Thập Tụng Luật – Quyển 36

Tzed Version
T23n1435_p0257a01║
T23n1435_p0257a02║
T23n1435_p0257a03║ thập tụng luật quyển đệ tam thập lục (đệ lục tụng chi nhất )
T23n1435_p0257a04║
T23n1435_p0257a05║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0257a06║   tạp tụng đệ nhất (điều đạt sự thượng )
T23n1435_p0257a07║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời điều đạt 。ư phật pháp trung tín kính tâm thanh
T23n1435_p0257a08║ tịnh 。trước tam thập vạn kim tiền trực trang nghiêm cụ xuất gia 。thừa điều thiện tượng
T23n1435_p0257a09║ trực thập vạn kim tiền 。thị tượng dĩ kim võng đẳng trang nghiêm 。diệc trực thập vạn
T23n1435_p0257a10║ kim tiền 。điều đạt sở trước y phục 。phục trực thập vạn kim tiền 。thị điều đạt
T23n1435_p0257a11║ xuất gia tác tỉ khâu 。thập nhị niên trung thiện tâm tu hành 。độc kinh tụng kinh
T23n1435_p0257a12║ vấn nghi thụ pháp toạ thiền 。nhĩ thời phật sở thuyết pháp giai tất độc tụng 。thời
T23n1435_p0257a13║ chư tỉ khâu hữu đại thần thông thế lực 。dĩ diêm phù thụ cố 。danh diêm phù
T23n1435_p0257a14║ đề 。tư chư tỉ khâu 。tùng thị diêm phù thụ thủ quả hoàn đạm 。khứ diêm phù
T23n1435_p0257a15║ thụ bất viễn 。hữu ha lê lặc lâm a ma lặc lâm bệ ê lặc lâm 。thủ
T23n1435_p0257a16║ thị chư quả hoàn sở trụ đạm 。tùng uất đạn việt thủ tự nhiên canh mễ hoàn
T23n1435_p0257a17║ đạm 。tùng đao lợi thiên thủ tu đà thiên thực hoàn đạm 。đông tây nam bắc hiện
T23n1435_p0257a18║ chủng chủng thần lực 。điều đạt kiến dĩ tức sinh tham tâm 。tác thị niệm 。ngã hà
T23n1435_p0257a19║ thời đương năng hữu đại thần thông thế lực 。dĩ diêm phù thụ cố 。danh diêm phù
Tzed Version
T23n1435_p0257a01║
T23n1435_p0257a02║
T23n1435_p0257a03║ thập tụng luật quyển đệ tam thập lục (đệ lục tụng chi nhất )
T23n1435_p0257a04║
T23n1435_p0257a05║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0257a06║   tạp tụng đệ nhất (điều đạt sự thượng )
T23n1435_p0257a07║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời điều đạt 。ư phật pháp trung tín kính tâm thanh
T23n1435_p0257a08║ tịnh 。trước tam thập vạn kim tiền trực trang nghiêm cụ xuất gia 。thừa điều thiện tượng
T23n1435_p0257a09║ trực thập vạn kim tiền 。thị tượng dĩ kim võng đẳng trang nghiêm 。diệc trực thập vạn
T23n1435_p0257a10║ kim tiền 。điều đạt sở trước y phục 。phục trực thập vạn kim tiền 。thị điều đạt
T23n1435_p0257a11║ xuất gia tác tỉ khâu 。thập nhị niên trung thiện tâm tu hành 。độc kinh tụng kinh
T23n1435_p0257a12║ vấn nghi thụ pháp toạ thiền 。nhĩ thời phật sở thuyết pháp giai tất độc tụng 。thời
T23n1435_p0257a13║ chư tỉ khâu hữu đại thần thông thế lực 。dĩ diêm phù thụ cố 。danh diêm phù
T23n1435_p0257a14║ đề 。tư chư tỉ khâu 。tùng thị diêm phù thụ thủ quả hoàn đạm 。khứ diêm phù
T23n1435_p0257a15║ thụ bất viễn 。hữu ha lê lặc lâm a ma lặc lâm bệ ê lặc lâm 。thủ
T23n1435_p0257a16║ thị chư quả hoàn sở trụ đạm 。tùng uất đạn việt thủ tự nhiên canh mễ hoàn
T23n1435_p0257a17║ đạm 。tùng đao lợi thiên thủ tu đà thiên thực hoàn đạm 。đông tây nam bắc hiện
T23n1435_p0257a18║ chủng chủng thần lực 。điều đạt kiến dĩ tức sinh tham tâm 。tác thị niệm 。ngã hà
T23n1435_p0257a19║ thời đương năng hữu đại thần thông thế lực 。dĩ diêm phù thụ cố 。danh diêm phù
T23n1435_p0257b11║ dĩ bất nhẫn bất lạc 。đãn nhất tâm hướng thần thông đạo 。như thị triển chuyển chí
T23n1435_p0257b12║ tối thiểu nhất bất mãn ngũ bá đại đệ tử sở giai bất vi thuyết 。nhĩ thời
T23n1435_p0257b13║ điều đạt tác thị niệm 。a nan thị ngã đệ 。phật đệ nhất kinh trung thuyết 。
T23n1435_p0257b14║ chư đa văn đệ tử trung a nan tối thắng đệ nhất 。ngã hà bất vãng nghệ
T23n1435_p0257b15║ kì sở vấn thần thông đạo 。đương vi ngã thuyết 。niệm dĩ tức vãng vấn thần thông
T23n1435_p0257b16║ đạo 。a nan vị li dục cố 。bất tri quá khứ vị lai sự 。tiện dĩ đa
T23n1435_p0257b17║ văn tuệ vi thuyết thần thông đạo 。điều đạt thụ thần thông pháp dĩ 。ư sơn lâm
T23n1435_p0257b18║ khoáng dã khanh cốc trung cần tu tập 。cần tu tập cố 。đắc thế tục tứ thiền 。
T23n1435_p0257b19║ nhân thị tứ thiền khởi thần thông lực 。khởi thần thông lực dĩ 。dĩ diêm phù thụ
T23n1435_p0257b20║ cố danh diêm phù đề 。tùng thị diêm phù thụ thủ quả hoàn đạm 。khứ diêm phù
T23n1435_p0257b21║ thụ bất viễn 。hữu đại ha lê lặc lâm a ma lặc lâm bệ ê lặc lâm 。
T23n1435_p0257b22║ thủ thị chư quả hoàn sở trụ đạm 。tùng uất đạn việt thủ tự nhiên canh mễ
T23n1435_p0257b23║ hoàn đạm 。tùng đao lợi thiên thượng thủ tu đà thiên thực hoàn đạm 。đông tây nam
T23n1435_p0257b24║ bắc hiện chủng chủng thần lực 。thị điều đạt tiên lai ác tâm 。ư phật tác thị
T23n1435_p0257b25║ niệm 。thị sa môn cù đàm 。chủng tính bất thắng ngã 。bỉ tính cù đàm sinh thích
T23n1435_p0257b26║ gia 。ngã diệc tính cù đàm sinh thích gia 。chư nhân dĩ thanh tịnh tâm đa hữu
T23n1435_p0257b27║ cung dưỡng giả 。giai vi thần thông lực cố 。ngã ư hà gia 。dĩ thần thông lực
T23n1435_p0257b28║ nhiếp thủ 。linh đa nhân tùy thuận ngã 。tác thị niệm 。bình sa vương ư quốc trung
T23n1435_p0257b29║ tối đại thị phật bất thối chuyển đệ tử 。ngã chính sứ thần thông lực 。khiên chung
T23n1435_p0257c01║ bất khả đắc 。điều đạt tố tri chủng chủng ngoại thư tinh tú 。tướng nhân cát hung
T23n1435_p0257c02║ thiên địa quái tướng 。kiến bình sa vương thái tử a xà thế vương tướng minh liễu 。
T23n1435_p0257c03║ ngã đương dĩ thần thông lực nhiếp thủ 。quyết định thị ngã đàn việt 。dĩ thị nhân
T23n1435_p0257c04║ duyên đa nhân tùy tùng 。tác thị niệm dĩ 。biến thân tác tượng bảo 。ư a xà
T23n1435_p0257c05║ thế thái tử gia 。bất tùng môn nhập tùng môn trung xuất 。hoặc tùng môn nhập bất
T23n1435_p0257c06║ tùng môn xuất 。hiện như thị tướng dục linh tri thị điều đạt 。phục biến thân tác
T23n1435_p0257c07║ mã bảo 。hoặc tùng phi môn nhập môn trung xuất 。hoặc tùng môn nhập phi môn xuất 。
T23n1435_p0257c08║ hiện như thị tướng dục linh tri thị điều đạt 。phục hiện tác bảo man 。tùng thái
T23n1435_p0257c09║ tử tất thượng xuất 。thời thái tử tróc man dĩ hệ ngạch thượng 。hiện như thị tướng
T23n1435_p0257c10║ dục linh tri thị điều đạt 。phục hiện tác đoan chính tiểu nhi 。trước kim bảo anh
T23n1435_p0257c11║ lạc 。tại thái tử tất thượng đông tây uyển chuyển 。thái tử ô bão cộng hí thoá
T23n1435_p0257c12║ kì khẩu trung 。hiện như thị tướng dục linh tri thị điều đạt 。dĩ thị thần thông
T23n1435_p0257c13║ lực 。khiên a xà thế thái tử tâm 。linh sinh ác tà kiến 。vị điều đạt thần
T23n1435_p0257c14║ thông lực thắng phật 。sinh ái kính tâm 。cung dưỡng y phục ngoạ cụ thang dược 。nãi
T23n1435_p0257c15║ chí nhật nhật tống ngũ bá phủ ẩm thực 。ngũ bá thừa xa vi nhiễu 。lai chí
T23n1435_p0257c16║ điều đạt sở 。tự thủ hạ thực 。
T23n1435_p0257c17║ nhĩ thời chư tỉ khâu 。trung tiền trước y trì bát nhập vương xá thành khí thực 。
T23n1435_p0257c18║ văn a xà thế thái tử như thị cung dưỡng điều đạt y phục ngoạ cụ thang
T23n1435_p0257c19║ dược 。nhật nhật tống ngũ bá phủ ẩm thực 。ngũ bá thừa xa vi nhiễu tự chí
T23n1435_p0257c20║ điều đạt sở tự thủ hạ thực 。điều đạt dữ ngũ bá đệ tử thụ thị cung
T23n1435_p0257c21║ dưỡng 。văn dĩ thực hậu vãng nghệ phật sở 。đầu diện lễ túc khước toạ nhất diện
T23n1435_p0257c22║ bạch phật ngôn 。thế tôn 。ngã kim nhật trước y trì bát nhập thành khí thực 。văn
T23n1435_p0257c23║ a xà thế thái tử như thị cung dưỡng điều đạt y phục ngoạ cụ thang dược 。
T23n1435_p0257c24║ nhật nhật tống ngũ bá phủ ẩm thực 。ngũ bá thừa xa vi nhiễu 。tự chí điều
T23n1435_p0257c25║ đạt sở tự thủ hạ thực 。điều đạt dữ ngũ bá tỉ khâu thụ thị cung dưỡng 。
T23n1435_p0257c26║ phật ngữ chư tỉ khâu 。nhữ đẳng mạc tham điều đạt cung dưỡng 。hà dĩ cố 。thị
T23n1435_p0257c27║ điều đạt đắc cung dưỡng 。tự tổn giảm cố 。như trúc dĩ thật tử 。ba tiêu thật
T23n1435_p0257c28║ diệc nhiên 。như la hoài nhâm tử 。điều đạt đắc cung dưỡng diệc như thị 。vi tự
