Thập Tụng Luật – Quyển 40

Tzed Version
T23n1435_p0287c01║
T23n1435_p0287c02║
T23n1435_p0287c03║ thập tụng luật quyển đệ tứ thập (đệ lục tụng chi ngũ )
T23n1435_p0287c04║
T23n1435_p0287c05║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0287c06║ minh tạp pháp chi ngũ
T23n1435_p0287c07║ phật tại xá vệ quốc hữu nhất bà la môn sinh nữ 。diện mạo đoan chính nhan
T23n1435_p0287c08║ sắc thanh tịnh 。nhan sắc thanh tịnh cố 。danh viết diệu quang 。thử nữ sinh thời 。tướng
T23n1435_p0287c09║ sư chiêm viết 。thị nữ hậu đương dữ ngũ bá nam tử cộng thông 。chư nhân văn
T23n1435_p0287c10║ dĩ 。nữ niên thập nhị vô hữu cầu giả 。thời bà la môn hữu lân tỉ cổ
T23n1435_p0287c11║ khách 。thường nhập hải thái bảo 。thị cổ khách ư lâu thượng dao kiến thị nữ 。tức
T23n1435_p0287c12║ sinh dục tâm vấn dư nhân ngôn 。thị thùy nữ 。đáp ngôn 。thị mỗ giáp bà la
T23n1435_p0287c13║ môn nữ 。hữu thú giả da 。đáp viết vô dã 。hữu cầu giả da 。đáp
T23n1435_p0287c14║ viết vị dã 。hựu vấn viết 。hà cố vô nhân cầu da 。đáp viết 。thử nữ
T23n1435_p0287c15║ hữu nhất quá 。hữu hà quá 。đáp viết 。thử nữ sinh thời hữu tướng sư
T23n1435_p0287c16║ chiêm viết 。thị nữ hậu đương dữ ngũ bá nam tử cộng thông 。chư nhân văn
T23n1435_p0287c17║ dĩ 。nữ niên thập nhị vô hữu cầu giả 。thời cổ khách tác thị niệm 。trừ sa
T23n1435_p0287c18║ môn thích tử 。vô năng cường nhập ngã xá giả 。sa môn thích tử diệc vô thị
T23n1435_p0287c19║ quá 。ngã đương thú chi 。tức vãng cầu thú nữ 。đáo xá vị cửu chư cổ
T23n1435_p0287c20║ khách kế bạn dục nhập hải trung 。bỉ quốc nhập hải pháp 。yếu đắc tằng nhập hải
T23n1435_p0287c21║ giả 。nhược tự bất khẳng khứ 。yếu cường tương khứ 。thời cổ khách hoán thủ môn giả
T23n1435_p0287c22║ tác thị ngôn 。ngã dục nhập hải 。mạc thính nam tử cường nhập ngã xá 。trừ sa
T23n1435_p0287c23║ môn thích tử 。sa môn thích tử diệc vô thử quá 。đáp ngôn nhĩ 。tác thị
T23n1435_p0287c24║ ngữ dĩ tiện khứ 。hậu sa môn bà la môn ư kì xá khí thực 。thị nữ
T23n1435_p0287c25║ kiến dĩ ngữ ngôn 。cộng ngã hành dục 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự
T23n1435_p0287c26║ bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật như thị xá 。vị tằng vãng giả bất ưng vãng 。
T23n1435_p0287c27║ nhược vãng giả bất ưng toạ 。hà dĩ cố 。thử xá tất hữu phi phạm hành quá
T23n1435_p0287c28║ cố 。thử nữ hậu đắc bệnh 。ư dạ mệnh chung 。kì gia nhân dĩ trang nghiêm cụ
T23n1435_p0287c29║ hợp khí tử nhân xứ 。thời hữu ngũ bá tặc 。ư thử xứ hành 。kiến thị tử
T23n1435_p0288a01║ nữ 。tức sinh dục tâm tiện tựu hành dục 。hành dục dĩ ngũ bá nhân khứ 。thị
T23n1435_p0288a02║ nữ dĩ tiên ngữ sa môn bà la môn cộng ngã hành dục nhân duyên cố đoạ ác
T23n1435_p0288a03║ đạo 。tại bỉ quốc bắc phương 。sinh tác dâm long 。danh tì đạt đa 。
T23n1435_p0288a04║ phật tại vương xá thành 。hữu tỉ khâu bệnh ung 。vãng ngữ kì bà trị ngã thử
T23n1435_p0288a05║ bệnh 。kì bà đáp ngôn 。膒linh thục 。tỉ khâu ngôn 。phật vị thính 膒
T23n1435_p0288a06║ thục 。chư tỉ khâu thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính 膒linh thục 。kì bà
T23n1435_p0288a07║ hựu ngôn 。ưng phá 。đáp ngôn 。phật vị thính phá ung 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0288a08║ ngôn 。thính phá 。kì bà hựu ngôn 。ưng nại khứ nùng 。tỉ khâu ngôn 。phật vị
T23n1435_p0288a09║ thính nại 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính nại 。kì bà hựu ngôn 。ưng trước
T23n1435_p0288a10║ thực nùng vật 。tỉ khâu ngôn 。phật vị thính trước 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0288a11║ thính trước chủng chủng trị nùng dược 。
T23n1435_p0288a12║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời vương xá thành 。nhất nguyệt đại từ kì lê long 。
T23n1435_p0288a13║ nhĩ thời chư nhân 。ư vương sảng khố trung xuất vật 。biện cụ chủng chủng ẩm thực 。
T23n1435_p0288a14║ dữ nhất thiết nhân 。thời xứ xứ đa hữu nhân lai tập 。hoặc hữu nhân hung
T23n1435_p0288a15║ ao 。hoặc hữu nhân hung đột 。hoặc hữu nhân cước tự tượng cước 。hoặc hữu như
T23n1435_p0288a16║ mã cước 。hựu tự tượng nhĩ mã nhĩ 。hoặc nhĩ như ki 。như thị tự tượng mã
T23n1435_p0288a17║ nhân chúng đa nam nữ đại tiểu 。giai mãn kì trung thậm đại hoan lạc 。thời khách
T23n1435_p0288a18║ quan trung 。đa hữu tứ phương chư cổ khách lai 。vương tác từ thời 。bất thủ thuế
T23n1435_p0288a19║ cố 。diệc vô cấm hạn độ giả 。bất thuế hành bất tu tống 。thử từ hữu thiểu
T23n1435_p0288a20║ nhật tại 。chư cổ khách các tác thị niệm 。thử vương bất nhất thời thuế ngã đẳng
T23n1435_p0288a21║ da 。từ vị cánh tức khứ 。ư hậu từ cánh 。chư nhân các hoàn bản xứ 。
T23n1435_p0288a22║ thời ao hung đột hung tượng cước mã cước tượng nhĩ mã nhĩ như ki nhĩ giả tất
T23n1435_p0288a23║ trụ 。hậu nhật vãng chư đa nhân xứ thiên từ xứ sa môn bà la môn xứ
T23n1435_p0288a24║ du hành 。nhĩ thời lục quần tỉ khâu tế ác cố 。hảo sa di đệ tử bất
T23n1435_p0288a25║ tại biên trụ 。dĩ nhị sự cố 。nhất giả phạm giới 。nhị giả úy linh ngã đẳng
T23n1435_p0288a26║ phạm giới 。thời lục quần tỉ khâu kiến như thị nhân dĩ 。tác thị niệm 。ngã đẳng
T23n1435_p0288a27║ nhược độ dư nhân 。tất xả ngã khứ 。kim đương độ thử vô giáo khứ giả 。lục
T23n1435_p0288a28║ quần tỉ khâu vãng ngữ bỉ nhân 。nhữ đẳng hà bất xuất gia 。đáp ngôn 。ngã đẳng
T23n1435_p0288a29║ như thị thùy đương độ ngã 。hữu năng độ giả ngã tiện xuất gia 。thời lục quần
T23n1435_p0288b01║ tỉ khâu ngôn 。nhữ năng vi ngã thủ xá 。dữ ngã nghênh thực 。năng đam bát giả 。
T23n1435_p0288b02║ ngã đương độ nhữ 。lục quần tỉ khâu tức độ thử nhân 。nhược hữu thỉnh phật cập
T23n1435_p0288b03║ tăng xứ 。tiên khiển trì bát khứ 。dĩ nhị sự cố 。nhất giả hành trì 。nhị giả
T23n1435_p0288b04║ tu cộng hành 。chư ngoại đạo kiến dĩ a chư đàn việt ngôn 。nhữ đẳng sở cung
T23n1435_p0288b05║ dưỡng giả 。thị nhữ đẳng đáp giả 。nhữ đẳng đệ nhất giả 。nhữ đẳng tiên thực giả 。
T23n1435_p0288b06║ nhữ đẳng tại tiền hành giả 。nhữ đẳng sở cung dưỡng giả 。chính như thị da 。chư
T23n1435_p0288b07║ ưu bà tắc văn dĩ tâm bất hỉ 。dĩ thị sự hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ
T23n1435_p0288b08║ thị sự tập tỉ khâu tăng dĩ 。tri nhi cố vấn lục quần tỉ khâu 。nhữ thật
T23n1435_p0288b09║ tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0288b10║ a trái lục quần tỉ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。độ ao hung nhân đột hung
T23n1435_p0288b11║ nhân tượng cước mã cước tượng nhĩ mã nhĩ ki nhĩ nhân 。chủng chủng a dĩ ngữ
T23n1435_p0288b12║ chư tỉ khâu 。tùng kim bất đắc độ ao hung đột hung nhân tượng cước mã
T23n1435_p0288b13║ cước tượng nhĩ mã nhĩ như ki nhĩ nhân 。nhược độ giả đột cát la 。
T23n1435_p0288b14║ phật tại xá vệ quốc 。trường lão ưu bà li hữu nhị sa di 。nhất danh đà
T23n1435_p0288b15║ tát 。nhị danh ba la 。đương thụ giới thời 。sa di đà tát ngữ ba la ngôn 。
T23n1435_p0288b16║ nhữ tiên thụ giới 。ngã cung nhữ sở tu 。ba la ngữ đà tát ngôn 。nhữ tiên
T23n1435_p0288b17║ thụ giới 。ngã cung nhữ sở tu 。thời trường lão ưu ba li vấn phật 。đắc nhị
T23n1435_p0288b18║ sa di nhất thời yết ma thụ cụ giới bất 。phật ngôn 。đắc ưng như thị tác 。
T23n1435_p0288b19║ nhất tâm hòa hợp tăng 。thị trung nhất tỉ khâu xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。thị
T23n1435_p0288b20║ đà tát ba la 。ưu ba li dữ thụ cụ giới 。tùng tăng khí thụ cụ giới 。
T23n1435_p0288b21║ trường lão ưu ba li tác hòa thượng 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng dữ
T23n1435_p0288b22║ đà tát ba la thụ cụ giới 。trường lão ưu ba li tác hòa thượng 。như thị
T23n1435_p0288b23║ bạch 。bạch tứ yết ma 。tăng dĩ dữ đà tát ba la thụ cụ giới 。trường lão
T23n1435_p0288b24║ ưu ba li tác hòa thượng cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị
T23n1435_p0288b25║ trì 。
T23n1435_p0288b26║ phật tại xá vệ quốc 。trường lão ưu ba li vấn phật 。thế tôn 。ngã đẳng bất
T23n1435_p0288b27║ tri phật tại hà xứ thuyết tu đa la tì ni a tì đàm 。ngã đẳng bất
T23n1435_p0288b28║ tri vân hà 。phật ngôn 。tại lục đại thành 。chiêm ba quốc 。xá vệ quốc 。tì
