạng 。thị ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà
T23n1435_p0234b27║ thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。tùy phú tạng nhật 。tùng tăng khí biệt trụ 。
T23n1435_p0234b28║ nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng thị ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất
T23n1435_p0234b29║ tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。tùy phú
T23n1435_p0234c01║ tạng nhật 。tăng đương dữ biệt trụ 。như thị bạch 。
T23n1435_p0234c02║ đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng
T23n1435_p0234c03║ già bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。thị ca lưu đà di tỉ khâu cố
T23n1435_p0234c04║ xuất tinh 。phạm tăng già bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。tùy phú tạng nhật 。
T23n1435_p0234c05║ tùng tăng khí biệt trụ 。tăng ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử
T23n1435_p0234c06║ tăng già bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。tùy phú tạng nhật 。đương dữ biệt
T23n1435_p0234c07║ trụ 。thùy chư trường lão nhẫn 。thị ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm
T23n1435_p0234c08║ thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。tùy phú tạng nhật dữ biệt
T23n1435_p0234c09║ trụ giả mặc nhiên 。nhược bất nhẫn tiện thuyết 。thị sơ yết ma như thị tam
T23n1435_p0234c10║ thuyết 。tăng dĩ dữ ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh phạm thử tăng già
T23n1435_p0234c11║ bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。tùy phú tạng nhật dữ biệt trụ cánh 。
T23n1435_p0234c12║ tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0234c13║ ca lưu đà di tỉ khâu 。tùy phú tạng nhật hành biệt trụ cánh 。ngữ chư tỉ
T23n1435_p0234c14║ khâu ngã đương vân hà 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật ngữ chư tỉ
T23n1435_p0234c15║ khâu 。nhữ đẳng dữ ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh phạm tăng già bà
T23n1435_p0234c16║ thi sa tội nhất tội phú tạng 。tùy phú tạng nhật hành biệt trụ cánh 。dữ tác
T23n1435_p0234c17║ lục dạ ma na đoá 。nhược canh hữu như thị tỉ khâu 。diệc ưng dữ lục dạ
T23n1435_p0234c18║ ma na đoá 。tác pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng 。ca lưu đà di tỉ khâu 。
T23n1435_p0234c19║ tùng toạ khởi thiên đản hữu kiên thoát cức tỉ 。hồ quỵ hợp chưởng tác thị ngôn 。
T23n1435_p0234c20║ đại đức tăng ức niệm 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử
T23n1435_p0234c21║ tăng già bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。tùy phú tạng nhật 。tùng tăng khí
T23n1435_p0234c22║ biệt trụ 。tăng tùy phú tạng nhật 。dữ ngã biệt trụ 。ngã dĩ tăng trung tùy phú
T23n1435_p0234c23║ tạng nhật hành biệt trụ 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử
T23n1435_p0234c24║ tăng già bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。tùy phú tạng nhật hành biệt trụ
T23n1435_p0234c25║ cánh 。kim tùng tăng khí lục dạ ma na đoá 。tăng ngã ca lưu đà di tỉ
T23n1435_p0234c26║ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。tùy
T23n1435_p0234c27║ phú tạng nhật hành biệt trụ cánh 。tăng đương dữ lục dạ ma na đoá 。lân mẫn
T23n1435_p0234c28║ cố 。như thị ưng tam khí 。
T23n1435_p0234c29║ tức thời nhất tỉ khâu tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà
T23n1435_p0235a01║ di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội phú
T23n1435_p0235a02║ tạng 。tùy phú tạng nhật 。tùng tăng khí biệt trụ 。tăng tùy phú tạng nhật dữ
T23n1435_p0235a03║ biệt trụ dĩ 。tăng trung tùy phú tạng nhật hành biệt trụ cánh 。thị ca lưu đà
T23n1435_p0235a04║ di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội phú
