Thập Tụng Luật – Quyển 35

Tzed Version
T23n1435_p0251a16║
T23n1435_p0251a17║
T23n1435_p0251a18║ thập tụng luật quyển đệ tam thập ngũ (đệ ngũ tụng chi thất )
T23n1435_p0251a19║
T23n1435_p0251a20║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0251a21║     bát pháp trung tránh sự pháp đệ bát
T23n1435_p0251a22║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。cộng tỉ khâu tránh 。ác khẩu tướng
T23n1435_p0251a23║ ngôn 。chư tỉ khâu ni cộng tỉ khâu ni tránh 。chư thức xoa ma ni cộng thức
T23n1435_p0251a24║ xoa ma ni tránh 。chư sa di cộng sa di tránh 。chư sa di ni cộng sa
T23n1435_p0251a25║ di ni tránh 。ác khẩu tướng ngôn 。ca lưu đà di tỉ khâu 。cộng chư tỉ khâu
T23n1435_p0251a26║ tránh 。ác khẩu tướng ngôn dĩ 。tùy thuận tá trợ chư tỉ khâu ni 。thị trung hữu
T23n1435_p0251a27║ tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。ha trái
T23n1435_p0251a28║ ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。cộng tỉ khâu tránh dĩ 。cường tá trợ tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0251a29║ như thị ha dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri
T23n1435_p0251b01║ nhi cố vấn ca lưu đà di tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0251b02║ thật tác thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên ha trái ca lưu đà di tỉ khâu
T23n1435_p0251b03║ dĩ vân hà danh tỉ khâu 。cộng chư tỉ khâu tránh ác khẩu tướng ngôn dĩ 。cường
T23n1435_p0251b04║ tá trợ chư tỉ khâu ni 。như thị ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim hữu
T23n1435_p0251b05║ tứ chủng tránh sự xuất 。nhất giả đấu tránh sự 。nhị giả vô căn sự 。tam giả
Tzed Version
T23n1435_p0251a16║
T23n1435_p0251a17║
T23n1435_p0251a18║ thập tụng luật quyển đệ tam thập ngũ (đệ ngũ tụng chi thất )
T23n1435_p0251a19║
T23n1435_p0251a20║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0251a21║     bát pháp trung tránh sự pháp đệ bát
T23n1435_p0251a22║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。cộng tỉ khâu tránh 。ác khẩu tướng
T23n1435_p0251a23║ ngôn 。chư tỉ khâu ni cộng tỉ khâu ni tránh 。chư thức xoa ma ni cộng thức
T23n1435_p0251a24║ xoa ma ni tránh 。chư sa di cộng sa di tránh 。chư sa di ni cộng sa
T23n1435_p0251a25║ di ni tránh 。ác khẩu tướng ngôn 。ca lưu đà di tỉ khâu 。cộng chư tỉ khâu
T23n1435_p0251a26║ tránh 。ác khẩu tướng ngôn dĩ 。tùy thuận tá trợ chư tỉ khâu ni 。thị trung hữu
T23n1435_p0251a27║ tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。ha trái
T23n1435_p0251a28║ ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。cộng tỉ khâu tránh dĩ 。cường tá trợ tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0251a29║ như thị ha dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri
T23n1435_p0251b01║ nhi cố vấn ca lưu đà di tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0251b02║ thật tác thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên ha trái ca lưu đà di tỉ khâu
T23n1435_p0251b03║ dĩ vân hà danh tỉ khâu 。cộng chư tỉ khâu tránh ác khẩu tướng ngôn dĩ 。cường
T23n1435_p0251b04║ tá trợ chư tỉ khâu ni 。như thị ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim hữu
T23n1435_p0251b05║ tứ chủng tránh sự xuất 。nhất giả đấu tránh sự 。nhị giả vô căn sự 。tam giả
T23n1435_p0251b26║ vô tàn bất tác 。vô tàn tác bất tác 。hữu tàn vô tàn tác 。hữu tàn vô
T23n1435_p0251b27║ tàn bất tác 。hữu tàn vô tàn tác bất tác 。tùng thị trung xuất tha tội dị 。
T23n1435_p0251b28║ thị danh vô căn sự căn bản 。phạm tội tránh 。dĩ hà vi bản 。tùng hà
T23n1435_p0251b29║ sự khởi 。tùng ngũ chủng phạm khởi 。dĩ ngũ chủng phạm vi bản 。hữu phạm thân tác
T23n1435_p0251c01║ phi khẩu phi tâm tác 。hữu phạm khẩu tác phi thân phi tâm tác 。hữu phạm thân
T23n1435_p0251c02║ tác tâm tác phi khẩu tác 。hữu phạm khẩu tác tâm tác phi thân tác 。hữu phạm
T23n1435_p0251c03║ thân tác khẩu tác tâm tác 。vô đãn tâm phạm 。tùng thị phạm khởi 。thị danh phạm
T23n1435_p0251c04║ tội căn bản 。thường sở hành sự 。dĩ hà vi bản 。tùng hà sự khởi 。sở tác
T23n1435_p0251c05║ sự tùng tăng khởi 。tăng vi căn bản 。thị danh thường sở hành sự căn bản 。sở
T23n1435_p0251c06║ hữu đấu tránh 。giai danh tránh sự da 。hữu tránh sự diệc danh đấu tránh da 。
T23n1435_p0251c07║ hữu đấu tránh phi tránh sự 。hữu tránh sự phi đấu tránh 。hữu đấu tránh diệc thị
T23n1435_p0251c08║ tránh sự 。hữu phi đấu tránh phi tránh sự 。hữu đấu tránh phi tránh sự giả 。
T23n1435_p0251c09║ nhược tỉ khâu đãn tướng đạo thuyết 。vị thành đấu tránh 。hữu tránh sự phi đấu
T23n1435_p0251c10║ tránh giả 。tam chủng tránh sự 。hữu đấu tránh diệc thị tránh sự giả 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0251c11║ tướng đạo thuyết 。diệc thành đấu tránh sự 。hữu phi đấu tránh phi tránh sự giả 。trừ
T23n1435_p0251c12║ thượng tam cú 。sở hữu vô sự tránh 。giai danh vi tránh sự da 。hữu tránh
T23n1435_p0251c13║ sự diệc danh vô sự tránh da 。hữu vô sự tránh phi tránh sự 。hữu tránh sự
T23n1435_p0251c14║ phi vô sự tránh 。hữu vô sự tránh diệc tránh sự 。hữu phi vô sự tránh phi
T23n1435_p0251c15║ tránh sự 。hữu vô sự tránh phi tránh sự giả 。đãn thuyết tha tội vị khởi tránh
T23n1435_p0251c16║ sự 。hữu tránh sự phi vô sự tránh giả 。tam chủng tránh sự thị 。hữu vô sự
T23n1435_p0251c17║ tránh diệc tránh sự giả 。hữu tỉ khâu vô sự tránh diệc khởi tránh sự 。phi vô
T23n1435_p0251c18║ sự tránh phi tránh sự giả 。trừ thượng tam cú 。sở hữu phạm tội 。giai danh tránh
T23n1435_p0251c19║ sự da 。hữu tránh sự diệc danh phạm tội da 。hữu phạm tội phi tránh sự 。hữu