T23n1435_p0288b29║ xá li quốc 。vương xá thành ba la [mộc *nại ]。ca duy la vệ thành 。hà dĩ
T23n1435_p0288c01║ cố 。ngã đa tại bỉ trụ 。chủng chủng biến hoá giai tại thị xứ 。
T23n1435_p0288c02║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trường lão da xá 。dữ ngũ bá tỉ khâu 。tùng
T23n1435_p0288c03║ kiêu tát la 。lai chí xá vệ quốc 。dục an cư 。thời cựu tỉ khâu khách tỉ
T23n1435_p0288c04║ khâu cộng tướng vấn tấn 。đại khách tỉ khâu đam y bát 。đam y bát thời 。
T23n1435_p0288c05║ hữu đại cao thanh đa nhân thanh 。phật văn thị đại thanh đa nhân thanh 。tri nhi
T23n1435_p0288c06║ cố vấn a nan 。thử tăng phòng nội 。hà cố hữu thị đại thanh đa nhân thanh 。
T23n1435_p0288c07║ bạch phật ngôn 。thế tôn 。thị trường lão da xá 。dữ ngũ bá tỉ khâu 。tùng kiêu
T23n1435_p0288c08║ tát la quốc 。lai chí xá vệ quốc 。dục an cư 。thời cựu tỉ khâu khách tỉ
T23n1435_p0288c09║ khâu cộng tướng vấn tấn 。đại khách tỉ khâu đam y bát 。thị cố hữu thị đại
T23n1435_p0288c10║ thanh đa nhân thanh 。phật ngữ a nan 。nhữ vãng ngữ da xá đẳng ngũ bá nhân
T23n1435_p0288c11║ ngôn nhữ đẳng tác đại thanh cố khu 。nhữ đẳng bất đắc xá vệ quốc an cư 。
T23n1435_p0288c12║ a nan thụ giáo 。vãng ngữ da xá ngôn 。nhữ đẳng tác đại thanh cố thế tôn
T23n1435_p0288c13║ khu 。nhữ đẳng bất đắc xá vệ quốc an cư 。nhĩ thời da xá đẳng ngũ bá
T23n1435_p0288c14║ nhân 。tức vãng bà cầu ma hà biên tụ lạc trung an cư 。nhĩ thời chư tỉ
T23n1435_p0288c15║ khâu tác thị niệm 。phật khiển ngã đẳng 。dĩ đại thanh cố 。ngã đẳng mặc nhiên giả
T23n1435_p0288c16║ thiện thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính mặc nhiên 。thời chư tỉ khâu thụy thụy
T23n1435_p0288c17║ dĩ cộng tướng vị ngôn 。phật thính ngã đẳng độc phòng trụ giả thiện 。thị sự bạch
T23n1435_p0288c18║ phật 。phật ngôn 。thính độc phòng trung trụ 。độc phòng trung trụ diệc thụy 。phục tướng
T23n1435_p0288c19║ vị ngôn 。phật thính ngã đẳng chúng trụ giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính
T23n1435_p0288c20║ chúng trụ 。chúng trụ diệc thụy 。phục tướng vị ngôn 。phật thính ngã đẳng thuỷ tẩy đầu
T23n1435_p0288c21║ giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính thuỷ tẩy đầu 。thời chư tỉ khâu dĩ
T23n1435_p0288c22║ thủ thủ thuỷ tẩy thời bất tiện 。phật ngôn 。ưng tác khí 。khí đại thuỷ kiêu
T23n1435_p0288c23║ y thấp 。tức tiện tiểu tác 。tiểu tác bất đắc thuỷ 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0288c24║ ngôn 。bất đắc đại bất đắc tiểu 。thụ nhất bát la 。nhược nhất bát la bán 。thời
T23n1435_p0288c25║ tác khí vô bính 。kiêu thời đoạ tha đầu thượng 。thống não thùy tử 。thị sự
T23n1435_p0288c26║ bạch phật 。phật ngôn 。ưng thí bính 。hữu tỉ khâu toạ thụy 。dư tỉ khâu dĩ thuỷ
T23n1435_p0288c27║ kiêu 。tiện ngôn 。ngã bất thụy hà dĩ thuỷ kiêu ngã 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0288c28║ ngôn 。thụy giả bất khả tín kiêu giả khả tín 。hữu ngũ pháp dĩ thuỷ kiêu tha 。
T23n1435_p0288c29║ nhất giả lân mẫn 。nhị giả bất não tha 。tam giả thụy 。tứ giả đầu ỷ
T23n1435_p0289a01║ bích 。ngũ giả thư cước 。chư tỉ khâu cố thụy 。cộng tướng vị ngôn 。thính thủ
T23n1435_p0289a02║ xao giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính dĩ thủ xao 。hữu tỉ khâu
T23n1435_p0289a03║ toạ thụy 。dư tỉ khâu dĩ thủ xao 。tiện ngôn ngã bất thụy 。hà dĩ cố
T23n1435_p0289a04║ suy ngã 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thụy
T23n1435_p0289a05║ giả bất khả tín xao giả khả tín 。hữu ngũ pháp dĩ thủ xao tha 。nhất
T23n1435_p0289a06║ giả lân mẫn 。nhị giả bất não tha 。tam giả thụy 。tứ giả đầu ỷ bích 。ngũ
T23n1435_p0289a07║ giả thư cước 。chư tỉ khâu cố thụy 。cộng tướng vị ngôn 。phật thính ngã đẳng dĩ
T23n1435_p0289a08║ 毱trịch giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính dĩ 毱trịch 。trịch dĩ hậu
T23n1435_p0289a09║ nhật hoàn quy 。hậu nhật chư tỉ khâu bất tri dữ thùy 。phật ngôn 。quy bản trịch
T23n1435_p0289a10║ chủ 。nhược trịch chủ bất tại 。dữ nhiên đăng giả 。nhiên đăng giả bất tại 。dữ
T23n1435_p0289a11║ chấp tác giả 。chấp tác giả bất tại 。ưng trước đường trung ương địa phú thượng 。
T23n1435_p0289a12║ trước đường trung ương địa phú thượng dĩ hoàn toạ 。toạ dĩ kiến dư tỉ khâu thụy
T23n1435_p0289a13║ giả 。thủ thị 毱trịch 。bỉ ngôn bất thụy 。hà dĩ trịch ngã 。phật ngôn 。thụy
T23n1435_p0289a14║ giả bất khả tín trịch giả khả tín 。hữu ngũ pháp dĩ 毱trịch tha 。nhất giả
T23n1435_p0289a15║ lân mẫn 。nhị giả bất não tha 。tam giả thụy 。tứ giả đầu ỷ bích 。ngũ giả
T23n1435_p0289a16║ thư cước 。chư tỉ khâu cố thụy 。cộng tướng vị ngôn 。phật thính ngã dụng thiền trượng
T23n1435_p0289a17║ giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính dụng thiền trượng 。thời thiền trượng đầu
T23n1435_p0289a18║ tiêm 。trúc thời hoại an đà hội 。cộng tướng vị ngôn 。phật thính ngã đẳng dĩ
T23n1435_p0289a19║ vật khoã trượng đầu giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng dĩ vật khoã
T23n1435_p0289a20║ trượng đầu 。thời thiền trượng trước địa tác thanh 。phật ngôn 。hạ đầu diệc ưng khoã 。
T23n1435_p0289a21║ chư tỉ khâu bất tri vân hà thủ thiền trượng 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thủ
T23n1435_p0289a22║ thiền trượng thời ưng sinh kính tâm 。chư tỉ khâu bất tri vân hà sinh kính tâm 。
T23n1435_p0289a23║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng dĩ lưỡng thủ tróc trượng đái đỉnh thượng 。hữu tỉ
T23n1435_p0289a24║ khâu toạ thụy 。nhất tỉ khâu tróc thiền trượng trúc thụy giả 。thụy giả kinh khởi lập
T23n1435_p0289a25║ khán 。chư tỉ khâu mặc nhiên vô thanh 。tức thời mê môn tích địa 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0289a26║ bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược tỉ khâu toạ thụy ưng khởi 。
T23n1435_p0289a27║ khán dư thụy giả 。ưng dĩ thiền trượng trúc 。trúc dĩ hoàn toạ 。nhược vô thụy giả 。
T23n1435_p0289a28║ ưng xuất hộ bàng dương lai nhập canh khán 。nhược kiến thụy giả 。dĩ thiền trượng
T23n1435_p0289a29║ trúc 。trúc dĩ hoàn toạ 。nhược vô thụy giả 。hoàn dĩ trượng trước bản xứ dĩ
T23n1435_p0289b01║ toạ 。hữu tỉ khâu toạ thụy 。dư tỉ khâu dĩ thiền trượng trúc 。tiện ngôn bất thụy 。
T23n1435_p0289b02║ hà dĩ trúc ngã 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thụy giả bất khả tín trúc giả
T23n1435_p0289b03║ khả tín 。hữu ngũ pháp dĩ thiền trượng trúc tha 。nhất giả lân mẫn 。nhị giả bất
T23n1435_p0289b04║ não tha 。tam giả thụy 。tứ giả đầu ỷ bích 。ngũ giả thư cước 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0289b05║ cố thụy 。cộng tướng vị ngôn 。phật thính ngã trước thiền trấn giả thiện 。thị sự bạch
T23n1435_p0289b06║ phật 。phật ngôn 。thính trước thiền trấn 。thời thiền trấn vô khổng 。trước thời đoạ địa 。
T23n1435_p0289b07║ cộng tướng vị ngôn 。phật thính ngã tác khổng giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0289b08║ ngôn 。thính tác khổng 。tác khổng dĩ dĩ mẫn quán khổng trung 。mẫn đầu thí nữu
T23n1435_p0289b09║ quán 。nhĩ thượng khứ ngạch tiền tứ chỉ trước thiền trấn 。chư tỉ khâu dĩ mẫn lạc
T23n1435_p0289b10║ đầu hậu trước 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất đắc dĩ mẫn lạc đầu
T23n1435_p0289b11║ hậu trước thiền trấn 。lạc giả đột cát la 。thời thiền trấn đoạ cố thụy 。thị sự
T23n1435_p0289b12║ bạch phật 。phật ngôn 。thiền trấn nhất đoạ thính nhất thư cước 。nhị đoạ nhị thư
T23n1435_p0289b13║ cước 。tam đoạ giả ưng khởi hành 。hành thời lai vãng cố tướng loạn 。thị sự bạch
T23n1435_p0289b14║ phật 。phật ngôn 。ưng như nga pháp thứ đệ hành 。hành thời hạ toạ xúc thượng tòa
T23n1435_p0289b15║ kiên 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。hạ tòa hành thời bất đắc xúc thượng tòa kiên 。
T23n1435_p0289b16║ hạ tòa ưng tại thượng tòa hậu hành 。bất đắc cận thượng tòa 。chư tỉ khâu cố
T23n1435_p0289b17║ thụy 。cộng tướng vị ngôn 。phật dữ ngã đẳng tác thời tiết giả thiện 。thị sự bạch
T23n1435_p0289b18║ phật 。phật ngôn 。thính tác thời tiết 。chư tỉ khâu cộng tướng vị ngôn 。phật thính tác
