Thập Tụng Luật – Quyển 37

Tzed Version
T23n1435_p0264b17║
T23n1435_p0264b18║
T23n1435_p0264b19║ thập tụng luật quyển đệ tam thập thất (đệ lục tụng chi nhị )
T23n1435_p0264b20║
T23n1435_p0264b21║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0264b22║ tạp tụng trung điều đạt sự chi nhị
T23n1435_p0264b23║ phật tại vương xá thành phương hắc thạch thánh sơn 。dữ đại tỉ khâu chúng thất bá
T23n1435_p0264b24║ nhân câu 。nhĩ thời thế tôn trung tiền trước y trì bát 。a nan tùy hậu nhập
T23n1435_p0264b25║ vương xá thành khí thực 。thực hậu vãng nghệ giảng đường 。ư chúng tăng tiền phu toạ
T23n1435_p0264b26║ xứ toạ 。điều đạt diệc như thị 。trung tiền trước y trì bát 。ca lưu la đề
T23n1435_p0264b27║ xá tùy hậu 。nhập vương xá thành khí thực 。thực hậu nghệ giảng đường tùy thứ đệ
T23n1435_p0264b28║ toạ 。toạ dĩ điều đạt tăng trung xướng ngôn 。tỉ khâu ưng tận hình thụ trước nạp
T23n1435_p0264b29║ y 。ưng tận hình thụ khí thực 。ưng tận hình thụ nhất thực 。ưng tận hình
T23n1435_p0264c01║ thụ lộ địa trụ 。ưng tận hình thụ đoán nhục ngư 。thị ngũ pháp tùy thuận
T23n1435_p0264c02║ thiểu dục tri túc 。dị dưỡng dị mãn tri thời tri lượng 。tinh tấn trì giới thanh
T23n1435_p0264c03║ tịnh nhất tâm viễn li 。hướng nê hoàn môn 。nhược tỉ khâu hành thị ngũ pháp 。tật
T23n1435_p0264c04║ đắc nê hoàn 。điều đạt nhĩ thời 。phi pháp thuyết pháp pháp thuyết phi pháp 。thiện thuyết
T23n1435_p0264c05║ phi thiện phi thiện thuyết thiện 。phạm thuyết phi phạm phi phạm thuyết phạm 。khinh thuyết trùng
T23n1435_p0264c06║ trùng thuyết khinh 。hữu tàn thuyết vô tàn 。vô tàn thuyết hữu tàn 。thường sở hành pháp
T23n1435_p0264c07║ thuyết phi thường sở hành pháp 。phi thường sở hành 。pháp thuyết thường sở hành pháp ngôn 。
T23n1435_p0264c08║ thuyết phi ngôn phi ngôn thuyết ngôn 。phật nhĩ thời tự ước sắc điều đạt 。nhữ mạc
T23n1435_p0264c09║ tác phương tiện phá hòa hợp tăng 。mạc thụ trì phá tăng nhân duyên sự 。nhữ dữ
T23n1435_p0264c10║ tăng cộng hòa hợp 。hòa hợp giả hoan hỉ vô tránh 。nhất tâm nhất học như thuỷ
T23n1435_p0264c11║ nhũ hợp an lạc hành 。nhữ mạc phi pháp thuyết pháp pháp thuyết phi pháp 。phi thiện
T23n1435_p0264c12║ thuyết thiện thiện thuyết phi thiện 。phi phạm thuyết phạm phạm thuyết phi phạm 。khinh thuyết trùng
T23n1435_p0264c13║ trùng thuyết khinh 。hữu tàn thuyết vô tàn vô tàn thuyết hữu tàn 。thường sở hành pháp
T23n1435_p0264c14║ thuyết phi thường sở hành pháp 。phi thường sở hành pháp thuyết thường sở hành pháp 。ngôn
T23n1435_p0264c15║ thuyết phi ngôn phi ngôn thuyết ngôn 。điều đạt văn phật như thị ước sắc 。bất xả
T23n1435_p0264c16║ phá tăng nhân duyên sự 。đương phật ước sắc điều đạt bất xả thị sự 。nhĩ thời
T23n1435_p0264c17║ ca lưu la đề xá tỉ khâu 。tại điều đạt hậu dĩ phiến phiến điều đạt 。gia
T23n1435_p0264c18║ lưu la đề xá tỉ khâu 。tức thời thiên đản hữu kiên hợp chưởng bạch phật ngôn 。
T23n1435_p0264c19║ như phật tán thán đầu đà công đức 。thượng nhân điều đạt diệc tán thán đầu đà
T23n1435_p0264c20║ công đức 。phật hà dĩ sinh đố tâm 。phật ngôn 。si nhân 。ngã hữu hà đố
T23n1435_p0264c21║ tâm 。quá khứ chư phật tán thán nạp y thính trước nạp y 。ngã kim diệc tán
T23n1435_p0264c22║ thán nạp y thính trước nạp y 。diệc thính trước cư sĩ y 。si nhân 。quá khứ
T23n1435_p0264c23║ chư phật tán thán khí thực thính khí thực 。ngã kim diệc tán thán khí thực thính
T23n1435_p0264c24║ khí thực 。diệc thính thỉnh thực 。si nhân 。quá khứ chư phật tán thán nhất thực thính
T23n1435_p0264c25║ nhất thực 。ngã kim tán thán nhất thực thính nhất thực 。diệc thính tái thực 。si nhân 。
T23n1435_p0264c26║ quá khứ chư phật tán thán lộ địa trụ thính lộ địa trụ 。ngã kim tán thán
T23n1435_p0264c27║ lộ địa trụ thính lộ địa trụ 。diệc thính phòng xá trụ 。si nhân 。ngã bất thính
T23n1435_p0264c28║ đạm tam chủng bất tịnh nhục 。nhược kiến nhược văn nhược nghi 。kiến giả 。tự nhãn kiến
T23n1435_p0264c29║ thị súc sinh vi ngã cố sát 。văn giả 。tùng khả tín nhân văn vi nhữ cố
T23n1435_p0265a01║ sát thị súc sinh 。nghi giả 。thị trung vô đồ mại gia 。hựu vô tự tử giả 。
T23n1435_p0265a02║ thị nhân hung ác 。năng cố đoạt súc sinh mệnh 。si nhân 。như thị tam chủng nhục
T23n1435_p0265a03║ ngã bất thính đạm 。si nhân 。ngã thính đạm tam chủng tịnh nhục 。hà đẳng tam 。bất
T23n1435_p0265a04║ kiến bất văn bất nghi 。bất kiến giả 。bất tự nhãn kiến vi ngã cố sát
T23n1435_p0265a05║ thị súc sinh 。bất văn giả 。bất tùng khả tín nhân văn vi nhữ cố sát
T23n1435_p0265a06║ thị súc sinh 。bất nghi giả 。thị trung hữu đồ nhi 。thị nhân từ tâm 。bất năng
T23n1435_p0265a07║ đoạt súc sinh mệnh 。ngã thính đạm như thị tam chủng tịnh nhục 。si nhân 。nhược đại
T23n1435_p0265a08║ từ 。sở vị tượng từ mã từ nhân từ hòa xà tì da từ tam nhược ba
T23n1435_p0265a09║ đà từ tùy ý từ 。nhược chư thế hội sát sinh xứ từ 。như thị đại từ
T23n1435_p0265a10║ thế hội trung 。bất thính sa môn thích tử đạm nhục 。hà dĩ cố 。thị đại
T23n1435_p0265a11║ từ thế hội 。giai vi khách cố 。phật thuyết thị dĩ 。tức tùng toạ khởi nhập
T23n1435_p0265a12║ thất toạ thiền 。nhĩ thời điều đạt tác thị ngôn 。ngã điều đạt tăng trung xướng ngôn 。
T23n1435_p0265a13║ tỉ khâu ưng tận hình trước nạp y 。ưng tận hình khí thực 。ưng tận hình nhất
T23n1435_p0265a14║ thực 。ưng tận hình lộ địa trụ 。ưng tận hình bất đạm nhục ngư 。tùy hà tỉ
T23n1435_p0265a15║ khâu 。hí lạc thị ngũ pháp giả 。tiện khởi tróc trù 。xướng dĩ điều đạt cập tứ
T23n1435_p0265a16║ bạn tức khởi tróc trù 。điều đạt đệ nhị phục tác thị ngôn 。ngã điều đạt tăng
T23n1435_p0265a17║ trung xướng ngôn 。tỉ khâu ưng tận hình trước nạp y 。ưng tận hình khí thực 。ưng
T23n1435_p0265a18║ tận hình nhất thực 。ưng tận hình lộ địa trụ 。ưng tận hình bất đạm nhục ngư 。
T23n1435_p0265a19║ tùy hà tỉ khâu 。hỉ lạc thị ngũ pháp giả 。tiện khởi tróc trù 。xướng đệ nhị
T23n1435_p0265a20║ ngữ dĩ 。hữu nhị bá ngũ thập tỉ khâu 。tùng toạ khởi tróc trù 。điều đạt đệ
T23n1435_p0265a21║ tam phục tác thị ngôn 。ngã điều đạt tăng trung xướng ngôn 。tỉ khâu ưng tận hình
T23n1435_p0265a22║ trước nạp y 。ưng tận hình khí thực 。ưng tận hình nhất thực 。ưng tận hình lộ
T23n1435_p0265a23║ địa trụ 。ưng tận hình bất đạm nhục ngư 。tùy hà tỉ khâu 。hí lạc thị ngũ
T23n1435_p0265a24║ pháp giả 。tiện khởi tróc trù 。đệ tam xướng dĩ 。phục hữu nhị bá ngũ thập tỉ
T23n1435_p0265a25║ khâu 。tùng toạ khởi tróc trù 。nhĩ thời điều đạt 。tức tương thị chúng hoàn tự trụ
T23n1435_p0265a26║ xứ 。canh lập pháp chế 。điều đạt tác thị ngôn 。ưng tận hình trước nạp y 。ưng
T23n1435_p0265a27║ tận hình khí thực 。ưng tận hình nhất thực 。ưng tận hình lộ địa trụ 。ưng
T23n1435_p0265a28║ tận hình bất đạm nhục ngư 。tùy hà tỉ khâu 。bất hí lạc bất nhẫn thụ thị
T23n1435_p0265a29║ ngũ pháp giả 。thị nhân khứ ngã đẳng viễn 。dữ ngã biệt dị bất cộng ngữ 。thế
T23n1435_p0265b01║ tôn bô thời tùng thiền thất khởi 。ư tăng trung toạ 。cáo chư tỉ khâu 。điều đạt
T23n1435_p0265b02║ dĩ bát tà pháp phú tâm 。bất giác phá tăng 。hà đẳng bát 。lợi suy huỷ dự
T23n1435_p0265b03║ xưng ki khổ lạc ác tri thức ác bạn đảng 。điều đạt văn phật thuyết kì phá
T23n1435_p0265b04║ tăng hoại chuyển pháp luân 。hoan hỉ tác thị niệm 。cù đàm sa môn hữu đại thần
T23n1435_p0265b05║ thông lực thế 。ngã năng phá bỉ hòa hợp tăng 。ngã hảo danh thanh lưu bố tứ
T23n1435_p0265b06║ phương 。cù đàm sa môn hữu đại thần thông lực thế 。điều đạt năng phá bỉ hòa
T23n1435_p0265b07║ hợp tăng 。tiện như phật tại tăng trung toạ thời 。hữu xá lợi phất mục liên
T23n1435_p0265b08║ tại tả 。điều đạt diệc như thị 。hữu câu ca lê tả ca lưu la đề
T23n1435_p0265b09║ xá 。thời xá lợi phất mục liên bạch phật ngôn 。thế tôn 。ngã đẳng kim vãng
T23n1435_p0265b10║ điều đạt chúng trung 。hữu khả hoá giả khai đạo linh hoàn 。phật ngôn 。tùy ý 。xá