T23n1435_p0251c20║ tránh sự phi phạm tội 。hữu phạm tội diệc tránh sự 。hữu phi phạm tội phi tránh
T23n1435_p0252a01║ sự 。hữu phạm tội phi tránh sự giả 。sở danh phạm tội 。hữu tránh sự phi phạm
T23n1435_p0252a02║ tội giả 。tam chủng tránh sự 。hữu phạm tội diệc tránh sự giả 。sở danh phạm
T23n1435_p0252a03║ tội diệc tránh 。phi phạm tội phi tránh sự giả 。trừ thượng tam cú 。sở hữu
T23n1435_p0252a04║ thường sở hành sự 。giai danh tránh sự da 。hữu tránh sự diệc danh thường sở hành
T23n1435_p0252a05║ sự da 。hữu thường sở hành sự phi tránh sự 。hữu tránh sự phi thường sở hành
T23n1435_p0252a06║ sự 。hữu thường sở hành sự diệc tránh sự 。hữu phi thường sở hành sự phi tránh
T23n1435_p0252a07║ sự 。hữu thường sở hành sự phi tránh sự giả 。sở danh tác pháp 。hữu tránh
T23n1435_p0252a08║ sự phi thường sở hành giả 。tam chủng tránh sự 。hữu thường sở hành diệc tránh
T23n1435_p0252a09║ sự giả 。thường sở hành diệc tránh 。phi thường sở hành sự phi tránh sự giả 。
T23n1435_p0252a10║ trừ thượng tam cú 。đấu tránh sự 。vi thiện vi bất thiện vi vô kí 。hoặc
T23n1435_p0252a11║ thiện hoặc bất thiện hoặc vô kí 。vân hà danh thiện 。hữu chư tỉ khâu thiện
T23n1435_p0252a12║ tâm cộng tránh 。sở vị thị pháp thị phi pháp 。thị luật thị phi luật 。thị
T23n1435_p0252a13║ danh thiện 。vân hà bất thiện 。hữu tỉ khâu bất thiện tâm cộng tránh 。thị pháp
T23n1435_p0252a14║ thị phi pháp 。thị luật thị phi luật 。thị danh bất thiện 。vân hà danh vô kí 。
T23n1435_p0252a15║ hữu chư tỉ khâu bất dĩ thiện tâm bất thiện tâm cộng tránh 。thị pháp thị
T23n1435_p0252a16║ phi pháp 。thị luật thị phi luật 。thị danh vô kí 。vô căn sự tránh 。vi thiện
T23n1435_p0252a17║ vi bất thiện vi vô kí 。hoặc thiện hoặc bất thiện hoặc vô kí 。thiện giả 。nhược
T23n1435_p0252a18║ chư tỉ khâu thiện tâm cộng tránh 。xuất tha tỉ khâu tội 。hữu tàn tác hữu tàn
T23n1435_p0252a19║ bất tác 。hữu tàn tác bất tác 。vô tàn tác vô tàn bất tác 。vô tàn tác
T23n1435_p0252a20║ bất tác 。hữu tàn vô tàn tác 。hữu tàn vô tàn bất tác 。hữu tàn vô tàn
T23n1435_p0252a21║ tác bất tác 。thị danh vi thiện 。bất thiện giả 。nhược chư tỉ khâu 。bất thiện tâm
T23n1435_p0252a22║ cộng tránh xuất tha tội 。hữu tàn tác hữu tàn bất tác 。hữu tàn tác bất
T23n1435_p0252a23║ tác 。vô tàn tác vô tàn bất tác 。vô tàn tác bất tác 。hữu tàn vô tàn
T23n1435_p0252a24║ tác 。hữu tàn vô tàn bất tác 。hữu tàn vô tàn tác bất tác 。thị danh bất
T23n1435_p0252a25║ thiện 。vô kí giả 。nhược chư tỉ khâu 。bất dĩ thiện tâm bất thiện tâm 。cộng
T23n1435_p0252a26║ tránh xuất tha tội 。hữu tàn tác hữu tàn bất tác 。hữu tàn tác bất tác 。vô
T23n1435_p0252a27║ tàn tác vô tàn bất tác 。vô tàn tác bất tác 。hữu tàn vô tàn tác 。hữu
T23n1435_p0252a28║ tàn vô tàn bất tác 。hữu tàn vô tàn tác bất tác 。thị danh vô kí phạm
T23n1435_p0252a29║ tội sự 。vi thiện vi bất thiện vi vô kí da 。phạm tội sự 。hoặc bất thiện
T23n1435_p0252b01║ hoặc vô kí 。bất thiện giả 。nhược chư tỉ khâu tri phật kế giới cố phạm 。thị
T23n1435_p0252b02║ danh bất thiện 。vô kí giả 。bất cố phạm phật sở kế giới 。thị danh vô kí 。
T23n1435_p0252b03║ thường sở hành sự 。vi thiện vi bất thiện vi vô kí 。hoặc thiện hoặc bất thiện
T23n1435_p0252b04║ hoặc vô kí 。thiện giả 。nhược chư tỉ khâu thiện tâm 。tác bạch yết ma bạch nhị
T23n1435_p0252b05║ yết ma bạch tứ yết ma bố tát tự tứ lập thập tứ nhân yết ma 。thị
T23n1435_p0252b06║ danh thiện 。bất thiện giả 。nhược chư tỉ khâu dĩ bất thiện tâm 。tác bạch yết ma
T23n1435_p0252b07║ bạch nhị yết ma bạch tứ yết ma bố tát tự tứ lập thập tứ nhân yết
T23n1435_p0252b08║ ma 。thị danh bất thiện 。vô kí giả 。nhược chư tỉ khâu bất dĩ thiện tâm bất
T23n1435_p0252b09║ thiện tâm 。tác bạch yết ma bạch nhị yết ma bạch tứ yết ma bố tát tự
T23n1435_p0252b10║ tứ lập thập tứ nhân yết ma thị danh vô kí 。trường lão ưu ba li vấn
T23n1435_p0252b11║ phật 。đấu tránh sự 。dĩ kỉ diệt tránh sự diệt 。phật ngôn 。dĩ nhị diệt tránh
T23n1435_p0252b12║ sự diệt 。hà đẳng nhị 。dĩ hiện tiền tỉ ni diệt cập đa mịch tỉ ni diệt 。
T23n1435_p0252b13║ hựu vấn 。thế tôn 。vô căn sự 。dĩ kỉ diệt tránh sự diệt 。phật ngôn 。dĩ
T23n1435_p0252b14║ tứ diệt tránh sự diệt 。dĩ hiện tiền tỉ ni cập ức niệm tỉ ni diệt 。hiện
T23n1435_p0252b15║ tiền tỉ ni cập bất si tỉ ni diệt 。hiện tiền tỉ ni cập thật mịch tỉ
T23n1435_p0252b16║ ni diệt 。hựu vấn 。thế tôn 。phạm tội sự 。dĩ kỉ diệt tránh sự diệt 。phật
T23n1435_p0252b17║ ngôn 。dĩ tam diệt tránh sự diệt 。hiện tiền tỉ ni cập tự ngôn tỉ ni
T23n1435_p0252b18║ diệt 。hiện tiền tỉ ni cập bố thảo tỉ ni diệt 。hựu vấn 。thế tôn 。thường sở
T23n1435_p0252b19║ hành sự 。dụng kỉ diệt tránh sự diệt 。phật ngôn 。dĩ nhất diệt tránh sự diệt 。
T23n1435_p0252b20║ hiện tiền tỉ ni diệt 。đấu tránh sự 。vân hà dĩ nhị diệt tránh sự diệt 。
T23n1435_p0252b21║ tùy dĩ hà trụ xứ hữu tránh tướng ngôn tỉ khâu 。thị sự phó thát lại trá
T23n1435_p0252b22║ đoán 。thát lại trá tỉ khâu 。ưng thụ thử sự như pháp như tỉ ni như phật
T23n1435_p0252b23║ giáo diệt 。nhược thát lại trá tỉ khâu 。năng như pháp như tỉ ni như phật giáo
T23n1435_p0252b24║ diệt giả 。thị sự danh diệt dĩ nhất diệt tránh sự diệt 。vị hiện tiền tỉ ni 。
T23n1435_p0252b25║ hiện tiền giả 。nhân hiện tiền tỉ ni hiện tiền 。nhân hiện tiền giả 。thị trung
T23n1435_p0252b26║ tùy trợ cử sự nhân hữu sự nhân cộng tập nhất xứ 。thị danh nhân hiện tiền 。
T23n1435_p0252b27║ tỉ ni hiện tiền giả 。như pháp như tì ni như phật giáo diệt thị sự 。thị
T23n1435_p0252b28║ danh tỉ ni hiện tiền 。nhược thị thát lại trá 。bất năng như pháp như tỉ ni
T23n1435_p0252b29║ như phật giáo đoán thị sự giả 。ưng xả phó tăng 。tăng ưng thụ thị sự như