T23n1435_p0289b19║ lưỡng thời giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tác lưỡng thời 。phục tướng vị
T23n1435_p0289b20║ ngôn 。dạ tác thời tiết giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính dạ tác
T23n1435_p0289b21║ thời tiết 。phục tướng vị ngôn 。thính ngã trú nhật tác thời tiết giả thiện 。thị sự
T23n1435_p0289b22║ bạch phật 。phật ngôn 。thính trú nhật tác thời tiết 。phục tướng vị ngôn 。phật thính ngã
T23n1435_p0289b23║ đẳng thất nhật toạ giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính thất nhật toạ 。phục
T23n1435_p0289b24║ tướng vị ngôn 。phật thính ngã đẳng thường toạ thiền giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0289b25║ ngôn 。thính thường toạ thiền 。
T23n1435_p0289b26║ nhĩ thời thính tác thời tiết lưỡng thời dạ thời trú thời thất nhật thời thường toạ
T23n1435_p0289b27║ thời 。bất tước dương chi khẩu trung khí xú 。cộng tướng vị ngôn 。phật thính ngã đẳng
T23n1435_p0289b28║ tước dương chi giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tước dương chi 。hữu
T23n1435_p0289b29║ ngũ lợi ích 。nhất giả khẩu bất khổ 。nhị giả khẩu bất xú 。tam giả trừ phong 。
T23n1435_p0289c01║ tứ giả trừ nhiệt bệnh 。ngũ giả trừ đàm ấm 。phục hữu ngũ lợi ích 。nhất
T23n1435_p0289c02║ giả trừ phong 。nhị giả trừ nhiệt 。tam giả khẩu tư vị 。tứ giả năng thực 。
T23n1435_p0289c03║ ngũ giả nhãn minh 。nhĩ thời tiện tác thời tiết lưỡng thời dạ thời trú thời thất
T23n1435_p0289c04║ nhật thời thường toạ thiền thời 。bất tẩy dục cấu xú 。chư tỉ khâu cộng tướng vị
T23n1435_p0289c05║ ngôn 。phật thính tẩy giả thiện 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tẩy 。nhĩ thời
T23n1435_p0289c06║ cừ thuỷ lưu sử nhập giả vi thuỷ sở phiêu 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thuỷ
T23n1435_p0289c07║ trung ưng thí trụ tác chướng ngại tróc tẩy 。nhĩ thời thính tác thời tiết lưỡng thời
T23n1435_p0289c08║ dạ thời trú thời thất nhật thời thường toạ thiền thời 。chư tỉ khâu đắc vô lượng
T23n1435_p0289c09║ tri kiến 。chứng đắc tu đà hoàn tư đà hàm a na hàm a la hán 。phật
T23n1435_p0289c10║ tri chư tỉ khâu dĩ đắc chứng 。dĩ thị nhân duyên tập tăng 。ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0289c11║ bỉ xứ hữu quang minh 。chư phật tại thế pháp 。tuế nhị thời đại hội 。xuân mạt
T23n1435_p0289c12║ nguyệt hạ mạt nguyệt 。xuân mạt nguyệt giả 。chư phương quốc độ xứ xứ chư tỉ khâu
T23n1435_p0289c13║ lai 。tác thị niệm 。phật sở thuyết pháp 。ngã đẳng đương an cư thời tu tập đắc
T23n1435_p0289c14║ an lạc trụ 。thị danh sơ đại hội 。hạ mạt nguyệt giả 。chư tỉ khâu hạ tam
T23n1435_p0289c15║ nguyệt an cư cánh tác y tất 。trì y bát nghệ phật sở 。tác thị niệm 。ngã
T23n1435_p0289c16║ đẳng cửu bất kiến phật cửu bất kiến thế tôn 。thị đệ nhị đại hội 。thị thời
T23n1435_p0289c17║ bà cầu ma hà biên chư tỉ khâu 。hạ an cư tam nguyệt quá tác y cánh 。
T23n1435_p0289c18║ trì y bát lai đáo phật sở 。phật dao kiến bà cầu ma hà tỉ khâu lai
T23n1435_p0289c19║ dĩ 。phật nhập sơ thiền 。bà cầu ma hà tỉ khâu diệc nhập sơ thiền 。phật tùng
T23n1435_p0289c20║ sơ thiền khởi 。nhập đệ nhị thiền đệ tam thiền đệ tứ thiền không vô tưởng vô
T23n1435_p0289c21║ tác 。bà cầu ma tỉ khâu diệc tùng sơ thiền khởi 。nhập đệ nhị thiền đệ tam
T23n1435_p0289c22║ thiền đệ tứ thiền không vô tưởng vô tác 。nhĩ thời trường lão a nan 。dao kiến
T23n1435_p0289c23║ bà cầu ma tỉ khâu lai 。tức hợp chưởng bạch phật ngôn 。thế tôn 。nguyện thế tôn
T23n1435_p0289c24║ cộng bà cầu ma tỉ khâu ngữ 。linh bà cầu ma tỉ khâu trường dạ an lạc 。
T23n1435_p0289c25║ phật ngữ a nan 。mạc tác thị ngữ 。a nan như ngã sở tri 。nhữ năng tri
T23n1435_p0289c26║ da 。a nan 。ngã dao kiến bà cầu ma tỉ khâu lai thời 。ngã nhập sơ thiền 。
T23n1435_p0289c27║ bà cầu ma tỉ khâu diệc nhập sơ thiền 。ngã khởi sơ thiền 。nhập đệ nhị đệ
T23n1435_p0289c28║ tam đệ tứ thiền không vô tưởng vô tác 。bà cầu ma tỉ khâu diệc khởi sơ
T23n1435_p0289c29║ thiền 。nhập đệ nhị đệ tam đệ tứ thiền không vô tưởng vô tác 。
T23n1435_p0290a01║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hắc sơn độ địa hữu tỉ khâu 。danh mã tú
T23n1435_p0290a02║ mãn tú 。tại thử xứ trụ ô tha gia 。giai kiến giai văn giai tri 。thị
T23n1435_p0290a03║ tỉ khâu cộng nữ nhân nhất sàng toạ 。cộng nhất bàn thực 。cộng khí ẩm tửu 。
T23n1435_p0290a04║ trung hậu thực 。cộng thực tú 。đạm tàn tú thực 。bất thụ nhi thực 。bất thụ tàn
T23n1435_p0290a05║ thực pháp thực 。đàn cầm cổ hoàng 。niêm thần tác âm lạc thanh 。sạ xỉ tác kĩ
T23n1435_p0290a06║ lạc 。đàn đồng vu 。đàn đa la thụ diệp 。tác dư chủng chủng kĩ lạc ca
T23n1435_p0290a07║ vũ 。trước man anh lạc 。dĩ hương đồ thân 。trước hương huân y 。dĩ thuỷ tướng
T23n1435_p0290a08║ sái 。tự thủ thái hoa diệc sứ nhân thái 。tự quán hoa man diệc sứ nhân quán 。
T23n1435_p0290a09║ đầu thượng trước hoa diệc sứ nhân trước 。tự trước nhĩ hoàn diệc sứ nhân trước 。tự
T23n1435_p0290a10║ tương tha phụ nữ khứ 。nhược sứ nhân tương khứ 。nhược linh tượng đấu xa đấu bộ
T23n1435_p0290a11║ đấu dương đấu thuỷ ngưu đấu cẩu đấu kê đấu nam nữ đấu đại nam đấu 。đại
T23n1435_p0290a12║ nữ đấu 。tiểu nam đấu 。tiểu nữ đấu 。diệc tự cộng đấu 。bác thủ đạo tiết 。
T23n1435_p0290a13║ tứ hướng trì tẩu biến dị phục 。sức trì hành đào trịch 。thuỷ trung phù một 。chước
T23n1435_p0290a14║ tiệt thụ mộc 。chân tí bác bễ đề khốc đại hoán 。tác sất mậu ngữ chư
T23n1435_p0290a15║ dị quốc ngữ 。trịch tuyệt phản hành như ngư uyển chuyển 。trịch vật không trung hoàn
T23n1435_p0290a16║ tự tiếp thủ 。dữ nữ nhân cộng thuyền thượng tái 。linh tác kĩ lạc 。hoặc kị tượng
T23n1435_p0290a17║ mã thừa xa liễn dư dữ đa nhân chúng xuy bái 。đạo đạo nhập viên lâm trung 。
T23n1435_p0290a18║ tác như thị đẳng chủng chủng ác bất tịnh sự 。nhĩ thời trường lão a nan 。tùng
T23n1435_p0290a19║ già thi quốc lai hướng xá vệ thành 。đáo hắc sơn ấp tú 。thần triêu thời đáo
T23n1435_p0290a20║ trước y trì bát nhập thành khí thực 。a nan trì không bát nhập thành 。hoàn không
T23n1435_p0290a21║ bát xuất thành 。xuất thành bất viễn đa nhân chúng tập 。a nan đáo bỉ vấn chúng
T23n1435_p0290a22║ nhân ngôn 。nhữ thử độ địa 。phong lạc đa chư nhân chúng 。kim ngã khí thực 。trì
T23n1435_p0290a23║ không bát nhập 。hoàn trì không bát xuất 。vô hữu sa môn thích tử tại thử đa
T23n1435_p0290a24║ thiểu tác ác sự da 。nhĩ thời hữu hiền giả 。danh ưu lâu già 。tại bỉ
T23n1435_p0290a25║ chúng trung 。tùng toạ khởi thiên đản hữu kiên hợp chưởng 。ngữ a nan ngôn 。đại đức
T23n1435_p0290a26║ tri bất 。thử hữu mã tú mãn tú tỉ khâu 。tác chư ác hành 。như thượng
T23n1435_p0290a27║ quảng thuyết 。đại đức a nan 。thị nhị tỉ khâu tác thử chư ác 。tất ô chư
T23n1435_p0290a28║ gia 。giai kiến văn tri 。thời ưu lâu già hiền giả 。tức thỉnh a nan tương nhập
T23n1435_p0290a29║ tự xá 。phu tòa linh toạ 。tự thủ dữ thuỷ 。đa mĩ ẩm thực tự tứ bão
T23n1435_p0290b01║ mãn 。bão mãn dĩ tẩy thủ nhiếp bát 。hiền giả thủ tiểu sàng tòa 。dục thính pháp
T23n1435_p0290b02║ cố 。a nan dĩ chủng chủng nhân duyên thuyết pháp kì giáo lợi hỉ dĩ 。tùng toạ
T23n1435_p0290b03║ khởi khứ hướng tự phòng xá 。tùy sở thụ ngoạ cụ 。hoàn phó cựu tỉ khâu 。trì
T23n1435_p0290b04║ y bát du hành hướng xá vệ quốc 。tiêm đáo phật sở 。đầu diện lễ túc tại
T23n1435_p0290b05║ nhất diện lập 。chư phật thường pháp 。hữu khách tỉ khâu lai 。dĩ như thị ngữ
T23n1435_p0290b06║ lao vấn 。nhẫn bất túc bất 。an lạc trụ bất 。khí thực bất phạp 。đạo lộ bất
T23n1435_p0290b07║ bì da 。phật dĩ như thị ngữ lao vấn 。a nan 。nhẫn bất túc bất 。an
T23n1435_p0290b08║ lạc trụ bất 。khí thực bất nan 。đạo lộ bất bì da 。a nan đáp ngôn 。thế
T23n1435_p0290b09║ tôn 。nhẫn túc an lạc trụ 。khí thực bất phạp đạo lộ bất bì 。dĩ thị nhân
T23n1435_p0290b10║ duyên hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập tỉ khâu tăng 。chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0290b11║ a trái mã tú mãn tú 。vân hà danh tỉ khâu 。cộng nữ nhân nhất sàng toạ
