Thập Tụng Luật – Quyển 49

Tzed Version
T23n1435_p0355c08║
T23n1435_p0355c09║
T23n1435_p0355c10║ thập tụng luật quyển đệ tứ thập cửu (đệ bát tụng chi nhị )
T23n1435_p0355c11║
T23n1435_p0355c12║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la cộng la thập dịch
T23n1435_p0355c13║   tì ni tăng nhất chi nhị
T23n1435_p0355c14║   tam pháp sơ
T23n1435_p0355c15║ hữu tam yết ma nhiếp chư yết ma 。vị bạch yết ma 。bạch nhị yết ma 。bạch
T23n1435_p0355c16║ tứ yết ma 。hữu tam nhân tất đoạ ác thú địa ngục trung 。hà đẳng tam 。nhược
T23n1435_p0355c17║ nhân dĩ vô căn ba la di 。báng thanh tịnh phạm hành tỉ khâu 。thị danh sơ
T23n1435_p0355c18║ nhân tất đoạ địa ngục 。hữu nhân sinh ác tà kiến tác thị ngôn 。chư dục trung
T23n1435_p0355c19║ vô tội 。dĩ thị cố 。thị nhân thâm tác phóng dật 。tự tứ ngũ dục 。thị đệ
T23n1435_p0355c20║ nhị nhân tất đoạ địa ngục 。hữu nhân xuất gia tác tỉ khâu 。phạm giới nội lạn
T23n1435_p0355c21║ lưu xuất 。phi sa môn tự ngôn sa môn 。phi phạm hành tự ngôn phạm hành 。thị
T23n1435_p0355c22║ đệ tam nhân tất đoạ địa ngục 。nhĩ thời thế tôn 。dục minh thử sự 。nhi
T23n1435_p0355c23║ thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0355c24║ vọng ngữ đoạ địa ngục  cập dư tác trùng tội
T23n1435_p0355c25║ thị ác bất thiện nhân  hậu câu thụ tội báo
T23n1435_p0355c26║ phu nhân sinh thế gian  phủ tại khẩu trung sinh
T23n1435_p0355c27║ dĩ thị tự trảm thân  tư do tác ác ngôn
T23n1435_p0355c28║ ưng a nhi tán thán  ưng tán thán nhi a
T23n1435_p0355c29║ khẩu quá cố đắc suy  suy cố bất thụ lạc
T23n1435_p0356a01║ như yêm thất tài vật  thị suy vi tiển thiểu
T23n1435_p0356a02║ ác khẩu hướng thiện nhân  thị suy trùng ư bỉ
T23n1435_p0356a03║ ni la phù địa ngục  kì số hữu thập vạn
T23n1435_p0356a04║ a phù đà địa ngục  tam thập lục cập ngũ
T23n1435_p0356a05║ ác tâm tác ác ngôn  khinh huỷ thánh nhân cố
T23n1435_p0356a06║ thọ chung tất đương đoạ  như thị địa ngục trung
T23n1435_p0356a07║ hữu tam chủng chứng tội 。kiến chứng tội 。văn chứng tội 。nghi chứng tội 。hữu tam
T23n1435_p0356a08║ pháp 。tì ni trung ca 。như khốc pháp 。tì ni trung lộ xỉ tiếu 。như cuồng
T23n1435_p0356a09║ pháp 。tì ni trung điệu tí vũ 。như tiểu nhi pháp 。như lai hữu tam chủng bất
T23n1435_p0356a10║ hộ vô năng tri vô năng kiến 。như lai thân hành thanh tịnh 。vô bất thanh tịnh 。
T23n1435_p0356a11║ thị như lai bất hộ vô năng tri vô năng kiến 。như lai khẩu nghiệp ý nghiệp
T23n1435_p0356a12║ thanh tịnh 。vô bất thanh tịnh 。thị như lai bất hộ vô năng tri vô năng kiến 。
T23n1435_p0356a13║ thế gian hữu tam đại tặc 。vô năng cập giả 。cửu thọ tác đại tội 。nhân vô
T23n1435_p0356a14║ năng tróc 。hà đẳng tam 。hữu nhân dã trụ 。hữu hiểm xứ trụ 。hữu cường lực
T23n1435_p0356a15║ trụ 。vân hà dã trụ 。vị thảo lâm tùng trung 。vân hà hiểm xứ trụ vị
T23n1435_p0356a16║ sơn hiểm thuỷ khúc trung 。vân hà cường lực trụ 。vị thủ lực cước lực 。thị
T23n1435_p0356a17║ danh tam pháp thế gian đại tặc cửu thọ tác đại tội nhân vô năng tróc 。như
T23n1435_p0356a18║ thị tam sự 。hữu ác tỉ khâu 。cửu thọ tác đại tội cửu trụ 。tăng bất năng
T23n1435_p0356a19║ tấn 。hữu dã trụ sơn hiểm trụ cường lực trụ 。dã trụ giả 。phá giới nội lạn
T23n1435_p0356a20║ lưu xuất 。phi sa môn tự ngôn sa môn 。phi phạm hành tự ngôn phạm hành 。thị
T23n1435_p0356a21║ danh dã trụ 。hiểm trụ giả 。tà kiến bất như thật thuyết 。như thị kiến như
T23n1435_p0356a22║ thị ngữ 。vô thí vô quả vô thiện ác báo 。vô phụ mẫu thế gian 。vô a
T23n1435_p0356a23║ la hán 。vô tu đà hoàn 。vô tư đà hàm 。vô a na hàm 。vô kim thế
T23n1435_p0356a24║ vô hậu thế 。vô đắc chứng pháp 。thị danh hiểm trụ 。cường lực trụ giả 。y
T23n1435_p0356a25║ ngữ lực y quảng giải lực 。thị danh cường lực trụ 。thị danh tam pháp hữu ác
T23n1435_p0356a26║ tỉ khâu cửu thọ tác đại tội tăng bất năng tật tấn 。hữu tam pháp 。danh đại
T23n1435_p0356a27║ tặc 。cửu thọ tác đại tội 。nhân bất năng tật tróc 。dã trụ hiểm xứ trụ 。đa
T23n1435_p0356a28║ hữu tài vật 。vân hà danh dã trụ 。như tiên thuyết 。vân hà danh hiểm xứ
T23n1435_p0356a29║ trụ 。như tiên thuyết 。vân hà danh đa hữu tài vật 。đại hữu điền trạch nhân
T23n1435_p0356b01║ dân tài bảo 。thị nhân tác thị niệm 。nhược hữu đạo ngã giả 。ngã đương dữ tài
T23n1435_p0356b02║ vật 。thị danh đa hữu tài vật 。thị danh tam pháp đại tặc cửu thọ tác đại
T23n1435_p0356b03║ tội nhân bất năng tật tróc 。như thị tam pháp 。hữu ác tỉ khâu 。cửu thọ tác
T23n1435_p0356b04║ đại tội 。tăng bất năng tật tấn 。dã trụ hiểm trụ y vật trụ 。vân hà dã
T23n1435_p0356b05║ trụ 。như tiên thuyết 。vân hà hiểm trụ 。như tiên thuyết 。vân hà y vật trụ 。
T23n1435_p0356b06║ nhược đa đắc thí vật 。y bí ẩm thực ngoạ cụ y dược chủng chủng chư vật 。
T23n1435_p0356b07║ tác thị niệm 。nhược hữu đạo ngã giả 。ngã dữ thị vật 。thị danh y vật trụ 。
T23n1435_p0356b08║ thị danh tam pháp hữu ác tỉ khâu cửu thọ tác đại tội tăng bất năng tật
T23n1435_p0356b09║ tấn 。phục hữu tam pháp 。danh đại tặc 。cửu thọ tác đại tội 。nhân bất năng tật
T23n1435_p0356b10║ tróc 。y dã trụ y hiểm xứ trụ y lực trụ 。vân hà y dã trụ 。như
T23n1435_p0356b11║ tiên thuyết 。vân hà y hiểm trụ như tiên thuyết 。vân hà y lực trụ 。nhược y
T23n1435_p0356b12║ vương nhược y vương đẳng 。cố tác thị niệm 。hữu đạo ngã giả 。thử nhân trợ ngã 。
T23n1435_p0356b13║ thị danh y lực trụ 。thị vi tam pháp đại tặc cửu thọ tác đại tội nhân
T23n1435_p0356b14║ bất năng tróc 。như thị tam pháp 。hữu ác tỉ khâu 。cửu thọ tác đại tội 。tăng
T23n1435_p0356b15║ bất năng tật tấn 。y dã trụ y hiểm trụ y lực trụ 。vân hà y dã
T23n1435_p0356b16║ trụ 。như tiên thuyết 。vân hà y hiểm trụ 。như tiên thuyết 。vân hà y lực
T23n1435_p0356b17║ trụ 。nhược tỉ khâu y tụng tu đa la giả tụng tì ni giả tụng a tì
T23n1435_p0356b18║ đàm giả 。tác thị niệm 。hữu nhân đạo ngã giả 。thử nhân trợ ngã 。thị danh tam
T23n1435_p0356b19║ pháp hữu ác tỉ khâu cửu thọ tác đại tội tăng bất năng tật tấn 。thế gian
T23n1435_p0356b20║ hữu tam đại tặc 。hà đẳng tam 。nhất giả tác bá nhân chủ cố 。bá nhân cung
T23n1435_p0356b21║ kính vi nhiễu 。nhị bá tam bá tứ bá ngũ bá nhân chủ cố 。ngũ bá nhân
T23n1435_p0356b22║ cung kính vi nhiễu 。nhập thành tụ lạc xuyên du tường bích 。đoán đạo thâu đoạt phá
T23n1435_p0356b23║ thành sát nhân 。thị danh sơ đại tặc 。nhị giả hữu tỉ khâu 。dụng tứ phương tăng
T23n1435_p0356b24║ viên lâm trung trúc mộc căn hành chi diệp hoa quả tài vật ẩm thực 。mại dĩ
T23n1435_p0356b25║ tự hoạt 。nhược dữ bạch y tri thức 。thị danh đệ nhị đại tặc 。tam giả
T23n1435_p0356b26║ hữu tỉ khâu 。vi ẩm thực cung dưỡng cố 。không vô quá nhân thánh pháp 。cố tác
T23n1435_p0356b27║ vọng ngữ tự thuyết ngôn đắc 。nhược dữ bá nhân nãi chí ngũ bá nhân cung kính
T23n1435_p0356b28║ vi nhiễu 。nhập thành tụ lạc thụ tha cung dưỡng tiểu thực trung thực 。thị danh đệ
T23n1435_p0356b29║ tam đại tặc 。thị trung bá nhân tặc chủ 。nhị bá tam bá tứ bá ngũ bá
T23n1435_p0356c01║ nhân chủ 。cung kính vi nhiễu 。nhập thành tụ lạc xuyên du tường bích 。đoán đạo thâu