T23n1435_p0265b11║ lợi phất mục liên 。tức nghệ điều đạt giảng đường 。hữu nhất tỉ khâu 。kiến xá lợi
T23n1435_p0265b12║ phất mục liên vãng điều đạt chúng sở 。uyển chuyển đề khốc tự mộc đoạn chuyển tác
T23n1435_p0265b13║ thị niệm 。như thị ác thế 。xá lợi phất mục liên xả li thế tôn 。phản tựu
T23n1435_p0265b14║ điều đạt 。phật kiến tỉ khâu 。tri nhi cố vấn 。nhữ kim hà dĩ uyển chuyển đề
T23n1435_p0265b15║ khốc 。như tự mộc đoạn 。đáp ngôn 。thế tôn 。như thị ác thế 。xá lợi phất
T23n1435_p0265b16║ mục liên xả li như lai 。phản tựu điều đạt 。phật ngôn 。tỉ khâu 。nhược xá lợi
T23n1435_p0265b17║ phất mục liên 。xả ngã khứ 。canh cầu trí tuệ giả 。vô hữu thị xứ 。tỉ khâu
T23n1435_p0265b18║ văn phật ngữ 。tâm đại hoan hỉ 。xưng ngôn 。xá lợi phất mục liên 。xả như lai
T23n1435_p0265b19║ khứ 。canh cầu trí tuệ giả 。vô hữu thị xứ 。nhĩ thời điều đạt dao kiến xá
T23n1435_p0265b20║ lợi phất mục liên lai 。tâm đại hoan hỉ tác thị niệm 。cù đàm sa môn đệ
T23n1435_p0265b21║ nhất hảo đại đệ tử nhị nhân 。kim chuyển thuộc ngã như phật kiến xá lợi phất
T23n1435_p0265b22║ mục liên lai thời 。cử hữu thủ ngôn 。thiện lai xá lợi phất mục liên 。điều đạt
T23n1435_p0265b23║ diệc nhĩ 。kiến xá lợi phất 。mục liên lai 。diệc cử hữu thủ ngôn 。thiện lai
T23n1435_p0265b24║ xá lợi phất mục liên 。tức khiển hữu câu già lê an xá lợi phất 。khiển tả
T23n1435_p0265b25║ ca lưu la đề xá an mục liên 。như phật tại chúng trung ngữ xá lợi phất
T23n1435_p0265b26║ mục liên 。nhữ đẳng vi chúng thuyết pháp 。ngã tích thống tiểu tức 。điều đạt diệc nhĩ 。
T23n1435_p0265b27║ tại chúng trung ngữ xá lợi phất mục liên 。nhữ đẳng vi chư tỉ khâu thuyết pháp 。
T23n1435_p0265b28║ ngã tích thống tiểu tức 。như phật tứ tiết uất đa la tăng phu 。dĩ tăng già
T23n1435_p0265b29║ lê tác chấm 。hữu hiếp ngoạ 。điều đạt diệc nhĩ 。tứ tiết uất đa la tăng
T23n1435_p0265c01║ phu 。dĩ tăng già lê tác chấm 。hữu hiếp ngoạ 。thời hữu thiên thần 。thâm ái phật
T23n1435_p0265c02║ pháp cố 。linh điều đạt thụy 。chuyển tả hiếp ngoạ han thụy 寱ngữ 。tần thân
T23n1435_p0265c03║ chân bãi đoán xỉ tác thanh 。thời xá lợi phất vi chư tỉ khâu thuyết pháp 。chủng
T23n1435_p0265c04║ chủng nhân duyên tán thán phật pháp tăng giới 。chủng chủng a trái thuyết điều đạt quá
T23n1435_p0265c05║ tội ác đạo phân 。đương đoạ a tị địa ngục nhất kiếp thọ bất khả cứu 。mục
T23n1435_p0265c06║ liên tức nhập như thị thiền định 。dĩ thị định lực 。ư thị xứ một 。xuất ư
T23n1435_p0265c07║ đông phương hư không trung 。hiện tứ uy nghi hành lập toạ ngoạ 。nhập hoả quang tam
T23n1435_p0265c08║ muội 。hiện chủng chủng sắc quang thanh hoàng xích bạch tử bích phiêu lục 。thân thượng xuất
T23n1435_p0265c09║ thuỷ thân hạ xuất hoả 。hoặc thân thượng xuất hoả thân hạ xuất thuỷ 。nam tây bắc
T23n1435_p0265c10║ phương diệc phục như thị 。hiện thần biến dĩ hoàn toạ bản xứ 。thời thị chúng trung
T23n1435_p0265c11║ ngũ bá tỉ khâu 。kiến thần thông văn thuyết pháp dĩ tác thị niệm 。ngã đẳng hoặc
T23n1435_p0265c12║ thác đoạ tà đạo trung 。đệ nhị xá lợi phất 。phục vi chư tỉ khâu thuyết
T23n1435_p0265c13║ pháp 。chủng chủng nhân duyên tán thán phật pháp tăng giới 。chủng chủng a trái thuyết điều
T23n1435_p0265c14║ đạt quá tội ác đạo phân 。đương đoạ a tị địa ngục nhất kiếp thọ bất khả
T23n1435_p0265c15║ cứu 。mục liên tức nhập như thị thiền định 。dĩ thị định lực 。ư thị xứ
T23n1435_p0265c16║ một 。xuất ư đông phương hư không trung 。hiện tứ uy nghi hành lập toạ ngoạ 。nhập
T23n1435_p0265c17║ hoả quang tam muội 。hiện chủng chủng sắc quang 。thanh hoàng xích bạch tử bích phiêu lục 。
T23n1435_p0265c18║ thân thượng xuất thuỷ thân hạ xuất hoả 。hoặc thân thượng xuất hoả thân hạ xuất thuỷ 。
T23n1435_p0265c19║ nam tây bắc phương diệc phục như thị 。hiện thần biến dĩ hoàn toạ bản xứ 。đệ
T23n1435_p0265c20║ nhị chư tỉ khâu sinh nghi tác thị niệm 。ngã đẳng tại tà đạo da 。đệ tam
T23n1435_p0265c21║ xá lợi phất phục vi thuyết pháp 。chủng chủng nhân duyên tán thán phật pháp tăng giới 。
T23n1435_p0265c22║ chủng chủng a trái thuyết điều đạt quá tội ác đạo phân 。đương đoạ a tị địa
T23n1435_p0265c23║ ngục nhất kiếp thọ bất khả cứu 。mục liên tức nhập như thị thiền định 。dĩ
T23n1435_p0265c24║ thị định lực 。ư thị xứ một 。xuất ư đông phương hư không trung 。hiện tứ uy
T23n1435_p0265c25║ nghi hành lập toạ ngoạ 。nhập hoả quang tam muội 。hiện chủng chủng sắc quang 。thanh hoàng
T23n1435_p0265c26║ xích bạch tử bích phiêu lục 。thân thượng xuất thuỷ thân hạ xuất hoả 。hoặc thân thượng
T23n1435_p0265c27║ xuất hoả thân hạ xuất thuỷ 。nam tây bắc phương diệc phục như thị 。hiện thần biến
T23n1435_p0265c28║ dĩ hoàn toạ bản xứ 。đệ tam chư tỉ khâu tác thị niệm 。ngã đẳng thật thác
T23n1435_p0265c29║ định đoạ tà đạo 。xá lợi phất mục liên tức tùng toạ khởi khứ 。ngũ bá tỉ
T23n1435_p0266a01║ khâu diệc tùng toạ khởi khứ 。thời xá lợi phất mục liên cập ngũ bá tỉ khâu 。
T23n1435_p0266a02║ câu nghệ phật sở đầu diện lễ phật túc khước toạ nhất diện 。thời điều đạt giảng
T23n1435_p0266a03║ đường không vô đại chúng 。duy hữu tứ bạn tại 。ca lưu la đề xá 。tiên tại
T23n1435_p0266a04║ điều đạt tả 。điều đạt kiến mục liên lai 。khu ca lưu la đề xá an mục
T23n1435_p0266a05║ liên 。nhĩ thời ca lưu la đề xá 。dĩ thị nhân duyên cố 。dĩ hữu cước xúc
T23n1435_p0266a06║ điều đạt 。linh giác ngữ ngôn 。lạc chúng điều đạt 。xá lợi phất mục liên đoạt nhữ
T23n1435_p0266a07║ chúng khứ 。điều đạt giác dĩ kiến giảng đường không 。mê môn đoạ sàng 。thời tứ bạn
T23n1435_p0266a08║ dĩ lãnh thuỷ sái 。hoàn đắc tỉnh ngộ 。tác thị niệm 。ngã thị thích chủng tính cù
T23n1435_p0266a09║ đàm đại nhân 。bất khả quật hạ tùng tha 。ngữ chư tỉ khâu 。tiên hữu ngoại
T23n1435_p0266a10║ đạo pháp ẩn một bất liễu 。ngã kim đương phát khởi minh liễu trụ thị pháp trung 。
T23n1435_p0266a11║ nhữ đẳng đương tri 。ngã tùng kim bất phục thuộc sa môn cù đàm 。tác thị ngữ
T23n1435_p0266a12║ thời 。tức danh xả giới 。chư tỉ khâu bạch phật ngôn 。hi hữu thế tôn 。xá lợi
T23n1435_p0266a13║ phất mục liên 。cầu điều đạt tiện tật đắc kì tiện 。phật ngôn 。bất đãn kim thế
T23n1435_p0266a14║ đắc điều đạt tiện 。quá khứ thế thời diệc đắc kì tiện 。nhữ kim thiện thính 。
T23n1435_p0266a15║ phật tức quảng thuyết bản sinh nhân duyên 。ngữ chư tỉ khâu 。quá khứ thế thời 。
T23n1435_p0266a16║ hữu nhất xạ sư 。đa chư đệ tử 。sư tác thị niệm 。chư đệ tử trung đệ
T23n1435_p0266a17║ nhất xảo giả 。dĩ nữ thê chi cập tứ mã xa 。phụ thoa thiên tiến thiên kim
T23n1435_p0266a18║ tiền 。kì hậu tri nhất đệ tử tối thượng xảo xạ 。tức giá nữ dữ cập tứ
T23n1435_p0266a19║ mã xa 。phụ thoa thiên tiến cập thiên kim tiền 。đệ tử dữ nữ đồng tái
T23n1435_p0266a20║ nhất xa hoàn sở trụ xứ 。đạo trung hữu thiên tặc 。dư nhân kiến tặc ngữ đệ
T23n1435_p0266a21║ tử ngôn 。thị trung hữu thiên tặc 。mạc tùng thử đạo 。vi tặc sở não 。thị đệ
T23n1435_p0266a22║ tử phát kiêu mạn tâm 。tự thị kĩ năng 。tùng thị đạo khứ 。thời thiên tặc hạ
T23n1435_p0266a23║ đạo trắc thực 。thị đệ tử đình xa đạo trung 。khiển phụ ngữ tặc chủ 。dữ
T23n1435_p0266a24║ ngã thực phân 。phụ tức nghệ bỉ ngữ kì tặc chủ ngôn 。mỗ xạ sư đệ tử 。
T23n1435_p0266a25║ cố khiển ngã lai sách thực phân 。tặc chủ tác thị niệm 。như thị đạo trung khiển
T23n1435_p0266a26║ như thị sứ 。tất thị vô úy 。đương dữ thực phân 。chư tặc ưu sầu hàm tác
T23n1435_p0266a27║ thị niệm 。ngã đẳng dụng thị hoạt vi 。hà bất sát thị nhân thủ thị nữ tác
T23n1435_p0266a28║ phụ thủ tứ mã xa thiên tiến thiên kim tiền dụng ngữ nữ ngôn 。hoàn khứ 。bất
T23n1435_p0266a29║ dữ thực phân 。thị nữ hoàn ngôn 。bất khẳng dữ ngã đẳng thực phân 。canh khiển
T23n1435_p0266b01║ vãng ngữ ngôn 。nhược nhữ đẳng bất khẳng dữ ngã thực phân 。các khởi trang nghiêm lai
T23n1435_p0266b02║ cộng đấu chiến 。tức phục vãng ngữ 。thời bỉ tặc trung bá nhân trang nghiêm lai cộng
T23n1435_p0266b03║ đấu chiến 。đệ tử dĩ bá tiến sát bá nhân 。như thị nhị bá tam bá nãi