T23n1435_p0257c29║ tổn giảm cố 。thí như trúc lô dĩ thật tử nhĩ thời thế tôn 。dục minh
T23n1435_p0258a01║ liễu thử sự 。nhi thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0258a02║ ba tiêu dĩ thật tử  trúc lô thật diệc nhiên
T23n1435_p0258a03║ la hoài nhâm cố tử  tiểu nhân đắc dưỡng hoại
T23n1435_p0258a04║ thử diệc phục như thị 。điều đạt si nhân 。tùy kỉ thời đắc như thị lợi
T23n1435_p0258a05║ dưỡng 。tùy nhĩ sở thời trường dạ thụ chư khổ não 。sinh ác xứ cố 。ngữ
T23n1435_p0258a06║ chư tỉ khâu 。thí như kiện phu đả phá ác cẩu tị 。ư nhữ đẳng ý vân
T23n1435_p0258a07║ hà 。thị cẩu ninh canh ác bất 。đáp ngôn 。thật ác thế tôn 。phật ngôn 。điều
T23n1435_p0258a08║ đạt si nhân diệc như thị 。tùy kỉ thời đắc thị cung dưỡng 。tùy nhĩ sở thời
T23n1435_p0258a09║ trường dạ thụ khổ não 。sinh ác xứ cố 。nhĩ thời điều đạt 。cung dưỡng chuyển
T23n1435_p0258a10║ tăng tham trước cung dưỡng phú tâm 。sinh như thị ác tâm 。phật kim xả tăng
T23n1435_p0258a11║ giả 。ngã đương tương đạo chúng tăng 。sinh như thị tâm thời thối thất thần thông 。nhĩ
T23n1435_p0258a12║ thời mục liên 。tại chi đề quốc ca lăng già lô cốc trung 。thời hữu ca
T23n1435_p0258a13║ phù đà tỉ khâu câu la tử 。thị trường lão mục liên đệ tử 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0258a14║ xả li ngũ dục tu tứ phạm hành 。mệnh chung sinh phạm thế 。ca phù đà phạm
T23n1435_p0258a15║ thiên 。kiến điều đạt thối thất thần thông 。kiến dĩ như tráng sĩ quật thân tí khuể 。
T23n1435_p0258a16║ ư phạm thế một mục liên tiền hiện 。tùng thiền định khởi ngữ mục liên ngôn 。nhữ
T23n1435_p0258a17║ tri bất 。điều đạt thối thất thần thông 。nhữ hướng phật sở thuyết giả thiện dĩ thị
T23n1435_p0258a18║ sự bạch phật 。mục liên tác thị niệm 。ngã hà bất nhập định quan điều đạt tâm 。
T23n1435_p0258a19║ tức thời nhập định quan điều đạt tâm 。kiến dĩ thất thần thông 。tức tùng định khởi
T23n1435_p0258a20║ mặc nhiên 。thụ ca phù đà phạm thiên ngữ 。
T23n1435_p0258a21║ nhĩ thời phạm thiên 。tri mục liên mặc nhiên thụ dĩ 。đầu diện lễ túc hữu nhiễu
T23n1435_p0258a22║ tức một 。mục liên thụ phạm thiên thỉnh dĩ 。tức nhập thiền định 。ư chi đề
T23n1435_p0258a23║ quốc ca lăng già lô cốc trung một 。ư vương xá thành hiện 。li phật bất viễn 。
T23n1435_p0258a24║ nhĩ thời mục liên 。tức tùng định khởi vãng nghệ phật sở 。đầu diện lễ phật túc
T23n1435_p0258a25║ khước toạ nhất diện bạch phật ngôn 。thế tôn 。như ca phù đà phạm thiên sở thuyết 。
T23n1435_p0258a26║ điều đạt thật thối thần thông 。
T23n1435_p0258a27║ phật ngôn 。nhữ tiên bất tri điều đạt tâm như ca phù đà phạm thiên ngữ da 。
T23n1435_p0258a28║ phật cộng mục liên tác như thị ngữ thời 。điều đạt tức thời dữ tứ đệ tử
T23n1435_p0258a29║ câu lai 。phật dao kiến điều đạt lai 。ngữ mục liên ngôn 。nhữ mạc hữu sở thuyết 。
T23n1435_p0258b01║ thị si nhân lai tự hiện kì sự 。mục liên tác thị niệm 。ngã hà bất nhập
T23n1435_p0258b02║ định ư thử tòa thượng linh điều đạt bất kiến 。tức tầm nhập định 。ư thử tòa
T23n1435_p0258b03║ nhi điều đạt bất kiến 。điều đạt tiền nghệ phật sở đầu diện lễ phật túc 。cập
T23n1435_p0258b04║ tứ đệ tử khước toạ nhất diện bạch phật ngôn 。thế tôn 。niên dĩ lão mạo 。khả
T23n1435_p0258b05║ dĩ chúng tăng phó ngã 。phật đãn độc thụ hiện pháp lạc 。linh tăng thuộc ngã 。ngã
T23n1435_p0258b06║ đương tương đạo 。phật ngôn 。xá lợi phất mục liên hữu đại trí tuệ thần thông 。
T23n1435_p0258b07║ phật thượng bất dĩ chúng tăng phó chi 。huống nhữ đạm thoá si nhân tử nhân 。nhi
T23n1435_p0258b08║ đương phó chúc 。
T23n1435_p0258b09║ nhĩ thời điều đạt 。văn phật thuyết đạm thoá si nhân tử nhân như thị danh tự 。
T23n1435_p0258b10║ tức tiện đại sân dục huỷ thế tôn 。lưỡng mi thùy hạ ưu thích đê đầu mặc
T23n1435_p0258b11║ nhiên vô thuyết 。tác thị tư duy dĩ tức tiện khởi khứ 。tác thị niệm ngôn 。phật
T23n1435_p0258b12║ đãn tán thán xá lợi phất mục liên linh đại 。nhi huỷ tử ngã đẳng sứ linh
T23n1435_p0258b13║ ti tiểu 。thị điều đạt sơ hướng phật sở sinh sân hận tâm 。cập xá lợi phất
T23n1435_p0258b14║ mục liên đẳng chư đại đệ tử 。nhĩ thời a nan tại phật hậu lập dĩ phiến
T23n1435_p0258b15║ phiến phật 。phật cố ngữ a nan 。chư tỉ khâu y vương xá thành trụ giả
T23n1435_p0258b16║ linh tập giảng đường 。tập dĩ bạch ngã 。a nan thụ giáo 。tức linh chư tỉ khâu
T23n1435_p0258b17║ y vương xá thành trụ giả giai tập giảng đường 。tập dĩ vãng bạch phật ngôn 。thế
T23n1435_p0258b18║ tôn 。y vương xá thành chư tỉ khâu dĩ tập giảng đường 。phật tự tri thời 。phật
T23n1435_p0258b19║ tức tương thị giả a nan vãng nghệ giảng đường 。ư chúng tăng trung phu tòa xứ
T23n1435_p0258b20║ toạ 。giáo hoá chư tỉ khâu 。thế hữu ngũ sư 。hà vị vi ngũ 。nhất sư
T23n1435_p0258b21║ giả 。bất thanh tịnh trì giới 。tự ngôn trì giới thanh tịnh 。thị đệ tử cộng trụ
T23n1435_p0258b22║ cố 。tri sư bất trì giới bất thanh tịnh tự ngôn trì giới thanh tịnh 。nhược ngã
T23n1435_p0258b23║ đẳng thuyết sư thật giả 。hoặc đương bất hỉ 。nhược sư bất hỉ đương vân hà thuyết 。
T23n1435_p0258b24║ ngã đẳng mông sư cố 。đắc y phục ngoạ cụ thang dược ẩm thực 。sư hảo khán
T23n1435_p0258b25║ ngã đẳng giả 。tự đương giác tri 。như thị sư vi đệ tử phú hộ trì giới 。
T23n1435_p0258b26║ thị sư diệc tùng đệ tử cầu phú hộ trì giới 。thị thế gian sơ sư 。đệ
T23n1435_p0258b27║ nhị sư giả 。bất tịnh mệnh tự ngôn tịnh mệnh 。đệ tử cộng trụ cố 。tri sư
T23n1435_p0258b28║ bất tịnh mệnh tự ngôn tịnh mệnh 。nhược ngã đẳng thuyết sư thật giả 。hoặc đương bất
T23n1435_p0258b29║ hỉ 。nhược sư bất hỉ đương vân hà thuyết 。ngã đẳng mông sư cố 。đắc y phục
T23n1435_p0258c01║ ngoạ cụ thang dược ẩm thực 。sư hảo khán ngã đẳng giả 。tự đương giác tri 。như
T23n1435_p0258c02║ thị sư giả vi đệ tử phú hộ tịnh mệnh 。thị sư diệc tùng đệ tử cầu
T23n1435_p0258c03║ phú hộ tịnh mệnh 。thị danh thế gian đệ nhị sư 。đệ tam sư giả 。tri kiến
T23n1435_p0258c04║ bất thanh tịnh tự ngôn tri kiến thanh tịnh 。đệ tử cộng trụ cố 。tri sư tri
T23n1435_p0258c05║ kiến bất thanh tịnh tự ngôn tri kiến thanh tịnh 。nhược ngã đẳng thuyết sư thật giả 。
T23n1435_p0258c06║ hoặc đương bất hỉ 。nhược sư bất hỉ đương vân hà thuyết 。ngã đẳng mông sư cố 。
T23n1435_p0258c07║ đắc y phục ngoạ cụ thang dược ẩm thực 。sư hảo khán ngã đẳng giả 。tự đương
T23n1435_p0258c08║ giác tri 。như thị sư giả vi đệ tử phú hộ tri kiến 。thị sư diệc tùng
T23n1435_p0258c09║ đệ tử cầu phú hộ tri kiến 。thị danh thế gian đệ tam sư 。đệ tứ sư
T23n1435_p0258c10║ giả 。bất thiện kí sự tự ngôn thiện kí sự 。đệ tử cộng trụ cố 。tri sư
T23n1435_p0258c11║ bất thiện kí sự tự ngôn thiện kí sự 。nhược ngã thuyết sư thật giả 。hoặc đương
T23n1435_p0258c12║ bất hỉ 。nhược sư bất hỉ đương vân hà thuyết 。ngã đẳng mông sư cố 。đắc y
T23n1435_p0258c13║ phục ngoạ cụ thang dược ẩm thực 。sư hảo khán ngã đẳng giả 。tự đương giác tri 。
T23n1435_p0258c14║ như thị sư giả vi đệ tử phú hộ thiện kí sự 。thị sư diệc tùng đệ
T23n1435_p0258c15║ tử cầu phú hộ thiện kí sự 。thị danh thế gian đệ tứ sư 。đệ ngũ sư
T23n1435_p0258c16║ giả 。phi thuyết thanh tịnh pháp tự ngôn thuyết thanh tịnh pháp 。đệ tử cộng trụ cố 。
T23n1435_p0258c17║ tri sư phi thuyết thanh tịnh pháp 。tự ngôn thuyết thanh tịnh pháp 。nhược ngã đẳng thuyết
T23n1435_p0258c18║ sư thật giả 。hoặc đương bất hỉ 。nhược sư bất hỉ đương vân hà thuyết 。ngã đẳng
T23n1435_p0258c19║ mông sư cố 。đắc y phục ngoạ cụ thang dược ẩm thực 。sư hảo khán ngã đẳng
T23n1435_p0258c20║ giả 。tự đương giác tri 。như thị sư giả vi đệ tử phú hộ thuyết thanh tịnh
T23n1435_p0258c21║ pháp 。thị sư diệc tùng đệ tử cầu phú hộ thuyết thanh tịnh pháp 。thị danh thế
T23n1435_p0258c22║ gian đệ ngũ sư 。phật ngôn 。như lai thanh tịnh trì giới 。diệc tự ngôn ngã thanh
T23n1435_p0258c23║ tịnh trì giới 。chư đệ tử bất phú hộ như lai thanh tịnh trì giới 。như lai
