Thập Tụng Luật – Quyển 38

Tzed Version
T23n1435_p0271c07║
T23n1435_p0271c08║
T23n1435_p0271c09║ thập tụng luật quyển đệ tam thập bát (đệ lục tụng chi tam )
T23n1435_p0271c10║
T23n1435_p0271c11║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0271c12║   minh tạp pháp chi tam
T23n1435_p0271c13║ phật du ba già quốc 。nhân gian giáo hoá 。hữu nhất xứ 。danh thất thủ la 。
T23n1435_p0271c14║ tì sư lam mật già lam 。thị thất thủ la xứ 。bồ già vương tử gia hữu
T23n1435_p0271c15║ tân đường thành 。danh cưu ma la 。vị hữu sa môn bà la môn nhập trung toạ
T23n1435_p0271c16║ giả 。nhĩ thời vương tử văn phật du ba già quốc nhân gian giáo hoá tại thất
T23n1435_p0271c17║ thủ la xứ tì sư lam mật già lam giáo hoá 。ngã kim hữu tân đường 。danh
T23n1435_p0271c18║ cưu ma la 。thành lai vị cửu 。tu sức hoạch trị ngật diệc vị cửu 。vị hữu
T23n1435_p0271c19║ sa môn bà la môn nhập trung toạ giả 。nhược thế tôn dữ chúng tăng 。tiên nhập
T23n1435_p0271c20║ ngã xá giả ngã đại đắc lợi 。hà dĩ cố 。phật nhập ngã xá cố 。phật nhập
T23n1435_p0271c21║ dĩ ngã đương hậu nhập 。bồ già vương tử 。tức hoán tát nhược cù đố lộ ma
T23n1435_p0271c22║ lao 。hướng tác thị ngữ 。ngã văn thế tôn du ba già quốc nhân gian giáo hoá
T23n1435_p0271c23║ tại thất thủ la xứ tì sư lam mật già lam du hành giáo hoá 。ngã kim
T23n1435_p0271c24║ hữu tân đường 。danh cưu ma la 。tân thành 。vị hữu sa môn bà la môn nhập
T23n1435_p0271c25║ trung toạ giả 。nhược phật tiên nhập giả 。ngã đắc đại lợi 。phật nhập dĩ ngã đương
T23n1435_p0271c26║ hậu nhập 。tát nhược cù đố lộ ma lao 。nhữ vãng thế tôn sở 。dĩ ngã ngữ
T23n1435_p0271c27║ bạch phật ngôn 。thế tôn 。bồ già vương tử đầu diện lễ phật túc 。vấn tấn thế
T23n1435_p0271c28║ tôn tác thị ngôn 。bồ già vương tử hữu tân thành đường 。danh cưu ma la 。vị
T23n1435_p0271c29║ hữu sa môn bà la môn nhập giả 。bồ già vương tử thỉnh phật cập tăng 。thời
T23n1435_p0272a01║ tát nhược cù đố lộ ma lao 。thụ vương tử ngữ dĩ 。vãng thế tôn sở tác
T23n1435_p0272a02║ như thị ngôn 。thế tôn 。bồ già vương tử 。đầu diện lễ túc vấn tấn thế tôn 。
T23n1435_p0272a03║ thiểu bệnh thiểu não an lạc trụ bất 。ngã hữu tân thành đường 。danh cưu ma la 。
T23n1435_p0272a04║ thành lai vị cửu 。tu sức hoạ trị ngật diệc vị cửu 。thỉnh phật cập tăng minh
T23n1435_p0272a05║ nhật thực 。phật ngôn 。sứ thị vương tử thường đắc an lạc 。phật ngữ tát nhược cù
T23n1435_p0272a06║ đố lộ ma lao 。thiên nhân thường cầu lạc 。chư long dạ xoa kiền thát bà a
T23n1435_p0272a07║ tu la ca lưu la khẩn na la ma hầu la già cập dư chúng sinh diệc giai
T23n1435_p0272a08║ cầu lạc 。phật thuyết dĩ mặc nhiên 。thời tát nhược cù đố lộ ma lao 。kiến phật
T23n1435_p0272a09║ mặc nhiên hữu nhiễu nhi khứ 。đáo bồ già vương tử sở 。tác như thị ngôn 。cù
T23n1435_p0272a10║ đàm sa môn dĩ thụ vương tử thỉnh 。tùy vương tử ý 。nhĩ thời bồ già vương
T23n1435_p0272a11║ tử 。cánh dạ biện cụ chủng chủng đa mĩ ẩm thực 。biện dĩ thần triêu phu toạ
T23n1435_p0272a12║ xứ 。dĩ y bố địa 。trang nghiêm cưu ma la đường cập giai 。bệ trang nghiêm cánh 。
T23n1435_p0272a13║ tức ngữ tát nhược cù đố lộ ma lao 。vãng thế tôn sở bạch ngôn thời đáo 。
T23n1435_p0272a14║ tát nhược cù đố lộ ma lao thụ ngữ dĩ 。tức vãng thế tôn sở bạch ngôn
T23n1435_p0272a15║ thời đáo 。nhĩ thời thế tôn 。trung tiền trước y trì bát đại chúng vi nhiễu 。đáo
T23n1435_p0272a16║ bồ già vương tử xá 。nhĩ thời vương tử ước sắc gia nội 。nhất thiết đại tiểu
T23n1435_p0272a17║ giai xuất môn ngoại 。thời vương tử dao kiến thế tôn lai 。tức tùng toạ khởi xoa
T23n1435_p0272a18║ thủ tại nhất diện lập 。tác như thị ngôn 。thiện lai thế tôn 。vương tử tiền nghệ
T23n1435_p0272a19║ phật sở 。đầu diện lễ túc nghênh 。thế tôn đáo cưu ma la đường 。vương tử tại
T23n1435_p0272a20║ giai đạo biên lập 。phật cập tăng vãng chí giai đầu lập trụ 。nhĩ thời bồ già
T23n1435_p0272a21║ vương tử 。xoa thủ bạch phật ngôn 。thế tôn 。nguyện tiền đường thượng 。tùng phu [điệp *mao ]
T23n1435_p0272a22║ xứ thượng 。linh ngã đẳng trường dạ an ẩn 。thời trường lão a nan tại phật hậu
T23n1435_p0272a23║ dĩ phiến phiến phật 。phật ngữ a nan 。tùy pháp ước sắc vương tử 。nhĩ thời a
T23n1435_p0272a24║ nan ngữ bồ già vương tử 。khước địa sở phu y bí sàng thượng giả trí 。vương
T23n1435_p0272a25║ tử bất khẳng 。a nan ngữ vương tử 。phật lân mẫn hậu lai chúng sinh cố thả
T23n1435_p0272a26║ khước 。thời bồ già vương tử tức khước địa sở phu y bí 。nhĩ thời vương tử
T23n1435_p0272a27║ xoa thủ bạch phật ngôn 。dĩ khước địa phu nguyện phật thượng đường 。linh ngã đẳng thường
T23n1435_p0272a28║ đắc an ẩn 。phật tức thượng đường phu toạ cụ 。tại chư tỉ khâu tiền toạ 。nhĩ
T23n1435_p0272a29║ thời vương tử tự hành thuỷ dĩ 。hạ chủng chủng ẩm thực 。tăng đắc bão mãn 。thực
T23n1435_p0272b01║ dĩ nhiếp bát hành thuỷ 。hành thuỷ thời vương tử chấp táo bàn thừa thuỷ cánh 。thính
T23n1435_p0272b02║ phật thuyết pháp 。phật vi thuyết chủng chủng pháp kì giáo lợi hỉ 。kì giáo lợi hỉ
T23n1435_p0272b03║ dĩ tùng toạ khởi khứ 。thời phật thực hậu tập tỉ khâu tăng 。ngữ chư tỉ
T23n1435_p0272b04║ khâu 。nhược địa phu y 。bất ưng tại thượng hành 。tại thượng hành giả đột cát la 。
T23n1435_p0272b05║ phật tại xá vệ quốc 。hữu nhất bà la môn 。đại phú đa nhiêu tài bảo điền
T23n1435_p0272b06║ trạch ngưu dương 。duy thiểu nhất chủng 。vô hữu nhi tức 。cầu nhất thiết thiên thần 。
T23n1435_p0272b07║ sở vị thuỷ thần thụ thần 。vi cầu nhi cố 。cùng cực bất năng đắc 。hữu nhất
T23n1435_p0272b08║ tỉ khâu ni 。thường xuất nhập kì xá 。hậu nhật lai thời 。bà la môn phụ hữu
T23n1435_p0272b09║ bất tịnh hiện 。thời tỉ khâu ni ngữ phụ nhân ngôn 。nhữ bất thanh tịnh 。ngã
T23n1435_p0272b10║ tằng văn 。thủ a la hán hành tích xứ vật hoán thủ hiệp tẩy dục 。tiện đắc
T23n1435_p0272b11║ hữu nhi 。thử trung trừ phật cập đệ tử chúng 。dư xứ canh vô 。thế tôn nhược
T23n1435_p0272b12║ lai nhập nhữ xá giả 。khả đắc sinh nhi 。thời bà la môn phụ văn dĩ 。vân
T23n1435_p0272b13║ hà phương tiện linh phật nhập xá 。tiện dĩ phương tiện ngữ bà la môn 。ngã tằng
T23n1435_p0272b14║ văn 。thủ a la hán hành tích xứ vật 。hoán thủ hiệp tẩy dục 。tiện đắc hữu
T23n1435_p0272b15║ nhi 。trừ phật cập đệ tử chúng 。dư xứ canh vô 。nhược phật nhập xá giả 。khả
T23n1435_p0272b16║ đắc sinh nhi 。thời bà la môn bất tín thị ngữ 。dĩ cầu nhi cố 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0272b17║ tùy ý 。phụ ngôn 。nhữ vãng thỉnh phật 。thời bà la môn vãng thế tôn sở 。nhất
T23n1435_p0272b18║ diện toạ vấn tấn thế tôn 。phật vi chủng chủng thuyết pháp kì giáo lợi hỉ dĩ
T23n1435_p0272b19║ mặc nhiên 。bà la môn ngôn 。nguyện phật cập tăng 。minh nhật thụ ngã thỉnh 。phật mặc
T23n1435_p0272b20║ nhiên thụ 。tri phật thụ dĩ 。tùng toạ khởi hữu nhiễu nhi khứ 。đáo tự xá thông
T23n1435_p0272b21║ dạ biện chủng chủng đa mĩ ẩm thực 。biện dĩ thần triêu phu toạ xứ 。dĩ chủng
T23n1435_p0272b22║ chủng vật bố địa nãi chí ngoại môn vãng bạch phật ngôn 。thời đáo thực cụ dĩ
T23n1435_p0272b23║ biện phật tự tri thời 。chư tỉ khâu vãng bà la môn xá 。phật tự trụ phòng
T23n1435_p0272b24║ nghênh thực phân 。nhĩ thời chư tỉ khâu tự khước địa phu tiền nhập kì xá 。thời
T23n1435_p0272b25║ bà la môn tâm niệm 。nhập thời bất hành địa phu thượng 。xuất thời đương tại thượng
T23n1435_p0272b26║ hành 。chư tỉ khâu toạ dĩ 。tự hành táo thuỷ hạ thực 。tăng bão mãn thực dĩ 。
T23n1435_p0272b27║ nhiếp bát tẩy thủ chú nguyện 。chú nguyện dĩ tùng thượng tòa thứ đệ 。khước địa
T23n1435_p0272b28║ phu nhi xuất 。thời bà la môn tâm ý bất lạc 。thị sa môn đoán chủng
T23n1435_p0272b29║ nhân 。phá ngã bà la môn hành ngã hữu sở vi tác thị cung dưỡng 。nhi thường
T23n1435_p0272c01║ bất quả 。chư tỉ khâu thực hậu đáo phật sở 。đầu diện lễ túc tại nhất diện
T23n1435_p0272c02║ toạ 。chư phật thường pháp 。thực hậu tỉ khâu lai 。dĩ thị ngữ lao vấn chư tỉ
T23n1435_p0272c03║ khâu 。ẩm thực đa mĩ tăng bão mãn bất 。phật tức dĩ thị ngữ lao vấn chư
T23n1435_p0272c04║ tỉ khâu 。ẩm thực đa mĩ tăng bão mãn bất 。chư tỉ khâu ngôn 。ẩm thực đa
T23n1435_p0272c05║ mĩ chúng tăng bão mãn 。dĩ thượng nhân duyên hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự
T23n1435_p0272c06║ tập tỉ khâu tăng 。tập tăng dĩ chủng chủng nhân duyên tán giới tán trì giới 。tán