T23n1435_p0290b12║ nãi chí mậu ngữ 。chủng chủng nhân duyên a dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim bất
T23n1435_p0290b13║ đắc cộng nữ nhân nhất sàng toạ 。cộng toạ giả đột cát la 。bất đắc dữ nữ
T23n1435_p0290b14║ nhân cộng thực 。cộng thực giả đột cát la 。bất cộng nữ nhân nhất khí ẩm
T23n1435_p0290b15║ tửu 。ẩm giả đột cát la 。bất đắc phi thời thực 。thực giả ba dật đề 。
T23n1435_p0290b16║ bất đắc đạm tàn tú thực 。thực giả ba dật đề 。bất đắc ác tróc thực 。thực
T23n1435_p0290b17║ giả đột cát la 。bất đắc bất thụ thực 。thực giả ba dật đề 。bất thụ
T23n1435_p0290b18║ tàn thực pháp thực giả ba dật đề 。nội tú thực đạm giả đột cát la 。bất
T23n1435_p0290b19║ đắc đàn cầm cổ hoàng 。bất đắc sạ xỉ tác tiết 。bất đắc xuy vật tác
T23n1435_p0290b20║ tiết 。bất đắc đàn đồng vu tác tiết 。bất đắc kích đa la thụ diệp tác
T23n1435_p0290b21║ tiết 。bất đắc ca 。bất đắc bác tiết 。bất đắc vũ 。phạm giả giai đột cát
T23n1435_p0290b22║ la 。bất đắc trước hoa anh lạc 。bất đắc trước hương anh lạc 。bất đắc hương du
T23n1435_p0290b23║ đồ thân 。bất đắc trước hương huân y 。phạm giả giai đột cát la 。bất đắc dĩ
T23n1435_p0290b24║ thuỷ tướng sái 。phạm giả tùy đắc tội 。bất đắc tự thái hoa cập sứ nhân
T23n1435_p0290b25║ thái 。nhược tự thủ nhược giáo tha giả ba dật đề 。bất đắc quán hoa man cập
T23n1435_p0290b26║ sứ nhân quán hoa anh 。nhược tự quán sứ nhân quán giả đột cát la 。bất đắc
T23n1435_p0290b27║ tự tác hoa man 。bất đắc giáo tha tác 。nhược tự tác giáo tha tác giả đột
T23n1435_p0290b28║ cát la 。bất đắc tự quán tạp hoa 。bất đắc giáo tha quán 。nhược tự quán sứ
T23n1435_p0290b29║ tha nhân quán giả đột cát la 。bất đắc tự tác sứ đáo đồng nam đồng
T23n1435_p0290c01║ nữ gia 。bất đắc giáo tha tác sứ đáo đồng nam đồng nữ gia 。nhược tự đáo
T23n1435_p0290c02║ giáo tha đáo giả tùy đắc đột cát la 。bất đắc đấu tượng đấu mã đấu xa 。
T23n1435_p0290c03║ bất đắc hợp nhân hí 。bất đắc đấu dương 。bất đắc đấu thuỷ ngưu 。bất đắc đấu
T23n1435_p0290c04║ kê 。bất đắc đấu cẩu 。bất đắc đấu nữ nhân 。bất đắc đấu nam tử 。bất đắc
T23n1435_p0290c05║ đấu tiểu nam tiểu nữ 。bất đắc tự đấu 。bất đắc giáo tha đấu 。phạm giả
T23n1435_p0290c06║ đột cát la 。bất đắc chân tí 。bất đắc đạo tiết 。bất đắc không trung trịch
T23n1435_p0290c07║ vật 。bất đắc trang diện 。bất đắc tẩu 。bất đắc đào 。phạm giả giai đột cát
T23n1435_p0290c08║ la 。bất đắc trảm phạt thảo mộc 。phạm giả ba dật đề 。bất đắc tác trành
T23n1435_p0290c09║ hành 。phạm giả đột cát la 。bất đắc khốc 。bất đắc đại hoán 。bất đắc sất 。
T23n1435_p0290c10║ phạm giả giai đột cát la 。bất đắc đảo lập 。bất đắc trịch tuyệt 。bất đắc như
T23n1435_p0290c11║ ngư uyển chuyển 。phạm giả giai đột cát la 。bất đắc lộng linh 。phạm giả tùy
T23n1435_p0290c12║ đắc tội 。bất đắc cộng nữ nhân thuyền thượng ca tác lạc 。phạm giả giai đột cát
T23n1435_p0290c13║ la 。bất đắc thừa tượng mã 。xa bất đắc thừa nhân 。bất đắc tác lỗ bạc
T23n1435_p0290c14║ nhập viên quan trung 。phạm giả giai đột cát la 。bất đắc từ hoả 。bất đắc mậu
T23n1435_p0290c15║ ngữ 。phạm giả tùy đắc tội 。
T23n1435_p0290c16║ phật tại xá vệ quốc 。ca la lê tỉ khâu 。vãng khán đấu tượng đấu mã đấu
T23n1435_p0290c17║ xa tướng phốc đấu dương đấu thuỷ ngưu đấu kê đấu cẩu đấu nam nữ 。đấu tiểu
T23n1435_p0290c18║ nam tiểu nữ 。tự vãng quan khán 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0290c19║ tùng kim bất đắc vãng khán đấu tượng mã nãi chí tiểu nam tiểu nữ 。phạm giả
T23n1435_p0290c20║ giai đột cát la 。trung nhị thập pháp cánh 。
T23n1435_p0290c21║ thứ minh tỉ khâu ni pháp 。
T23n1435_p0290c22║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trường lão ưu ba li vấn phật ngôn 。thế tôn 。
T23n1435_p0290c23║ ma ha ba xà ba đề cù đàm di 。thụ bát trùng pháp cố 。tức thị xuất
T23n1435_p0290c24║ gia thụ cụ túc giới 。thành tỉ khâu ni pháp dư tỉ khâu ni đương vân hà
T23n1435_p0291a01║ phật ngôn 。ưng hiện tiền bạch tứ yết ma 。
T23n1435_p0291a02║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。dữ tỉ khâu ni tác yết
T23n1435_p0291a03║ ma 。chư tỉ khâu ni tâm bất hỉ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim chư
T23n1435_p0291a04║ tỉ khâu 。bất ưng dữ tỉ khâu ni tác yết ma 。tỉ khâu ni hoàn tỉ khâu
T23n1435_p0291a05║ ni tác yết ma 。trừ thụ cụ túc giới yết ma ma na đoá yết ma xuất
T23n1435_p0291a06║ tội yết ma 。 phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu ni 。dữ tỉ khâu
T23n1435_p0291a07║ tác yết ma 。chư tỉ khâu tâm bất hỉ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。chư tỉ
T23n1435_p0291a08║ khâu ni 。bất ưng dữ tỉ khâu tác yết ma 。tỉ khâu hoàn dữ tỉ khâu tác
T23n1435_p0291a09║ yết ma 。trừ bất lễ bái bất cộng ngữ bất cung dưỡng yết ma 。
T23n1435_p0291a10║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời chư phụ nhân 。vi phu cữu cô sở khổ não
T23n1435_p0291a11║ cố 。xuất gia tác tỉ khâu ni 。nhĩ thời vi hòa thượng ni a xà lê ni
T23n1435_p0291a12║ cộng trụ tỉ khâu ni sở khổ não cố 。hoàn tác bạch y 。chư cư sĩ a
T23n1435_p0291a13║ trái ngôn 。thị chư bất cát tế nữ bối 。ngã đẳng tiên thị kì chủ 。trung gian
T23n1435_p0291a14║ tác tỉ khâu ni thụ ngã tôn trùng 。kim ngã đẳng hoàn thụ kì tôn trùng 。vô
T23n1435_p0291a15║ hữu quyết định 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược tỉ khâu ni nhất phản giới 。bất
T23n1435_p0291a16║ phục thính xuất gia thụ cụ giới 。
T23n1435_p0291a17║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trường lão ma ha ca diệp 。trung tiền trước y
T23n1435_p0291a18║ trì bát 。tùng kì xà quật sơn xuất 。nhập vương xá thành khí thực 。nhĩ thời thâu
T23n1435_p0291a19║ lan nan đà tỉ khâu ni 。tại đại ca diệp tiền xu hành 。đại ca diệp ngôn 。
T23n1435_p0291a20║ muội nhữ 。nhược tật hành nhược tị ngã đạo 。tức mạ ngôn 。nhữ bản thị ngoại đạo 。
T23n1435_p0291a21║ hữu hà cấp sự nhi bất từ từ hành 。đại ca diệp ngôn 。ác nữ 。ngã bất
T23n1435_p0291a22║ trái nhữ 。ngã trái a nan 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất thính tỉ
T23n1435_p0291a23║ khâu ni tại tỉ khâu tiền hành 。nhược tại tiền hành đột cát la 。
T23n1435_p0291a24║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。trung tiền trước
T23n1435_p0291a25║ y trì bát hành khí thực 。thực hậu dĩ ni sư đàn trước tả kiên thượng 。nhập
T23n1435_p0291a26║ an đà lâm trung đại toạ nhất thụ hạ 。thời hữu xà lai nhập nữ căn trung 。
T23n1435_p0291a27║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất thính tỉ khâu ni đại toạ 。nhược đại
T23n1435_p0291a28║ toạ đột cát la 。nhược triển nhất cước toạ bất phạm 。
T23n1435_p0291a29║ phật tại xá vệ quốc nhĩ thời ưu ba li vấn phật ngôn 。thế tôn 。bất thính
T23n1435_p0291b01║ tỉ khâu ni xuất tỉ khâu kiến văn nghi tội 。phả hữu nhân duyên 。tỉ khâu ni
T23n1435_p0291b02║ xuất tỉ khâu kiến văn nghi tội 。bất phạm tội da 。phật ngôn 。vô dã 。trừ ngữ
T23n1435_p0291b03║ mạc cận ác tri thức ác bạn đảng 。
T23n1435_p0291b04║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu tỉ khâu 。giáo nhất tỉ khâu phản giới tùy
T23n1435_p0291b05║ đắc tội 。nhược giáo tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di sa di ni linh
T23n1435_p0291b06║ phản giới đột cát la 。nhược tỉ khâu ni 。giáo tỉ khâu ni phản giới đột
T23n1435_p0291b07║ cát la 。nhược tỉ khâu ni 。giáo thức xoa ma ni sa di sa di ni tỉ
T23n1435_p0291b08║ khâu phản giới đột cát la nhược thức xoa ma ni 。giáo thức xoa ma ni phản
T23n1435_p0291b09║ giới đột cát la 。nhược giáo sa di sa di ni tỉ khâu tỉ khâu ni phản
T23n1435_p0291b10║ giới đột cát la 。nhược sa di 。giáo sa di phản giới đột cát la 。nhược
T23n1435_p0291b11║ giáo sa di ni tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni phản giới đột cát
T23n1435_p0291b12║ la 。nhược sa di ni 。giáo sa di ni phản giới đột cát la 。nhược giáo
T23n1435_p0291b13║ tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di phản giới đột cát la 。nhược
T23n1435_p0291b14║ tỉ khâu 。dĩ chủng chủng vật dụ dư tỉ khâu đắc tội 。nhược dụ tỉ khâu