T23n1435_p0252c01║ pháp như tỉ ni như phật giáo đoán thị sự 。nhược tăng năng như pháp như tỉ ni
T23n1435_p0252c02║ như phật giáo đoán thị sự giả 。thị danh vi đoán dụng nhất tỉ ni 。sở vị
T23n1435_p0252c03║ hiện tiền tỉ ni 。hiện tiền tỉ ni giả 。tăng hiện tiền nhân hiện tiền tỉ ni
T23n1435_p0252c04║ hiện tiền 。tăng hiện tiền giả 。thị trung sở hữu khả trung cộng tác yết ma tỉ
T23n1435_p0252c05║ khâu 。cộng đồng tâm hòa hợp nhất xứ 。khả thụ dục giả trì dục lai 。hiện tại
T23n1435_p0252c06║ tỉ khâu năng già giả bất già 。thị danh tăng hiện tiền 。nhân hiện tiền giả 。hữu
T23n1435_p0252c07║ tùy trợ cử sự nhân hữu sự nhân cộng tập nhất xứ 。thị danh nhân hiện tiền 。
T23n1435_p0252c08║ tỉ ni hiện tiền giả 。như pháp như tỉ ni như phật giáo đoán thị sự 。thị
T23n1435_p0252c09║ danh vi đoán 。nhược tăng bất năng như pháp như tỉ ni như phật giáo đoán thị
T23n1435_p0252c10║ sự giả 。nhĩ thời ưng tăng trung lập nhị ô hồi cưu la 。ưng yết ma thử
T23n1435_p0252c11║ nhân linh đoán thị sự 。yết ma giả 。nhất tâm hòa hợp tăng 。nhất tỉ khâu tăng
T23n1435_p0252c12║ trung vấn ngôn 。thùy năng tác ô hồi cưu la 。như pháp như tỉ ni như phật
T23n1435_p0252c13║ giáo đoán thị sự 。tăng trung nhược ngôn ngã năng 。nhược hữu ngũ pháp 。bất ưng lập
T23n1435_p0252c14║ tác ô hồi cưu la 。hà đẳng ngũ 。tùy ái hành tùy sân hành tùy bố
T23n1435_p0252c15║ hành tùy si hành bất tri đoán bất đoán 。thành tựu ngũ pháp 。ưng lập tác
T23n1435_p0252c16║ ô hồi cưu la 。bất tùy ái hành bất tùy sân hành bất tùy bố hành
T23n1435_p0252c17║ bất tùy si hành tri đoán bất đoán 。tức thời nhất tỉ khâu ưng tăng trung xướng
T23n1435_p0252c18║ ngôn 。đại đức tăng thính 。mỗ giáp mỗ giáp tỉ khâu 。năng tác ô hồi cưu la 。
T23n1435_p0252c19║ như pháp như tỉ ni như phật giáo 。đoán tùy tăng trung sự 。nhược tăng thời đáo
T23n1435_p0252c20║ tăng nhẫn thính 。lập mỗ giáp mỗ giáp tỉ khâu tác ô hồi cưu la 。năng như
T23n1435_p0252c21║ pháp đoán tùy tăng trung sự 。thị danh bạch 。như thị bạch nhị yết ma 。tăng lập
T23n1435_p0252c22║ mỗ giáp mỗ giáp tỉ khâu tác ô hồi cưu la đoán tùy tăng trung sự cánh 。
T23n1435_p0252c23║ tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。thị nhị ô hồi cưu la tỉ
T23n1435_p0252c24║ khâu 。nhược thị thượng tòa 。chư hạ tòa tỉ khâu 。ưng dữ thử nhị nhân dục dĩ
T23n1435_p0252c25║ viễn khứ 。nhược thử nhị ô hồi cưu la thị hạ tòa 。ưng tùng chư thượng tòa
T23n1435_p0252c26║ thủ dục dĩ tiểu viễn khứ 。đương như pháp như tỉ ni như phật giáo đoán thị
T23n1435_p0252c27║ sự 。nhược nhị ô hồi cưu la 。năng như pháp như tỉ ni như phật giáo đoán
T23n1435_p0252c28║ thị sự giả 。thị danh vi đoán dụng nhất tỉ ni 。sở vị hiện tiền tỉ ni 。
T23n1435_p0252c29║ hiện tiền tỉ ni giả 。tăng hiện tiền nhân hiện tiền tỉ ni hiện tiền 。tăng hiện
T23n1435_p0253a01║ tiền giả như thượng thuyết 。nhân hiện tiền tỉ ni hiện tiền diệc như thượng thuyết 。nhược
T23n1435_p0253a02║ nhị ô hồi cưu la 。bất năng như pháp như tỉ ni như phật giáo đoán thị sự
T23n1435_p0253a03║ giả 。thị nhị ô hồi cưu la 。ưng canh lập nhị ô hồi cưu la 。lập
T23n1435_p0253a04║ pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng 。nhất tỉ khâu tăng trung vấn ngôn 。thùy năng tác ô
T23n1435_p0253a05║ hồi cưu la 。đoán tùy tăng trung sự 。nhược ngôn ngã năng 。nhất tỉ khâu tăng trung
T23n1435_p0253a06║ xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。mỗ giáp mỗ giáp tỉ khâu 。năng tác ô hồi cưu
T23n1435_p0253a07║ la 。như pháp như tỉ ni như phật giáo đoán tùy tăng trung sự 。nhược tăng thời
T23n1435_p0253a08║ đáo tăng nhẫn thính 。tăng lập mỗ giáp mỗ giáp tỉ khâu tác ô hồi cưu la 。
T23n1435_p0253a09║ năng như pháp đoán tùy tăng trung sự 。thị danh bạch 。như thị bạch nhị yết ma 。
T23n1435_p0253a10║ tăng lập mỗ giáp mỗ giáp tỉ khâu tác ô hồi cưu la đoán tùy tăng trung sự
T23n1435_p0253a11║ cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。thị nhị ô hồi cưu la 。
T23n1435_p0253a12║ nhược thị thượng tòa 。chư hạ tòa tỉ khâu 。ưng dữ dục dĩ tiểu viễn khứ 。
T23n1435_p0253a13║ nhược nhị ô hồi cưu la thị hạ tòa 。ưng tùng chư thượng tòa tỉ khâu thủ
T23n1435_p0253a14║ dục dĩ tiểu viễn khứ 。đương như pháp như tỉ ni như phật giáo đoán thị sự 。
T23n1435_p0253a15║ nhược nhị ô hồi cưu la 。năng như pháp như tỉ ni như phật giáo đoán thị
T23n1435_p0253a16║ sự giả 。thị danh vi đoán dụng nhất tỉ ni 。sở vị hiện tiền tỉ ni 。hiện
T23n1435_p0253a17║ tiền tỉ ni giả 。tăng hiện tiền nhân hiện tiền tỉ ni hiện tiền 。tăng hiện tiền
T23n1435_p0253a18║ giả như thượng thuyết 。nhân hiện tiền tỉ ni hiện tiền diệc như thượng thuyết 。nhược thị
T23n1435_p0253a19║ nhị ô hồi cưu la 。bất năng như pháp đoán giả 。hoàn phó tiên nhị ô hồi
T23n1435_p0253a20║ cưu la 。tiên nhị ô hồi cưu la 。ưng như pháp như tỉ ni như phật giáo
T23n1435_p0253a21║ đoán 。nhược năng như pháp đoán thị sự giả 。thị danh vi đoán dụng nhất tỉ
T23n1435_p0253a22║ ni 。vị hiện tiền tỉ ni 。hiện tiền tỉ ni giả 。tăng hiện tiền nhân hiện tiền
T23n1435_p0253a23║ tỉ ni hiện tiền 。tăng hiện tiền giả như thượng thuyết 。nhân hiện tiền tỉ ni hiện
T23n1435_p0253a24║ tiền diệc như thượng thuyết 。nhược thị tiên nhị ô hồi cưu la 。phục bất năng như
T23n1435_p0253a25║ pháp như tỉ ni như phật giáo đoán thị sự giả 。ưng xả phó tăng 。tăng ưng
T23n1435_p0253a26║ thụ thị sự như pháp như tỉ ni như phật giáo đoán 。nhược tăng thủ thị sự 。
T23n1435_p0253a27║ năng như pháp như tỉ ni như phật giáo đoán giả 。thị danh vi đoán dụng nhất
