Thập Tụng Luật – Quyển 47

Tzed Version
T23n1435_p0340a09║
T23n1435_p0340a10║
T23n1435_p0340a11║ thập tụng luật quyển đệ tứ thập thất (đệ thất tụng chi lục )
T23n1435_p0340a12║
T23n1435_p0340a13║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la cộng la thập dịch
T23n1435_p0340a14║ ni luật đệ lục
T23n1435_p0340a15║ phật tại câu xá di quốc 。nhĩ thời ca lưu la đề xá tỉ khâu mệnh chung 。
T23n1435_p0340a16║ hữu tỉ muội tỉ khâu ni thất nhân 。danh thâu lan nan đà ni 。chu na nan
T23n1435_p0340a17║ đà ni 。đề xá ni 。ưu ba đề xá ni 。đề xá vực đa ni 。đề
T23n1435_p0340a18║ xá bà la na ni 。đề xá xoa đa ni 。thị chư tỉ khâu ni hữu đại
T23n1435_p0340a19║ thế lực 。tập tân mộc tài thiêu thị tỉ khâu thân 。thập cốt khởi đáp 。nhĩ
T23n1435_p0340a20║ thời hữu nhất tỉ khâu 。danh ca đà 。tùng hòa kì quốc du hành hướng duy da
T23n1435_p0340a21║ li 。đạo trung kiến thị đáp 。vấn thị thùy đáp 。đáp ngôn 。ca lưu la đề
T23n1435_p0340a22║ xá tỉ khâu đáp 。hựu ngôn 。thử phàm phu nhân 。hà dụng khởi đáp 。tức hoại
T23n1435_p0340a23║ thị đáp 。phu mẫn sàng toạ thượng 。thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。văn ca
T23n1435_p0340a24║ đà tỉ khâu phá kì huynh đáp phu sàng toạ thượng 。văn dĩ sân khuể 。ngữ chư
T23n1435_p0340a25║ muội ngôn 。các trì châm tuyến lai 。phúng thị tỉ khâu trước sàng 。thị tăng phòng
T23n1435_p0340a26║ cận đạo 。thời ưu ba li quá 。văn như thị sự 。tức vãng ngữ thị tỉ
T23n1435_p0340a27║ khâu ngôn 。nhữ tại thử trung toạ giả 。chư tỉ khâu ni chính nhĩ đương lai phúng
T23n1435_p0340a28║ nhữ trước sàng 。đáp ngôn 。nhược phúng ngã trước sàng giả 。ngã tùng thử xú thân đắc
T23n1435_p0340a29║ thoát 。ưu ba li ngôn 。nhữ tuy thoát xú thân 。chư tỉ khâu ni đương đắc
T23n1435_p0340b01║ đại tội thị tỉ khâu tức nhập thiền định 。linh thân bất hiện 。ưu ba li
T23n1435_p0340b02║ tức xuất khứ 。chư tỉ khâu ni nhập 。cộng tướng vị ngôn 。thị tỉ khâu tại bất 。
T23n1435_p0340b03║ tức khán bất kiến 。thủ mô mẫn sàng khán do giác hữu noãn 。tác thị ngôn 。tất
T23n1435_p0340b04║ thị bản thế mao nhân ưu ba li giáo sứ tẩu khứ 。thị trung hữu tỉ khâu
T23n1435_p0340b05║ ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0340b06║ duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。hữu tỉ khâu trụ xứ ngoại môn
T23n1435_p0340b07║ bất vấn tiện nhập 。chủng chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị
T23n1435_p0340b08║ sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。nhữ
T23n1435_p0340b09║ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0340b10║ a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni 。hữu tỉ khâu trụ xứ ngoại môn bất vấn
T23n1435_p0340b11║ tiện nhập 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ
T23n1435_p0340b12║ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni
T23n1435_p0340b13║ hữu tỉ khâu trụ xứ ngoại môn bất vấn tiện nhập 。ba dạ đề 。ba dạ đề
T23n1435_p0340b14║ giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。
T23n1435_p0340b15║ nhược tỉ khâu ni 。hữu tỉ khâu trụ xứ ngoại môn bất vấn tiện nhập 。ba dạ
T23n1435_p0340b16║ đề 。tùy bất vấn nhập 。tùy đắc nhĩ sở ba dạ đề (nhất bá ngũ thập tam sự cánh )。
T23n1435_p0340b17║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời phật bất tại tỉ khâu ni tăng tiền kế đồng
T23n1435_p0340b18║ giới 。tại tỉ khâu tăng tiền kế đồng giới dĩ ngữ chư tỉ khâu 。nhữ đẳng hướng
T23n1435_p0340b19║ tỉ khâu ni tăng thuyết 。phật tức nhập phòng toạ thiền 。chư tỉ khâu cộng tướng vị
T23n1435_p0340b20║ ngôn 。phật kế đồng giới 。giáo ngã đẳng hướng chư tỉ khâu ni tăng thuyết 。thùy
T23n1435_p0340b21║ năng vi chư tỉ khâu ni tăng thuyết 。hựu niệm 。trường lão bạt đề tỉ khâu 。hữu
T23n1435_p0340b22║ phúc đức uy lực danh văn lưu bố 。thị trường lão bạt đề tỉ khâu 。năng vãng
T23n1435_p0340b23║ nghệ vương viên tinh xá 。vi tỉ khâu ni tăng thuyết đồng giới 。chư tỉ khâu tức
T23n1435_p0340b24║ vãng thị tỉ khâu sở ngôn 。phật vi ngã đẳng kế đồng giới 。ngữ ngã đẳng ngôn 。
T23n1435_p0340b25║ nhữ đẳng hướng tỉ khâu ni tăng thuyết 。tức nhập phòng toạ thiền 。ngã đẳng tác thị
T23n1435_p0340b26║ tư duy 。thùy năng vi tỉ khâu ni tăng thuyết đồng giới 。hựu tác thị niệm 。trường
T23n1435_p0340b27║ lão bạt đề tỉ khâu 。hữu phúc đức uy lực danh văn lưu bố 。tất năng vi
T23n1435_p0340b28║ thuyết 。nhữ năng vi vương viên tinh xá tỉ khâu ni tăng thuyết đồng giới bất trường
T23n1435_p0340b29║ lão bạt đề mặc nhiên thụ chi 。chư tỉ khâu tức đầu diện lễ bạt đề túc
T23n1435_p0340c01║ hữu nhiễu nhi khứ 。thị dạ quá dĩ 。bạt đề tỉ khâu trước y trì bát 。cộng
T23n1435_p0340c02║ hậu hành tỉ khâu 。nhập xá vệ thành khí thực 。thực hậu đáo vương viên tỉ khâu
T23n1435_p0340c03║ ni tinh xá 。chư tỉ khâu ni dao kiến trường lão bạt đề tỉ khâu lai 。tức
T23n1435_p0340c04║ khởi dữ phu sàng tháp toạ xứ 。hữu biện thuỷ giả 。hữu biện thảo giả 。bạt đề
T23n1435_p0340c05║ đáo dĩ 。tẩy cước tựu tòa toạ dĩ 。linh tập tỉ khâu ni tăng 。tập dĩ ngữ
T23n1435_p0340c06║ ngôn 。chư thiện nữ 。phật kế đồng giới 。ngã cập nhữ đẳng ưng cộng thụ trì 。thị
T23n1435_p0340c07║ trung hữu trường lão thiện hảo tỉ khâu ni 。giai ngôn thiện hảo 。thâu lan nan
T23n1435_p0340c08║ đà tỉ khâu ni âm ái bất thụ 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri
T23n1435_p0340c09║ túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái
T23n1435_p0340c10║ ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。âm ái hướng tỉ khâu 。chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0340c11║ a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố
T23n1435_p0340c12║ vấn thị tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。
T23n1435_p0340c13║ phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。âm ái
T23n1435_p0340c14║ hướng tỉ khâu 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。
T23n1435_p0340c15║ dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0340c16║ ni âm ái hướng tỉ khâu giả ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú
T23n1435_p0340c17║ chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni
