Thập Tụng Luật – Quyển 46

Tzed Version
T23n1435_p0330a01║
T23n1435_p0330a02║ thập tụng luật quyển đệ tứ thập lục (đệ thất tụng chi ngũ )
T23n1435_p0330a03║
T23n1435_p0330a04║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la cộng la thập dịch
T23n1435_p0330a05║ bá thất thập bát đạn đề pháp chi tam
T23n1435_p0330a06║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。thường nhập xuất
T23n1435_p0330a07║ tha gia 。hữu cư sĩ phụ ngôn 。nhữ độ ngã xuất gia 。tỉ khâu ni ngôn 。nhữ
T23n1435_p0330a08║ dữ ngã bát 。ngã đương độ nhữ 。dữ ngã y hộ câu thời dược thời phân dược
T23n1435_p0330a09║ thất nhật dược tận hình dược 。ngã đương độ nhữ xuất gia 。cư sĩ phụ ngôn 。nhữ
T23n1435_p0330a10║ đẳng khách tác độ nhân da 。thị tỉ khâu ni ngôn nhĩ 。tha nhật chư thiện tỉ
T23n1435_p0330a11║ khâu ni 。chí thị cư sĩ xá 。cư sĩ phụ vấn ngôn 。nhữ đẳng thật khách tác
T23n1435_p0330a12║ độ nhân da 。thiện tỉ khâu ni ngôn 。thùy tác thị ngữ 。cư sĩ phụ ngôn 。ngã
T23n1435_p0330a13║ ngữ trợ điều đạt tỉ khâu ni 。nhữ đương độ ngã xuất gia 。tiện ngữ ngã ngôn 。
T23n1435_p0330a14║ dữ ngã bát lai 。ngã đương độ nhữ 。dữ ngã y hộ câu thời dược thời phân
T23n1435_p0330a15║ dược thất nhật dược tận hình dược 。ngã đương độ nhữ 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0330a16║ thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ a trái ngôn 。vân
T23n1435_p0330a17║ hà danh tỉ khâu ni 。tác thị ngôn 。nhữ dữ ngã bát 。dữ ngã y hộ câu
T23n1435_p0330a18║ thời dược thời phân dược thất nhật dược tận hình dược 。ngã đương độ nhữ 。chủng chủng
T23n1435_p0330a19║ nhân duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri
T23n1435_p0330a20║ nhi cố vấn trợ điều đạt tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn
T23n1435_p0330a21║ thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu
T23n1435_p0330a22║ ni 。tác thị ngôn 。nhữ dữ ngã bát y lai hộ câu thời dược thời phân dược
T23n1435_p0330a23║ thất nhật dược tận hình dược 。ngã đương độ nhữ 。phật chủng chủng nhân duyên a dĩ
T23n1435_p0330a24║ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim
T23n1435_p0330a25║ thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni tác thị ngôn 。nhược nhữ dữ ngã
T23n1435_p0330a26║ bát y hộ câu thời dược thời phân dược thất nhật dược tận hình dược 。ngã đương
T23n1435_p0330a27║ độ nhữ ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối
T23n1435_p0330a28║ quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni tác thị ngôn 。nhữ
T23n1435_p0330a29║ dữ ngã bát y hộ câu thời dược thời phân dược thất nhật dược tận hình dược 。
T23n1435_p0330b01║ ngã đương độ nhữ 。giai ba dạ đề 。tùy tác thị ngữ 。tùy đắc ba dạ đề
T23n1435_p0330b02║ (nhất bá nhị thập tam sự )。
T23n1435_p0330b03║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời xá vệ quốc 。cư sĩ hữu phụ bất tùy phu
T23n1435_p0330b04║ giáo 。dĩ thủ cước đả khu xuất tự xá 。hữu tỉ khâu ni thường nhập xuất thị
T23n1435_p0330b05║ gia 。phụ vãng chí tỉ khâu ni sở 。thị cư sĩ đáo dư tụ lạc 。tác
T23n1435_p0330b06║ thị niệm 。ngã phụ tương vô tẩu khứ da 。hoàn xá mịch bất đắc 。cư sĩ niệm
T23n1435_p0330b07║ ngôn 。ngã phụ tất vãng chí tỉ khâu ni tinh xá 。cư sĩ phục tác thị niệm 。
T23n1435_p0330b08║ trí sứ tại bỉ linh hảo điều phục 。hậu đương tương hoàn 。thị phụ ngũ lục nhật
T23n1435_p0330b09║ trụ dĩ 。ngữ sở tri thức tỉ khâu ni 。thiện nữ hà bất độ ngã 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0330b10║ nhữ tế thượng tại 。vân hà độ nhữ 。phụ ngôn 。phu bất dụng ngã 。nhược tu ngã
T23n1435_p0330b11║ giả 。ưng đương tự lai 。diệc đương khiển sứ 。tỉ khâu ni tức độ linh xuất gia 。
T23n1435_p0330b12║ thị cư sĩ văn phụ xuất gia 。sân khuể ngữ phụ sư ngôn 。nhữ ác tỉ khâu
T23n1435_p0330b13║ ni tặc tỉ khâu ni 。nhữ phá ngã gia 。hà cố phá nhữ gia 。đáp ngôn 。đoạt
T23n1435_p0330b14║ ngã phụ tác tỉ khâu ni 。tỉ khâu ni ngôn 。thử thị nhữ phụ nhữ tiện tương
T23n1435_p0330b15║ khứ 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư tỉ khâu ni tự ngôn thiện hảo hữu công
T23n1435_p0330b16║ đức 。chủ bất thính tiện độ tha phụ 。như vương phu nhân đại thần phụ 。thị trung
T23n1435_p0330b17║ hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。
T23n1435_p0330b18║ chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。chủ bất thính tiện
T23n1435_p0330b19║ độ tha phụ 。chủng chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự
T23n1435_p0330b20║ tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn thị tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự
T23n1435_p0330b21║ bất 。đáp ngôn thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà
T23n1435_p0330b22║ danh tỉ khâu ni 。chủ bất thính tiện súc vi chúng 。chủng chủng nhân duyên a trái
T23n1435_p0330b23║ dĩ 。ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim
T23n1435_p0330b24║ thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni 。nữ nhân chủ bất thính súc vi
T23n1435_p0330b25║ chúng giả 。ba dạ đề 。chủ bất thính giả 。hữu tam chủng nhược vị giá nữ
T23n1435_p0330b26║ phụ mẫu bất thính 。nhược dĩ giá vị chí phu gia giả 。nhĩ thời lưỡng biên bất
T23n1435_p0330b27║ thính 。nhược dĩ chí phu gia 。phu chủ bất thính 。ba dạ đề 。ba dạ đề
T23n1435_p0330b28║ giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。
T23n1435_p0330b29║ nhược tỉ khâu ni phu chủ bất thính tiện độ ba dạ đề 。tùy bất thính độ 。
T23n1435_p0330c01║ tùy đắc ba dạ đề (nhất bá nhị bá tứ sự cánh )。
T23n1435_p0330c02║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。hữu đại thức xoa
T23n1435_p0330c03║ ma ni 。khả thụ đại giới 。thí việt sa tỉ khâu ni 。kiến thị đại thức xoa
T23n1435_p0330c04║ ma ni 。tức tiện ngữ ngôn 。nhữ hà bất thụ đại giới 。đáp ngôn 。trợ điều đạt
T23n1435_p0330c05║ tỉ khâu ni hung ác hỉ đấu 。ngã bất dục tùng bỉ thụ đại giới 。nhữ nhược
T23n1435_p0330c06║ dữ ngã tác hòa thượng ni giả 。ngã đương thụ đại giới 。thí việt sa ngôn 。
T23n1435_p0330c07║ nhữ nhị tuế học lục pháp 。ngã đương súc nhữ vi chúng 。thị đại thức xoa ma
T23n1435_p0330c08║ ni nhị tuế học lục pháp dĩ 。ngữ thí việt sa ngôn 。nhữ ngữ ngã nhị tuế
T23n1435_p0330c09║ học lục pháp 。ngã đương súc nhữ vi chúng 。ngã dĩ nhị tuế học lục pháp 。nhữ
T23n1435_p0330c10║ đương súc ngã 。thí việt sa ngôn 。ngã bất súc nhữ 。hà dĩ cố 。thị trợ điều
T23n1435_p0330c11║ đạt tỉ khâu ni 。hung ác hỉ đấu tránh 。tự năng thương tha diệc năng giáo nhân
T23n1435_p0330c12║ tác 。dĩ thị cố ngã bất súc nhữ 。hựu ngôn 。nhữ nhược bất năng súc ngã 。hà
T23n1435_p0330c13║ dĩ ngữ ngã nhị tuế học lục pháp 。nhược nhữ tiên bất ngữ ngã giả 。ngã bất
T23n1435_p0330c14║ nhị tuế học lục pháp 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu
T23n1435_p0330c15║ đà 。văn thị sự chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0330c16║ ngữ tha ngôn 。nhữ nhị tuế học lục pháp 。ngã đương súc nhữ 。hậu tiện bất súc 。
T23n1435_p0330c17║ chủng chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ
T23n1435_p0330c18║ tăng 。tri nhi cố vấn thị tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp
T23n1435_p0330c19║ ngôn thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh
T23n1435_p0330c20║ tỉ khâu ni 。ngữ tha ngôn 。nhữ nhị tuế học lục pháp 。ngã đương súc nhữ 。hậu
T23n1435_p0330c21║ tiện bất súc 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。
T23n1435_p0330c22║ dữ chư tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ
T23n1435_p0330c23║ khâu ni ngữ tha ngôn 。nhữ nhị tuế học lục pháp 。hậu đương súc nhữ 。nhược
T23n1435_p0330c24║ bất súc giả ba dạ đề ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối
T23n1435_p0330c25║ quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni ngữ tha ngôn 。
T23n1435_p0330c26║ nhữ nhị tuế học lục pháp 。ngã đương súc nhữ 。hậu tiện bất súc giả ba dạ
T23n1435_p0330c27║ đề 。tùy bất súc tùy đắc ba dạ đề (nhất bá nhị thập ngũ sự cánh )。
T23n1435_p0330c28║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。tuế tuế độ
T23n1435_p0330c29║ đệ tử 。ngữ chư đệ tử ngôn 。ngã sở nhập xứ 。nhữ đẳng giai tùy ngã nhập 。
T23n1435_p0331a01║ nhược ngã hữu sở đắc giả 。nhữ diệc đương đắc 。thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0331a02║ nhất thời trước y trì bát hành khí thực 。nhập nhất gia đắc mãn bát khứ 。thứ
T23n1435_p0331a03║ đệ tử nhập 。hựu đắc mãn bát khứ 。đệ nhị đệ tam diệc phục thứ nhập 。
T23n1435_p0331a04║ cư sĩ bất năng phục dữ 。tức bế môn tác thị ngôn 。thùy năng dữ thị chư
T23n1435_p0331a05║ bất cát tỉ khâu ni thực 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành
T23n1435_p0331a06║ đầu đà văn thị sự tâm bất hỉ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập
T23n1435_p0331a07║ nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn thật
T23n1435_p0331a08║ tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái thâu lan nan đà tỉ khâu
T23n1435_p0331a09║ ni 。vân hà danh tỉ khâu ni 。tuế tuế độ đệ tử 。chủng chủng nhân duyên a
T23n1435_p0331a10║ dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim
T23n1435_p0331a11║ thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni tuế tuế độ đệ tử giả 。ba
T23n1435_p0331a12║ dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại
T23n1435_p0331a13║ đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni tuế tuế độ đệ tử giả ba dạ
T23n1435_p0331a14║ đề 。tùy tuế tuế độ tùy đắc ba dạ đề 。bất phạm giả 。nhược cách tuế độ
T23n1435_p0331a15║ nhất nhược độ nhị giả bất phạm (nhất bá nhị thập lục sự cánh )。
T23n1435_p0331a16║ tỉ khâu ni đàn văn 。
T23n1435_p0331a17║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu ca tì la nữ tác tỉ khâu ni 。danh
T23n1435_p0331a18║ bạt đà 。hữu thức xoa ma ni 。khả thụ đại giới 。nhĩ thời a nan 。thường vi
T23n1435_p0331a19║ tỉ khâu ni sai thập tỉ khâu chúng 。dữ thụ đại giới 。thời a nan trung tiền
T23n1435_p0331a20║ trước y trì bát nhập xá vệ thành khí thực 。bạt đà tỉ khâu ni 。dao kiến
T23n1435_p0331a21║ a nan xá vệ thành khí thực 。vãng đáo kì sở 。đầu diện lễ túc nhất diện
T23n1435_p0331a22║ trụ 。bạch ngôn 。đại đức a nan 。ngã hữu thức xoa ma ni khả thụ đại giới 。
T23n1435_p0331a23║ nguyện sai thập tỉ khâu chúng 。a nan vấn ngôn tỉ khâu ni tăng 。tác khí thuộc
T23n1435_p0331a24║ hòa thượng ni yết ma vị đáp ngôn dĩ tác hà thời tác da 。đáp ngôn tạc