T23n1435_p0356c02║ đoạt phá thành sát nhân 。thử danh tiểu tặc 。nhược hữu tỉ khâu 。dụng tứ phương tăng
T23n1435_p0356c03║ viên lâm trung trúc mộc căn hành chi diệp hoa quả tài vật ẩm thực 。mại dĩ
T23n1435_p0356c04║ tự hoạt 。nhược dữ tri thức bạch y 。diệc thị danh tiểu tặc 。phật ngôn 。thị
T23n1435_p0356c05║ đệ tam tặc 。ư thiên nhân thế gian ma giới phạm thế sa môn bà la môn
T23n1435_p0356c06║ thiên nhân chúng trung 。tối thị đại tặc 。vị vi ẩm thực cố 。không vô quá nhân
T23n1435_p0356c07║ thánh pháp 。cố tác vọng ngữ tự thuyết ngôn đắc 。nhược dữ bá nhân chí ngũ bá
T23n1435_p0356c08║ nhân 。cung kính vi nhiễu nhập thành tụ lạc 。thụ tha cung dưỡng tiểu thực trung thực 。
T23n1435_p0356c09║ thị danh đại tặc 。phật thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0356c10║ tỉ khâu vị đắc đạo  tự thuyết ngôn đắc đạo
T23n1435_p0356c11║ thiên nhân trung đại tặc  cực ác phá giới nhân
T23n1435_p0356c12║ thị si nhân thân hoại  đương đoạ địa ngục trung
T23n1435_p0356c13║ (tam pháp cánh )。
T23n1435_p0356c14║   tứ pháp sơ
T23n1435_p0356c15║ hữu tứ chủng hòa thượng 。hữu hòa thượng 。dữ pháp bất dữ thực 。hữu hòa
T23n1435_p0356c16║ thượng 。dữ thực bất dữ pháp 。hữu hòa thượng 。dữ pháp dữ thực 。hữu hòa
T23n1435_p0356c17║ thượng 。bất dữ pháp bất dữ thực 。thị trung dữ pháp bất dữ thực giả 。ưng trụ
T23n1435_p0356c18║ thị hòa thượng biên 。dữ thực bất dữ pháp giả 。bất ưng trụ 。dữ pháp dữ
T23n1435_p0356c19║ thực giả 。như thị ưng tận hình trụ 。bất dữ pháp bất dữ thực giả 。bất ưng
T23n1435_p0356c20║ trụ 。ám dạ diệc ưng xả khứ 。a xà lê diệc như thị 。hữu tứ chủng
T23n1435_p0356c21║ nhân 。số số phạm số số hối quá 。nhất giả vô tu 。nhị giả khinh giới 。
T23n1435_p0356c22║ tam giả vô bố úy tâm 。tứ giả ngu si 。thị danh tứ chủng nhân số số
T23n1435_p0356c23║ phạm giới số số hối quá 。thế gian hữu tứ chủng nhân 。kiến phạm tội sinh bố
T23n1435_p0356c24║ úy 。hà đẳng tứ 。nhược hữu nhân trước hắc y 。bôn đầu vãng chí đa nhân
T23n1435_p0356c25║ sở 。tác thị ngôn 。ngã tác ác tội bất thiện khả tu 。tùy chúng nhân sở
T23n1435_p0356c26║ hỉ 。ngã đương tác chi 。thời bỉ chúng nhân a trái khu xuất 。hữu trí nhân kiến
T23n1435_p0356c27║ dĩ tác thị niệm 。thị nhân trước hắc y 。bôn đầu vãng đa nhân sở 。tác
T23n1435_p0356c28║ thị ngôn 。ngã tác ác bất thiện khả tu 。tùy chúng nhân sở hỉ 。ngã đương tác
T23n1435_p0356c29║ chi 。tác ác nghiệp cố 。chúng a khu khí 。ngã đương tự sắc diệc giáo dư nhân 。
T23n1435_p0357a01║ mạc tác như thị ác nghiệp 。như thị hữu tỉ khâu 。ư ba la đề đề xá
T23n1435_p0357a02║ ni trung 。sinh bố úy tâm 。ưng như thị tri 。vị phạm giả bất phạm 。nhược dĩ
T23n1435_p0357a03║ phạm giả 。tật như pháp hối quá 。thị danh sơ nhân kiến tội bố úy 。hữu nhân
T23n1435_p0357a04║ trước hắc y 。bôn đầu tróc bổng trước kiên thượng 。vãng đa nhân sở tác thị ngôn 。
T23n1435_p0357a05║ ngã tác ác tội bất thiện khả tu 。tùy chúng sở hỉ ngã đương tác chi 。thời
T23n1435_p0357a06║ bỉ chúng nhân tức thủ kì bổng đả dĩ khu xuất 。hữu trí nhân kiến tác thị
T23n1435_p0357a07║ ngôn 。thị nhân tác ác bất thiện cố đắc đại tội 。ngã đương tự sắc diệc giáo
T23n1435_p0357a08║ dư nhân mạc tác như thị ác nghiệp 。như thị hữu tỉ khâu 。ư ba dạ đề
T23n1435_p0357a09║ trung sinh bố úy tâm 。ưng như thị tri 。vị phạm giả bất phạm 。nhược dĩ
T23n1435_p0357a10║ phạm giả tật hối quá 。thị danh đệ nhị kiến tội bố úy 。hữu nhân trước hắc
T23n1435_p0357a11║ y 。bôn đầu tróc thiết 鈧trước kiên thượng 。vãng đa nhân sở tác thị ngôn 。
T23n1435_p0357a12║ ngã tác ác bất thiện 。tùy chúng sở hỉ ngã đương tác chi 。thời bỉ chúng nhân
T23n1435_p0357a13║ tức thủ thiết 鈧đả chi 。tiện tróc lợi đao khủng chi 。khu xuất thành tây
T23n1435_p0357a14║ môn 。trước ư tiệm trung 。hữu trí nhân kiến dĩ tác thị ngôn 。thị nhân tác ác
T23n1435_p0357a15║ nghiệp cố đắc đại tội 。ngã đương tự sắc diệc giáo dư nhân 。mạc tác như thị
T23n1435_p0357a16║ ác 。như thị hữu tỉ khâu 。ư tăng già bà thi sa trung sinh bố úy tâm 。
T23n1435_p0357a17║ ưng như thị tri 。vị phạm giả bất phạm 。nhược dĩ phạm giả tật hối quá 。
T23n1435_p0357a18║ thị danh đệ tam kiến tội bố úy 。hữu như bộ tặc sư bộ đắc thật tặc 。
T23n1435_p0357a19║ phản phọc lưỡng thủ đả cổ tuần hành 。xuất nam thành môn toạ trước tiêu hạ 。tiện
T23n1435_p0357a20║ tiệt kì thủ 。hữu trí nhân kiến dĩ tác thị ngôn 。thị nhân tác ác nghiệp cố
T23n1435_p0357a21║ đắc đại tội 。ngã đương tự sắc diệc giáo dư nhân mạc tác như thị ác nghiệp 。
T23n1435_p0357a22║ như thị hữu tỉ khâu 。ư ba la di trung sinh bố úy tâm 。ưng như thị
T23n1435_p0357a23║ tri 。vị phạm giả chung bất cảm phạm 。thị danh đệ tứ kiến tội bố úy 。hữu
T23n1435_p0357a24║ tứ chủng yết ma 。phi pháp biệt chúng 。phi pháp hòa hợp chúng 。hữu pháp biệt chúng 。
T23n1435_p0357a25║ hữu pháp hòa hợp chúng 。thị trung phi pháp biệt chúng yết ma giả 。thị bất danh
T23n1435_p0357a26║ tác yết ma 。phi pháp hòa hợp chúng tác yết ma giả 。diệc bất danh tác
T23n1435_p0357a27║ yết ma 。hữu pháp biệt chúng tác yết ma giả 。diệc bất danh tác yết ma 。
T23n1435_p0357a28║ hữu pháp hòa hợp chúng tác yết ma giả 。thị danh tác yết ma 。phi pháp
T23n1435_p0357a29║ biệt chúng tác yết ma giả 。thị yết ma 。phi pháp biệt chúng ưng già ưng trí 。
T23n1435_p0357b01║ phi pháp hòa hợp chúng tác yết ma giả 。thị yết ma 。phi pháp hòa hợp chúng
T23n1435_p0357b02║ ưng già ưng trí 。hữu pháp biệt chúng tác yết ma giả 。thị yết ma 。hữu pháp
T23n1435_p0357b03║ biệt chúng ưng già ưng trí 。hữu pháp hòa hợp chúng tác yết ma giả 。thị yết
T23n1435_p0357b04║ ma 。hữu pháp hòa hợp chúng 。bất ưng già bất ưng trí 。phi pháp biệt chúng tác
T23n1435_p0357b05║ yết ma giả 。thị phi pháp biệt chúng yết ma mạc tác 。bất danh tác bất hảo
T23n1435_p0357b06║ bất danh hảo 。ưng già ưng trí 。phi pháp hòa hợp chúng tác yết ma giả 。thị
T23n1435_p0357b07║ yết ma 。phi pháp hòa hợp chúng mạc tác bất danh tác bất hảo bất danh hảo 。
T23n1435_p0357b08║ ưng già ưng trí 。hữu pháp biệt chúng tác yết ma giả 。thị yết ma 。hữu pháp
T23n1435_p0357b09║ biệt chúng mạc tác 。bất danh tác bất hảo bất danh hảo 。ưng già ưng trí 。hữu
T23n1435_p0357b10║ pháp hòa hợp chúng tác yết ma giả 。thị yết ma 。hữu pháp hòa hợp chúng ưng
T23n1435_p0357b11║ tác 。danh tác thị hảo danh hảo 。bất ưng già bất ưng trí 。hữu tứ chủng nhân 。
T23n1435_p0357b12║ nhất giả thô nhân 。nhị giả trược nhân 。tam giả trung gian nhân 。tứ giả thượng
T23n1435_p0357b13║ thượng nhân 。như thị tăng trung 。hữu tứ chủng đoán sự nhân 。hữu tăng đoán sự
T23n1435_p0357b14║ nhân 。vô tu bất thiện nghĩa bất thiện văn cú 。hữu tăng đoán sự nhân 。vô
T23n1435_p0357b15║ tu thiện nghĩa thiện văn cú 。hữu tăng đoán sự nhân 。hữu tu bất thiện 。nghĩa
T23n1435_p0357b16║ bất thiện văn cú 。hữu tăng đoán sự nhân 。hữu tu thiện nghĩa thiện văn cú 。
T23n1435_p0357b17║ nhược tăng đoán sự nhân 。vô tu bất thiện nghĩa bất thiện văn cú giả 。thị danh