T23n1435_p0266b04║ chí cửu bá cửu thập cửu nhân 。duy lưu nhất tiến dĩ nghĩ tặc chủ 。tặc chủ
T23n1435_p0266b05║ tác thị niệm 。ngã dụng thị hoạt vi 。nhất nhân sát diệt thiên nhân 。tức khởi trước
T23n1435_p0266b06║ trượng tróc cung nhũ tiến 。thị nhị nhân giai thiện tri xạ câu tướng cầu 。tiện đệ
T23n1435_p0266b07║ tử tác thị niệm 。ngã vân hà đương đắc kì tiện 。tức ngữ phụ vân 。nhữ
T23n1435_p0266b08║ tiểu viễn ư bỉ ca vũ động thân 。linh trang nghiêm cụ tác thanh cử y hiện
T23n1435_p0266b09║ thân 。thị phụ tức ư nhất diện ca vũ động thân 。linh trang nghiêm cụ tác thanh
T23n1435_p0266b10║ cử y hiện thân 。tặc chủ kiến văn dĩ tâm động 。đệ tử đắc tiện phóng nhất
T23n1435_p0266b11║ tiến sát chi 。phật ngôn 。nhĩ thời xạ sư giả 。khởi dị nhân hồ 。tắc ngã thân
T23n1435_p0266b12║ thị 。đệ tử giả 。xá lợi phất thị 。nữ nhân giả 。mục liên thị 。nhĩ thời
T23n1435_p0266b13║ tặc chủ 。điều đạt thị 。nhĩ thời nhị nhân cầu tiện đắc tiện 。kim diệc cầu tiện
T23n1435_p0266b14║ đắc tiện 。nhĩ thời thế tôn 。quảng thuyết như thị bản sinh 。
T23n1435_p0266b15║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trường lão ưu ba li vấn phật ngôn 。thế tôn 。
T23n1435_p0266b16║ sở ngôn phá tăng giả 。vân hà danh phá tăng 。tề kỉ sở danh phá tăng 。phật
T23n1435_p0266b17║ ngữ ưu ba li 。dụng thập tứ phá tăng sự 。nhược tùng thị trung tùy sở dụng
T23n1435_p0266b18║ sự 。thập tứ giả 。phi pháp thuyết pháp 。pháp thuyết phi pháp 。phi thiện thuyết thiện 。
T23n1435_p0266b19║ thiện thuyết phi thiện 。phạm thuyết phi phạm 。phi phạm thuyết phạm 。khinh thuyết trùng 。trùng thuyết
T23n1435_p0266b20║ khinh 。hữu tàn thuyết vô tàn 。vô tàn thuyết hữu tàn 。thường sở hành pháp thuyết phi
T23n1435_p0266b21║ thường sở hành pháp 。phi thường sở hành pháp thuyết thường sở hành pháp 。phi thuyết ngôn
T23n1435_p0266b22║ thuyết 。thuyết ngôn phi thuyết 。ư thị trung phi pháp thuyết pháp thâu lan già 。pháp thuyết
T23n1435_p0266b23║ phi pháp thâu la già 。phi thiện thuyết thiện thâu la già 。thiện thuyết phi thiện
T23n1435_p0266b24║ thâu la già 。phi phạm thuyết phạm thâu lan già 。phạm thuyết phi phạm thâu lan
T23n1435_p0266b25║ già 。hữu tàn thuyết vô tàn thâu lan già 。vô tàn thuyết hữu tàn thâu lan già 。
T23n1435_p0266b26║ khinh thuyết trùng thâu lan già 。trùng thuyết khinh thâu lan già 。thường sở hành pháp thuyết
T23n1435_p0266b27║ phi thường sở hành pháp thâu lan già 。phi thường sở hành pháp thuyết thường sở hành
T23n1435_p0266b28║ pháp thâu lan già 。phi thuyết ngôn thuyết thâu lan già 。thuyết ngôn phi thuyết thâu lan
T23n1435_p0266b29║ già 。nhược thị tỉ khâu phi pháp thuyết pháp 。dĩ thị phi pháp giáo chúng chiết phục
T23n1435_p0266c01║ chúng 。phá hòa hợp tăng 。phá hòa hợp tăng dĩ đắc đại tội 。đắc đại tội dĩ 。
T23n1435_p0266c02║ nhất kiếp thọ đoạ a tị địa ngục trung 。nhược tỉ khâu phi pháp thuyết pháp pháp
T23n1435_p0266c03║ thuyết phi pháp 。phi thiện thuyết thiện thiện thuyết phi thiện 。phạm thuyết phi phạm phi phạm
T23n1435_p0266c04║ thuyết phạm 。hữu tàn thuyết vô tàn vô tàn thuyết hữu tàn 。khinh thuyết trùng trùng thuyết
T23n1435_p0266c05║ khinh 。thường sở hành pháp thuyết phi thường sở hành pháp 。phi thường sở hành pháp thuyết
T23n1435_p0266c06║ thường sở hành pháp 。thuyết ngôn phi thuyết phi thuyết ngôn thuyết 。nhược tỉ khâu dĩ thị
T23n1435_p0266c07║ đẳng thập tứ phi pháp 。giáo chúng chiết phục chúng phá hòa hợp tăng phá hòa hợp
T23n1435_p0266c08║ tăng dĩ đắc đại tội 。đắc đại tội dĩ 。nhất kiếp thọ đoạ a tị địa ngục
T23n1435_p0266c09║ trung 。ưu ba li 。thị thập tứ sự danh phá tăng 。nhược thập tứ sự trung tùy
T23n1435_p0266c10║ dụng hà sự 。diệc danh phá tăng 。nhược tỉ khâu phi pháp trung sinh phi pháp
T23n1435_p0266c11║ tưởng 。ư phá tăng trung sinh phi pháp kiến 。tri phá tăng thị phi pháp 。dĩ thị
T23n1435_p0266c12║ tâm phá tăng 。đắc nghịch tội 。nhược tỉ khâu phi pháp trung sinh phi pháp tưởng 。phá
T23n1435_p0266c13║ tăng trung sinh nghi 。dĩ thị tâm phá tăng 。đắc nghịch tội 。nhược tỉ khâu phi pháp
T23n1435_p0266c14║ trung sinh phi pháp tưởng 。phá tăng trung sinh thị pháp kiến 。thị nhân bất đắc
T23n1435_p0266c15║ nghịch tội 。nhược tỉ khâu phi pháp trung sinh pháp tưởng 。phá tăng trung sinh pháp kiến 。
T23n1435_p0266c16║ thị tỉ khâu bất đắc nghịch tội 。nhược tỉ khâu phi pháp trung sinh pháp tưởng 。phá
T23n1435_p0266c17║ tăng nhân duyên trung sinh nghi 。thị tỉ khâu bất đắc nghịch tội 。ưu ba li hựu
T23n1435_p0266c18║ vấn phật ngôn 。thế tôn 。vân hà danh hòa hợp tăng 。phật ngữ ưu ba li 。hữu
T23n1435_p0266c19║ thập tứ sự 。danh phá tăng 。nhược diệt thử sự 。danh hòa hợp tăng 。thập tứ
T23n1435_p0266c20║ giả 。phi pháp thuyết phi pháp 。pháp thuyết pháp 。thiện thuyết thiện 。phi thiện thuyết phi
T23n1435_p0266c21║ thiện 。phạm thuyết phạm 。phi phạm thuyết phi phạm 。hữu tàn thuyết hữu tàn 。vô tàn thuyết
T23n1435_p0266c22║ vô tàn 。khinh thuyết khinh 。trùng thuyết trùng 。thường sở hành pháp thuyết thường sở hành pháp 。
T23n1435_p0266c23║ phi thường sở hành pháp thuyết phi thường sở hành pháp 。thuyết ngôn thị thuyết 。phi thuyết
T23n1435_p0266c24║ ngôn phi thuyết 。nhược tỉ khâu phi pháp thuyết phi pháp 。dĩ thị giáo chúng chiết phục
T23n1435_p0266c25║ chúng hòa hợp phá chúng 。vĩnh thụ thiên thượng lạc 。nhược tỉ khâu như pháp thuyết như
T23n1435_p0266c26║ pháp 。dĩ thị giáo chúng chiết phục chúng hòa hợp phá chúng 。vĩnh thụ thiên thượng
T23n1435_p0266c27║ lạc 。nhược tỉ khâu thiện thuyết thiện phi thiện thuyết phi thiện 。phạm thuyết phạm phi phạm
T23n1435_p0266c28║ thuyết phi phạm 。hữu tàn thuyết hữu tàn vô tàn thuyết vô tàn 。khinh thuyết khinh trùng
T23n1435_p0266c29║ thuyết trùng 。thường sở hành pháp thuyết thường sở hành pháp 。phi thường sở hành pháp thuyết
T23n1435_p0267a01║ phi thường sở hành pháp 。thuyết ngôn thuyết phi thuyết ngôn phi thuyết 。nhược dĩ thị đẳng
T23n1435_p0267a02║ thập tứ pháp 。giáo chúng chiết phục chúng hòa hợp phá chúng 。vĩnh thụ thiên thượng lạc 。
T23n1435_p0267a03║ thị danh thập tứ sự hòa hợp tăng 。nhược tỉ khâu tùng thập tứ sự trung 。tùy
T23n1435_p0267a04║ sở dụng sự hòa hợp tăng 。vĩnh thụ thiên thượng lạc 。phật ngữ ưu ba li 。nhất
T23n1435_p0267a05║ tỉ khâu bất năng phá hòa hợp tăng 。nhược nhị nhược tam tứ ngũ lục thất bát 。
T23n1435_p0267a06║ diệc bất năng phá hòa hợp 。tỉ khâu tăng cực thiểu nãi chí cửu thanh tịnh đồng
T23n1435_p0267a07║ kiến tỉ khâu 。năng phá hòa hợp tỉ khâu tăng ưu ba li 。nhất tỉ khâu ni
T23n1435_p0267a08║ bất năng phá hòa hợp tăng 。nhược nhị nhược tam tứ ngũ lục thất bát cửu thanh
T23n1435_p0267a09║ tịnh đồng kiến tỉ khâu ni 。diệc bất năng phá hòa hợp tăng 。ưu ba li 。phi
T23n1435_p0267a10║ nhất thức xoa ma ni 。phi nhất sa di sa di ni 。phi nhất xuất gia xuất
T23n1435_p0267a11║ gia ni năng phá hòa hợp tăng 。nhược nhị nhược tam tứ ngũ lục thất bát cửu
T23n1435_p0267a12║ thanh tịnh đồng kiến 。diệc bất năng phá hòa hợp tăng 。ưu ba li 。hữu nhị nhân
T23n1435_p0267a13║ duyên 。danh phá tăng 。nhất xướng thuyết nhị thủ trù 。xướng thuyết giả 。như điều đạt ư
T23n1435_p0267a14║ tăng trung nãi chí đệ nhị đệ tam xướng ngôn 。ngã điều đạt tác thị ngữ 。thủ
T23n1435_p0267a15║ trù giả 。như điều đạt sơ xướng cánh cộng tứ bạn thủ trù 。trường lão ưu ba
T23n1435_p0267a16║ li vấn phật ngôn 。thế tôn 。tấn tỉ khâu năng phá tăng bất 。cập tùy thuận tấn
T23n1435_p0267a17║ tỉ khâu 。trợ tùy thuận tấn tỉ khâu 。nhược tác tấn tỉ khâu 。cập tùy thuận tác
T23n1435_p0267a18║ tấn tỉ khâu 。trợ tùy thuận tác tấn tỉ khâu 。nhược đại trường lão 。cập tùy thuận
T23n1435_p0267a19║ đại trường lão tỉ khâu 。trợ tùy thuận đại trường lão tỉ khâu 。giai năng phá tăng
T23n1435_p0267a20║ bất 。phật ngôn 。nhất thiết tỉ khâu giai năng phá tăng 。duy trừ tấn nhân 。bất