T23n1435_p0331a25║ nhật tác 。a nan tức mặc nhiên thụ 。bạt đà tỉ khâu ni 。tri a nan thụ
T23n1435_p0331a26║ dĩ 。đầu diện lễ túc nhi khứ 。a nan khí thực thực dĩ đáo kì hoàn 。
T23n1435_p0331a27║ trì hộ câu du hành 。tùng nhất phòng chí nhất phòng 。phật dao kiến a nan trì
T23n1435_p0331a28║ hộ câu tùng phòng chí phòng du hành 。phật tri cố vấn a nan 。nhữ hà cố
T23n1435_p0331a29║ trì hộ câu du hành tùng phòng chí phòng 。a nan bạch ngôn thế tôn 。bạt đà
T23n1435_p0331b01║ tỉ khâu ni 。hữu thức xoa ma ni 。khả thụ đại giới 。ngữ ngã sai thập tỉ
T23n1435_p0331b02║ khâu chúng 。ngã kim dục sai 。thị cố trì hộ câu du hành chư phòng 。phật vấn
T23n1435_p0331b03║ a nan 。chư tỉ khâu ni 。tác khí thuộc hòa thượng ni yết ma vị 。đáp ngôn
T23n1435_p0331b04║ dĩ tác 。hà thời tác da 。đáp ngôn tạc nhật tác 。phật tri cố vấn a nan 。
T23n1435_p0331b05║ chư tỉ khâu ni 。dụng tú tác khí thuộc hòa thượng ni yết ma 。dục súc chúng
T23n1435_p0331b06║ da 。đáp ngôn 。dụng tú tác thế tôn 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri
T23n1435_p0331b07║ nhi cố vấn bạt đà tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn thật
T23n1435_p0331b08║ tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0331b09║ dụng tú tác khí thuộc hòa thượng ni yết ma súc chúng 。chủng chủng nhân duyên a
T23n1435_p0331b10║ dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim
T23n1435_p0331b11║ thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni tú tác khí thuộc hòa thượng ni
T23n1435_p0331b12║ yết ma súc chúng giả 。ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược
T23n1435_p0331b13║ bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni dụng tú
T23n1435_p0331b14║ tác khí thuộc hòa thượng ni yết ma súc chúng giả ba dạ đề 。tùy súc tùy
T23n1435_p0331b15║ đắc ba dạ đề 。phật tuy như thị thính thụ đại giới pháp 。chư tỉ khâu ni
T23n1435_p0331b16║ bất tri vân hà thụ 。phật ngôn 。thụ cụ túc pháp giả 。tỉ khâu ni sơ lai 。
T23n1435_p0331b17║ tương thức xoa ma ni nhập ni tăng trung 。giáo nhân nhân đầu diện lễ tăng
T23n1435_p0331b18║ túc cánh 。ni yết ma sư 。ưng giáo thụ y bát 。vấn thử y thị nhữ hữu
T23n1435_p0331b19║ bất 。đáp ngôn thị 。ưng giáo hiệu ngã ngữ 。ngã mỗ giáp 。thị y tăng già lê
T23n1435_p0331b20║ nhược can điều thụ 。cát tiệt y trì 。đệ nhị thị y tăng già lê 。nhược can điều thụ 。
T23n1435_p0331b21║ điều thụ 。cát tiệt y trì 。đệ tam thị y tăng già lê nhược can điều thụ 。
T23n1435_p0331b22║ cát tiệt y trì 。thứ vấn 。thử y thị nhữ hữu bất 。đáp ngôn thị 。ngã mỗ
T23n1435_p0331b23║ giáp 。thị y uất đa la tăng thất điều thụ 。lưỡng trường nhất đoản cát tiệt y
T23n1435_p0331b24║ trì 。đệ nhị thị y uất đa la tăng thất điều thụ 。lưỡng trường nhất đoản cát
T23n1435_p0331b25║ tiệt y trì 。đệ tam thị y uất đa la tăng thất điều thụ 。lưỡng trường nhất
T23n1435_p0331b26║ đoản cát tiệt y trì 。thứ vấn thử y thị nhữ hữu bất 。đáp ngôn thị 。ngã
T23n1435_p0331b27║ mỗ giáp 。thị y an đà hội ngũ điều thụ 。nhất trường nhất đoản cát tiệt y
T23n1435_p0331b28║ trì 。đệ nhị thị y an đà hội ngũ điều thụ 。nhất trường nhất đoản cát tiệt
T23n1435_p0331b29║ y trì 。đệ tam thị y an đà hội ngũ điều thụ 。nhất trường nhất đoản cát
T23n1435_p0331c01║ tiệt y trì 。nhược tăng già lê man 。thị tăng già lê man y thụ trì 。
T23n1435_p0331c02║ nhược uất đa la tăng man 。thị uất đa la tăng man y thụ trì 。an đà
T23n1435_p0331c03║ hội man 。thị y man an đà hội thụ trì 。thứ giáo ngôn 。thử y phú
T23n1435_p0331c04║ kiên y thụ thị thị nhữ hữu bất 。đáp ngôn thị 。ưng giáo ngôn thử y phú
T23n1435_p0331c05║ kiên y thụ 。trường tứ trửu quảng nhị trửu bán 。thị phú kiên y trì 。đệ
T23n1435_p0331c06║ nhị thử y phú kiên y thụ 。trường tứ trửu quảng nhị trửu bán 。thị phú kiên
T23n1435_p0331c07║ y trì 。đệ tam thử y phú kiên y thụ 。trường tứ trửu quảng nhị trửu bán 。
T23n1435_p0331c08║ thị y phú kiên y trì 。thứ giáo 。thử y quyết tu la thụ 。trường tứ trửu
T23n1435_p0331c09║ quảng nhị trửu bán 。thử y quyết tu la y trì 。đệ nhị thử y quyết tu
T23n1435_p0331c10║ la thụ 。trường tứ trửu quảng nhị trửu bán 。thử y quyết tu la y trì 。đệ
T23n1435_p0331c11║ tam thử y quyết tu la thụ 。trường tứ trửu quảng nhị trửu bán 。thử y quyết
T23n1435_p0331c12║ tu la y trì 。thứ vấn ngôn 。thử bát đa la 。thị nhữ hữu bất 。đáp ngôn
T23n1435_p0331c13║ thị 。ưng giáo ngôn 。ngã mỗ giáp 。thử bát đa la ưng lượng thụ 。trường dụng
T23n1435_p0331c14║ cố 。đệ nhị thử bát đa la ưng lượng thụ 。trường dụng cố 。đệ tam thử bát
T23n1435_p0331c15║ đa la ưng lượng thụ 。trường dụng cố 。thụ y bát dĩ 。thứ giáo linh khí
T23n1435_p0331c16║ thuộc hòa thượng ni 。ngã mỗ giáp thức xoa ma ni 。cầu tôn vi hòa thượng
T23n1435_p0331c17║ ni 。nguyện tôn 。vi ngã tác hòa thượng ni 。ngã mỗ giáp 。nhân tôn hòa thượng ni
T23n1435_p0331c18║ cố 。tăng đương dữ ngã tác khí thuộc hòa thượng ni yết ma 。lân mẫn cố 。đệ
T23n1435_p0331c19║ nhị ngã mỗ giáp 。cầu tôn vi hòa thượng ni 。nguyện tôn 。vi ngã tác hòa thượng
T23n1435_p0331c20║ ni 。ngã mỗ giáp 。nhân tôn hòa thượng ni cố 。tăng đương dữ ngã tác khí thuộc
T23n1435_p0331c21║ hòa thượng ni yết ma 。lân mẫn cố 。đệ tam ngã mỗ giáp 。cầu tôn vi hòa
T23n1435_p0331c22║ thượng ni 。nguyện tôn 。vi ngã tác hòa thượng ni 。ngã mỗ giáp 。nhân tôn hòa thượng
T23n1435_p0331c23║ ni cố 。tăng đương dữ ngã tác khí thuộc hòa thượng ni yết ma 。lân mẫn
T23n1435_p0331c24║ cố ưng vấn hòa thượng ni năng bất 。nhược ngôn năng ưng giáo trước kiến xứ li
T23n1435_p0331c25║ văn xứ 。tức thời ni yết ma sư 。ưng tăng trung như thị xướng thùy năng vi
T23n1435_p0331c26║ mỗ giáp tác giáo sư 。nhược hữu nhất tỉ khâu ni ngôn ngã năng 。phật ngôn 。thị
T23n1435_p0331c27║ tỉ khâu ni hữu ngũ pháp 。bất ưng linh tác giáo sư 。hà đẳng ngũ 。tùy ái
T23n1435_p0331c28║ giáo tùy sân giáo tùy bố giáo tùy si giáo bất tri giáo bất giáo 。nhược thành
T23n1435_p0331c29║ tựu ngũ pháp 。ưng tác giáo sư 。hà đẳng ngũ pháp 。bất tùy ái giáo bất tùy
T23n1435_p0332a01║ sân giáo bất tùy bố giáo bất tùy si giáo tri giáo bất giáo 。tức thời ưng
T23n1435_p0332a02║ xướng ngôn 。đại đức ni tăng thính 。thị thức xoa ma ni mỗ giáp 。tùng hòa thượng
T23n1435_p0332a03║ ni mỗ giáp dục thụ cụ túc giới 。tỉ khâu ni mỗ giáp 。năng vi tác giáo
T23n1435_p0332a04║ sư 。giáo mỗ giáp cố 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。tỉ khâu ni mỗ giáp
T23n1435_p0332a05║ vi giáo sư 。giáo mỗ giáp cố 。như thị bạch 。đại đức ni tăng thính 。thị mỗ
T23n1435_p0332a06║ giáp thức xoa ma ni 。tùng hòa thượng ni mỗ giáp dục thụ cụ túc giới 。mỗ
T23n1435_p0332a07║ giáp năng tác giáo sư 。giáo mỗ giáp 。thùy chư ni tăng nhẫn 。lập mỗ giáp vi
T23n1435_p0332a08║ giáo sư 。giáo mỗ giáp giả mặc nhiên 。thùy bất nhẫn tiện thuyết 。tăng dĩ lập mỗ
T23n1435_p0332a09║ giáp vi giáo sư 。giáo mỗ giáp cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị
T23n1435_p0332a10║ trì (dĩ bí yết ma giả ưng vãng giáo chính y phục hữu tất trước địa hợp chưởng nhi vấn ngôn )。
T23n1435_p0332a11║ nhữ mỗ giáp thính 。kim thị chí thành thời thật ngữ thời 。hậu ni tăng trung diệc
T23n1435_p0332a12║ như thị ngã kim vấn nhữ 。nhược thật giả đương ngôn thật 。nhược bất thật đương ngôn
T23n1435_p0332a13║ bất thật 。ngã kim vấn nhữ 。nhữ thị nữ bất 。thị nhân bất 。phi thị
T23n1435_p0332a14║ phi nhân bất 。phi súc sinh bất 。phi thị bất năng nữ bất 。nữ căn thượng
T23n1435_p0332a15║ hữu mao bất 。bất khô hoại bất 。vô [bệnh -bính +đái ]hạ bệnh bất 。phi thiên bất 。bất
T23n1435_p0332a16║ nhị đạo hợp bất 。nữ căn bất tiểu bất 。phi thị bất năng sản bất 。phi thị
T23n1435_p0332a17║ vô nhũ bất 。phi thị nhất nhũ bất 。phi thị hằng hữu nguyệt thuỷ bất 。phi
T23n1435_p0332a18║ vô nguyệt kị bất 。phi tì bất 。phi khách tác bất 。phi mãi đắc bất 。phi
T23n1435_p0332a19║ phá đắc bất 。phi binh phụ bất 。phi lại phụ bất 。phi phạm quan tội bất 。
T23n1435_p0332a20║ bất phụ tha vật bất 。nữ nhân hữu như thị đẳng bệnh 。lại bệnh ung thư bệnh 。
T23n1435_p0332a21║ tiêu tận bệnh điên cuồng bệnh trường nhiệt bệnh 。vô như thị đẳng bệnh bất 。phụ
T23n1435_p0332a22║ mẫu phu chủ tại bất 。phụ mẫu phu chủ thính xuất gia bất 。ngũ y bát cụ
T23n1435_p0332a23║ bất 。nhữ tự hà đẳng 。hòa thượng ni tự thùy 。đáp ngôn 。ngã tự mỗ giáp 。
T23n1435_p0332a24║ hòa thượng ni danh mỗ giáp (ni giáo sư vấn cánh ưng bạch tăng thị thức xoa ma ni mỗ giáp ngã dĩ vấn cánh ni yết ma sư ưng ngôn nhược thanh tịnh giả tương
T23n1435_p0332a25║ lai canh nhất nhất lễ ni tăng túc dĩ )。
T23n1435_p0332a26║ thứ giáo khí thuộc hòa thượng ni yết ma 。yết ma pháp giả 。ngã mỗ giáp tùng
T23n1435_p0332a27║ hòa thượng ni mỗ giáp dục thụ cụ túc giới 。ngã kim tùng tăng khí thuộc hòa
T23n1435_p0332a28║ thượng ni yết ma 。hòa thượng ni mỗ giáp 。tăng đương dữ ngã thuộc hòa thượng ni
T23n1435_p0332a29║ yết ma 。hòa thượng ni mỗ giáp 。lân mẫn cố 。đệ nhị ngã mỗ giáp 。tùng hòa
T23n1435_p0332b01║ thượng ni mỗ giáp dục thụ cụ túc giới 。ngã kim tùng tăng khí thuộc hòa thượng
T23n1435_p0332b02║ ni yết ma 。hòa thượng ni mỗ giáp 。tăng đương dữ ngã tác khí thuộc hòa thượng
T23n1435_p0332b03║ ni yết ma 。hòa thượng ni mỗ giáp 。lân mẫn cố 。đệ tam ngã mỗ giáp 。tùng
T23n1435_p0332b04║ hòa thượng ni mỗ giáp dục thụ cụ túc giới 。ngã kim tùng tăng khí thuộc hòa
T23n1435_p0332b05║ thượng ni yết ma 。hòa thượng ni mỗ giáp 。tăng đương dữ ngã mỗ giáp tác khí
T23n1435_p0332b06║ thuộc hòa thượng ni yết ma 。hòa thượng ni mỗ giáp 。lân mẫn cố 。
T23n1435_p0332b07║ ni yết ma sư 。ưng tăng trung tác như thị xướng 。đại đức ni tăng thính thị
T23n1435_p0332b08║ mỗ giáp 。tùng mỗ giáp hòa thượng ni dục thụ cụ túc giới 。thị mỗ giáp 。tùng
T23n1435_p0332b09║ tăng khí thuộc hòa thượng ni yết ma 。hòa thượng ni mỗ giáp 。nhược tăng thời đáo
T23n1435_p0332b10║ tăng nhẫn thính 。ngã kim tăng trung vấn mỗ giáp già đạo pháp 。như thị bạch 。ưng
T23n1435_p0332b11║ tác thị ngôn 。nhữ mỗ giáp thính 。kim thị chí thành thời thật ngữ thời 。ngã kim
T23n1435_p0332b12║ tăng trung vấn nhữ 。nhược thật ngôn thật 。nhược bất thật đương ngôn bất thật 。nhữ thị
T23n1435_p0332b13║ nữ bất 。thị nhân bất 。phi thị phi nhân bất 。phi súc sinh bất 。phi thị bất
T23n1435_p0332b14║ năng nữ bất 。nữ căn thượng hữu mao bất 。bất khô hoại bất 。vô [bệnh -bính +đái ]hạ
T23n1435_p0332b15║ bệnh bất 。phi thiên bất 。bất nhị đạo hợp bất 。nữ căn bất tiểu bất 。phi
T23n1435_p0332b16║ thị bất năng sản bất 。phi thị vô nhũ bất 。phi thị nhất nhũ bất 。phi hằng