T23n1435_p0258c24║ diệc bất cầu chư đệ tử phú hộ thanh tịnh trì giới 。như lai thị tịnh mệnh 。
T23n1435_p0258c25║ tự ngôn ngã tịnh mệnh 。đệ tử bất phú hộ như lai tịnh mệnh 。như lai diệc
T23n1435_p0258c26║ bất cầu chư đệ tử phú hộ tịnh mệnh 。như lai thị tri kiến thanh tịnh 。tự
T23n1435_p0258c27║ ngôn ngã tri kiến thanh tịnh 。chư đệ tử bất phú hộ như lai tri kiến thanh
T23n1435_p0258c28║ tịnh 。như lai diệc bất cầu chư đệ tử phú hộ tri kiến thanh tịnh 。như lai
T23n1435_p0258c29║ thị thiện kí sự 。tự ngôn ngã thiện kí sự 。chư đệ tử bất phú hộ như
T23n1435_p0259a01║ lai thiện kí sự 。như lai diệc bất cầu chư đệ tử phú hộ thiện kí sự 。
T23n1435_p0259a02║ như lai thị thuyết thanh tịnh pháp 。tự ngôn ngã thuyết thanh tịnh pháp 。chư đệ tử
T23n1435_p0259a03║ bất phú hộ như lai thuyết thanh tịnh pháp 。như lai diệc bất cầu chư đệ tử
T23n1435_p0259a04║ phú hộ thuyết thanh tịnh pháp 。phật ngôn 。như lai thật hữu thị pháp 。hà bất như
T23n1435_p0259a05║ thật thuyết 。phật phi tùy thuận tha 。hựu phi nhược ngữ nhân 。thí như đào sư trì
T23n1435_p0259a06║ hoại bình thời bất cảm tật tróc 。như lai thị chân thật ngữ liễu liễu ngữ chiết
T23n1435_p0259a07║ phục ngữ 。nhược kiên cố giả trụ 。bất kiên cố giả khứ 。nhữ đẳng ư như lai
T23n1435_p0259a08║ pháp ngữ trung 。nghi ưng nhẫn thụ 。
T23n1435_p0259a09║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời điều đạt 。dục phá hòa hợp tăng 。thụ trì phá
T23n1435_p0259a10║ tăng sự 。đố tâm phương tiện cố tác thị niệm 。ngã độc bất năng đắc phá sa
T23n1435_p0259a11║ môn cù đàm hòa hợp tăng hoại chuyển pháp luân 。thị điều đạt hữu tứ đồng đảng
T23n1435_p0259a12║ đệ tử 。nhất danh câu già lê 。nhị danh kiền đà phiếu 。tam danh ca lưu la
T23n1435_p0259a13║ đề xá 。tứ danh tam văn đạt đa 。điều đạt đáo thị tứ nhân sở 。tác thị
T23n1435_p0259a14║ ngôn 。ngã dữ nhữ đẳng 。đương cộng phá sa môn cù đàm hòa hợp tăng hoại chuyển
T23n1435_p0259a15║ pháp luân 。ngã đẳng đương đắc như thị danh thanh 。phá sa môn cù đàm hòa hợp
T23n1435_p0259a16║ tăng hoại chuyển pháp luân 。ngã đẳng năng phá 。bỉ tứ nhân ngữ điều đạt ngôn 。
T23n1435_p0259a17║ sa môn cù đàm chư đệ tử 。hữu đại trí tuệ đại thần thông lực 。đắc thiên
T23n1435_p0259a18║ nhãn tri tha tâm 。thị nhân tri kiến ngã đẳng dục phá sa môn cù đàm hòa
T23n1435_p0259a19║ hợp tăng hoại chuyển pháp luân 。ngã đẳng vân hà năng phá 。điều đạt ngữ tứ nhân
T23n1435_p0259a20║ ngôn 。sa môn cù đàm hữu niên thiểu đệ tử 。tân nhập bỉ pháp xuất gia bất
T23n1435_p0259a21║ cửu 。ngã đẳng đáo thị biên dụng ngũ pháp dụ thủ 。ngữ chư tỉ khâu ngôn 。nhữ
T23n1435_p0259a22║ tận hình thọ thụ trước nạp y 。tận hình thọ thụ khí thực pháp 。tận hình thọ
T23n1435_p0259a23║ thụ nhất thực pháp 。tận hình thọ thụ lộ địa toạ pháp 。tận hình thọ thụ đoán
T23n1435_p0259a24║ nhục pháp 。nhược tỉ khâu thụ thị ngũ pháp 。tật đắc nê hoàn 。nhược hữu trường lão
T23n1435_p0259a25║ thượng tòa tỉ khâu 。đa tri đa thức cửu tập phạm hành đắc phật pháp vị 。đương
T23n1435_p0259a26║ ngữ chi ngôn 。phật dĩ lão mạo niên tại suy mạt 。tự lạc nhàn tĩnh thụ hiện
T23n1435_p0259a27║ pháp lạc 。nhữ sở tu sự ngã đương tướng dữ 。ngã đẳng dĩ như thị phương tiện 。
T23n1435_p0259a28║ năng phá sa môn cù đàm hòa hợp tăng hoại chuyển pháp luân 。tứ tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0259a29║ như thị điều đạt 。điều đạt hậu thời 。đáo chư niên thiểu tỉ khâu sở 。dĩ ngũ
T23n1435_p0259b01║ pháp dụ chi 。ngữ chư tỉ khâu ngôn 。nhữ tận hình thọ thụ trước nạp y pháp 。
T23n1435_p0259b02║ tận hình thọ thụ khí thực pháp 。tận hình thọ thụ nhất thực pháp 。tận hình thọ
T23n1435_p0259b03║ thụ lộ địa toạ pháp 。tận hình thọ thụ đoán nhục pháp 。nhữ đẳng hành thị ngũ
T23n1435_p0259b04║ pháp 。tật đắc nê hoàn 。phục ngữ chư trường lão thượng tòa tỉ khâu 。phật dĩ lão
T23n1435_p0259b05║ mạo niên tại suy mạt 。tự lạc nhàn tĩnh thụ hiện pháp lạc 。nhữ sở tu sự
T23n1435_p0259b06║ ngã đương tướng dữ 。nhĩ thời điều đạt 。phi pháp thuyết pháp 。pháp thuyết phi pháp 。phi
T23n1435_p0259b07║ luật thuyết luật 。luật thuyết phi luật 。phi phạm thuyết phạm 。phạm thuyết phi phạm 。khinh thuyết
T23n1435_p0259b08║ trùng 。trùng thuyết khinh 。hữu tàn thuyết vô tàn 。vô tàn thuyết hữu tàn 。thường sở hành
T23n1435_p0259b09║ pháp thuyết phi thường sở hành pháp 。phi thường sở hành pháp thuyết thường sở hành pháp 。
T23n1435_p0259b10║ phi giáo thuyết giáo 。giáo thuyết phi giáo 。thời chư tỉ khâu 。kiến điều đạt dục phá
T23n1435_p0259b11║ hòa hợp tăng hoại chuyển pháp luân dĩ 。vãng nghệ phật sở đầu diện lễ phật túc
T23n1435_p0259b12║ khước toạ nhất diện bạch phật ngôn 。thế tôn 。thị điều đạt kim dục phá hòa hợp
T23n1435_p0259b13║ tăng 。thụ trì phá tăng nhân duyên sự 。thị nhân phi pháp thuyết pháp 。pháp thuyết phi
T23n1435_p0259b14║ pháp 。phi luật thuyết luật 。luật thuyết phi luật 。phi phạm thuyết phạm 。phạm thuyết phi
T23n1435_p0259b15║ phạm 。khinh thuyết trùng 。trùng thuyết khinh 。hữu tàn thuyết vô tàn 。vô tàn thuyết hữu
T23n1435_p0259b16║ tàn 。thường sở hành pháp thuyết phi thường sở hành pháp 。phi thường sở hành pháp thuyết
T23n1435_p0259b17║ thường sở hành pháp 。phi giáo thuyết giáo 。giáo thuyết phi giáo 。phật ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0259b18║ nhữ đẳng đương ha điều đạt linh xả thị phá tăng nhân duyên sự 。thị chư tỉ
T23n1435_p0259b19║ khâu thụ phật ngữ dĩ 。đáo điều đạt sở ngôn 。nhữ mạc cầu phá hòa hợp tăng 。
T23n1435_p0259b20║ mạc thụ trì phá tăng sự 。đương dữ tăng hòa hợp 。dữ tăng hòa hợp giả hoan
T23n1435_p0259b21║ hỉ vô tránh 。nhất tâm nhất học như thuỷ nhũ hợp 。đắc an lạc trụ 。nhữ
T23n1435_p0259b22║ đương xả thị phá tăng nhân duyên sự 。thời điều đạt bất xả thị sự 。nhĩ thời
T23n1435_p0259b23║ điều đạt tứ bạn đảng ha chư tỉ khâu ngôn 。nhữ đẳng mạc thuyết điều đạt thị
T23n1435_p0259b24║ sự 。hà dĩ cố 。thị nhân thuyết pháp thuyết luật 。thị nhân sở thuyết thị ngã đẳng
T23n1435_p0259b25║ ý 。thị tri thuyết phi bất tri thuyết 。thị nhân sở thuyết giai thị ngã đẳng sở
T23n1435_p0259b26║ dục lạc nhẫn 。như thị chư tỉ khâu tái tam gián điều đạt 。bất năng linh xả
T23n1435_p0259b27║ ác tà 。tiện tùng tòa khởi vãng nghệ phật sở 。đầu diện lễ túc nhất diện tòa
T23n1435_p0259b28║ dĩ bạch phật ngôn 。thế tôn 。ngã đẳng dĩ ước sắc điều đạt 。bất xả ác tà 。
T23n1435_p0259b29║ hữu tứ bạn đảng phục tác thị ngôn 。nhữ đẳng mạc thuyết điều đạt thị sự 。hà
T23n1435_p0259c01║ dĩ cố 。thị nhân thuyết pháp thuyết luật 。thị nhân sở thuyết giai ngã đẳng ý 。thị
T23n1435_p0259c02║ tri thuyết phi bất tri thuyết 。thị nhân sở thuyết giai thị ngã đẳng sở dục lạc
T23n1435_p0259c03║ nhẫn 。chư tỉ khâu tái tam ước sắc 。bất xả thị sự 。nhĩ thời phật tác thị
T23n1435_p0259c04║ niệm 。như điều đạt si nhân cập tứ bạn đảng 。hoặc năng phá ngã hòa hợp tăng
T23n1435_p0259c05║ hoại chuyển pháp luân 。ngã đương tự ước sắc điều đạt linh xả thị sự 。phật tác
T23n1435_p0259c06║ thị niệm dĩ 。tức tự ước sắc điều đạt 。nhữ mạc cầu phá hòa hợp tăng 。mạc
T23n1435_p0259c07║ thụ trì phá tăng nhân duyên sự 。nhữ đương dữ tăng hòa hợp 。dữ tăng hòa hợp
T23n1435_p0259c08║ giả hoan hỉ vô tránh 。nhất tâm nhất học như thuỷ nhũ hợp 。đắc an lạc
T23n1435_p0259c09║ trụ 。nhữ mạc phi pháp thuyết pháp 。pháp thuyết phi pháp 。phi luật thuyết luật 。luật thuyết
T23n1435_p0259c10║ phi luật 。phi phạm thuyết phạm 。phạm thuyết phi phạm 。khinh thuyết trùng 。trùng thuyết khinh 。
T23n1435_p0259c11║ hữu tàn thuyết vô tàn 。vô tàn thuyết hữu tàn 。thường sở hành pháp thuyết phi thường
T23n1435_p0259c12║ sở hành pháp 。phi thường sở hành pháp thuyết thường sở hành pháp 。phi giáo thuyết giáo
T23n1435_p0259c13║ giáo thuyết phi giáo 。nhữ đương xả thị phá tăng nhân duyên sự 。nhĩ thời điều đạt