T23n1435_p0267a21║ năng phá tăng 。
T23n1435_p0267a22║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。dĩ mộc bổng tự đả trị
T23n1435_p0267a23║ thân 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư sa môn thích tử tự ngôn thiện hảo hữu
T23n1435_p0267a24║ đức 。dĩ mộc bổng tự trị thân 。như vương như đại thần 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0267a25║ ngôn 。tùng kim bất ưng dĩ mộc bổng trị thân 。trị giả đột cát la 。chư tỉ
T23n1435_p0267a26║ khâu dĩ mộc hoàn tự trị thân 。phật ngôn 。tùng kim bất thính dĩ mộc hoàn trị
T23n1435_p0267a27║ thân 。trị giả đột cát la 。phật tại xá vệ quốc 。lục quần tỉ khâu tẩy dục 。
T23n1435_p0267a28║ dĩ bào quát thân mao thoát 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư sa môn thích
T23n1435_p0267a29║ tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。tẩy dục dĩ bào quát thân mao thoát 。như vương
T23n1435_p0267b01║ như đại thần 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim tẩy dục bất thính dĩ
T23n1435_p0267b02║ bào quát thân mao thoát 。quát giả đột cát la 。nhĩ thời hữu tỉ khâu 。danh
T23n1435_p0267b03║ cường kì la đa mao 。tẩy dục dĩ mao trung thuỷ thấp y lạn hoại thân thể
T23n1435_p0267b04║ xú uế 。thị sự bạch phật 。nguyện thính tẩy dục thời dĩ bào quát khứ thuỷ 。
T23n1435_p0267b05║ phật ngôn thính 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu dĩ hương đồ thân 。chư cư sĩ a
T23n1435_p0267b06║ trái ngôn 。chư tỉ khâu tự ngôn thiện hảo hữu đức 。dĩ hương đồ thân 。như vương
T23n1435_p0267b07║ như đại thần 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất thính dĩ hương đồ thân 。
T23n1435_p0267b08║ đồ giả đột cát la 。lục quần tỉ khâu dĩ chưởng trị thân 。chư cư sĩ a
T23n1435_p0267b09║ trái ngôn 。chư tỉ khâu tự ngôn thiện hảo hữu đức 。dĩ chưởng trị thân 。như vương
T23n1435_p0267b10║ như đại thần 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất thính dĩ chưởng trị thân 。
T23n1435_p0267b11║ trị thân giả đột cát la 。chưởng hữu nhị chủng 。thủ chưởng cước chưởng 。thủ
T23n1435_p0267b12║ chưởng trị đột cát la 。cước chưởng trị diệc đột cát la 。trừ thủ chưởng cước
T23n1435_p0267b13║ chưởng 。dĩ dư thân phân trị giả diệc đột cát la 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu
T23n1435_p0267b14║ tựu trụ trị thân thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất thính tựu trụ trị
T23n1435_p0267b15║ thân 。tựu trị giả đột cát la 。lục quần tỉ khâu tựu bích trị thân tựu thạch
T23n1435_p0267b16║ trị thân phật 。ngôn tùng 。kim bất ưng tựu bích thạch trị thân 。tựu trị giả đột
T23n1435_p0267b17║ cát la 。
T23n1435_p0267b18║ phật tại ca duy la vệ quốc 。nhĩ thời thích ma nam 。thỉnh phật cập tăng minh
T23n1435_p0267b19║ nhật thực 。phật mặc nhiên thụ 。thích ma nam 。tri phật mặc nhiên thụ thỉnh dĩ 。
T23n1435_p0267b20║ đầu diện lễ phật túc hữu nhiễu nhi khứ 。hoàn xá thông dạ biện chủng chủng đa mĩ
T23n1435_p0267b21║ ẩm thực 。tảo khởi phu toạ xứ 。khiển sứ bạch phật thời đáo 。duy thánh tri thời 。
T23n1435_p0267b22║ nhĩ thời chư tỉ khâu dĩ du đồ túc 。thị quốc đa trần độ trước tỉ khâu
T23n1435_p0267b23║ cước 。chư cư sĩ phụ dĩ lưỡng thủ tiếp tỉ khâu túc tác lễ 。nhiên hậu tẩy
T23n1435_p0267b24║ thủ tróc bát hạ thực 。hữu tỉ khâu ngữ cư sĩ phụ ngôn 。tiên tẩy thủ dĩ
T23n1435_p0267b25║ tróc bát 。đáp ngôn 。dĩ tẩy 。nhược nhữ bất du đồ cước thượng lai giả 。đương
T23n1435_p0267b26║ hữu hà quá 。phật kiến cư sĩ phụ a trái tỉ khâu tác như thị sự 。phật
T23n1435_p0267b27║ thực hậu hoàn tăng phòng 。dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0267b28║ tùng kim bất ưng dĩ du đồ túc nhập bạch y gia 。đồ túc nhập bạch
T23n1435_p0267b29║ y xá giả đột cát la 。nhược hữu nê hữu sang đồ nhập giả bất phạm 。lục
T23n1435_p0267c01║ quần tỉ khâu du đồ đầu 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư sa môn thích
T23n1435_p0267c02║ tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。dĩ du đồ đầu như bạch y 。phật ngôn 。tùng
T23n1435_p0267c03║ kim bất thính tỉ khâu dĩ du đồ đầu 。đồ giả đột cát la 。nhược tân thế
T23n1435_p0267c04║ phát nhược đầu thống nhược phòng xá nội đồ giả bất phạm 。lục quần tỉ khâu trang
T23n1435_p0267c05║ nghiêm diện mục 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư tỉ khâu tự ngôn thiện hảo hữu
T23n1435_p0267c06║ đức 。trang nghiêm diện mục 。như vương như đại thần 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0267c07║ tùng kim bất ưng trang nghiêm diện mục 。trang nghiêm giả đột cát la 。lục quần tỉ
T23n1435_p0267c08║ khâu dĩ trang nghiêm cố hoạ nhãn 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0267c09║ tự ngôn thiện hảo hữu đức 。hoạ nhãn như vương như đại thần 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0267c10║ phật ngôn 。tùng kim bất thính tỉ khâu vi trang nghiêm cố hoạ nhãn 。hoạ giả đột
T23n1435_p0267c11║ cát la 。hoạ nhãn hữu ngũ chủng 。nhất giả mặc hoạ 。nhị giả không thanh hoạ 。
T23n1435_p0267c12║ tam giả tạp hoạ 。tứ giả hoa hoạ 。ngũ giả thụ hiệp hoạ 。nhược vi trị bệnh
T23n1435_p0267c13║ cố hoạ nhãn bất phạm 。lục quần tỉ khâu oản thượng hệ lũ 。chư cư sĩ
T23n1435_p0267c14║ a trái ngôn 。chư tỉ khâu tự ngôn thiện hảo hữu đức 。dĩ tạp sắc lũ hệ
T23n1435_p0267c15║ oản thượng 。như vương như đại thần 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất
T23n1435_p0267c16║ thính dĩ tạp sắc lũ hệ oản thượng 。hệ giả đột cát la 。lục quần tỉ khâu
T23n1435_p0267c17║ lũ lạc dịch 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư tỉ khâu tự ngôn thiện hảo hữu
T23n1435_p0267c18║ đức 。dĩ lũ lạc dịch như bà la môn 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng
T23n1435_p0267c19║ kim bất thính tỉ khâu dĩ lũ lạc dịch 。lạc dịch giả đột cát la 。lục quần
T23n1435_p0267c20║ tỉ khâu súc trang nghiêm thân cụ 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư sa môn thích
T23n1435_p0267c21║ tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。súc trang nghiêm thân cụ tự trang nghiêm thân 。như
T23n1435_p0267c22║ vương như đại thần 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất thính tỉ khâu súc
T23n1435_p0267c23║ trang nghiêm thân cụ 。súc giả đột cát la 。lục quần tỉ khâu dĩ tí xuyến tự
T23n1435_p0267c24║ trang nghiêm 。phật ngôn 。bất ưng súc tí xuyến tự trang nghiêm 。súc giả đột cát la 。
T23n1435_p0267c25║ lục quần tỉ khâu trước chỉ hoàn 。như vương như đại thần 。phật ngôn 。bất ưng trước
T23n1435_p0267c26║ chỉ hoàn 。trước giả đột cát la 。lục quần tỉ khâu trước anh lạc 。phật ngôn 。tỉ
T23n1435_p0267c27║ khâu bất ưng trước anh lạc 。trước giả đột cát la 。lục quần tỉ khâu trước lũ
T23n1435_p0267c28║ tí xuyến 。phật ngôn 。tỉ khâu bất ưng trước lũ tí xuyến trước giả đột cát
T23n1435_p0267c29║ la 。lục quần tỉ khâu dĩ kim ngân toả nhiếp xuyên nhĩ 。phật ngôn 。bất đắc dĩ
T23n1435_p0268a01║ toả nhiếp xuyên nhĩ 。xuyên nhĩ giả đột cát la 。trường lão bạt đề 。bản bạch
T23n1435_p0268a02║ y thời trước bồ đào diệp nhiếp 。tác tỉ khâu dĩ bản tập khí cố 。do
T23n1435_p0268a03║ cố trước chi 。chư cư sĩ a trái ngôn 。thị tỉ khâu trước bồ đào diệp
T23n1435_p0268a04║ nhiếp 。như vương như đại thần 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất ưng
T23n1435_p0268a05║ trước 。trước giả đột cát la 。phật già nhất thiết trang nghiêm cụ cố 。lục quần tỉ
T23n1435_p0268a06║ khâu tiện dĩ tệ bạch mẫn thụ diệp thụ bì mộc bạch lạp duyên tích tác nhĩ quyển
T23n1435_p0268a07║ trước 。chư cư sĩ ngôn 。nhữ đẳng bất trước kim ngân diệp nhiếp 。hà dụng quyển nhĩ
T23n1435_p0268a08║ vi 。phật ngôn 。tùng kim bất thính tỉ khâu dĩ tệ bạch mẫn thụ diệp thụ bì
T23n1435_p0268a09║ mộc bạch lạp duyên tích tác nhĩ quyển trước 。trước giả đột cát la 。nãi chí dĩ