T23n1435_p0253a28║ tỉ ni 。vị hiện tiền tỉ ni 。hiện tiền tỉ ni giả 。tăng hiện tiền nhân hiện
T23n1435_p0253a29║ tiền tỉ ni hiện tiền 。tăng hiện tiền như thượng thuyết 。nhân hiện tiền tỉ ni hiện
T23n1435_p0253b01║ tiền diệc như thượng thuyết 。tăng bất năng như pháp như tỉ ni như phật giáo đoán
T23n1435_p0253b02║ thị sự giả 。tăng ưng khiển sứ vãng cận trụ xứ tăng sở tác thị ngôn 。thử
T23n1435_p0253b03║ sự như thị như thị nhân duyên khởi 。thát lại trá bất năng đoán 。chúng tăng bất
T23n1435_p0253b04║ năng đoán 。nhị ô hồi cưu la bất năng đoán 。hậu nhị ô hồi cưu la phục
T23n1435_p0253b05║ bất năng đoán 。hoàn tiên nhị ô hồi cưu la 。phục bất năng đoán 。hoàn tăng
T23n1435_p0253b06║ phục bất năng đoán 。nhữ đẳng đại đức 。hòa hợp vi đoán thị sự cố 。tức thời
T23n1435_p0253b07║ bỉ chúng ưng hòa hợp 。nhược tăng tiên an cư 。ưng thụ thất nhật khứ 。nhược thất
T23n1435_p0253b08║ nhật tận 。ưng thụ tam thập cửu dạ khứ 。nhược tam thập cửu dạ tận 。ưng phá
T23n1435_p0253b09║ an cư lai tập nhất xứ 。thụ thị sự ưng đoán 。cận xứ tăng ưng thụ thị
T23n1435_p0253b10║ sự 。như pháp như tỉ ni như phật giáo đoán thị sự 。nhược cận xứ tăng 。năng
T23n1435_p0253b11║ như pháp như tỉ ni như phật giáo đoán giả 。thị danh vi đoán dụng nhất diệt
T23n1435_p0253b12║ tránh sự diệt 。sở vị hiện tiền tỉ ni 。hiện tiền tỉ ni giả 。tăng hiện tiền
T23n1435_p0253b13║ nhân hiện tiền tỉ ni hiện tiền 。tăng hiện tiền như thượng thuyết 。nhân hiện tiền tỉ
T23n1435_p0253b14║ ni hiện tiền diệc như thượng thuyết 。nhược cận xứ tăng 。bất năng như pháp như tỉ
T23n1435_p0253b15║ ni như phật giáo đoán thị sự giả 。nhĩ thời 。ưng tăng trung lập nhị ô
T23n1435_p0253b16║ hồi cưu la linh đoán 。lập nhị ô hồi cưu la yết ma pháp giả 。nhất tâm
T23n1435_p0253b17║ hòa hợp tăng 。nhất tỉ khâu tăng trung vấn ngôn 。thùy năng tác ô hồi cưu la 。
T23n1435_p0253b18║ như pháp như tỉ ni như phật giáo 。đoán thử tùy tăng trung sự 。thị trung nhược
T23n1435_p0253b19║ ngôn ngã năng 。nhược hữu ngũ pháp 。bất ưng lập tác 。hà đẳng ngũ 。tùy ái
T23n1435_p0253b20║ tùy sân tùy bố tùy si bất tri đoán bất đoán 。nhược thành tựu ngũ pháp 。
T23n1435_p0253b21║ ưng lập tác ô hồi cưu la 。bất tùy ái bất tùy sân bất tùy bố
T23n1435_p0253b22║ bất tùy si tri đoán bất đoán 。tức thời nhất tỉ khâu tăng trung xướng ngôn 。đại
T23n1435_p0253b23║ đức tăng thính 。mỗ giáp mỗ giáp tỉ khâu 。năng tác ô hồi cưu la 。năng như
T23n1435_p0253b24║ pháp như tỉ ni như phật giáo 。đoán tùy tăng trung sự 。nhược tăng thời đáo tăng
T23n1435_p0253b25║ nhẫn thính 。mỗ giáp mỗ giáp tỉ khâu tác ô hồi cưu la 。như pháp đoán tùy
T23n1435_p0253b26║ tăng trung sự 。thị danh bạch 。như thị bạch nhị yết ma 。tăng lập mỗ giáp mỗ
T23n1435_p0253b27║ giáp tỉ khâu tác ô hồi cưu la đoán tùy tăng sự cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên
T23n1435_p0253b28║ cố 。thị sự như thị trì 。thị nhị ô hồi cưu la tỉ khâu 。nhược thị thượng
T23n1435_p0253b29║ tòa 。chư hạ tòa tỉ khâu 。ưng lai dữ thử nhị ô hồi cưu la tỉ khâu
T23n1435_p0253c01║ dục dĩ tiểu viễn khứ 。nhược thử nhị ô hồi cưu la tỉ khâu thị hạ tòa 。
T23n1435_p0253c02║ ưng tùng thượng tòa tỉ khâu thủ dục dĩ tiểu viễn khứ 。đương như pháp như tỉ ni
T23n1435_p0253c03║ như phật giáo đoán thị sự 。thị nhị ô hồi cưu la 。nhược năng như pháp như
T23n1435_p0253c04║ tỉ ni như phật giáo đoán thị sự giả 。thị danh vi đoán dụng nhất tỉ ni 。
T23n1435_p0253c05║ vị hiện tiền tỉ ni 。hiện tiền tỉ ni giả 。tăng hiện tiền nhân hiện tiền tỉ
T23n1435_p0253c06║ ni hiện tiền 。tăng hiện tiền giả như thượng thuyết 。nhân hiện tiền tỉ ni hiện tiền
T23n1435_p0253c07║ diệc như thượng thuyết 。nhược nhị ô hồi cưu la 。bất năng như pháp như tỉ ni
T23n1435_p0253c08║ như phật giáo đoán thị sự giả 。ưng canh lập nhị ô hồi cưu la 。lập pháp
T23n1435_p0253c09║ giả 。nhất tâm hòa hợp tăng trung vấn ngôn 。thùy năng tác ô hồi cưu la 。như
T23n1435_p0253c10║ pháp đoán tùy tăng trung sự 。nhược ngôn ngã năng 。nhất tỉ khâu tăng trung xướng ngôn 。
T23n1435_p0253c11║ đại đức tăng thính 。mỗ giáp mỗ giáp tỉ khâu 。năng tác ô hồi cưu la 。như
T23n1435_p0253c12║ pháp đoán tùy tăng trung sự 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。mỗ giáp mỗ giáp
T23n1435_p0253c13║ tỉ khâu 。tác ô hồi cưu la 。đoán tùy tăng trung sự 。thị danh bạch 。như thị
T23n1435_p0253c14║ bạch nhị yết ma 。tăng lập mỗ giáp mỗ giáp tỉ khâu tác ô hồi cưu la đoán
T23n1435_p0253c15║ tùy tăng trung sự cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。thị
T23n1435_p0253c16║ nhị ô hồi cưu la 。nhược thị thượng tòa 。chư hạ tòa tỉ khâu 。ưng dữ dục
T23n1435_p0253c17║ dĩ tiểu viễn khứ 。nhược nhị ô hồi cưu la thị hạ tòa 。ưng tùng chư thượng
T23n1435_p0253c18║ tòa thủ dục dĩ tiểu viễn khứ 。ưng như pháp như tỉ ni như phật giáo đoán
T23n1435_p0253c19║ thị sự 。nhược nhị ô hồi cưu la 。năng như pháp như tỉ ni như phật giáo
T23n1435_p0253c20║ đoán thị sự giả 。thị danh vi đoán dụng nhất tỉ ni 。vị hiện tiền tỉ ni 。
T23n1435_p0253c21║ hiện tiền tỉ ni giả 。tăng hiện tiền nhân hiện tiền tỉ ni hiện tiền 。tăng hiện
T23n1435_p0253c22║ tiền như thượng thuyết 。nhân hiện tiền tỉ ni hiện tiền diệc như thượng thuyết 。nhược thị
T23n1435_p0253c23║ ô hồi cưu la 。bất năng như pháp đoán thị sự giả 。ưng hoàn phó tiên
T23n1435_p0253c24║ cưu la 。tiên cưu la ưng thụ thị sự 。như pháp như tỉ ni như phật
T23n1435_p0253c25║ giáo đoán thị sự 。thị ô hồi cưu la 。nhược năng như pháp như tỉ ni như
T23n1435_p0253c26║ phật giáo đoán thị sự giả 。thị danh vi đoán dụng nhất tỉ ni 。vị hiện tiền