T23n1435_p0235a05║ tạng 。tùy phú tạng nhật hành biệt trụ cánh 。kim tùng tăng khí lục dạ ma na
T23n1435_p0235a06║ đoá 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng thị ca lưu đà di tỉ khâu cố
T23n1435_p0235a07║ xuất tinh 。phạm tăng già bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。tùy phú tạng
T23n1435_p0235a08║ nhật hành biệt trụ cánh 。đương dữ lục dạ ma na đoá 。như thị bạch 。
T23n1435_p0235a09║ đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng
T23n1435_p0235a10║ già bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。tùy phú tạng nhật 。tùng tăng khí biệt
T23n1435_p0235a11║ trụ 。tăng tùy phú tạng nhật dữ biệt trụ dĩ 。tăng trung tùy phú tạng nhật hành
T23n1435_p0235a12║ biệt trụ 。thị ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà
T23n1435_p0235a13║ thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。tùy phú tạng nhật hành biệt trụ cánh 。tùng tăng
T23n1435_p0235a14║ khí lục dạ ma na đoá 。tăng thị ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。
T23n1435_p0235a15║ phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。tùy phú tạng nhật hành
T23n1435_p0235a16║ biệt trụ cánh 。tăng đương dữ lục dạ ma na đoá 。thùy chư trường lão nhẫn 。thị
T23n1435_p0235a17║ ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng ca bà thi sa tội 。
T23n1435_p0235a18║ nhất tội phú tạng 。tùy phú tạng nhật hành biệt trụ cánh 。kim tăng đương dữ lục
T23n1435_p0235a19║ dạ ma na đoá giả mặc nhiên 。nhược bất nhẫn tiện thuyết 。thị sơ yết ma như
T23n1435_p0235a20║ thị tam thuyết 。
T23n1435_p0235a21║ tăng dĩ dữ thị ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già
T23n1435_p0235a22║ bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。tùy phú tạng nhật hành biệt trụ cánh 。dữ
T23n1435_p0235a23║ lục dạ ma na đoá 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0235a24║ ca lưu đà di tỉ khâu 。tăng trung hành lục dạ ma na đoá 。thời dĩ nhĩ
T23n1435_p0235a25║ sở nhật 。nhĩ sở nhật vị quá 。canh cố xuất tinh 。phạm tăng già bà thi sa
T23n1435_p0235a26║ tội 。nhất tội bất phú tạng 。ngữ chư tỉ khâu 。chư trường lão 。ngã ca lưu đà
T23n1435_p0235a27║ di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất
T23n1435_p0235a28║ phú tạng 。hành lục dạ ma na đoá 。thời dĩ nhĩ sở nhật 。nhĩ sở nhật vị
T23n1435_p0235a29║ quá 。canh cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú
T23n1435_p0235b01║ tạng 。ngã đương vân hà 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật ngữ chư tỉ
T23n1435_p0235b02║ khâu 。nhữ đẳng đương dữ ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng
T23n1435_p0235b03║ già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。đương dữ bản nhật trị 。nhược canh
T23n1435_p0235b04║ hữu như thị tỉ khâu 。diệc ưng tác bản nhật trị 。tác pháp giả 。nhất tâm hòa
T23n1435_p0235b05║ hợp tăng 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。tùng toạ khởi thiên đản hữu kiên thoát
T23n1435_p0235b06║ cức tỉ 。hồ quỵ hợp chưởng tác thị ngôn 。đại đức tăng ức niệm 。ngã ca lưu
T23n1435_p0235b07║ đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội
T23n1435_p0235b08║ phú tạng 。tùy phú tạng nhật 。tùng tăng khí biệt trụ 。tăng tùy phú tạng nhật dữ
T23n1435_p0235b09║ ngã biệt trụ 。ngã tùy phú tạng nhật 。tăng trung hành biệt trụ 。tùy phú tạng nhật
T23n1435_p0235b10║ tăng trung hành biệt trụ cánh 。tùng tăng khí lục dạ ma na đoá 。tăng dĩ dữ
T23n1435_p0235b11║ lục dạ ma na đoá 。ngã tăng trung hành lục dạ ma na đoá 。thời dĩ nhĩ
T23n1435_p0235b12║ sở nhật 。nhĩ sở nhật vị quá 。canh cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi
T23n1435_p0235b13║ sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。tăng ngã ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất
T23n1435_p0235b14║ tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。kim tùng tăng
T23n1435_p0235b15║ khí bản nhật trị 。tăng ngã ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử
T23n1435_p0235b16║ tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。tăng đương dữ ngã bản nhật
T23n1435_p0235b17║ trị 。lân mẫn cố 。như thị tam thuyết 。
T23n1435_p0235b18║ tức thời nhất tỉ khâu tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà
T23n1435_p0235b19║ di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội phú
T23n1435_p0235b20║ tạng 。tùy phú tạng nhật 。tùng tăng khí biệt trụ 。tăng tùy phú tạng nhật dữ ngã
T23n1435_p0235b21║ biệt trụ dĩ 。tăng trung tùy phú tạng nhật hành biệt trụ 。tăng trung tùy phú tạng
T23n1435_p0235b22║ nhật hành biệt trụ cánh 。tùng tăng khí lục dạ ma na đoá 。tăng dữ lục dạ
T23n1435_p0235b23║ ma na đoá 。tăng trung hành lục dạ ma na đoá 。thời dĩ nhĩ sở nhật 。nhĩ
T23n1435_p0235b24║ sở nhật vị quá 。canh cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất
T23n1435_p0235b25║ tội bất phú tạng 。thị ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng
T23n1435_p0235b26║ già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。tùng tăng khí bản nhật trị 。nhược
T23n1435_p0235b27║ tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng thị ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。
T23n1435_p0235b28║ phạm thử tăng già bà thi sa tội 。đương dữ bản nhật trị 。như thị bạch 。
T23n1435_p0235b29║ đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng
T23n1435_p0235c01║ già bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。tiên dĩ tùy phú tạng nhật 。tùng
T23n1435_p0235c02║ tăng khí biệt trụ 。tăng tùy phú tạng nhật dữ biệt trụ dĩ 。tăng trung tùy phú
T23n1435_p0235c03║ tạng nhật hành biệt trụ 。tăng trung tùy phú tạng nhật hành biệt trụ cánh 。tùng tăng
T23n1435_p0235c04║ khí lục dạ ma na đoá 。tăng dữ lục dạ ma na đoá 。tăng trung hành lục
T23n1435_p0235c05║ dạ ma na đoá 。tăng trung hành lục dạ ma na đoá 。thời dĩ nhĩ sở
T23n1435_p0235c06║ nhật 。nhĩ sở nhật vị quá 。canh cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa
T23n1435_p0235c07║ tội 。nhất tội bất phú tạng 。thị ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm
T23n1435_p0235c08║ thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。tùng tăng khí bản nhật
T23n1435_p0235c09║ trị 。tăng thị ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà
T23n1435_p0235c10║ thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。tùng tăng khí bản nhật trị 。tăng thị
T23n1435_p0235c11║ ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm tăng già bà thi sa tội 。nhất
T23n1435_p0235c12║ tội bất phú tạng 。tăng dữ bản nhật trị 。thùy chư trường lão nhẫn 。thị ca lưu
T23n1435_p0235c13║ đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội
T23n1435_p0235c14║ bất phú tạng 。tùng tăng khí bản nhật trị 。ca lưu đà di tỉ khâu cố
T23n1435_p0235c15║ xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。dữ bản
T23n1435_p0235c16║ nhật trị giả mặc nhiên 。nhược bất nhẫn tiện thuyết 。thị sơ yết ma như thị
T23n1435_p0235c17║ tam thuyết 。
T23n1435_p0235c18║ tăng dĩ dữ bản nhật trị 。ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm tăng
T23n1435_p0235c19║ già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。dữ bản nhật trị cánh 。tăng nhẫn
T23n1435_p0235c20║ mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0235c21║ thị ca lưu đà di tỉ khâu 。trung gian phạm tội đắc bản nhật trị 。tiên tội