T23n1435_p0268a10║ thảo trâm xuyên nhĩ khổng trung giả đột cát la 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu trước
T23n1435_p0268a11║ nhĩ hoàn 。phật ngôn 。bất ưng trước nhĩ hoàn 。trước giả đột cát la 。hựu lục quần
T23n1435_p0268a12║ tỉ khâu súc ước phát bảo vật 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư sa môn thích
T23n1435_p0268a13║ tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。súc ước phát bảo vật 。như vương như đại thần 。
T23n1435_p0268a14║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất ưng súc ước phát bảo vật 。súc giả
T23n1435_p0268a15║ đột cát la 。hựu lục quần tỉ khâu trước kim man 。chư cư sĩ a trái ngôn 。
T23n1435_p0268a16║ sa môn thích tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。trước kim man như vương như đại
T23n1435_p0268a17║ thần 。phật ngôn 。tỉ khâu bất ưng trước kim man 。trước giả đột cát la 。hựu lục
T23n1435_p0268a18║ quần tỉ khâu trị trảo sứ bạch 。phật ngôn 。bất ưng trị trảo sứ bạch 。trị
T23n1435_p0268a19║ giả đột cát la 。phật tại vương xá thành 。nhĩ thời chư tỉ khâu nhập vương xá
T23n1435_p0268a20║ thành khí thực 。đắc am la quả am la quả canh 。chư tỉ khâu ngôn 。phật bất
T23n1435_p0268a21║ thính ngã đẳng thụ am la quả am la quả canh 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0268a22║ tùng kim thính tỉ khâu thụ am la quả am la quả canh 。phật tại vương xá
T23n1435_p0268a23║ thành 。nhĩ thời bình sa vương 。hữu am la thụ thường sinh quả 。vương tín kính phật
T23n1435_p0268a24║ pháp cố 。vấn chư tỉ khâu 。thực am la quả bất 。đáp ngôn thực 。vương ngôn 。
T23n1435_p0268a25║ thực ngã thử am la thụ quả 。thị thủ quả nhân bất tín kính phật pháp 。hữu
T23n1435_p0268a26║ hoàng thục hảo quả 。lưu tác vương phân cập phu nhân vương tử đại thần đại quan
T23n1435_p0268a27║ phân 。thử quả trung hữu sinh giả thanh giả ứ giả huỷ điểu sở lạc giả 。trì
T23n1435_p0268a28║ dữ tỉ khâu 。lục quần tỉ khâu đáo thị xứ 。thủ hoàng thục hảo quả dĩ 。ngữ
T23n1435_p0268a29║ thủ quả nhân 。thụ dữ ngã lai 。thị nhân đáp ngôn 。nhữ đẳng dĩ thủ 。hà tu
T23n1435_p0268b01║ canh thụ 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị
T23n1435_p0268b02║ sự tâm bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị nhân duyên tập tỉ khâu
T23n1435_p0268b03║ tăng 。tập tỉ khâu tăng dĩ 。vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự
T23n1435_p0268b04║ bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái lục quần
T23n1435_p0268b05║ tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。tiên tự xúc am la quả 。nhiên hậu tùng tịnh
T23n1435_p0268b06║ nhân thụ đạm 。tùng kim tỉ khâu 。nhược tự thủ xúc am la quả 。hậu tùng tịnh
T23n1435_p0268b07║ nhân thụ giả bất ưng thực 。thực giả đột cát la 。như am la quả 。dư nhất
T23n1435_p0268b08║ thiết quả diệc như thị 。
T23n1435_p0268b09║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời kiêu tát la quốc ba tư nặc vương 。khiển sứ
T23n1435_p0268b10║ chí bình sa vương sở 。tán thán ba tư nặc vương ngôn 。ngã vương thiện hảo hữu
T23n1435_p0268b11║ phúc đức 。tứ bình tự nhiên hữu nhũ mãn 。dĩ cung vương ẩm 。tự nhiên canh mễ
T23n1435_p0268b12║ nhật mãn bát ẩu khí 。dĩ cung vương thực 。bình sa vương diệc tự tán thán kỉ
T23n1435_p0268b13║ quốc 。ngã thử độ hữu am la quả thường sinh 。thụ đề cư sĩ thụ quả
T23n1435_p0268b14║ sinh diệu y 。bình sa vương tức khiển tín sắc thủ viên nhân 。tống am la
T23n1435_p0268b15║ quả 。thủ viên nhân tác thị niệm 。dĩ thử sa môn thủ quả nhân duyên cố 。thế
T23n1435_p0268b16║ tôn tất già tỉ khâu đạm am la quả 。thủ viên nhân tức ngữ vương sứ ngôn 。
T23n1435_p0268b17║ thử viên vô hữu am la quả 。sở hữu quả sa môn thích tử tiên dĩ đạm
T23n1435_p0268b18║ tận 。sứ hoàn bạch vương 。thủ viên nhân ngôn 。sở hữu am la quả 。sa môn thích
T23n1435_p0268b19║ tử tiên dĩ đạm tận 。vương ngôn 。ngã diệc tự tri thử 。phi quả thời 。nhược thiểu
T23n1435_p0268b20║ đa hữu giả 。khả kì bỉ sứ linh tri tướng mạo 。thủ viên nhân đắc thiểu đa
T23n1435_p0268b21║ quả dĩ 。vãng tống phụng vương 。hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn
T23n1435_p0268b22║ thị sự tâm bất hỉ 。a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。đạm am la thường
T23n1435_p0268b23║ sinh quả 。linh quán đỉnh vương tự khiển sứ sách bất đắc 。a trái dĩ dĩ
T23n1435_p0268b24║ thị sự bạch phật 。phật dĩ thị nhân duyên tập tỉ khâu tăng 。tập tăng dĩ phật
T23n1435_p0268b25║ chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu 。đạm am la thường sinh quả 。
T23n1435_p0268b26║ linh quán đỉnh vương tự khiển sứ sách bất đắc 。chủng chủng nhân duyên a trái dĩ 。
T23n1435_p0268b27║ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim am la thường sinh quả bất ưng đạm 。đạm giả đột
T23n1435_p0268b28║ cát la 。
T23n1435_p0268b29║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu nhập xá vệ quốc khí thực 。đắc
T23n1435_p0268c01║ am la canh 。chư tỉ khâu nghi bất thụ 。tác thị niệm 。ngã đẳng tương bất đoạ
T23n1435_p0268c02║ khí mĩ thực da 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược bất sách tha tự dữ đắc
T23n1435_p0268c03║ thủ 。kiêu tát la quốc nhất trụ xứ tăng đắc thí quả 。chư tỉ khâu bất tri
T23n1435_p0268c04║ vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng dĩ ngũ chủng tác tịnh đạm 。hà vị
T23n1435_p0268c05║ vi ngũ 。hoả tịnh đao tịnh trảo tịnh anh vũ tịnh tử bất sinh tịnh 。
T23n1435_p0268c06║ phật tại sô ma quốc 。nhĩ thời a na luật cộng hành đệ tử khẩu kiền bệnh 。
T23n1435_p0268c07║ y sư giáo hàm a ma lặc 。khẩu khả đắc sai 。đệ tử đáp ngôn 。phật
T23n1435_p0268c08║ vị thính ngã hàm a ma lặc thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tỉ khâu khẩu
T23n1435_p0268c09║ bệnh hàm a ma lặc 。hà dĩ cố 。khẩu kiền bệnh tướng nghi cố 。hữu kiêu tát
T23n1435_p0268c10║ la quốc nhất trụ xứ 。tăng đắc thí quả 。tùng tịnh nhân thụ vị tác tịnh 。chư
T23n1435_p0268c11║ tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng thực ngoại phu 。mạc
T23n1435_p0268c12║ thực tử 。phật tại vương xá thành 。nhĩ thời thụ đề cư sĩ cử vật 。khách tùng
T23n1435_p0268c13║ hải trung hoàn trì nhất chiên đàn đoạn 。hướng thụ đề cư sĩ 。cư sĩ đại phú 。
T23n1435_p0268c14║ đa kim ngân trân bảo 。xa cừ mã não san hô đẳng vô lượng 。đắc thị
T23n1435_p0268c15║ chiên đàn bất dĩ tại ý 。tức sứ tác chiên đàn bát trước lạc nang trung 。huyền
T23n1435_p0268c16║ cao tượng nha dặc thượng 。tác thị ngôn 。nhược sa môn bà la môn bất dĩ thê
T23n1435_p0268c17║ trượng năng đắc giả tiện thủ 。nhĩ thời phú lâu na ca diệp 。văn thụ đề cư
T23n1435_p0268c18║ sĩ vi ngã cố tác chiên đàn bát 。tức vãng vấn ngôn 。nhữ vi ngã tác chiên
T23n1435_p0268c19║ đàn bát da 。cư sĩ đáp ngôn 。ngã tác chiên đàn bát huyền cao tượng nha dặc
T23n1435_p0268c20║ thượng 。sa môn bà la môn bất dĩ thê trượng năng đắc giả dữ 。phú lâu na
T23n1435_p0268c21║ tác thị niệm 。cư sĩ dục kiến thần thông lực 。tức thiêu đầu nhi khứ 。ma
T23n1435_p0268c22║ già lê câu xa tử 。san xà da tì la đồ tử 。ni kiền đà nhược
T23n1435_p0268c23║ đề tử 。ca cầu đà ca chiên diên 。a kì đà sí xá khâm bà la 。
T23n1435_p0268c24║ văn thụ đề cư sĩ vi ngã tác chiên đàn bát 。vãng nghệ kì sở vấn ngôn 。
T23n1435_p0268c25║ nhữ vi ngã tác chiên đàn bát da 。cư sĩ ngôn 。ngã tác chiên đàn bát huyền
T23n1435_p0268c26║ cao tượng nha dặc thượng 。sa môn bà la môn bất dĩ thê trượng năng đắc giả
T23n1435_p0268c27║ dữ 。phi bất dữ 。giai tác thị niệm 。thị cư sĩ dục kiến thần thông lực cố
T23n1435_p0268c28║ thiêu đầu nhi khứ 。nhĩ thời trường lão tân đầu lô phả la đoạ 。văn thụ
T23n1435_p0268c29║ đề cư sĩ tác chiên đàn bát lạc nang thịnh huyền cao tượng nha dặc thượng sa môn
T23n1435_p0269a01║ bà la môn bất dĩ thê trượng năng đắc giả dữ phi bất dữ 。văn dĩ nghệ
T23n1435_p0269a02║ mục liên sở ngôn 。trường lão mục liên 。nhữ tri bất 。thụ đề cư sĩ tác chiên