T23n1435_p0291b15║ ni thức xoa ma ni sa di sa di ni đột cát la 。nhược tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0291b16║ dĩ chủng chủng vật dụ tỉ khâu ni phạm tội 。nhược dụ thức xoa ma ni sa
T23n1435_p0291b17║ di sa di ni tỉ khâu đột cát la 。nhược thức xoa ma ni 。dĩ chủng chủng
T23n1435_p0291b18║ vật dụ thức xoa ma ni đột cát la 。nhược dụ sa di sa di ni tỉ
T23n1435_p0291b19║ khâu tỉ khâu ni đột cát la 。nhược sa di 。dĩ chủng chủng vật dụ sa di
T23n1435_p0291b20║ đột cát la 。nhược dụ sa di ni tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni
T23n1435_p0291b21║ đột cát la 。nhược sa di ni 。dĩ chủng chủng vật dụ sa di ni đột cát
T23n1435_p0291b22║ la 。nhược dụ tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di đột cát la 。
T23n1435_p0291b23║ nhược tỉ khâu 。hướng dư tỉ khâu ám ái đột cát la 。nhược hướng tỉ khâu ni
T23n1435_p0291b24║ thức xoa ma ni sa di sa di ni ám ái đột cát la 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0291b25║ ni 。hướng tỉ khâu ni âm ái đột cát la 。nhược hướng thức xoa ma ni sa
T23n1435_p0291b26║ di sa di ni âm ái đột cát la 。nhược tỉ khâu ni 。hướng tỉ khâu âm
T23n1435_p0291b27║ ái ba dật đề 。nhược thức xoa ma ni 。hướng thức xoa ma ni âm ái đột
T23n1435_p0291b28║ cát la 。nhược hướng tỉ khâu tỉ khâu ni sa di sa di ni âm ái đột
T23n1435_p0291b29║ cát la 。nhược sa di 。hướng sa di âm ái đột cát la 。nhược hướng tỉ
T23n1435_p0291c01║ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di ni âm ái đột cát la 。nhược
T23n1435_p0291c02║ sa di ni 。hướng sa di ni âm ái đột cát la 。nhược hướng tỉ khâu tỉ
T23n1435_p0291c03║ khâu ni thức xoa ma ni sa di âm ái đột cát la 。nhược tỉ khâu 。khinh
T23n1435_p0291c04║ tỉ khâu đột cát la 。nhược tỉ khâu 。khinh tỉ khâu ni thức xoa ma ni
T23n1435_p0291c05║ sa di sa di ni đột cát la 。nhược tỉ khâu ni 。khinh tỉ khâu ni đột
T23n1435_p0291c06║ cát la 。nhược tỉ khâu ni 。khinh thức xoa ma ni sa di sa di ni đột
T23n1435_p0291c07║ cát la 。nhược thức xoa ma ni 。khinh thức xoa ma ni đột cát la 。nhược khinh
T23n1435_p0291c08║ sa di sa di ni tỉ khâu tỉ khâu ni đột cát la 。nhược sa di 。khinh
T23n1435_p0291c09║ sa di đột cát la 。nhược khinh sa di ni tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa
T23n1435_p0291c10║ ma ni giai đột cát la 。nhược sa di ni 。khinh sa di ni đột cát la 。
T23n1435_p0291c11║ nhược khinh tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di giai đột cát la 。nhược
T23n1435_p0291c12║ tỉ khâu 。ác ngữ hướng dư tỉ khâu phạm tội 。nhược ác ngữ hướng tỉ khâu ni
T23n1435_p0291c13║ thức xoa ma ni sa di sa di ni 。đột cát la 。nhược tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0291c14║ ác ngữ hướng tỉ khâu ni phạm tội 。nhược ác ngữ hướng thức xoa ma ni sa
T23n1435_p0291c15║ di sa di ni tỉ khâu đột cát la 。nhược thức xoa ma ni 。ác ngữ hướng
T23n1435_p0291c16║ thức xoa ma ni đột cát la 。nhược hướng sa di sa di ni tỉ khâu tỉ
T23n1435_p0291c17║ khâu ni giai đột cát la 。nhược sa di 。ác ngữ hướng sa di đột cát la 。
T23n1435_p0291c18║ nhược hướng sa di ni tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni ác ngữ đột cát
T23n1435_p0291c19║ la 。nhược sa di ni 。hướng sa di ni đột cát la 。nhược hướng tỉ khâu
T23n1435_p0291c20║ tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di đột cát la 。
T23n1435_p0291c21║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu ni 。đáo kì hoàn thính pháp 。
T23n1435_p0291c22║ chư tỉ khâu phu phu cụ cánh 。đa hữu tàn tại 。chư tỉ khâu ni cầu phu
T23n1435_p0291c23║ cụ cố khổ não 。ngữ tỉ khâu ngôn 。đại đức dĩ phu phu cụ 。dư giả tá
T23n1435_p0291c24║ ngã đẳng toạ 。chư tỉ khâu ngôn 。phật vị thính ngã đẳng phu phu cụ cánh tàn
T23n1435_p0291c25║ dữ tỉ khâu ni 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0291c26║ tùng kim thính chư tỉ khâu phu phu cụ cánh tàn dữ tỉ khâu ni toạ 。
T23n1435_p0291c27║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trường lão đại ca diệp 。trung tiền trước y trì
T23n1435_p0291c28║ bát 。tùng kì xà quật sơn 。nhập vương xá thành khí thực 。thâu lan nan đà tỉ
T23n1435_p0291c29║ khâu ni tùy hậu lai chí 。dĩ trửu ẩn đại ca diệp bội 。đại ca diệp ngôn 。
T23n1435_p0292a01║ ác nữ 。ngã bất trái nhữ 。ngã trái a nan 。thị thời bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0292a02║ tùng kim bất thính tỉ khâu ni ẩn tỉ khâu bội 。nhược ẩn giả đột cát la 。
T23n1435_p0292a03║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trợ đề bà đạt đa tỉ khâu ni 。trước tạp
T23n1435_p0292a04║ thể lưỡng đang 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư tỉ khâu ni tự ngôn 。thiện
T23n1435_p0292a05║ hảo hữu đức 。trước tạp thể phục 。như vương phu nhân đại thần phụ 。thị sự bạch
T23n1435_p0292a06║ phật 。phật ngôn 。tùng kim tỉ khâu ni 。bất ưng trước tạp thể phục 。nhược trước
T23n1435_p0292a07║ đột cát la 。
T23n1435_p0292a08║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời chư tỉ khâu ni 。dĩ tạp sắc mẫn trư trường
T23n1435_p0292a09║ đái tạp thể diên hệ thân 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất thính tỉ
T23n1435_p0292a10║ khâu ni dĩ tạp sắc mẫn trư trường đái tạp thể diên hệ thân 。nhược hệ giả
T23n1435_p0292a11║ đột cát la 。
T23n1435_p0292a12║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ đề bà đạt đa tỉ khâu ni 。trước tế
T23n1435_p0292a13║ triệp y 。trước nhị y 。trước sinh khởi y 。trước tế sơ y 。thị sự bạch
T23n1435_p0292a14║ phật 。phật ngôn 。tùng kim bất thính tỉ khâu ni trước tứ chủng y 。nhược trước
T23n1435_p0292a15║ đột cát la 。
T23n1435_p0292a16║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời thâu lan nan đà tỉ khâu ni cố tần
T23n1435_p0292a17║ thân 。chư tỉ khâu ni vấn ngôn 。nhữ tác hà đẳng 。đáp ngôn 。thụ xúc lạc 。
T23n1435_p0292a18║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tỉ khâu ni bất ưng tần thân 。nhược cố
T23n1435_p0292a19║ tần thân đột cát la 。
T23n1435_p0292a20║ phật tại xá vệ quốc 。hữu dị tỉ khâu khí thực 。nhất thời khí lưỡng phân 。
T23n1435_p0292a21║ tiên khí giả tự thực 。hậu khí giả hoàn phòng dữ tỉ khâu ni 。thử tỉ khâu
T23n1435_p0292a22║ khí nhị phân thực 。thời thiên vũ cố 。tỉ khâu ni bất lai 。vô nhân thực thử
T23n1435_p0292a23║ phân 。khí trước tăng phòng nội chúng điểu lai tập tác đại âm thanh 。phật thực hậu
T23n1435_p0292a24║ tương a nan vãng chí kì sở 。phật kiến dĩ tri nhi cố vấn a nan 。thử
T23n1435_p0292a25║ trung hà dĩ chúng điểu lai tập tác đại âm thanh 。a nan bạch phật ngôn 。thế
T23n1435_p0292a26║ tôn 。hữu dị tỉ khâu khí nhị phân thực 。tiền khí giả tự thực 。hậu phân dữ
T23n1435_p0292a27║ tỉ khâu ni 。khí lưỡng phân thực 。thời thiên vũ cố 。tỉ khâu ni bất lai 。vô
T23n1435_p0292a28║ nhân thực thử phân 。khí trước tăng phòng trung 。dĩ thị nhân duyên cố 。chúng điểu đại
T23n1435_p0292a29║ tập tác đại âm thanh 。phật tri cố vấn a nan 。chư tỉ khâu dữ phi thân
T23n1435_p0292b01║ lí tỉ khâu ni thực da 。a nan đáp ngôn 。thế tôn dữ 。phật dĩ thị
T23n1435_p0292b02║ nhân duyên tập tỉ khâu tăng 。tập tăng dĩ chủng chủng nhân duyên a trái chư tỉ
T23n1435_p0292b03║ khâu 。vân hà danh tỉ khâu 。dữ phi thân lí tỉ khâu ni thực 。phật cáo chư
T23n1435_p0292b04║ tỉ khâu 。tùng kim tỉ khâu 。bất ưng dữ phi thân lí tỉ khâu ni thực 。
T23n1435_p0292b05║ dữ giả đột cát la 。
T23n1435_p0292b06║ phật tại xá vệ quốc 。thời thế cơ kiệm khí thực nan đắc 。chư tỉ khâu tiết
T23n1435_p0292b07║ nhật đắc thực 。đa hữu dư tàn 。chư tỉ khâu ni cầu thực bất đắc 。sinh khổ
T23n1435_p0292b08║ não ngữ chư tỉ khâu ngôn 。nhữ đẳng dữ ngã tàn thực 。chư tỉ khâu ngôn 。phật
T23n1435_p0292b09║ vị thính ngã đẳng dữ chư tỉ khâu ni tàn thực 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0292b10║ như thị cơ kiệm thời 。thính dữ tỉ khâu ni tàn thực 。cơ kiệm thế quá chí
T23n1435_p0292b11║ phong lạc thời 。chư tỉ khâu như cơ ngạ thời 。dữ tỉ khâu ni tàn thực 。chư
T23n1435_p0292b12║ tỉ khâu ni bất thụ 。tác thị ngôn 。nhữ đẳng tàn tú 。ư ngã diệc tàn