T23n1435_p0357b18║ thô nhân 。nhược tăng đoán sự nhân 。vô tu thiện nghĩa thiện văn cú giả 。thị
T23n1435_p0357b19║ danh trược nhân 。nhược tăng đoán sự nhân 。hữu tu bất thiện nghĩa bất thiện văn cú
T23n1435_p0357b20║ giả 。thị danh trung gian nhân 。nhược tăng đoán sự nhân 。hữu tu thiện nghĩa thiện
T23n1435_p0357b21║ văn cú giả 。thị danh thượng nhân 。nhược tăng đoán sự nhân 。vô tu bất thiện
T23n1435_p0357b22║ nghĩa bất thiện văn cú giả 。vô nhân thân cận 。nhược tăng đoán sự nhân 。vô
T23n1435_p0357b23║ tu thiện nghĩa thiện văn cú giả 。hữu nhân thân cận 。nhược tăng đoán sự nhân 。
T23n1435_p0357b24║ hữu tu bất thiện nghĩa bất thiện văn cú giả 。vô nhân thân cận 。nhược tăng đoán
T23n1435_p0357b25║ sự nhân 。hữu tu thiện nghĩa thiện văn cú giả 。hữu nhân thân cận 。nhược tăng
T23n1435_p0357b26║ đoán sự nhân 。vô tu bất thiện nghĩa bất thiện văn cú giả 。thị danh bất khả
T23n1435_p0357b27║ cộng ngữ 。nhược tăng đoán sự nhân 。vô tu thiện nghĩa thiện văn cú giả 。thị
T23n1435_p0357b28║ khả cộng ngữ 。nhược tăng đoán sự nhân 。hữu tu bất thiện nghĩa bất thiện văn cú
T23n1435_p0357b29║ giả 。thị bất khả cộng ngữ 。nhược tăng đoán sự nhân 。hữu tu thiện nghĩa thiện
T23n1435_p0357c01║ văn cú giả 。thị khả cộng ngữ 。nhược tăng đoán sự nhân 。vô tu bất
T23n1435_p0357c02║ thiện nghĩa bất thiện văn cú giả 。như thị đoán sự nhân 。khả hiềm khả ha
T23n1435_p0357c03║ khả tấn 。thị bất hảo nhân 。mê loạn sầu ưu sinh hối hận tâm 。hà dĩ
T23n1435_p0357c04║ cố 。như thị đoán sự nhân 。tăng trung vị khởi tránh sự tiện khởi 。dĩ khởi sự
T23n1435_p0357c05║ bất năng diệt 。nhược tăng đoán sự nhân 。vô tu thiện nghĩa thiện văn cú giả 。
T23n1435_p0357c06║ như thị đoán sự nhân 。khả hiềm khả ha khả tấn 。thị bất hảo nhân 。mê
T23n1435_p0357c07║ loạn 。sầu ưu sinh hối hận tâm 。hà dĩ cố 。như thị đoán sự nhân 。tăng trung
T23n1435_p0357c08║ vị khởi tránh sự tiện khởi 。dĩ khởi sự bất năng diệt 。nhược tăng đoán sự
T23n1435_p0357c09║ nhân 。hữu tu bất thiện nghĩa bất thiện văn cú giả 。như thị đoán sự giả 。ưng
T23n1435_p0357c10║ giáo nghĩa ưng giáo văn cú 。nhược tăng đoán sự nhân 。hữu tu thiện nghĩa thiện văn
T23n1435_p0357c11║ cú 。thị đoán sự giả ưng tán thán xưng thiện 。hà dĩ cố 。thị nhân lai tăng
T23n1435_p0357c12║ trung đoán sự thời 。vị khởi tránh giả bất khởi 。dĩ khởi giả diệt 。hữu tứ chủng
T23n1435_p0357c13║ nghĩa 。hữu nghĩa phi pháp phân biệt tha bất kiểm cứu kiểm cứu bất thụ 。hữu nghĩa
T23n1435_p0357c14║ phi pháp bất phân biệt tha kiểm cứu kiểm cứu thụ 。hữu nghĩa như pháp phân biệt tha
T23n1435_p0357c15║ bất kiểm cứu kiểm cứu bất thụ 。hữu nghĩa như pháp bất phân biệt tha kiểm cứu
T23n1435_p0357c16║ kiểm cứu thụ 。thị trung nghĩa 。phi pháp phân biệt tha bất kiểm cứu kiểm cứu bất
T23n1435_p0357c17║ thụ 。thị danh tam quá 。như phi pháp giả 。thị quá 。như phân biệt tha giả 。
T23n1435_p0357c18║ thị quá 。như bất kiểm cứu kiểm cứu bất thụ giả 。thị quá 。thị trung
T23n1435_p0357c19║ hữu nghĩa 。phi pháp bất phân biệt tha kiểm cứu kiểm cứu thụ 。thị nhất quá 。như
T23n1435_p0357c20║ phi pháp giả 。thị quá 。như bất phân biệt tha giả 。thị phi quá 。như kiểm cứu
T23n1435_p0357c21║ kiểm cứu thụ 。thị phi quá 。thị trung nghĩa 。như pháp phân biệt tha bất kiểm cứu
T23n1435_p0357c22║ kiểm cứu bất thụ 。thị nhị quá 。như pháp giả 。thị phi quá 。như phân biệt tha
T23n1435_p0357c23║ giả 。thị quá 。như bất kiểm cứu kiểm cứu bất thụ 。thị quá 。thị trung nghĩa 。
T23n1435_p0357c24║ như pháp bất phân biệt tha kiểm cứu kiểm cứu thụ 。thị giai phi quá 。như pháp
T23n1435_p0357c25║ giả thị phi quá 。như bất phân biệt tha giả 。thị phi quá 。như kiểm cứu kiểm
T23n1435_p0357c26║ cứu thụ giả 。thị phi quá 。hữu tứ hành 。thát lại trá tỉ khâu bất năng
T23n1435_p0357c27║ diệt tránh 。ái sân bố si 。thị danh tứ hành 。thát lại trá tỉ khâu bất
T23n1435_p0357c28║ năng diệt tránh 。hữu tứ hành 。thát lại trá tỉ khâu năng diệt tránh 。bất ái
T23n1435_p0357c29║ bất sân bất bố bất si 。thị danh tứ hành 。thát lại trá tỉ khâu năng
T23n1435_p0358a01║ diệt tránh 。hữu tứ hành 。thát lại trá tỉ khâu 。bất thiện quan nghĩa 。bất thiện
T23n1435_p0358a02║ thủ nghĩa 。bất ưng tán tiện tán 。ưng tán nhi bất tán 。bất ưng thanh tịnh
T23n1435_p0358a03║ linh thanh tịnh 。ưng thanh tịnh bất linh thanh tịnh 。bất ưng kính nhi kính 。ưng kính
T23n1435_p0358a04║ nhi bất kính 。hữu tứ hành 。thát lại trá tỉ khâu 。thiện quan nghĩa thiện thủ
T23n1435_p0358a05║ nghĩa 。bất ưng tán bất tán 。ưng tán nhi tán bất ưng thanh tịnh bất dữ thanh
T23n1435_p0358a06║ tịnh 。ưng thanh tịnh linh thanh tịnh 。bất ưng kính bất kính 。ưng kính nhi kính 。thị
T23n1435_p0358a07║ danh tứ hành 。thát lại trá tỉ khâu năng diệt tránh 。hữu tứ hành 。thát lại
T23n1435_p0358a08║ trá tỉ khâu bất thiện quan nghĩa 。bất thiện thủ nghĩa 。dĩ lực thế ngữ 。bất tùng
T23n1435_p0358a09║ tha khí thính tiện xuất tha tội 。tiên hữu hiềm tâm hối tâm 。hữu kiến hiềm kiến
T23n1435_p0358a10║ hối 。tự dụng ý 。thị danh tứ hành bất năng diệt tránh 。hữu tứ hành 。thát
T23n1435_p0358a11║ lại trá tỉ khâu năng diệt tránh 。thiện quan nghĩa thiện thủ nghĩa 。bất dĩ lực thế 。
T23n1435_p0358a12║ tùng tha khí thính 。tiên vô hiềm tâm hối tâm 。vô kiến hiềm kiến hối 。bất tự
T23n1435_p0358a13║ dụng ý thị danh tứ hành năng diệt tránh 。hữu tứ hành 。thát lại trá tỉ
T23n1435_p0358a14║ khâu hữu tội 。ái sân bố si cố hữu tội quá 。hữu tứ hành 。thát lại
T23n1435_p0358a15║ trá tỉ khâu vô tội 。bất ái bất sân bất bố bất si cố vô tội quá 。
T23n1435_p0358a16║ hữu tứ hành 。thát lại trá tỉ khâu hữu tội quá 。bất thiện quan nghĩa 。bất
T23n1435_p0358a17║ thiện thủ nghĩa 。bất ưng tán nhi tán 。ưng tán bất tán 。bất ưng thanh tịnh
T23n1435_p0358a18║ linh thanh tịnh 。ưng thanh tịnh bất linh thanh tịnh 。thị danh tứ hành hữu tội
T23n1435_p0358a19║ quá 。hữu tứ hành thát lại trá tỉ khâu vô tội quá 。thiện quan nghĩa thiện thủ
T23n1435_p0358a20║ nghĩa 。bất ưng tán bất tán 。ưng tán nhi tán 。bất thanh tịnh bất dữ thanh tịnh 。
T23n1435_p0358a21║ ưng thanh tịnh dữ thanh tịnh 。thị danh tứ hành vô tội quá 。hữu tứ hành 。
T23n1435_p0358a22║ thát lại trá tỉ khâu hữu tội quá 。bất thiện quan nghĩa bất thiện thủ nghĩa 。
T23n1435_p0358a23║ dĩ lực thế bất khí thính 。tiên hữu hiềm tâm hối tâm 。hữu kiến hiềm kiến hối
T23n1435_p0358a24║ tự dụng ý 。thị danh tứ hành hữu quá 。hữu tứ hành 。thát lại trá tỉ
T23n1435_p0358a25║ khâu vô quá 。thiện quan nghĩa thiện thủ nghĩa 。bất dĩ lực thế 。tùng tha khí
T23n1435_p0358a26║ thính 。tiên vô hiềm tâm hối tâm 。vô kiến hiềm kiến hối 。bất tự dụng ý 。
T23n1435_p0358a27║ thị tứ vô quá (tứ pháp cánh )。
T23n1435_p0358a28║   ngũ pháp sơ
T23n1435_p0358a29║ phật bà già bà trụ thích ca quốc 。đại ái đạo tỉ khâu ni 。vãng nghệ phật
T23n1435_p0358b01║ sở 。đầu diện tác lễ tại nhất diện lập bạch phật ngôn 。thiện tai thế tôn 。
T23n1435_p0358b02║ nguyện lược thuyết pháp phi pháp tì ni phi tì ni 。linh ngã tri thị pháp thị
T23n1435_p0358b03║ tì ni thị phật pháp 。phật ngôn 。cù đàm di 。nhược tri thị pháp 。tùy dục bất