T23n1435_p0272c07║ giới tán trì giới dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim lân mẫn chúng sinh cố 。thính
T23n1435_p0272c08║ nhữ đẳng địa phu thượng hành 。thời chư tỉ khâu ni văn phật thính địa phu thượng
T23n1435_p0272c09║ hành 。dĩ bà la môn nhân duyên cố 。tiên vãng bà la môn gia 。tỉ khâu
T23n1435_p0272c10║ ni tiện vãng ngữ bà la môn phụ ngôn 。phật tiên kế giới 。bất thính tỉ khâu
T23n1435_p0272c11║ địa phu thượng hành 。dĩ thị nhân duyên cố thính 。nhữ khả canh thỉnh linh đạo thượng
T23n1435_p0272c12║ quá 。thời bà la môn phụ 。dĩ phương tiện ngữ phu 。phật tiên kế giới 。bất thính
T23n1435_p0272c13║ tỉ khâu hành địa phu thượng 。dĩ thị nhân duyên cố thính 。kim khả canh thỉnh 。bà
T23n1435_p0272c14║ la môn tâm diệc bất hỉ 。dĩ vi nhi cố 。đáp ngôn 。tùy ý 。phụ ngữ phu
T23n1435_p0272c15║ ngôn 。khả vãng thỉnh phật 。bà la môn vãng đáo thế tôn sở 。nhất diện toạ vấn
T23n1435_p0272c16║ tấn thế tôn 。phật vi bà la môn thuyết chủng chủng pháp kì giáo lợi hỉ 。kì
T23n1435_p0272c17║ giáo lợi hỉ dĩ mặc nhiên 。bà la môn bạch phật ngôn 。nguyện thụ ngã minh nhật
T23n1435_p0272c18║ thỉnh 。phật mặc nhiên thụ 。bà la môn tri phật thụ 。dĩ tùng toạ khởi khứ 。cánh
T23n1435_p0272c19║ dạ biện chủng chủng đa mĩ ẩm thực 。thần triêu dĩ chủng chủng vật bố địa nãi chí
T23n1435_p0272c20║ ngoại môn 。vãng bạch phật thời đáo thực cụ dĩ biện 。nhĩ thời thế tôn trước y
T23n1435_p0272c21║ trì bát 。chư tỉ khâu tăng tiền hậu vi nhiễu 。đáo xá tựu tòa toạ dĩ 。tự
T23n1435_p0272c22║ hành táo thuỷ hạ thực 。thực dĩ nhiếp bát hành táo thuỷ 。bà la môn tại phật
T23n1435_p0272c23║ tiền thính thuyết pháp 。thính thuyết pháp dĩ bạch phật ngôn 。thế tôn 。ngã gia đương sinh
T23n1435_p0272c24║ nhi bất 。phật ngôn sinh 。sinh dĩ đương xuất gia 。đệ nhị sinh giả diệc đương xuất
T23n1435_p0272c25║ gia 。đệ tam sinh giả diệc đương xuất gia 。thứ hậu sinh giả đương tại gia 。phật
T23n1435_p0272c26║ tự tứ hậu du hành giáo hoá 。hữu nhất tỉ khâu 。thủ tróc bát dược thảo cức
T23n1435_p0272c27║ tỉ nhi hành 。phật kiến thử tỉ khâu 。tri nhi cố vấn 。nhữ hà dĩ tróc
T23n1435_p0272c28║ bát dược thảo cức tỉ du hành 。đáp ngôn 。ngã canh vô trước xứ 。phật ngôn 。tùng
T23n1435_p0272c29║ kim thính súc tam chủng nang 。bát nang dược thảo nang cức tỉ nang 。phật tại vương
T23n1435_p0273a01║ xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。sở thụ trì toạ cụ 。trí nhất xứ dĩ
T23n1435_p0273a02║ dư xứ tú 。phật ngôn 。tùng kim nhật sở thụ toạ cụ bất ưng li tú 。
T23n1435_p0273a03║ phạm giả đột cát la 。phật tại xá vệ quốc 。kiêu tát la quốc hữu a luyện
T23n1435_p0273a04║ nhi xứ 。hữu nhị tỉ khâu tại bỉ trụ 。nhất nhân phạm giới nhất nhân tịnh trì
T23n1435_p0273a05║ giới 。thử nhị tỉ khâu vị tằng kiến phật 。dục cộng vãng kiến phật 。đạo trung trực
T23n1435_p0273a06║ hữu huỷ thuỷ 。phá giới giả ngữ trì giới giả ngôn 。khả cộng ẩm thị thuỷ 。trì
T23n1435_p0273a07║ giới giả ngôn 。thuỷ trung hữu huỷ 。vân hà khả ẩm 。phạm giới giả ngôn 。ngã nhược
T23n1435_p0273a08║ bất ẩm tiện tử bất đắc kiến phật văn pháp cập tăng 。trì giới giả ngôn 。chí
T23n1435_p0273a09║ tử bất ẩm 。thời phạm giới giả tiện ẩm 。trì giới giả bất ẩm tiện tử 。tức
T23n1435_p0273a10║ sinh tam thập tam thiên thượng 。đắc thiên thân cụ túc 。tiên đáo phật sở đầu diện
T23n1435_p0273a11║ lễ túc tại nhất diện lập 。tại nhất diện lập dĩ 。phật vi chủng chủng thuyết pháp 。
T23n1435_p0273a12║ đắc pháp nhãn tịnh 。tức thời lễ phật túc ngôn 。quy y phật quy y pháp quy
T23n1435_p0273a13║ y tăng 。ngã tận hình thọ vi ưu bà tắc 。phật canh vi thuyết pháp dĩ mặc
T23n1435_p0273a14║ nhiên 。thời thiên lễ phật dĩ hốt nhiên bất hiện 。thời ẩm thuỷ giả hậu đáo phật
T23n1435_p0273a15║ sở 。phật vi vô lượng chúng vi nhiễu thuyết pháp 。phật kiến thử tỉ khâu lai đáo
T23n1435_p0273a16║ phật sở 。phật thời phi ưu đa la tăng kì kim sắc thân 。nhữ si nhân 。
T23n1435_p0273a17║ dục kiến ngã nhục thân vi 。bất như trì giới giả tiên kiến ngã pháp thân 。phật
T23n1435_p0273a18║ thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0273a19║ tâm bất thiện quan sát  kiến tắc bất thẩm đế
T23n1435_p0273a20║ ngu như nga đầu hoả  nhi tham quan ngã thân
T23n1435_p0273a21║ sắc thân đãn bất tịnh  nhữ dục kiến hà vi
T23n1435_p0273a22║ nhục hữu chi huyết nhục  ngoại vi bạc bì phú
T23n1435_p0273a23║ bỉ vi hạt sở thiêu  do hành cung kính giới
T23n1435_p0273a24║ chí tử hộ ngã giáo  bỉ kiến ngã phi nhữ
T23n1435_p0273a25║ phật thuyết thị kệ dĩ cáo chư tỉ khâu 。tùng kim bất trì lộc thuỷ nang bất
T23n1435_p0273a26║ thính hành 。nhược bất trì hành giả đột cát la 。bất phạm giả 。hữu thanh lưu
T23n1435_p0273a27║ thuỷ 。hoặc đại hà hoặc toàn thuỷ 。tùng thử tự chí bỉ tự 。nhị thập lí nội
T23n1435_p0273a28║ bất phạm 。nhĩ thời tỉ khâu tụ lạc trung hữu duyên sự 。vô lộc thuỷ nang cố
T23n1435_p0273a29║ bất khứ 。nhược bất khứ giả thử sự bất thành 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0273b01║ nhược nhất tỉ khâu hữu lộc thuỷ nang 。tiện đắc cộng khứ 。nhĩ thời lục quần tỉ
T23n1435_p0273b02║ khâu 。tụ lạc trung hữu duyên sự 。vãng ngữ tri thức tỉ khâu 。ngã hữu duyên sự
T23n1435_p0273b03║ khả cộng chí tụ lạc 。thị tỉ khâu ngôn 。ngã vô lộc thuỷ nang 。lục quần tỉ
T23n1435_p0273b04║ khâu ngôn 。ngã hữu khả cộng câu vãng 。đáp ngôn 。khả nhĩ 。hành thời đạo trung cộng
T23n1435_p0273b05║ tránh 。trực hữu huỷ thuỷ 。lục quần tỉ khâu dĩ lộc thuỷ nang tự lộc thuỷ ẩm 。
T23n1435_p0273b06║ bỉ tỉ khâu sách bất dữ 。thị tỉ khâu cực hạt cấp thùy tử 。dĩ thị nhân
T23n1435_p0273b07║ duyên bạch phật 。phật ngôn 。nhược tỉ khâu tiên bất cộng tránh 。vô hiềm tâm giả
T23n1435_p0273b08║ ưng cộng hành 。hữu hiềm tâm giả bất ưng cộng khứ 。
T23n1435_p0273b09║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu mộc thượng thực 。phật ngôn 。tùng
T23n1435_p0273b10║ kim bất thính mộc thượng thực 。nhược dụng thực giả đột cát la 。nhĩ thời lục quần
T23n1435_p0273b11║ tỉ khâu 。tự súc mộc đắng thực 。hoặc súc sàng tử thực 。hoặc súc bàn thực 。phật
T23n1435_p0273b12║ ngôn 。bất thính súc mộc đắng mộc sàng mộc bàn thực 。nhược dụng thực giả đột cát
T23n1435_p0273b13║ la 。phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。nhị nhân cộng nhất
T23n1435_p0273b14║ bát thực 。phật ngôn 。bất đắc cộng bát thực 。nhược cộng bát thực đột cát la 。
T23n1435_p0273b15║ bất phạm giả 。thực hưu dĩ quá dữ bất phạm 。
T23n1435_p0273b16║ phật tại vương xá thành 。lục quần tỉ khâu bất trước ca sa thực 。phật ngôn 。bất
T23n1435_p0273b17║ thính bất trước ca sa thực 。bất trước thực giả đột cát la 。
T23n1435_p0273b18║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu lộ hình khai 。phật ngôn 。
T23n1435_p0273b19║ bất đắc lộ hình khai 。phạm giả đột cát la 。hựu lục quần tỉ khâu khai lộ
T23n1435_p0273b20║ hình giả 。phật ngôn 。bất thính khai lộ hình giả 。phạm giả đột cát la 。hữu
T23n1435_p0273b21║ nhị tỉ khâu câu lộ hình tướng khai 。phật ngôn 。nhược lộ hình tướng khai giả 。
T23n1435_p0273b22║ câu đột cát la 。
T23n1435_p0273b23║ phật tại xá vệ quốc 。hữu tỉ khâu 。danh nghi li việt 。tiểu đậu canh trung đắc
T23n1435_p0273b24║ sinh tiểu đậu 。tiện xuất trước địa 。thử đậu khả sinh nha diệp hoa thật 。thị
T23n1435_p0273b25║ tỉ khâu ngữ chư tỉ khâu 。thử canh bất tịnh bất ưng thực 。chư tỉ khâu dĩ
T23n1435_p0273b26║ thị sự bạch phật 。phật tri cố vấn nghi li việt 。nhữ thật canh trung đắc sinh
T23n1435_p0273b27║ tiểu đậu 。xuất trước địa khả sinh nha diệp hoa thật 。ngữ chư tỉ khâu thử canh
T23n1435_p0273b28║ bất tịnh bất ưng thực da 。đáp ngôn 。thật nhĩ thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0273b29║ tán giới tán trì giới 。tán giới tán trì giới dĩ ngữ chư tỉ khâu 。thử canh
T23n1435_p0273c01║ nhược vị thục giả 。ưng canh chử 。nhược tiên sinh giả 。ưng tác tịnh dĩ
T23n1435_p0273c02║ chử 。
T23n1435_p0273c03║ phật tại xá vệ quốc 。chư tỉ khâu tác tịnh địa yết ma 。phật ngôn 。tùng kim
T23n1435_p0273c04║ bất thính tác tịnh địa 。nhược tác giả đột cát la 。phật tại xá vệ quốc 。hữu
T23n1435_p0273c05║ tỉ khâu danh ngưu 呞。thực dĩ canh 呞。chư tỉ khâu kiến phi thời tước thực 。
T23n1435_p0273c06║ các tướng vị ngôn 。thị tỉ khâu quá trung thực 。văn dĩ tâm sầu bất lạc 。thị
T23n1435_p0273c07║ sự bạch phật 。phật dĩ thị nhân duyên tập tỉ khâu tăng 。ngữ chư tỉ khâu 。mạc