T23n1435_p0292b13║ tú 。nhữ đẳng bất tịnh 。ư ngã diệc bất tịnh 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。
T23n1435_p0292b14║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim tỉ khâu tàn tú tỉ khâu ni tịnh 。tỉ
T23n1435_p0292b15║ khâu ni tàn tú tỉ khâu tịnh 。
T23n1435_p0292b16║ phật tại xá vệ quốc 。chư tỉ khâu vấn tỉ khâu ni già đạo pháp 。chư tỉ
T23n1435_p0292b17║ khâu ni tu bất hỉ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất thính tỉ khâu
T23n1435_p0292b18║ vấn tỉ khâu ni già đạo pháp 。tỉ khâu ni ưng vấn tỉ khâu ni già đạo
T23n1435_p0292b19║ pháp 。
T23n1435_p0292b20║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu ni 。vấn tỉ khâu già đạo
T23n1435_p0292b21║ pháp 。tỉ khâu tu bất hỉ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất thính tỉ
T23n1435_p0292b22║ khâu ni vấn tỉ khâu già đạo pháp 。tỉ khâu ưng vấn tỉ khâu già đạo pháp 。
T23n1435_p0292b23║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu ni 。dữ bất năng chính ngữ thức
T23n1435_p0292b24║ xoa ma ni thụ cụ giới 。thị thức xoa ma ni bạch phật ngôn độ ngã 。ngữ
T23n1435_p0292b25║ bất chính cố 。tiện ngôn đồ ngã 。chư niên thiểu tỉ khâu ni tiếu chi 。thị thức
T23n1435_p0292b26║ xoa ma ni tu cố khởi khứ 。dĩ thị sự cố 。toại bất phục thụ cụ giới 。
T23n1435_p0292b27║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim hữu ngữ bất chính thức xoa ma ni 。dư
T23n1435_p0292b28║ tỉ khâu ni ưng đại khí 。đại khí pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tỉ khâu ni
T23n1435_p0292b29║ tăng 。đại khí tỉ khâu ni 。ưng tùng toạ khởi thiên đản hữu kiên hồ quỵ hợp
T23n1435_p0292c01║ chưởng tác thị ngôn 。đại đức tăng thính 。thị mỗ giáp thức xoa ma ni ngữ bất
T23n1435_p0292c02║ chính 。tùng tăng khí thụ cụ giới 。hòa thượng ni mỗ giáp 。tăng đương tế độ
T23n1435_p0292c03║ dữ mỗ giáp thức xoa ma ni thụ cụ túc giới 。lân mẫn cố 。đệ nhị diệc
T23n1435_p0292c04║ ưng ngôn 。đại đức tăng thính 。thị mỗ giáp thức xoa ma ni ngữ bất chính tùng
T23n1435_p0292c05║ tăng khí thụ cụ túc giới 。hòa thượng ni mỗ giáp 。tăng đương tế độ dữ mỗ
T23n1435_p0292c06║ giáp thức xoa ma ni thụ cụ túc giới 。hòa thượng ni mỗ giáp 。lân mẫn
T23n1435_p0292c07║ cố 。đệ tam diệc ưng ngôn 。đại đức tăng thính 。thị mỗ giáp thức xoa ma ni
T23n1435_p0292c08║ ngữ bất chính 。tùng tăng khí thụ cụ túc giới 。hòa thượng ni mỗ giáp 。tăng
T23n1435_p0292c09║ đương tế độ dữ mỗ giáp thức xoa ma ni thụ cụ túc giới 。lân mẫn cố 。
T23n1435_p0292c10║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trường lão ma ha ca diệp 。vũ thời trung tiền
T23n1435_p0292c11║ trước y trì bát 。nhập vương xá thành khí thực 。thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0292c12║ tùy hậu lai chí khứu đại ca diệp 。đại ca diệp ngôn 。muội nhược tại tiền hành
T23n1435_p0292c13║ mạc khứu ngã 。tỉ khâu ni ngôn 。đại đức tiên khứ 。phục khứu bất dĩ 。đại
T23n1435_p0292c14║ ca diệp ngôn 。ác nữ 。ngã bất trái nhữ 。ngã trái a nan 。thị sự bạch 。
T23n1435_p0292c15║ phật 。phật ngôn 。tùng kim bất thính tỉ khâu ni khứu tỉ khâu nhược khứu đột cát
T23n1435_p0292c16║ la 。
T23n1435_p0292c17║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời thành trung hữu nhất cổ khách phụ 。phu hành bất
T23n1435_p0292c18║ tại 。dữ tha nam tử tư thông 。phúc tiêm tiêm đại 。thị phụ bố úy phu cố 。
T23n1435_p0292c19║ tức tự đoạ thai 。tác thị niệm 。vô đồng tâm nhân trì tử nhi khứ giả 。sầu
T23n1435_p0292c20║ thủ thị nhi 。hữu nhất tỉ khâu ni 。thường xuất nhập thị gia 。trung tiền trước y
T23n1435_p0292c21║ trì bát đáo thị gia 。kiến phụ sầu ưu 。vấn ngôn 。hà cố 。đáp ngôn 。ngã
T23n1435_p0292c22║ phu bất tại 。dữ tha tư thông hữu thần 。úy phu sân cố 。tức tự đoạ
T23n1435_p0292c23║ thai 。vô đồng tâm nhân dữ ngã khí giả 。nhữ năng dữ ngã trì khứ bất 。đáp
T23n1435_p0292c24║ ngôn 。ngã năng 。nhược ngã trì khứ thùy hữu tri giả 。tức dĩ tử nhi trước nhất
T23n1435_p0292c25║ bồn trung nhất bồn cái thượng trì khứ khí bình xứ 。thời hữu niên thiểu hí tiếu
T23n1435_p0292c26║ nhân kiến tỉ khâu ni khí bồn 。cộng tướng vị ngôn 。thị sở khí bồn trung hữu
T23n1435_p0292c27║ hà vật 。tức tiện vãng khán 。kiến tử tiểu nhi tác thị ngôn 。chư sa môn thích
T23n1435_p0292c28║ tử tác dâm dục 。linh tỉ khâu ni sinh nhi sát khí 。nhất nhân ngữ nhị
T23n1435_p0292c29║ nhân 。nhị nhân ngữ tam nhân 。như thị triển chuyển ác danh lưu bố 。mãn xá vệ
T23n1435_p0293a01║ thành 。hữu chư tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm
T23n1435_p0293a02║ bất hỉ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim tỉ khâu ni 。bất ưng vi tha
T23n1435_p0293a03║ khí tử thai 。nhược khí phạm tội 。
T23n1435_p0293a04║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời quật đa sinh nam nhi 。tác thị niệm 。phật kế
T23n1435_p0293a05║ giới 。bất thính xúc nam tử 。ngã sinh nam nhi bất tri vân hà 。thị sự bạch
T23n1435_p0293a06║ phật 。phật ngôn 。tùng kim thính mẫu tự xúc tiểu nhi 。nãi chí vị năng li mẫu 。
T23n1435_p0293a07║ dư tỉ khâu ni bất ưng xúc 。nhược xúc giả phạm tội 。nhược năng li mẫu 。mẫu
T23n1435_p0293a08║ xúc giả đột cát la 。
T23n1435_p0293a09║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời quật đa sinh nam nhi 。tác thị niệm 。phật kế
T23n1435_p0293a10║ giới 。nãi chí nhất dạ bất ưng cộng nam tử tú 。ngã sinh thử nhi 。kim
T23n1435_p0293a11║ đương vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim thính nãi chí vị năng li
T23n1435_p0293a12║ nhũ đắc cộng tú 。nhược năng li nhũ cộng tú giả 。mẫu đắc đột cát la 。dư
T23n1435_p0293a13║ tỉ khâu ni cộng tú ba dật đề 。
T23n1435_p0293a14║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời quật đa sinh nam nhi 。tác thị niệm 。phật thuyết
T23n1435_p0293a15║ tỉ khâu ni bất đắc độc phòng tú nãi chí nhất dạ 。tu nhất tỉ khâu ni
T23n1435_p0293a16║ cộng phòng tú 。ngã kim vân hà 。thị sự bạch phật 。phật dĩ thị sự tập tăng 。
T23n1435_p0293a17║ ngữ chư tỉ khâu ni 。nhữ đẳng dữ quật đa tỉ khâu ni tác độc phòng yết
T23n1435_p0293a18║ ma 。nhược canh hữu như thị tỉ khâu ni giả 。diệc ưng dữ tác độc phòng yết
T23n1435_p0293a19║ ma 。độc phòng yết ma pháp giả 。nhất tâm hòa hợp tăng 。quật đa tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0293a20║ tùng toạ khởi thoát cức tỉ 。thiên đản hữu kiên hữu tất trước địa 。tác thị ngôn 。
T23n1435_p0293a21║ đại đức tỉ khâu ni tăng ức niệm 。ngã quật đa sinh nam nhi 。tùng tăng khí
T23n1435_p0293a22║ độc phòng yết ma 。tăng dữ ngã tác độc phòng yết ma 。lân mẫn cố 。đệ nhị
T23n1435_p0293a23║ đệ tam diệc như thị khí 。thị trung nhất tỉ khâu ni ưng tăng trung xướng ngôn 。
T23n1435_p0293a24║ đại đức tăng thính 。thị quật đa sinh nam nhi 。tùng tăng khí độc phòng yết ma 。
T23n1435_p0293a25║ nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng dữ quật đa tỉ khâu ni tác độc phòng
T23n1435_p0293a26║ yết ma 。thị danh bạch 。bạch nhị yết ma 。tăng dữ quật đa tỉ khâu ni tác
T23n1435_p0293a27║ độc phòng yết ma cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0293a28║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。nhập xuất tha gia cộng tác tri
T23n1435_p0293a29║ thức 。chư cư sĩ phụ ngữ tỉ khâu ngôn 。nhữ độ ngã nữ linh tác ưu bà
T23n1435_p0293b01║ di 。tỉ khâu đáp ngôn ngã đẳng thủ bất xúc nữ nhân 。vân hà đắc độ 。chư
T23n1435_p0293b02║ tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。từ mẫn tâm cố 。ưng
T23n1435_p0293b03║ độ linh tác ưu bà di 。
T23n1435_p0293b04║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu ni 。xuất nhập tha gia cộng tác
T23n1435_p0293b05║ tri thức 。chư cư sĩ ngôn 。độ ngã nhi tác ưu bà tắc 。tỉ khâu ni ngôn 。
T23n1435_p0293b06║ ngã đẳng thủ bất xúc nam nhi 。vân hà đắc độ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0293b07║ từ mẫn tâm cố 。ưng độ vi ưu bà tắc 。
T23n1435_p0293b08║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu ni 。nhập xuất tha gia cộng tác
T23n1435_p0293b09║ tri thức 。chư cư sĩ phụ ngữ tỉ khâu ni ngôn 。nhữ đẳng dữ ngã thiểu hứa