T23n1435_p0358b04║ tùy vô dục 。tùy quá bất tùy vô quá 。tùy tăng trường bất tùy bất tăng trường 。
T23n1435_p0358b05║ nhất hướng bất chuyển tùy phiền não bất li 。đại ái đạo 。nhữ định tri thị phi
T23n1435_p0358b06║ pháp phi tì ni phi phật pháp 。cù đàm di 。nhược tri thị pháp 。bất tùy dục
T23n1435_p0358b07║ tùy vô dục 。bất tùy quá tùy vô quá 。tùy bất tăng trường bất tùy tăng trường 。
T23n1435_p0358b08║ bất tùy phiền não 。đại ái đạo 。nhữ định tri thị pháp 。thị tì ni thị phật
T23n1435_p0358b09║ pháp 。nhĩ thời cù đàm di tỉ khâu ni 。vãng nghệ phật sở 。đầu diện tác lễ
T23n1435_p0358b10║ tại nhất diện lập 。bạch phật ngôn 。thiện tai thế tôn 。nguyện lược thuyết pháp phi pháp
T23n1435_p0358b11║ tì ni phi tì ni 。linh ngã tri thị pháp thị tì ni thị phật pháp 。phật
T23n1435_p0358b12║ ngôn 。cù đàm di 。nhữ nhược tri thị pháp 。tùy tham bất tùy vô tham tùy vô
T23n1435_p0358b13║ áp bất tùy áp 。tùy đa dục bất tùy thiểu dục 。tùy nan mãn bất tùy bất
T23n1435_p0358b14║ nan mãn 。tùy nan dưỡng bất tùy bất nan dưỡng 。cù đàm di 。nhữ định tri thị
T23n1435_p0358b15║ phi pháp phi tì ni phi phật pháp 。cù đàm di 。nhữ tri thị pháp 。tùy vô
T23n1435_p0358b16║ tham bất tùy tham 。tùy thiểu dục bất tùy đa dục 。tùy hữu áp bất tùy vô
T23n1435_p0358b17║ áp 。tùy bất nan mãn bất tùy nan mãn 。tùy bất nan dưỡng bất tùy nan dưỡng 。
T23n1435_p0358b18║ cù đàm di 。nhữ định tri thị pháp thị tì ni thị phật pháp 。
T23n1435_p0358b19║ nhĩ thời trường lão ưu ba li vãng nghệ phật sở 。đầu diện tác lễ tại nhất
T23n1435_p0358b20║ diện toạ 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。hữu kỉ pháp chính pháp diệt vong một 。phật
T23n1435_p0358b21║ ngôn 。ưu ba li 。hữu ngũ pháp chính pháp diệt vong một 。hà đẳng ngũ 。hữu tỉ
T23n1435_p0358b22║ khâu vô dục 。thị danh nhất 。độn căn thị danh nhị 。tuy tụng nghĩa cú
T23n1435_p0358b23║ bất năng chính thụ 。diệc bất năng linh tha giải liễu 。thị danh tam 。bất năng
T23n1435_p0358b24║ linh thụ giả hữu cung kính uy nghi 。hữu thuyết pháp giả bất năng như pháp giáo 。
T23n1435_p0358b25║ thị danh tứ 。đấu tránh tướng ngôn bất tại a luyện nhược xứ 。diệc bất ái kính
T23n1435_p0358b26║ a luyện nhược xứ 。ưu ba li 。thị danh ngũ pháp 。linh chính pháp diệt vong một 。
T23n1435_p0358b27║ hữu ngũ pháp 。chính pháp bất diệt bất vong bất một 。hữu dục lợi căn năng tụng
T23n1435_p0358b28║ nghĩa cú 。năng chính thụ năng vi nhân giải thuyết 。năng linh thụ giả hữu uy nghi
T23n1435_p0358b29║ cung kính 。hữu thuyết pháp giả năng như pháp giáo 。vô đấu tránh tướng ngôn 。tại a
T23n1435_p0358c01║ luyện nhược xứ 。ái kính a luyện nhược xứ 。thị danh ngũ pháp 。chính pháp bất diệt
T23n1435_p0358c02║ bất vong bất một 。ưu ba li 。canh hữu ngũ pháp 。chính pháp diệt vong một 。hà
T23n1435_p0358c03║ đẳng ngũ 。hữu tỉ khâu 。bất tùy pháp giáo tùy phi pháp giáo 。bất tùy nhẫn pháp
T23n1435_p0358c04║ tùy bất nhẫn pháp 。bất kính thượng tòa vô hữu uy nghi 。thượng tòa bất dĩ pháp
T23n1435_p0358c05║ giáo thụ 。thượng tòa thuyết pháp thời sầu não 。linh hậu chúng sinh bất đắc thụ học
T23n1435_p0358c06║ tu đa la tì ni a tì đàm 。thượng tòa mệnh chung dĩ hậu 。tỉ khâu phóng
T23n1435_p0358c07║ dật tập phi pháp thất chư thiện pháp 。thị danh ngũ pháp 。chính pháp diệt vong
T23n1435_p0358c08║ một 。phật ngữ ưu ba li 。canh hữu ngũ pháp 。chính pháp bất diệt bất vong bất
T23n1435_p0358c09║ một 。hữu tỉ khâu 。tùy pháp giáo bất tùy phi pháp giáo 。tùy nhẫn bất tùy bất
T23n1435_p0358c10║ nhẫn 。kính thượng tòa hữu uy nghi 。thượng tòa năng dĩ pháp giáo 。thuyết pháp thời bất
T23n1435_p0358c11║ sầu não 。linh hậu chúng sinh đắc thụ học tu đa la tì ni a tì đàm 。
T23n1435_p0358c12║ thượng tòa mệnh chung dĩ hậu 。tỉ khâu bất phóng dật tập thiện pháp 。thị danh ngũ
T23n1435_p0358c13║ pháp 。chính pháp bất diệt bất vong bất một 。trường lão nan đề vãng nghệ phật sở 。
T23n1435_p0358c14║ đầu diện tác lễ tại nhất diện toạ 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。chính pháp diệt
T23n1435_p0358c15║ tượng pháp thời 。hữu kỉ phi pháp tại thế 。phật ngôn 。nan đề 。chính pháp diệt
T23n1435_p0358c16║ tượng pháp thời 。hữu ngũ phi pháp tại thế 。hà đẳng ngũ 。phật ngôn 。chính pháp
T23n1435_p0358c17║ diệt tượng pháp thời 。hữu tỉ khâu 。tâm đắc tiểu chỉ 。tiện vị dĩ đắc thánh pháp 。
T23n1435_p0358c18║ thị danh sơ phi pháp tại thế 。nan đề 。chính pháp diệt tượng pháp thời 。bạch y
T23n1435_p0358c19║ sinh thiên 。hoặc hữu xuất gia giả 。đoạ ác đạo trung 。thị danh đệ nhị phi
T23n1435_p0358c20║ pháp tại thế 。nan đề 。chính pháp diệt tượng pháp thời 。hữu nhân xả thế gian nghiệp
T23n1435_p0358c21║ xuất gia phá giới 。thị danh đệ tam phi pháp tại thế 。nan đề 。chính pháp diệt
T23n1435_p0358c22║ tượng pháp thời 。hữu phá giới giả đa nhân tá trợ 。hữu trì giới giả vô nhân
T23n1435_p0358c23║ tá trợ 。thị danh đệ tứ phi pháp tại thế 。nan đề 。chính pháp diệt tượng pháp
T23n1435_p0358c24║ thời 。vô bất bí mạ giả 。nãi chí a la hán diệc bí tha mạ 。thị
T23n1435_p0358c25║ danh đệ ngũ phi pháp tại thế 。canh hữu tỉ khâu trùng vấn thử sự 。phật tức
T23n1435_p0358c26║ dĩ thị sự ngữ chư tỉ khâu 。phật cáo ưu ba li 。đương lai hữu ngũ bố
T23n1435_p0358c27║ úy 。kim giả vị hữu 。ưng tri thị sự cầu phương tiện diệt 。hà đẳng ngũ 。hậu
T23n1435_p0358c28║ hữu tỉ khâu 。bất tu thân bất tu giới bất tu tâm bất tu trí 。thị bất
T23n1435_p0358c29║ tu thân giới tâm trí 。dĩ độ tha xuất gia thụ giới 。bất năng linh tu thân
T23n1435_p0359a01║ tu giới tu tâm tu trí 。tự bất điều phục 。phục độ tha xuất gia thụ giới 。
T23n1435_p0359a02║ thị diệc bất năng linh tu thân tu giới tu tâm tu trí 。thị pháp trung quá
T23n1435_p0359a03║ tỉ ni trung quá 。tì ni trung quá thị pháp trung quá 。ưu ba li 。thị
T23n1435_p0359a04║ danh đương lai sơ bố úy 。kim vị hữu đương lai hữu 。ưng tri thị sự cầu
T23n1435_p0359a05║ phương tiện diệt ưu ba li 。hậu hữu tỉ khâu 。bất tu thân bất tu giới bất
T23n1435_p0359a06║ tu tâm bất tu trí 。thị bất tu thân giới tâm trí 。dĩ dữ tha y chỉ
T23n1435_p0359a07║ súc sa di 。bất năng linh tu thân tu giới tu tâm tu trí 。thị bất điều
T23n1435_p0359a08║ phục 。phục dữ tha y chỉ súc sa di 。bất năng linh tu thân tu giới tu
T23n1435_p0359a09║ tâm tu trí 。thị pháp trung quá tì ni trung quá 。tì ni trung quá thị pháp
T23n1435_p0359a10║ trung quá ưu ba li 。thị danh đệ nhị đệ tam bố úy 。ưng tri thị sự
T23n1435_p0359a11║ cầu phương tiện diệt 。ưu ba li 。hậu hữu tỉ khâu 。bất tu thân bất tu giới
T23n1435_p0359a12║ bất tu tâm bất tu trí 。thị bất tu thân giới tâm trí 。dĩ dữ tịnh nhân
T23n1435_p0359a13║ sa di tướng cận trụ 。bất tri tam tướng quật địa đoán thảo dụng thuỷ cái quán 。
T23n1435_p0359a14║ thị pháp trung quá tì ni trung quá 。tì ni trung quá thị pháp trung quá 。ưu
T23n1435_p0359a15║ ba li 。thị danh đệ tứ bố úy 。kim vị hữu đương lai hữu 。ưng tri thị
T23n1435_p0359a16║ sự cầu phương tiện diệt 。ưu ba li 。hậu hữu tỉ khâu 。bất tu thân bất tu