T23n1435_p0340c18║ âm ái hướng tỉ khâu ba dạ đề 。tùy âm ái hướng tỉ khâu 。tùy đắc nhĩ
T23n1435_p0340c19║ sở ba dạ đề (nhất bá ngũ thập tứ sự cánh )。
T23n1435_p0340c20║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời ca la tỉ khâu ni 。bản thị ngoại đạo 。hỉ
T23n1435_p0340c21║ đấu tránh sân khuể 。cộng chư tỉ khâu ni đấu tránh ác khẩu khủng tha 。tác thị
T23n1435_p0340c22║ ngôn 。mỗ vương thị ngã tướng thức thị ngã đàn việt 。mỗ đại thần đấu tương cư
T23n1435_p0340c23║ sĩ 。thị ngã tướng thức đàn việt 。đương dụng thị lực trị nhữ 。chư tỉ khâu ni
T23n1435_p0340c24║ khủng bố 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị
T23n1435_p0340c25║ sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0340c26║ cộng tha đấu tránh ác khẩu khủng tha 。tác thị ngôn 。mỗ vương thị ngã tướng thức
T23n1435_p0340c27║ thị ngã đàn việt 。mỗ đại thần đấu tương cư sĩ 。thị ngã tướng thức đàn việt 。
T23n1435_p0340c28║ đương dụng thị lực trị nhữ 。linh chư tỉ khâu ni khủng bố 。chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0340c29║ a trái dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi
T23n1435_p0341a01║ cố vấn nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng
T23n1435_p0341a02║ chủng nhân duyên ha trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。cộng tha đấu tránh ác
T23n1435_p0341a03║ khẩu khủng tha 。tác thị ngôn 。mỗ vương dữ ngã tướng thức thị ngã đàn việt 。mỗ
T23n1435_p0341a04║ đại thần đấu tương cư sĩ 。dữ ngã tướng thức đàn việt 。đương dụng thị lực trị
T23n1435_p0341a05║ nhữ 。linh chư tỉ khâu ni khủng bố 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu
T23n1435_p0341a06║ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như
T23n1435_p0341a07║ thị thuyết nhược tỉ khâu ni 。cộng tỉ khâu ni đấu tránh ác khẩu khủng bố tha
T23n1435_p0341a08║ ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng
T23n1435_p0341a09║ ngại đạo 。thị trung phạm giả nhược tỉ khâu ni 。cộng tỉ khâu ni đấu tránh ác
T23n1435_p0341a10║ khẩu 。khủng bố tha ngôn 。mỗ vương thị ngã tri thức 。đương dĩ vương lực trị nhữ 。
T23n1435_p0341a11║ ba dạ đề 。đại thần lực đấu tương lực cư sĩ lực trị nhữ 。giai ba dạ
T23n1435_p0341a12║ đề 。tùy tác thị ngữ 。tùy đắc nhĩ sở ba dạ đề (nhất bá ngũ thập ngũ sự cánh )。
T23n1435_p0341a13║ phật tại xá vệ quốc nhĩ thời thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。hỉ nhập xuất
T23n1435_p0341a14║ tha gia 。tảo khởi hành nghệ chư gia 。trung đình lập đại môn trung lập 。trù hạ
T23n1435_p0341a15║ lập 。thị trung nhược hữu sa môn bà la môn lai 。vi khí thực cố lai 。thâu
T23n1435_p0341a16║ lan nan đà tỉ khâu ni ngữ ngôn 。thực vị biện 。nhược ngôn chủ nhân bất tại 。
T23n1435_p0341a17║ như thị tùng gia chí gia 。già chư khí thực nhân 。chư khí thực nhân bất đắc
T23n1435_p0341a18║ thực cố a trái ngôn 。thị bất cát tế nữ khan tích tha gia 。cố linh ngã
T23n1435_p0341a19║ đẳng bất đắc thực 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。
T23n1435_p0341a20║ văn thị sự tâm bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ
T23n1435_p0341a21║ tăng tri nhi cố vấn thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự
T23n1435_p0341a22║ bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân
T23n1435_p0341a23║ hà danh tỉ khâu ni 。hộ tích tha gia 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư
T23n1435_p0341a24║ tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới
T23n1435_p0341a25║ ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni hộ tích tha gia 。ba dạ đề 。ba dạ
T23n1435_p0341a26║ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm
T23n1435_p0341a27║ giả 。nhược tỉ khâu ni hộ tích bạch y gia ba dạ đề 。tùy hộ tích tùy
T23n1435_p0341a28║ đắc nhĩ sở ba dạ đề (nhất bá ngũ thập lục sự cánh )。
T23n1435_p0341a29║ phật tại ca duy la vệ quốc 。nhĩ thời ma ha nam thích 。thỉnh phật cập nhị
T23n1435_p0341b01║ bộ tăng minh nhật thực 。phật mặc nhiên thụ 。tri phật mặc nhiên thụ dĩ 。đầu diện
T23n1435_p0341b02║ lễ túc hữu nhiễu nhi khứ 。hoàn gia thông dạ biện chủng chủng đa mĩ ẩm thực 。
T23n1435_p0341b03║ tảo khởi phu toạ xứ 。khiển sứ bạch phật thời đáo 。thực cụ dĩ biện duy thánh
T23n1435_p0341b04║ tri thời 。phật dữ nhị bộ tăng nhập dĩ giai toạ 。tri phật toạ dĩ 。tự thủ
T23n1435_p0341b05║ hành thuỷ 。tự dữ chủng chủng đa mĩ ẩm thực 。tự tứ mãn túc 。nhĩ thời trợ
T23n1435_p0341b06║ điều đạt tỉ khâu ni 。mãn bát trung phạn dĩ canh kiêu thượng 。tại tiền bất đạm
T23n1435_p0341b07║ tứ hướng cố thị 。ma ha nam thích tác thị niệm 。ngã đương biến khán thùy
T23n1435_p0341b08║ thiểu thùy bất thiểu 。thùy thực thùy bất thực 。kiến trợ điều đạt tỉ khâu ni mãn
T23n1435_p0341b09║ bát phạn canh tại tiền bất thực 。ngữ ngôn 。thiện nữ 。hà cố bất thực 。đáp
T23n1435_p0341b10║ ngôn 。ngã tiên dĩ thực 。hà cố thủ phạn 。đáp ngôn 。nhữ tiện trì khứ 。ma
T23n1435_p0341b11║ ha nam thích thiện hảo bất hiềm 。chư cư sĩ tùy ma ha nam thích giả
T23n1435_p0341b12║ tác thị ngôn 。ma ha nam thích 。cung cấp chúng tăng như sự đại gia 。chư
T23n1435_p0341b13║ tỉ khâu ni hiện tiền a nhục 。phật dao kiến tỉ khâu ni sở tác 。văn chư
T23n1435_p0341b14║ cư sĩ a trái 。thực hậu đáo tăng phòng trung tập nhị bộ tăng 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0341b15║ duyên a trái trợ điều đạt tỉ khâu ni 。ma ha nam thích 。cung cấp chúng tăng
T23n1435_p0341b16║ như sự đại gia 。vân hà hiện tiền huỷ nhục 。chủng chủng nhân duyên a trái
T23n1435_p0341b17║ dĩ ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim thính chư tỉ khâu ni số số thực 。hà dĩ
T23n1435_p0341b18║ cố 。nữ nhân hỉ số số thực cố 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế
T23n1435_p0341b19║ giới tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni 。thụ thỉnh đô bất
T23n1435_p0341b20║ thực giả 。ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá
T23n1435_p0341b21║ năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni thụ thỉnh nãi chí bất