T23n1435_p0273c08║ vị thị tỉ khâu quá trung thực 。hà dĩ cố 。thị tỉ khâu tiên ngũ bá thế
T23n1435_p0273c09║ thời 。thường sinh ngưu trung 。thị tỉ khâu tuy đắc nhân thân 。dư tập cố tại 。phật
T23n1435_p0273c10║ ngôn 。nhược canh hữu như thị 呞thực giả 。ưng tại bình phú xứ 。bất ưng
T23n1435_p0273c11║ chúng nhân tiền 呞。
T23n1435_p0273c12║ phật tại ba già quốc 。nhĩ thời bồ già vương tử 。thỉnh phật cập tăng minh nhật
T23n1435_p0273c13║ thực 。phật mặc nhiên thụ 。vương tử tri phật thụ dĩ tùng toạ khởi khứ 。hoàn gia
T23n1435_p0273c14║ cánh dạ biện chủng chủng đa mĩ ẩm thực 。thần triêu phu toạ xứ 。vãng bạch
T23n1435_p0273c15║ phật thời đáo 。thực cụ dĩ biện duy thánh tri thời 。nhĩ thời phật dữ chư tỉ
T23n1435_p0273c16║ khâu tiền hậu vi nhiễu 。chí bồ già vương tử gia tựu tòa nhi toạ 。kì gia
T23n1435_p0273c17║ đại tiểu đa bất tín phật 。hoặc thị bà la môn hoặc biên địa nhân 。hành thực
T23n1435_p0273c18║ bất như pháp 。bán trước bát trung bán khí tại địa 。thị chư tỉ khâu bất tri
T23n1435_p0273c19║ vân hà đắc thực 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thực đoạ sở thụ thảo diệp thượng
T23n1435_p0273c20║ giả ưng thực 。nhược hữu độ trước giả 。xuy độ khước nhi thực 。hoặc hữu đa
T23n1435_p0273c21║ độ trước giả 。thuỷ tẩy đắc thực 。phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ
T23n1435_p0273c22║ khâu 。đồng vu trung thực 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư sa môn thích tử
T23n1435_p0273c23║ tự ngôn thiện hảo hữu đức 。đồng vu trung thực gia bà la môn 。phật ngôn 。
T23n1435_p0273c24║ bất thính đồng vu trung thực 。phạm giả đột cát la 。phật tại vương xá thành 。
T23n1435_p0273c25║ nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。tẩy cước xứ tẩy cước 。tẩy cước thời tịnh cộng nhân
T23n1435_p0273c26║ ngữ 。dư tỉ khâu kiến thổ môn 。phật ngôn 。tùng kim bất đắc tẩy cước thời cộng
T23n1435_p0273c27║ tha ngữ 。phạm giả đột cát la 。phật tự tứ hậu du hành giáo hoá 。hữu tỉ
T23n1435_p0273c28║ khâu thủ tróc cức tỉ hành 。phật kiến thị tỉ khâu 。tri nhi cố vấn 。nhữ hà
T23n1435_p0273c29║ dĩ thủ tróc cức tỉ hành 。đáp ngôn 。cức tỉ giảo cước 。cước trung dương môn 。
T23n1435_p0274a01║ vô khai cước vật 。phật ngôn 。thính súc khai cước mộc dụng 。trừ cước dương cố 。
T23n1435_p0274a02║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời hữu đàn việt thí tăng phiến 。chư tỉ khâu bất
T23n1435_p0274a03║ thụ 。phật vị thính ngã đẳng súc phiến 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính súc 。
T23n1435_p0274a04║ tăng đắc súc nhất nhân diệc đắc súc 。phục hữu nhân thí tăng bật 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0274a05║ bất thụ 。phật vị thính ngã đẳng súc bật 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính
T23n1435_p0274a06║ súc 。tăng đắc súc nhất nhân diệc đắc súc 。thời hữu nhân thí tăng mao ngưu vĩ
T23n1435_p0274a07║ bật 。chư tỉ khâu bất thụ 。bất tri hà sở dụng 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0274a08║ ngôn 。thính thụ dụng 。bật phật đáp cập chư a la hán đáp 。nhĩ thời hữu nhân
T23n1435_p0274a09║ dĩ ma ni châu tác bật bính thí tỉ khâu 。chư tỉ khâu bất thụ 。bất tri
T23n1435_p0274a10║ vân hà dụng 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính thụ dụng 。bật phật đáp cập a
T23n1435_p0274a11║ la hán đáp 。nhĩ thời hữu đàn việt thí tăng đa la thụ diệp 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0274a12║ ngôn 。phật vị thính ngã đẳng súc đa la thụ diệp 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0274a13║ tăng đắc thụ nhất nhân diệc đắc thụ 。
T23n1435_p0274a14║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。tự trì cái nhập tha xá 。
T23n1435_p0274a15║ chư cư sĩ ha trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu 。trì cái nhập tha xá như
T23n1435_p0274a16║ vương như đại thần 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất thính trì cái nhập tha xá 。
T23n1435_p0274a17║ phạm giả đột cát la 。bất phạm giả 。nhược giải nhược trí môn ngoại 。
T23n1435_p0274a18║ phật tại xá vệ quốc 。hữu nhị bà la môn 。nhất danh cù bà 。nhị danh
T23n1435_p0274a19║ dạ bà 。ư phật pháp trung đốc tín xuất gia 。bản tụng ngoại đạo tứ vi
T23n1435_p0274a20║ đà thư 。xuất gia dĩ dĩ thị âm thanh tụng phật kinh 。thời nhất nhân tử nhất
T23n1435_p0274a21║ nhân độc tại sở tụng phật kinh vô bất thông lợi 。canh cầu bạn bất đắc 。tâm
T23n1435_p0274a22║ sầu bất lạc 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim dĩ ngoại thư âm thanh tụng
T23n1435_p0274a23║ phật kinh giả đột cát la 。
T23n1435_p0274a24║ phật tại xá vệ quốc 。hữu tỉ khâu 。xả tu đa la a tì đàm 。xả tì
T23n1435_p0274a25║ ni 。tụng ngoại thư văn chương binh pháp 。viễn li phật kinh 。phật ngôn 。tùng kim chư
T23n1435_p0274a26║ tỉ khâu 。nhược hữu học tụng ngoại thư văn chương binh pháp giả 。đột cát la 。phật
T23n1435_p0274a27║ vị chế thị giới thời 。trường lão xá lợi phất mục liên xứ cao tòa thượng 。vi
T23n1435_p0274a28║ chư tân tỉ khâu sa di thuyết pháp 。giáo học tụng ngoại thư 。vi phá ngoại đạo
T23n1435_p0274a29║ luận cố 。chế thị giới dĩ 。trường lão xá lợi phất mục liên 。tiện bất xứ cao
T23n1435_p0274b01║ tòa vi tân tỉ khâu sa di thuyết pháp giáo học ngoại thư 。nhĩ thời chư ngoại
T23n1435_p0274b02║ đạo 。văn sa môn cù đàm bất thính đệ tử học tụng ngoại thư 。thị bà la
T23n1435_p0274b03║ môn tiện vãng ngữ chư tín phật 。ưu bà tắc ngôn 。khả cộng vãng đáo chư tỉ
T23n1435_p0274b04║ khâu sở 。đáp ngôn 。tùy ý 。ngoại đạo đáo dĩ 。dữ tân tỉ khâu sa di cộng
T23n1435_p0274b05║ luận nghị 。chư tân tỉ khâu sa di giai bất năng đáp 。dĩ nhị sự cố 。nhất
T23n1435_p0274b06║ giả tân nhập đạo 。nhị giả phật chế bất thính học cố 。thời chư ngoại đạo khinh
T23n1435_p0274b07║ lộng 。chư ưu bà tắc ngôn 。nhữ chi đại sư nhữ sở cung dưỡng 。nhữ sở tôn
T23n1435_p0274b08║ trùng thượng toạ tiên thực giả 。chính như thị da 。chư ưu bà tắc văn thị sự
T23n1435_p0274b09║ tâm sầu bất lạc 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim thính vi phá ngoại
T23n1435_p0274b10║ đạo cố tụng độc ngoại đạo thư 。phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trường lão ca
T23n1435_p0274b11║ lưu đà di 。phóng hoả thiêu chư thảo mộc 。dĩ phóng thiêu cố 。đa sát chủng chủng
T23n1435_p0274b12║ huỷ 。phật ngôn 。tùng kim tỉ khâu bất đắc phóng hoả thiêu 。nhược phóng hoả thiêu giả 。
T23n1435_p0274b13║ tùy sở sát đắc tội 。
T23n1435_p0274b14║ phật tại xá vệ quốc 。hữu khán bệnh nhân 。vị mãn ngũ lạp 。vi bệnh nhân xuất
T23n1435_p0274b15║ hành 。li y chỉ nhập tụ lạc 。cầu dược bất đắc 。nhĩ thời tâm niệm phật chế
T23n1435_p0274b16║ giới 。bất đắc li y chỉ nhất dạ biệt tú 。tức ư bỉ xứ tiện cầu y
T23n1435_p0274b17║ chỉ 。y chỉ sư phục bệnh 。thị nhân tâm niệm 。bỉ y chỉ sư bệnh 。thử y
T23n1435_p0274b18║ chỉ sư diệc bệnh 。ngã kim đương tác hà đẳng 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0274b19║ tùng kim thính 。nhược ngũ dạ nhược lục dạ vô y chỉ bất phạm kế thử giới
T23n1435_p0274b20║ dĩ 。lục quần tỉ khâu văn phật thính cố 。tiện ngũ dạ bất cầu y chỉ 。hà
T23n1435_p0274b21║ dĩ cố 。nhược đắc y chỉ giả 。tu ngã cung cấp 。chư tỉ khâu dĩ thị sự
T23n1435_p0274b22║ bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim hữu hảo y chỉ sư giả 。nãi chí nhất dạ bất
T23n1435_p0274b23║ y chỉ đột cát la 。nhược tỉ khâu vô y chỉ 。nãi chí bất đắc thủ tăng
T23n1435_p0274b24║ tẩy cước thuỷ dụng 。phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trường lão ca lưu đà di
T23n1435_p0274b25║ phản trước câu chấp 。chư tỉ khâu kiến dĩ bố úy 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0274b26║ tùng kim bất đắc phản trước câu chấp 。phạm giả đột cát la 。tự xá nội phú
T23n1435_p0274b27║ thân bất phạm 。phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu nhân trì biểu lí [nhập/chấp /nhị ]
T23n1435_p0274b28║ câu chấp 。thí trường lão tu bồ đề 。tu bồ đề ngôn 。phật vị thính thụ biểu
T23n1435_p0274b29║ lí [nhập/chấp /nhị ]câu chấp 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim thính súc biểu lí
T23n1435_p0274c01║ [nhập/chấp /nhị ]câu chấp 。chúng đắc súc nhất nhân diệc đắc súc 。phục hữu nhân thí trường
T23n1435_p0274c02║ lão tu bồ đề câu chấp 。bán thành sắc bán bất thành sắc 。thời tu bồ đề