T23n1435_p0359a17║ giới bất tu tâm bất tu trí 。thị bất tu thân giới tâm trí 。dĩ cộng tụng
T23n1435_p0359a18║ tu đa la tì ni a tì đàm 。dĩ tiền hậu trước trung 。dĩ trung trước tiền
T23n1435_p0359a19║ hậu 。hiện kiến bất tri bạch pháp phạm phi phạm 。thị danh pháp quá tì ni
T23n1435_p0359a20║ quá 。tì ni quá pháp quá 。ưu ba li 。thị danh đệ ngũ bố úy 。kim vị
T23n1435_p0359a21║ hữu đương lai hữu 。ưng tri thị sự cầu phương tiện diệt 。phật ngữ ưu ba li 。
T23n1435_p0359a22║ canh hữu ngũ bố úy 。kim vị hữu đương lai hữu 。ưng tri thị sự cầu phương
T23n1435_p0359a23║ tiện diệt 。hà đẳng vi ngũ 。ưu ba li 。đương lai hữu tỉ khâu 。bất tu
T23n1435_p0359a24║ thân bất tu giới bất tu tâm bất tu trí 。thị bất tu thân giới tâm trí 。
T23n1435_p0359a25║ dĩ vô dục độn căn 。tuy tụng cú nghĩa bất năng chính thụ 。ưu ba li 。thị
T23n1435_p0359a26║ sơ bố úy 。kim vị hữu đương lai hữu 。ưng tri thị sự cầu phương tiện diệt 。
T23n1435_p0359a27║ ưu ba li 。đương lai hữu tỉ khâu 。bất tu thân bất tu giới bất tu tâm 。
T23n1435_p0359a28║ bất tu trí 。thị bất tu thân giới tâm trí 。dĩ dữ tỉ khâu ni tướng cận 。
T23n1435_p0359a29║ hoặc phạm đại sự xả giới hoàn tục 。ưu ba li 。thị đệ nhị bố úy 。kim
T23n1435_p0359b01║ vị hữu đương lai hữu 。ưng tri thị sự cầu phương tiện diệt 。ưu ba li 。đương
T23n1435_p0359b02║ lai hữu tỉ khâu 。bất tu thân bất tu giới bất tu tâm bất tu trí 。thị
T23n1435_p0359b03║ bất tu thân giới tâm trí 。dĩ như lai sở thuyết thậm thâm tu đa la 。không
T23n1435_p0359b04║ vô tướng vô nguyện thập nhị nhân duyên chư thâm yếu pháp 。bất năng tín lạc thụ
T23n1435_p0359b05║ trì 。tuy thụ bất năng thông lợi 。như thị thuyết thời 。vô lân mẫn tâm vô ái
T23n1435_p0359b06║ lạc tâm 。như hảo tác văn tụng trang nghiêm chương cú 。lạc thế tục pháp 。tùy
T23n1435_p0359b07║ thế sở dục hữu tín lạc tâm 。thuyết tục sự thời hữu ái lạc tâm 。thị cố
T23n1435_p0359b08║ như lai sở thuyết thậm thâm tu đa la 。không vô tướng vô nguyện thập nhị nhân
T23n1435_p0359b09║ duyên chư thâm pháp diệt 。ưu ba li 。thị đệ tam bố úy 。kim vị hữu đương
T23n1435_p0359b10║ lai hữu 。ưng tri thị sự cầu phương tiện diệt 。ưu ba li 。đương lai hữu tỉ
T23n1435_p0359b11║ khâu 。bất tu thân bất tu giới bất tu tâm bất tu trí 。thị bất tu thân
T23n1435_p0359b12║ giới tâm trí 。dĩ vi y thực cố 。xả a luyện nhược xứ 。xả lâm thụ hạ 。
T23n1435_p0359b13║ nhập tụ lạc trung 。nhược vi y thực cố 。đa sở cầu mịch 。cầu mịch thời
T23n1435_p0359b14║ nhiễu loạn 。ưu ba li 。thị danh đệ tứ đệ ngũ bố úy 。kim vị hữu
T23n1435_p0359b15║ đương lai hữu 。ưng tri thị sự cầu phương tiện diệt 。nhĩ thời hữu ca la tỉ
T23n1435_p0359b16║ khâu 。hỉ vãng bất khả hành xứ 。dữ tha cộng ngữ 。đại đồng nữ quả phụ phụ
T23n1435_p0359b17║ dâm nữ tỉ khâu ni 。phật ngôn 。tỉ khâu hữu ngũ bất ưng hành xứ 。hà đẳng
T23n1435_p0359b18║ ngũ 。đồng nữ quả phụ phụ dâm nữ tỉ khâu ni 。canh hữu ngũ bất ưng hành
T23n1435_p0359b19║ xứ 。hà đẳng ngũ 。tặc gia chiên đà la gia đồ nhi gia dâm nữ gia
T23n1435_p0359b20║ cô tửu gia 。nhược tỉ khâu vãng ngũ bất ưng hành xứ 。dữ tha cộng ngữ 。
T23n1435_p0359b21║ linh nhân sinh nghi vị phi phạm hành 。đồng nữ quả phụ phụ dâm nữ tỉ khâu
T23n1435_p0359b22║ ni 。thị danh ngũ bất ưng hành xứ 。linh nhân sinh nghi vị phi phạm hành 。phục
T23n1435_p0359b23║ hữu ngũ sự bất ưng hành xứ 。dữ tha cộng ngữ 。linh nhân sinh nghi vị tác
T23n1435_p0359b24║ ác pháp hành 。tặc gia chiên đà la gia đồ nhi gia dâm nữ gia cô tửu
T23n1435_p0359b25║ gia 。thị danh ngũ bất ưng hành xứ 。linh tha sinh nghi vị tác ác pháp 。
T23n1435_p0359b26║ hữu ngũ ác pháp cố ưng tri ác tỉ khâu 。như tiểu nhi bất năng thiện ngữ 。
T23n1435_p0359b27║ vô nam tử hành 。sở vị dục sân bố si 。bất tiêu cung dưỡng 。thị ngũ pháp
T23n1435_p0359b28║ cố danh ác tỉ khâu 。như tiểu nhi si 。bất năng thiện ngữ vô nam tử hành 。
T23n1435_p0359b29║ như thị ác tỉ khâu ni 。ác thức xoa ma ni 。ác sa di sa di ni
T23n1435_p0359c01║ giai như thị tiểu nhi si bất thiện ngữ vô nam tử hành 。dục sân bố si
T23n1435_p0359c02║ bất tiêu cung dưỡng cố 。hữu ngũ pháp 。ác tỉ khâu hữu tội quá 。dục sân
T23n1435_p0359c03║ bố si bất tiêu cung dưỡng 。thị danh ngũ pháp ác tỉ khâu hữu tội hữu quá 。
T23n1435_p0359c04║ như thị ác tỉ khâu ni 。ác thức xoa ma ni 。ác sa di sa di
T23n1435_p0359c05║ ni 。dục sân bố si bất tiêu cung dưỡng cố hữu tội quá 。hữu ngũ phi tì
T23n1435_p0359c06║ ni 。hà đẳng ngũ 。phạm ba la di tăng già bà thi sa ba dạ đề ba
T23n1435_p0359c07║ la đề đề xá ni đột cát la 。thị danh ngũ phi tì ni 。hữu ngũ tì
T23n1435_p0359c08║ ni 。bất phạm ba la di tăng già bà thi sa ba dật đề ba la đề
T23n1435_p0359c09║ đề xá ni đột cát la 。thị danh ngũ tì ni hữu ngũ trần bộn bất thụ
T23n1435_p0359c10║ đắc đạm 。thực trần cốc trần thuỷ trần y trần nhất thiết trần 。thị danh ngũ trần
T23n1435_p0359c11║ bộn 。bất tu canh thụ đắc đạm 。hữu ngũ chủng thụ 。thủ lai thủ thụ 。y
T23n1435_p0359c12║ cách lai y cách thụ 。khiếp lai khiếp thụ 。khí lai khí thụ 。ô tiện
T23n1435_p0359c13║ quốc phóng địa thụ 。thị danh ngũ thụ 。canh hữu ngũ thụ 。thân thân thụ 。
T23n1435_p0359c14║ thân thân tướng xúc thụ 。thân thân tịnh thụ 。thân tịnh tướng xúc thụ 。ô tiện
T23n1435_p0359c15║ quốc phóng địa thụ 。thị danh ngũ thụ 。hữu ngũ phi pháp tự ngôn 。hà đẳng
T23n1435_p0359c16║ ngũ 。dĩ vương bố tự ngôn 。dĩ tặc bố tự ngôn 。dĩ đoán sự nhân bố
T23n1435_p0359c17║ tự ngôn 。dĩ ác thú bố tự ngôn 。vu kỉ tự ngôn 。thị danh ngũ phi pháp
T23n1435_p0359c18║ tự ngôn 。hữu ngũ như pháp tự ngôn 。phi vương bố tự ngôn 。phi tặc bố tự
T23n1435_p0359c19║ ngôn 。phi đoán sự nhân bố tự ngôn 。phi ác thú bố tự ngôn 。phi vu kỉ
T23n1435_p0359c20║ tự ngôn 。thị danh ngũ như pháp tự ngôn 。hữu ngũ phi pháp kiến quá 。hà vị
T23n1435_p0359c21║ ngũ 。hướng biệt trụ nhân 。bất cộng trụ nhân 。phi thụ đại giới chúng 。phạm vô
T23n1435_p0359c22║ tàn sự 。bất kiến thị sự hối quá 。thị danh ngũ phi pháp kiến quá 。hữu
T23n1435_p0359c23║ ngũ như pháp kiến quá 。bất hướng biệt trụ nhân 。bất hướng bất cộng trụ nhân 。bất
T23n1435_p0359c24║ hướng vị thụ đại giới chúng 。phạm hữu tàn sự 。kiến thị sự hối quá 。thị
T23n1435_p0359c25║ danh ngũ như pháp kiến quá 。hữu ngũ chủng a xà lê 。xuất gia a xà lê 。
T23n1435_p0359c26║ giáo thụ a xà lê 。yết ma a xà lê 。y chỉ a xà lê 。thụ pháp
T23n1435_p0359c27║ a xà lê 。thị danh ngũ chủng a xà lê 。hữu ngũ chủng đệ tử 。xuất gia
T23n1435_p0359c28║ đệ tử 。giáo thụ đệ tử 。yết ma đệ tử 。y chỉ đệ tử 。thụ pháp đệ
T23n1435_p0359c29║ tử 。thị danh ngũ chủng đệ tử 。ưng hảo cung kính ngũ chủng a xà lê 。
T23n1435_p0360a01║ nhược bất cung kính giả hữu tội quá 。hữu ngũ chủng bố tát 。thuyết giới kinh bố
T23n1435_p0360a02║ tát 。tâm niệm bố tát 。độc tại trụ xứ bố tát 。thanh tịnh bố tát 。tự tứ
T23n1435_p0360a03║ bố tát 。thị danh ngũ chủng bố tát 。hữu chư tỉ khâu 。bất khí thính 。cử tha
T23n1435_p0360a04║ tội 。linh ức niệm 。thị tỉ khâu hiềm 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng
T23n1435_p0360a05║ kim tiên bất khí thính 。bất đắc cử tha tội linh ức niệm 。nhược cử linh ức
T23n1435_p0360a06║ niệm giả đột cát la tội 。thị hữu tội nhân ư tăng trung 。vô cung kính tâm
T23n1435_p0360a07║ vô cung kính ngữ 。phật ngôn 。nhược lai giả ưng giáo trụ ngũ pháp trung 。giáo tùng
T23n1435_p0360a08║ toạ khởi thiên đản trước y thoát cức tỉ hữu tất trước địa hợp chưởng tại tiền 。
T23n1435_p0360a09║ hữu cử tội giả vô cung kính 。phật ngôn 。ưng giáo trụ ngũ pháp trung 。giáo tùng
T23n1435_p0360a10║ toạ khởi thiên đản hữu kiên thoát cức tỉ hữu tất trước địa hợp chưởng tại tiền 。
T23n1435_p0360a11║ chư tỉ khâu bất tri vân hà khí thính 。phật ngôn 。hữu ngũ sự khí thính 。ưng
T23n1435_p0360a12║ ngữ bỉ ngôn 。ngã kim ngữ nhữ kì nhữ cử nhữ linh nhữ ức niệm nhữ thính
T23n1435_p0360a13║ ngã 。chư tỉ khâu bất tri vân hà dữ thính 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。hữu
T23n1435_p0360a14║ ngũ sự dữ thính 。ưng ngôn 。ngữ ngã kì ngã cử ngã linh ngã ức niệm thính
T23n1435_p0360a15║ nhữ 。thị danh ngũ 。hựu hiện tiền bất tri vân hà dữ thính 。phật ngôn 。hữu ngũ
T23n1435_p0360a16║ chủng dữ 。nhữ vân hà cử ngã 。kiến da văn da nghi da 。thân phạm khẩu phạm 。
T23n1435_p0360a17║ canh hữu ngũ chủng 。hiện tiền dữ thính 。nhữ cử ngã ba la di tăng già bà
T23n1435_p0360a18║ thi sa ba dật đề ba la đề đề xá ni đột cát la da 。canh hữu
T23n1435_p0360a19║ ngũ chủng 。hiện tiền dữ thính 。nhữ cử ngã phạm ác khẩu đột cát la da 。
T23n1435_p0360a20║ phạm thâu lan già đột cát la da 。phạm tì ni đột cát la da 。phạm
T23n1435_p0360a21║ chúng học pháp da 。phạm uy nghi da 。canh hữu ngũ pháp 。hiện tiền ưng dữ thính 。
T23n1435_p0360a22║ nhữ cử ngã hà sự 。hữu tàn phạm 。vô tàn phạm 。hữu tàn vô tàn phạm 。tụ
T23n1435_p0360a23║ lạc trung phạm 。a luyện nhược xứ phạm 。như thị hiện tiền ngữ dĩ sinh bố úy 。
T23n1435_p0360a24║ phật ngôn 。hữu ngũ sự 。hiện tiền ưng an uý 。mạc bố mạc kinh mạc phú tạng 。
T23n1435_p0360a25║ mạc tẩu mạc quần đảng 。mạc bất phạm ngôn phạm 。mạc quần đảng dĩ 。phạm ngôn bất
T23n1435_p0360a26║ phạm 。canh hữu ngũ sự ưng an uý 。ngã bất hung bạo thuyết 。bất thụ bất
T23n1435_p0360a27║ cụ túc sự 。diệc bất trực thụ 。bất thụ bất định thuyết 。ngã đương tam vấn nhữ 。
T23n1435_p0360a28║ như thị an uý thời 。bỉ tác dị chủng ngữ 。phật ngôn 。ưng dĩ ngũ sự kiểm
T23n1435_p0360a29║ cứu vấn thị sự 。canh dĩ dị sự đáp đương kí thức 。nhược mặc nhiên đương kí
T23n1435_p0360b01║ thức 。hữu não tha sở phạm 。bất kiến quá 。đương tác bất kiến tấn 。kiến tội
T23n1435_p0360b02║ bất hối 。đương tác bất tác tấn 。kiểm cứu ác tà kiến 。ác tà kiến bất xả
T23n1435_p0360b03║ dĩ 。đương tác bất xả ác tà kiến tấn cử 。canh hữu ngũ pháp 。ưng kiểm
T23n1435_p0360b04║ cứu 。ưng khổ thiết tác khổ thiết 。ưng y chỉ tác y chỉ 。ưng khu xuất tác
T23n1435_p0360b05║ khu xuất 。ưng hạ ý tác hạ ý 。ưng mịch tội tướng tác mịch tội tướng 。như
T23n1435_p0360b06║ thị ưu ba li 。thị danh khí thính an uý hữu tu 。vô tu nhân lai thời 。
T23n1435_p0360b07║ ưng tri khí thính 。ưng tri dữ thính 。hựu phi pháp giả bất ưng trợ 。như
T23n1435_p0360b08║ pháp giả ưng trợ 。ưu ba li 。ngã kiến tỉ khâu cử tha 。phi thật bất dĩ
T23n1435_p0360b09║ thật 。phi thời bất dĩ thời 。thô ác bất dĩ nhuyễn thiện 。hữu sân vô từ 。vô
T23n1435_p0360b10║ ích lợi bất dĩ ích lợi 。nhược tỉ khâu bất thật cử tha 。hữu thị ngũ sự 。
T23n1435_p0360b11║ ưng giáo linh sinh hối 。nhược bất thật cử tha 。vô thật hữu hối 。thị sự
T23n1435_p0360b12║ ưng trí 。phi thời bất dĩ thời 。thô ác bất dĩ nhuyễn thiện 。hữu sân vô từ 。
T23n1435_p0360b13║ vô ích bất dĩ ích lợi 。ưu ba li 。thị tỉ khâu dĩ phi thật cử tha 。
T23n1435_p0360b14║ hữu ngũ sự ưng giáo linh sinh hối 。ưu ba li 。thị danh ngũ sự bất thật
T23n1435_p0360b15║ cử tha 。ưng đoán bí phi thật cử giả 。hữu ngũ sự bất ưng hối 。phi
T23n1435_p0360b16║ thật bất dĩ thật 。phi thời bất dĩ thời 。ác bất dĩ thiện 。sân bất dĩ từ 。
T23n1435_p0360b17║ vô ích bất dĩ ích lợi 。ưu ba li 。bí phi thật cử giả 。hữu thị
T23n1435_p0360b18║ ngũ sự bất ưng hối 。ưu ba li 。ngã kiến tỉ khâu cử tha 。thật phi bất
T23n1435_p0360b19║ thật 。thời phi bất thời 。thiện phi bất thiện 。từ phi bất từ 。ích phi bất ích 。
T23n1435_p0360b20║ thị danh ngũ thật cử tỉ khâu bất sinh hối 。ưu ba li 。bí thật cử
T23n1435_p0360b21║ giả 。hữu ngũ sự ưng hối 。thị thật phi bất thật 。thời phi bất thời 。thiện phi
T23n1435_p0360b22║ bất thiện 。từ phi bất từ 。ích phi bất ích 。thị danh ngũ 。bí thật cử
T23n1435_p0360b23║ giả ưng hối 。hữu ngũ phi pháp ngữ 。phi thật bất dĩ thật 。phi thời bất dĩ
T23n1435_p0360b24║ thời 。phi thiện bất dĩ thiện 。phi từ bất dĩ từ 。phi ích bất dĩ ích 。hữu
T23n1435_p0360b25║ ngũ như pháp ngữ 。thật phi bất thật 。thời phi bất thời 。thiện phi bất thiện 。từ
T23n1435_p0360b26║ phi bất từ 。ích phi bất ích 。hữu ngũ hiềm a 。trái bất trái vấn ước sắc
T23n1435_p0360b27║ giáo 。trái giả 。hữu sở trái 。vị mạc dâm mạc thâu mạc sát sinh mạc thân tướng
T23n1435_p0360b28║ xúc mạc sát thảo mạc quá trung thực mạc ẩm tửu 。thị danh trái 。bất trái giả 。
T23n1435_p0360b29║ bất dâm bất thâu bất sát sinh bất thân tướng xúc bất sát thảo bất quá trung thực
T23n1435_p0360c01║ bất ẩm tửu 。vấn giả vấn ngôn dâm da đạo da sát sinh da thân tướng xúc
T23n1435_p0360c02║ da sát thảo da quá trung thực da ẩm tửu da 。ước sắc giả 。nhược dâm
T23n1435_p0360c03║ đoạ địa ngục ngạ quỷ súc sinh trung 。nhược thâu nhược sát sinh nhược thân tướng xúc
T23n1435_p0360c04║ sát thảo quá trung thực ẩm tửu 。sinh địa ngục ngạ quỷ súc sinh trung 。giáo giả 。
T23n1435_p0360c05║ ngôn bất ưng dâm bất ưng thâu bất ưng sát sinh bất ưng thân tướng xúc bất ưng
T23n1435_p0360c06║ sát thảo bất ưng quá trung thực bất ưng ẩm tửu 。canh hữu ngũ hiềm a 。
T23n1435_p0360c07║ trái bất trái vấn hiện tha quá kích liệt tha 。trái bất trái vấn 。như tiên thuyết 。
T23n1435_p0360c08║ hiện tha quá giả 。ngã bất dâm tha dâm 。tùy ngữ đắc đột cát la 。ngã bất
T23n1435_p0360c09║ thâu bất sát bất thân tướng xúc bất sát thảo bất quá trung thực bất ẩm tửu tha
T23n1435_p0360c10║ ẩm tửu 。tùy ngữ đắc đột cát la 。thị danh hiện tha quá 。kích liệt giả 。kích
T23n1435_p0360c11║ liệt ngôn ngã bất dâm bất thâu bất sát sinh bất thân tướng xúc bất sát thảo bất
T23n1435_p0360c12║ quá trung thực bất ẩm tửu 。thị danh kích liệt 。hữu ngũ điều phục 。khổ thiết y
T23n1435_p0360c13║ chỉ khu xuất hạ ý bất kiến tấn 。hữu ngũ cử sự 。kiến cử văn cử nghi
T23n1435_p0360c14║ cử thân phạm khẩu phạm 。phục hữu ngũ cử sự 。phạm ba la di tăng già bà
T23n1435_p0360c15║ thi sa ba dật đề ba la đề đề xá ni đột cát la 。phục hữu ngũ
T23n1435_p0360c16║ cử sự 。ác khẩu đột cát la 。thâu lan già đột cát la 。tì ni đột cát
T23n1435_p0360c17║ la 。chúng học pháp đột cát la 。uy nghi đột cát la 。trì luật giả hữu ngũ
T23n1435_p0360c18║ lợi ích 。hà đẳng ngũ 。giới thân lao cố 。vô năng giáo giả 。thuyết giới kinh
T23n1435_p0360c19║ thời vô sở úy nan 。năng đoán tha nghi 。năng lập chính pháp 。trì luật phục hữu