T23n1435_p0269a03║ đàn bát lạc nang thịnh huyền cao tượng nha dặc thượng tác thị ngôn 。chư sa môn
T23n1435_p0269a04║ bà la môn bất dĩ thê trượng năng thủ giả dữ phi bất dữ 。mục liên ngôn 。
T23n1435_p0269a05║ nhữ sư tử hống trung đệ nhất 。tiện khả vãng thủ 。nhĩ thời trường lão tân
T23n1435_p0269a06║ đầu lô phả la đoạ 。quá dạ trung tiền trước y trì bát 。dĩ hảo uy nghi
T23n1435_p0269a07║ hành trụ toạ lập 。vãng nghệ thụ đề cư sĩ xá 。thụ đề cư sĩ 。dao
T23n1435_p0269a08║ kiến tân đầu lô hành trụ toạ lập uy nghi thanh tịnh trước y trì bát 。tác
T23n1435_p0269a09║ thị niệm 。như thị tỉ khâu hành trụ toạ lập uy nghi thanh tịnh trước y trì
T23n1435_p0269a10║ bát 。tất năng thủ bát 。cư sĩ tức tùng toạ khởi 。thiên đản hữu kiên hợp chưởng
T23n1435_p0269a11║ hướng tân đầu lô ngôn 。thiện lai phả la đoạ 。cửu bất lai thử 。mệnh tựu tòa
T23n1435_p0269a12║ toạ 。thụ đề cư sĩ đầu diện lễ phả la đoạ túc 。tân đầu lô toạ dĩ
T23n1435_p0269a13║ vấn cư sĩ ngôn 。nhữ thật tác chiên đàn bát thịnh lạc nang trung huyền cao tượng
T23n1435_p0269a14║ nha dặc thượng tác thị ngôn 。chư sa môn bà la môn bất dĩ thê trượng năng
T23n1435_p0269a15║ thủ giả dữ phi bất dữ 。đáp ngôn 。thật nhĩ 。tân đầu lô tức nhập như thị
T23n1435_p0269a16║ thiền định 。tiện ư tòa thượng thân thủ thủ bát dĩ kì cư sĩ 。cư sĩ ngữ
T23n1435_p0269a17║ ngôn 。như ngã tiên ngữ tức tiện thuộc nhữ 。cư sĩ hựu ngôn 。tạm dữ ngã lai 。
T23n1435_p0269a18║ tức thủ bát nhập 。thịnh mãn canh mễ phạn thụ dữ tân đầu lô 。tân đầu lô
T23n1435_p0269a19║ thực dĩ 。tiện trì thị bát kì chư tỉ khâu ngôn 。nhữ đẳng khán thị bát hương
T23n1435_p0269a20║ hảo khả ái 。chư tỉ khâu ngôn 。thật nhĩ 。tùng hà xứ đắc 。tân đầu lô quảng
T23n1435_p0269a21║ thuyết thượng sự 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị
T23n1435_p0269a22║ sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。vi
T23n1435_p0269a23║ xích loã ngoại đạo vật cố 。vị thụ đại giới nhân tiền 。hiện quá nhân thánh pháp 。
T23n1435_p0269a24║ a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。tri nhi cố
T23n1435_p0269a25║ vấn tân đầu lô phả la đoạ 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác
T23n1435_p0269a26║ thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên a trái tân đầu lô 。vân hà danh tỉ khâu 。
T23n1435_p0269a27║ vi xích loã ngoại đạo vật mộc bát cố 。ư vị thụ đại giới nhân tiền hiện
T23n1435_p0269a28║ quá nhân thánh pháp 。a trái dĩ ngữ phả la đoạ 。tận hình thọ tấn nhữ 。bất
T23n1435_p0269a29║ ưng thử diêm phù đề trụ 。tân đầu lô thụ phật giáo dĩ đầu diện lễ phật
T23n1435_p0269b01║ túc hữu nhiễu hoàn tự phòng 。sở thụ tăng ngoạ cụ sàng tháp 。tận dĩ hoàn tăng 。
T23n1435_p0269b02║ trì y bát nhập như thị định ư diêm phù đề một cù da ni hiện 。đáo
T23n1435_p0269b03║ dĩ đa giáo hoá ưu bà tắc ưu bà di 。đa súc đệ tử 。khởi tăng phòng
T23n1435_p0269b04║ phòng xá 。súc cộng hành đệ tử cận hành đệ tử 。quảng tuyên phật pháp 。phật nhĩ
T23n1435_p0269b05║ thời khiển 。tân đầu lô khứ bất cửu tập tỉ khâu tăng 。tập tăng dĩ ngữ chư
T23n1435_p0269b06║ tỉ khâu 。tùng kim bất thính súc bát chủng 。bát hà đẳng bát 。kim bát ngân bát
T23n1435_p0269b07║ lưu li bát ma ni châu bát đồng bát bạch lạp bát mộc bát thạch bát 。súc
T23n1435_p0269b08║ giả đột cát la 。thính nhữ đẳng súc nhị chủng bát 。thiết bát ngoã bát 。ngoã bát
T23n1435_p0269b09║ hỉ phá 。phật ngôn 。xuyết dụng 。ưu ba li vấn phật 。dĩ hà vật xuyết 。phật
T23n1435_p0269b10║ ngôn 。ưng dụng mao sô ma kiếp bối ma văn xà thảo bà bà thảo 。bỉ
T23n1435_p0269b11║ quốc đa nhiệt cố 。xuyết trung sinh huỷ 。phật ngôn 。ưng giải xuyết sái dĩ hoàn
T23n1435_p0269b12║ xuyết 。chư tỉ khâu nhật nhật giải sái hoàn xuyết bì cực 。hữu nhất tỉ khâu năng
T23n1435_p0269b13║ đoán đồng 。thị tỉ khâu bạch phật ngôn 。nguyện thính dĩ nhị chủng vật xuyết bát nhược
T23n1435_p0269b14║ thiết nhược đồng 。phật ngôn 。thính dụng nhược thiết nhược đồng 。
T23n1435_p0269b15║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu tỉ khâu 。khởi dục tâm cố 。tự tiệt
T23n1435_p0269b16║ nam căn khổ não thùy tử 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhữ
T23n1435_p0269b17║ đẳng khán thị si nhân 。ưng đoán dị sở đoán dị 。ưng đoán giả 。tham dục sân
T23n1435_p0269b18║ khuể ngu si 。như thị a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất thính đoán nam
T23n1435_p0269b19║ căn 。đoán giả thâu lan già 。phục hữu tỉ khâu 。vi tác dục phá tân cố 。
T23n1435_p0269b20║ độc xà tùng hủ mộc trung xuất niết tỉ khâu chỉ 。tỉ khâu tác thị niệm 。thử
T23n1435_p0269b21║ độc tất nhập thân 。tức tự đoán chỉ 。do thị chỉ quệ 。chư cư sĩ nhập
T23n1435_p0269b22║ tự trung kiến tỉ khâu quệ chỉ tác thị ngôn sa môn thích tử diệc hữu
T23n1435_p0269b23║ quệ chỉ 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị
T23n1435_p0269b24║ sự tâm bất hỉ 。thị sự bạch phật 。phật chủng chủng nhân duyên a trái 。vân
T23n1435_p0269b25║ hà danh tỉ khâu 。tự đoán chỉ 。như thị a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim
T23n1435_p0269b26║ bất ưng tự đoán chỉ 。tự đoán chỉ giả đột cát la 。phật ngôn 。tùng kim
T23n1435_p0269b27║ hữu như thị nhân duyên 。thính dĩ mẫn triền chỉ dĩ đao thứ xuất độc hữu lục
T23n1435_p0269b28║ quần tỉ khâu 。vãng quan kĩ lạc ca vũ 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư sa
T23n1435_p0269b29║ môn thích tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。vãng quan thính kĩ lạc ca vũ 。như
T23n1435_p0269c01║ vương như đại thần 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn
T23n1435_p0269c02║ thị sự tâm bất hỉ 。thị sự bạch phật 。phật tri cố vấn lục quần tỉ khâu 。
T23n1435_p0269c03║ nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân
T23n1435_p0269c04║ duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。tự vãng quan thính kĩ lạc ca vũ 。
T23n1435_p0269c05║ như thị a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim tỉ khâu bất ưng vãng quan thính
T23n1435_p0269c06║ kĩ lạc ca vũ 。vãng quan giả đột cát la 。hựu lục quần tỉ khâu tự ca
T23n1435_p0269c07║ chư cư sĩ a trái ngôn 。chư sa môn thích tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。
T23n1435_p0269c08║ ca như bạch y 。thị trung hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。
T23n1435_p0269c09║ văn thị sự tâm bất hỉ 。thị sự bạch phật 。phật ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim
T23n1435_p0269c10║ bất ưng ca 。ca giả đột cát la 。ca hữu ngũ quá thất 。tự tâm tham trước 。
T23n1435_p0269c11║ linh tha tham trước 。độc xứ đa khởi giác quan 。thường vi tham dục phú tâm 。
T23n1435_p0269c12║ chư cư sĩ văn tác thị ngôn 。chư sa môn thích tử diệc ca 。như ngã đẳng
T23n1435_p0269c13║ vô dị 。phục hữu ngũ quá thất 。tự tâm tham trước linh tha khởi tham trước 。độc
T23n1435_p0269c14║ xứ đa khởi giác quan 。thường vi tham dục phú tâm 。chư niên thiểu tỉ khâu văn
T23n1435_p0269c15║ diệc tùy học 。tùy học dĩ thường khởi tham dục tâm 。tiện phản giới 。hữu tỉ khâu
T23n1435_p0269c16║ danh bạt đề 。ư bái trung đệ nhất 。thị tỉ khâu thanh hảo 。bạch phật ngôn 。
T23n1435_p0269c17║ thế tôn 。nguyện thính ngã tác thanh bái 。phật ngôn 。thính nhữ tác thanh bái 。bái
T23n1435_p0269c18║ hữu ngũ lợi ích 。thân thể bất bì bất vô 。sở ức 。tâm bất bì lao 。thanh
T23n1435_p0269c19║ âm bất hoại 。ngữ ngôn dị giải 。phục hữu ngũ lợi 。thân bất bì cực 。bất vô
T23n1435_p0269c20║ sở ức 。tâm bất giải quyền 。thanh âm bất hoại 。chư thiên văn bái thanh tâm tắc
T23n1435_p0269c21║ hoan hỉ 。
T23n1435_p0269c22║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu thiết bát trung thực dĩ 。trí bát
T23n1435_p0269c23║ tại địa thấp khí sinh hoại 。phật ngôn 。tùng kim thính dụng tế nạp trước bát hạ 。
T23n1435_p0269c24║ thị quốc trung đa nhiệt 。nạp y trung sinh huỷ 。phật ngôn 。ưng tác an bát