T23n1435_p0332b17║ hữu nguyệt thuỷ bất 。phi vô nguyệt kị bất 。phi tì bất 。phi khách tác bất 。phi
T23n1435_p0332b18║ mãi đắc bất 。phi phá đắc bất 。phi binh phụ bất 。phi lại phụ bất 。phi
T23n1435_p0332b19║ phạm quan sự bất 。bất phụ tha vật bất 。nữ nhân hữu như thị đẳng bệnh 。lại
T23n1435_p0332b20║ bệnh ung thư bệnh tiêu tận bệnh điên cuồng bệnh trường nhiệt bệnh 。vô hữu như
T23n1435_p0332b21║ thị đẳng bệnh bất 。phụ mẫu phu chủ tại bất 。phụ mẫu phu chủ thính xuất gia
T23n1435_p0332b22║ bất 。ngũ y bát cụ bất 。nhữ danh hà đẳng 。hòa thượng ni tự thùy 。ưng đáp
T23n1435_p0332b23║ ngôn 。ngã danh mỗ giáp 。hòa thượng ni danh mỗ giáp 。phả hữu vị vấn giả
T23n1435_p0332b24║ bất 。nhược vị vấn giả ngã đương canh vấn 。nhược dĩ vấn giả ưng lí nhiên 。
T23n1435_p0332b25║ tức ngữ ngôn 。nhữ mỗ giáp mặc nhiên 。thị trung ni yết ma 。sư tăng trung xướng 。
T23n1435_p0332b26║ đại đức ni tăng thính 。mỗ giáp thức xoa ma ni 。tùng hòa thượng ni mỗ giáp
T23n1435_p0332b27║ dục thụ cụ túc giới 。thị mỗ giáp 。tùng tăng khí thuộc hòa thượng ni yết ma 。
T23n1435_p0332b28║ hòa thượng ni mỗ giáp 。mỗ giáp tự thuyết thanh tịnh vô già đạo pháp 。ngũ y
T23n1435_p0332b29║ bát cụ 。mỗ giáp danh mỗ giáp 。hòa thượng ni danh mỗ giáp 。nhược tăng
T23n1435_p0332c01║ thời đáo tăng nhẫn thính 。tăng dữ mỗ giáp vi tác khí thuộc hòa thượng ni yết
T23n1435_p0332c02║ ma 。hòa thượng ni danh mỗ giáp 。như thị bạch 。đại đức ni tăng thính 。mỗ
T23n1435_p0332c03║ giáp thức xoa ma ni 。dục tùng hòa thượng ni mỗ giáp thụ cụ túc giới 。
T23n1435_p0332c04║ thị mỗ giáp 。tùng tăng khí thuộc hòa thượng ni yết ma 。hòa thượng ni danh mỗ
T23n1435_p0332c05║ giáp 。mỗ giáp tự thuyết thanh tịnh vô già đạo pháp 。ngũ y bát cụ 。mỗ
T23n1435_p0332c06║ giáp danh mỗ giáp hòa thượng ni danh mỗ giáp 。tăng đương dữ mỗ giáp tác
T23n1435_p0332c07║ khí thuộc hòa thượng ni yết ma 。hòa thượng ni danh mỗ giáp 。thùy chư tỉ
T23n1435_p0332c08║ khâu ni tăng nhẫn 。mỗ giáp tác khí thuộc hòa thượng ni yết ma hòa thượng ni
T23n1435_p0332c09║ mỗ giáp giả mặc nhiên 。bất nhẫn giả thuyết 。thị sơ yết ma cánh 。đệ nhị
T23n1435_p0332c10║ đại đức ni tăng thính 。mỗ giáp thức xoa ma ni 。dục tùng hòa thượng ni
T23n1435_p0332c11║ mỗ giáp thụ cụ túc giới 。thị mỗ giáp 。tùng tăng khí thuộc hòa thượng ni
T23n1435_p0332c12║ yết ma 。hòa thượng ni danh mỗ giáp 。mỗ giáp tự thuyết thanh tịnh vô già
T23n1435_p0332c13║ đạo pháp 。ngũ y bát cụ 。mỗ giáp danh mỗ giáp hòa thượng ni danh
T23n1435_p0332c14║ mỗ giáp 。tăng đương dữ mỗ giáp tác khí thuộc 。hòa thượng ni yết ma 。hòa
T23n1435_p0332c15║ thượng ni danh mỗ giáp 。thị trung thùy chư tỉ khâu ni tăng nhẫn 。mỗ
T23n1435_p0332c16║ giáp tác khí thuộc hòa thượng ni yết ma hòa thượng ni mỗ giáp giả mặc
T23n1435_p0332c17║ nhiên 。bất nhẫn giả thuyết 。thị đệ nhị yết ma cánh 。đệ tam đại đức ni
T23n1435_p0332c18║ tăng thính 。mỗ giáp thức xoa ma ni 。dục tùng hòa thượng ni mỗ giáp thụ
T23n1435_p0332c19║ cụ túc giới thị mỗ giáp 。tùng tăng khí thuộc hòa thượng ni yết ma 。hòa thượng
T23n1435_p0332c20║ ni danh mỗ giáp 。mỗ giáp tự thuyết thanh tịnh vô già đạo pháp 。ngũ y
T23n1435_p0332c21║ bát cụ 。mỗ giáp danh mỗ giáp hòa thượng ni danh mỗ giáp 。tăng đương
T23n1435_p0332c22║ dữ mỗ giáp tác khí 。thuộc hòa thượng ni yết ma 。hòa thượng ni danh mỗ
T23n1435_p0332c23║ giáp 。thùy chư tỉ khâu ni tăng nhẫn 。mỗ giáp tác khí thuộc hòa thượng ni
T23n1435_p0332c24║ yết ma hòa thượng ni danh mỗ giáp giả mặc nhiên 。bất nhẫn giả thuyết 。thị
T23n1435_p0332c25║ đệ tam yết ma cánh 。tăng dĩ vi mỗ giáp 。tác thuộc hòa thượng ni yết
T23n1435_p0332c26║ ma 。hòa thượng ni danh mỗ giáp 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0332c27║ (tỉ khâu ni chúng ưng tại tỉ khâu ni tự trung tác như thị yết ma tác cánh tức tương chí đại tăng tự trung nhị bộ tăng hòa hợp dữ thụ cụ giới )。
T23n1435_p0332c28║ tương chí đại tăng trung nhất nhất lễ tăng túc 。ưng giáo tùng tăng khí thụ cụ
T23n1435_p0332c29║ túc giới 。ngã mỗ giáp 。tùng hòa thượng ni mỗ giáp dục thụ cụ túc giới 。kim
T23n1435_p0333a01║ tùng tăng khí thụ cụ túc giới pháp 。hòa thượng ni danh mỗ giáp 。tăng đương tế
T23n1435_p0333a02║ độ ngã dữ ngã thụ cụ túc giới 。lân mẫn cố 。đệ nhị ngã mỗ giáp 。
T23n1435_p0333a03║ tùng hòa thượng ni mỗ giáp dục thụ cụ túc giới 。ngã kim tùng tăng trung khí
T23n1435_p0333a04║ thụ cụ túc giới pháp 。hòa thượng ni danh mỗ giáp 。tăng đương tế độ ngã dữ
T23n1435_p0333a05║ ngã thụ cụ túc giới 。lân mẫn cố 。đệ tam ngã mỗ giáp 。tùng hòa thượng
T23n1435_p0333a06║ ni mỗ giáp dục thụ cụ túc giới 。ngã kim tùng tăng khí thụ cụ túc giới
T23n1435_p0333a07║ pháp 。hòa thượng ni danh mỗ giáp 。tăng đương tế độ ngã dữ ngã thụ cụ túc
T23n1435_p0333a08║ giới 。lân mẫn cố 。nhất tỉ khâu ưng tăng trung xướng ngôn 。đại đức tăng thính 。
T23n1435_p0333a09║ thị mỗ giáp 。tùng hòa thượng ni mỗ giáp dục thụ cụ túc giới 。kim tùng chúng
T23n1435_p0333a10║ tăng trung khí thụ cụ túc giới hòa thượng ni danh mỗ giáp 。nhược tăng thời đáo
T23n1435_p0333a11║ tăng nhẫn thính 。ngã đương tăng trung vấn mỗ giáp lục pháp 。như thị bạch 。ưng
T23n1435_p0333a12║ ngữ bỉ ngôn 。nhữ mỗ giáp thính 。kim thị chí thành thời thật ngữ thời 。ngã kim
T23n1435_p0333a13║ tăng trung vấn nhữ 。thật giả đương ngôn thật 。bất thật giả đương ngôn bất thật 。nhữ
T23n1435_p0333a14║ mỗ giáp thanh tịnh bất 。nhữ tùng xuất gia lai 。thuận hành xuất gia pháp bất 。nhị
T23n1435_p0333a15║ tuế học lục pháp bất 。tỉ khâu ni tăng tác bản sự bất 。tỉ khâu ni tăng
T23n1435_p0333a16║ hòa hợp dĩ 。tác khí thuộc hòa thượng ni yết ma vị 。ngũ y bát cụ
T23n1435_p0333a17║ bất 。nhữ tự thùy 。hòa thượng ni tự thùy 。đáp ngôn 。ngã danh mỗ giáp 。hòa
T23n1435_p0333a18║ thượng ni danh mỗ giáp 。phả hữu vị vấn giả bất 。nhược vị vấn giả 。ngã đương
T23n1435_p0333a19║ canh vấn 。dĩ vấn giả nhữ mặc nhiên 。đại đức tăng thính 。mỗ giáp 。tùng hòa thượng
T23n1435_p0333a20║ ni mỗ giáp dục thụ cụ túc giới 。mỗ giáp 。kim tùng tăng khí thụ cụ túc
T23n1435_p0333a21║ giới 。hòa thượng ni danh mỗ giáp 。mỗ giáp tự thuyết thanh tịnh 。thuận hành xuất
T23n1435_p0333a22║ gia pháp 。dĩ nhị tuế học lục pháp 。tỉ khâu ni tăng dĩ tác bản sự cánh 。
T23n1435_p0333a23║ tỉ khâu ni tăng hòa hợp 。dĩ tác thuộc hòa thượng ni yết ma 。ngũ y bát
T23n1435_p0333a24║ cụ 。mỗ giáp danh mỗ giáp 。hòa thượng ni danh mỗ giáp 。nhược tăng thời
T23n1435_p0333a25║ đáo tăng nhẫn thính 。dữ mỗ giáp thụ cụ túc giới 。mỗ giáp danh mỗ
T23n1435_p0333a26║ giáp 。hòa thượng ni danh mỗ giáp 。như thị bạch 。đại đức tăng thính 。mỗ giáp 。
T23n1435_p0333a27║ tùng hòa thượng ni mỗ giáp dục thụ cụ túc giới 。kim tùng chúng tăng trung khí
T23n1435_p0333a28║ thụ cụ túc giới 。hòa thượng ni danh mỗ giáp 。mỗ giáp tự thuyết thanh tịnh 。
T23n1435_p0333a29║ thuận hành xuất gia pháp 。dĩ nhị tuế học lục pháp 。tỉ khâu ni tăng dĩ tác
T23n1435_p0333b01║ bản sự cánh 。tỉ khâu ni tăng hòa hợp 。dĩ tác thuộc hòa thượng ni yết ma 。
T23n1435_p0333b02║ ngũ y bát cụ 。mỗ giáp danh mỗ giáp 。hòa thượng ni danh mỗ giáp 。
T23n1435_p0333b03║ tăng đương dữ mỗ giáp thụ cụ túc giới 。hòa thượng ni danh mỗ giáp 。thùy chư
T23n1435_p0333b04║ trường lão nhẫn 。mỗ giáp thụ cụ túc giới hòa thượng ni danh mỗ giáp giả mặc
T23n1435_p0333b05║ nhiên 。thùy bất nhẫn giả thuyết thị sơ yết ma thuyết cánh 。đệ nhị đại đức tăng
T23n1435_p0333b06║ thính 。mỗ giáp 。tùng hòa thượng ni mỗ giáp dục thụ cụ túc giới 。kim tùng
T23n1435_p0333b07║ chúng tăng trung khí thụ cụ túc giới 。hòa thượng ni danh mỗ giáp 。mỗ giáp
T23n1435_p0333b08║ tự thuyết thanh tịnh 。thuận hành xuất gia pháp 。dĩ nhị tuế học lục pháp 。tỉ khâu
T23n1435_p0333b09║ ni tăng dĩ tác bản sự cánh 。tỉ khâu ni tăng hòa hợp 。dĩ tác thuộc hòa
T23n1435_p0333b10║ thượng ni yết ma 。ngũ y bát cụ 。mỗ giáp danh mỗ giáp hòa thượng ni
T23n1435_p0333b11║ danh mỗ giáp 。tăng đương dữ mỗ giáp thụ cụ túc giới 。hòa thượng ni danh
T23n1435_p0333b12║ mỗ giáp 。thùy chư trường lão nhẫn 。mỗ giáp thụ cụ túc giới hòa thượng ni danh
T23n1435_p0333b13║ mỗ giáp mặc nhiên 。thùy bất nhẫn giả thuyết thị đệ nhị yết ma thuyết cánh 。đệ
T23n1435_p0333b14║ tam đại đức tăng thính 。mỗ giáp 。tùng hòa thượng ni mỗ giáp dục thụ cụ túc
T23n1435_p0333b15║ giới 。kim tùng chúng tăng trung khí thụ cụ túc giới 。hòa thượng ni danh mỗ
T23n1435_p0333b16║ giáp 。mỗ giáp tự thuyết thanh tịnh 。thuận hành xuất gia pháp 。dĩ nhị tuế học lục
T23n1435_p0333b17║ pháp 。tỉ khâu ni tăng dĩ tác bản sự cánh 。tỉ khâu ni tăng hòa hợp 。dĩ
T23n1435_p0333b18║ tác thuộc hòa thượng ni yết ma 。ngũ y bát cụ 。mỗ giáp danh mỗ giáp 。
T23n1435_p0333b19║ hòa thượng ni danh mỗ giáp 。tăng đương dữ mỗ giáp thụ cụ túc giới 。hòa thượng
T23n1435_p0333b20║ ni danh mỗ giáp 。thùy chư trường lão nhẫn 。mỗ giáp thụ cụ túc giới hòa thượng
T23n1435_p0333b21║ ni danh mỗ giáp giả mặc nhiên 。thùy bất nhẫn giả tiện thuyết 。thị đệ tam yết
T23n1435_p0333b22║ ma thuyết cánh 。tăng dĩ dữ mỗ giáp thụ cụ túc giới cánh 。hòa thượng ni danh
T23n1435_p0333b23║ mỗ giáp 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。ưng giáo ngôn 。nhược nhân
T23n1435_p0333b24║ vấn 。nhữ kỉ tuế 。ưng đáp ngôn 。vô tuế 。hà thời tiết 。tùy thời ưng đáp 。
T23n1435_p0333b25║ nhược xuân nhược hạ nhược đông nhược nhuận vô nhuận 。giai ưng tùy thật đáp thị sự 。
T23n1435_p0333b26║ nhữ tận hình ưng ức niệm 。tức ưng vi thuyết tam y chỉ pháp 。nhữ mỗ giáp
T23n1435_p0333b27║ thính 。phật thế tôn đa đà a kiệt a la a tam da tam phật thị
T23n1435_p0333b28║ tri giả kiến giả 。thuyết thụ đại giới tỉ khâu ni tam y chỉ pháp 。tỉ khâu
T23n1435_p0333b29║ ni y thị pháp 。đắc xuất gia thụ giới hành tỉ khâu ni pháp 。hà đẳng
T23n1435_p0333c01║ tam 。nhất giả y phẩn tảo y 。tỉ khâu ni y thị 。đắc xuất gia thụ giới
T23n1435_p0333c02║ hành tỉ khâu ni pháp 。nhược canh đắc doanh trường y 。sở vị diệc ma y bạch
T23n1435_p0333c03║ ma y sô ma y sí di la y tăng y khâm bà la y kiếp bối
T23n1435_p0333c04║ y 。như thị thanh tịnh y 。giai thị doanh trường y đắc 。thị trung nhữ
T23n1435_p0333c05║ tận hình y phẩn tảo y 。năng trì bất 。nhược năng đương ngôn năng 。nhị giả y
T23n1435_p0333c06║ khí thực 。tỉ khâu ni xuất gia thụ giới hành tỉ khâu ni pháp 。nhược canh
T23n1435_p0333c07║ đắc doanh trường thí thực 。nhược tướng thực cố tác thực trai nhật thực nguyệt nhất