T23n1435_p0341b22║ thực nhất khẩu ba dạ đề 。tùy thụ thỉnh bất thực 。tùy đắc nhĩ sở ba
T23n1435_p0341b23║ dạ đề (nhất bá ngũ thập thất sự cánh )。
T23n1435_p0341b24║ phật tại thích thị quốc 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。danh kế phát 。tác pháp sư
T23n1435_p0341b25║ thiện năng thuyết pháp 。kiến nhất niên thiểu tỉ khâu 。vô thâm trí tuệ 。tức vấn nan
T23n1435_p0341b26║ a tì đàm sự 。thị tỉ khâu bất năng tùy thuận vấn đáp 。thị tỉ khâu ni
T23n1435_p0341b27║ xuất 。tự cống cao ngữ chư tỉ khâu ni ngôn 。ngã kim vấn nhất tỉ khâu a
T23n1435_p0341b28║ tì đàm sự 。bất năng tùy thuận đáp ngã 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục
T23n1435_p0341b29║ tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái
T23n1435_p0341c01║ ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。tỉ khâu bất thính vấn kinh luật a tì đàm
T23n1435_p0341c02║ sự tiện vấn 。chủng chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị
T23n1435_p0341c03║ sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn kế phát tỉ khâu ni 。nhữ thật tác
T23n1435_p0341c04║ thị sự bất 。đáp ngôn thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái
T23n1435_p0341c05║ ngôn vân hà danh tỉ khâu ni tỉ khâu bất thính vấn kinh luật a tì đàm
T23n1435_p0341c06║ sự tiện vấn 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi
T23n1435_p0341c07║ cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ
T23n1435_p0341c08║ khâu ni 。tỉ khâu bất thính vấn kinh luật a tì đàm sự tiện vấn 。ba dạ
T23n1435_p0341c09║ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại
T23n1435_p0341c10║ đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni 。tỉ khâu bất thính vấn nan kinh
T23n1435_p0341c11║ luật a tì đàm trung sự 。nhược dĩ kệ vấn 。kệ kệ ba dạ đề 。nhược dĩ
T23n1435_p0341c12║ chương vấn 。chương chương ba dạ đề 。nhược biệt cú vấn 。cú cú ba dạ đề
T23n1435_p0341c13║ (nhất bá ngũ thập bát sự cánh )。
T23n1435_p0341c14║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。loã hình lộ địa
T23n1435_p0341c15║ tẩy dục 。chư cư sĩ kiến bất hỉ 。a trái ngôn 。chư tỉ khâu ni tự ngôn 。
T23n1435_p0341c16║ thiện hảo hữu công đức loã hình lộ địa tẩy dục 。như dâm nữ thị trung hữu
T23n1435_p0341c17║ tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。hướng
T23n1435_p0341c18║ phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn trợ điều
T23n1435_p0341c19║ đạt tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn phật
T23n1435_p0341c20║ dĩ chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni 。loã hình lộ địa
T23n1435_p0341c21║ tẩy dục 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ
T23n1435_p0341c22║ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni
T23n1435_p0341c23║ loã hình lộ địa tẩy dục 。ba dạ đề ba dạ đề giả thiêu chử phú chướng 。
T23n1435_p0341c24║ nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni loã
T23n1435_p0341c25║ hình lộ địa tẩy dục ba dạ đề 。tùy loã hình lộ địa tẩy dục 。tùy đắc
T23n1435_p0341c26║ nhĩ sở ba dạ đề (nhất bá ngũ thập cửu sự cánh )。
T23n1435_p0341c27║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。trước bạch y nghiêm
T23n1435_p0341c28║ thân cụ chư cư sĩ a trái ngôn 。chư tỉ khâu ni tự ngôn thiện hảo hữu
T23n1435_p0341c29║ công đức 。trước bạch y nghiêm thân cụ 。như vương phu nhân đại thần phụ 。thị
T23n1435_p0342a01║ trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất
T23n1435_p0342a02║ hỉ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn
T23n1435_p0342a03║ trợ điều đạt tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế
T23n1435_p0342a04║ tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0342a05║ trước bạch y nghiêm thân cụ 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ
T23n1435_p0342a06║ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị
T23n1435_p0342a07║ thuyết 。nhược tỉ khâu ni 。trước bạch y nghiêm thân cụ 。ba dạ đề 。ba dạ đề
T23n1435_p0342a08║ giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。
T23n1435_p0342a09║ nhược tỉ khâu ni trước bạch y nghiêm thân cụ ba dạ đề 。tùy trước tùy đắc
T23n1435_p0342a10║ nhĩ sở ba dạ đề (nhất bá lục thập sự cánh )。
T23n1435_p0342a11║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。cố vãng quan thính
T23n1435_p0342a12║ ca vũ kĩ lạc 。khán trang nghiêm kĩ nhi 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư
T23n1435_p0342a13║ tỉ khâu ni tự ngôn 。thiện hảo hữu công đức 。cố vãng quan thính ca vũ kĩ
T23n1435_p0342a14║ lạc trang nghiêm kĩ nhi 。như vương phu nhân như đại thần phụ 。thị trung hữu
T23n1435_p0342a15║ tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。hướng
T23n1435_p0342a16║ phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn thị tỉ
T23n1435_p0342a17║ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn phật dĩ chủng
T23n1435_p0342a18║ chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。cố vãng quan thính ca
T23n1435_p0342a19║ vũ kĩ lạc trang nghiêm kĩ nhi 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ
T23n1435_p0342a20║ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như
T23n1435_p0342a21║ thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni 。cố vãng quan thính ca vũ kĩ lạc trang nghiêm
T23n1435_p0342a22║ kĩ nhi 。ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất
T23n1435_p0342a23║ hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni 。cố vãng
T23n1435_p0342a24║ quan thính ca vũ kĩ lạc trang nghiêm kĩ nhi 。đắc kiến giả ba dật đề 。
T23n1435_p0342a25║ bất đắc kiến giả đột cát la 。nhược tùng hạ chí cao đắc kiến ba dạ đề 。
T23n1435_p0342a26║ bất đắc kiến đột cát la 。nhược tùng cao chí hạ đắc kiến ba dạ đề 。bất
T23n1435_p0342a27║ đắc kiến đột cát la 。bất phạm giả 。bất cố vãng đạo do trung quá bất phạm
T23n1435_p0342a28║ (nhất bá lục thập nhất sự cánh )。
T23n1435_p0342a29║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。lưỡng đạo trung