T23n1435_p0360c20║ ngũ lợi 。tri phạm 。tri bất phạm 。tri khinh 。tri trùng 。thiện quảng tụng giới 。trì
T23n1435_p0360c21║ luật hữu ngũ lợi 。tri xuất gia pháp 。tri yết ma 。tri uy nghi 。tri y
T23n1435_p0360c22║ chỉ 。tri chướng đạo pháp 。bất chướng đạo pháp 。hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ
T23n1435_p0360c23║ khâu bất năng diệt tránh 。phi pháp ngôn pháp 。pháp ngôn phi pháp 。phi tì ni ngôn
T23n1435_p0360c24║ tì ni 。tì ni ngôn phi tì ni 。phạm ngôn bất phạm 。thị danh ngũ sự 。thát
T23n1435_p0360c25║ lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu năng
T23n1435_p0360c26║ diệt tránh 。phi pháp ngôn phi pháp 。pháp ngôn pháp 。phi tì ni ngôn phi tì ni 。
T23n1435_p0360c27║ tì ni ngôn tì ni 。phạm ngôn phạm 。phục hữu ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu bất
T23n1435_p0360c28║ năng diệt tránh 。bất phạm ngôn phạm 。phạm ngôn bất phạm 。khinh ngôn trùng 。trùng
T23n1435_p0360c29║ ngôn khinh 。hữu tàn ngôn vô tàn 。thị danh ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu bất
T23n1435_p0361a01║ năng diệt tránh 。phục hữu ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phạm ngôn phạm 。
T23n1435_p0361a02║ bất phạm ngôn bất phạm 。khinh ngôn khinh 。trùng ngôn trùng 。tàn ngôn tàn 。thị danh
T23n1435_p0361a03║ ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu
T23n1435_p0361a04║ bất năng diệt tránh 。hữu tàn ngôn vô tàn 。vô tàn ngôn hữu tàn 。thường sở hành
T23n1435_p0361a05║ sự ngôn phi thường sở hành sự 。phi thường sở hành sự ngôn thị thường sở hành
T23n1435_p0361a06║ sự 。đấu tránh tướng ngôn 。thị danh ngũ sự bất năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。
T23n1435_p0361a07║ thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。hữu tàn ngôn hữu tàn 。vô tàn ngôn vô
T23n1435_p0361a08║ tàn 。thường sở hành sự ngôn thị thường sở hành sự 。phi thường sở hành sự ngôn
T23n1435_p0361a09║ phi thường sở hành sự 。bất đấu tránh tướng ngôn 。thị danh ngũ sự năng diệt tránh 。
T23n1435_p0361a10║ phục hữu ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。bất thông lợi tì ni 。
T23n1435_p0361a11║ bất năng phân biệt tướng tự cú nghĩa 。bất năng thiện thuyết giới 。bất năng linh hữu
T23n1435_p0361a12║ nghi giả thân cận bất năng lập chính pháp 。thị danh ngũ sự 。thát lợi trá tỉ
T23n1435_p0361a13║ khâu bất năng diệt tránh 。phục hữu ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。thông
T23n1435_p0361a14║ lợi tì ni 。năng phân biệt tướng tự cú nghĩa 。thiện thuyết giới 。năng linh hữu nghi
T23n1435_p0361a15║ giả thân cận 。năng lập chính pháp 。thị danh ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu năng
T23n1435_p0361a16║ diệt tránh 。phục hữu ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。phá giới 。phá
T23n1435_p0361a17║ kiến 。bất năng như pháp cầu diệt tránh sự 。bất năng thông kinh dữ a tì đàm
T23n1435_p0361a18║ tướng ưng 。bất năng phân biệt cú nghĩa tướng ưng 。thị danh ngũ 。thát lợi trá
T23n1435_p0361a19║ tỉ khâu bất năng diệt tránh 。phục hữu ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。
T23n1435_p0361a20║ bất phá giới 。bất phá kiến 。năng cầu diệt tránh sự 。năng thông kinh dữ a tì
T23n1435_p0361a21║ đàm tướng ưng 。năng phân biệt cú nghĩa tướng ưng 。thị danh ngũ 。thát lợi trá
T23n1435_p0361a22║ tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。
T23n1435_p0361a23║ bất năng hòa hợp chúng 。bất năng thủ nhị chúng ý 。bất năng chỉ nhị tránh 。bất
T23n1435_p0361a24║ năng đoán tội sở thụ pháp 。bất năng thứ đệ thuyết 。thị danh ngũ 。thát lợi trá
T23n1435_p0361a25║ tỉ khâu bất năng diệt tránh 。phục hữu ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt
T23n1435_p0361a26║ tránh 。năng hòa hợp chúng 。năng thủ nhị chúng ý 。năng chỉ nhị tránh 。năng đoán
T23n1435_p0361a27║ tội sở thụ kinh pháp 。năng thứ đệ thuyết 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu
T23n1435_p0361a28║ năng diệt tránh 。phục hữu ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。bất thiện
T23n1435_p0361a29║ thủ diệt tránh sự 。bất năng thiện tri tránh khởi nhân duyên 。bất năng thiện hòa tránh 。
T23n1435_p0361b01║ bất năng thiện diệt tránh 。bất năng diệt dĩ linh canh bất khởi 。thị danh ngũ thát
T23n1435_p0361b02║ lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。phục hữu ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu năng
T23n1435_p0361b03║ diệt tránh 。năng thiện thủ diệt tránh sự 。thiện tri tránh khởi nhân duyên 。năng thiện
T23n1435_p0361b04║ hòa tránh 。năng thiện diệt tránh 。diệt dĩ canh bất linh khởi 。thị danh ngũ thát lợi
T23n1435_p0361b05║ trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt
T23n1435_p0361b06║ tránh 。ái sân bố si bất năng thiện diệt tránh 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ
T23n1435_p0361b07║ khâu bất năng diệt tránh 。phục hữu ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。bất
T23n1435_p0361b08║ ái bất sân bất bố bất si năng thiện diệt tránh 。thị danh ngũ 。thát lợi trá
T23n1435_p0361b09║ tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。
T23n1435_p0361b10║ bất năng phân biệt tướng tự cú nghĩa 。bất ưng tán nhi tán 。ưng tán nhi bất
T23n1435_p0361b11║ tán 。bất ưng thanh tịnh linh thanh tịnh 。ưng thanh tịnh bất linh thanh tịnh 。bất
T23n1435_p0361b12║ ưng kính nhi kính ưng kính nhi bất kính 。thị danh ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu
T23n1435_p0361b13║ bất năng diệt tránh 。phục hữu ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。năng phân
T23n1435_p0361b14║ biệt tướng tự cú nghĩa 。bất ưng tán bất tán 。ưng tán nhi tán 。bất ưng thanh
T23n1435_p0361b15║ tịnh bất linh thanh tịnh 。ưng thanh tịnh linh thanh tịnh 。bất ưng kính bất kính 。
T23n1435_p0361b16║ ưng kính nhi kính 。thị danh ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu
T23n1435_p0361b17║ ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。bất năng thiện phân biệt cú nghĩa 。
T23n1435_p0361b18║ tăng trung thị lực nhi thuyết 。bất tùng tha khí thính tiện cử tha tội 。ư tha
T23n1435_p0361b19║ hữu hiềm 。hối quá dĩ cố hữu hiềm kiến 。hữu hiềm thuyết tha sự bất năng chỉ
T23n1435_p0361b20║ tránh 。thị danh ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。phục hữu ngũ 。thát
T23n1435_p0361b21║ lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。thiện tri phân biệt cú nghĩa 。bất thị lực thuyết 。
T23n1435_p0361b22║ khí thính nhi cử 。ư tha vô hiềm 。hối quá dĩ vô hiềm kiến năng diệt tránh 。
T23n1435_p0361b23║ thị danh ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。
T23n1435_p0361b24║ tri thực nhân hữu ngũ sự 。tiên vị sai bất ưng sai 。nhược sai ưng trí 。ái
T23n1435_p0361b25║ sân bố si bất tri đắc bất đắc 。thị danh ngũ 。tri thực nhân tiên vị
T23n1435_p0361b26║ sai 。bất ưng sai dĩ sai ưng trí phục hữu ngũ sự 。tri thực nhân 。tiên vị
T23n1435_p0361b27║ sai ưng sai 。nhược dĩ sai bất ưng trí 。vô ái vô sân vô bố vô si