T23n1435_p0269c25║ vật 。trường lão ưu ba li vấn phật 。dĩ hà vật tác an bát vật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0269c26║ ưng dĩ bạch lạp duyên tích tác 。tác dĩ cố sinh huỷ 。phật ngôn 。ưng tác an
T23n1435_p0269c27║ bát sạn 。tác dĩ ngoã bát sạn thượng đoạ địa phá hoại 。phật ngôn 。ưng trước sương
T23n1435_p0269c28║ trung 。lộ bát trước sương trung tướng xúc tác thanh 。phật ngôn 。thính dĩ tế nạp
T23n1435_p0269c29║ khoã trước sương trung 。trường lão nghi li việt tỉ khâu 。tẩy ngoã bát trí nhật
T23n1435_p0270a01║ trung nhật chích tân xuất 。ngữ chư tỉ khâu 。ngoã bát bất tịnh hữu nị 。tỉ khâu
T23n1435_p0270a02║ bất ưng dụng thực 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật tri
T23n1435_p0270a03║ cố vấn nghi li việt 。nhữ thật tẩy ngoã bát trí nhật trung nhật chích tân xuất
T23n1435_p0270a04║ ngữ chư tỉ khâu ngoã bát tân nị bất tịnh tỉ khâu bất ưng dụng thực 。đáp
T23n1435_p0270a05║ ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。phật ngôn 。tùng kim tẩy ngoã bát dĩ 。bất ưng trước nhật
T23n1435_p0270a06║ trung chích 。trước nhật trung giả đột cát la 。nhĩ thời tỉ khâu hữu quý giá
T23n1435_p0270a07║ y 。thuỷ trung hoán tịnh dục tài tác y 。dĩ xỉ niết biên nhược cộng vãn liệt
T23n1435_p0270a08║ thử y xứ xứ túng hoành phá liệt 。phật ngôn 。tùng kim thính súc nguyệt đầu đao
T23n1435_p0270a09║ tử dụng tài y 。nhĩ thời dĩ kê mao điểu mao phúng y phúng dĩ dị hoại
T23n1435_p0270a10║ khiên súc 。phật ngôn 。thính dụng nhị chủng châm thiết châm đồng châm tiêm tị viên tị
T23n1435_p0270a11║ phương tị 。thời chư tỉ khâu dĩ y trước tất thượng phúng 。phúng thời trứu 。phật
T23n1435_p0270a12║ ngôn 。phu địa phúng 。chư tỉ khâu phu địa phúng thời độ trước 。phật ngôn 。đương dĩ
T23n1435_p0270a13║ ngưu thỉ đồ địa 。thời hoặc hữu bất chính 。phật ngôn 。thính mẫn xuyết tứ biên 。xuyết
T23n1435_p0270a14║ dĩ hoặc hữu bất trực 。phật ngôn 。xứ xứ bính bính 。thời hoặc hữu bất
T23n1435_p0270a15║ vận 。phật ngôn 。hặc mộc vi chuẩn 。phúng thời châm nan đắc tiền 。chỉ đầu thương
T23n1435_p0270a16║ phá 。phật ngôn 。thính trước chỉ [đả -đinh +đạp ]。nhĩ thời châm đao chỉ [đả -đinh +đạp ]mộc chuẩn 。
T23n1435_p0270a17║ các trước dị xứ cầu mịch nan đắc 。phật ngôn 。thính dĩ vật thịnh trước nhất xứ 。
T23n1435_p0270a18║ xuyết y phúng thời hỉ hoại y duyên 。phật ngôn 。thính trước nguỵ duyên 。thử y thư
T23n1435_p0270a19║ tại ngoại biên hỉ thất 。phật ngôn 。thính quyển điệp 。quyển thời hỉ thư 。phật ngôn 。
T23n1435_p0270a20║ dĩ mẫn hệ 。hoặc thời phong vũ ô y 。phật ngôn 。thính trước phú xứ 。tại phú
T23n1435_p0270a21║ xứ trước địa hữu huỷ đạm 。phật ngôn 。thính đả quệ trước bích thượng 。thời quệ
T23n1435_p0270a22║ đầu cốt y đoạ địa 。phật ngôn 。thính tác khúc đầu quệ 。chư tỉ khâu thân
T23n1435_p0270a23║ hữu trường đoản 。hữu đoản tỉ khâu 。tiệt phúng y sàng tựu thân 。hữu trường tỉ khâu 。
T23n1435_p0270a24║ canh xứ xứ mịch cầu trường sàng 。phật ngôn 。thính tạc tác khổng doanh lưỡng đầu xuất
T23n1435_p0270a25║ linh đắc cộng dụng 。phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu dĩ kính
T23n1435_p0270a26║ chiếu diện 。phật ngôn 。bất thính chiếu diện 。chiếu diện giả đột cát la 。nhĩ thời
T23n1435_p0270a27║ lục quần tỉ khâu 。hoặc dĩ bát trung chiếu diện 。hoặc thuỷ trung chiếu diện 。phật
T23n1435_p0270a28║ ngôn 。nhược bát trung thuỷ trung chiếu diện giả đột cát la 。nhược chiếu khán diện sang
T23n1435_p0270a29║ giả bất phạm phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。dĩ sơ sơ
T23n1435_p0270b01║ đầu 。phật ngôn 。tỉ khâu bất đắc dĩ sơ sơ đầu 。nhược sơ đầu giả đột
T23n1435_p0270b02║ cát la 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。hựu dĩ loát loát đầu 。phật ngôn 。nhược loát
T23n1435_p0270b03║ giả đột cát la 。
T23n1435_p0270b04║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。đỉnh thượng lưu thiểu phát 。phật
T23n1435_p0270b05║ ngôn 。bất thính lưu 。nhược lưu giả đột cát la 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。lưu
T23n1435_p0270b06║ phát linh quyền 。phật ngôn 。bất ưng lưu phát linh quyền 。nhược lưu giả đột cát la 。
T23n1435_p0270b07║ nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。lưu phát linh trường 。phật ngôn 。bất ưng lưu phát linh
T23n1435_p0270b08║ trường 。nhược lưu giả đột cát la 。nhược a luyện nhi tỉ khâu trường chí nhị
T23n1435_p0270b09║ thốn vô tội 。
T23n1435_p0270b10║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời tỉ khâu 。hữu lại bệnh giới 瘙bệnh 。ngữ
T23n1435_p0270b11║ dược sư kì bà 。trị ngã bệnh 。kì vực ngôn 。nhập dục thất tẩy khả
T23n1435_p0270b12║ sai 。tỉ khâu ngôn 。phật vị thính nhập dục thất tẩy 。chư tỉ khâu dĩ thị
T23n1435_p0270b13║ sự bạch phật 。phật ngôn 。thính nhập dục thất tẩy 。tẩy hữu ngũ công đức 。nhất giả
T23n1435_p0270b14║ trừ cấu 。nhị giả thân thanh tịnh 。tam giả trừ khứ thân trung hàn lãnh bệnh 。tứ
T23n1435_p0270b15║ giả trừ phong 。ngũ giả đắc an ẩn 。nhĩ thời dục thất trung vô hữu toạ vật 。
T23n1435_p0270b16║ chư tỉ khâu vô xứ khả toạ tẩy 。phật ngôn 。dục thất trung thính an toạ
T23n1435_p0270b17║ vật 。trường lão ưu ba li vấn phật 。dụng hà vật tác 。phật ngôn 。dụng mộc
T23n1435_p0270b18║ thạch chuyên tác 。nhĩ thời dục thất địa nê xuất 。chư tỉ khâu dĩ nê thuỷ
T23n1435_p0270b19║ tẩy 。phật ngôn 。thính dục thất an đắng 。ưu ba li vấn phật 。dụng hà vật
T23n1435_p0270b20║ tác đắng 。phật ngôn 。dĩ mộc thạch chuyên tác 。nhĩ thời đương dục thất trung
T23n1435_p0270b21║ trước hoả lô 。chư tỉ khâu dục thời bất an ẩn 。phật ngôn 。ưng trước bích
T23n1435_p0270b22║ an 。nhĩ thời bất tác táo 。hoả diễm trực thượng chí ốc 。phật ngôn 。thính an
T23n1435_p0270b23║ táo 。táo trung nhất thời trước tân 。hậu tỉ khâu lai tẩy thời hoả thế dĩ tận 。
T23n1435_p0270b24║ phật ngôn 。trù lượng trước 。nhĩ thời trước trường tân hỉ đoạ lạc 。nhược dĩ thủ cử
T23n1435_p0270b25║ tiện thiêu thủ 。phật ngôn 。dĩ xoa cử 。đương cử xoa thời 。tỉ khâu đầu thượng vô
T23n1435_p0270b26║ phát nhiệt thống 。phật ngôn 。dĩ thấp vật phú đầu 。nhĩ thời tu độ đồ thân 。phật
T23n1435_p0270b27║ ngôn 。ưng súc thịnh độ vật 。nhĩ thời tu thuỷ 。phật ngôn 。ưng súc thịnh thuỷ
T23n1435_p0270b28║ khí 。nhĩ thời thuỷ khí tiểu 。phật ngôn 。thính súc ung/úng/ủng ung/úng/ủng trung thịnh mãn thuỷ
T23n1435_p0270b29║ nhĩ thời ung/úng/ủng thuỷ trước táo đoá thượng 。hữu mộc tân đoạ thượng phá ung/úng/ủng 。phật
T23n1435_p0270c01║ ngôn 。tạc bích an mộc trước thuỷ ung/úng/ủng 。nhĩ thời ung/úng/ủng cao 。hữu tỉ khâu thủ
T23n1435_p0270c02║ thuỷ bất cập 。phật ngôn 。bất ưng cao an 。nhĩ thời an trước hạ xứ 。hữu tỉ
T23n1435_p0270c03║ khâu 橖xúc 。phật ngôn 。bất đắc thái hạ thái cao 。tề kiên tề đầu an 。
T23n1435_p0270c04║ thời dục thất vô hộ phong nhập 。phật ngôn 。ưng an hộ phiến 。thời tỉ khâu
T23n1435_p0270c05║ nhập dục thất thời bất đắc bế hộ 。phật ngôn 。linh nhất tỉ khâu khán hộ 。thời
T23n1435_p0270c06║ dục thất vô song cố ám 。phật ngôn 。an song 。thời dục thất vô xuất yên
T23n1435_p0270c07║ xứ cố huân hắc 。phật ngôn 。thí xuất yên xứ 。thời tỉ khâu hoặc hữu dụng táo
T23n1435_p0270c08║ đậu 。hoặc hữu dụng độ 。dĩ thấp nhiệt cố 。dục thất huỷ sinh 。phật ngôn 。ưng
T23n1435_p0270c09║ đãng trừ linh tịnh 。nhĩ thời dục thất trung đại hữu thuỷ 。phật ngôn 。ưng xuất thuỷ 。
T23n1435_p0270c10║ xuất thuỷ thời chư tỉ khâu thổ môn hoặc đắc bệnh 。phật ngôn 。ưng an phục
T23n1435_p0270c11║ đậu 。phục đậu trung hữu xà hạt ngô công 。lai nhập thích chư tỉ khâu 。phật
T23n1435_p0270c12║ ngôn 。ưng chí vật già thuỷ đậu khẩu 。nhĩ thời dục cánh khí dục thất khứ 。
T23n1435_p0270c13║ hậu hoả thiêu dục thất 。phật ngôn 。tối hậu tỉ khâu ưng thu chư vật sự 。khước
T23n1435_p0270c14║ ung/úng/ủng khước giang diệt hoả 。bế hộ hạ [橝-tảo +ti ]nãi khứ 。