T23n1435_p0274c03║ bất thụ 。tác thị ngôn 。phật vị thính ngã đẳng thụ bán thành sắc bán bất thành
T23n1435_p0274c04║ sắc câu chấp 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim thính súc bán thành sắc bán
T23n1435_p0274c05║ bất thành sắc câu chấp 。chúng tăng đắc thụ nhất nhân diệc đắc thụ 。phật tại xá
T23n1435_p0274c06║ vệ quốc 。hữu ngũ tỉ khâu 。đắc trường ngũ trửu quảng tam trửu y 。trước thị y
T23n1435_p0274c07║ nhập tụ lạc khí thực 。y trường duệ địa độ sở ô 。cước niếp đầu đoạ địa
T23n1435_p0274c08║ trước bất chu chính 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính trường y thí [cức *huyền ]nữu
T23n1435_p0274c09║ thí cận duyên 。cố y duệ địa độ ô cước niếp đoạ địa trước bất chu chính 。
T23n1435_p0274c10║ phật ngôn 。tùng kim thính phản nhiếp thượng trước 。nhĩ thời phật tự thí [cức *huyền ]nữu 。
T23n1435_p0274c11║ tiền khứ duyên tứ chỉ thí [cức *huyền ]。hậu bát chỉ thí nữu 。ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0274c12║ ưng như thị tác 。
T23n1435_p0274c13║ phật tại xá vệ quốc 。hữu tỉ khâu 。bất hệ nê hoàn tăng nhập tụ lạc 。ư
T23n1435_p0274c14║ tụ lạc trung đoạ địa 。thị tỉ khâu đại tàm quý 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0274c15║ tùng kim bất hệ nê hoàn tăng nhập tụ lạc giả đột cát la 。hữu tỉ khâu
T23n1435_p0274c16║ nhất táp hệ nê hoàn tăng 。nhập tụ lạc thời điệp cố 。đái đoán đoạ địa thị
T23n1435_p0274c17║ sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất thính nhất táp hệ nê hoàn tăng nhập tụ
T23n1435_p0274c18║ lạc 。phạm giả đột cát la 。nhĩ thời hữu nhân 。thí trường lão tu bồ đề tế
T23n1435_p0274c19║ lũ hệ yêu đái 。tu bồ đề bất thụ tác thị ngôn 。phật vị thính ngã
T23n1435_p0274c20║ thụ tế lũ hệ yêu đái 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính súc tam chủng
T23n1435_p0274c21║ đái 。nhất giả tế lũ đái 。nhị giả sách mẫn 。tam giả biên đái 。đái thời
T23n1435_p0274c22║ nê hoàn tăng hỉ phá 。phật ngôn 。ưng thí hoàn 。lục quần tỉ khâu như lưỡng nhĩ
T23n1435_p0274c23║ trước nê hoàn tăng 。tế triệp trước nê hoàn tăng 。cân đầu trước nê hoàn tăng 。sâm
T23n1435_p0274c24║ sai trước nê hoàn tăng 。trước tế sinh sơ nê hoàn tăng 。phật ngôn 。bất đắc như
T23n1435_p0274c25║ lưỡng nhĩ trước nê hoàn tăng 。tế triệp trước nê hoàn tăng 。cân đầu trước nê hoàn
T23n1435_p0274c26║ tăng 。sâm sai trước nê hoàn tăng 。trước tế sinh sơ nê hoàn tăng 。trước giả đột
T23n1435_p0274c27║ cát la 。phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。thủ ma tu phát 。
T23n1435_p0274c28║ như ngưu thiệt thị 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất thính thủ ma tu
T23n1435_p0274c29║ phát phạm giả đột cát la 。
T23n1435_p0275a01║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。nhị nhân cộng sàng ngoạ 。thị
T23n1435_p0275a02║ sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất thính nhị nhân cộng nhất sàng ngoạ 。phạm
T23n1435_p0275a03║ giả đột cát la 。nhược nhất nhân toạ nhất nhân ngoạ bất phạm 。nhĩ thời lục quần
T23n1435_p0275a04║ tỉ khâu 。nhị nhân cộng địa phu ngoạ 。phật ngôn 。tùng kim bất thính nhị nhân
T23n1435_p0275a05║ cộng nhất phu ngoạ 。phạm giả đột cát la 。các tự biệt hữu phu cụ bất
T23n1435_p0275a06║ phạm 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。nhị nhân cộng nhất phú y trung ngoạ 。phật ngôn 。
T23n1435_p0275a07║ tùng kim bất đắc cộng nhất phú y trung ngoạ 。phạm giả đột cát la 。bất phạm
T23n1435_p0275a08║ giả 。các biệt hữu sấn thân y 。phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần
T23n1435_p0275a09║ tỉ khâu trước tục nhân y 。chư cư sĩ a trái ngôn 。sa môn thích tử tự
T23n1435_p0275a10║ ngôn thiện hảo hữu đức 。trước tục y 。dữ bạch y hà dị 。thị sự bạch
T23n1435_p0275a11║ phật 。phật ngôn 。tùng kim bất đắc trước tục y 。phạm giả đột cát la 。
T23n1435_p0275a12║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。sao bích nê hoàn tăng 。như
T23n1435_p0275a13║ tướng phốc nhân hựu tự tác nhân 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất đắc
T23n1435_p0275a14║ sao bích y trước 。phạm giả đột cát la 。bất phạm giả 。đăng thê phú ốc nê
T23n1435_p0275a15║ ốc 。phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu phụ đam hành 。như tự
T23n1435_p0275a16║ lư ngưu phụ đà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất thính phụ đam hành 。
T23n1435_p0275a17║ phạm giả đột cát la 。
T23n1435_p0275a18║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời kiêu tát la quốc 。hữu biên tụ lạc 。thị trung
T23n1435_p0275a19║ thường úy tặc 。tụ lạc nhân dân úy tặc cố 。xả thử xứ khứ 。nhĩ thời hữu
T23n1435_p0275a20║ tỉ khâu 。tùng kiêu tát la quốc hướng xá vệ quốc 。thị tỉ khâu tróc ngoã bát
T23n1435_p0275a21║ tróc trượng 。sở kinh tụ lạc trung nhân 。dao kiến lai tác thị niệm 。thử thị
T23n1435_p0275a22║ tặc lai 。tróc sóc tróc thuẫn kiến dĩ bố úy hoàn nhập lâu các 。tỉ khâu tiêm
T23n1435_p0275a23║ tiêm lai cận 。tri thị sa môn 。vấn ngôn 。nhữ thị hà sa môn 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0275a24║ thích tử sa môn 。ngôn nhữ thất sa môn pháp hoại sa môn pháp 。linh ngã đẳng
T23n1435_p0275a25║ bố úy 。thị tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng
T23n1435_p0275a26║ kim hành thời bất thính tróc trượng tróc lạc nang 。phạm giả đột cát la 。phật tự
T23n1435_p0275a27║ tứ hậu nhân gian du hành 。hữu nhất luy sấu tỉ khâu 。thủ tróc bát hành 。phật
T23n1435_p0275a28║ tri cố vấn 。nhữ hà dĩ thủ tróc bát hành 。đáp ngôn 。vô vật khả thịnh 。phật
T23n1435_p0275a29║ ngôn 。tùng kim luy sấu lão bệnh tỉ khâu 。tăng yết ma thính trượng lạc nang thịnh
T23n1435_p0275b01║ bát hành 。ưng như thị tác 。nhất tâm hòa hợp tăng 。thị lão bệnh tỉ khâu tùng
T23n1435_p0275b02║ toạ khởi 。thiên đản hữu kiên thoát cức tỉ hồ quỵ hợp chưởng tác thị ngôn 。đại
T23n1435_p0275b03║ đức tăng thính 。ngã mỗ giáp lão bệnh tỉ khâu 。tùng tăng khí tróc trượng lạc nang
T23n1435_p0275b04║ thịnh bát hành 。tăng lân mẫn cố 。thính ngã lão bệnh tỉ khâu tróc trượng lạc nang
T23n1435_p0275b05║ thịnh bát hành 。như thị tam khí 。tăng ưng thính 。thật thị tỉ khâu nhược ngôn
T23n1435_p0275b06║ lão bệnh 。thật bất lão bệnh bất ưng thính 。nhược ngôn lão bệnh 。thật lão bệnh ưng
T23n1435_p0275b07║ thính 。nhất tỉ khâu tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。mỗ giáp tỉ khâu lão
T23n1435_p0275b08║ bệnh 。tùng tăng khí tróc trượng lạc nang thịnh bát hành 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn
T23n1435_p0275b09║ thính 。dữ thị lão bệnh tỉ khâu tróc trượng lạc nang thịnh bát hành 。như thị bạch 。
T23n1435_p0275b10║ bạch nhị yết ma 。tăng dữ thị lão bệnh tỉ khâu tróc trượng lạc nang thịnh bát
T23n1435_p0275b11║ hành cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0275b12║ phật tại xá vệ quốc 。phật dữ đại chúng tiền hậu vi nhiễu thuyết pháp 。nhĩ thời
T23n1435_p0275b13║ kiêu tát la vương ba tư nặc 。tại hội trung toạ 。hữu tỉ khâu đạm toán viễn
T23n1435_p0275b14║ đại chúng hành 。thị tỉ khâu tác thị niệm 。mạc sứ phật cập vương văn xú 。phật
T23n1435_p0275b15║ dao kiến thị tỉ khâu 。phật vi vương thuyết chủng chủng pháp kì giáo lợi hỉ 。vương
T23n1435_p0275b16║ văn pháp dĩ tâm đại hoan hỉ 。phật thuyết pháp dĩ mặc nhiên 。vương hữu nhiễu phật
T23n1435_p0275b17║ nhi khứ 。nhĩ thời trường lão a nan 。phật hậu dĩ phiến phiến phật 。vương khứ bất
T23n1435_p0275b18║ cửu 。phật tri cố vấn a nan 。thử tỉ khâu hà dĩ viễn đại chúng hành 。đáp
T23n1435_p0275b19║ ngôn 。thử tỉ khâu đạm toán 。khủng phật cập vương văn xú 。bất cảm cận phật 。
T23n1435_p0275b20║ phật tri cố vấn a nan 。tỉ khâu đạm như thị tỉ tướng thực da 。đáp ngôn
T23n1435_p0275b21║ đạm 。nhược đạm như thị tỉ tướng thực thất pháp lợi 。phật ngôn 。thử tỉ khâu
T23n1435_p0275b22║ nhược nhập chúng trung 。văn ngã pháp ưng đắc chính kiến 。ngữ chư tỉ khâu 。thị sự
T23n1435_p0275b23║ bất ưng tác 。phật cáo chư tỉ khâu 。tỉ khâu bất đắc đạm toán 。nhược đạm giả
T23n1435_p0275b24║ đột cát la 。
T23n1435_p0275b25║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trường lão xá lợi phất đắc phong bệnh 。dược sư
T23n1435_p0275b26║ giáo ngôn 。nhũ trung chử toán đạm 。xá lợi phất ngôn 。phật vị thính nhũ trung
T23n1435_p0275b27║ chử toán đạm 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính nhũ chử toán đạm 。tùy đạm toán