T23n1435_p0342b01║ gian sinh ung 。tức hoán bạch y giải khán hoàn hệ 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0342b02║ thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0342b03║ a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。bình xứ hữu sang 。linh bạch y giải
T23n1435_p0342b04║ khán hoàn hệ 。chủng chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự
T23n1435_p0342b05║ tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。nhữ thật
T23n1435_p0342b06║ tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a
T23n1435_p0342b07║ trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。bình xứ hữu sang 。sứ bạch y giải
T23n1435_p0342b08║ khán hoàn hệ 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。
T23n1435_p0342b09║ dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0342b10║ ni hữu sang 。sứ bạch y giải hệ giả ba dạ đề 。sang giả hữu tam
T23n1435_p0342b11║ chủng 。nhất giả ung sang đẳng tự sinh 。nhị giả vật thương 。tam giả trung phong kiên
T23n1435_p0342b12║ tích 。tích hữu tam chủng lãnh tích nhiệt tích phong tích 。nhược tỉ khâu ni 。tự năng
T23n1435_p0342b13║ hệ bất năng giải 。ưng tự hệ linh tha giải 。nhược tự năng giải bất năng
T23n1435_p0342b14║ hệ ưng tự giải linh tha hệ 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni 。linh bạch
T23n1435_p0342b15║ y hệ nhi bất giải 。ba dạ đề 。nhược linh giải bất hệ ba dạ đề 。tùy
T23n1435_p0342b16║ linh hệ giải 。tùy đắc nhĩ sở ba dạ đề (nhất bá lục thập nhị sự cánh )。
T23n1435_p0342b17║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời tu xà đà tỉ khâu ni 。niên thiểu đoan chính 。
T23n1435_p0342b18║ dữ uất đa la trường giả nhi cộng tướng thức cộng sự 。thị tỉ khâu ni cộng
T23n1435_p0342b19║ hành toạ khởi ngôn ngữ thuyết tục sự 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri
T23n1435_p0342b20║ túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。
T23n1435_p0342b21║ vân hà danh tỉ khâu ni 。cộng nam tử hành thuyết tục sự 。chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0342b22║ a dĩ 。hướng phật quảng thuyết phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố
T23n1435_p0342b23║ vấn 。tu xà đà tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác
T23n1435_p0342b24║ thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni 。dữ
T23n1435_p0342b25║ nam tử cộng hành thuyết tục sự 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0342b26║ dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị
T23n1435_p0342b27║ thuyết 。nhược tỉ khâu ni dữ nam tử cộng hành thuyết tục sự 。ba dạ đề 。ba
T23n1435_p0342b28║ dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung
T23n1435_p0342b29║ phạm giả 。nhược tỉ khâu ni dữ nam tử cộng hành thuyết tục sự 。ba dạ đề 。
T23n1435_p0342c01║ tùy cộng hành thuyết tục sự 。tùy đắc nhĩ sở ba dạ đề (nhất bá lục thập tam sự cánh )。
T23n1435_p0342c02║ phật tại vương xá thành nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。dĩ hảo hương khai
T23n1435_p0342c03║ thân phục dĩ đồ hương hồ ma tiết hồ ma chỉ khai thân 。thị trung hữu tỉ
T23n1435_p0342c04║ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng
T23n1435_p0342c05║ nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。dĩ hương khai thân 。dĩ đồ
T23n1435_p0342c06║ hương hồ ma tiết hồ ma chỉ khai thân 。chủng chủng nhân duyên a dĩ 。hướng phật
T23n1435_p0342c07║ quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn 。trợ điều đạt
T23n1435_p0342c08║ tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ
T23n1435_p0342c09║ chủng chủng nhân duyên a trái 。vân hà danh tỉ khâu ni 。dĩ đồ hương hồ ma
T23n1435_p0342c10║ tiết hồ ma chỉ khai thân 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ
T23n1435_p0342c11║ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。
T23n1435_p0342c12║ nhược tỉ khâu ni 。dĩ đồ hương hồ ma tiết hồ ma chỉ khai thân 。ba dạ
T23n1435_p0342c13║ đề ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。
T23n1435_p0342c14║ thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni dĩ hương khai thân ba dạ đề 。nhược dĩ
T23n1435_p0342c15║ đồ hương hồ ma tiết hồ ma chỉ khai thân 。giai ba dạ đề 。tùy dụng khai
T23n1435_p0342c16║ thân 。tùy đắc nhĩ sở ba dạ đề (nhất bá lục thập tứ sự cánh )。
T23n1435_p0342c17║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。bất tự dĩ hương
T23n1435_p0342c18║ đồ thân 。phục bất tự dĩ hương khai thân 。hồ ma tiết hồ ma chỉ khai
T23n1435_p0342c19║ thân 。sứ thức xoa ma ni sa di ni bạch y nữ khai thân 。thị trung hữu
T23n1435_p0342c20║ tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng
T23n1435_p0342c21║ chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。sứ thức xoa ma ni
T23n1435_p0342c22║ sa di ni dĩ hương đồ thân phục dĩ hương khai thân hồ ma tiết hồ ma chỉ
T23n1435_p0342c23║ khai thân chủng chủng nhân duyên a dĩ hướng phật quảng thuyết phật dĩ thị sự tập
T23n1435_p0342c24║ nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn trợ điều đạt tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị
T23n1435_p0342c25║ sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。
T23n1435_p0342c26║ vân hà danh tỉ khâu ni 。sứ thức xoa ma ni sa di ni bạch y nữ dĩ
T23n1435_p0342c27║ hương đồ thân phục dĩ hương khai thân hồ ma tiết hồ ma chỉ khai thân 。chủng
T23n1435_p0342c28║ chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni
T23n1435_p0342c29║ kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni 。sứ nhân dĩ
T23n1435_p0343a01║ hương đồ thân phục dĩ hương khai thân hồ ma tiết hồ ma chỉ khai thân 。ba
T23n1435_p0343a02║ dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng
T23n1435_p0343a03║ ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni 。sứ nhân dĩ hương khai thân ba
T23n1435_p0343a04║ dạ đề 。nhược sứ nhân dĩ hương đồ thân ba dạ đề 。hồ ma tiết hồ ma
T23n1435_p0343a05║ chỉ khai thân 。giai ba dạ đề 。tùy sứ nhân khai 。tùy đắc nhĩ sở ba
T23n1435_p0343a06║ dạ đề (nhất bá lục thập ngũ sự cánh )。
T23n1435_p0343a07║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。trước đầu quang
T23n1435_p0343a08║ tại dâm nữ môn trung lập 。chư bà la môn cư sĩ lai dục cận chi 。tức