T23n1435_p0253c27║ tỉ ni 。hiện tiền tỉ ni giả 。tăng hiện tiền nhân hiện tiền tỉ ni hiện tiền 。
T23n1435_p0253c28║ tăng hiện tiền giả như thượng thuyết 。nhân hiện tiền tỉ ni hiện tiền diệc như thượng
T23n1435_p0253c29║ thuyết 。nhược thị tiên ô hồi cưu la 。phục bất năng như pháp như tỉ ni như
T23n1435_p0254a01║ phật giáo đoán giả 。ưng xả phó tăng 。tăng ưng thụ thị sự 。như pháp như tỉ
T23n1435_p0254a02║ ni như phật giáo đoán 。dụng nhất tỉ ni 。vị hiện tiền tỉ ni 。hiện tiền tỉ
T23n1435_p0254a03║ ni giả 。tăng hiện tiền nhân hiện tiền tỉ ni hiện tiền 。tăng hiện tiền như thượng
T23n1435_p0254a04║ thuyết 。nhân hiện tiền tỉ ni hiện tiền diệc như thượng thuyết 。nhược thị cận trụ xứ
T23n1435_p0254a05║ tăng 。bất năng như pháp như tỉ ni như phật giáo đoán thị sự giả 。cận xứ
T23n1435_p0254a06║ tăng 。nhược văn mỗ xứ hữu chúng tăng hảo thượng tòa tri thuyết ba la đề mộc
T23n1435_p0254a07║ xoa pháp 。thị tăng đa hữu tỉ khâu trì tu đa la giả 。trì tỉ ni
T23n1435_p0254a08║ giả 。trì ma đa la già giả 。thị cận trụ xứ tăng 。ưng dĩ thị sự
T23n1435_p0254a09║ khiển sứ chí mỗ xứ đại tăng trung 。ưng tiên lập truyền sự nhân 。nhược giới ngoại
T23n1435_p0254a10║ linh mãn chúng tăng số 。lập pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng ưng vấn 。thùy năng
T23n1435_p0254a11║ tác truyền sự nhân 。tùng thị xứ trì thị sự chí mỗ xứ 。nhược đạo trung năng
T23n1435_p0254a12║ đoán thị sự 。thị trung nhược hữu nhân ngôn ngã năng 。nhược hữu ngũ pháp 。bất ưng
T23n1435_p0254a13║ lập tác truyền sự nhân 。tùy ái tùy sân tùy bố tùy si bất tri diệt
T23n1435_p0254a14║ bất diệt 。nhược thành tựu ngũ pháp 。ưng lập tác truyền sự nhân 。bất tùy ái
T23n1435_p0254a15║ bất tùy sân bất tùy bố bất tùy si tri diệt bất diệt 。nhĩ thời truyền
T23n1435_p0254a16║ sự nhân 。ưng trì thị sự khứ 。nhược đạo trung năng như pháp như tỉ ni như
T23n1435_p0254a17║ phật giáo đoán thị sự giả 。thị danh vi đoán dụng nhất tỉ ni 。vị hiện tiền
T23n1435_p0254a18║ tỉ ni hiện tiền tỉ ni giả 。tăng hiện tiền nhân hiện tiền tỉ ni hiện tiền 。
T23n1435_p0254a19║ tăng hiện tiền như thượng thuyết 。nhân hiện tiền 。tỉ ni hiện tiền diệc như thượng
T23n1435_p0254a20║ thuyết 。nhược truyền sự nhân 。bất năng đạo trung như pháp như tỉ ni như phật giáo
T23n1435_p0254a21║ đoán giả ưng trì chí bỉ trụ xứ 。chí bỉ trụ xứ dĩ 。thị trung nhược hữu
T23n1435_p0254a22║ thượng tòa đa tri đa thức trường lão tỉ khâu 。ưng ngữ thị nhân ngôn 。thị sự
T23n1435_p0254a23║ tránh sự như thị nhân duyên khởi 。thát lại trá bất năng đoán 。chúng tăng bất
T23n1435_p0254a24║ năng đoán 。tiên nhị ô hồi cưu la bất năng đoán 。hậu nhị ô hồi cưu la
T23n1435_p0254a25║ bất năng đoán 。hoàn phó tiên nhị ô hồi cưu la 。phục bất năng đoán 。hoàn phó
T23n1435_p0254a26║ tăng 。tăng phục bất năng đoán cận trụ xứ tăng diệc bất năng đoán 。cận trụ xứ
T23n1435_p0254a27║ nhị ô hồi cưu la bất năng đoán 。hậu nhị ô hồi cưu la diệc bất năng
T23n1435_p0254a28║ đoán 。hoàn phó tiên nhị ô hồi cưu la 。phục bất năng đoán 。hoàn phó cận
T23n1435_p0254a29║ trụ xứ tăng 。phục bất năng đoán 。truyền sự nhân đạo trung bất năng đoán thị sự 。
T23n1435_p0254b01║ lai chí thử gian 。nhữ trường lão 。năng thụ thị sự đoán bất 。nhược ngôn năng đoán 。
T23n1435_p0254b02║ ưng dữ tác kì 。nhược bất tác kì bất đắc dữ nhữ 。kì giả 。nãi chí cửu
T23n1435_p0254b03║ nguyệt 。sự hữu ngũ chủng nan đoán 。nhất giả kiên 。nhị giả cường 。tam giả hận
T23n1435_p0254b04║ lệ 。tứ giả vãng lai 。ngũ giả nghi úy 。kiên giả 。chấp thị sự 。cường giả 。
T23n1435_p0254b05║ cử sự nhân hữu sự nhân 。tiễu kiện cường lực 。hận lệ giả 。cử sự nhân
T23n1435_p0254b06║ hữu sự nhân ác tính hận lệ ác tính 。vãng lai giả 。thử sự tùng nhất
T23n1435_p0254b07║ trụ xứ chí nhất trụ xứ 。nghi úy giả 。chư tỉ khâu úy đoán sự thời phá
T23n1435_p0254b08║ nhất tâm hòa hợp tăng tác lưỡng đoạn cố 。tiên ưng lập hành trù nhân 。như thị
T23n1435_p0254b09║ ưng lập 。nhất tâm hòa hợp tăng ưng vấn 。thùy năng tác hành trù nhân 。thị trung
T23n1435_p0254b10║ hữu nhân ngôn ngã năng 。hữu ngũ pháp bất ưng lập tác hành trù nhân 。tùy ái
T23n1435_p0254b11║ tùy sân tùy bố tùy si bất tri hành trù bất hành trù 。nhược thành tựu
T23n1435_p0254b12║ ngũ pháp 。ưng lập tác hành trù nhân 。bất tùy ái bất tùy sân bất tùy
T23n1435_p0254b13║ bố bất tùy si tri hành trù bất hành trù 。thị trung nhất tỉ khâu xướng
T23n1435_p0254b14║ ngôn 。đại đức tăng thính 。mỗ giáp tỉ khâu 。năng vi tăng tác hành trù nhân 。
T23n1435_p0254b15║ nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng lập mỗ giáp tỉ khâu tác hành trù nhân 。
T23n1435_p0254b16║ thị danh bạch 。như thị bạch nhị yết ma 。tăng lập mỗ giáp tỉ khâu tác
T23n1435_p0254b17║ hành trù nhân cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0254b18║ dĩ tác hành trù nhân 。tùy tăng đa thiểu ưng tác nhị chủng trù 。nhất phân trường 。
T23n1435_p0254b19║ nhất phân đoản 。nhất phân bạch 。nhất phân hắc 。thuyết như pháp giả 。vi tác trường
T23n1435_p0254b20║ trù 。thuyết phi pháp giả 。vi tác đoản trù 。thuyết như pháp giả 。vi tác bạch
T23n1435_p0254b21║ trù 。thuyết phi pháp giả 。vi tác hắc trù 。thuyết như pháp trù dĩ hữu thủ tróc 。
T23n1435_p0254b22║ thuyết phi pháp trù dĩ tả thủ tróc 。thuyết như pháp trù hoãn tróc 。thuyết phi pháp
T23n1435_p0254b23║ trù cấp tróc 。tiên hành thuyết như pháp trù 。hậu hành thuyết phi pháp trù 。hành trù
T23n1435_p0254b24║ nhân ưng tác thị ngôn 。thử thị thuyết như pháp giả trù 。thử thị thuyết phi pháp
T23n1435_p0254b25║ giả trù 。nhược hành trù cánh 。thuyết như pháp giả trù nãi chí đa nhất 。thị sự