T23n1435_p0275b28║ pháp hành 。vân hà tùy pháp hành 。đạm toán giả 。bất ưng cận phật nãi chí
T23n1435_p0275b29║ hòa thượng a xà lê nhất thiết thượng tòa phật đáp thanh văn đáp ôn thất giảng
T23n1435_p0275c01║ đường tăng thực trù hạ 。bất đắc cận tăng phòng ngoại môn lập 。bất đắc nhập tăng
T23n1435_p0275c02║ xí đại tiểu tiện 。bất đắc nhập tăng dục thất 。bất đắc nhập chúng nhân toạ xứ 。
T23n1435_p0275c03║ đương ư bình phòng trụ 。nhược cấp đại tiểu tiện giả 。ưng sứ nhân quật địa tác
T23n1435_p0275c04║ xứ 。nhược vô tịnh nhân 。ưng tựu viễn bình xứ đại tiểu tiện 。nhược bệnh sai
T23n1435_p0275c05║ dĩ 。ưng tảo sái sở trụ xứ đồ địa ngoạ cụ sàng tịch 。canh ưng đẩu
T23n1435_p0275c06║ tẩu 。cố hữu xú giả ưng tẩy hoán 。thị tỉ khâu tùng phòng xuất bế hộ hạ
T23n1435_p0275c07║ đạn 。hạ đạn dĩ khứ 。
T23n1435_p0275c08║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu 。tự thủ ha lê lặc quả
T23n1435_p0275c09║ dữ tịnh nhân dĩ tùng thụ đạm 。thị sự bạch phật 。phật ngữ chư tỉ khâu 。bất
T23n1435_p0275c10║ ưng tự thủ thủ ha lê lặc quả dữ tịnh nhân canh tùng thụ đạm 。phạm giả
T23n1435_p0275c11║ đột cát la 。dư nhất thiết quả diệc như thị 。phật tại xá vệ quốc 。hữu tỉ
T23n1435_p0275c12║ khâu danh nan đề 。thị tỉ khâu tác dữ tịnh học sa di 。như tiên sở
T23n1435_p0275c13║ thuyết 。phật tại xá vệ quốc nhĩ thời trường lão tất lăng già bà sa nhãn thống 。
T23n1435_p0275c14║ thời dược sư giáo ngôn 。hòa dược tác hoàn trước hoả thượng thiêu phục yên 。ưu ba
T23n1435_p0275c15║ li vấn phật dụng hà vật tác dược 。phật ngôn 。đãn trừ thanh mộc hương dược hòa
T23n1435_p0275c16║ hợp 。dư nhất thiết hương trước hoả trung thủ tiếp thủ yên nhi ân 。thời dĩ thủ
T23n1435_p0275c17║ tiếp yên bất đắc 。phật ngôn 。tác đồng 。thời đồng thái trường bất đắc yên 。phật
T23n1435_p0275c18║ ngôn 。mạc trường tác 。hựu phục đoản tác tiện thiêu thủ 。phật ngôn 。mạc thái đoản 。
T23n1435_p0275c19║ hựu thời hoàn dược tại nhất xứ 。đồng tại nhất xứ 。thủ thời nan đắc 。phật
T23n1435_p0275c20║ ngôn 。ưng súc nang thịnh 。thịnh thời đồng phá dược hoàn 。phật ngôn 。trung ưng thí
T23n1435_p0275c21║ cách 。thí cách dĩ bất hệ đầu đồng đoạ địa 。phật ngôn 。ưng hệ đầu 。phật
T23n1435_p0275c22║ tại xá vệ quốc 。hữu bệnh tỉ khâu 。tô du đồ thân bất tẩy dương môn 。
T23n1435_p0275c23║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng dụng táo đậu tẩy 。ưu ba li vấn phật 。dụng
T23n1435_p0275c24║ hà vật tác táo đậu 。phật ngôn 。dĩ đại đậu tiểu đậu ma sa đậu oản đậu
T23n1435_p0275c25║ ca đề bà la thảo lê tần đà tử tác 。phật tại xá vệ quốc 。trường lão
T23n1435_p0275c26║ xá lợi phất hoạn nhiệt huyết bệnh 。thời dược sư giáo ngôn 。dĩ sa ma ni thuỷ
T23n1435_p0275c27║ tẩy 。ưu ba li vấn phật 。dụng hà vật tác sa ma ni 。phật ngôn 。trừ
T23n1435_p0275c28║ độc thụ 。thủ dư nhất thiết thụ hoa diệp tác 。phật tại xá vệ quốc 。trường lão
T23n1435_p0275c29║ tất lăng già bà sa hoạn nhãn thống 。thời dược sư giáo ngôn 。ưng chi quán
T23n1435_p0276a01║ tị 。thời tỉ khâu dĩ chỉ 渧tị trung 。hoặc dĩ thuế thủ nhi 渧。渧
T23n1435_p0276a02║ thời bất tiện lưu nhập 。nhãn canh tăng thống kịch 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tác
T23n1435_p0276a03║ đồng quán 。tác đồng đại tị bất thụ 。phục tiểu tác dật thất bất trung 。dụng thị
T23n1435_p0276a04║ sự bạch phật 。phật ngôn 。mạc đại mạc tiểu tác 。đắc thụ nhất ba la 。nhược nhất
T23n1435_p0276a05║ ba la bán 。dục thoá dĩ thủ thừa thủ 。dĩ thủ thừa thủ cố tiện dục
T23n1435_p0276a06║ thổ 。phật ngôn 。thính dụng tế nạp thừa thủ 。
T23n1435_p0276a07║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trường lão tất lăng già bà sa hoạn nhãn thống 。
T23n1435_p0276a08║ thời thân lí khiển thừa lai hoán 。đáp ngôn 。phật vị thính thừa thừa 。thị sự bạch
T23n1435_p0276a09║ phật 。phật ngôn 。bệnh giả thính thừa xa dư 。nhĩ thời phật bất thính thừa liễn 。thị
T23n1435_p0276a10║ sự bạch phật 。phật ngôn 。thính thừa liễn 。thị tỉ khâu thừa liễn thời thùy cước 。phật
T23n1435_p0276a11║ ngôn 。ưng nhiếp cước tại bản thượng nhiếp cước 。kỉ thân bất an 。phật ngôn 。thính tróc
T23n1435_p0276a12║ mộc cách 。nhĩ thời hữu thiểu lạc tỉ khâu 。tróc mộc cách thủ thống 。phật ngôn 。
T23n1435_p0276a13║ dĩ vật triền mộc 。toạ thời nhật chiếu diện 。phật ngôn 。ưng thí hiên 。nhược nhất thiết
T23n1435_p0276a14║ thừa thượng sở tu trang nghiêm vật 。giai thính tác 。phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời
T23n1435_p0276a15║ chư tỉ khâu 。kì hoàn trung xứ xứ đại tiện 。mật tích chấp kim cương thần
T23n1435_p0276a16║ chư phi nhân 。giai sân a trái ngôn 。thử trung ưng tác bất tịnh da 。phật
T23n1435_p0276a17║ ngữ chư tỉ khâu 。bất ưng xứ xứ đại tiện 。đương tại nhất xứ tác 。nhất
T23n1435_p0276a18║ xứ tác dĩ đại tụ phẩn 。phật ngôn 。trừ khước 。trừ khước thời chư tỉ khâu
T23n1435_p0276a19║ thổ môn 。phật ngôn 。quật địa tác khanh 。tác khanh dĩ khanh biên hữu đại tiện 。ô
T23n1435_p0276a20║ tỉ khâu cước 。phật ngôn 。ưng thí an cước xứ 。ưu ba li vấn phật 。dụng
T23n1435_p0276a21║ hà đẳng vật tác an cước xứ 。phật ngôn 。dĩ mộc thạch chuyên tác 。đại tiện
T23n1435_p0276a22║ thời lộ địa vô chướng nhân kiến 。phật ngôn 。ưng tác chướng 。thời lưỡng tướng kiến 。
T23n1435_p0276a23║ phật ngôn 。ưng thí cách 。thí cách dĩ xuất nhập thời cố tướng kiến 。phật ngôn 。
T23n1435_p0276a24║ ưng biệt thí hộ 。thời hữu lão tỉ khâu 。thượng xí thời hí đảo 。dục khởi
T23n1435_p0276a25║ thời tiện khước yển 。phật ngôn 。ưng thí cách linh đắc xí 。khởi thời tu thuỷ
T23n1435_p0276a26║ tẩy đại tiện xứ 。phật ngôn 。ưng súc thuỷ khí 。hựu vô độ tẩy thủ 。phật
T23n1435_p0276a27║ ngôn 。ưng an độ 。độ hoặc thiểu 。phật ngôn 。đại khí thịnh 。thị thời bình địa
T23n1435_p0276a28║ trước khí 。hoặc súc sinh ngưu mã chương lộc mi hầu cẩu lai đạo hoại 。phật
T23n1435_p0276a29║ ngôn 。ưng tạc địa an khí 。hựu bất phú thượng 。hữu độc xà thư [huỷ *lại ]ngô
T23n1435_p0276b01║ công bá túc 。nhập trung niết tỉ khâu 。phật ngôn 。ưng phú thượng 。hựu tẩy thủ
T23n1435_p0276b02║ thời 。địa đại tác nê ô cước 。phật ngôn 。ưng tác an cước xứ 。trường lão
T23n1435_p0276b03║ ưu ba li vấn phật 。dụng hà vật tác an cước xứ 。phật ngôn 。dụng mộc thạch
T23n1435_p0276b04║ chuyên tác 。chư tỉ khâu tẩy thời lộ hiện 。phật ngôn 。ưng thí chướng 。hoặc nhị
T23n1435_p0276b05║ tam nhân câu tẩy tướng kiến 。phật ngôn 。ưng thí cách 。hựu xuất nhập thời tướng
T23n1435_p0276b06║ kiến 。phật ngôn 。ưng biệt thí hộ 。
T23n1435_p0276b07║ phật tại xá vệ quốc kì hoàn trung 。chư tỉ khâu xứ xứ tiểu tiện 。kim cương
T23n1435_p0276b08║ thần chư phi nhân giai sân a trái 。thử trung ưng tác bất tịnh da 。thị sự
T23n1435_p0276b09║ bạch phật 。phật ngôn 。bất đắc xứ xứ tiểu tiện 。ưng tại nhất xứ tác 。nhất
T23n1435_p0276b10║ xứ dĩ như cừ lưu 。phật ngôn 。ưng an ung/úng/ủng 。ung/úng/ủng mãn 。phật ngôn 。ưng
T23n1435_p0276b11║ khí 。khí thời tỉ khâu thổ môn 。phật ngôn 。ung/úng/ủng hạ tác khổng linh xuất 。ung/úng/ủng cửu
T23n1435_p0276b12║ tiện xú 。phật ngôn 。ưng cái thượng 。tỉ khâu khước cái thời tiểu tiện xú kịch 。
T23n1435_p0276b13║ phật ngôn 。cái thượng khai tiểu khổng linh xú khí xuất 。thời ung/úng/ủng tứ biên tiểu tiện
T23n1435_p0276b14║ lưu ô cước 。phật ngôn 。ưng tác an cước xứ 。ưu ba li vấn phật 。dụng hà
T23n1435_p0276b15║ vật tác 。phật ngôn 。ưng dụng mộc thạch chuyên tác 。chư tỉ khâu tiểu tiện thời
T23n1435_p0276b16║ lộ hiện 。phật ngôn 。ưng thí chướng 。tiểu tiện thời lưỡng tướng kiến 。phật ngôn 。ưng
T23n1435_p0276b17║ thí cách 。thí cách dĩ xuất nhập thời cố tướng kiến 。phật ngôn 。ưng thí hộ 。
T23n1435_p0276b18║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu nhân thí tăng ngoã giang 。chư tỉ khâu bất
T23n1435_p0276b19║ thụ 。bất tri hà sở dụng 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng thụ dụng 。thịnh
T23n1435_p0276b20║ thuỷ thủ thuỷ dục thất trung dụng 。
T23n1435_p0276b21║ phật tại sô ma quốc dữ đại tỉ khâu tăng thuyết ngũ âm pháp 。sở vị sắc
T23n1435_p0276b22║ thụ tưởng hành thức 。nhĩ thời phật điệp biến 。ngũ bá tỉ khâu nhất thời đồng thanh
T23n1435_p0276b23║ ngôn lão thọ 。phật ngữ chư tỉ khâu 。dĩ nhữ đẳng ngôn lão thọ cố 。tiện đắc
T23n1435_p0276b24║ lão thọ da 。bất dã thế tôn 。phật ngôn 。tùng kim bất đắc xưng lão thọ 。xưng
T23n1435_p0276b25║ lão thọ giả đắc đột cát la 。