T23n1435_p0361b28║ tri đắc bất đắc 。thị danh ngũ 。ưng sai tri thực nhân 。phục hữu ngũ sự 。tri
T23n1435_p0361b29║ thực nhân 。vị sai bất ưng sai 。dĩ sai bất ưng ước sắc 。ái sân bố si
T23n1435_p0361c01║ bất tri đắc bất đắc 。thị danh ngũ 。phục hữu ngũ 。tri thực nhân 。vị sai ưng
T23n1435_p0361c02║ sai 。dĩ sai ưng ước sắc 。bất ái sân bố si tri đắc bất đắc 。thị danh
T23n1435_p0361c03║ ngũ 。ưng sai tri thực nhân 。phục hữu ngũ 。bất ưng sai 。dĩ sai ưng diệt 。
T23n1435_p0361c04║ ái sân bố si bất tri đắc bất đắc 。thị danh ngũ 。phục hữu ngũ 。tri thực
T23n1435_p0361c05║ nhân 。vị sai ưng sai 。dĩ sai bất ưng diệt 。bất ái sân bố si tri đắc
T23n1435_p0361c06║ bất đắc 。thị danh ngũ 。ưng sai bất ưng diệt dã 。như thị ưng diệt 。như
T23n1435_p0361c07║ thị bất ưng diệt 。như thị ưng a 。như thị bất ưng a 。như thị ưng
T23n1435_p0361c08║ cử 。như thị bất ưng cử 。như thị ưng huỷ 。như thị bất ưng huỷ 。như
T23n1435_p0361c09║ thị mê loạn 。như thị bất mê loạn 。như thị ưng hiềm 。như thị bất ưng
T23n1435_p0361c10║ hiềm 。sinh nghi hối vô nghi hối 。hữu phạm vô phạm 。hữu sự vô sự 。hữu
T23n1435_p0361c11║ não vô não 。não tha bất não tha 。biến dị bất biến dị 。nhiệt bất nhiệt 。ái
T23n1435_p0361c12║ ngữ bất ái ngữ 。hữu tổn vô tổn 。sai hiền thánh 。hiền thánh sở tán 。
T23n1435_p0361c13║ hướng ác đạo bất hướng ác đạo 。thú địa ngục thú thiên thượng 。sinh tử cửu viễn 。
T23n1435_p0361c14║ sinh tử bất cửu viễn 。trụ sinh tử nhập nê hoàn 。như sai tri thực nhân 。thập
T23n1435_p0361c15║ tam nhân diệc như thị 。
T23n1435_p0361c16║ hữu ngũ sự tránh nan diệt 。bất cầu tăng đoán 。bất thuận phật ngữ 。bất như pháp
T23n1435_p0361c17║ bạch 。nhị chúng tránh tâm bất tức 。sở phạm bất cầu thanh tịnh 。thị danh ngũ tránh
T23n1435_p0361c18║ nan diệt 。phục hữu ngũ tránh dị diệt 。cầu tăng đoán 。thuận phật ngữ 。như pháp
T23n1435_p0361c19║ bạch 。nhị chúng tránh tâm tức 。sở phạm cầu thanh tịnh 。thị danh ngũ tránh dị diệt
T23n1435_p0361c20║ hữu ngũ sự 。bất ưng thủ tránh tránh tâm bất tức 。y thị quan thế 。y thị
T23n1435_p0361c21║ bạch y 。hữu thế lực giả 。bất y tăng 。bất y thát lợi trá tỉ khâu 。
T23n1435_p0361c22║ thị danh ngũ bất ưng thủ tránh 。hữu ngũ sự 。ưng thủ tránh 。tránh tâm tức 。bất
T23n1435_p0361c23║ thị quan thế 。bất thị bạch y 。hữu thế lực giả 。y tăng 。y thát lợi
T23n1435_p0361c24║ trá tỉ khâu 。thị danh ngũ ưng thủ tránh 。ưu ba li 。thát lợi trá tỉ khâu 。
T23n1435_p0361c25║ thủ tránh thời hữu ngũ sự 。tự quan quan tha dĩ ưng thủ tránh 。tiên lai giới
T23n1435_p0361c26║ thanh tịnh 。đa văn quảng tri kinh pháp 。tăng trung đa hữu trì tu đố lộ tì
T23n1435_p0361c27║ ni ma đa la già giả 。hữu thuyết phật pháp xứ năng thủ 。tăng trung đa
T23n1435_p0361c28║ hữu thượng tòa thát lợi trá tỉ khâu trung tòa tỉ khâu hạ tòa tỉ khâu 。nhị
T23n1435_p0361c29║ chúng hòa hợp như pháp phân biệt tăng trung đa hữu trì giới giả 。nãi chí bất
T23n1435_p0362a01║ phá tiểu giới 。y tu đa la 。thiện cầu mịch trừ diệt nhị tránh 。lợi ích an
T23n1435_p0362a02║ lạc chúng sinh 。lân mẫn thế gian sinh nhân thiên nhân duyên 。thị danh tự quan quan
T23n1435_p0362a03║ tha 。hữu ngũ sự tránh nan diệt 。cộng tránh tỉ khâu 。y thị quan 。thị bạch
T23n1435_p0362a04║ y 。thị bạch y cố não thượng tòa 。dữ bạch y y thực bất dữ pháp 。bất
T23n1435_p0362a05║ như pháp cầu tránh 。thị danh ngũ tránh nan diệt 。hữu ngũ sự tránh dị diệt 。bất
T23n1435_p0362a06║ thị quan 。bất thị bạch y 。bất não tăng 。dữ bạch y pháp bất dữ y thực 。
T23n1435_p0362a07║ như pháp cầu tránh 。thị danh ngũ tránh dị diệt 。phục hữu ngũ sự tránh nan diệt 。
T23n1435_p0362a08║ nhị chúng dĩ lực thủ tránh 。bất thiện thủ tránh 。bất thiện thủ diệt tránh sự 。
T23n1435_p0362a09║ bất thiện thủ diệt tránh nghĩa 。tránh tỉ khâu bất kính thượng tòa trung tòa hạ tòa
T23n1435_p0362a10║ tỉ khâu 。thị danh ngũ tránh nan diệt 。hữu ngũ sự tránh dị diệt 。nhị chúng bất
T23n1435_p0362a11║ dĩ lực thủ tránh 。thiện thủ tránh thiện thủ diệt tránh sự 。thiện thủ diệt tránh
T23n1435_p0362a12║ nghĩa 。tránh tỉ khâu cung kính thượng tòa thát lợi trá tỉ khâu trung tòa tỉ khâu
T23n1435_p0362a13║ hạ tòa tỉ khâu 。thị danh ngũ tránh dị diệt 。
T23n1435_p0362a14║ phục hữu ngũ sự bất ưng thủ tránh 。y thị quan 。y thị bạch y 。não
T23n1435_p0362a15║ tăng dữ bạch y y thực bất dữ pháp 。bất như pháp cầu tránh 。thị danh ngũ
T23n1435_p0362a16║ bất ưng thủ tránh 。phục hữu ngũ sự ưng thủ tránh 。bất thị quan 。bất thị
T23n1435_p0362a17║ bạch y 。bất não tăng 。dữ bạch y pháp bất dữ y thực 。như pháp cầu tránh 。
T23n1435_p0362a18║ thị danh ngũ ưng thủ tránh 。phục hữu ngũ sự bất ưng thủ tránh 。nhị chúng dĩ
T23n1435_p0362a19║ lực thủ tránh 。bất thiện thủ tránh 。bất thiện thủ diệt tránh sự 。bất thiện thủ
T23n1435_p0362a20║ diệt tránh nghĩa 。bất kính thượng tòa trung tòa hạ tòa 。thị danh ngũ bất ưng
T23n1435_p0362a21║ thủ tránh 。phục hữu ngũ sự ưng thủ tránh 。nhị chúng bất dĩ lực thủ tránh 。
T23n1435_p0362a22║ thiện thủ tránh 。thiện thủ diệt tránh sự 。thiện thủ diệt tránh nghĩa 。cung kính thượng tòa
T23n1435_p0362a23║ thát lợi trá tỉ khâu trung tòa hạ tòa tỉ khâu 。thị danh ngũ sự ưng thủ
T23n1435_p0362a24║ tránh 。phục hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。bất thiện tụng
T23n1435_p0362a25║ tì ni 。bất năng thuyết tướng tự cú nghĩa 。tránh tỉ khâu chấp sở phạm sự 。như
T23n1435_p0362a26║ câu toả nan giải bất mãn ngũ tuế y chỉ tha 。bất giải thập trực 。thị danh
T23n1435_p0362a27║ ngũ pháp 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。phục hữu ngũ pháp thành
T23n1435_p0362a28║ tựu 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。thiện tụng tì ni 。thiện năng phân
T23n1435_p0362a29║ biệt tướng tự cú nghĩa 。tịnh tỉ khâu bất chấp sở phạm 。mãn ngũ tuế bất y
T23n1435_p0362b01║ chỉ tha 。giải thập trực 。thị danh ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phật
T23n1435_p0362b02║ ngữ ưu ba li 。thát lợi trá tỉ khâu thủ tránh thời 。ưng dĩ ngũ sự quan 。
T23n1435_p0362b03║ thử trung thùy tiên lai thanh tịnh trì giới 。thùy đa văn trí tuệ thiện tụng a
T23n1435_p0362b04║ hàm 。thùy ư sư như pháp 。thùy tín phật pháp tăng 。thùy bất khinh phật giới 。thị
T23n1435_p0362b05║ danh ngũ 。thát lợi trá tỉ khâu 。ưng dĩ thử ngũ sự thiện quan tránh giả 。
T23n1435_p0362b06║ hựu ưu ba li 。hữu tránh tỉ khâu 。đáo thát lợi trá tỉ khâu biên 。cầu đoán
T23n1435_p0362b07║ tránh tướng ngôn thời 。thị thát lợi trá tỉ khâu 。dĩ thử ngũ sự quan dĩ thủ
T23n1435_p0362b08║ tránh 。thùy tiên lai trì giới thanh tịnh 。thùy đa văn tụng a hàm 。thùy hữu
T23n1435_p0362b09║ a trái sự 。tiên bất dữ thát lợi trá tỉ khâu hữu hiềm da 。năng thủ
T23n1435_p0362b10║ diệt tránh 。như phật pháp tì ni diệt 。thị danh ưu ba li hữu tránh tỉ khâu
T23n1435_p0362b11║ tướng ngôn thời 。thát lợi trá tỉ khâu dĩ ngũ sự quan 。
T23n1435_p0362b12║ thập tụng luật quyển đệ tứ thập cửu TTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*