T23n1435_p0254b26║ danh đoán dụng nhị tỉ ni 。vị hiện tiền tỉ ni đa mịch tỉ ni 。hiện tiền
T23n1435_p0254b27║ tỉ ni giả 。thị trung nhược hữu tùy trợ cử sự nhân hữu sự nhân 。cộng hòa
T23n1435_p0254b28║ hợp nhất xứ hiện tiền 。như pháp như tỉ ni như phật giáo hiện tiền trừ đoán 。
T23n1435_p0254b29║ thị danh hiện tiền tỉ ni 。thị trung đa mịch tỉ ni giả 。thị trung ưng cầu
T23n1435_p0254c01║ mịch vãng lai vấn như pháp trừ đoán 。nhược thuyết phi pháp giả trù nãi chí đa
T23n1435_p0254c02║ nhất 。thị sự diệc danh vi đoán dụng nhị tỉ ni 。hiện tiền tỉ ni đa mịch
T23n1435_p0254c03║ tỉ ni 。hiện tiền tỉ ni giả 。thị trung nhược hữu tùy trợ cử sự nhân cập
T23n1435_p0254c04║ hữu sự nhân 。cộng hòa hợp nhất xứ hiện tiền 。như pháp như tỉ ni như phật
T23n1435_p0254c05║ giáo trừ đoán 。thị danh hiện tiền tỉ ni 。thị trung đa mịch tỉ ni giả 。thị
T23n1435_p0254c06║ trung ưng cầu mịch vãng lai vấn phi pháp trừ đoán 。hành trù nhân hữu tứ chủng 。
T23n1435_p0254c07║ nhất giả tạng hành trù 。nhị giả điên đảo hành trù 。tam giả kì hành trù 。tứ
T23n1435_p0254c08║ giả nhất thiết hành trù 。tạng hành trù giả 。nhược hữu nhân ám trung hành trù 。nhược
T23n1435_p0254c09║ hữu bích chướng xứ hành trù 。thị danh phú tạng hành trù 。điên đảo hành trù
T23n1435_p0254c10║ giả 。nhược điên đảo hành trù 。dĩ thuyết như pháp nhân trù dữ thuyết phi pháp nhân 。
T23n1435_p0254c11║ dĩ thuyết phi pháp nhân trù dữ thuyết như pháp nhân 。thị danh điên đảo 。kì
T23n1435_p0254c12║ giả 。nhược chư tỉ khâu tùy hòa thượng a xà lê tác kì 。tùy đồng hòa
T23n1435_p0254c13║ thượng đồng a xà lê tùy tướng thức tùy cộng ngữ 。tùy thiện tri thức tùy đồng
T23n1435_p0254c14║ tâm 。tùy quốc độ tùy tụ lạc 。tùy xứ cộng tác kì 。ngã đẳng thủ như
T23n1435_p0254c15║ thị như thị trù 。nhữ đẳng mạc viễn ngã biên 。mạc biệt mạc dị mạc bất cộng
T23n1435_p0254c16║ ngữ 。cộng đồng nhất sự 。thị danh kì 。nhất thiết tăng thủ trù giả 。nhĩ thời
T23n1435_p0254c17║ nhất thiết tăng ưng hòa hợp nhất xứ 。bất đắc thủ dục hà dĩ cố 。hoặc đa
T23n1435_p0254c18║ tỉ khâu thuyết phi pháp cố 。thị danh nhất thiết tăng thủ trù 。nhược thị chúng tăng
T23n1435_p0254c19║ cập đại thượng tòa đại trường lão 。năng như pháp như tỉ ni như phật giáo đoán
T23n1435_p0254c20║ thị sự giả 。tức danh vi đoán dụng nhất tỉ ni 。vị hiện tiền tỉ ni 。
T23n1435_p0254c21║ hiện tiền tỉ ni giả 。tăng hiện tiền nhân hiện tiền tỉ ni hiện tiền tăng hiện
T23n1435_p0254c22║ tiền như thượng thuyết 。nhân hiện tiền tỉ ni hiện tiền diệc như thượng thuyết 。nhược thị
T23n1435_p0254c23║ chúng tăng cập thượng tòa 。thuyết ba la đề mộc xoa bất năng đoán thị sự giả 。
T23n1435_p0254c24║ ưng hoàn phó truyền sự nhân 。truyền sự nhân ưng thủ thị sự ư đạo trung đoán 。
T23n1435_p0254c25║ như pháp như tỉ ni như phật giáo đoán 。nhược thị truyền sự nhân 。ư đạo trung
T23n1435_p0254c26║ năng như pháp như tỉ ni như phật giáo đoán thị sự giả 。thị danh vi đoán
T23n1435_p0254c27║ dụng nhất tỉ ni 。vị hiện tiền tỉ ni 。hiện tiền tỉ ni giả như thượng
T23n1435_p0254c28║ thuyết 。nhược thị truyền sự nhân 。bất năng như pháp như tỉ ni như phật giáo đoán
T23n1435_p0254c29║ giả 。thị tỉ khâu đạo trung 。nhược văn bỉ xứ tăng phòng trung nhược hữu tam tỉ
T23n1435_p0255a01║ khâu 。nhược nhị nhược nhất tỉ khâu 。năng trì tu đa la trì tỉ ni trì ma
T23n1435_p0255a02║ đa la già 。tứ bộ chúng sở cung kính tôn trùng 。thị truyền sự nhân ưng đáo
T23n1435_p0255a03║ bỉ trụ xứ 。ưng ngữ nhất tỉ khâu ngôn 。đại đức 。thị sự như thị như thị
T23n1435_p0255a04║ nhân duyên khởi 。thát lại trá bất năng đoán 。tăng bất năng đoán 。tiên ô hồi cưu
T23n1435_p0255a05║ la bất năng đoán 。hậu ô hồi cưu la bất năng đoán 。hoàn tiên ô hồi cưu
T23n1435_p0255a06║ la phục bất năng đoán 。hoàn tăng phục bất năng đoán 。cận trụ xứ tăng diệc bất
T23n1435_p0255a07║ năng đoán 。tiên ô hồi cưu la bất năng đoán 。hậu ô hồi cưu la bất năng
T23n1435_p0255a08║ đoán 。hoàn tiên ô hồi cưu la phục bất năng đoán 。hoàn cận trụ xứ tăng phục
T23n1435_p0255a09║ bất năng đoán 。truyền sự nhân đạo trung diệc bất năng đoán 。hữu đại chúng tăng cập
T23n1435_p0255a10║ thượng tòa tri thuyết ba la đề mộc xoa bất năng đoán 。truyền sự nhân ư đạo
T23n1435_p0255a11║ trung bất năng đoán 。tam tỉ khâu nhị tỉ khâu 。năng trì tu đa la giả 。trì
T23n1435_p0255a12║ tỉ ni giả 。trì ma đa la già giả 。tứ chúng sở cung kính giả 。giai
T23n1435_p0255a13║ bất năng đoán 。đại đức thủ thị sự 。như pháp như tỉ ni như phật giáo đoán
T23n1435_p0255a14║ thị sự 。thị nhất tỉ khâu tứ chúng sở cung kính tôn trùng giả 。ưng tác thị
T23n1435_p0255a15║ ngôn 。bất khả nhị nhân tướng ngôn câu đắc thắng 。thị trung tất nhất thắng nhất phụ 。nhược
T23n1435_p0255a16║ tác như thị ngữ giả 。thị danh thuyết như pháp giả 。nhược bất tác như thị ngữ
T23n1435_p0255a17║ giả 。thị danh thuyết phi pháp giả 。nhược tỉ khâu như pháp diệt sự dĩ 。hoàn canh
T23n1435_p0255a18║ phát khởi giả ba dật đề 。nhược đãn ha trái đột cát la 。hữu thập chủng như
T23n1435_p0255a19║ pháp hành trù 。hữu thập phi pháp hành trù 。thập phi pháp hành trù giả 。bất dĩ
T23n1435_p0255a20║ tiểu sự hành trù 。dĩ quá sự hành trù 。bất vấn trường lão hành trù 。phi pháp
T23n1435_p0255a21║ hành trù 。biệt chúng hành trù 。phi pháp biệt chúng hành trù 。dụng thị hành trù dục
T23n1435_p0255a22║ linh đa hữu phi pháp giả 。dụng thị hành trù đương đa hữu phi pháp giả 。dụng
T23n1435_p0255a23║ thị hành trù dục phá hòa hợp tăng 。dụng thị hành trù đương phá hòa hợp tăng 。
T23n1435_p0255a24║ vấn ngôn 。vân hà danh bất dĩ tiểu sự hành trù 。đáp bất vi khả sám hối