T23n1435_p0293b10║ tế hoại y 。thủ hộ tiểu nhi cố 。tỉ khâu ni ngôn 。nhữ đẳng đảo ngữ 。nhữ
T23n1435_p0293b11║ bạch y ưng cung dưỡng ngã đẳng 。vân hà phản sách 。chư tỉ khâu ni bất tri
T23n1435_p0293b12║ vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。từ mẫn tâm cố 。ưng dữ 。
T23n1435_p0293b13║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời đa hữu chư quý thích chủng nữ 。xuất gia tác
T23n1435_p0293b14║ tỉ khâu ni 。lộ hung hành khí thực 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0293b15║ ni tự ngôn 。thiện hảo hữu đức 。lộ hung hành khí 。như vương phu nhân đại thần
T23n1435_p0293b16║ phụ 。chư tỉ khâu ni bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim
T23n1435_p0293b17║ thính chư tỉ khâu ni dụng phú hiếp y phú hung hành khí thực 。
T23n1435_p0293b18║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu tỉ khâu ni 。độc nhập lạc thiện viên trung 。
T23n1435_p0293b19║ trực tặc bác thoát loã hình 。chư tỉ khâu ni bất tri vân hà 。thị sự bạch
T23n1435_p0293b20║ phật 。phật ngôn 。tùng kim bất thính chư tỉ khâu ni nhập lạc thiện viên trung 。dư
T23n1435_p0293b21║ nhất thiết viên trung diệc bất đắc nhập 。phạm giả đột cát la 。
T23n1435_p0293b22║ phật tại vương xá thành 。trợ đề bà đạt đa tỉ khâu ni 。nam tử tiền nhập
T23n1435_p0293b23║ trì dục 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư tỉ khâu ni tự ngôn 。thiện hảo hữu
T23n1435_p0293b24║ đức 。tại nam tử tiền dục 。như dâm nữ vô dị 。hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục
T23n1435_p0293b25║ tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。dĩ thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0293b26║ dĩ thị sự tập tăng 。tập tăng dĩ chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà
T23n1435_p0293b27║ danh tỉ khâu ni 。nam tử tiền dục 。tùng kim tỉ khâu ni 。bất ưng nam tử
T23n1435_p0293b28║ tiền dục 。dục giả ba dật đề 。
T23n1435_p0293b29║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời ma ha ba xà ba đề cù đàm di 。thâm
T23n1435_p0293c01║ hộ phật pháp 。dĩ chiết phục ngữ 。vi chư tỉ khâu ni tác yết ma 。vị khổ
T23n1435_p0293c02║ thiết yết ma y chỉ yết ma khu xuất yết ma hạ ý yết ma 。chư tỉ
T23n1435_p0293c03║ khâu ni khinh mạn ngôn 。mỗ thị ngã hòa thượng ni 。mỗ thị ngã a xà
T23n1435_p0293c04║ lê ni 。ngã tùng mỗ tăng trung thụ cụ túc giới 。thị lão tế tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0293c05║ bất tri thùy thị kì hòa thượng ni a xà lê ni 。tùng hà tăng trung thụ
T23n1435_p0293c06║ cụ giới 。cù đàm di văn thị sự tâm bất hỉ 。thị sự bạch phật 。phật dĩ
T23n1435_p0293c07║ thị sự tập tăng 。ngữ tỉ khâu ni 。nhữ đẳng mạc não ma ha ba xà ba
T23n1435_p0293c08║ đề cù đàm di 。cù đàm di 。tùy thụ bát trùng pháp thời 。tức xuất gia đắc
T23n1435_p0293c09║ cụ túc giới 。thành tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0293c10║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hoa sắc tỉ khâu ni 。trung tiền trước y trì
T23n1435_p0293c11║ bát nhập thành khí thực 。thực hậu dĩ ni sư đàn trước kiên thượng 。nhập an đà
T23n1435_p0293c12║ lâm trung phu ni sư đàn 。tại nhất thụ hạ bán già phu toạ 。nhĩ thời
T23n1435_p0293c13║ hữu bà la môn nhi 。ư tỉ khâu ni sinh tham trước tâm 。đáo tỉ khâu ni
T23n1435_p0293c14║ sở ngôn 。cộng hành bất tịnh sự lai 。hoa sắc tỉ khâu ni niệm ngôn 。ngã nhược
T23n1435_p0293c15║ nghịch giả 。hoặc cường tróc ngã 。ngữ ngôn 。tiểu trụ 。vấn ngôn hà cố 。đãn đương
T23n1435_p0293c16║ tiểu trụ 。thị tỉ khâu ni tức dĩ thần lực 。biến nội thân vi ngoại thân 。bà
T23n1435_p0293c17║ la môn nhi sân ngôn 。vi ngã áp ác 。tức dĩ quyền đả đầu 。lưỡng mục thoát
T23n1435_p0293c18║ xuất 。dư tỉ khâu ni tức dĩ thuỷ khí thừa nhãn 。vãng nghệ phật sở 。phật ngữ
T23n1435_p0293c19║ chư tỉ khâu ni 。đương tác thành thật ngữ 。hoa sắc tỉ khâu ni 。ư phật pháp
T23n1435_p0293c20║ trung thâm tâm tín lạc 。ư phật pháp tăng vô hữu tịnh vật ư phật pháp tăng
T23n1435_p0293c21║ nhi bất thí giả 。dĩ thử thật cố 。linh kì lưỡng nhãn hoàn phục như cố 。chư
T23n1435_p0293c22║ tỉ khâu ni tác thị thật ngữ dĩ 。nhãn phục như cố 。phật ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0293c23║ tùng kim tỉ khâu ni 。bất đắc trụ a luyện nhi xứ 。nhược trụ đắc đột
T23n1435_p0293c24║ cát la 。
T23n1435_p0293c25║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu ni 。y phóng mục nhân trụ 。dĩ
T23n1435_p0293c26║ tượng thanh mã thanh nam nữ thanh đồng nam đồng nữ thanh cố 。phương toạ thiền tụng
T23n1435_p0293c27║ kinh 。thị chư tỉ khâu ni 。tảo khởi trước y trì bát 。đáo thân lí tri thức
T23n1435_p0293c28║ đàn việt gia 。chư cư sĩ vấn ngôn 。nhữ an ẩn bất 。đáp ngôn 。bất an
T23n1435_p0293c29║ ẩn 。hà dĩ cố 。ngã đẳng cận phóng mục nhân trụ 。tượng thanh mã thanh nam nữ
T23n1435_p0294a01║ thanh đồng nam đồng nữ thanh cố 。phương ngã đẳng toạ thiền tụng kinh hành đạo 。chư
T23n1435_p0294a02║ cư sĩ ngôn 。ngã vi nhữ đẳng tác phòng xá 。tỉ khâu ni ngôn 。phật vị thính
T23n1435_p0294a03║ ngã đẳng trụ phòng xá 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim thính chư tỉ khâu
T23n1435_p0294a04║ ni khởi tăng phòng 。
T23n1435_p0294a05║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ đề bà đạt đa tỉ khâu ni 。cộng chư
T23n1435_p0294a06║ thiện tỉ khâu ni trụ não chư thiện tỉ khâu ni 。chư thiện tỉ khâu ni 。trung
T23n1435_p0294a07║ tiền trước y trì bát 。đáo thân lí tri thức đàn việt gia 。chư cư sĩ vấn
T23n1435_p0294a08║ ngôn 。nhữ đẳng an ẩn bất 。đáp ngôn 。bất an ẩn 。hà dĩ cố 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0294a09║ dữ trợ đề bà đạt đa tỉ khâu ni cộng trụ 。não loạn ngã đẳng 。cư sĩ
T23n1435_p0294a10║ ngữ ngôn 。ngã vi nhữ đẳng biệt tác phòng xá 。tỉ khâu ni ngôn 。phật vị thính
T23n1435_p0294a11║ ngã đẳng biệt trụ phòng xá 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim thính chư tỉ
T23n1435_p0294a12║ khâu ni biệt tác phòng xá 。
T23n1435_p0294a13║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ đề bà đạt đa tỉ khâu ni 。hỉ tại
T23n1435_p0294a14║ môn ngoại cao xứ lập khán 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư tỉ khâu ni tự
T23n1435_p0294a15║ ngôn 。thiện hảo hữu đức 。môn ngoại cao xứ lập khán 。như dâm nữ 。thị sự bạch
T23n1435_p0294a16║ phật 。phật ngôn 。tùng kim bất thính chư tỉ khâu ni môn ngoại cao xứ lập khán 。
T23n1435_p0294a17║ nhược lập khán ba dạ đề 。phật kí bất thính môn ngoại cao xứ lập khán 。cố
T23n1435_p0294a18║ tiện ư song linh trung khán 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư tỉ khâu ni tự
T23n1435_p0294a19║ ngôn 。thiện hảo hữu đức 。tại song linh trung khán 。như vương phu nhân như đại thần
T23n1435_p0294a20║ phụ 。hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc 。văn thị sự tâm bất hỉ 。thị sự
T23n1435_p0294a21║ bạch phật 。phật chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà tỉ khâu ni 。song linh trung
T23n1435_p0294a22║ khán 。tùng kim bất đắc song linh trung khán 。khán giả đột cát la 。
T23n1435_p0294a23║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu ni 。dữ thức xoa ma ni thụ
T23n1435_p0294a24║ cụ giới 。vấn ngôn 。nhữ thị nữ da 。đáp ngôn 。ngã hữu nhị căn 。chư tỉ
T23n1435_p0294a25║ khâu ni bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thị nhị căn nhân bất
T23n1435_p0294a26║ năng nữ 。bất năng nữ cố 。bất thính xuất gia thụ cụ giới 。nhược dĩ xuất
T23n1435_p0294a27║ gia thụ cụ giới giả 。đương tác diệt tấn 。hà dĩ cố 。nhị căn nhân bất
T23n1435_p0294a28║ năng nữ 。ư ngã pháp trung 。bất sinh thiện tỉ ni pháp cố 。
T23n1435_p0294a29║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu ni 。dữ thức xoa ma ni thụ
T23n1435_p0294b01║ cụ giới 。vấn ngôn 。nhữ thị nữ nhân da 。đáp ngôn 。ngã tiểu tiện thời đại tiện
T23n1435_p0294b02║ xuất 。đại tiện thời tiểu tiện xuất 。chư tỉ khâu ni bất tri vân hà 。thị sự
T23n1435_p0294b03║ bạch phật 。phật ngôn 。nhị đạo hợp bất năng nữ 。bất ưng dữ xuất gia thụ