T23n1435_p0276b26║ phật tại xá vệ quốc chư tỉ khâu nhập xá vệ thành khí thực 。thời đàn việt
T23n1435_p0276b27║ thí chủng chủng hảo thực 。nhũ lạc sinh tô thục tô du mật ngư nhục bô 。
T23n1435_p0276b28║ chư tỉ khâu bất thủ 。tương vô thị khí mĩ thực da 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0276b29║ ngôn 。bất khí nhi đắc ưng thụ 。sơ nhị thập pháp cánh 。trung nhị thập pháp
T23n1435_p0276c01║ thượng 。
T23n1435_p0276c02║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời bạt đề trường giả 。tác đại tăng phòng chủng chủng
T23n1435_p0276c03║ trang nghiêm 。bất phú thượng phòng xá lậu 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng phú 。
T23n1435_p0276c04║ phú dĩ tích thượng lậu 。phật ngôn 。canh hậu phú 。hậu phú dĩ phong phát 。phật
T23n1435_p0276c05║ ngôn 。ưng đinh quệ 。đinh quệ dĩ quệ khổng đầu lậu 。phật ngôn 。ưng thí
T23n1435_p0276c06║ bồn phú 。phú dĩ bồn hỉ đoạ địa 。phật ngôn 。ưng xuyên để tác khổng đinh 。
T23n1435_p0276c07║ đinh dĩ thuỷ nhập 。phật ngôn 。ưng đinh thượng an phú phủ 。an phú phủ dĩ phong
T23n1435_p0276c08║ xuy quệ động dao tác thanh 。phật ngôn 。ưng dĩ thảo diệp thụ bì triền đầu 。
T23n1435_p0276c09║ triền đầu dĩ an phú phủ 。phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời tỉ khâu súc quý
T23n1435_p0276c10║ giá hoả hoán y 。thời chư tỉ khâu nhị tam nhân cộng đẩu tẩu đẩu tẩu thời
T23n1435_p0276c11║ y khiên súc bất chính 。phật ngôn 。ưng tế trượng đả trần độ 。đả thời độ
T23n1435_p0276c12║ nhập trường điều trung 。phật ngôn 。canh dĩ tiểu trượng đả 。đả thời độ nhập đoản điều
T23n1435_p0276c13║ trung 。phật ngôn 。canh dĩ tiểu trượng đả 。
T23n1435_p0276c14║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời tỉ khâu tân thành nhiễm y 。dĩ tảo tuệ tảo
T23n1435_p0276c15║ khước nhiễm chỉ 。thị y sắc hoại y thượng thành đạo 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0276c16║ ngôn 。ưng dĩ tân thủ cân khước chỉ 。
T23n1435_p0276c17║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời bạt đề trường giả tác tăng phòng 。cực quảng đại
T23n1435_p0276c18║ chủng chủng trang nghiêm 。đa nhân lai khán 。vô địa phú cố 。đa trần độ xuất bộn
T23n1435_p0276c19║ tăng phòng nội 。chư tỉ khâu tâm niệm nhược phật thính địa phú giả thiện 。thị sự
T23n1435_p0276c20║ bạch phật 。phật ngôn 。ưng an địa phú 。phật tại xá vệ quốc 。chư tỉ khâu vô
T23n1435_p0276c21║ [đả -đinh +điểu ]dược vật 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng thạch thượng ma 。
T23n1435_p0276c22║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời bình sa vương 。ư trúc viên trung khởi ngũ bá
T23n1435_p0276c23║ tăng phòng 。hữu thành giả hữu vị thành giả 。thời vương mệnh chung 。vương a xà thế
T23n1435_p0276c24║ đáo trúc viên trung khán 。kiến thị phòng xá tức vấn thử vi thùy tác 。tỉ khâu
T23n1435_p0276c25║ đáp ngôn 。đại vương 。thị phụ vương sở tác 。hữu thành giả hữu vị thành giả 。vương
T23n1435_p0276c26║ tiện mệnh chung 。vương vấn tỉ khâu 。hà bất thành cánh 。đáp ngôn 。vô trực 。vương
T23n1435_p0276c27║ ngôn 。ngã đương dữ trực 。thời phòng xá thành cánh 。vô đặng đạo cố 。vô nhân
T23n1435_p0276c28║ tại thượng trụ 。vương vấn chư tỉ khâu 。thị phòng trung hữu nhân bất 。đáp ngôn vô 。
T23n1435_p0276c29║ hà dĩ cố 。đáp ngôn dĩ vô đặng đạo cố 。vương ngôn 。ngã đương tác 。tỉ
T23n1435_p0277a01║ khâu đáp ngôn 。phật vị thính tác 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tác thời trường
T23n1435_p0277a02║ lão ưu ba li vấn phật 。dụng hà vật tác đặng đạo 。phật ngôn 。dụng mộc
T23n1435_p0277a03║ thạch chuyên tác 。phật trụ vương xá thành 。thời tăng phòng cực đại 。nhất thiết thời
T23n1435_p0277a04║ đa hữu khách tỉ khâu lai 。sơ dạ trung dạ hậu dạ lai giả 。hữu trì đại
T23n1435_p0277a05║ sàng khứ 。hữu trì mẫn sàng khứ giả 。hữu trì đại nhục khứ giả 。hữu trì tòa
T23n1435_p0277a06║ nhục khứ giả 。dạ tức bỉ gian tú 。minh nhật khí khứ 。nhĩ thời đà phiếu ma
T23n1435_p0277a07║ la tử tri tăng ngoạ cụ hậu nhật xứ xứ trì sàng nhục lai thời cực khổ 。
T23n1435_p0277a08║ tác thị niệm 。phật thính dĩ châm xuyết sàng nhục giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0277a09║ ngôn 。thính xuyết xuyết thời sàng nhục trung ương bất xuyết 。trì sàng đông tây thời 。
T23n1435_p0277a10║ thuế tinh tụ nhất xứ 。tức tác thị niệm 。phật thính ngã xuyết trung ương giả thiện 。
T23n1435_p0277a11║ thị sự bạch phật 。phật ngôn thính dĩ châm xuyết trường lão ưu ba li vấn phật 。
T23n1435_p0277a12║ dụng hà vật tác châm 。phật ngôn 。dĩ thiết tác đồng tác mộc tác 。
T23n1435_p0277a13║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trường lão xá lợi phất nhiệt huyết bệnh dược sư
T23n1435_p0277a14║ giáo ngôn 。thiêu thạch trước nhũ trung ẩm 。đáp ngôn 。phật vị thính thiêu thạch trước
T23n1435_p0277a15║ nhũ trung ẩm 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính thiêu thạch trước nhũ trung ẩm 。thiêu
T23n1435_p0277a16║ thạch thời chư tỉ khâu hoặc dĩ thảo mộc diệp nhược phá ngoã 。niêm trước nhũ trung
T23n1435_p0277a17║ hôi độ ô nhũ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim thính dĩ đồng thiết
T23n1435_p0277a18║ tác chi an toả 。dĩ thạch trước trung thiêu 。cử toả đẩu tẩu 。khứ hôi trước nhũ
T23n1435_p0277a19║ trung 。
T23n1435_p0277a20║ phật tại xá vệ quốc 。hữu nhân trì hoả lô thí trường lão tu bồ đề 。tu
T23n1435_p0277a21║ bồ đề ngôn 。phật vị thính thụ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。đắc thụ 。thời
T23n1435_p0277a22║ nhiên tân hoả tiêu đoạ địa 。tỉ khâu dĩ thủ cử thiêu thủ 。phật ngôn 。thính tác
T23n1435_p0277a23║ sao hoả vật 。
T23n1435_p0277a24║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trường lão xá lợi phất phong bệnh 。dược sư giáo
T23n1435_p0277a25║ ngôn 。dĩ noãn thuỷ tẩy 。đáp ngôn 。phật vị thính noãn thuỷ tẩy 。thị sự bạch
T23n1435_p0277a26║ phật 。phật ngôn 。thính noãn thuỷ tẩy 。tẩy thời hoặc dụng bát kiền tư noãn thuỷ thuỷ
T23n1435_p0277a27║ thiểu bất túc 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính phủ trung noãn 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0277a28║ thịnh mãn phủ thuỷ trước lộ địa 。tứ biên trước tân nhiên thời phủ phá 。thị sự
T23n1435_p0277a29║ bạch phật 。phật ngôn 。ưng thí tam kệ 。thời kệ thượng an phủ hạ nhiên hoả tân
T23n1435_p0277b01║ nan nhiên 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng dĩ phủ phá tân nhiên 。
T23n1435_p0277b02║ phật tại a la tì quốc 。thời tự môn mi phá 。phật kiến dĩ tri nhi cố
T23n1435_p0277b03║ vấn a nan 。thị tự môn mi hà dĩ phá da 。đáp ngôn 。mộc sư mang
T23n1435_p0277b04║ cứ bất đắc tác 。phật ngữ a nan 。cầu mộc tác cụ lai 。a nan thụ
T23n1435_p0277b05║ phật giáo 。cầu mộc thủ tác cụ lai dữ phật 。phật thủ dĩ tự thủ trị đáp
T23n1435_p0277b06║ môn mi 。trị dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thính 。nhất thiết mộc tác cụ ưng
T23n1435_p0277b07║ súc 。tùy tỉ khâu năng trị giả trị 。phật tại a la tì quốc 。thời phú
T23n1435_p0277b08║ tăng phòng 。tỉ khâu tại địa lập thụ thảo bất cập 。phật ngôn 。ưng thí đắng 。thí
T23n1435_p0277b09║ đắng dĩ cố bất cập 。phật ngôn 。ưng thí thê 。thí thê dĩ bất biến 。phật
T23n1435_p0277b10║ ngôn 。ưng thí bằng thí bằng dĩ bất tri vân hà thí 。phật ngôn 。栿
T23n1435_p0277b11║ thượng ưng đinh quyết dĩ mẫn hệ 。quyết tùy ý di bằng 。phật tại xá vệ
T23n1435_p0277b12║ quốc 。hữu tỉ khâu hoạn nam căn thũng 。nùng huyết ô y 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0277b13║ phật ngôn 。ưng dĩ vật triền khoã 。phật tại xá vệ quốc 。hữu tỉ khâu bệnh 。khán
T23n1435_p0277b14║ bệnh nhân tuế tiểu 。lập bão bệnh tỉ khâu cửu lập 。mê môn tích địa thùy tử 。
T23n1435_p0277b15║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。niên thiểu khán bệnh tỉ khâu đắc cộng bệnh nhân
T23n1435_p0277b16║ toạ 。bệnh nhân lân mẫn cố 。
T23n1435_p0277b17║ phật tại xá vệ quốc 。chư tỉ khâu trước tân nhiễm sắc y 。nhập xá vệ thành
T23n1435_p0277b18║ khí thực trực vũ 。thời tỉ khâu bích y trước nhất xứ thấp cố sắc dị 。thị
T23n1435_p0277b19║ sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng sái 。sái thời phu địa sái 。sái dĩ độ trước 。
T23n1435_p0277b20║ phật ngôn 。ưng dĩ ngưu thỉ đồ địa sái 。ưng dĩ y bất thời kiền 。phật