T23n1435_p0255a25║ sự hành trù 。dĩ quá sự hành trù giả 。thị sự tùng thử trụ xứ đáo bỉ
T23n1435_p0255a26║ trụ xứ 。bất vấn trường lão hành trù giả 。hữu tỉ khâu trì tu đa la tỉ
T23n1435_p0255a27║ ni ma đa la già giả 。bất số vãng tư vấn 。hà thiện hà bất thiện 。
T23n1435_p0255a28║ hà giả hữu tội hà giả vô tội 。hà giả bạch hà giả hắc 。hà giả kim
T23n1435_p0255a29║ thế lợi 。hà giả hậu thế lợi 。hà giả đạo lợi nhân hành 。thị hảo phi
T23n1435_p0255b01║ ác 。phi pháp hành trù giả 。bất như pháp hành trù 。biệt chúng hành trù giả 。đồng
T23n1435_p0255b02║ nhất giới nội biệt xứ hành trù 。phi pháp biệt chúng hành trù giả 。bất như pháp
T23n1435_p0255b03║ đồng nhất giới trung biệt xứ hành trù 。dụng thị hành trù dục linh đa hữu phi
T23n1435_p0255b04║ pháp giả 。thị tỉ khâu tiên tác ý 。dụng thị hành trù linh đa hữu thuyết phi
T23n1435_p0255b05║ pháp giả 。dụng thị hành trù đương đa hữu tỉ khâu phi pháp giả 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0255b06║ tiên lập ý 。dụng thị hành trù đương đa hữu thuyết phi pháp giả 。dụng thị hành
T23n1435_p0255b07║ trù dục phá hòa hợp tăng giả 。thị tỉ khâu tiên tác ý 。dụng thị hành trù
T23n1435_p0255b08║ linh phá hòa hợp tăng 。dụng thị hành trù đương phá hòa hợp tăng giả 。thị tỉ
T23n1435_p0255b09║ khâu tiên tác ý 。ngã thị hành trù đương phá hòa hợp tăng 。thị danh thập chủng
T23n1435_p0255b10║ phi pháp hành trù 。thập như pháp hành trù giả 。dĩ tiểu sự hành trù 。vị quá
T23n1435_p0255b11║ sự hành trù 。vấn trường lão hành trù 。như pháp hành trù 。hòa hợp chúng hành trù 。
T23n1435_p0255b12║ như pháp hòa hợp chúng hành trù 。dụng thị hành trù dục linh đa hữu như pháp
T23n1435_p0255b13║ giả 。dụng thị hành trù đương đa hữu như pháp giả 。dụng thị hành trù dục linh
T23n1435_p0255b14║ tăng hòa hợp 。dụng thị hành trù đương hòa hợp tăng 。vấn vân hà danh dĩ tiểu
T23n1435_p0255b15║ sự hành trù 。đáp vi khả sám hối sự hành trù 。vị quá sự hành trù giả 。
T23n1435_p0255b16║ thị sự tại thử trụ xứ vị đáo bỉ trụ xứ 。vấn trường lão hành trù giả 。
T23n1435_p0255b17║ hữu tỉ khâu trì tu đa la tỉ ni ma đa la già giả 。số vãng tư
T23n1435_p0255b18║ vấn 。hà thiện hà bất thiện 。hà giả hữu tội hà giả vô tội 。hà giả bạch
T23n1435_p0255b19║ hà giả hắc 。hà giả kim thế lợi 。hà giả hậu thế lợi 。hà giả đạo
T23n1435_p0255b20║ lợi nhân hành 。thị hảo phi ác 。như pháp hành trù giả 。bất vi pháp hành
T23n1435_p0255b21║ trù 。hòa hợp chúng hành trù giả 。đồng giới nội tăng hòa hợp nhất xứ hành trù 。
T23n1435_p0255b22║ như pháp hòa hợp chúng hành trù giả 。như pháp đồng giới nội chúng nhất xứ tập
T23n1435_p0255b23║ hành trù 。dụng thị hành trù dục linh đa hữu như pháp giả 。thị tỉ khâu tiên
T23n1435_p0255b24║ tác ý 。dĩ thử hành trù 。linh đa hữu thuyết như pháp giả 。dụng thị hành trù
T23n1435_p0255b25║ đương đa hữu tỉ khâu như pháp giả 。thị tỉ khâu tiên tác ý 。dụng thị hành
T23n1435_p0255b26║ trù đương đa hữu tỉ khâu thuyết như pháp giả 。dụng thị hành trù dục hòa hợp
T23n1435_p0255b27║ tăng giả 。thị tỉ khâu tiên tác ý 。dụng thị hành trù dục linh tăng hòa hợp 。
T23n1435_p0255b28║ dụng thị hành trù đương hòa hợp tăng giả 。thị tỉ khâu tiên tác ý 。dụng thị
T23n1435_p0255b29║ hành trù đương hòa hợp tăng 。thị danh thập như pháp hành trù 。nhược tăng sự khả
T23n1435_p0255c01║ phó tăng 。khả phó tam nhân nhị nhân nhất nhân 。tăng sự giả 。tăng ưng thụ tăng
T23n1435_p0255c02║ sự 。tam nhân nhị nhân nhất nhân ưng thụ tăng sự 。tăng ưng diệt tăng sự 。tam
T23n1435_p0255c03║ nhân nhị nhân nhất nhân ưng diệt 。thị danh tránh sự dụng nhị tỉ ni diệt 。vân
T23n1435_p0255c04║ hà vô căn sự tránh dụng tứ tỉ ni diệt 。sở vị hiện tiền cập ức niệm
T23n1435_p0255c05║ diệt 。nhược hiện tiền cập bất si diệt 。nhược hiện tiền cập thật mịch tội diệt 。vân
T23n1435_p0255c06║ hà hiện tiền cập ức niệm diệt 。như đà phiếu lực sĩ tử tỉ khâu di đa
T23n1435_p0255c07║ la tỉ khâu ni 。dĩ vô căn ba la di pháp báng 。dĩ thị sự cố 。hoặc
T23n1435_p0255c08║ tăng hoặc tam nhân nhị nhân nhất nhân 。số số thuyết thị sự linh ức niệm 。thị
T23n1435_p0255c09║ đà phiếu tỉ khâu 。tùng tăng khí ức niệm tỉ ni 。tăng dữ ức niệm tỉ ni 。
T23n1435_p0255c10║ như pháp như tỉ ni như phật giáo 。hiện tiền tỉ ni giả 。sở dữ ức niệm
T23n1435_p0255c11║ tỉ ni nhân 。đắc ức niệm tỉ ni giả 。hòa hợp nhất xứ 。như pháp như tỉ
T23n1435_p0255c12║ ni như phật giáo 。thị danh hiện tiền cập ức niệm tỉ ni diệt 。vân hà hiện
T23n1435_p0255c13║ tiền cập bất si diệt 。như thí việt sa tỉ khâu cuồng tâm điên đảo 。tác chủng
T23n1435_p0255c14║ chủng ác bất thanh tịnh sự bất tùy thuận đạo xuất gia nhân sở bất ưng tác 。
T23n1435_p0255c15║ thị nhân hoàn đắc bản tâm 。dĩ thị sự cố 。hoặc tăng hoặc tam nhân nhị nhân
T23n1435_p0255c16║ nhất nhân 。số số thuyết linh ức niệm 。thị thí việt sa tỉ khâu 。tùng tăng khí
T23n1435_p0255c17║ bất si tỉ ni 。tăng dữ bất si tỉ ni 。như pháp như tỉ ni như phật
T23n1435_p0255c18║ giáo 。thị trung hà đẳng thị hiện tiền tỉ ni 。dữ bất si tỉ ni nhân 。đắc
T23n1435_p0255c19║ bất si tỉ ni giả 。hòa hợp nhất xứ 。như pháp như tỉ ni như phật giáo 。
T23n1435_p0255c20║ thị danh hiện tiền cập bất si tỉ ni diệt 。vân hà hiện tiền cập thật mịch
T23n1435_p0255c21║ tỉ ni 。như tượng thủ tỉ khâu thích tử 。vô tàm vô quý phạm kiến văn nghi
T23n1435_p0255c22║ tội 。tiên tự ngôn phạm hậu ngôn bất tác 。tăng dữ thị nhân thật mịch tỉ ni 。
T23n1435_p0255c23║ như pháp như tỉ ni như phật giáo 。thị trung hà đẳng thị hiện tiền tỉ ni 。