T23n1435_p0259c14║ văn phật khẩu giáo 。tạm xả thị sự 。phật tại vương xá thành 。nhĩ thời a xà
T23n1435_p0259c15║ thế thái tử 。sở hữu đại thần tương suý 。tín kính điều đạt 。thị chư nhân
T23n1435_p0259c16║ dân 。vi trợ điều đạt tỉ khâu tác cung dưỡng 。tiền thực hậu thực đát bát na 。
T23n1435_p0259c17║ chư hữu niên thiểu tỉ khâu xuất gia bất cửu giả 。điều đạt dĩ đại bát tiểu
T23n1435_p0259c18║ bát đại tiểu kiện tư y câu thiền trấn mẫn đái thi truỷ bát chi phiến
T23n1435_p0259c19║ cái cức tỉ 。tùy tỉ khâu sở tu vật 。giai dụng cuống dụ 。điều đạt tự cộng
T23n1435_p0259c20║ bá tỉ khâu 。hoặc nhị bá tam bá tứ bá ngũ bá tỉ khâu cung kính vi
T23n1435_p0259c21║ nhiễu 。nhập vương xá thành biệt thụ hảo cung dưỡng 。tiền thực hậu thực đát bát na 。
T23n1435_p0259c22║ chư hữu thượng tòa trường lão tỉ khâu 。đắc phật pháp vị cửu tu phạm hành 。thị
T23n1435_p0259c23║ chư tỉ khâu nhập thành khí thực 。đắc tú lãnh phạn hoặc bất đắc 。hoặc đắc
T23n1435_p0259c24║ xú xiểu hoặc bất đắc 。như thị thô thực hoặc bão bất bão 。thị trung hữu tỉ
T23n1435_p0259c25║ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0259c26║ duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。tự cộng bá nhân nhị bá tam bá tứ
T23n1435_p0259c27║ bá ngũ bá tỉ khâu cung kính vi nhiễu 。biệt thụ cung dưỡng tiền thực hậu thực
T23n1435_p0259c28║ đát bát na 。chư hữu thượng tòa trường lão tỉ khâu 。đắc phật pháp vị cửu tu
T23n1435_p0259c29║ phạm hành 。thị chư tỉ khâu nhập thành khí thực 。đắc tú lãnh phạn hoặc bất đắc 。
T23n1435_p0260a01║ hoặc đắc xú xiểu hoặc bất đắc 。như thị thô thực hoặc bão bất bão 。chủng chủng
T23n1435_p0260a02║ nhân duyên ha dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri
T23n1435_p0260a03║ nhi cố vấn 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ
T23n1435_p0260a04║ chủng chủng nhân duyên ha trái 。vân hà danh tỉ khâu 。tự cộng bá nhân nhị bá
T23n1435_p0260a05║ tam bá tứ bá ngũ bá tỉ khâu cung kính vi nhiễu 。biệt thụ cung dưỡng tiền
T23n1435_p0260a06║ thực hậu thực đát bát na 。chư thượng tòa trường lão tỉ khâu 。đắc phật pháp vị
T23n1435_p0260a07║ cửu tu phạm hành 。thị chư tỉ khâu nhập thành khí thực 。đắc tú lãnh phạn hoặc
T23n1435_p0260a08║ bất đắc 。hoặc đắc xú xiểu hoặc bất đắc 。như thị thô thực hoặc bão bất bão 。
T23n1435_p0260a09║ chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim dĩ nhị lợi nhân duyên
T23n1435_p0260a10║ cố già biệt chúng thực 。thính tam nhân cộng thực 。nhất lợi giả 。thủ hộ đàn việt 。
T23n1435_p0260a11║ dĩ lân mẫn cố 。nhị lợi giả 。phá chư ác dục tỉ khâu lực thế cố 。mạc
T23n1435_p0260a12║ linh ác dục nhân biệt tác chúng biệt tác pháp dữ tăng cộng tránh 。
T23n1435_p0260a13║ phật tại vương xá thành kì xà quật sơn thượng 。khâm bà la dạ xoa thạch quật
T23n1435_p0260a14║ trung trụ 。tảo khởi trước y trì bát nhập vương xá thành khí thực 。thực hậu hoàn
T23n1435_p0260a15║ kì xà quật sơn 。nhập khâm bà la dạ xoa thạch quật trung toạ thiền 。nhĩ thời
T23n1435_p0260a16║ điều đạt 。cần tác phương tiện dục hại phật 。tức cố tứ ác kiện nhân 。vãng
T23n1435_p0260a17║ thượng kì xà quật sơn 。cộng trì đại thạch 。đáo khâm bà la dạ xoa thạch quật
T23n1435_p0260a18║ thượng 。đãi phật kinh hành thời 。phật bô thời tùng thạch quật xuất 。tại thạch quật tiền
T23n1435_p0260a19║ âm trung kinh hành 。thời tứ ác nhân cộng điều đạt 。suy thạch dục trịch phật thượng 。
T23n1435_p0260a20║ nhĩ thời khâm bà la dạ xoa thâm kính niệm phật 。kiến dĩ dĩ lưỡng thủ tiếp
T23n1435_p0260a21║ thạch trịch trước dư xứ 。hữu toái thạch bình lai hướng phật 。phật dục linh chúng sinh
T23n1435_p0260a22║ sinh áp úy tâm 。cập kì chư nghiệp bất thất quả báo 。dĩ thị nhân duyên cố 。
T23n1435_p0260a23║ nhập định ư kinh hành đầu một hiện ư đông phương 。toái thạch tùy khứ 。nam tây
T23n1435_p0260a24║ bắc phương diệc phục như thị 。phật nhĩ thời một đại hải thuỷ trung 。toái thạch diệc
T23n1435_p0260a25║ tùy 。phật phục nhập tu di sơn trung 。thạch diệc tùy trục 。đáo tứ thiên vương
T23n1435_p0260a26║ thượng 。thạch diệc tùy trục 。phật tùng tứ thiên vương thượng chí đao lợi thiên diễm ma
T23n1435_p0260a27║ thiên đâu suất đà thiên hoá lạc thiên tha hoá tự tại thiên 。phục chí phạm chúng
T23n1435_p0260a28║ thiên phạm phụ thiên đại phạm thiên thiểu quang thiên vô lượng quang thiên quang diệu thiên thiểu
T23n1435_p0260a29║ tịnh thiên vô lượng tịnh thiên biến tịnh thiên a na bà ha thiên phúc đức thiên quảng
T23n1435_p0260b01║ quả thiên bất nhiệt thiên hỉ kiến thiên lạc kiến thiên a ca ni trá thiên 。thạch
T23n1435_p0260b02║ diệc tùy trục 。nhĩ thời thế tôn 。nhiếp thần túc lực hoàn kinh hành đầu lập 。thạch
T23n1435_p0260b03║ đoạ phật túc thượng 。thương túc thượng huyết xuất 。thâm sinh khổ não 。phật dĩ tinh tấn
T23n1435_p0260b04║ lực già thị khổ dĩ 。nhi thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0260b05║ phi không phi hải trung  phi nhập sơn thạch gian
T23n1435_p0260b06║ phi thiên thượng địa trung  khả già nghiệp báo xứ
T23n1435_p0260b07║ phi không phi hải trung  phi nhập sơn thạch gian
T23n1435_p0260b08║ phi thiên thượng địa trung  đắc miễn tú ác ương
T23n1435_p0260b09║ nhĩ thời điều đạt cập tứ ác kiện nhân 。sơ tác nghịch tội 。phật tức ngưỡng khán
T23n1435_p0260b10║ tứ nhân bố tẩu 。tự như nhân bộ 。phật hoán tứ nhân 。lai vi nhữ thuyết pháp 。
T23n1435_p0260b11║ tầm hoàn phật sở 。đầu diện lễ túc tại nhất diện toạ 。phật chủng chủng thuyết pháp
T23n1435_p0260b12║ kì giáo lợi hỉ 。kì giáo lợi hỉ dĩ ngữ ngôn 。nhữ khứ mạc tùng lai đạo 。
T23n1435_p0260b13║ điều đạt tức sân 。canh cố bát nhân giáo vãng sát thị tứ nhân 。phật kiến bát
T23n1435_p0260b14║ nhân ngữ ngôn 。nhữ lai vi nhữ thuyết pháp 。bát nhân tức nghệ phật sở 。đầu diện
T23n1435_p0260b15║ lễ túc ư nhất diện toạ 。phật chủng chủng thuyết pháp kì giáo lợi hỉ 。kì giáo
T23n1435_p0260b16║ lợi hỉ dĩ ngữ ngôn 。đồng tử nhữ khứ mạc tùng lai đạo 。nhĩ thời điều đạt
T23n1435_p0260b17║ phục khiển thập lục nhân dục sát bát nhân 。ngữ ngôn 。nhữ vãng sát thị bát nhân 。
T23n1435_p0260b18║ đoán khẩu thiệt cố 。phật dao kiến thập lục nhân ngữ ngôn 。niên thiểu nhữ lai vi
T23n1435_p0260b19║ nhữ thuyết pháp 。tức nghệ phật sở đầu diện lễ túc khước toạ nhất diện 。phật chủng
T23n1435_p0260b20║ chủng nhân duyên thuyết pháp kì giáo lợi hỉ 。kì giáo lợi hỉ dĩ ngữ ngôn 。nhữ
T23n1435_p0260b21║ khứ mạc tùng lai đạo 。điều đạt phục khiển tam thập nhị nhân ngữ ngôn 。nhữ vãng
T23n1435_p0260b22║ sát thị thập lục nhân 。chuyển diệt khẩu thiệt cố 。phật dao kiến tam thập nhị nhân
T23n1435_p0260b23║ ngữ ngôn 。niên thiểu nhữ lai vi nhữ thuyết pháp 。tầm nghệ phật sở đầu diện lễ
T23n1435_p0260b24║ túc khước toạ nhất diện 。phật chủng chủng nhân duyên thuyết pháp kì giáo lợi hỉ 。kì
T23n1435_p0260b25║ giáo lợi hỉ dĩ ngữ ngôn 。tùy nhữ ý khứ 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。nhiễu thạch
T23n1435_p0260b26║ quật tứ biên 。hữu lập giả toạ giả 。khủng điều đạt hại phật 。phật kiến chư tỉ
T23n1435_p0260b27║ khâu 。tri nhi cố vấn a nan 。chư tỉ khâu hà cố thạch quật tứ biên lập
T23n1435_p0260b28║ toạ trụ hà sở đãi 。đáp ngôn 。thế tôn 。điều đạt dục hại phật 。thị cố chư
T23n1435_p0260b29║ tỉ khâu nhiễu thạch quật tứ biên lập toạ trụ đãi 。nguyện linh điều đạt bất lai
T23n1435_p0260c01║ hại phật 。phật ngữ a nan 。nhược điều đạt năng hại phật mệnh 。vô hữu thị xứ 。
T23n1435_p0260c02║ nhược phật vi tha nhân duyên tử 。diệc vô thị xứ 。nhĩ thời phật ngữ a nan 。
T23n1435_p0260c03║ nhữ tương tùng hành tỉ khâu 。nhập vương xá thành hạng mạch thị tứ đa nhân trụ
T23n1435_p0260c04║ xứ xướng ngôn 。điều đạt sở tác sự 。nhược thân tác khẩu tác 。mạc vị thị phật
T23n1435_p0260c05║ sự pháp sự tăng sự 。thử thị điều đạt cập đệ tử sở tác sự 。a nan
T23n1435_p0260c06║ thụ giáo 。tức tương tùng hành tỉ khâu nghệ vương xá thành hạng mạch thị tứ đa