T23n1435_p0294b04║ cụ giới 。nhược dĩ xuất gia thụ cụ giới giả 。ưng tác diệt tấn 。hà dĩ
T23n1435_p0294b05║ cố 。nhị đạo hợp nhân bất năng nữ 。ư ngã pháp trung 。bất sinh thiện pháp
T23n1435_p0294b06║ tỉ ni cố 。
T23n1435_p0294b07║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu ni 。dữ thức xoa ma ni thụ
T23n1435_p0294b08║ cụ giới 。vấn ngôn 。nhữ hữu nguyệt kị bất 。đáp ngôn 。thường hữu 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0294b09║ ni bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thường hữu nguyệt kị bất năng
T23n1435_p0294b10║ nữ 。bất ưng dữ xuất gia thụ cụ giới 。nhược dĩ xuất gia thụ cụ giới giả 。
T23n1435_p0294b11║ ưng tác diệt tấn 。hà dĩ cố 。thường nguyệt kị bất năng nữ 。ư ngã pháp
T23n1435_p0294b12║ trung 。bất sinh thiện pháp tỉ ni cố 。
T23n1435_p0294b13║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu ni 。dữ thức xoa ma ni thụ
T23n1435_p0294b14║ cụ giới 。vấn ngôn 。nhữ hữu nguyệt kị chỉ da 。đáp ngôn 。ngã thường vô nguyệt
T23n1435_p0294b15║ kị 。chư tỉ khâu ni bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thường
T23n1435_p0294b16║ vô nguyệt kị bất năng nữ 。bất thính xuất gia thụ cụ giới 。nhược dĩ xuất gia
T23n1435_p0294b17║ thụ cụ giới giả 。ưng tác diệt tấn 。hà dĩ cố 。thường vô nguyệt kị bất năng
T23n1435_p0294b18║ nữ 。ư ngã pháp trung 。bất sinh thiện pháp tỉ ni cố 。
T23n1435_p0294b19║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu ni 。dữ thức xoa ma ni thụ
T23n1435_p0294b20║ cụ giới 。vấn ngôn 。nhữ thị nữ nhân da 。đáp ngôn 。ngã thiểu hữu nữ tướng 。
T23n1435_p0294b21║ chư tỉ khâu ni bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thiểu hữu nữ
T23n1435_p0294b22║ tướng bất năng nữ 。bất thính xuất gia thụ cụ giới 。nhược dĩ xuất gia thụ cụ
T23n1435_p0294b23║ giới giả 。ưng tác diệt tấn 。hà dĩ cố 。thiểu hữu nữ tướng bất năng nữ 。ư
T23n1435_p0294b24║ ngã pháp trung 。bất sinh thiện pháp tỉ ni cố 。
T23n1435_p0294b25║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。nguyệt kị
T23n1435_p0294b26║ vị chỉ nhi hạng trung hành 。huyết đoạ ô địa 。chư cư sĩ a trái ngôn 。
T23n1435_p0294b27║ bất cát tế nữ 。nhược hữu thử nguyệt kị bệnh 。hà dĩ xuất hạng trung hành 。
T23n1435_p0294b28║ chư tỉ khâu ni bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim
T23n1435_p0294b29║ tỉ khâu ni 。nguyệt kị vị chỉ 。xuất ngoại hành giả đột cát la 。hữu chư tỉ
T23n1435_p0294c01║ khâu ni bần cùng 。nguyệt kị vị chỉ 。tùng tha khí phạn canh thái tân thảo đăng
T23n1435_p0294c02║ chúc 。thụ chư khổ não 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng dĩ y khoã xuất ngoại
T23n1435_p0294c03║ hành khí 。
T23n1435_p0294c04║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trường lão đại ca diệp 。trung tiền trước y trì
T23n1435_p0294c05║ bát 。tùng kì xà quật sơn hướng vương xá thành khí thực 。thời thâu lan nan đà
T23n1435_p0294c06║ tỉ khâu ni 。tảo khởi thành môn trung lập 。khán xuất nhập nam tử 。thùy hảo thùy
T23n1435_p0294c07║ xú 。thị đại ca diệp nhập 。tức thoá ngôn 。bất cát 。ngã tảo khởi kiến bản ngoại
T23n1435_p0294c08║ đạo 。đại ca diệp ngôn 。ác nữ 。ngã bất trái nhữ 。ngã trái a nan 。chư
T23n1435_p0294c09║ tỉ khâu ni dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。chư tỉ khâu ni 。bất ưng thoá
T23n1435_p0294c10║ tỉ khâu 。nhược thoá đột cát la 。
T23n1435_p0294c11║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu ni 。tại tỉ khâu tiền sám hối 。
T23n1435_p0294c12║ phát lộ thô tội 。chư tỉ khâu ni tu quý 。bất tri vân hà 。thị sự bạch
T23n1435_p0294c13║ phật 。phật ngôn 。tùng kim tỉ khâu ni thô tội 。bất ưng tỉ khâu tiền phát lộ 。
T23n1435_p0294c14║ ưng hướng tỉ khâu ni tiền phát lộ 。chư tỉ khâu ni phát lộ thời 。bất tri
T23n1435_p0294c15║ thị hà tội nhiếp tại hà xứ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng vấn tỉ khâu
T23n1435_p0294c16║ tác thị ngôn 。đại đức 。tác thị sự 。phạm hà tội 。thị tội hà danh 。tỉ
T23n1435_p0294c17║ khâu ưng đáp 。tác thị sự giả 。đắc như thị tội 。nhiếp tại mỗ xứ 。thị tội
T23n1435_p0294c18║ danh mỗ 。
T23n1435_p0294c19║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời tỉ khâu ni 。nguyệt kị vị chỉ 。chí kì
T23n1435_p0294c20║ hoàn thính pháp 。toạ tỉ khâu phu cụ thượng 。hữu huyết ô chi 。đà phiếu lực
T23n1435_p0294c21║ sĩ tử tri chúng tăng phu cụ 。dư nhật hoán thời hiềm ngôn 。chư tỉ khâu ni
T23n1435_p0294c22║ hữu như thị bệnh 。hà cố toạ tăng phu cụ thượng 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0294c23║ ngôn 。tùng kim nhược tỉ khâu ni 。nguyệt kị vị chỉ 。bất đắc toạ tăng phu cụ
T23n1435_p0294c24║ thượng 。toạ giả đột cát la 。
T23n1435_p0294c25║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ đề bà đạt đa tỉ khâu ni 。lập cô
T23n1435_p0294c26║ tửu điếm 。sách giá thời thụ chư khổ não 。chư cư sĩ a trái ngôn 。nhữ xuất
T23n1435_p0294c27║ gia nhân hà dĩ lập tửu điếm 。chư tỉ khâu ni bất tri vân hà 。thị sự
T23n1435_p0294c28║ bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim tỉ khâu ni 。bất ưng lập tửu điếm 。nhược tác
T23n1435_p0294c29║ đột cát la 。
T23n1435_p0295a01║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。súc tì vi
T23n1435_p0295a02║ quyến thuộc 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư tỉ khâu ni tự ngôn 。thiện hảo hữu
T23n1435_p0295a03║ đức 。súc tì vi quyến thuộc 。như vương phu nhân đại thần phụ 。chư tỉ khâu ni
T23n1435_p0295a04║ bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim bất thính súc tì vi
T23n1435_p0295a05║ quyến thuộc 。nhược súc vi quyến thuộc giả đột cát la 。
T23n1435_p0295a06║ phật tại xá vệ quốc 。thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。độ dâm nữ vi đệ
T23n1435_p0295a07║ tử 。thần triêu thời đáo 。trước y trì bát nhập xá vệ thành khí thực 。tiên cộng
T23n1435_p0295a08║ tác bất tịnh hành chư cư sĩ 。ngữ chư cư sĩ 。ngã tiên cộng thử tỉ khâu
T23n1435_p0295a09║ ni tác bất tịnh 。bỉ tỉ khâu ni sầu não 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng
T23n1435_p0295a10║ kim bất thính độ dâm nữ nhược độ giả đột cát la 。
T23n1435_p0295a11║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trường lão ca lưu đà di 。trung tiền trước y
T23n1435_p0295a12║ trì bát nhập thành khí thực 。thâu lan nan đà tỉ khâu ni tùy hậu lai chí 。
T23n1435_p0295a13║ dĩ thủ ma xúc ca lưu đà di 。ca lưu đà di tức dĩ thủ cước xúc
T23n1435_p0295a14║ đả ngoạ địa 。ngữ ngôn 。tế nữ 。nhữ thoá ma ha ca diệp 。vị ngã diệc nhĩ
T23n1435_p0295a15║ da 。chư tỉ khâu ni bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim
T23n1435_p0295a16║ tỉ khâu ni 。bất đắc ma xúc tỉ khâu thân 。ma xúc giả phạm tội 。
T23n1435_p0295a17║ phật tại câu xá di quốc 。nhĩ thời ca lưu la đề xá tỉ khâu mệnh quá 。
T23n1435_p0295a18║ thị nhân hữu tỉ muội tỉ khâu ni thất nhân 。thâu lan nan đà 。chu na nan
T23n1435_p0295a19║ đà 。đề xá 。ưu bà đề xá 。vực đa đề xá 。hòa lê đề xá 。
T23n1435_p0295a20║ lặc xoa đa 。hữu đại lực thế 。tế tự bí thiêu tử thi 。chư cư sĩ a
T23n1435_p0295a21║ trái ngôn 。nhữ đẳng xuất gia nhập đạo 。hà dĩ dữ tử nhân ẩm thực 。chư tỉ
T23n1435_p0295a22║ khâu ni bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim chư tỉ khâu
T23n1435_p0295a23║ ni 。bất đắc tế tự tử nhân 。nhược tế tự giả đột cát la 。
T23n1435_p0295a24║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu tỉ khâu 。thất nam căn thành nữ căn 。
T23n1435_p0295a25║ chư tỉ khâu bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tức dĩ tiên xuất
T23n1435_p0295a26║ gia thụ cụ giới tuế số 。khiển nhập tỉ khâu ni chúng trung 。
T23n1435_p0295a27║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu tỉ khâu ni 。thất nữ căn đắc nam căn 。
T23n1435_p0295a28║ chư tỉ khâu ni bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tức dĩ tiên
T23n1435_p0295a29║ xuất gia thụ cụ giới tuế số 。khiển nhập tỉ khâu chúng trung 。
T23n1435_p0295b01║ thập tụng luật quyển đệ tứ thập TTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*