T23n1435_p0333c08║ nhật thực thập lục nhật thực chúng tăng thực biệt phòng thực thỉnh thực nhược tăng nhược biệt
T23n1435_p0333c09║ thỉnh 。như thị đẳng thanh tịnh chư thực 。giai danh doanh trường đắc 。thị trung tận hình
T23n1435_p0333c10║ y khí thực 。năng trì bất 。nhược năng đương ngôn năng 。tam giả y hủ khí dược 。
T23n1435_p0333c11║ tỉ khâu ni xuất gia thụ giới 。hành tỉ khâu ni pháp 。nhược canh đắc doanh trường
T23n1435_p0333c12║ thí 。tô du mật thạch mật 。tứ chủng tịnh chi 。hùng chi lư chi trư chi
T23n1435_p0333c13║ chiên chi 。ngũ chủng căn dược 。xá lê khương xích phụ tử ba đề bệ sa xương
T23n1435_p0333c14║ bồ căn 。ngũ chủng quả dược 。ha lê lặc a ma lặc bệ ê lặc hồ tiêu
T23n1435_p0333c15║ tất bạt la 。ngũ chủng diêm 。tử diêm xích diêm bạch diêm hắc diêm lỗ lâu
T23n1435_p0333c16║ diêm 。ngũ chủng thang 。hoa thang diệp thang căn thang hành thang quả thang 。ngũ chủng
T23n1435_p0333c17║ thụ giao 。hưng cừ giao tát xà lại giao để dạ giao để dạ hòa đề giao
T23n1435_p0333c18║ để dạ hòa na giao 。như thị đẳng chư dư thanh tịnh dược 。thị doanh trường đắc
T23n1435_p0333c19║ cố 。đương y hủ khí dược 。nhữ tận hình năng trì bất 。nhược năng đương ngôn
T23n1435_p0333c20║ năng 。thứ ưng thuyết bát đoạ pháp 。nhữ mỗ giáp thính 。phật thế tôn đa tát
T23n1435_p0333c21║ a kiệt a la a tam da tam phật 。thị tri giả kiến giả 。thuyết thị
T23n1435_p0333c22║ thụ cụ túc giới tỉ khâu ni 。đắc tam y chỉ bát đoạ pháp 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0333c23║ ni ư bát đoạ pháp trung 。tùy sở phạm nhất nhất pháp 。phi tỉ khâu ni 。phi
T23n1435_p0333c24║ sa môn ni 。phi thích nữ 。thất diệt tỉ khâu ni pháp 。như tiệt đa la thụ
T23n1435_p0333c25║ đầu tất cánh bất sinh bất phục tăng trường 。tỉ khâu ni diệc như thị 。bát đoạ
T23n1435_p0333c26║ pháp trung tùy sở phạm giả 。phi tỉ khâu ni 。phi sa môn ni 。phi thích nữ 。
T23n1435_p0333c27║ thất diệt tỉ khâu ni pháp 。phật thế tôn chủng chủng nhân duyên 。a trái dục dục
T23n1435_p0333c28║ tưởng dục dục dục giác dục nhiệt 。phật tán thán đoán dục trừ dục tưởng diệt dục
T23n1435_p0333c29║ nhiệt 。nhược tỉ khâu ni 。đồng nhập tỉ khâu ni giới pháp 。bất xả giới giới luy
T23n1435_p0334a01║ bất xuất tưởng 。tùy tâm thụ dâm dục nãi chí cộng súc sinh 。thị phi tỉ khâu
T23n1435_p0334a02║ ni 。phi sa môn ni 。phi thích nữ 。thất diệt tỉ khâu ni pháp 。thị sự tận
T23n1435_p0334a03║ hình bất ưng tác 。nhược năng trì giả đương ngôn năng 。phật chủng chủng nhân duyên a
T23n1435_p0334a04║ trái thâu đoạt pháp 。tán thán bất thâu đoạt pháp 。nãi chí nhất điều lũ nhất thốn
T23n1435_p0334a05║ nạp nhất 渧du 。thượng bất ưng thâu đoạt 。thị trung phật chế 。cực thiểu nãi chí
T23n1435_p0334a06║ ngũ tiền nhược ngũ tiền trực 。nhược tỉ khâu ni tùy sở thâu sự 。nhược vương tróc
T23n1435_p0334a07║ nhược đả nhược phọc nhược tấn xuất 。tác thị ngôn 。nhữ tặc nhữ tiểu nhi nhữ si
T23n1435_p0334a08║ nhữ đoạ quan tội 。nhược tỉ khâu ni như thị thâu đoạt giả 。phi tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0334a09║ phi sa môn ni phi thích nữ 。thất diệt tỉ khâu ni pháp 。thị sự tận hình
T23n1435_p0334a10║ bất ưng tác 。nhược năng trì giả đương ngôn năng 。phật chủng chủng nhân duyên a trái
T23n1435_p0334a11║ sát sinh 。tán thán bất sát sinh 。nãi chí nghĩ tử thượng bất ưng cố đoạt mệnh 。
T23n1435_p0334a12║ hà huống ư nhân 。nhược tỉ khâu ni 。tự thủ cố đoạt nhân mệnh 。nhược dữ đao
T23n1435_p0334a13║ nhược giáo tử thán tử 。tác thị ngôn 。đốt nhân dụng ác hoạt vi 。tử thắng sinh 。
T23n1435_p0334a14║ tùy bỉ tâm lạc tử 。chủng chủng nhân duyên giáo tử thán tử 。nhược tác ưu đa
T23n1435_p0334a15║ sát 。nhược tác đầu đa sát 。tác cương tác võng tác bát 。nhược tác tì đà la 。
T23n1435_p0334a16║ nhược tác tự tì đà la 。nhược đoán khí sát 。nhược đoạ thai sát 。nhược án phúc
T23n1435_p0334a17║ sát 。nhược suy trước hoả trung thuỷ trung 。nhược tùng cao suy hạ 。nhược sứ đạo trung
T23n1435_p0334a18║ tử 。nhược mẫu phúc trung sơ thụ nhị căn 。thân căn mệnh căn gia la la
T23n1435_p0334a19║ trung 。sinh ác tâm phương tiện linh đoạt mệnh 。nhược dĩ thị nhân duyên tử giả 。thị
T23n1435_p0334a20║ phi tỉ khâu ni 。phi sa môn ni 。phi thích nữ 。thất diệt tỉ khâu ni pháp 。
T23n1435_p0334a21║ thị sự tận hình bất ưng tác 。nhược năng trì giả đương ngôn năng 。phật chủng chủng
T23n1435_p0334a22║ nhân duyên a trái vọng ngữ 。chủng chủng nhân duyên tán thán bất vọng ngữ 。thị trung
T23n1435_p0334a23║ nãi chí hí tiếu 。thượng bất ưng vọng ngữ 。hà huống cố vọng ngữ 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0334a24║ ni bất tri bất kiến quá nhân pháp 。tự ngôn ngã như thị tri như thị kiến 。
T23n1435_p0334a25║ ngã thị a la hán hướng a la hán 。nhược a na hàm hướng a na hàm 。
T23n1435_p0334a26║ nhược tư đà hàm hướng tư đà hàm 。nhược tu đà hoàn hướng tu đà hoàn 。nhược
T23n1435_p0334a27║ đắc sơ thiền đệ nhị thiền đệ tam thiền đệ tứ thiền 。nhược đắc từ bi hỉ
T23n1435_p0334a28║ xả vô lượng tâm 。nhược đắc vô sắc hư không định thức xứ định vô sở hữu
T23n1435_p0334a29║ xứ định phi tưởng phi phi tưởng xứ định 。nhược đắc bất tịnh quan a na ban
T23n1435_p0334b01║ na niệm 。chư thiên lai chí ngã sở 。chư long dạ xoa bệ lệ già tì xá
T23n1435_p0334b02║ xà cưu bàn trà la sa lai đáo ngã sở 。bỉ vấn ngã ngã đáp bỉ 。ngã
T23n1435_p0334b03║ vấn bỉ bỉ đáp ngã 。nhược tỉ khâu ni như thị vọng ngữ giả 。phi tỉ khâu
T23n1435_p0334b04║ ni 。phi sa môn ni 。phi thích nữ 。thất diệt tỉ khâu ni pháp 。thị sự tận
T23n1435_p0334b05║ hình bất ưng tác 。nhược năng trì giả đương ngôn năng 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên 。
T23n1435_p0334b06║ a dục dục tưởng dục dục dục giác dục nhiệt 。phật thuyết đoán dục trừ dục tưởng
T23n1435_p0334b07║ diệt dục nhiệt 。nhược tỉ khâu ni hữu lậu tâm 。thính lậu tâm nam tử 。phát tế
T23n1435_p0334b08║ chí oản tất dĩ thượng khước y 。thuận ma nghịch ma bão bão khiên suy 。cử thượng
T23n1435_p0334b09║ cử hạ nại sang giả 。phi tỉ khâu ni 。phi sa môn ni phi thích nữ 。thất
T23n1435_p0334b10║ diệt tỉ khâu ni pháp 。thị sự tận hình bất ưng tác 。nhược năng giả đương ngôn
T23n1435_p0334b11║ năng 。phật chủng chủng nhân duyên a dục dục tưởng dục dục dục giác dục nhiệt 。phật
T23n1435_p0334b12║ thuyết đoán dục trừ dục tưởng diệt dục nhiệt 。nhược tỉ khâu ni hữu lậu tâm 。thính
T23n1435_p0334b13║ lậu tâm nam tử tróc thủ tróc y cộng lập cộng ngữ 。cộng kì nhập bình phú
T23n1435_p0334b14║ xứ 。đãi nam tử lai tự thân vãng tựu 。như bạch y nữ 。dĩ thử bát sự
T23n1435_p0334b15║ kì tham trước tướng 。thị phi tỉ khâu ni 。phi sa môn ni phi thích nữ 。thất
T23n1435_p0334b16║ diệt tỉ khâu ni pháp 。thị sự tận hình bất ưng tác 。nhược năng trì giả đương
T23n1435_p0334b17║ ngôn năng 。phật chủng chủng nhân duyên a trái ác tri thức ác bạn đảng 。tán thán
T23n1435_p0334b18║ thiện tri thức thiện bạn đảng 。nhược tỉ khâu ni 。tri tha tỉ khâu ni phạm trùng
T23n1435_p0334b19║ tội 。phú tạng nãi chí nhất dạ 。thị tỉ khâu ni 。tri bỉ tỉ khâu ni
T23n1435_p0334b20║ nhược thối nhược trụ nhược thất nhược viễn khứ 。hậu tác thị ngôn 。ngã tiên tri
T23n1435_p0334b21║ thị tỉ khâu ni hữu như thị như thị sự 。bất dục tự hướng nhân thuyết 。bất
T23n1435_p0334b22║ dục hướng tăng thuyết 。bất dục linh nhân tri 。tác thị ngôn 。vân hà muội tự
T23n1435_p0334b23║ ô tỉ 。thị phi tỉ khâu ni 。phi sa môn ni 。phi thích nữ 。thất diệt
T23n1435_p0334b24║ tỉ khâu ni pháp 。thị sự tận hình bất ưng tác 。nhược năng trì giả đương ngôn
T23n1435_p0334b25║ năng 。phật chủng chủng nhân duyên a trái ác tri thức ác bạn đảng 。tán thán thiện
T23n1435_p0334b26║ bạn đảng thiện tri thức 。nhược tỉ khâu ni 。tri tỉ khâu nhất tâm hòa hợp tăng
T23n1435_p0334b27║ tác bất kiến tấn 。độc nhất vô nhị vô bạn vô lữ bất hưu bất tức 。tùy
T23n1435_p0334b28║ thuận tướng trợ 。chư tỉ khâu ni ưng ngữ thị tỉ khâu ni ngôn 。tăng nhất tâm
T23n1435_p0334b29║ hòa hợp tác bất kiến tấn 。thị tỉ khâu độc nhất vô nhị vô bạn vô lữ
T23n1435_p0334c01║ bất hưu bất tức 。nhữ mạc tùy thuận 。nhược thị tỉ khâu ni 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0334c02║ ni như thị gián thời 。kiên trì thị sự bất xả giả 。chư tỉ khâu ni
T23n1435_p0334c03║ ưng đệ nhị đệ tam gián 。linh xả thị sự cố 。đệ nhị đệ tam gián thời
T23n1435_p0334c04║ xả giả thiện 。bất xả giả 。thị phi tỉ khâu ni 。phi sa môn ni 。phi thích
T23n1435_p0334c05║ nữ 。thất diệt tỉ khâu ni pháp 。thị sự tận hình bất ưng tác 。nhược năng trì
T23n1435_p0334c06║ giả đương ngôn năng 。ưng ngữ ngôn 。nhữ tùng kim ưng thiện nhuyễn tâm dị giáo hoá
T23n1435_p0334c07║ tùy thuận sư giáo 。nhữ mỗ giáp dĩ thụ đại giới cánh 。hảo hòa thượng ni 。hảo
T23n1435_p0334c08║ a xà lê ni 。hảo chúng tăng 。hảo tăng phòng 。hảo đàn việt 。hảo hành đạo
T23n1435_p0334c09║ xứ 。hảo quốc độ 。chuyển luân thánh vương sở nguyện 。thượng bất năng đắc mãn nhữ 。kim
T23n1435_p0334c10║ đắc mãn 。nhữ ưng cung kính tam bảo phật bảo pháp bảo tăng bảo 。ưng học tam
T23n1435_p0334c11║ học thiện giới học thiện tâm học thiện tuệ học 。tu tam thoát môn không vô tướng
T23n1435_p0334c12║ vô nguyện 。cần hành tam nghiệp toạ thiền tụng kinh 。tá trợ chúng sự 。nhữ cần
T23n1435_p0334c13║ hành thị pháp giả 。đắc khai tu đà hoàn quả môn tư đà hàm quả môn a
T23n1435_p0334c14║ na hàm quả môn a la hán quả môn 。như thanh xích bạch liên hoa tại thuỷ
T23n1435_p0334c15║ trung nhật nhật tăng trường 。nhữ đẳng chư thiện căn diệc nhật nhật tăng trường 。dư
T23n1435_p0334c16║ tàn giới pháp 。hòa thượng a xà lê tiêm tiêm vi nhữ quảng thuyết 。tức thuyết kệ
T23n1435_p0334c17║ ngôn 。
T23n1435_p0334c18║ nhữ đắc thụ cụ giới  thâm tri ư phật pháp
T23n1435_p0334c19║ phổ thiện chân vi diệu  quảng đại trân bảo tụ
T23n1435_p0334c20║ thiên vương thích sở nguyện  chuyển luân vương sở nguyện
T23n1435_p0334c21║ diêm la vương sở nguyện  nhữ kim dĩ đắc mãn
T23n1435_p0334c22║ thường đương cần tinh tấn  tu tập chư thiện pháp
T23n1435_p0334c23║ cần tu hành tam nghiệp  đương khai cam lộ môn
T23n1435_p0334c24║ ư nhất thiết pháp trung  đắc vô chướng ngại tuệ
T23n1435_p0334c25║ như hoa nhật tăng trường  nhữ thiện căn diệc nhĩ
T23n1435_p0334c26║ dư tàn chư giới pháp  phật thế tôn sở thuyết
T23n1435_p0334c27║ hòa thượng a xà lê  đương vi nhữ quảng thuyết
T23n1435_p0334c28║ đầu diện lễ tăng túc  hữu nhiễu hoan hỉ khứ
T23n1435_p0334c29║ (nhất bá nhị thập thất sự cánh )。
T23n1435_p0335a01║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời xá vệ thành chư cư sĩ phụ 。hướng a kì