T23n1435_p0260c07║ nhân trụ xứ xướng ngôn 。điều đạt thân tác khẩu tác sự 。mạc vị thị phật
T23n1435_p0260c08║ sự pháp sự tăng sự 。thử điều đạt cập đệ tử sở tác sự 。như thị xướng
T23n1435_p0260c09║ dĩ 。a xà thế thái tử nội cung đại quan 。văn thị ngữ tác thị niệm 。
T23n1435_p0260c10║ sa môn cù đàm đố sân điều đạt cố 。linh tác thị xướng 。thị thượng nhân điều
T23n1435_p0260c11║ đạt 。thân khẩu khả tác ác tà 。điều đạt diệc văn sa môn cù đàm khiển nhân
T23n1435_p0260c12║ nhập vương xá thành hạng mạch thị tứ đa nhân trụ xứ xướng ngôn 。điều đạt thân tác
T23n1435_p0260c13║ khẩu tác sự mạc vị thị phật sự pháp sự tăng sự thử thị điều đạt cập đệ
T23n1435_p0260c14║ tử sự 。văn dĩ bội tăng sân hận hướng phật 。tức vãng a xà thế thái tử
T23n1435_p0260c15║ sở ngôn 。nhữ sát phụ ngã sát phật 。nhữ ư ma kiệt quốc tác vương 。ngã
T23n1435_p0260c16║ đương tác phật 。thử ma kiệt quốc tiện hữu tân vương tân phật 。bất diệc khoái
T23n1435_p0260c17║ hồ 。a xà thế thái tử văn thị ngữ 。hỉ thâm nhập kì tâm 。thụ điều đạt
T23n1435_p0260c18║ ngữ 。hữu thời bình sa vương 。giá quyết mã xa nhập lâm viên trung du hí 。
T23n1435_p0260c19║ nhĩ thời thái tử 。trì lợi kiếm ư hạng đầu đãi 。nhĩ thời vương trú nhật ư
T23n1435_p0260c20║ viên trung kĩ lạc tự ngu 。hướng mộ hoàn cung vương lai chuyển cận 。tức dĩ tần
T23n1435_p0260c21║ trì la kiếm dao dụng trịch vương 。mã xa tốc tật cố 。đắc miễn tư nan 。thái
T23n1435_p0260c22║ tử dĩ bất hại vương cố 。tức tiện tẩu đào 。chúng quan tầm thời vi nhiễu thu
T23n1435_p0260c23║ bộ 。tương nghệ vương sở 。vương vấn thái tử ngôn 。nhữ dục tác hà đẳng 。đáp
T23n1435_p0260c24║ ngôn 。dục đoạt vương mệnh 。vấn ngôn 。dụng thùy ngữ da 。đáp ngôn 。dụng thượng nhân
T23n1435_p0260c25║ điều đạt ngữ 。nhĩ thời đại thần hữu ngôn 。nhất thiết sa môn thích tử giai ưng
T23n1435_p0260c26║ đả sát 。hữu ngôn 。nhất thiết sa môn thích tử hữu hà đẳng tội 。ưng sát điều
T23n1435_p0260c27║ đạt cập kì đệ tử 。hữu ngôn 。điều đạt đệ tử hữu hà đẳng tội 。đãn
T23n1435_p0260c28║ sát điều đạt 。hữu ngôn 。hà dĩ sát chư sa môn thích tử 。hà dĩ sát điều
T23n1435_p0260c29║ đạt đệ tử 。hà dĩ sát điều đạt 。đại vương thiện hảo hiền nhu 。ưng tử
T23n1435_p0261a01║ giả phóng 。vân hà sát chư sa môn xuất gia nhân da 。ngã đẳng hà bất dĩ
T23n1435_p0261a02║ thử sự bạch vương 。tùy vương giáo trị sự diệc thành đoán 。hà phiền ngã đẳng tự
T23n1435_p0261a03║ dụng lực da 。vương hoàn cung dĩ 。nhân thử sự cố 。ư trị xứ toạ 。đại thần
T23n1435_p0261a04║ quan thuộc giai lai triêu cận 。ư nhất diện lập 。vương ngôn 。tạc sở khởi sự 。
T23n1435_p0261a05║ đương vân hà đoán 。đáp ngôn 。đại thần hữu ngôn 。nhất thiết sa môn thích tử giai
T23n1435_p0261a06║ ưng đả sát 。hữu ngôn 。nhất thiết sa môn thích tử hữu hà đẳng tội 。ưng
T23n1435_p0261a07║ sát điều đạt cập kì đệ tử 。hữu ngôn 。điều đạt đệ tử hữu hà đẳng
T23n1435_p0261a08║ tội 。đãn sát điều đạt 。hữu ngôn 。hà dĩ sát chư sa môn thích tử 。hà dĩ
T23n1435_p0261a09║ sát điều đạt đệ tử 。hà dĩ sát điều đạt 。đại vương thiện hảo hiền nhu 。
T23n1435_p0261a10║ ưng tử giả phóng 。vân hà sát chư sa môn xuất gia nhân dã 。ngã đẳng hà
T23n1435_p0261a11║ bất dĩ thử sự bạch vương 。tùy vương giáo trị sự diệc thành đoán 。hà phiền ngã
T23n1435_p0261a12║ đẳng tự dụng lực da 。vương ngôn 。chư sa môn thích tử tiên thời khiển nhân xướng
T23n1435_p0261a13║ ngôn 。điều đạt thân khẩu sở tác sự 。mạc vị thị phật sự pháp sự tăng sự 。
T23n1435_p0261a14║ thử thị điều đạt cập đệ tử sở tác sự 。thử sự tiên dĩ xướng thuyết 。vương
T23n1435_p0261a15║ văn đại thần 。hữu ngôn 。nhất thiết sa môn thích tử giai ưng đả sát 。vương bất
T23n1435_p0261a16║ khả thị ngữ 。hữu ngôn 。chư sa môn thích tử hữu hà đẳng tội ưng sát điều
T23n1435_p0261a17║ đạt cập kì đệ tử 。vương diệc bất khả thị ngữ 。hữu ngôn 。điều đạt đệ
T23n1435_p0261a18║ tử hữu hà đẳng tội ưng sát điều đạt 。vương diệc bất khả thị ngữ 。hữu
T23n1435_p0261a19║ ngôn 。hà dĩ sát nhất thiết sa môn thích tử 。hà dĩ sát điều đạt đệ
T23n1435_p0261a20║ tử 。hà dĩ sát điều đạt 。đại vương thiện hảo hiền nhu 。ưng tử giả phóng 。
T23n1435_p0261a21║ tùy vương giáo trị sự diệc thành đoán 。hà phiền ngã đẳng tự dụng lực da 。vương
T23n1435_p0261a22║ tức khả chi 。thưởng tứ tụ lạc điền trạch tài vật 。thời vương tự vấn thái tử
T23n1435_p0261a23║ ngôn 。nhữ dục tác hà đẳng 。tức trừ tàm quý 。đáp ngôn 。ngã dục đoạt vương
T23n1435_p0261a24║ mệnh 。hà dĩ cố 。vương hữu vương cổ vương kĩ lạc vương trì cái vương hành thời
T23n1435_p0261a25║ kim táo bình đạo tiền 。ngã vô vương cổ vương kĩ lạc vương trì cái vương hành
T23n1435_p0261a26║ thời trì kim táo bình đạo tiền 。vương tiện dữ thái tử vương cổ vương kĩ lạc
T23n1435_p0261a27║ vương trì cái vương hành thời kim táo bình đạo tiền 。nhĩ thời nhị vương đả
T23n1435_p0261a28║ cổ nhị vương xướng đạo nhị vương trì cái nhị vương trì kim táo bình tại tiền 。
T23n1435_p0261a29║ trị quốc độ pháp 。bất khả tùy nhất thiết nhân ý 。bình sa vương tiên vị đắc
T23n1435_p0261b01║ đạo thời 。sở khả tác ác bất tùy nhân ý 。thị chư nhân dân tâm hoài sân
T23n1435_p0261b02║ hận 。nhi tác thị niệm 。thời đáo đương báo 。thị chư ác nhân thân cận a xà
T23n1435_p0261b03║ thế bạch ngôn 。hà quốc độ trung hữu nhị chủ giả 。vương ngôn 。vân hà nhị chủ 。
T23n1435_p0261b04║ đáp ngôn 。nhị vương đả cổ nhị vương tác kĩ lạc nhị vương trì cái nhị vương
T23n1435_p0261b05║ hành thời trì kim táo bình tại tiền nhị vương xướng đạo 。nhữ phụ vương hậu nhược
T23n1435_p0261b06║ trị quốc thời 。đương đoạt nhữ mệnh độc tự tác vương 。nhữ ưng phương tiện trị
T23n1435_p0261b07║ vương 。a xà thế vương văn dĩ tâm hỉ nhẫn thụ 。tức sắc đại thần quan nhân 。
T23n1435_p0261b08║ bộ thủ phụ vương linh trước ngục trung 。đại thần thụ giáo 。tức tiện thu bộ
T23n1435_p0261b09║ hệ tại lao ngục 。đại vương thiện hảo hiền nhu 。bá thiên vạn nhân trì chư hào
T23n1435_p0261b10║ thiện vãng vấn tấn vương 。vương đạm dĩ tự hoạt 。quá số nhật dĩ 。a xà thế
T23n1435_p0261b11║ vương vấn 。đại vương hoạt bất 。đáp ngôn hoạt 。vân hà đắc hoạt 。đáp ngôn 。vấn
T23n1435_p0261b12║ tấn nhân dữ ẩm thực hoạt 。vương tức sắc ngục quan 。tự kim dĩ hậu mạc thính
T23n1435_p0261b13║ nhân nhập 。hậu vương phu nhân đạo trì thực nhập vương đạm đắc hoạt 。quá số nhật
T23n1435_p0261b14║ dĩ 。vương phục vấn ngôn 。đại vương hoạt da 。đáp ngôn hoạt 。vân hà đắc hoạt 。
T23n1435_p0261b15║ đáp ngôn 。hữu vương phu nhân 。lai dữ ẩm thực cố 。tức sắc ngục quan mạc thính
T23n1435_p0261b16║ phu nhân nhập 。hữu đại phu nhân 。thâm kính niệm đại vương 。dĩ thực đồ y
T23n1435_p0261b17║ canh trước thượng y vãng đáo ngục trung 。thoát y dữ vương linh thực đắc hoạt 。quá
T23n1435_p0261b18║ số nhật dĩ 。vương phục vấn ngôn 。phụ vương hoạt da 。đáp ngôn hoạt 。vân hà đắc
T23n1435_p0261b19║ hoạt 。đáp ngôn 。đại phu nhân lai duyên đắc thực hoạt 。vương ngôn 。mạc thính đại phu
T23n1435_p0261b20║ nhân nhập 。phụ vương tại ngục trung dao kiến kì xà quật sơn 。đại vương kiến phật
T23n1435_p0261b21║ cập tăng xá lợi phất mục liên 。a na luật nan đề kim bệ la thượng sơn
T23n1435_p0261b22║ hạ sơn 。đại vương đắc dao kiến phật cập tăng hoan hỉ cố hoạt 。quá số nhật
T23n1435_p0261b23║ dĩ 。a xà thế phục vấn 。phụ vương hoạt da 。đáp ngôn hoạt 。vân hà đắc
T23n1435_p0261b24║ hoạt 。đại thần đố tâm đáp ngôn 。dao kiến phật cập tăng cố hoạt 。vương tức sắc
T23n1435_p0261b25║ linh chướng cách 。mạc linh đắc kiến 。chư phật thường pháp 。hữu đại nhân duyên nhập thành
T23n1435_p0261b26║ thời 。hiện như thị thần thông lực 。tượng thâm minh mã bi minh chư ngưu hống 。nga
T23n1435_p0261b27║ nhạn khổng tước anh vũ xá lợi điểu câu kì la điểu tinh tinh chư điểu xuất
T23n1435_p0261b28║ hòa nhã âm 。đại cổ .tiểu cổ .không hầu .tranh .địch .tì bà .tiêu .sắt .