T23n1435_p0277b21║ ngôn 。mẫn thượng sái 。cố bất thời kiền 。phật ngôn 。ưng thí khúc quyết 。thí khúc
T23n1435_p0277b22║ quyết dĩ cố bất thời kiền 。phật ngôn ưng sàng thượng sái 。sái dĩ cố bất thời
T23n1435_p0277b23║ kiền 。phật ngôn 。ưng thí giá 。thí giá thời phương hành xứ 。phật ngôn 。ưng tinh
T23n1435_p0277b24║ nhất xứ 。tinh nhất xứ dĩ cận bích độ ô 。phật ngôn 。ưng li bích 。li bích
T23n1435_p0277b25║ dĩ cố bất thời kiền 。phật ngôn 。ưng cao huyền sái 。phật tại a la tì quốc 。
T23n1435_p0277b26║ thời chư tỉ khâu biện dục cụ 。hữu tỉ khâu dục thời thoát y trước không địa
T23n1435_p0277b27║ nhập dục thất tẩy 。hữu độc xà thư [huỷ *lại ]bá túc nhập y trung 。tỉ khâu trước
T23n1435_p0277b28║ y thời vi huỷ sở thích 。phật ngôn 。thí y giá an y dĩ nhập dục thất
T23n1435_p0277b29║ tẩy 。phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời mạt lợi phu nhân nhập kì hoàn thính
T23n1435_p0277c01║ pháp 。chư tỉ khâu ám trung thuyết pháp 。mạt lợi phu nhân ngữ chư tỉ khâu 。hà
T23n1435_p0277c02║ bất nhiên đăng 。đáp ngôn 。vô đăng 。phu nhân ngôn 。ngã dữ đăng 。đáp ngôn 。phật
T23n1435_p0277c03║ vị thính ngã đẳng nhiên đăng 。thị sự bạch phật 。phật ngôn thính 。
T23n1435_p0277c04║ phật tại xá vệ quốc 。thời mạt lợi phu nhân thí tăng cao tòa 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0277c05║ ngôn 。phật vị thính ngã đẳng thụ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn thính thụ 。mạt lợi
T23n1435_p0277c06║ phu nhân tâm niệm 。phật thính ngã hoạ thử cao tòa giả thiện 。phật ngôn 。trừ
T23n1435_p0277c07║ nam nữ giao hội tượng 。dư giả thính hoạ 。
T23n1435_p0277c08║ phật tại xá vệ thành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu tước trường dương chi 。thời chư
T23n1435_p0277c09║ cư sĩ kiến dĩ a trái ngôn 。chư sa môn thích tử tự ngôn thiện hảo hữu
T23n1435_p0277c10║ đức 。vân hà tước trường dương chi 。hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。
T23n1435_p0277c11║ văn thị sự tâm bất hỉ 。thị sự bạch phật 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu
T23n1435_p0277c12║ tăng 。tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0277c13║ thật tác thế tôn 。phật chủng chủng a trái lục quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ
T23n1435_p0277c14║ khâu 。tước trường dương chi 。phật ngôn 。tùng kim bất đắc tước trường dương chi 。phạm giả
T23n1435_p0277c15║ đột cát la 。thời chư tỉ khâu tước đoản dương chi 。phật thị xứ kinh hành 。chư
T23n1435_p0277c16║ tỉ khâu dao kiến phật lai 。cung kính cố 。tức ân thị dương chi 。tắc ân bất
T23n1435_p0277c17║ hạ thùy tử 。thị sự bạch phật 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。ngữ chư
T23n1435_p0277c18║ tỉ khâu 。tùng kim thính dụng tam chủng dương chi thượng trung hạ 。thượng giả trường thập
T23n1435_p0277c19║ nhị chỉ 。hạ giả trường lục chỉ 。thử nhị trung gian danh trung 。phật tại xá vệ
T23n1435_p0277c20║ quốc 。thời hữu tỉ khâu 。độ nhi tác cộng hành đệ tử 。đệ tử bất như pháp 。
T23n1435_p0277c21║ dư tỉ khâu ngôn 。thử đệ tử bất như pháp 。hà bất khu khứ 。đáp ngôn 。thử
T23n1435_p0277c22║ thị ngã tử đệ tử 。vân hà khu khứ 。tỉ khâu bất tri vân hà 。thị
T23n1435_p0277c23║ sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược nhi nhược đệ tử bất như pháp giả 。ưng khu khứ 。
T23n1435_p0277c24║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời sa di la hầu la 。vi nghịch sư ca lưu
T23n1435_p0277c25║ đà di 。thời ca lưu đà di khu xuất tự 。thời sa di la hầu la 。tại
T23n1435_p0277c26║ kì hoàn môn ngoại đề khấp 。phật tùng ngoại lai nhập kì hoàn 。thời kiến la
T23n1435_p0277c27║ hầu la đề khấp 。phật tri cố vấn 。hà cố đề da 。la hầu la hướng
T23n1435_p0277c28║ phật quảng thuyết thị sự 。phật ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất đắc khu sa di
T23n1435_p0277c29║ xuất tăng già lam 。ưng khu xuất phòng xá 。
T23n1435_p0278a01║ phật tại xá vệ quốc 。thời chư tỉ khâu thoá tịnh địa địa phát hoại 。thị sự
T23n1435_p0278a02║ bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất đắc thoá tịnh địa 。phạm giả đột cát la 。thời
T23n1435_p0278a03║ chư tỉ khâu bất tri thoá hà xứ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng dĩ
T23n1435_p0278a04║ thủ thừa thoá 。thừa thoá thời tâm trung thổ môn 。phật ngôn 。ưng súc thoá khí 。
T23n1435_p0278a05║ thời thoá khí mãn 。phật ngôn 。ưng khí 。khí thời phục dục thổ 。phật ngôn 。thoá
T23n1435_p0278a06║ khí trung trước hôi trước sa trước tiêu vật linh tiêu thoá 。
T23n1435_p0278a07║ phật tại vương xá thành 。thời trường lão ca diệp tùng kì xà quật sơn xuất 。thượng
T23n1435_p0278a08║ hạ thời nhật chích diện ô nhập nhãn nhãn thống 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0278a09║ thính súc thủ cân thức 。
T23n1435_p0278a10║ phật tại xá vệ quốc 。trường lão bạt đề hành đầu đà 。nhập dục thất tẩy thời 。
T23n1435_p0278a11║ bất thính tha nhân khai ma 。tác thị niệm 。nhược phật thính ngã biên mẫn tự khai
T23n1435_p0278a12║ thân giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính dụng biên mẫn 。trường lão ưu ba
T23n1435_p0278a13║ li vấn phật 。dĩ hà vật tác 。phật ngôn 。dĩ thuế sô ma kiếp bối văn
T23n1435_p0278a14║ xà thảo ma bà sa thảo 。xá lợi phất bệnh hoạn tích thống 。tác thị niệm 。
T23n1435_p0278a15║ phật thính ngã trước thiền đái toạ giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính trước
T23n1435_p0278a16║ thiền đái toạ 。ưu ba li vấn phật 。dĩ hà vật tác thiền đái 。phật ngôn 。
T23n1435_p0278a17║ dụng thuế sô ma kiếp bối văn xà thảo cập bà sa thảo bì tác 。phật tại
T23n1435_p0278a18║ xá vệ quốc 。thời thế tôn hoạn phong tích thống 。thời dược sư giáo ngôn 。tô
T23n1435_p0278a19║ du đồ thân đồ thân dĩ 。tào thịnh noãn thuỷ nhập trung ngoạ 。phật ngữ a nan 。
T23n1435_p0278a20║ noãn thuỷ trước tào trung trì lai 。a nan thụ giáo 。tào thịnh noãn thuỷ lai 。thời
T23n1435_p0278a21║ phật tô du đồ thân nhập trung ngoạ 。ngoạ dĩ bệnh đắc trừ dũ 。phật dĩ thị
T23n1435_p0278a22║ sự tập tỉ khâu tăng 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thính nhược hữu phong bệnh dĩ
T23n1435_p0278a23║ tô du đồ thân noãn thuỷ trung ngoạ 。phật tại a la tì quốc 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0278a24║ biện ngoạ cụ thời 。mộ đa hữu khách tỉ khâu lai 。tăng phu cụ thiểu 。chư tỉ
T23n1435_p0278a25║ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim ưng thượng tòa thứ
T23n1435_p0278a26║ đệ dữ 。bất đắc phu cụ giả 。dữ thảo dữ diệp 。các linh tự phu ngoạ cụ
T23n1435_p0278a27║ ngoạ 。phật tại xá vệ quốc 。kiêu tát la quốc a luyện nhi xứ 。hữu nhất
T23n1435_p0278a28║ tỉ khâu trụ 。thị tỉ khâu dĩ phả lê châu xuất hoả 。thời tặc trụ bỉ
T23n1435_p0278a29║ xứ 。kiến tỉ khâu châu trung xuất hoả 。tác thị niệm 。tất thị tì lưu li châu 。
T23n1435_p0278b01║ tặc tức ngữ tỉ khâu 。dữ ngã thử lưu li châu 。tỉ khâu đáp ngôn 。thiện nhân 。
T23n1435_p0278b02║ ngã vô lưu li châu 。thời tặc tâm niệm 。thị tỉ khâu bất khẳng chính nhĩ dữ
T23n1435_p0278b03║ ngã 。ngã đương sát thử tỉ khâu 。tức sát tỉ khâu dĩ mịch châu 。ư châm
T23n1435_p0278b04║ tuyến nang trung nãi đắc phả lê châu 。thị tặc tướng ngữ ngôn 。nãi dĩ thử phả
T23n1435_p0278b05║ lê châu cố 。sát thử tỉ khâu 。thời tặc ngưỡng ngoạ tử tỉ khâu 。hoàn dĩ phả
T23n1435_p0278b06║ lê châu 。trước kì tề trung tiện khứ 。thời chư tỉ khâu thực hậu kinh hành 。kiến
T23n1435_p0278b07║ thị tử tỉ khâu 。các tướng vị ngôn 。dĩ thử châu cố 。vi nhân sở hại 。
T23n1435_p0278b08║ chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật dĩ thị sự tập tỉ
T23n1435_p0278b09║ khâu tăng dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất đắc súc nguyệt châu nhật châu 。
T23n1435_p0278b10║ nhược súc giả đột cát la 。
T23n1435_p0278b11║ phật tại vương xá thành 。thời chư tỉ khâu 。dĩ đại giá hoả hoán y thạch thượng
T23n1435_p0278b12║ hoán 。hoán dĩ phá hoại 。phật ngôn 。ưng trước bản thượng thủ nhu hoán 。
T23n1435_p0278b13║ phật tại xá vệ quốc 。thời mạt lợi phu nhân tác nhất giảng đường chủng chủng trang
T23n1435_p0278b14║ nghiêm thí tăng 。chư tỉ khâu ngôn 。phật vị thính ngã đẳng thụ chủng chủng trang nghiêm
T23n1435_p0278b15║ giảng đường tại trung xuất nhập 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0278b16║ phật ngôn 。thử đường thanh tịnh 。khả thụ tại trung xuất nhập 。thời hữu nga uyên ương