T23n1435_p0343a09║ dĩ cước xúc đạp 。tác thị ngôn 。nhữ dục cộng ngã tác dâm dục da 。chư cư
T23n1435_p0343a10║ sĩ a trái ngôn 。chư tỉ khâu ni tự ngôn 。thiện hảo hữu công đức 。trước đầu
T23n1435_p0343a11║ quang tại dâm nữ môn trung lập 。kiến chư nhân lai cận dĩ cước xúc đạp 。thị
T23n1435_p0343a12║ trung hữu tỉ khâu ni thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất
T23n1435_p0343a13║ hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố
T23n1435_p0343a14║ vấn thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật
T23n1435_p0343a15║ tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu
T23n1435_p0343a16║ ni 。trước đầu quang tại dâm nữ môn trung lập 。chủng chủng a dĩ ngữ chư tỉ
T23n1435_p0343a17║ khâu dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như
T23n1435_p0343a18║ thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni trước đầu quang ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu
T23n1435_p0343a19║ chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ
T23n1435_p0343a20║ khâu ni trước đầu quang ba dạ đề 。nhược tác đột cát la 。nhược trị cố quang
T23n1435_p0343a21║ đột cát la 。nhược dữ tha trước đột cát la (nhất bá lục thập lục sự cánh )。
T23n1435_p0343a22║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。hữu đại thức xoa
T23n1435_p0343a23║ ma ni 。niên thiểu đoan chính khả ái 。dục thụ đại giới 。hữu tế ác nhân kiến
T23n1435_p0343a24║ sinh tham trước tâm tác thị niệm 。tỉ khâu ni vi vương sở thủ hộ 。bất đắc
T23n1435_p0343a25║ cường đoạt 。chư tỉ khâu ni pháp 。ưng tùng tỉ khâu thụ đại giới 。nhược thị thức
T23n1435_p0343a26║ xoa ma ni xuất thụ giới thời 。ngã đương tróc thủ tương khứ 。thị thức xoa ma
T23n1435_p0343a27║ ni xuất thụ đại giới 。thị tế ác nhân cường tróc tương khứ 。thị trung hữu tỉ
T23n1435_p0343a28║ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。chủng chủng
T23n1435_p0343a29║ nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。bất ngữ tăng phòng trung tỉ
T23n1435_p0343b01║ khâu ni 。xuất viễn môn khứ 。chủng chủng nhân duyên a dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật
T23n1435_p0343b02║ dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh
T23n1435_p0343b03║ tỉ khâu ni 。bất ngữ tăng phòng trung tỉ khâu ni 。xuất viễn môn khứ 。chủng chủng
T23n1435_p0343b04║ a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng
T23n1435_p0343b05║ kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni 。bất ngữ dư tỉ khâu ni
T23n1435_p0343b06║ xuất viễn môn khứ ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất
T23n1435_p0343b07║ hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni 。tùng tỉ khâu
T23n1435_p0343b08║ ni tăng phòng trung 。bất ngữ dư tỉ khâu ni 。xuất môn viễn khứ 。ba dạ
T23n1435_p0343b09║ đề 。tùy bất ngữ xuất môn 。tùy đắc nhĩ sở ba dạ đề (nhất bá lục thập thất sự cánh )。
T23n1435_p0343b10║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。dĩ loát loát đầu 。
T23n1435_p0343b11║ chư cư sĩ a trái ngôn 。chư tỉ khâu ni tự ngôn 。thiện hảo hữu công đức 。
T23n1435_p0343b12║ dĩ loát loát đầu 。như bạch y nữ 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri
T23n1435_p0343b13║ túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị
T23n1435_p0343b14║ sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn trợ điều đạt tỉ khâu ni 。nhữ thật
T23n1435_p0343b15║ tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a
T23n1435_p0343b16║ trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。dĩ loát loát đầu 。chủng chủng nhân duyên
T23n1435_p0343b17║ a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng
T23n1435_p0343b18║ kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni dĩ loát loát đầu 。ba dạ
T23n1435_p0343b19║ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。
T23n1435_p0343b20║ thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni dĩ loát loát đầu ba dạ đề 。tùy loát
T23n1435_p0343b21║ loát tùy đắc nhĩ sở ba dạ đề (nhất bá lục thập bát sự cánh )。
T23n1435_p0343b22║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。sứ tha loát đầu
T23n1435_p0343b23║ chư cư sĩ a trái ngôn 。thiện nữ 。nhữ đẳng dĩ xuất gia 。hà dụng loát
T23n1435_p0343b24║ đầu vi 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị
T23n1435_p0343b25║ sự tâm bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu
T23n1435_p0343b26║ ni 。sứ tha loát đầu 。chủng chủng nhân duyên a dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật
T23n1435_p0343b27║ dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn trợ điều đạt tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0343b28║ nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân
T23n1435_p0343b29║ duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。sứ tha loát đầu 。chủng chủng nhân
T23n1435_p0343c01║ duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế
T23n1435_p0343c02║ giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni sứ tha loát đầu
T23n1435_p0343c03║ ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng
T23n1435_p0343c04║ ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni sứ tha loát đầu ba dạ đề 。
T23n1435_p0343c05║ tùy sứ tha loát đầu 。tùy đắc nhĩ sở ba dạ đề (nhất bá lục thập cửu sự cánh )。
T23n1435_p0343c06║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。dĩ sơ sơ đầu 。
T23n1435_p0343c07║ thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm
T23n1435_p0343c08║ bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố
T23n1435_p0343c09║ vấn trợ điều đạt tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác
T23n1435_p0343c10║ thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu
T23n1435_p0343c11║ ni 。dĩ sơ sơ đầu 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập
T23n1435_p0343c12║ lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược
T23n1435_p0343c13║ tỉ khâu ni dĩ sơ sơ đầu ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú
T23n1435_p0343c14║ chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0343c15║ ni dĩ sơ sơ đầu ba dạ đề 。tùy sơ tùy đắc nhĩ sở ba dạ đề
T23n1435_p0343c16║ (nhất bá thất thập sự cánh )。
T23n1435_p0343c17║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。sứ tha sơ đầu 。
T23n1435_p0343c18║ thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm
T23n1435_p0343c19║ bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố
T23n1435_p0343c20║ vấn trợ điều đạt tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác
T23n1435_p0343c21║ thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu
T23n1435_p0343c22║ ni 。sứ tha sơ đầu 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập
T23n1435_p0343c23║ lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược
T23n1435_p0343c24║ tỉ khâu ni sứ tha sơ đầu ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú
T23n1435_p0343c25║ chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0343c26║ ni sứ tha sơ đầu ba dạ đề 。tùy sứ tha sơ đầu 。tùy đắc nhĩ sở
T23n1435_p0343c27║ ba dạ đề (nhất bá thất thập nhất sự cánh )。
T23n1435_p0343c28║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。biên đầu phát 。chư
T23n1435_p0343c29║ cư sĩ a trái ngôn 。nhữ tỉ khâu ni xuất gia nhân 。hà cố biên đầu phát
T23n1435_p0344a01║ vi 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị
T23n1435_p0344a02║ sự tâm bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri
T23n1435_p0344a03║ nhi cố vấn trợ điều đạt tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp
T23n1435_p0344a04║ ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà
T23n1435_p0344a05║ danh tỉ khâu ni 。biên đầu phát 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0344a06║ dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị
T23n1435_p0344a07║ thuyết 。nhược tỉ khâu ni biên đầu phát ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử
T23n1435_p0344a08║ phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ
T23n1435_p0344a09║ khâu ni biên đầu phát ba dạ đề 。tùy biên tùy đắc nhĩ sở ba dạ đề
T23n1435_p0344a10║ (nhất bá thất thập nhị sự cánh )。
T23n1435_p0344a11║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。sứ tha biên đầu
T23n1435_p0344a12║ phát 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự
T23n1435_p0344a13║ tâm bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi
T23n1435_p0344a14║ cố vấn trợ điều đạt tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật
T23n1435_p0344a15║ tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu
T23n1435_p0344a16║ ni 。sứ tha biên đầu phát 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ
T23n1435_p0344a17║ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。
T23n1435_p0344a18║ nhược tỉ khâu ni sứ tha biên đầu phát ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu
T23n1435_p0344a19║ chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ
T23n1435_p0344a20║ khâu ni sứ tha biên đầu phát ba dạ đề 。tùy sứ tha biên đầu phát 。tùy
T23n1435_p0344a21║ đắc nhĩ sở ba dạ đề (nhất bá thất thập tam sự cánh )。
T23n1435_p0344a22║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời vương viên tỉ khâu ni tinh xá môn tiền 。hữu
T23n1435_p0344a23║ hảo thảo địa 。tịnh khiết cố đa nhân chúng tập 。thị trung đa hữu tế ác nhân 。
T23n1435_p0344a24║ kiến chư tỉ khâu ni xuất nhập thời 。tiện hình tướng thuyết kì quá tội 。cộng tướng
T23n1435_p0344a25║ vị ngôn 。thị lãi nhãn 。thị lạn nhãn 。thị anh thị hắc thị bạch 。thị hảo
T23n1435_p0344a26║ thị xú 。thị hữu uy đức 。thị vô uy đức 。chư tỉ khâu ni văn thị sự
T23n1435_p0344a27║ tâm bất hỉ 。tác thị niệm chư nhân tập thử giả 。dĩ thị hảo thảo cố 。ngã
T23n1435_p0344a28║ đẳng hà bất hoại thị thảo da 。tức đại tiểu tiện kì thượng 。thảo tức kiền tử 。
T23n1435_p0344a29║ chư cư sĩ a trái ngôn 。bất cát tế nữ 。canh vô dư hành xứ da 。tịnh
T23n1435_p0344b01║ thảo trung đại tiểu tiện 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu
T23n1435_p0344b02║ đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị
T23n1435_p0344b03║ bộ tăng 。tri nhi cố vấn chư tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp
T23n1435_p0344b04║ ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên ha trái ngôn 。vân hà
T23n1435_p0344b05║ danh tỉ khâu ni 。sinh thảo thượng đại tiểu tiện 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ
T23n1435_p0344b06║ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới
T23n1435_p0344b07║ ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni sinh thảo thượng đại tiểu tiện ba dạ đề 。
T23n1435_p0344b08║ ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị
T23n1435_p0344b09║ trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni sinh thảo thượng đại tiểu tiện ba dạ đề 。tùy
T23n1435_p0344b10║ sinh thảo thượng đại tiểu tiện 。tùy đắc nhĩ sở ba dạ đề (nhất bá thất thập tứ sự cánh )。
T23n1435_p0344b11║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。cố xuất tinh 。
T23n1435_p0344b12║ thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm
T23n1435_p0344b13║ bất hỉ 。chủng chủng nhân duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。cố xuất
T23n1435_p0344b14║ tinh 。chủng chủng nhân duyên a dĩ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị
T23n1435_p0344b15║ bộ tăng 。tri nhi cố vấn thâu lan nan đà tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị
T23n1435_p0344b16║ sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái
T23n1435_p0344b17║ ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。cố xuất tinh 。chủng chủng nhân duyên a dĩ
T23n1435_p0344b18║ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị
T23n1435_p0344b19║ giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni cố xuất tinh ba dạ đề 。ba dạ
T23n1435_p0344b20║ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm
T23n1435_p0344b21║ giả 。nhược tỉ khâu ni cố xuất tinh ba dạ đề 。tùy cố xuất tinh 。tùy
T23n1435_p0344b22║ đắc nhĩ sở ba dạ đề 。