T23n1435_p0261b29║ tất lật .nao bạt 。bất cổ tự minh 。chư quý nhân xá sở hữu kim ngân bảo
T23n1435_p0261c01║ khí nội ngoại trang nghiêm cụ 。nhược tại sương khiếp trung tự nhiên tác thanh 。manh giả
T23n1435_p0261c02║ đắc thị 。lung giả đắc thính 。á giả năng ngôn 。câu tích giả đắc thân 。
T23n1435_p0261c03║ bả kiển đắc thủ túc 。lãi nhãn đắc chính 。anh giả đắc trừ khổ thống 。
T23n1435_p0261c04║ đắc lạc độc giả tiêu yết 。cuồng giả đắc chỉ 。sát giả li sát 。thâu giả
T23n1435_p0261c05║ li thâu 。tà dâm giả bất tà dâm 。vọng ngữ giả bất vọng ngữ 。lưỡng thiệt ác
T23n1435_p0261c06║ khẩu ỷ ngữ giả bất ỷ ngữ 。tham giả bất tham 。sân giả bất sân 。tà kiến
T23n1435_p0261c07║ giả li tà kiến 。lao ngục bế hệ gia toả nữu giới 。tất đắc giải thoát cấp
T23n1435_p0261c08║ náo xứ giả giai đắc không nhàn 。vị chủng thiện căn giả chủng 。dĩ chủng giả tăng
T23n1435_p0261c09║ trường 。dĩ tăng trường giả đắc giải thoát 。chư phục tạng bảo vật tự nhiên xuất
T23n1435_p0261c10║ hiện 。như thị hi hữu sự 。chư chúng sinh đắc lợi ích 。nhĩ thời phật nhập vương
T23n1435_p0261c11║ xá thành 。dĩ hữu túc đạo môn khổn thượng 。tất hiện như thị chủng chủng thụy ưng 。
T23n1435_p0261c12║ bình sa vương tằng kiến thị tướng 。tri phật đương nhập thành 。vương tùng lâu
T23n1435_p0261c13║ các hướng khổng gian lập khán phật nhập thành 。vương đắc thánh đạo 。kiến phật cập tăng
T23n1435_p0261c14║ hoan hỉ cố hoạt 。quá số nhật dĩ 。a xà thế phục vấn 。vương kim hoạt da 。
T23n1435_p0261c15║ đáp ngôn hoạt 。vân hà đắc hoạt 。chư đại thần đố tâm đáp ngôn 。phật nhập thành
T23n1435_p0261c16║ hiện thần thông lực 。phụ vương tùng hướng khổng trung kiến phật cố hoạt 。a xà thế
T23n1435_p0261c17║ vương ngôn 。dĩ lợi đao sảo đại vương cước để 。bì khước cấp hệ mạc linh đông
T23n1435_p0261c18║ tây 。tức thụ giáo 。sảo đại vương cước để 。cấp hệ bất đắc đông tây 。vương dĩ
T23n1435_p0261c19║ thị cố 。ngoạ nhật tựu luy đốc 。hựu nhất thời a xà thế vương cộng mẫu câu
T23n1435_p0261c20║ thực 。vương hữu nhất tử 。tự ưu đà da bạt đà 。ư đạo đầu dữ cẩu tử
T23n1435_p0261c21║ cộng hí 。vương vấn 。ưu đà da bạt đà 。kim hà sở tại 。đáp ngôn 。đạo
T23n1435_p0261c22║ trung dữ cẩu tử cộng hí 。vương ngôn hoán lai 。ngã dữ cộng thực 。tức bão cẩu
T23n1435_p0261c23║ tử tùy tín câu chí 。vương tử bất thực 。vương ngôn 。hà cố 。vương tử
T23n1435_p0261c24║ ngôn 。vương thính ngã dữ cẩu tử thực giả 。nhĩ nãi thực nhĩ 。vương ngôn 。tùy
T23n1435_p0261c25║ ý 。vương tử tự thực tùy trì dữ cẩu 。vương ngữ mẫu ngôn 。ngã tác nan sự 。
T23n1435_p0261c26║ hà dĩ cố 。ngã kiêu đỉnh sa lợi vương 。dĩ ái niệm nhi cố 。dữ cẩu cộng
T23n1435_p0261c27║ thực 。mẫu ngôn 。thử phi tác nan sự 。hà dĩ cố 。nhân hữu đạm cẩu nhục
T23n1435_p0261c28║ giả 。dữ thực hà quái 。hội tri nhữ phụ tác nan sự bất 。vương ngôn 。tác hà
T23n1435_p0261c29║ nan sự 。mẫu ngôn 。nhữ niên tiểu thời thủ chỉ sinh ung 。thụ cấp khổ thống
T23n1435_p0262a01║ trú dạ bất mị 。nhữ phụ bão trước tất thượng khẩu hàm ung chỉ 。đại vương thể
T23n1435_p0262a02║ nhuyễn nhữ đắc an thụy 。do khẩu noãn cố 。ung thục nùng hội 。đại vương tâm niệm 。
T23n1435_p0262a03║ khước chỉ thoá nùng phục tăng tử khổ 。tức tùy ân nùng 。nhữ phụ tác thị nan
T23n1435_p0262a04║ sự nguyện nhữ thời phóng 。vương văn mặc nhiên 。mẫu vị dĩ phóng 。cung trung thanh xuất
T23n1435_p0262a05║ dĩ phóng đại vương 。hạng mạch chư xứ văn đại vương đắc xuất 。vương hiền thiện cố 。
T23n1435_p0262a06║ bá thiên chủng nhân giai xưng thiện tai 。hàm đáo ngục sở các tác thị ngôn 。đại
T23n1435_p0262a07║ vương đắc xuất 。đại vương văn dĩ tác thị niệm 。ngã nhi ác nghịch vô từ mẫn
T23n1435_p0262a08║ tâm 。bất tri đương phục hà sự trị ngã 。tác thị niệm dĩ 。tự đầu sàng hạ
T23n1435_p0262a09║ toại tiện mệnh tuyệt nhĩ thời a xà thế vương 。đoạt phụ vương mệnh đắc đại nghịch
T23n1435_p0262a10║ tội 。
T23n1435_p0262a11║ phật tại vương xá thành kì xà quật sơn trung 。dữ đại tỉ khâu chúng ngũ bá
T23n1435_p0262a12║ nhân câu 。nhĩ thời thế tôn 。trung tiền trước y trì bát nhập vương xá thành khí
T23n1435_p0262a13║ thực 。thực dĩ hoàn thượng kì xà quật sơn 。thất nhật chi trung kế gia phu toạ
T23n1435_p0262a14║ thụ thiền định lạc 。quá thất nhật dĩ 。trung tiền trước y trì bát nhập thành 。vi
T23n1435_p0262a15║ khí thực cố 。nhĩ thời điều đạt 。văn cù đàm sa môn tại vương xá thành kì
T23n1435_p0262a16║ xà quật sơn trung 。dữ đại tỉ khâu chúng ngũ bá nhân câu 。cù đàm trung tiền
T23n1435_p0262a17║ trước y trì bát nhập vương xá thành khí thực 。thực dĩ hoàn thượng kì xà quật
T23n1435_p0262a18║ sơn 。thất nhật chi trung kế gia phu toạ thụ thiền định lạc 。quá thất nhật
T23n1435_p0262a19║ dĩ 。trung tiền trước y trì bát nhập thành 。vi khí thực cố 。nhĩ thời a xà
T23n1435_p0262a20║ thế vương 。hữu tượng danh thủ tài 。hung ác đa lực tứ phương vô song 。vu thời
T23n1435_p0262a21║ điều đạt 。trì ngũ bá kim tiền dữ tượng sư ngôn 。nhữ tri bất da 。vương kính
T23n1435_p0262a22║ đãi ngã 。ngã kim ư nhân năng hữu tổn ích 。thử ngũ bá kim tiền kim tịnh
T23n1435_p0262a23║ dữ nhữ 。nhược sự quả thành 。hậu tướng cung cấp điền trạch nhân dân 。vấn ngôn 。hà
T23n1435_p0262a24║ sự 。đáp ngôn 。sa môn cù đàm 。dữ đại tỉ khâu chúng ngũ bá nhân câu 。tại
T23n1435_p0262a25║ kì xà quật sơn trung 。sa môn cù đàm 。trung tiền trước y trì bát nhập vương
T23n1435_p0262a26║ xá thành khí thực 。thực dĩ hoàn thượng kì xà quật sơn 。thất nhật chi trung kế
T23n1435_p0262a27║ gia phu toạ thụ thiền định lạc 。quá thất nhật dĩ 。trung tiền trước y trì bát
T23n1435_p0262a28║ nhập thành 。vi khí thực cố 。nhữ năng dĩ tửu dữ tượng linh tuý 。giải toả khước
T23n1435_p0262a29║ bán 。linh đoạt cù đàm sa môn mệnh bất 。tượng sư đáp ngôn nhĩ 。thử thị
T23n1435_p0262b01║ tiểu sự 。tư tượng thuộc ngã tưởng bất vô báo 。điều đạt ngữ ngôn 。ngã văn sa
T23n1435_p0262b02║ môn cù đàm khước hậu thất nhật đương lai nhập thành 。tức quật chỉ độ trù đáo
T23n1435_p0262b03║ thất nhật thời 。dữ tượng tửu tuý hệ trụ đãi phật 。chư phật thường pháp 。hữu đại
T23n1435_p0262b04║ nhân duyên nhập thành thời 。hiện như thị thụy ưng 。tượng thâm minh mã bi minh chư
T23n1435_p0262b05║ ngưu vương hống 。nga nhạn khổng tước anh vũ xá lợi điểu câu kì la điểu tinh
T23n1435_p0262b06║ tinh chư điểu xuất hòa nhã âm 。đại cổ tiểu cổ không hầu tranh địch tì bà
T23n1435_p0262b07║ tiêu sắt tất lật nao bạt bất cổ tự minh 。chư quý nhân xá sở hữu kim
T23n1435_p0262b08║ khí ngân khí nội ngoại trang nghiêm cụ 。nhược tại sương khiếp trung tự nhiên tác thanh 。
T23n1435_p0262b09║ manh giả đắc thị 。lung giả đắc thính 。á giả năng ngôn 。câu tích giả đắc thân 。
T23n1435_p0262b10║ bả kiển đắc thủ túc 。lãi nhãn đắc chính 。anh giả đắc trừ khổ thống 。đắc
T23n1435_p0262b11║ lạc độc giả tiêu yết 。cuồng giả đắc chỉ 。sát giả li sát 。thâu giả li
T23n1435_p0262b12║ thâu 。tà dâm giả bất tà dâm 。vọng ngữ giả bất vọng ngữ 。lưỡng thiệt ác khẩu
T23n1435_p0262b13║ ỷ ngữ giả bất ỷ ngữ 。tham giả bất tham 。sân giả bất sân 。tà kiến giả
T23n1435_p0262b14║ li tà kiến 。lao ngục bế hệ gia toả nữu giới 。tất đắc giải thoát 。cấp náo
T23n1435_p0262b15║ xứ giả giai đắc không nhàn 。vị chủng thiện căn giả chủng 。dĩ chủng giả tăng trường 。
T23n1435_p0262b16║ dĩ tăng trường đắc giải thoát 。chư phục tạng bảo vật tự nhiên phát xuất 。hiện như
T23n1435_p0262b17║ thị chư hi hữu sự 。nhất thiết chúng sinh giai đắc lợi ích 。phật đáo thành dĩ
T23n1435_p0262b18║ hữu túc trước môn khổn thượng 。tức hiện như thị chủng chủng thụy ưng 。tượng sư tằng