T23n1435_p0270c15║ phật tại duy da li 。hữu nhất trường giả 。danh đại danh lê xương 。đại phú đa
T23n1435_p0270c16║ nhiêu tài bảo 。đại hữu điền trạch lực thế 。hữu nhất tỉ khâu 。danh ca lưu la
T23n1435_p0270c17║ đề xá 。dữ thị trường giả tướng thức tri cựu xuất nhập vãng phản 。thời ca lưu
T23n1435_p0270c18║ la đề xá 。thực thời trước y trì bát trì toạ cụ 。vãng đại danh lê xương
T23n1435_p0270c19║ sở 。thị lê xương dao kiến tỉ khâu lai tán ngôn thiện lai 。tại thử xứ toạ 。
T23n1435_p0270c20║ tức phu toạ cụ 。thời đại danh lê xương 。đầu diện lễ túc dĩ nhất diện
T23n1435_p0270c21║ toạ 。tỉ khâu ngữ đại danh lê xương 。kim khả vãng thế tôn sở hướng thế tôn
T23n1435_p0270c22║ tác như thị thuyết 。vân hà tỉ khâu tác phi phạm hành 。thị đà phiếu lực sĩ
T23n1435_p0270c23║ tử 。cộng ngã phụ tác phi phạm hành 。đại danh lê xương ngữ ca lưu la đề
T23n1435_p0270c24║ xá 。vân hà dĩ vô căn báng thanh tịnh tỉ khâu 。ca lưu la đề xá tỉ
T23n1435_p0270c25║ khâu ngữ đại danh lê xương ngôn 。nhược bất hướng phật thuyết thử ngữ giả 。bất phục
T23n1435_p0270c26║ dữ nhữ ngôn ngữ lai vãng 。bất nhập nhữ xá 。đại danh lê xương 。dữ thử tỉ
T23n1435_p0270c27║ khâu thâm tướng ái kính cố 。tức tác thị niệm 。nhược ngã bất tác thị ngữ giả 。
T23n1435_p0270c28║ ca lưu la đề xá tỉ khâu 。tất bất cộng ngã ngữ 。bất nhập ngã xá 。tiện
T23n1435_p0270c29║ ngữ tỉ khâu 。ngã đương hướng phật tác thị ngữ 。thị thời đại danh lê xương 。
T23n1435_p0271a01║ vãng nghệ phật sở bạch phật ngôn 。thế tôn 。vân hà tỉ khâu tác phi phạm hành 。
T23n1435_p0271a02║ thị đà phiếu lực sĩ tử cộng ngã phụ tác phi phạm hành 。phật nhĩ thời ngữ
T23n1435_p0271a03║ chư tỉ khâu 。nhữ đẳng giai phú bát 。mạc chí thị đại danh lê xương gia 。chư
T23n1435_p0271a04║ tỉ khâu tỉ khâu ni 。thức xoa ma ni sa di sa di ni 。bất đắc đáo
T23n1435_p0271a05║ đại danh lê xương gia tự thủ thụ thực 。canh hữu như thị nhân 。diệc ưng dữ
T23n1435_p0271a06║ tác phú bát 。tác phú bát pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng nhất tỉ khâu xướng
T23n1435_p0271a07║ ngôn 。đại đức tăng thính 。thử đại danh lê xương phỉ báng tỉ khâu 。thị đà phiếu
T23n1435_p0271a08║ lực sĩ tử thanh tịnh phạm hành 。vô căn ba la di báng 。nhược tăng thời đáo
T23n1435_p0271a09║ tăng nhẫn thính 。tăng hòa hợp 。dữ thị đại danh lê xương tác phú bát 。chư tỉ
T23n1435_p0271a10║ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni 。sa di sa di ni 。bất đắc chí thị
T23n1435_p0271a11║ gia thủ thụ thực 。như thị bạch 。bạch nhị yết ma 。tăng tác phú bát cánh 。tăng
T23n1435_p0271a12║ nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。nhĩ thời chư tỉ khâu tác như thị
T23n1435_p0271a13║ niệm 。tăng dĩ vi thị đại danh lê xương phú bát 。chư tỉ khâu tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0271a14║ thức xoa ma ni sa di sa di ni 。bất đắc chí đại danh lê xương gia
T23n1435_p0271a15║ thủ thụ thực 。chư tỉ khâu phục tác thị niệm 。thùy năng vãng trường giả gia tác
T23n1435_p0271a16║ như thị ngôn 。tăng dĩ phú bát 。nhất thiết tỉ khâu tỉ khâu ni 。thức xoa ma
T23n1435_p0271a17║ ni sa di sa di ni 。bất đắc chí nhữ gia thủ thụ thực 。phục tác thị
T23n1435_p0271a18║ niệm 。trường lão a nan thị phật thị giả 。ư chư tỉ khâu trung tán thán thanh
T23n1435_p0271a19║ tịnh phạm hành 。a nan năng chí thị đại danh lê xương gia 。tác như thị ngôn 。
T23n1435_p0271a20║ tăng dĩ tác phú bát 。nhất thiết tỉ khâu tỉ khâu ni 。thức xoa ma ni sa
T23n1435_p0271a21║ di sa di ni 。bất phục đắc chí nhữ gia thủ thụ thực 。chư tỉ khâu cộng
T23n1435_p0271a22║ tướng vị ngôn 。ngã đẳng vãng chí a nan sở tác thị ngôn 。tăng dĩ vi đại
T23n1435_p0271a23║ danh lê xương tác phú bát 。nhất thiết tỉ khâu tỉ khâu ni 。thức xoa ma ni
T23n1435_p0271a24║ sa di sa di ni 。bất đắc vãng đại danh lê xương gia thủ thụ thực 。chư
T23n1435_p0271a25║ tỉ khâu tác thị ngữ dĩ 。vãng chí a nan sở 。đầu diện lễ túc tại nhất
T23n1435_p0271a26║ diện toạ dĩ 。bạch a nan ngôn 。trường lão a nan 。tăng dĩ vi đại danh lê
T23n1435_p0271a27║ xương tác phú bát 。nhất thiết ngũ chúng 。bất đắc vãng đại danh lê xương gia thủ
T23n1435_p0271a28║ thụ thực 。ngã đẳng tâm niệm 。thùy năng vãng trường giả gia tác thị ngữ 。chúng tăng
T23n1435_p0271a29║ vi nhữ tác phú bát 。nhất thiết ngũ chúng 。bất đắc chí nhữ gia thủ thụ thực 。
T23n1435_p0271b01║ chư tỉ khâu phục tác thị niệm 。duy trường lão a nan thị phật thị giả 。phật
T23n1435_p0271b02║ thường ư tỉ khâu chúng trung 。tán thán phạm hành thanh tịnh 。kham nhâm năng vãng tác
T23n1435_p0271b03║ thị ngôn 。tăng kim dĩ vi trường giả tác phú bát 。nhất thiết ngũ chúng 。bất đắc
T23n1435_p0271b04║ chí nhữ gia thủ thụ thực 。trường lão a nan 。kim khả vãng đại danh lê xương
T23n1435_p0271b05║ gia tác thị ngôn 。tăng dĩ vi nhữ phú bát 。nhất thiết ngũ chúng 。bất phục chí
T23n1435_p0271b06║ nhữ gia thủ thụ thực 。nhĩ thời a nan mặc nhiên thụ 。chư tỉ khâu kiến a
T23n1435_p0271b07║ nan thụ dĩ 。tùng toạ khởi tác lễ hữu nhiễu nhi khứ 。nhĩ thời a nan quá
T23n1435_p0271b08║ dạ dĩ 。trung tiền trước y trì bát chí đại danh lê xương gia 。đại danh lê
T23n1435_p0271b09║ xương 。dao kiến a nan lai tức tùng toạ khởi 。trước y tại nhất xứ lập xoa
T23n1435_p0271b10║ thủ ngôn 。thiện lai a nan 。tựu thử xứ toạ 。a nan đáp ngôn 。ngã bất đắc
T23n1435_p0271b11║ toạ 。đại danh lê xương vấn ngôn 。hà cố bất đắc 。a nan ngôn 。tăng dĩ vi
T23n1435_p0271b12║ đại danh lê xương tác phú bát 。nhất thiết ngũ chúng 。bất đắc chí nhữ gia thủ
T23n1435_p0271b13║ thụ thực 。đại danh lê xương ngữ a nan 。ngã kim tiện vi tự tổn công đức
T23n1435_p0271b14║ bất sinh 。a nan đáp ngôn 。nhữ thật tự tổn công đức bất sinh 。vấn a nan
T23n1435_p0271b15║ ngôn 。ngã kim khả đắc vãng phật sở ngưỡng bát bất 。a nan ngôn 。bất đắc 。đại
T23n1435_p0271b16║ danh lê xương văn thị ngữ dĩ 。tâm sầu mê môn tích địa 。đại danh lê xương
T23n1435_p0271b17║ phụ 。phù đầu khởi dĩ thuỷ sái diện cửu nãi đắc tỉnh 。phụ ngữ đại danh lê
T23n1435_p0271b18║ xương 。chính hữu thị khổ 。canh hữu quá thị khổ da tự ngôn 。ngã vô quá
T23n1435_p0271b19║ tội nhi diện hướng phật thuyết ngã quá 。ư thanh tịnh tỉ khâu chúng trung ngã báng
T23n1435_p0271b20║ tác phi phạm hành 。nhĩ thời đại danh lê xương 。vãng nghệ phật sở bạch phật ngôn 。
T23n1435_p0271b21║ thế tôn 。nguyện vi ngã ngưỡng bát 。phật ngữ chư tỉ khâu 。vi thị đại danh lê
T23n1435_p0271b22║ xương ngưỡng bát 。ngưỡng bát pháp giả nhất tâm hòa hợp tăng 。thị đại danh lê xương 。
T23n1435_p0271b23║ thiên đản hữu kiên hợp chưởng hồ quỵ ngôn 。chúng tăng ức niệm 。ngã đại danh lê
T23n1435_p0271b24║ xương mạ lị đạo thuyết tỉ khâu đà phiếu lực sĩ tử thanh tịnh phạm hành nhân 。
T23n1435_p0271b25║ ngã dĩ vô căn phi phạm hành cố báng 。tăng tác phú bát 。nhất thiết ngũ chúng 。
T23n1435_p0271b26║ bất đắc chí ngã gia thủ thụ thực 。ngã kim nguyện chúng tăng hoàn ngưỡng bát 。nhất
T23n1435_p0271b27║ thiết ngũ chúng 。như bản vãng lai ngã xá thủ thụ thực 。lân mẫn cố 。như thị
T23n1435_p0271b28║ tam khí 。nhất tỉ khâu ưng tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。thị đại danh
T23n1435_p0271b29║ lê xương 。mạ lị đạo thuyết tỉ khâu đà phiếu lực sĩ tử thanh tịnh phạm hành
T23n1435_p0271c01║ nhân 。dĩ vô căn ba la di báng cố 。tăng vi tác phú bát 。nhất thiết ngũ
T23n1435_p0271c02║ chúng 。bất đắc vãng chí đại danh lê xương gia thủ thụ thực 。nhược tăng thời đáo
T23n1435_p0271c03║ tăng nhẫn thính 。vi đại danh lê xương ngưỡng bát 。như bản vãng lai tự thủ thụ
T23n1435_p0271c04║ thực 。như thị bạch 。bạch tứ yết ma 。tăng dĩ ngưỡng bát cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên
T23n1435_p0271c05║ cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0271c06║ thập tụng luật quyển đệ tam thập thất (tạp tụng đệ nhị )TTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*