T23n1435_p0344b23║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời chư tỉ khâu ni mộng trung thất tinh 。giác dĩ
T23n1435_p0344b24║ tác thị niệm 。phật kế giới 。bất thính ngã đẳng cố xuất tinh 。kim mộng trung thất
T23n1435_p0344b25║ tinh 。ngã đương vân hà 。thị sự bạch phật 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ
T23n1435_p0344b26║ tăng 。chủng chủng nhân duyên tán giới tán trì giới 。tán giới tán trì giới dĩ ngữ
T23n1435_p0344b27║ chư tỉ khâu 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni cố xuất
T23n1435_p0344b28║ tinh 。trừ mộng trung ba dạ đề (nhất bá thất thập ngũ sự cánh )。
T23n1435_p0344b29║ phật tại xá vệ quốc 。nhĩ thời ca lưu đà di 。dữ quật đa tỉ khâu ni
T23n1435_p0344c01║ tướng thức tri cựu 。cộng ngữ cộng sự 。thời ca lưu đà di 。nhị nguyệt du hành
T23n1435_p0344c02║ tha quốc 。quật đa tỉ khâu ni văn dĩ tâm bất hỉ 。ca lưu đà di nhị
T23n1435_p0344c03║ nguyệt du hành 。hoàn đáo xá vệ quốc 。quật đa tỉ khâu ni văn dĩ 。tẩy dục
T23n1435_p0344c04║ trang nghiêm diện mục 。hương du đồ phát trước khinh nhiễm y 。đáo ca lưu đà di
T23n1435_p0344c05║ sở 。đầu diện lễ túc tại tiền nhi toạ 。thời ca lưu đà di 。sinh nhiễm trước
T23n1435_p0344c06║ tâm đế thị kì diện 。tỉ khâu ni diệc sinh nhiễm tâm 。thị tỉ khâu diện 。tỉ
T23n1435_p0344c07║ khâu ni tác thị niệm 。thử thị ngã diện tất sinh nhiễm trước 。ngã hà bất tại
T23n1435_p0344c08║ tiền khởi hành 。thời ca lưu đà di đãn trước nê hoàn tăng 。cộng hành lai vãng
T23n1435_p0344c09║ dục tâm động phát 。úy phạm giới cố 。bất cảm tướng xúc 。đế tướng thị diện tiện
T23n1435_p0344c10║ thất bất tịnh 。li cấp nhiệt dĩ tức hoàn bản toạ 。quật đa tỉ khâu ni tri
T23n1435_p0344c11║ thất bất tịnh 。ngữ ca lưu đà di 。trì thị y lai 。ngã đương dữ hoán 。tức
T23n1435_p0344c12║ thoát y dữ 。tỉ khâu ni trì thị y 。tiểu khước nhất diện lệ y 。thủ
T23n1435_p0344c13║ hiệp phân tác nhị phân 。nhất phân ẩm nhất phân trước nữ căn trung 。tức thời hữu
T23n1435_p0344c14║ phúc đức nhân lai thụ mẫu thai 。thị tỉ khâu ni phúc tiêm tiêm đại 。chư tỉ
T23n1435_p0344c15║ khâu ni ngôn 。nhữ thị phạm dâm dục nhân 。khu xuất tăng phòng 。thị tỉ khâu ni
T23n1435_p0344c16║ ngôn 。ngã bất tác dâm 。tự thuyết như thượng nhân duyên 。chư tỉ khâu ni bất tri
T23n1435_p0344c17║ vân hà 。dĩ thị sự hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。
T23n1435_p0344c18║ tri nhi cố vấn thị tỉ khâu ni 。nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật
T23n1435_p0344c19║ tác thế tôn 。phật ngữ chư tỉ khâu ni 。nhữ đẳng mạc thuyết thị tỉ khâu ni
T23n1435_p0344c20║ thử sự 。dĩ như thị nhân duyên cố đắc thần 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a
T23n1435_p0344c21║ trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。ẩm tinh 。chủng chủng nhân duyên a dĩ
T23n1435_p0344c22║ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị
T23n1435_p0344c23║ giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni ẩm tinh ba dạ đề 。ba dạ đề
T23n1435_p0344c24║ giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。
T23n1435_p0344c25║ nhược tỉ khâu ni ẩm nam tử tinh ba dạ đề 。tùy ẩm tùy đắc nhĩ sở
T23n1435_p0344c26║ ba dạ đề (nhất bá thất thập lục sự cánh )。
T23n1435_p0344c27║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。nam tử tẩy xứ
T23n1435_p0344c28║ dục 。chư cư sĩ a trái ngôn 。chư tỉ khâu ni tự ngôn 。thiện hảo hữu công
T23n1435_p0344c29║ đức 。tại nam tử tẩy xứ dục 。như dâm nữ 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu
T23n1435_p0345a01║ dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。phật
T23n1435_p0345a02║ dĩ thị sự tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn trợ điều đạt tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0345a03║ nhữ thật tác thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân
T23n1435_p0345a04║ duyên a trái ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。tại nam tử tẩy xứ dục 。chủng
T23n1435_p0345a05║ chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni
T23n1435_p0345a06║ kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni nam tử tẩy
T23n1435_p0345a07║ xứ dục ba dạ đề 。ba dạ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối
T23n1435_p0345a08║ quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni nam tử tẩy xứ
T23n1435_p0345a09║ dục ba dạ đề 。tùy nam tử tẩy xứ dục tùy đắc nhĩ sở ba dạ đề
T23n1435_p0345a10║ (nhất bá thất thập thất sự cánh )。
T23n1435_p0345a11║ phật tại vương xá thành 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。hỉ môn trung lập 。
T23n1435_p0345a12║ chư cư sĩ a trái ngôn 。chư tỉ khâu ni tự ngôn 。thiện hảo hữu công đức 。
T23n1435_p0345a13║ tại môn trung lập 。như dâm nữ 。thị trung hữu tỉ khâu ni 。thiểu dục tri túc
T23n1435_p0345a14║ hành đầu đà văn thị sự tâm bất hỉ 。hướng phật quảng thuyết 。phật dĩ thị sự
T23n1435_p0345a15║ tập nhị bộ tăng 。tri nhi cố vấn trợ điều đạt tỉ khâu ni 。nhữ thật tác
T23n1435_p0345a16║ thị sự bất 。đáp ngôn 。thật tác thế tôn 。phật dĩ chủng chủng nhân duyên a trái
T23n1435_p0345a17║ ngôn 。vân hà danh tỉ khâu ni 。hỉ môn trung lập 。chủng chủng a dĩ ngữ
T23n1435_p0345a18║ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới
T23n1435_p0345a19║ ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu ni tại môn trung lập ba dạ đề 。ba dạ
T23n1435_p0345a20║ đề giả 。thiêu chử phú chướng 。nhược bất hối quá năng chướng ngại đạo 。thị trung phạm
T23n1435_p0345a21║ giả 。nhược tỉ khâu ni tại môn trung lập ba dạ đề 。tùy môn trung lập 。tùy
T23n1435_p0345a22║ đắc nhĩ sở ba dạ đề (nhất bá thất thập bát ba dạ đề sự cụ túc cánh )。
T23n1435_p0345a23║     bát ba la đề đề xá ni pháp
T23n1435_p0345a24║ phật tại thích thị quốc 。nhĩ thời thích ma nam 。thỉnh phật cập nhị bộ tăng minh
T23n1435_p0345a25║ nhật thực 。phật mặc nhiên thụ 。tri phật mặc nhiên thụ dĩ 。đầu diện lễ phật túc
T23n1435_p0345a26║ hữu nhiễu nhi khứ 。hoàn xá thông dạ biện chủng chủng đa mĩ ẩm thực 。chử dược
T23n1435_p0345a27║ thảo nhũ hiệp 。tảo khởi phu toạ xứ 。khiển sứ bạch phật 。thực cụ dĩ biện duy