T23n1435_p0262b19║ kiến thị tướng 。tri phật nhập thành 。tức giải tượng bán phóng khứ 。dục linh hại
T23n1435_p0262b20║ phật 。vô năng già giả 。thị tượng diện hữu tam lựu 。tuý cuồng xúc đạp 。bá thiên
T23n1435_p0262b21║ vạn chúng giai đại bố úy 。hữu nhập xá giả tại bình phú xứ giả 。hạng mạch
T23n1435_p0262b22║ giai không 。trừ phật cập đệ tử 。hữu hiền giả 。dao kiến thủ tài tượng lai 。hướng
T23n1435_p0262b23║ phật sở bạch phật ngôn 。thế tôn 。thị tượng ẩm năng tuý tửu 。tượng dĩ li
T23n1435_p0262b24║ ki bán khiển lai hại phật 。vô năng già giả 。nguyện phật nhập xá 。nhược
T23n1435_p0262b25║ hoàn xuất thành 。vật linh thử tượng hại phật thế tôn mệnh 。phật ngôn 。nhược thủ
T23n1435_p0262b26║ tài tượng đoạt phật mệnh giả 。vô hữu thị xứ 。nhược phật vi tha nhân duyên tử 。
T23n1435_p0262b27║ diệc vô thị xứ 。thị hiền giả tâm đại hoan hỉ ngôn 。nhược thủ tài tượng năng
T23n1435_p0262b28║ đoạt phật mệnh 。vô hữu thị xứ 。nhược phật vi tha nhân duyên tử giả 。diệc vô
T23n1435_p0262b29║ thị xứ 。nhĩ thời chúng nhân 。ư ốc thượng lâu các thượng hướng trung lập 。tác cao
T23n1435_p0262c01║ đại thanh 。thời hữu bất tín giả ngôn 。thị thủ tài tượng hoặc năng sát phật 。hữu
T23n1435_p0262c02║ tín giả ngôn 。thị thủ tài tượng năng sát phật giả 。vô hữu thị xứ tượng
T23n1435_p0262c03║ dao kiến phật 。tức tiện niết xỉ cử tị thụ vĩ nhị nhĩ nỗ lực tẩu
T23n1435_p0262c04║ hướng phật sở 。chư tỉ khâu dao kiến tượng lai 。giai đại kinh bố xả phật tẩu
T23n1435_p0262c05║ đào 。duy trừ nhất a nan 。tượng lai bức phật 。phật tức dĩ từ tam muội lực 。
T23n1435_p0262c06║ tượng tuý tức tỉnh 。đầu diện lễ phật dĩ tị thức phật túc 。phật dĩ hữu thủ
T23n1435_p0262c07║ ma kì đầu 。tức thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0262c08║ thế tôn dĩ trường tí  nhu nhuyễn tướng luân thủ
T23n1435_p0262c09║ ma vấn tượng đầu giáo  như phụ giáo kì tử
T23n1435_p0262c10║ phật ngôn đại tượng  mạc khởi ác nghiệp  khởi ác nghiệp giả
T23n1435_p0262c11║ bất sinh thiện xứ  y la viên tượng  bạt đà hòa tượng
T23n1435_p0262c12║ đề la già tượng  ê ma hòa tượng  hữu hung hành tượng
T23n1435_p0262c13║ hữu ngưu vương tượng
T23n1435_p0262c14║ thiên tượng đẳng lễ phật  bất phóng dật điều hí
T23n1435_p0262c15║ phóng dật điều hí giả  bất đắc sinh thiện xứ
T23n1435_p0262c16║ nhược nhữ bất phóng dật  đương đắc sinh thiên thượng
T23n1435_p0262c17║ phật thuyết kệ dĩ 。vi thủ tài tượng thuyết pháp kì giáo lợi hỉ 。kì giáo lợi
T23n1435_p0262c18║ hỉ dĩ mặc nhiên 。thời thủ tài tượng 。tùng phật văn pháp cố 。tâm hối lệ xuất 。
T23n1435_p0262c19║ đầu diện lễ phật túc hữu nhiễu nhi khứ 。nhĩ thời chúng nhân văn phật toả phục
T23n1435_p0262c20║ ác tượng hi hữu sự cố 。vô lượng chúng tập 。phật kiến vô lượng chúng tập dĩ 。
T23n1435_p0262c21║ cáo a nan ngôn 。nhữ vi ngã phu tòa biện thuỷ 。a nan thụ giáo 。tức ư
T23n1435_p0262c22║ thị xứ phu tòa biện thuỷ 。hợp chưởng bạch phật ngôn 。thế tôn 。dĩ phu tòa biện
T23n1435_p0262c23║ thuỷ 。phật tự tri thời 。phật tức tẩy túc 。tựu sở phu tòa toạ dĩ 。tiện nhập
T23n1435_p0262c24║ thiền định 。ư thử xứ một 。xuất ư đông phương hư không trung 。hiện tứ uy nghi
T23n1435_p0262c25║ hành lập toạ ngoạ 。nhập hoả quang tam muội 。hiện chủng chủng sắc quang 。thanh hoàng xích
T23n1435_p0262c26║ bạch hồng phiêu tử bích 。thân hạ xuất hoả 。thân thượng xuất thuỷ 。phục tùng thân thượng
T23n1435_p0262c27║ xuất hoả 。thân hạ xuất thuỷ 。nam tây bắc phương diệc phục như thị 。hiện như thị
T23n1435_p0262c28║ chủng chủng thần thông lực dĩ 。hoàn toạ bản xứ thời toạ 。chúng nhân tiên hoài áp
T23n1435_p0262c29║ ác bố úy tâm giả 。kiến phật thần biến cập điều phục tuý tượng 。tức ư phật
T23n1435_p0263a01║ sở thâm sinh tín kính 。phật tri chúng sinh thâm tín nhu nhuyễn 。tùy kì sở ưng
T23n1435_p0263a02║ vi thuyết đạo pháp 。thị chúng trung 。hữu nhân đắc noãn pháp giả 。đỉnh pháp giả 。thuận
T23n1435_p0263a03║ đạo nhẫn pháp giả 。tam độc bạc giả 。li dục giả 。thế gian đệ nhất pháp giả 。
T23n1435_p0263a04║ hữu đắc tu đà hoàn quả tư đà hàm quả a na hàm quả giả 。hữu chủng
T23n1435_p0263a05║ thanh văn thừa nhân duyên giả 。hữu chủng tị chi phật thừa nhân duyên giả 。hữu chủng
T23n1435_p0263a06║ phật thừa nhân duyên giả 。như thị lợi ích vô lượng chúng sinh 。phật ư thị nhật
T23n1435_p0263a07║ vô sở thực đạm 。tróc a nan tí 。tiện tùng hư không hoàn kì xà quật sơn
T23n1435_p0263a08║ trung 。chư tỉ khâu văn thế tôn hoàn 。giai nghệ phật sở đầu diện lễ phật túc
T23n1435_p0263a09║ khước toạ nhất diện bạch phật ngôn 。hi hữu thế tôn 。như thị cấp bố úy
T23n1435_p0263a10║ thời 。a nan bất xả li phật 。phật ngữ chư tỉ khâu 。a nan bất đãn kim
T23n1435_p0263a11║ cấp bố thời bất xả li phật 。nãi quá khứ thế cấp bố thời diệc bất
T23n1435_p0263a12║ xả li phật 。kim đương thuyết chi 。hữu quá khứ thế cận tuyết sơn hạ hữu lộc
T23n1435_p0263a13║ vương 。danh uy đức 。tác ngũ bá lộc chủ 。thời hữu lạp sư 。an cốc thí
T23n1435_p0263a14║ quyển 。lộc vương tiền hành 。hữu cước đoạ mao quyển trung 。lộc vương tâm niệm 。nhược
T23n1435_p0263a15║ ngã hiện tướng 。tắc chư lộc bất cảm thực cốc 。tu đạm cốc tận nhĩ nãi hiện
T23n1435_p0263a16║ tướng 。hiện cước tướng thời chư lộc giai khứ 。duy nhất nữ lộc trụ 。thuyết kệ
T23n1435_p0263a17║ ngôn 。
T23n1435_p0263a18║ đại vương đương tri  thị quyển sư lai  nguyện cần phương tiện
T23n1435_p0263a19║ xuất thị quyển khứ
T23n1435_p0263a20║ nhĩ thời lộc vương dĩ kệ đáp ngôn 。
T23n1435_p0263a21║ ngã cần phương tiện  lực thế dĩ tận  mao quyển chuyển cấp
T23n1435_p0263a22║ bất năng đắc xuất
T23n1435_p0263a23║ nhĩ thời nữ lộc 。kiến lạp sư chuyển cận 。trùng thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0263a24║ đại vương đương tri  quyển sư chuyển cận  nguyện cần phương tiện
T23n1435_p0263a25║ cầu xuất thị quyển
T23n1435_p0263a26║ lộc vương đáp ngôn 。
T23n1435_p0263a27║ ngã cần phương tiện  lực thế dĩ tận  mao quyển chuyển cấp
T23n1435_p0263a28║ bất khả đắc thoát
T23n1435_p0263a29║ nữ lộc kiến lạp sư đáo dĩ 。hướng thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0263b01║ nhữ dĩ lợi đao  tiên sát ngã thân  nhiên hậu nguyện phóng
T23n1435_p0263b02║ lộc vương linh khứ
T23n1435_p0263b03║ lạp sư văn chi 。sinh lân mẫn hi hữu tâm 。súc sinh thâm ái tha cố 。nãi
T23n1435_p0263b04║ năng dữ mệnh 。dĩ kệ đáp ngôn 。
T23n1435_p0263b05║ ngã chung bất sát nhữ  diệc bất sát lộc vương
T23n1435_p0263b06║ phóng nhữ cập lộc vương  tùy ý sở lạc khứ
T23n1435_p0263b07║ lạp sư tức thời giải phóng lộc vương 。phật ngữ chư tỉ khâu 。tích lộc vương giả 。
T23n1435_p0263b08║ khởi dị nhân hồ 。mạc tác dị quan 。tắc ngã thân thị 。ngũ bá lộc giả 。tắc
T23n1435_p0263b09║ nhữ đẳng ngũ bá tỉ khâu thị 。nhữ đẳng quá khứ thế cấp bố thời xả li
T23n1435_p0263b10║ ngã 。kim cấp bố thời diệc xả ngã khứ 。thời lạp sư giả 。tắc thủ tài
T23n1435_p0263b11║ tượng thị 。quá khứ thế bất não hại ngã 。kim thế diệc bất hại ngã 。thời nữ
T23n1435_p0263b12║ lộc giả 。a nan thị 。quá khứ thế cấp bố thời bất xả ngã khứ 。kim thế
T23n1435_p0263b13║ cấp bố thời diệc bất xả ngã khứ 。phật tức dĩ thị nhân duyên cố 。thuyết đệ
T23n1435_p0263b14║ nhị bản sinh 。phật ngôn 。quá khứ thế thời 。hữu ba la nại thành 。thành biên hữu
T23n1435_p0263b15║ trì 。trì danh vũ thành 。thị trì trung hữu đa thuỷ đa ngư đa quy đa nga
T23n1435_p0263b16║ nhạn áp 。trung hữu nhạn vương 。danh trị quốc 。tác ngũ bá nhạn chủ 。nhĩ thời hữu
T23n1435_p0263b17║ lạp sư 。tiên thí mao quyển cận cốc 。thị nhạn vương tiền hành hữu cước trước quyển
T23n1435_p0263b18║ trung 。tác thị niệm 。nhược ngã xuất thị quyển cước giả 。dư nhạn bất cảm đạm cốc 。