T23n1435_p0255c24║ dữ thật mịch tỉ ni nhân 。đắc thật mịch tỉ ni giả 。hòa hợp nhất xứ 。như
T23n1435_p0255c25║ pháp như tỉ ni như phật giáo 。thị danh hiện tiền tỉ ni cập thật mịch tỉ
T23n1435_p0255c26║ ni diệt 。thị danh vô căn sự dụng tứ tỉ ni diệt 。sở vị hiện tiền cập
T23n1435_p0255c27║ ức niệm 。hiện tiền cập bất si 。hiện tiền cập thật mịch 。vấn phạm tội sự vân
T23n1435_p0255c28║ hà dĩ tam diệt tránh sự diệt 。đáp sở vị hiện tiền cập tự ngôn 。hiện tiền
T23n1435_p0255c29║ cập bố thảo 。vân hà hiện tiền cập tự ngôn 。như tỉ khâu nhược tha tỉ khâu
T23n1435_p0256a01║ thuyết tội nhược bất thuyết tội 。nhược linh ức niệm nhược bất linh ức niệm 。tự ngôn 。
T23n1435_p0256a02║ ngã phạm tăng già bà thi sa 。thị tỉ khâu tùng tăng khí biệt trụ 。tăng như
T23n1435_p0256a03║ pháp như tỉ ni như phật giáo dữ biệt trụ 。thị trung vân hà danh hiện tiền 。
T23n1435_p0256a04║ dữ biệt trụ nhân 。cập đắc biệt trụ giả 。hòa hợp nhất xứ 。như pháp như tỉ
T23n1435_p0256a05║ ni như phật giáo tác 。tác giả 。dữ bỉ nhân tác biệt 。trụ thị trung vân hà
T23n1435_p0256a06║ phục danh như pháp tự ngôn 。như tỉ khâu nhược tha tỉ khâu thuyết tội nhược
T23n1435_p0256a07║ bất thuyết 。tội nhược linh ức niệm nhược bất linh ức niệm 。tự ngôn 。ngã phạm tăng
T23n1435_p0256a08║ già bà thi sa 。thị ưng dữ ma na đoá bản nhật trị 。ưng dữ xuất tội 。
T23n1435_p0256a09║ thị tỉ khâu tùng tăng khí ma na đoá bản nhật trị xuất tội yết ma 。tăng
T23n1435_p0256a10║ như pháp như tỉ ni như phật giáo 。tác xuất tội yết ma 。thị sự hà đẳng
T23n1435_p0256a11║ hiện tiền 。dữ xuất tội nhân 。đắc xuất tội giả 。hòa hợp nhất xứ 。như pháp như
T23n1435_p0256a12║ tỉ ni như phật giáo tác 。tác giả 。dữ thị tỉ khâu tác xuất tội 。thị trung
T23n1435_p0256a13║ vân hà phục danh như pháp tự ngôn 。như tỉ khâu nhược tha thuyết tội nhược bất
T23n1435_p0256a14║ thuyết tội 。nhược linh ức niệm nhược bất linh ức niệm 。tự ngôn 。ngã phạm khả hối
T23n1435_p0256a15║ quá tội 。thị trung hiện tiền giả 。dữ hối quá nhân 。tác hối quá nhân 。hòa hợp
T23n1435_p0256a16║ nhất xứ 。như pháp như tỉ ni như phật giáo tác 。tác giả 。dữ tác khả
T23n1435_p0256a17║ hối quá 。thị danh hiện tiền tỉ ni cập tự ngôn tỉ ni diệt 。hựu vấn 。vân
T23n1435_p0256a18║ hà hiện tiền tỉ ni cập bố thảo 。như nhất trụ xứ chư tỉ khâu 。hỉ đấu
T23n1435_p0256a19║ tránh ác khẩu tướng ngôn 。thị chư tỉ khâu hòa hợp nhất xứ 。tác thị niệm ngôn 。
T23n1435_p0256a20║ ngã đẳng đại suy thất lợi 。ngã đẳng ư phật pháp trung dĩ tín xuất gia 。nhi
T23n1435_p0256a21║ kim tác ác khẩu tướng ngôn 。ngã đẳng nhược cầu mịch thị sự căn bản giả 。vị
T23n1435_p0256a22║ khởi sự tiện khởi 。dĩ khởi sự bất khả diệt 。thị trung nhất tỉ khâu ưng xướng
T23n1435_p0256a23║ ngôn 。đại đức tăng thính 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。thị sự dĩ bố thảo
T23n1435_p0256a24║ tỉ ni diệt 。thị danh bạch 。tức thời thị chư tỉ khâu 。ưng phân tác lưỡng bộ 。
T23n1435_p0256a25║ thị trung nhược hữu thượng tòa nhược thứ thượng tòa 。nhược ba la đề mộc xoa thông
T23n1435_p0256a26║ nghĩa 。nhược ba la đề mộc xoa 。ngữ thử nhất bộ ngôn 。ngã đẳng đại thất phi
T23n1435_p0256a27║ đắc đại suy phi lợi đại ác bất thiện 。ngã đẳng tín cố 。phật pháp trung xuất
T23n1435_p0256a28║ gia cầu đạo 。nhiên kim hỉ đấu tránh tướng ngôn 。nhược ngã đẳng cầu thị sự căn
T23n1435_p0256a29║ bản giả 。tăng trung hữu vị khởi sự tiện khởi 。dĩ khởi sự bất khả diệt 。
T23n1435_p0256b01║ kim nhữ đẳng đương tự quật ý ngã đẳng sở tác tội 。trừ thâu lan tội 。trừ
T23n1435_p0256b02║ bạch y tướng ưng tội 。thị sự nhữ đẳng hiện tiền phát lộ hối quá bất phú
T23n1435_p0256b03║ tạng 。thị trung nhược vô nhất tỉ khâu ngữ giả 。ưng đáo đệ nhị bộ chúng sở 。
T23n1435_p0256b04║ thị trung hữu trường lão thượng tòa ưng ngữ ngôn 。ngã đẳng đại thất phi đắc đại
T23n1435_p0256b05║ suy phi lợi đại ác bất thiện 。ngã đẳng tín cố 。ư phật pháp trung xuất gia
T23n1435_p0256b06║ cầu đạo 。kim hỉ đấu tránh tướng ngôn 。nhược ngã đẳng cầu thị sự căn bản giả 。
T23n1435_p0256b07║ tăng trung vị khởi sự tiện khởi 。dĩ khởi sự bất khả diệt 。kim nhữ đẳng đương
T23n1435_p0256b08║ tự quật ý 。ngã đẳng sở tác tội 。trừ thâu lan già 。trừ bạch y tướng ưng
T23n1435_p0256b09║ tội 。kim tự vi cập vi bỉ cố 。đương hiện tiền phát lộ hối quá bất phú
T23n1435_p0256b10║ tạng 。chư tỉ khâu ngôn 。nhữ tự kiến tội bất 。đáp ngôn 。kiến tội 。như pháp
T23n1435_p0256b11║ hối quá mạc phục canh khởi 。đệ nhị bộ chúng diệc ưng như thị thuyết 。thị danh
T23n1435_p0256b12║ bố thảo tỉ ni 。thị trung vân hà danh hiện tiền 。dữ bố thảo nhân cập đắc
T23n1435_p0256b13║ bố thảo giả 。hòa hợp nhất xứ 。như pháp như tỉ ni như phật giáo tác 。
T23n1435_p0256b14║ tác giả 。dữ tác bố thảo yết ma 。thị danh hiện tiền cập bố thảo diệt 。
T23n1435_p0256b15║ thị danh phạm tội sự dụng tam tỉ ni diệt 。sở vị hiện tiền tự ngôn bố
T23n1435_p0256b16║ thảo 。vấn thường sở hành sự 。vân hà dĩ nhất hiện tiền tỉ ni diệt 。dữ
T23n1435_p0256b17║ tác bạch nhân 。đắc tác bạch giả 。hòa hợp nhất xứ 。như pháp như tỉ ni như
T23n1435_p0256b18║ phật giáo tác 。bạch nhất yết ma bạch nhị yết ma bạch tứ yết ma 。bố tát
T23n1435_p0256b19║ thuyết giới tự tứ thụ tuế 。lập thập tứ nhân yết ma 。dữ yết ma nhân đắc
T23n1435_p0256b20║ yết ma giả 。hòa hợp nhất xứ 。như pháp như tỉ ni như phật giáo tác giả 。
T23n1435_p0256b21║ thị danh thường sở hành sự dụng nhất tỉ ni diệt 。sở vị hiện tiền tỉ ni
T23n1435_p0256b22║ (bát pháp trung tránh sự pháp đệ bát cánh )。
T23n1435_p0256b23║ thập tụng luật quyển đệ tam thập ngũ TTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*