T23n1435_p0235c22║ hành biệt trụ cánh 。tăng trung hành lục dạ ma na đoá cánh 。ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0235c23║ trường lão 。ngã đương vân hà 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật ngữ chư
T23n1435_p0235c24║ tỉ khâu 。nhữ đẳng dữ ca lưu đà di tỉ khâu xuất tội 。trung gian phạm tội
T23n1435_p0235c25║ đắc bản nhật trị 。tiên tội hành biệt trụ cánh 。tăng trung hành lục dạ ma na
T23n1435_p0235c26║ đoá cánh 。dữ xuất tội 。nhược canh hữu như thị tỉ khâu 。diệc ưng tác xuất tội 。
T23n1435_p0235c27║ xuất tội pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng 。thị ca lưu đà di tỉ khâu 。tùng
T23n1435_p0235c28║ toạ khởi thiên đản hữu kiên thoát cức tỉ 。hồ quỵ hợp chưởng tác thị ngôn 。đại
T23n1435_p0235c29║ đức tăng ức niệm 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm tăng già
T23n1435_p0236a01║ bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。tùy phú tạng nhật 。tùng tăng khí biệt trụ 。
T23n1435_p0236a02║ tăng tùy phú tạng nhật dữ ngã biệt trụ 。ngã tùy phú tạng nhật tăng trung hành
T23n1435_p0236a03║ biệt trụ 。tùy phú tạng nhật tăng trung hành biệt trụ cánh 。tùng tăng khí lục dạ
T23n1435_p0236a04║ ma na đoá 。tăng dĩ dữ ngã lục dạ ma na đoá 。ngã tăng trung hành lục
T23n1435_p0236a05║ dạ ma na đoá 。thời dĩ nhĩ sở nhật 。nhĩ sở nhật vị quá trung gian cố
T23n1435_p0236a06║ xuất tinh 。phạm thử tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。tùng tăng
T23n1435_p0236a07║ khí bản nhật trị 。tăng dữ ngã bản nhật trị 。ngã ca lưu đà di tỉ khâu 。
T23n1435_p0236a08║ trung gian phạm tội hành bản nhật trị 。tiên tội hành biệt trụ cánh 。hành lục dạ
T23n1435_p0236a09║ ma na đoá cánh 。kim tùng tăng khí xuất tội 。tăng ngã ca lưu đà di tỉ
T23n1435_p0236a10║ khâu 。trung gian phạm tội hành bản nhật trị 。tiên tội hành biệt trụ 。hành lục dạ
T23n1435_p0236a11║ ma na đoá cánh 。dữ ngã xuất tội 。lân mẫn cố 。như thị tam thuyết 。
T23n1435_p0236a12║ tức thời nhất tỉ khâu tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà
T23n1435_p0236a13║ di tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm tăng già bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。
T23n1435_p0236a14║ tùy phú tạng nhật 。tùng tăng khí biệt trụ 。tăng tùy phú tạng nhật dữ biệt trụ
T23n1435_p0236a15║ dĩ 。tăng trung tùy phú tạng nhật hành biệt trụ 。tăng trung tùy phú tạng nhật hành
T23n1435_p0236a16║ biệt trụ cánh 。tùng tăng khí lục dạ ma na đoá 。tăng dữ lục dạ ma na
T23n1435_p0236a17║ đoá 。tăng trung hành lục dạ ma na đoá 。thời dĩ nhĩ sở nhật 。nhĩ sở nhật
T23n1435_p0236a18║ vị quá 。trung gian cố xuất tinh 。phạm tăng già bà thi sa tội 。nhất tội
T23n1435_p0236a19║ bất phú tạng 。tùng tăng khí bản nhật trị 。tăng dữ bản nhật trị 。ca lưu đà
T23n1435_p0236a20║ di tỉ khâu 。trung gian phạm tội hành bản nhật trị 。tiên tội hành biệt trụ cánh 。
T23n1435_p0236a21║ hành lục dạ ma na đoá cánh 。tùng tăng khí xuất tội 。nhược tăng thời đáo tăng
T23n1435_p0236a22║ nhẫn thính 。ca lưu đà di tỉ khâu 。trung gian phạm tội hành bản nhật trị 。tiên
T23n1435_p0236a23║ tội hành biệt trụ cánh 。hành lục dạ ma na đoá cánh 。tăng đương dữ xuất tội 。
T23n1435_p0236a24║ như thị bạch 。đại đức tăng thính 。thị ca lưu đà di tỉ khâu cố xuất
T23n1435_p0236a25║ tinh 。phạm tăng già bà thi sa tội 。nhất tội phú tạng 。tùy phú tạng nhật
T23n1435_p0236a26║ tùng tăng khí biệt trụ 。tăng tùy phú tạng nhật dữ biệt trụ dĩ 。tăng trung
T23n1435_p0236a27║ tùy phú tạng nhật hành biệt trụ 。tăng trung tùy phú tạng nhật hành biệt trụ cánh 。
T23n1435_p0236a28║ tùng tăng khí lục dạ ma na đoá 。tăng dữ lục dạ ma na đoá 。tăng