T23n1435_p0263b19║ tu đạm cốc tận nhiên hậu đương hiện 。đạm cốc tận dĩ 。tức tiện hiện cước tướng 。
T23n1435_p0263b20║ chúng nhạn xả vương phi khứ 。duy hữu nhất đại thần 。danh tô ma 。bất xả vương
T23n1435_p0263b21║ khứ 。trị quốc nhạn vương ngữ đại thần ngôn 。ngã dữ nhữ chức tác vương 。tại chư
T23n1435_p0263b22║ nhạn tiền hành 。đáp ngôn 。bất năng 。vấn ngôn 。hà cố 。nhĩ thời đại thần dĩ
T23n1435_p0263b23║ kệ đáp ngôn 。
T23n1435_p0263b24║ ngã nguyện tùy vương  tử sinh bất biến  ninh cộng vương tử
T23n1435_p0263b25║ thắng tướng li sinh  đại vương đương tri  thị quyển sư lai
T23n1435_p0263b26║ đãn cần phương tiện  cầu thoát thử quyển
T23n1435_p0263b27║ nhĩ thời nhạn vương dĩ kệ đáp ngôn 。
T23n1435_p0263b28║ ngã cần phương tiện  lực thế dĩ tận  mao quyển chuyển cấp
T23n1435_p0263b29║ bất năng đắc thoát
T23n1435_p0263c01║ nhĩ thời đại thần kiến quyển sư chuyển cận 。phục thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0263c02║ đại vương đương tri  quyển sư dục chí  nguyện cần phương tiện
T23n1435_p0263c03║ cầu thoát thử quyển
T23n1435_p0263c04║ nhĩ thời nhạn vương dĩ kệ đáp ngôn 。
T23n1435_p0263c05║ ngã cần phương tiện  lực thế dĩ tận  mao quyển chuyển cấp
T23n1435_p0263c06║ bất khả đắc thoát
T23n1435_p0263c07║ tô ma đại thần kiến quyển sư đáo dĩ hướng thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0263c08║ đại vương mao chi nhục  ngã dữ đẳng vô dị
T23n1435_p0263c09║ nhữ dĩ đao sát ngã  phóng vương bất tổn nhữ
T23n1435_p0263c10║ nhĩ thời quyển sư tác thị niệm 。súc sinh thâm ái tha cố 。nãi năng dữ mệnh 。
T23n1435_p0263c11║ thậm vi hi hữu 。tác thị niệm dĩ 。ngữ đại thần ngôn 。ngã bất tướng sát 。phóng
T23n1435_p0263c12║ nhữ cập vương 。tùy ý lạc khứ 。lạp sư tức giải nhạn vương phóng khứ 。thị nhị
T23n1435_p0263c13║ nhạn tiểu viễn 。cộng tướng vị ngôn 。thị lạp sư tác hi hữu sự 。dữ ngã đẳng
T23n1435_p0263c14║ thọ mệnh 。nhược tiên sát nhất hậu sát nhất 。thùy năng già giả 。ngã đẳng tư
T23n1435_p0263c15║ sinh chi cụ 。đương dĩ hậu báo lạp sư văn dĩ vấn ngôn 。nhữ đẳng hà thuyết
T23n1435_p0263c16║ bất năng khứ da 。nhị nhạn đáp ngôn 。ngã đẳng năng khứ 。đãn cụ thuyết nhữ tác
T23n1435_p0263c17║ hi hữu sự 。dữ ngã đẳng mệnh 。nhược nhữ tiên sát nhất hậu sát nhất 。thùy năng
T23n1435_p0263c18║ già giả 。ngã đẳng tư sinh chi cụ 。đương dĩ hậu báo 。lạp sư vấn nhạn 。
T23n1435_p0263c19║ nhữ thị súc sinh 。hữu hà sinh cụ dĩ dụng báo ngã 。nhị nhạn đáp ngôn 。ba
T23n1435_p0263c20║ la nại vương 。danh phạm đức 。nhữ trì ngã dữ 。thời lạp sư ngôn 。bỉ hoặc hại
T23n1435_p0263c21║ nhữ 。vân hà đương dữ 。nhạn ngôn 。nhữ mạc hệ phọc ngã 。đãn tán tương khứ 。
T23n1435_p0263c22║ nhĩ thời lạp sư trì nhị nhạn trước lưỡng kiên thượng 。đáo thành hạng mạch trung hành 。
T23n1435_p0263c23║ thị nhạn đoan chính 。chúng nhân lạc kiến đa nhân ái niệm 。chúng trung hữu ngôn 。ngã
T23n1435_p0263c24║ dữ nhữ ngũ tiền 。hữu dữ thập tiền nhị thập tiền giả 。giai ngôn 。tiểu đãi
T23n1435_p0263c25║ mạc sát 。thị nhân tỉ chí vương cung 。đại đắc tài vật 。lạp sư đáo vương cung
T23n1435_p0263c26║ môn dĩ 。trí nhạn vu địa 。nhạn vương ngữ thủ môn giả 。nhữ bạch phạm đức vương
T23n1435_p0263c27║ trị quốc nhạn vương kim tại môn ngoại 。tiện vãng bạch vương 。vương tức thính nhập 。dữ
T23n1435_p0263c28║ thiết kim sàng 。tô ma đại thần tùy sở ưng dữ cộng tướng vấn tấn 。nhiên hậu
T23n1435_p0263c29║ tựu tòa 。dĩ kệ vấn tấn phạm đức vương ngôn 。
T23n1435_p0264a01║ vương thể an ẩn bất  quốc độ phong túc bất
T23n1435_p0264a02║ như pháp hoá dân bất  đẳng tâm trị quốc bất
T23n1435_p0264a03║ nhĩ thời phạm đức vương dĩ kệ đáp ngôn 。
T23n1435_p0264a04║ ngã thường tự an ẩn  quốc độ hằng phong ninh
T23n1435_p0264a05║ dĩ pháp hoá quốc dân  đẳng tâm vô thiên tư
T23n1435_p0264a06║ như thị chú đối thuyết ngũ bá kệ 。phạm đức vương văn kì sở thuyết 。nhi tác
T23n1435_p0264a07║ thị niệm 。nhạn vương nãi nhĩ minh đạt 。tô ma đại thần thời mặc nhiên trụ 。phạm
T23n1435_p0264a08║ đức vương ngôn 。nhữ hà cố mặc nhiên 。đại thần đáp ngôn 。nhữ thị nhân vương quốc
T23n1435_p0264a09║ chủ 。thử nhạn vương bi dịch quốc chủ 。nhị chủ cộng ngữ 。hà cảm gian thác 。
T23n1435_p0264a10║ vương tác thị niệm 。thử thị hiền thần 。ngữ ngôn 。tô ma 。ngã hữu hảo viên 。
T23n1435_p0264a11║ nhữ năng ư trung trụ bất 。đương canh tập chư nhạn 。vi nhữ đẳng tác trì 。dữ
T23n1435_p0264a12║ nhữ đẳng tác tùy sở lạc thực 。đáp ngôn 。bất năng 。vương vấn 。hà cố 。nhạn
T23n1435_p0264a13║ vương ngôn 。vương hoặc thụy giác vô bất quyên ngã 。sắc tác nhạn nhục thực 。nhược tể
T23n1435_p0264a14║ nhân bất năng đắc dư nhạn 。hoặc sát ngã đẳng dĩ sung vương trù 。trị quốc nhạn
T23n1435_p0264a15║ vương nhập vương cung trung 。chư nhạn tùng vũ thành trì xuất 。ư vương cung thượng bồi
T23n1435_p0264a16║ hồi bi minh 。sí thấp hữu thuỷ sái ô cung điện 。vương ngưỡng khán kiến thuỷ ô
T23n1435_p0264a17║ cung điện 。quái nhi vấn viết 。thử thị hà đẳng 。nhạn vương đáp ngôn 。thị ngã quyến
T23n1435_p0264a18║ thuộc 。vương ngôn 。nhữ dục khứ da 。đáp ngôn 。dục khứ 。vương ngôn 。nhữ hà sở
T23n1435_p0264a19║ tu 。đáp ngôn 。ngã vi lạp sư sở đắc 。ư ngã đẳng tác hi hữu sự 。dữ
T23n1435_p0264a20║ ngã đẳng thọ 。nhược tiên sát nhất hậu sát nhất 。thùy năng già giả 。vương ngôn 。đương
T23n1435_p0264a21║ hà dĩ báo chi 。nhị nhạn đáp ngôn 。dữ kim ngân xa cừ mã não y phục
T23n1435_p0264a22║ ẩm thực 。tác thị ngữ dĩ phi thăng hư không 。phật ngữ chư tỉ khâu 。nhĩ thời
T23n1435_p0264a23║ trị quốc nhạn vương khởi dị nhân hồ 。tắc ngã thân thị 。ngũ bá nhạn giả tắc
T23n1435_p0264a24║ ngũ bá tỉ khâu thị 。quá khứ cấp bố thời xả ngã khứ 。kim thế cấp bố
T23n1435_p0264a25║ thời diệc xả ngã khứ 。lạp sư giả thủ tài tượng thị 。quá khứ thế thời bất
T23n1435_p0264a26║ não hại ngã 。kim diệc bất não hại ngã 。phạm đức vương giả tức tịnh phạn
T23n1435_p0264a27║ vương thị 。tô ma đại thần giả a nan thị 。quá khứ cấp bố úy thời bất
T23n1435_p0264a28║ xả ngã 。kim cấp bố úy thời diệc bất xả ngã 。phật tức thời dĩ thị nhân
T23n1435_p0264a29║ duyên cố 。thuyết đệ tam bản sinh 。hữu quá khứ thế cận tuyết sơn hạ 。hữu sư
T23n1435_p0264b01║ tử thú vương trụ 。tác ngũ bá sư tử chủ 。thị sư tử vương hậu thời lão
T23n1435_p0264b02║ bệnh sấu nhãn ám 。tại chư sư tử tiền hành 。đoạ không đán trung 。ngũ bá sư
T23n1435_p0264b03║ tử giai xả li khứ 。nhĩ thời khứ không đán bất viễn 。hữu nhất dã can 。kiến
T23n1435_p0264b04║ sư tử vương tác thị niệm 。ngã sở dĩ đắc thử lâm trụ an lạc bão mãn
T23n1435_p0264b05║ nhục giả 。do sư tử vương cố 。sư tử vương kim đoạ cấp xứ vân hà đương
T23n1435_p0264b06║ báo 。thời thử đán biên hữu cừ lưu thuỷ 。dã can tức dĩ khẩu cước thông thuỷ
T23n1435_p0264b07║ nhập đán 。tùy thuỷ mãn đán 。sư tử phù xuất 。thời thử lâm thần 。nhi thuyết kệ
T23n1435_p0264b08║ ngôn 。
T23n1435_p0264b09║ thân tuy tự hùng kiện  ưng dĩ nhược vi hữu
T23n1435_p0264b10║ tiểu dã can năng cứu  sư tử vương đán nan
T23n1435_p0264b11║ phật ngữ chư tỉ khâu 。nhĩ thời sư tử vương giả 。khởi dị nhân hồ 。tắc ngã
T23n1435_p0264b12║ thân thị 。ngũ bá sư tử giả 。chư tỉ khâu thị 。quá khứ thế cấp bố thời
T23n1435_p0264b13║ xả li ngã khứ 。kim cấp bố thời diệc xả ngã khứ 。dã can giả 。a
T23n1435_p0264b14║ nan thị 。quá khứ thế thời ái niệm ngã 。kim diệc ái niệm ngã 。
T23n1435_p0264b15║ phật tức dĩ thị nhân duyên cố 。như thị quảng thuyết ngũ bá bản sinh 。
T23n1435_p0264b16║ thập tụng luật quyển đệ tam thập lục TTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*