T23n1435_p0335a02║ la hà tẩy dục 。tiên hữu tỉ khâu ni 。loã hình hà trung tẩy dục 。chư cư
T23n1435_p0335a03║ sĩ phụ a trái ngôn 。bất cát tế nữ thô thân đại phúc thùy nhũ 。hà dụng
T23n1435_p0335a04║ tác tỉ khâu ni vi 。hà bất phản giới tác tì 。thị trung hữu tỉ khâu
T23n1435_p0335a05║ ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。dĩ thị sự
T23n1435_p0335a06║ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn thị
T23n1435_p0335a07║ tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật
T23n1435_p0335a08║ dĩ chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。loã hình lộ
T23n1435_p0335a09║ xứ tẩy 。chủng chủng nhân duyên a trái dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thính tỉ
T23n1435_p0335a10║ khâu ni súc dục y trước lộ địa tẩy 。nhĩ thời chư tỉ khâu ni 。tri phật
T23n1435_p0335a11║ thính súc dục y 。tiện quảng trường tác 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri
T23n1435_p0335a12║ túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái 。vân
T23n1435_p0335a13║ hà danh tỉ khâu ni 。tri phật thính súc dục y 。tiện quảng trường đại tác 。chủng
T23n1435_p0335a14║ chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。
T23n1435_p0335a15║ tri nhi cố vấn chư tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật
T23n1435_p0335a16║ tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu
T23n1435_p0335a17║ ni 。tri ngã thính súc dục y 。tiện quảng trường đại tác 。chủng chủng nhân duyên a
T23n1435_p0335a18║ dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim
T23n1435_p0335a19║ thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni dục tác dục y 。đương ưng lượng
T23n1435_p0335a20║ tác 。lượng giả 。trường ngũ tu già đà trách thủ 。quảng nhị trách thủ bán 。
T23n1435_p0335a21║ quá thị tác giả ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược
T23n1435_p0335a22║ bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni dục tác
T23n1435_p0335a23║ dục y 。nhược quá trường lượng bất quá quảng lượng ba dạ đề 。nhược quá quảng lượng
T23n1435_p0335a24║ bất quá trường lượng ba dạ đề 。tùy quá trường quảng lượng 。tùy đắc ba dạ đề
T23n1435_p0335a25║ (nhất bá nhị thập bát sự cánh )。
T23n1435_p0335a26║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời hữu trợ điều đạt tỉ khâu ni 。số số dị
T23n1435_p0335a27║ y phục 。thị thời hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị
T23n1435_p0335a28║ sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0335a29║ số số dị y phục 。chủng chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ
T23n1435_p0335b01║ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn trợ điều đạt tỉ khâu ni 。nhữ
T23n1435_p0335b02║ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0335b03║ a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni 。số số dị y phục 。chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0335b04║ a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng
T23n1435_p0335b05║ kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni số số dị y phục 。ba
T23n1435_p0335b06║ dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại
T23n1435_p0335b07║ đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni số số dị y phục ba dật đề 。
T23n1435_p0335b08║ tùy dị tùy đắc ba dật đề (nhất bá nhị thập cửu sự cánh )。
T23n1435_p0335b09║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。hữu đệ tử 。
T23n1435_p0335b10║ danh thí việt sa 。thiện hảo lạc trì giới 。đãn hỉ vô 。thí việt sa trích cố
T23n1435_p0335b11║ y 。bất tự phúng bất sứ nhân phúng 。sở trích y tán tại dị xứ 。thị trung
T23n1435_p0335b12║ hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。
T23n1435_p0335b13║ a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni 。trích cố y bất tự phúng bất sứ nhân
T23n1435_p0335b14║ phúng 。tán tại dị xứ 。chủng chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ
T23n1435_p0335b15║ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn thí việt sa tỉ khâu ni 。nhữ
T23n1435_p0335b16║ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0335b17║ a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni 。trích cố y bất tự phúng bất sứ nhân
T23n1435_p0335b18║ phúng 。tán tại dị xứ 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim
T23n1435_p0335b19║ thính chư tỉ khâu ni tác y cực cửu ngũ dạ 。ưng hoàn thụ 。dĩ thập lợi
T23n1435_p0335b20║ cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ
T23n1435_p0335b21║ khâu ni tác y 。cực cửu nãi chí ngũ dạ 。quá thị thành giả ba dật đề 。
T23n1435_p0335b22║ ba dật đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị
T23n1435_p0335b23║ trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni tác y thời quá ngũ dạ ba dật đề 。tùy
T23n1435_p0335b24║ quá tùy đắc ba dật đề (nhất bá tam thập sự cánh )。
T23n1435_p0335b25║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。đa súc y
T23n1435_p0335b26║ bất phân biệt 。hà giả thị sở thụ tăng già lê 。hà giả thị sở thụ uất
T23n1435_p0335b27║ đa la tăng 。hà giả thị sở thụ an đà hội 。hà giả thị sở thụ
T23n1435_p0335b28║ phú kiên y 。hà giả sở thụ câu tu la 。chư tỉ khâu ni vấn trợ điều
T23n1435_p0335b29║ đạt tỉ khâu ni 。hà giả thị nhữ sở thụ tăng già lê uất đa la tăng
T23n1435_p0335c01║ an đà hội phú kiên y câu tu la 。đáp ngôn 。tiểu trụ 。ngã vấn hòa thượng
T23n1435_p0335c02║ ni 。vấn a xà lê ni 。vấn cộng hoạt ni 。tức vãng vấn ngôn 。hà trước ngã
T23n1435_p0335c03║ sở thụ tăng già lê uất đa la tăng an đà hội phú kiên y câu tu
T23n1435_p0335c04║ la chư nhân đáp ngôn 。ngã bất tri bất ức 。nghi hà giả thị nhữ sở thụ
T23n1435_p0335c05║ phi sở thụ 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn
T23n1435_p0335c06║ thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu
T23n1435_p0335c07║ ni 。đa súc y bất tri 。hà giả thị sở thụ tăng già lê uất đa la
T23n1435_p0335c08║ tăng an đà hội phú kiên y câu tu la 。chủng chủng nhân duyên a trái dĩ
T23n1435_p0335c09║ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn trợ
T23n1435_p0335c10║ điều đạt tỉ khâu ni ngôn 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác
T23n1435_p0335c11║ thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni 。đa
T23n1435_p0335c12║ súc y bất tri 。hà giả thị sở thụ tăng già lê uất đa la tăng an
T23n1435_p0335c13║ đà hội phú kiên y câu tu la 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ
T23n1435_p0335c14║ khâu 。tùng kim tỉ khâu ni ngũ dạ ưng khán ngũ y 。dĩ thập lợi cố 。
T23n1435_p0335c15║ dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0335c16║ ni ngũ dạ bất khán ngũ y 。ba dật đề 。ba dật đề giả thiêu chử phú
T23n1435_p0335c17║ chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni
T23n1435_p0335c18║ ngũ dạ bất khán ngũ y ba dật đề 。tùy bất khán tùy đắc ba dật đề
T23n1435_p0335c19║ (nhất bá tam thập nhất sự cánh )。
T23n1435_p0335c20║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。thường nhập xuất chư
T23n1435_p0335c21║ gia chư cư sĩ phụ ngôn 。dữ ngã thiểu hứa y đoạn 。thủ hộ tiểu nhi cố 。
T23n1435_p0335c22║ thị tỉ khâu ni tức thoát y dữ 。hậu chư thiện tỉ khâu ni phục đáo thị
T23n1435_p0335c23║ gia 。chư cư sĩ phụ ngôn 。dữ ngã thiểu hứa y đoạn 。thủ hộ tiểu nhi cố 。
T23n1435_p0335c24║ thiện tỉ khâu ni ngôn 。nhữ đẳng đảo ngữ 。bạch y ưng dữ xuất gia nhân y 。
T23n1435_p0335c25║ nhi phản tùng ngã sách 。ngã đẳng thụ tha tín thí 。vân hà hoại tha cung dưỡng 。
T23n1435_p0335c26║ cư sĩ phụ ngôn 。nhữ đẳng khan tích 。tiền hữu tỉ khâu ni lai 。ngã sách tiểu
T23n1435_p0335c27║ đoạn 。tiện thoát y dữ ngã 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành
T23n1435_p0335c28║ đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh
T23n1435_p0335c29║ tỉ khâu ni 。dĩ y dữ bạch y 。chủng chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng
T23n1435_p0336a01║ thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn trợ điều đạt tỉ
T23n1435_p0336a02║ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ
T23n1435_p0336a03║ chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni 。dĩ y dữ bạch y 。
T23n1435_p0336a04║ chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu
T23n1435_p0336a05║ ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni dĩ y
T23n1435_p0336a06║ dữ bạch y 。ba dật đề 。ba dật đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối
T23n1435_p0336a07║ quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni dĩ y dữ bạch
T23n1435_p0336a08║ y ba dật đề 。tùy dữ tùy đắc ba dật đề (nhất bá tam thập nhị sự cánh )。
T23n1435_p0336a09║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。nguyệt bệnh hưu
T23n1435_p0336a10║ chỉ 。hoán bệnh y dĩ tịnh bất dục khởi khứ 。phương dư hữu nguyệt bệnh tỉ khâu
T23n1435_p0336a11║ ni 。bất đắc cố xứ 。chư tỉ khâu ni khổ não 。thị trung hữu tỉ khâu
T23n1435_p0336a12║ ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0336a13║ duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni 。nguyệt bệnh hưu chỉ 。hoán bệnh y
T23n1435_p0336a14║ dĩ tịnh bất dục khởi khứ 。chủng chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật
T23n1435_p0336a15║ dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn thâu lan nan đà tỉ khâu
T23n1435_p0336a16║ ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng
T23n1435_p0336a17║ nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。nguyệt bệnh hưu chỉ 。đắc hoán
T23n1435_p0336a18║ y cánh bất dục khởi khứ 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ
T23n1435_p0336a19║ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。
T23n1435_p0336a20║ nhược tỉ khâu ni nguyệt bệnh hưu chỉ 。hoán y dĩ tịnh bất khởi khứ giả 。ba
T23n1435_p0336a21║ dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng
T23n1435_p0336a22║ ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni nguyệt bệnh hưu chỉ 。hoán y
T23n1435_p0336a23║ dĩ tịnh bất khởi khứ giả 。ba dạ đề 。tùy bất khởi tùy đắc ba dạ đề
T23n1435_p0336a24║ (nhất bá tam thập tam sự cánh )。
T23n1435_p0336a25║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu nhất cư sĩ 。dục dữ tỉ khâu ni tăng
T23n1435_p0336a26║ y 。thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。thường nhập xuất thị gia 。văn dĩ vãng
T23n1435_p0336a27║ vấn ngôn 。nhữ thật dục dữ tỉ khâu ni tăng y da 。đáp ngôn 。thật nhĩ 。thâu