T23n1435_p0236a29║ trung hành lục dạ ma na đoá 。thời dĩ nhĩ sở nhật 。nhĩ sở nhật vị quá 。
T23n1435_p0236b01║ canh cố xuất tinh 。phạm tăng già bà thi sa tội 。nhất tội bất phú tạng 。
T23n1435_p0236b02║ tùng tăng khí bản nhật trị 。tăng trung hành bản nhật trị 。thị ca lưu đà
T23n1435_p0236b03║ di tỉ khâu 。trung gian phạm tội hành bản nhật trị 。tiên tội hành biệt trụ
T23n1435_p0236b04║ cánh 。tăng trung hành lục dạ ma na đoá cánh 。tùng tăng khí xuất tội 。tăng
T23n1435_p0236b05║ ca lưu đà di tỉ khâu 。trung gian phạm tội hành bản nhật trị 。tiên tội hành
T23n1435_p0236b06║ biệt trụ cánh 。tăng trung hành lục dạ ma na đoá cánh 。đương dữ xuất tội 。
T23n1435_p0236b07║ thùy chư trường lão nhẫn 。ca lưu đà di tỉ khâu 。trung gian phạm tội hành bản
T23n1435_p0236b08║ nhật trị 。tiên tội hành biệt trụ cánh 。tăng trung hành lục dạ ma na đoá cánh 。
T23n1435_p0236b09║ dữ xuất tội giả mặc nhiên 。nhược bất nhẫn tiện thuyết 。thị sơ yết ma như
T23n1435_p0236b10║ thị tam thuyết 。
T23n1435_p0236b11║ tăng dĩ dữ ca lưu đà di tỉ khâu xuất tội 。trung gian phạm tội hành bản
T23n1435_p0236b12║ nhật trị 。tiên tội hành biệt trụ cánh 。tăng trung hành lục dạ ma na đoá
T23n1435_p0236b13║ cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0236b14║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời ca lưu đà di tỉ khâu 。phạm chủng chủng tăng
T23n1435_p0236b15║ già bà thi sa tội 。đệ nhất phạm cố xuất tinh nhất dạ phú tạng 。đệ nhị
T23n1435_p0236b16║ phạm xúc nữ nhân thân nhị dạ phú tạng 。đệ tam dữ nữ nhân thô ác ngữ
T23n1435_p0236b17║ tam dạ phú tạng 。đệ tứ tán thán kỉ thân cung dưỡng tứ dạ phú tạng 。đệ
T23n1435_p0236b18║ ngũ phạm môi giá ngũ dạ phú tạng 。ngữ chư tỉ khâu 。ngã đương vân hà 。chư
T23n1435_p0236b19║ tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật ngữ chư tỉ khâu 。ưng dữ thị nhân ngũ
T23n1435_p0236b20║ dạ biệt trụ yết ma 。hành biệt trụ cánh 。dữ lục dạ ma na đoá 。hành ma
T23n1435_p0236b21║ na đoá cánh 。dữ xuất tội yết ma 。
T23n1435_p0236b22║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu nhất tỉ khâu 。phạm chủng chủng tăng già bà
T23n1435_p0236b23║ thi sa tội 。phú tạng 。đệ nhất phạm cố xuất tinh 。phạm nhất tăng già bà thi
T23n1435_p0236b24║ sa tội 。nhất dạ phú tạng 。đệ nhị phạm xúc nữ nhân 。nhị dạ phú tạng 。đệ
T23n1435_p0236b25║ tam phạm dữ nữ nhân thô ác ngữ 。tam dạ phú tạng 。đệ tứ phạm tán thán
T23n1435_p0236b26║ kỉ thân cung dưỡng 。tứ dạ phú tạng 。đệ ngũ phạm hành môi giá 。ngũ dạ phú
T23n1435_p0236b27║ tạng 。đệ lục phạm vô chủ tự vi thân tác phòng 。lục dạ phú tạng 。đệ thất
T23n1435_p0236b28║ phạm hữu chủ tự vi thân tác đại phòng xá 。thất dạ phú tạng 。đệ bát vô
T23n1435_p0236b29║ căn ba la di pháp báng dư tỉ khâu 。bát dạ phú tạng 。đệ cửu phạm thủ
T23n1435_p0236c01║ tiểu phiến sự tác ba la di pháp báng dư tỉ khâu 。cửu dạ phú tạng 。đệ
T23n1435_p0236c02║ thập phá hòa hợp tăng cần cầu phương tiện 。thập dạ phú tạng 。đệ thập nhất phạm
T23n1435_p0236c03║ trợ phá hòa hợp tăng 。thập nhất dạ phú tạng 。đệ thập nhị phạm ô tha gia
T23n1435_p0236c04║ hành ác hành 。thập nhị dạ phú tạng 。đệ thập tam phạm lệ ngữ 。thập tam dạ
T23n1435_p0236c05║ phú tạng 。dĩ thượng sự ngữ chư tỉ khâu 。ngã đương vân hà 。chư tỉ khâu dĩ
T23n1435_p0236c06║ thị sự bạch phật 。phật ngữ chư tỉ khâu 。nhữ đẳng ưng dữ thị nhân thập tam
T23n1435_p0236c07║ nhật biệt trụ 。biệt trụ cánh dữ lục dạ ma na đoá 。lục dạ ma na đoá
T23n1435_p0236c08║ cánh 。dữ xuất tội yết ma (bát pháp trung khổ thiết yết ma cánh )。
T23n1435_p0236c09║ thập tụng luật quyển đệ tam thập nhị (bát pháp quyển đệ tứ )TTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*