T23n1435_p0345a28║ thánh tri thời 。phật cập nhị bộ tăng 。vãng nhập kì xá tựu tòa nhi toạ 。thích
T23n1435_p0345a29║ ma nam 。kiến phật cập nhị bộ tăng toạ dĩ 。tự thủ hành thuỷ 。tự hạ
T23n1435_p0345b01║ phạn dữ dược thảo nhũ hiệp kiêu thượng 。nhĩ thời trợ điều đạt tỉ khâu ni 。thịnh
T23n1435_p0345b02║ mãn bát phạn 。dĩ dược thảo nhũ hiệp kiêu thượng 。trước tiền bất thực tứ hướng cố
T23n1435_p0345b03║ thị 。thích ma nam tác thị niệm 。ngã đương biến khán 。thùy thiểu thùy bất thiểu 。
T23n1435_p0345b04║ thùy thực thùy bất thực 。kiến trợ điều đạt tỉ khâu ni 。trí bát tại tiền bất
T23n1435_p0345b05║ thực 。vấn ngôn 。hà cố bất thực 。đáp ngôn 。nhữ hữu vị tiên nhũ bất hữu
T23n1435_p0345b06║ giả đương thực 。đáp ngôn 。thị dược thảo nhũ hiệp mĩ hảo khả thực 。nhược hữu vị
T23n1435_p0345b07║ tiên nhũ giả 。đương dĩ tướng dữ 。hựu vấn 。nhữ hữu lạc sinh tô thục tô
T23n1435_p0345b08║ du ngư nhục bô giả 。ngã đương đắc thực 。ngữ ngôn 。dược thảo nhũ hiệp khả tịnh
T23n1435_p0345b09║ thực 。nhược hữu lạc sinh tô thục tô du ngư nhục bô 。đương dĩ tướng dữ 。
T23n1435_p0345b10║ trợ điều đạt tỉ khâu ni ngôn 。nhữ thỉnh phật cập tăng 。nhữ nhược vô lực năng
T23n1435_p0345b11║ tùy ý dữ giả 。hà cố thỉnh phật cập tăng da 。nhược dư nhân thỉnh giả 。đương
T23n1435_p0345b12║ tùy ý dữ 。thị thục nhũ hà xứ vô hữu 。thích ma nam thiện hảo 。văn
T23n1435_p0345b13║ thị ngữ bất sân dư tùy tùng thích ma nam giả sân ngôn 。chư tỉ khâu ni
T23n1435_p0345b14║ tự ngôn 。thiện hảo hữu công đức 。thị thích ma nam cung cấp chúng tăng 。như
T23n1435_p0345b15║ sự đại gia 。vân hà hiện tiền a nhục 。phật kiến trợ điều đạt tỉ khâu ni
T23n1435_p0345b16║ tác thị sự 。văn chư cư sĩ a trái 。thực hậu dĩ thị sự tập nhị bộ
T23n1435_p0345b17║ tăng 。chủng chủng nhân duyên a trái trợ điều đạt tỉ khâu ni ngôn 。vân hà danh
T23n1435_p0345b18║ tỉ khâu ni 。thích ma nam cung cấp chúng tăng như sự đại gia 。vân hà hiện
T23n1435_p0345b19║ tiền a nhục 。chủng chủng nhân duyên a dĩ ngữ chư tỉ khâu 。dĩ thập lợi cố 。
T23n1435_p0345b20║ dữ tỉ khâu ni kế giới 。tùng kim thị giới ưng như thị thuyết 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0345b21║ ni vô bệnh 。tự vi sách nhũ 。thị tỉ khâu ni 。ưng chư tỉ khâu ni
T23n1435_p0345b22║ tiền thuyết thị sự tác thị ngôn 。chư thiện nữ 。ngã đoạ khả a pháp 。bất tùy
T23n1435_p0345b23║ thuận đạo khả hối quá 。ngã kim hối quá 。thị danh sơ ba la đề đề xá
T23n1435_p0345b24║ ni pháp 。thị trung phạm giả 。nhược tỉ khâu ni vô bệnh tự vi sách nhũ đắc
T23n1435_p0345b25║ giả ba la đề đề xá ni 。bất đắc giả đột cát la 。vi bệnh giả sách
T23n1435_p0345b26║ đắc giả bất phạm 。nhược tùng thân lí sách 。nhược tiên thỉnh 。nhược bất sách tự dữ 。
T23n1435_p0345b27║ bất phạm 。(nhất sự cánh )lạc sinh tô thục tô du ngư nhục bô diệc như thị 。
T23n1435_p0345b28║ thị danh vi bát ba la đề đề xá ni pháp (bất cộng giới đô cánh cộng giới như tỉ khâu giới trung quảng thuyết )。
T23n1435_p0345b29║     tỉ khâu ni bát kính pháp
T23n1435_p0345c01║ tỉ khâu ni 。bố tát nhật đáo tự trung 。tùy ý thỉnh nhất tỉ khâu 。thụ giáo
T23n1435_p0345c02║ giới pháp 。tỉ khâu ni tăng 。yếu đương tự hòa hợp 。tăng sai nhất tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0345c03║ lai thụ giáo giới 。yếu tu bạn cộng lai 。lai đáo dĩ 。đầu diện lễ giáo
T23n1435_p0345c04║ giới tỉ khâu túc vấn tấn ưng như thị ngữ 。tỉ khâu ni tăng hòa hợp 。đầu
T23n1435_p0345c05║ diện lễ hòa hợp tỉ khâu tăng túc 。khí bán nguyệt giáo giới pháp 。sở sắc giáo
T23n1435_p0345c06║ giới pháp 。ngã đương thụ trì tỉ khâu ưng ngữ tỉ khâu ni ngôn 。thích ca mâu
T23n1435_p0345c07║ ni phật đa đà a già độ a la a tam miệu tam phật đà tri giả kiến
T23n1435_p0345c08║ giả 。vi tỉ khâu ni thuyết bán nguyệt bát kính pháp 。hà đẳng bát 。nhất giả
T23n1435_p0345c09║ bá tuế tỉ khâu ni 。kiến tân thụ cụ giới tỉ khâu 。ưng nhất tâm khiêm kính
T23n1435_p0345c10║ lễ túc 。nhị giả tỉ khâu ni 。ưng tùng tỉ khâu tăng khí thụ cụ giới 。tam
T23n1435_p0345c11║ giả nhược tỉ khâu ni phạm tăng tàn tội 。ưng tùng nhị bộ tăng khí bán nguyệt
T23n1435_p0345c12║ ma na đoá pháp 。tứ giả vô tỉ khâu trụ xứ 。tỉ khâu ni bất đắc an
T23n1435_p0345c13║ cư 。ngũ giả tỉ khâu ni an cư cánh 。ưng tùng nhị bộ tăng trung tự tứ
T23n1435_p0345c14║ cầu kiến văn nghi tội 。lục giả tỉ khâu ni 。bán nguyệt tùng tỉ khâu thụ
T23n1435_p0345c15║ bát kính pháp 。thất giả tỉ khâu ni ngữ tỉ khâu ngôn 。thính ngã vấn tu đa
T23n1435_p0345c16║ la tì ni a tì đàm 。tỉ khâu thính giả ưng vấn 。nhược bất thính giả
T23n1435_p0345c17║ bất đắc vấn 。bát giả tỉ khâu ni bất đắc thuyết tỉ khâu kiến văn nghi tội 。
T23n1435_p0345c18║ thị vi bát 。nhất tỉ khâu ni thụ thị bát kính pháp 。bố tát thời ưng bạch
T23n1435_p0345c19║ tỉ khâu ni tăng trung thuyết thị bát kính pháp 。bố tát cánh chí minh nhật 。thị
T23n1435_p0345c20║ tiên thụ bát kính pháp tỉ khâu ni 。ưng hoàn lai lễ thị giáo giới tỉ khâu
T23n1435_p0345c21║ túc 。tỉ khâu ni tăng hòa hợp 。đầu diện lễ hòa hợp tỉ khâu tăng túc tỉ
T23n1435_p0345c22║ khâu ni tăng hòa hợp bố tát cánh 。
T23n1435_p0345c23║ thứ thuyết tỉ khâu pháp 。tăng hòa hợp thuyết giới thời 。thị giáo giới tỉ khâu ni
T23n1435_p0345c24║ tỉ khâu 。nhược văn thuyết giới tỉ khâu ngôn 。tăng kim hòa hợp tiên tác hà sự 。
T23n1435_p0345c25║ thị thụ giáo giới tỉ khâu ni tỉ khâu 。ưng chí thượng tòa sở thiên đản hữu
T23n1435_p0345c26║ kiên hồ quỵ hợp chưởng 。tỉ khâu ni tăng hòa hợp 。đầu diện lễ hòa hợp tỉ
T23n1435_p0345c27║ khâu tăng túc 。khí bán nguyệt giáo giới pháp sở sắc giáo giới pháp 。ngã đương đô
T23n1435_p0345c28║ thụ 。thượng tòa ưng ngữ hòa hợp tỉ khâu ni tăng 。bất tu tác giáo giới yết
T23n1435_p0345c29║ ma 。thị tỉ khâu hoàn ngữ tỉ khâu ni 。chúng tăng ngữ nhữ hòa hợp tỉ khâu
T23n1435_p0346a01║ ni tăng giáo giới tỉ khâu ni yết ma phật dĩ xả 。phàm giáo giới tỉ khâu
T23n1435_p0346a02║ ni tỉ khâu 。bất đắc xuất giới ngoại 。nhược xuất giới ngoại đắc đột cát la
T23n1435_p0346a03║ tội 。
T23n1435_p0346a04║ thập tụng ni luật quyển đệ tứ thập thất T TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*