T23n1435_p0336a28║ lan nan đà ngôn 。tỉ khâu ni tăng đa hữu y 。hậu cử súc hủ lạn bất
T23n1435_p0336a29║ năng dụng 。nhữ kim hữu sự thả xuất thành 。hoàn canh tự tư duy 。dĩ thị
T23n1435_p0336b01║ nhân duyên cố 。thị y cánh bất dữ tỉ khâu ni tăng 。thị trung hữu tỉ khâu
T23n1435_p0336b02║ ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0336b03║ duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。cư sĩ dục dữ tỉ khâu ni
T23n1435_p0336b04║ tăng y 。già linh bất dữ 。chủng chủng nhân duyên a trái dĩ hướng phật quảng thuyết 。
T23n1435_p0336b05║ phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn thâu lan nan đà tỉ
T23n1435_p0336b06║ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng
T23n1435_p0336b07║ chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。cư sĩ dục dữ tỉ
T23n1435_p0336b08║ khâu ni tăng y 。già linh bất dữ 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ
T23n1435_p0336b09║ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như
T23n1435_p0336b10║ thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni già dữ tăng y ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。
T23n1435_p0336b11║ thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược
T23n1435_p0336b12║ tỉ khâu ni già dữ tăng y ba dạ đề 。tùy già tùy đắc ba dạ đề
T23n1435_p0336b13║ (nhất bá tam thập tứ sự cánh )。
T23n1435_p0336b14║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。sở vọng đắc
T23n1435_p0336b15║ y nhược 。tiện thụ ca hi na y 。hậu thời đả kiền trùy xả ca hi na
T23n1435_p0336b16║ y 。thâu lan nan đà tỉ khâu ni bất dục lai 。khiển tỉ khâu ni hoán ngôn 。
T23n1435_p0336b17║ tăng dục xả ca hi na y 。nhữ lai 。đáp ngôn 。bất khứ 。vấn hà cố bất
T23n1435_p0336b18║ khứ 。thâu lan nan đà ngôn 。ngã sở vọng y vị đắc 。thị trung hữu tỉ khâu
T23n1435_p0336b19║ ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0336b20║ duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。sở vọng đắc y nhược 。nhi thụ
T23n1435_p0336b21║ ca hi na y 。chủng chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị
T23n1435_p0336b22║ sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。nhữ
T23n1435_p0336b23║ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0336b24║ a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni 。sở vọng đắc y nhược 。nhi thụ ca hi
T23n1435_p0336b25║ na y 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。
T23n1435_p0336b26║ dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0336b27║ ni sở vọng đắc y nhược 。nhi thụ ca hi na y 。ba dạ đề 。ba
T23n1435_p0336b28║ dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị
T23n1435_p0336b29║ trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni sở vọng đắc y nhược 。nhi thụ ca hi na
T23n1435_p0336c01║ y 。ba dạ đề 。tùy sở vọng đắc y nhược 。tùy thụ tùy đắc ba dật đề
T23n1435_p0336c02║ (nhất bá tam thập ngũ sự cánh )。
T23n1435_p0336c03║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu ni tăng 。đả kiền trùy dục xả
T23n1435_p0336c04║ ca hi na y 。ưu bà hòa tỉ khâu ni 。tác tăng đoán sự nhân 。bất dục
T23n1435_p0336c05║ đáo tăng trung 。khiển tỉ khâu ni hoán ngôn 。thiện nữ lai 。tỉ khâu ni tăng dục
T23n1435_p0336c06║ xả ca hi na y 。sân ngôn 。ngã thị tăng đoán sự nhân 。hà cố bất vấn
T23n1435_p0336c07║ ngã nhi đả kiền trùy 。ngã bất năng khứ 。tức dĩ thị nhân duyên cố 。bất thành
T23n1435_p0336c08║ xả ca hi na y 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu
T23n1435_p0336c09║ đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh
T23n1435_p0336c10║ tỉ khâu ni 。tăng dục xả ca hi na y 。bất tùy thuận tùng 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0336c11║ duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi
T23n1435_p0336c12║ cố vấn ưu bà hòa tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật
T23n1435_p0336c13║ tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni
T23n1435_p0336c14║ tăng xả ca hi na y 。bất tùy thuận 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư
T23n1435_p0336c15║ tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng
T23n1435_p0336c16║ như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni tăng xả ca hi na y thời 。bất tùy giả
T23n1435_p0336c17║ ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng
T23n1435_p0336c18║ ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni tăng 。xả ca hi na y thời
T23n1435_p0336c19║ bất tùy giả ba dạ đề 。tùy bất tùy thuận tùy đắc ba dạ đề (nhất bá tam thập lục sự cánh )。
T23n1435_p0336c20║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời tỉ khâu ni tăng 。đả kiền trùy hòa hợp
T23n1435_p0336c21║ dục phân y 。ưu bà hòa tỉ khâu ni tác tăng đoán sự nhân 。bất vãng tăng
T23n1435_p0336c22║ trung 。khiển sứ hoán ngôn 。tăng dĩ hòa hợp dục phân y 。nhữ lai 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0336c23║ bất vãng 。nhữ viễn khứ 。thị sự phi pháp bất chính tà sự 。tùy dục tùy
T23n1435_p0336c24║ sân tùy bố tùy si 。ngã thị tăng đoán sự nhân 。vân hà li ngã phân y 。
T23n1435_p0336c25║ thị cố bất khứ 。dĩ thị nhân duyên cố 。tăng bất đắc phân y 。thị trung hữu
T23n1435_p0336c26║ tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng
T23n1435_p0336c27║ chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni tăng phân y bất tùy thuận 。
T23n1435_p0336c28║ chủng chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ
T23n1435_p0336c29║ tăng 。tri nhi cố vấn ưu bà hòa tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。
T23n1435_p0337a01║ đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a ngôn ngôn 。vân
T23n1435_p0337a02║ hà danh tỉ khâu ni tăng phân y bất tùy thuận 。chủng chủng nhân duyên a dĩ 。
T23n1435_p0337a03║ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị
T23n1435_p0337a04║ giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni tăng phân y thời bất tùy giả ba
T23n1435_p0337a05║ dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại
T23n1435_p0337a06║ đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni tăng phân y thời bất tùy giả ba
T23n1435_p0337a07║ dạ đề 。tùy bất tùy đắc ba dạ đề (nhất bá tam thập thất sự cánh )。
T23n1435_p0337a08║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời tỉ khâu ni tăng đả kiền trùy hòa hợp dục
T23n1435_p0337a09║ đoán sự 。ưu bà hòa tỉ khâu ni bất vãng 。khiển sứ hoán ngôn 。tăng dĩ hòa
T23n1435_p0337a10║ hợp dục đoán sự 。nhữ lai 。đáp ngôn 。nhữ viễn khứ 。ngã tư duy thị sự 。
T23n1435_p0337a11║ phi pháp bất chính 。tùy ái tùy sân tùy bố tùy si 。thị cố bất khứ 。
T23n1435_p0337a12║ dĩ thị nhân duyên cố 。tăng bất thành đoán sự 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu
T23n1435_p0337a13║ dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a
T23n1435_p0337a14║ trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni tăng đoán sự bất tùy thuận 。chủng chủng a
T23n1435_p0337a15║ dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn
T23n1435_p0337a16║ ưu bà hòa tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế
T23n1435_p0337a17║ tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni tăng đoán
T23n1435_p0337a18║ sự bất tùy thuận 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi
T23n1435_p0337a19║ cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ
T23n1435_p0337a20║ khâu ni tăng đoán sự thời bất tùy thuận giả 。ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。
T23n1435_p0337a21║ thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược
T23n1435_p0337a22║ tỉ khâu ni tăng đoán sự thời bất tùy thuận giả 。ba dạ đề 。tùy bất tùy
T23n1435_p0337a23║ thuận 。tùy đắc ba dạ đề (nhất bá tam thập bát sự cánh )。
T23n1435_p0337a24║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。bất chúc tha
T23n1435_p0337a25║ phòng xá du hành tụ lạc trung 。hậu thất hoả thiêu tăng phòng 。chư tỉ khâu ni
T23n1435_p0337a26║ các các tự xuất y bát 。cộng tướng vị ngôn 。xuất thâu lan nan đà tỉ khâu
T23n1435_p0337a27║ ni y bát 。hữu tỉ khâu ni ngôn 。thâu lan nan đà ác tính hỉ sân 。thất
T23n1435_p0337a28║ ngôn bất thất 。thiêu ngôn bất thiêu 。đô bất dữ xuất 。hoả thiêu vật tận 。thị trung
T23n1435_p0337a29║ hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。
T23n1435_p0337b01║ chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni 。bất chúc tha phòng xá
T23n1435_p0337b02║ du hành tụ lạc trung 。chủng chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ
T23n1435_p0337b03║ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0337b04║ nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân
T23n1435_p0337b05║ duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni 。bất chúc tha phòng xá du hành tụ
T23n1435_p0337b06║ lạc trung 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ
T23n1435_p0337b07║ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0337b08║ bất chúc tha phòng xá chí tụ lạc trung 。ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu
T23n1435_p0337b09║ chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ
T23n1435_p0337b10║ khâu ni bất dĩ phòng xá chúc tha chí tụ lạc trung ba dạ đề 。tùy bất
T23n1435_p0337b11║ chúc tha 。tùy đắc ba dạ đề (nhất bá tam thập cửu sự cánh )。
T23n1435_p0337b12║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu ca la tỉ khâu ni 。tiên thị ngoại đạo 。
T23n1435_p0337b13║ khí xả kinh luật a tì đàm 。tụng độc chủng chủng chú toại 。thị trung hữu tỉ
T23n1435_p0337b14║ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng
T23n1435_p0337b15║ nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni 。khí xả kinh luật a tì đàm 。
T23n1435_p0337b16║ tụng độc chủng chủng chú toại 。chủng chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật
T23n1435_p0337b17║ dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn ca la tỉ khâu ni 。nhữ
T23n1435_p0337b18║ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0337b19║ a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni 。khí xả kinh luật a tì đàm 。độc tụng
T23n1435_p0337b20║ chủng chủng chú toại 。chủng chủng nhân duyên ha dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi
T23n1435_p0337b21║ cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ
T23n1435_p0337b22║ khâu ni độc tụng chủng chủng chú toại ba dật đề 。ba dật đề giả 。thiêu chử