T23n1435_p0278b17║ khổng tước câu xá la điểu ô kì la mệnh mệnh phi yến chư điểu nhập xuất
T23n1435_p0278b18║ tác thanh 。phương chư tỉ khâu toạ thiền tụng kinh 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng
T23n1435_p0278b19║ thí lan thuẫn 。thí dĩ cố lai nhập 。phật ngôn 。ưng thí võng 。thời ưu ba li
T23n1435_p0278b20║ vấn phật 。dĩ hà vật tác võng 。phật ngôn 。dĩ thuế dĩ sô ma kiếp bối
T23n1435_p0278b21║ văn xà thảo ma long tu bì đẳng tác 。tác dĩ hỉ lạn hoại 。phật ngôn 。ưng
T23n1435_p0278b22║ thí tước mục 。chư điểu cố đắc lai 。phật ngôn 。ưng huyền liêm 。huyền liêm thời
T23n1435_p0278b23║ ám 。phật ngôn 。ưng thí mẫn khiên thượng 。phật tại a la tì quốc 。tân tác tăng
T23n1435_p0278b24║ già lam vô tảo địa vật 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0278b25║ phật ngôn 。ưng tác tảo tuệ 。
T23n1435_p0278b26║ phật tại xá vệ quốc 。thời trường lão tất lăng già bà sa nhãn thống tâm niệm 。
T23n1435_p0278b27║ nhược thính ngã cao xứ toạ giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính cao xứ
T23n1435_p0278b28║ toạ 。tại cao xứ thời úy đoạ địa 。tác thị niệm nhược phật thính ngã cao xứ
T23n1435_p0278b29║ tác lan thuẫn giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính cao xứ tác lan thuẫn 。
T23n1435_p0278c01║ phật tại xá vệ quốc 。thời tăng phòng vô môn 。ngưu mã mi hầu cẩu đẳng lai
T23n1435_p0278c02║ nhập 。thị sự bạch phật phật ngôn 。ưng tác môn 。phật tại xá vệ quốc 。thời chư
T23n1435_p0278c03║ tỉ khâu bất tri hà xứ trước châm 。phật ngôn 。ưng tác châm đồng 。
T23n1435_p0278c04║ phật tại xá vệ quốc 。chư tỉ khâu bất tri hà xứ trước dược thảo 。thị sự
T23n1435_p0278c05║ bạch phật 。phật ngôn 。ưng súc thịnh dược vật 。chư tỉ khâu vô sái dược vật 。thị
T23n1435_p0278c06║ sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng tác sái dược vật 。phật tại xá vệ quốc 。cấp cô
T23n1435_p0278c07║ độc cư sĩ thí tăng nhục 。chư tỉ khâu ngôn 。phật vị thính thụ nhục 。thị sự
T23n1435_p0278c08║ bạch phật 。phật ngôn 。thính tăng súc tư diệc đắc súc 。thời chư tỉ khâu bất tự
T23n1435_p0278c09║ súc nhục phú hoại tăng ngoạ cụ 。lộ thân toạ thượng khởi thời mao trước thân 。thị
T23n1435_p0278c10║ sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng tự súc nhục phú trước tăng nhục thượng 。nhược bất tự
T23n1435_p0278c11║ phu giả đột cát la 。
T23n1435_p0278c12║ phật tại a la tì quốc 。tỉ khâu lộ địa kiều nhất cước tẩy 。tiện đảo địa
T23n1435_p0278c13║ thùy tử 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng súc tẩy cước vật 。trường lão ưu ba
T23n1435_p0278c14║ li vấn phật 。dụng hà vật tác tẩy cước vật 。phật ngôn 。dụng mộc thạch chuyên
T23n1435_p0278c15║ tác phật tại a la tì quốc 。tác tân tăng già lam 。thời thiên cửu hạn địa
T23n1435_p0278c16║ kiền tiêu 。hậu tiện đại vũ địa giai phát hoại 。chư tỉ khâu hành xuất nhập
T23n1435_p0278c17║ thời 。cước đạo địa hoại 。phật ngôn 。ưng thí cước đạo xứ 。trường lão ưu ba li
T23n1435_p0278c18║ vấn phật 。dụng hà vật tác đạo xứ 。phật ngôn 。ưng dụng mộc thạch chuyên tác 。
T23n1435_p0278c19║ bỉ tăng già lam đa phòng xá 。thời chư tỉ khâu các tự phòng tiền tác cước
T23n1435_p0278c20║ đạo xứ 。phật ngôn 。ưng chu táp hành hành tác đạo xứ giả hảo 。phật tại xá
T23n1435_p0278c21║ vệ quốc 。chư tỉ khâu tùng kiêu tát la quốc hướng xá vệ quốc 。trung đạo hữu
T23n1435_p0278c22║ lưu thuỷ cừ 。chư tỉ khâu đáo cừ ngạn biên trụ 。thoát cức tỉ dĩ lưỡng tỉ
T23n1435_p0278c23║ tướng bác 。tướng bác thời trần xuất 。chư thiên thần giai sân a trái tỉ khâu thử
T23n1435_p0278c24║ trung bất ưng tác thị 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0278c25║ ngôn 。tùng kim bất đắc đạo trung bác cức tỉ 。phạm giả đột cát la 。nhược đạo
T23n1435_p0278c26║ trung hành cức tỉ hữu độ thời 。ưng dụng nhuyễn dương bì thức 。phật tại xá vệ
T23n1435_p0278c27║ quốc 。nhĩ thời long tử tín lạc phật pháp 。lai nhập kì hoàn 。vi thính pháp
T23n1435_p0278c28║ cố 。hữu tỉ khâu 。dĩ mẫn hệ ân khí vô nhân xứ 。thời long tử hướng mẫu
T23n1435_p0278c29║ đề khấp 。mẫu ngôn 。nhữ hà dĩ đề khấp 。đáp ngôn 。ngã vi thính pháp nhập
T23n1435_p0279a01║ kì hoàn trung 。hữu nhất tỉ khâu 。dĩ mẫn quyển ngã hạng khí vô nhân xứ 。
T23n1435_p0279a02║ long mẫu đại sân 。vãng nghệ phật sở hướng phật ngôn 。chư tỉ khâu thời phật vi
T23n1435_p0279a03║ đại chúng vi nhiễu thuyết pháp 。phật dao kiến long lai 。phật dĩ từ tâm tam
T23n1435_p0279a04║ muội lực diệt bỉ độc tâm 。long mẫu đáo phật sở tại nhất diện lập bạch phật
T23n1435_p0279a05║ ngôn 。thị chư tỉ khâu tế ác bất thiện 。ngã tử tín tâm cố 。lai nhập kì
T23n1435_p0279a06║ hoàn thính pháp 。chư tỉ khâu dĩ mẫn quyển ân viễn trước vô nhân xứ 。long tử
T23n1435_p0279a07║ tại bỉ bí mẫn quyển giả 。thị đại bất hảo 。như bí tấn khí 。nhĩ thời phật
T23n1435_p0279a08║ chủng chủng nhân duyên vi long mẫu thuyết pháp kì giáo lợi hỉ dĩ mặc nhiên 。thời
T23n1435_p0279a09║ long mẫu văn pháp dĩ 。lễ phật hữu nhiễu nhi khứ 。long mẫu khứ bất cửu 。phật
T23n1435_p0279a10║ dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất đắc quyển xà
T23n1435_p0279a11║ khí 。phạm giả đột cát la 。thính dĩ khí thịnh phú đầu viễn trước vô nhân xứ 。
T23n1435_p0279a12║ bất đắc súc áp xà quyển 。phạm giả đột cát la 。
T23n1435_p0279a13║ phật tại xá vệ quốc 。thời phóng mã nhân hữu duyên sự 。lai chí xá vệ thành 。
T23n1435_p0279a14║ vi tăng tác chủng chủng bính 。thịnh mãn khí thí tăng 。chư tỉ khâu ngôn 。phật vị
T23n1435_p0279a15║ thính ngã thụ đát bát na 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thị tịnh thực ưng thụ 。
T23n1435_p0279a16║ phật tại xá vệ quốc 。chư tỉ khâu vô vật tẩm y 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0279a17║ ngôn 。ưng súc tào vu bồn tẩm y 。phật tại xá vệ quốc 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0279a18║ vô vật hoán y 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng súc tào vu bồn hoán
T23n1435_p0279a19║ y 。phật tại xá vệ quốc 。thời bạt đề trường giả tác đại tăng phòng 。thanh
T23n1435_p0279a20║ xích bạch hắc chủng chủng trang nghiêm thí tăng 。tác thị niệm 。nhược phật thính ngã dĩ
T23n1435_p0279a21║ thanh xích bạch hắc sắc trang nghiêm phòng thí tăng giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0279a22║ ngôn thính 。nhữ dĩ thanh xích bạch hắc sắc trang nghiêm phòng thí tăng 。
T23n1435_p0279a23║ phật tại xá vệ quốc 。ưu già trường giả 。trì ngưu đầu chiên đàn khí trực thập
T23n1435_p0279a24║ vạn lưỡng kim cập diêm phù phu cụ trì đáo phật sở bạch phật ngôn 。thế tôn 。
T23n1435_p0279a25║ thử ngưu đầu chiên đàn khí trực thập vạn lưỡng kim cập diêm phù phu cụ 。
T23n1435_p0279a26║ nguyện phật thụ chi 。nhược phật đắc phong bệnh 。dĩ thử chiên đàn khí thịnh du đồ
T23n1435_p0279a27║ thân 。phật mặc nhiên thụ 。thời trường giả kiến phật mặc nhiên thụ dĩ 。tức trì ngưu
T23n1435_p0279a28║ đầu chiên đàn khí dữ phật dĩ 。đầu diện tác lễ hữu nhiễu nhi khứ 。thị trường
T23n1435_p0279a29║ giả khứ bất cửu 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。ngữ chư tỉ khâu 。kim
T23n1435_p0279b01║ ưu già trường giả 。thí ngưu đầu chiên đàn khí trực thập vạn lưỡng kim cập diêm
T23n1435_p0279b02║ phù phu cụ 。tùng kim nhược hữu như thị bệnh tỉ khâu 。bất cầu tự dữ ưng
T23n1435_p0279b03║ thụ dụng 。phật tại xá vệ quốc 。hữu nhân thí tăng chủng chủng hòa hương 。chư tỉ
T23n1435_p0279b04║ khâu bất thụ 。bất tri hà sở dụng 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng thụ 。
T23n1435_p0279b05║ dụng đồ phòng xá 。thời chư tỉ khâu đồ xá ngoại 。đa hữu chúng nhân lai khán
T23n1435_p0279b06║ đáp tự 。chúng nhân kiến thử hương đồ xá ngoại 。vị thị phật đáp thanh văn đáp 。
T23n1435_p0279b07║ thời đa hữu nhân chúng tượng mã ngưu xa nam nữ âm thanh 。phương chư tỉ khâu
T23n1435_p0279b08║ toạ thiền độc kinh 。chư tỉ khâu tâm bất hỉ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng
T23n1435_p0279b09║ kim nhược đắc hòa hương 。ưng đồ xá nội 。đồ sàng sàng bễ sàng cước sàng
T23n1435_p0279b10║ bản 。sàng đáng y quyết y giá 。đồ địa tứ bích 。như thị đồ giả 。phòng
T23n1435_p0279b11║ xá đắc hương 。thí giả đắc phúc 。
T23n1435_p0279b12║ thập tụng luật quyển đệ tam thập bát (tạp tụng quyển đệ tam )TTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*