T23n1435_p0337b23║ phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0337b24║ ni độc tụng chủng chủng chú toại 。nhược thị kệ thuyết 。kệ kệ ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0337b25║ thị chương thuyết 。chương chương ba dật đề 。nhược biệt cú thuyết 。cú cú ba dật đề 。
T23n1435_p0337b26║ bất phạm giả 。nhược độc tụng trị xỉ 。chú phúc thống chú trị độc chú 。nhược vi
T23n1435_p0337b27║ thủ hộ an ẩn bất phạm (nhất bá tứ thập sự cánh )。
T23n1435_p0337b28║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời ca la tỉ khâu ni 。tiên thị ngoại đạo 。khí
T23n1435_p0337b29║ xả kinh luật a tì đàm 。giáo bạch y nhi độc tụng chủng chủng chú toại 。thị
T23n1435_p0337c01║ trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất
T23n1435_p0337c02║ hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。khí xả kinh
T23n1435_p0337c03║ luật a tì đàm 。giáo bạch y độc tụng chủng chủng 。toại chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0337c04║ a trái dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi
T23n1435_p0337c05║ cố vấn ca la tỉ khâu ni nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác
T23n1435_p0337c06║ thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0337c07║ khí xả kinh luật a tì đàm 。giáo bạch y độc tụng chủng chủng chú toại 。chủng
T23n1435_p0337c08║ chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni
T23n1435_p0337c09║ kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni 。giáo bạch y
T23n1435_p0337c10║ độc tụng chủng chủng chú toại 。ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。
T23n1435_p0337c11║ nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni giáo
T23n1435_p0337c12║ bạch y độc tụng chủng chủng chú toại 。nhược thị kệ thuyết 。kệ kệ ba dạ đề 。
T23n1435_p0337c13║ nhược thị chương thuyết 。chương chương ba dạ đề 。nhược biệt cú thuyết 。cú cú ba
T23n1435_p0337c14║ dạ đề 。bất phạm giả 。giáo độc tụng trị xỉ chú phúc thống chú trị độc chú 。
T23n1435_p0337c15║ nhược vi thủ hộ an ẩn cố bất phạm (nhất bá tứ thập nhất sự cánh )。
T23n1435_p0337c16║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。thường nhập xuất tha
T23n1435_p0337c17║ gia 。đáo tha gia trung 。cư sĩ phụ ngôn 。thiện nữ nhữ tảo sái phu sàng tháp
T23n1435_p0337c18║ nhiên hoả chử thực hạ thực 。thị tỉ khâu ni tức tùy sở giáo 。canh hữu thiện
T23n1435_p0337c19║ tỉ khâu ni lai đáo thị gia 。cư sĩ phụ ngôn 。thiện nữ 。nhữ tảo sái phu
T23n1435_p0337c20║ sàng tháp nhiên hoả chử thực hạ thực 。đáp ngôn 。ngã thị nhữ tì cung dưỡng nhữ
T23n1435_p0337c21║ da 。kim nhữ đẳng toạ 。sứ ngã chấp tác 。cư sĩ phụ ngôn 。nhữ ác tính
T23n1435_p0337c22║ kiêu mạn 。trợ điều đạt tỉ khâu ni lai 。tùy ngã ngữ tác 。thị trung hữu tỉ
T23n1435_p0337c23║ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng
T23n1435_p0337c24║ nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni 。dữ bạch y tảo sái phu sàng
T23n1435_p0337c25║ tháp nhiên hoả chử thực hạ thực 。chủng chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết 。
T23n1435_p0337c26║ phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn trợ điều đạt tỉ khâu
T23n1435_p0337c27║ ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng
T23n1435_p0337c28║ nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni dữ bạch y tác 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0337c29║ duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế
T23n1435_p0338a01║ giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni dữ bạch y tác
T23n1435_p0338a02║ ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng
T23n1435_p0338a03║ ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni 。bạch y sứ tảo địa 。tảo giả
T23n1435_p0338a04║ ba dạ đề 。nhược sứ sái địa phu sàng tháp nhiên hoả chử thực chử canh hạ
T23n1435_p0338a05║ thực 。tác giả ba dạ đề 。nhược tùy ngữ bế môn đột cát la (nhất bá tứ thập nhị sự cánh )。
T23n1435_p0338a06║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời xá vệ quốc tiết nhật 。chư cư sĩ biện chủng
T23n1435_p0338a07║ chủng hảo ẩm thực 。xuất thành chí viên trung 。đãn hữu chư tân phụ tại gia 。thâu
T23n1435_p0338a08║ lan nan đà tỉ khâu ni 。dữ nhất gia tri thức 。tảo khởi trước y trì bát
T23n1435_p0338a09║ nhập thị gia 。tân phụ úy tế lai 。nhược tế phụ mẫu lai 。ư trung môn ngoại
T23n1435_p0338a10║ dữ phu toạ 。cộng tướng vấn tấn tiện toạ 。chư tân phụ đầu diện lễ tỉ khâu
T23n1435_p0338a11║ ni túc 。hiện tiền nhi toạ 。tỉ khâu ni tức vi thuyết pháp 。kinh cửu bế mục
T23n1435_p0338a12║ tiện bái 。tân phụ khủng tế lai kiến 。nhược tế phụ mẫu lai cố 。tức tiện khởi
T23n1435_p0338a13║ khứ 。đệ nhị đệ tam tân phụ diệc phục như thị 。tỉ khâu ni khai nhãn khán
T23n1435_p0338a14║ kiến tiền vô nhân tại 。tâm sinh tàm quý xả toạ xứ khứ 。thị gia cận đại
T23n1435_p0338a15║ hạng 。hữu chư tế ác nhân 。nhập môn kiến kì toạ sàng 。tứ cố vô nhân 。
T23n1435_p0338a16║ tiện thâu trì khứ 。chư tân phụ bất văn tỉ khâu ni thanh 。cộng tướng vị ngôn 。
T23n1435_p0338a17║ vãng khán tại bất 。hàm ngôn 。bất tại 。toạ sàng tại bất 。đáp ngôn 。bất tại 。
T23n1435_p0338a18║ tác thị niệm 。tỉ khâu ni tất trì chí tăng phòng trung 。khiển sứ sách ngôn 。hoàn
T23n1435_p0338a19║ ngã sàng lai 。thị tỉ khâu ni tu sân cố 。bất phục chí thị gia 。thị cư
T23n1435_p0338a20║ sĩ hậu ư thị trung kiến nhân mại sàng 。tức hoàn đoạt thủ 。khiển sứ ngữ tỉ
T23n1435_p0338a21║ khâu ni ngôn 。dĩ đắc tiên sàng 。nhữ khả hoàn lai 。thị trung hữu tỉ khâu
T23n1435_p0338a22║ ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ chủng chủng nhân
T23n1435_p0338a23║ duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。toạ bạch y sàng bất phó chúc
T23n1435_p0338a24║ chủ tiện khứ 。chủng chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự
T23n1435_p0338a25║ tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。nhữ thật
T23n1435_p0338a26║ tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a
T23n1435_p0338a27║ trái 。vân hà danh tỉ khâu ni 。toạ bạch y sàng 。bất hoàn phó chủ tiện khứ 。
T23n1435_p0338a28║ chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu
T23n1435_p0338a29║ ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni toạ bạch
T23n1435_p0338b01║ y sàng 。bất hoàn phó chủ tiện khứ 。ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử
T23n1435_p0338b02║ phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0338b03║ ni toạ bạch y sàng 。bất hoàn phó chủ tiện khứ 。ba dạ đề 。tùy bất phó
T23n1435_p0338b04║ khứ 。tùy đắc ba dạ đề (nhất bá tứ thập tam sự cánh )。
T23n1435_p0338b05║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời xá vệ quốc hữu nhất đại thần 。tịnh khiết tự
T23n1435_p0338b06║ hỉ hảo xuất tha quá 。ngữ kì phụ ngôn 。chư tỉ khâu ni bất tịnh trước tế
T23n1435_p0338b07║ khí y 。mạc thính toạ ngã sàng thượng phụ đáp ngôn nhĩ ngôn dĩ tiện khứ 。thâu
T23n1435_p0338b08║ lan nan đà thường nhập xuất thị gia 。trung tiền trước y trì bát vãng đáo kì
T23n1435_p0338b09║ gia 。cư sĩ phụ ngôn 。ngã trượng phu tịnh khiết tự hỉ hảo xuất tha quá 。thị
T23n1435_p0338b10║ ngữ ngã ngôn 。chư tỉ khâu ni bất tịnh trước tế khí y 。mạc thính toạ ngã
T23n1435_p0338b11║ sàng thượng 。thâu lan nan đà tỉ khâu ni tức tiện sân ngôn 。tốc khứ 。nhữ đẳng
T23n1435_p0338b12║ tính thắng ngã da 。gia thắng ngã da 。nhược ngã bất tác tỉ khâu ni giả 。nhữ
T23n1435_p0338b13║ đẳng đương cung cấp ngã 。tức cao khiên y toạ kì sàng thượng 。chư cư sĩ a
T23n1435_p0338b14║ trái ngôn 。chư tỉ khâu ni tự ngôn 。thiện hảo hữu công đức 。bất vấn chủ nhân
T23n1435_p0338b15║ triếp toạ tha sàng thượng 。như vương phu nhân như đại thần phụ 。thị trung hữu tỉ
T23n1435_p0338b16║ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。hướng phật
T23n1435_p0338b17║ quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn thâu lan nan
T23n1435_p0338b18║ đà tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật
T23n1435_p0338b19║ dĩ chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。bất vấn chủ
T23n1435_p0338b20║ nhân toạ tha sàng thượng 。chủng chủng a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。
T23n1435_p0338b21║ dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0338b22║ ni 。bất vấn chủ nhân toạ tha sàng thượng 。ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu
T23n1435_p0338b23║ chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ
T23n1435_p0338b24║ khâu ni bất vấn chủ nhân toạ tha sàng thượng ba dạ đề 。tùy bất vấn toạ 。
T23n1435_p0338b25║ tùy đắc ba dạ đề (nhất bá tứ thập tứ sự cánh )。
T23n1435_p0338b26║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời xá vệ quốc tiết nhật 。chư cư sĩ biện chủng
T23n1435_p0338b27║ chủng hảo ẩm thực 。dục xuất thành nghệ viên lâm trung 。chư bạch y phụ tẩy dục
T23n1435_p0338b28║ dĩ hương đồ thân trang nghiêm đầu diện 。trị mục đồ phát 。trước tân hảo y 。nội
T23n1435_p0338b29║ ngoại trang nghiêm cụ 。trợ điều đạt tỉ khâu ni nhập thị gia kiến cư sĩ phụ
T23n1435_p0338c01║ vấn ngôn 。nhữ tẩy dục dĩ hương đồ thân 。trang nghiêm đầu diện trị mục đồ phát 。
T23n1435_p0338c02║ trước tân hảo y nội ngoại trang nghiêm cụ 。dục tác hà đẳng 。đáp ngôn 。dục
T23n1435_p0338c03║ nghệ viên lâm trung du hí 。ngữ tỉ khâu ni ngôn 。thiện nữ 。nhữ năng khứ
T23n1435_p0338c04║ bất 。đáp ngôn 。năng khứ 。vấn ngôn 。nhữ dục thừa thừa 。vi đương bộ khứ 。tỉ
T23n1435_p0338c05║ khâu ni ngôn 。ngã đẳng vi thị tì cung dưỡng nhữ da 。vân hà đương bộ 。cư
T23n1435_p0338c06║ sĩ phụ ngôn 。nhữ năng thượng thừa bất tỉ khâu ni ngôn 。nhữ đẳng thượng năng 。ngã
T23n1435_p0338c07║ hà dĩ bất năng 。thị trung hữu phụ nữ 。tu phu tế tu phu tế phụ mẫu
T23n1435_p0338c08║ giả 。tiện bế xa tiền hậu 。hữu vô tế cập phụ mẫu giả 。khai xa nhi
T23n1435_p0338c09║ khứ 。chư tỉ khâu ni vô sở úy cố 。khai xa đại ngữ hí 。cộng tướng tùy
T23n1435_p0338c10║ khứ 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư tỉ khâu ni tự ngôn 。thiện hảo hữu công
T23n1435_p0338c11║ đức 。thừa xa hành 。như vương phu nhân đại thần phụ 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0338c12║ thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。
T23n1435_p0338c13║ phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn trợ điều đạt tỉ khâu
T23n1435_p0338c14║ ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng
T23n1435_p0338c15║ nhân duyên a trái vân hà danh tỉ khâu ni thừa thừa 。chủng chủng nhân duyên a
T23n1435_p0338c16║ dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim
T23n1435_p0338c17║ thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni vô bệnh thừa thừa 。ba dạ đề 。
T23n1435_p0338c18║ ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị
T23n1435_p0338c19║ trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni vô bệnh thừa thừa ba dạ đề 。tùy vô bệnh
T23n1435_p0338c20║ thừa thừa 。tùy đắc ba dạ đề 。nhược bệnh bất phạm (nhất bá tứ thập ngũ sự cánh )。
T23n1435_p0338c21║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời xá vệ thành 。vương viên tinh xá chư tỉ khâu
T23n1435_p0338c22║ ni 。tại trung đình giảng đường nội độ đoá thượng hữu lập tác giả hữu phưởng giả 。
T23n1435_p0338c23║ hữu phách trị giả hữu đẩu tẩu giả 。hữu tác oanh giả hữu triền thủ giả 。nhĩ
T23n1435_p0338c24║ thời chúng đa đấu tương 。đáo vương viên tinh xá 。kiến chư tỉ khâu ni chủng chủng
T23n1435_p0338c25║ tác 。tác thị ngôn 。nhược vương văn giả 。chư thô [điệp *mao ]tế [điệp *mao ]tạp sắc
T23n1435_p0338c26║ [điệp *mao ]khâm bà la 。như thị đẳng vật nhất thời đa biện 。thị trung hữu tỉ khâu
T23n1435_p0338c27║ ni thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ hướng phật quảng
T23n1435_p0338c28║ thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn chư tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0338c29║ nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân
T23n1435_p0339a01║ duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。phưởng tác 。chủng chủng nhân duyên a
T23n1435_p0339a02║ dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim
T23n1435_p0339a03║ thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni phưởng tích ba dạ đề 。ba dạ
T23n1435_p0339a04║ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm
T23n1435_p0339a05║ giả 。nhược tỉ khâu ni phưởng tích ba dạ đề 。nhược oanh nhược tích nhược phách nhược
T23n1435_p0339a06║ đẩu tẩu nhược triền thủ 。giai ba dạ đề 。tùy động thủ tùy đắc ba dạ đề 。
T23n1435_p0339a07║ phương tiện dục tác đột cát la 。nhược hoàn hợp lũ nhất chuyển nhất đột cát la 。
T23n1435_p0339a08║ nhược vi phúng y mẫn diên nãi chí lục lưỡng bất phạm (nhất bá tứ thập lục sự cánh )。
T23n1435_p0339a09║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời thâu lan nan đà tỉ khâu ni đắc tha chất
T23n1435_p0339a10║ tiền 。yêu lạc trước thị trung hành 。hữu linh thanh xuất 。chư cư sĩ văn dĩ
T23n1435_p0339a11║ a trái ngôn 。chư tỉ khâu ni tự ngôn thiện hảo hữu công đức 。trước yêu lạc
T23n1435_p0339a12║ hành thị trung 。như vương phu nhân như đại thần phụ thị trung hữu tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0339a13║ thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。
T23n1435_p0339a14║ phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn thâu lan nan đà tỉ
T23n1435_p0339a15║ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng
T23n1435_p0339a16║ chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。trước yêu lạc 。chủng chủng
T23n1435_p0339a17║ nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế
T23n1435_p0339a18║ giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni trước yêu lạc ba
T23n1435_p0339a19║ dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng
T23n1435_p0339a20║ ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni trước yêu lạc ba dạ đề 。
T23n1435_p0339a21║ nhược tác đột cát la 。nhược trị đột cát la 。nhược dữ tha trước đột cát la
T23n1435_p0339a22║ (nhất bá tứ thập thất sự cánh )。
T23n1435_p0339a23║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。tróc cái nhập tha
T23n1435_p0339a24║ xá 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư tỉ khâu ni tự ngôn 。thiện hảo hữu công
T23n1435_p0339a25║ đức 。tróc cái nhập tha gia 。như vương phu nhân như đại thần phụ 。thị trung hữu
T23n1435_p0339a26║ tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。hướng
T23n1435_p0339a27║ phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn trợ điều
T23n1435_p0339a28║ đạt tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật
T23n1435_p0339a29║ dĩ chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。tróc cái nhập
T23n1435_p0339b01║ bạch y gia xá 。chủng chủng nhân duyên 。a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi
T23n1435_p0339b02║ cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ
T23n1435_p0339b03║ khâu ni tróc cái nhập bạch y xá ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử
T23n1435_p0339b04║ phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0339b05║ ni tróc cái nhập bạch y xá ba dạ đề 。tùy tróc tùy đắc ba dạ đề 。
T23n1435_p0339b06║ nhược đảo cái nhập bất phạm (nhất bá tứ thập bát sự cánh )。
T23n1435_p0339b07║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời hữu tỉ khâu ni 。danh tu xà đa 。đoan chính
T23n1435_p0339b08║ xu hảo 。nhân sở hỉ kiến 。hữu nhất trường giả nhi 。danh uất đa la 。cựu tướng
T23n1435_p0339b09║ tri thức 。cộng ngữ cộng sự 。thị nhi trụ kiêu tát la quốc bát đa la tụ
T23n1435_p0339b10║ lạc 。thị tỉ khâu ni vi thị nhi cố 。li hữu tỉ khâu trụ xứ an
T23n1435_p0339b11║ cư 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự
T23n1435_p0339b12║ tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni li
T23n1435_p0339b13║ hữu tỉ khâu trụ xứ an cư 。chủng chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết 。
T23n1435_p0339b14║ phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn tu xà đa 。nhữ thật
T23n1435_p0339b15║ tác thị sự bất 。đáp ngôn thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a
T23n1435_p0339b16║ trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。li hữu tỉ khâu trụ xứ an cư 。chủng
T23n1435_p0339b17║ chủng a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。
T23n1435_p0339b18║ tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni 。li hữu tỉ khâu trụ
T23n1435_p0339b19║ xứ an cư 。ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối
T23n1435_p0339b20║ quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni li hữu tỉ khâu
T23n1435_p0339b21║ trụ xứ an cư ba dạ đề 。tùy li tùy đắc ba dạ đề (nhất bá tứ thập cửu sự cánh )。
T23n1435_p0339b22║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。an cư cánh bất
T23n1435_p0339b23║ nhị bộ tăng trung cầu tam sự tự tứ thuyết kiến văn nghi tội 。thị trung hữu
T23n1435_p0339b24║ tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng
T23n1435_p0339b25║ chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。an cư cánh bất nhị
T23n1435_p0339b26║ bộ tăng trung cầu tam sự tự tứ thuyết kiến văn nghi tội 。chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0339b27║ a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố
T23n1435_p0339b28║ vấn trợ điều đạt tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác
T23n1435_p0339b29║ thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0339c01║ an cư cánh bất nhị bộ tăng trung cầu tam sự tự tứ thuyết kiến văn nghi
T23n1435_p0339c02║ tội 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ
T23n1435_p0339c03║ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni an
T23n1435_p0339c04║ cư cánh 。bất nhị bộ tăng trung cầu tam sự tự tứ thuyết kiến văn nghi 。ba
T23n1435_p0339c05║ dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại
T23n1435_p0339c06║ đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni an cư cánh 。bất ư nhị bộ tăng
T23n1435_p0339c07║ trung cầu tam sự tự tứ thuyết kiến văn nghi tội ba dạ đề 。tùy bất cầu
T23n1435_p0339c08║ tam sự tự tứ thuyết 。tùy đắc ba dạ đề (nhất bá ngũ thập sự cánh )。
T23n1435_p0339c09║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。bán nguyệt bán nguyệt
T23n1435_p0339c10║ bất vãng tăng trung cầu giáo giới 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri
T23n1435_p0339c11║ túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。
T23n1435_p0339c12║ vân hà danh tỉ khâu ni 。bán nguyệt bán nguyệt bất vãng tăng trung cầu giáo giới
T23n1435_p0339c13║ chủng chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ
T23n1435_p0339c14║ tăng 。tri nhi cố vấn trợ điều đạt tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。
T23n1435_p0339c15║ đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà
T23n1435_p0339c16║ danh tỉ khâu ni 。bán nguyệt bán nguyệt bất vãng tăng trung cầu giáo giới 。chủng
T23n1435_p0339c17║ chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni
T23n1435_p0339c18║ kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni 。bán nguyệt bán
T23n1435_p0339c19║ nguyệt bất vãng tăng trung cầu giáo giới 。ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu
T23n1435_p0339c20║ chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ
T23n1435_p0339c21║ khâu ni bán nguyệt bất vãng tăng trung cầu giáo giới ba dạ đề 。tùy bất cầu
T23n1435_p0339c22║ tùy đắc ba dạ đề (nhất bá ngũ thập nhất sự cánh )。
T23n1435_p0339c23║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。vô bệnh bất vãng
T23n1435_p0339c24║ thụ giáo giới 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。
T23n1435_p0339c25║ văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ
T23n1435_p0339c26║ khâu ni 。vô bệnh bất vãng thụ giáo giới 。chủng chủng nhân duyên a dĩ hướng
T23n1435_p0339c27║ phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn trợ điều
T23n1435_p0339c28║ đạt tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất đáp ngôn 。thật tác thế tôn phật
T23n1435_p0339c29║ dĩ chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。vô bệnh bất
T23n1435_p0340a01║ vãng thụ giáo giới 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi
T23n1435_p0340a02║ cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ
T23n1435_p0340a03║ khâu ni vô bệnh bất vãng tăng trung thụ giáo giới 。ba dạ đề 。ba dạ đề
T23n1435_p0340a04║ giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm
T23n1435_p0340a05║ giả 。nhược tỉ khâu ni vô bệnh bất vãng thụ giáo giới 。ba dạ đề 。tùy
T23n1435_p0340a06║ vô bệnh bất vãng thụ giáo giới 。tùy đắc ba dạ đề 。nhược bệnh bất phạm
T23n1435_p0340a07║ (nhất bá ngũ thập nhị sự cánh )。
T23n1435_p0340a08║ thập tụng ni luật quyển đệ tứ thập lục T TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*