Thập Tụng Luật – Quyển 51

Tzed Version
T23n1435_p0370c18║
T23n1435_p0370c19║
T23n1435_p0370c20║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập nhất (đệ bát tụng chi tứ )
T23n1435_p0370c21║
T23n1435_p0370c22║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0370c23║   ngũ pháp sơ
T23n1435_p0370c24║ hữu ngũ sự cố tăng dữ hạ ý 。thuyết phật quá pháp quá tăng quá giới quá 。
T23n1435_p0370c25║ tác phi uy nghi 。phục hữu ngũ sự 。tăng dữ tác hạ ý 。mạ tỉ khâu 。đạo
T23n1435_p0370c26║ thuyết tỉ khâu 。xuất tỉ khâu quá 。xứ xứ thuyết tha quá 。sứ tha bất đắc thí
T23n1435_p0370c27║ bất đắc trụ xứ 。phục hữu ngũ sự 。tăng dữ hạ ý 。mạ bạch y đạo thuyết
T23n1435_p0370c28║ bạch y xuất bạch y quá 。xứ xứ thuyết tha quá 。sứ bạch y bất đắc lợi
T23n1435_p0370c29║ thất trụ xứ 。phục hữu ngũ sự 。tăng dữ hạ ý 。tỉ khâu lưỡng thiệt đấu tha 。
T23n1435_p0371a01║ dĩ tỉ khâu hướng tỉ khâu lưỡng thiệt 。dĩ bạch y hướng bạch y lưỡng thiệt 。dĩ
T23n1435_p0371a02║ tỉ khâu hướng bạch y lưỡng thiệt 。dĩ bạch y hướng tỉ khâu lưỡng thiệt 。tác thế
T23n1435_p0371a03║ gian pháp mạ hữu ngũ sự 。hình tướng sinh chủng tác phạm bệnh 。phục hữu ngũ sự 。
T23n1435_p0371a04║ hình tướng sinh tướng tác đa phiền não tác thế gian pháp mạ 。hữu ngũ chủng bì
T23n1435_p0371a05║ bất ưng súc 。sư tử bì hổ bì báo bì thát bì li bì 。hữu ngũ
T23n1435_p0371a06║ chủng bì bất ưng súc 。tượng bì mã bì cẩu bì dã can bì hắc lộc bì 。
T23n1435_p0371a07║ hữu ngũ chủng phẩn tảo y 。bất ưng súc 。hoả thiêu y ngưu tước y thử đạm
T23n1435_p0371a08║ y sơ giá y sản y 。hữu ngũ sự 。lão tỉ khâu ngữ bất ưng thụ 。
T23n1435_p0371a09║ vô nghĩa ngữ 。phi pháp ngữ 。phi tì ni ngữ 。vô lân mẫn ngữ 。phi giáo sắc
T23n1435_p0371a10║ ngữ 。hữu ngũ 。tự thuyết a la hán 。như tiên thuyết 。phật ngữ ưu ba li 。
T23n1435_p0371a11║ tỉ khâu dục nhập tăng 。ưng trụ ngũ pháp trung 。như tiên thuyết 。hữu ngũ sự 。phạm
T23n1435_p0371a12║ tăng già bà thi sa 。như tiên thuyết 。hữu ngũ xứ phân 。giới xứ phân 。thí xứ
T23n1435_p0371a13║ phân đạo kính hành xứ phân 。giới xứ phân 。kiến xứ phân 。hữu ngũ thuần sắc
T23n1435_p0371a14║ bất ưng súc 。thuần xích thuần thanh thuần uất kim sắc thuần hoàng lam sắc thuần mạn
T23n1435_p0371a15║ đề sá sắc 。hữu ngũ chủng đại sắc bất ưng súc 。khung già sắc kiềm xà sắc
T23n1435_p0371a16║ lô da na sắc tha lê đa sắc a lê đà la sắc 。hữu ngũ sự 。thát
T23n1435_p0371a17║ lợi sá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。bất kiến ngôn kiến 。bất văn ngôn văn 。bất
T23n1435_p0371a18║ ức ngôn ức 。bất tri ngôn tri 。phi pháp ngôn pháp 。thị danh ngũ sự thát lợi
T23n1435_p0371a19║ trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu năng
T23n1435_p0371a20║ diệt tránh 。kiến ngôn kiến 。văn ngôn văn 。ức ngôn ức 。tri ngôn tri 。pháp ngôn
T23n1435_p0371a21║ pháp 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。thát
T23n1435_p0371a22║ lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。tùy ái sân bố si phi pháp ngôn pháp 。
T23n1435_p0371a23║ thị danh ngũ sự thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。
T23n1435_p0371a24║ thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。bất tùy ái sân bố si pháp ngôn pháp 。
T23n1435_p0371a25║ thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。thát lợi
T23n1435_p0371a26║ trá tỉ khâu hữu phạm 。bất kiến ngôn kiến 。bất văn ngôn văn 。bất ức ngôn ức 。
T23n1435_p0371a27║ bất tri ngôn tri 。phi pháp ngôn pháp 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu hữu
T23n1435_p0371a28║ phạm 。hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu vô phạm 。kiến ngôn kiến 。văn ngôn
T23n1435_p0371a29║ văn 。ức ngôn ức 。tri ngôn tri 。pháp ngôn pháp 。thị danh ngũ sự thát lợi trá
T23n1435_p0371b01║ tỉ khâu vô phạm 。phục hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu hữu phạm 。tùy ái
T23n1435_p0371b02║ tùy sân tùy bố tùy si phi pháp ngôn pháp 。thị danh ngũ sự thát lợi trá
T23n1435_p0371b03║ tỉ khâu hữu phạm 。phục hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu vô phạm 。bất tùy
T23n1435_p0371b04║ ái sân bố si pháp ngôn pháp 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu vô phạm 。
T23n1435_p0371b05║ hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt tránh 。bất thiện tri tránh 。bất
T23n1435_p0371b06║ thiện tri tránh trụ xứ 。bất thiện phân biệt tránh 。bất tri diệt tránh nhân duyên 。bất
T23n1435_p0371b07║ thiện tri diệt tránh dĩ canh khởi nhân duyên 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu
T23n1435_p0371b08║ bất năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。thiện
T23n1435_p0371b09║ tri tránh 。thiện tri tránh trụ xứ 。thiện phân biệt tránh 。thiện tri diệt tránh nhân duyên 。
T23n1435_p0371b10║ thiện tri diệt tránh dĩ canh bất phục khởi nhân duyên 。thị danh ngũ thát lợi trá
T23n1435_p0371b11║ tỉ khâu năng diệt tránh 。phục hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu bất năng diệt
T23n1435_p0371b12║ tránh 。bất thiện tri tu đa la 。bất thiện tri tì ni 。bất thiện tri tránh bất
T23n1435_p0371b13║ thiện tri tránh trụ xứ 。bất thiện phân biệt tránh 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ
T23n1435_p0371b14║ khâu bất năng diệt tránh 。hữu ngũ sự 。thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。thiện
T23n1435_p0371b15║ tu đa la 。thiện tì ni 。thiện tri tránh 。thiện tri tránh trụ xứ 。thiện phân biệt
T23n1435_p0371b16║ tránh 。thị danh ngũ thát lợi trá tỉ khâu năng diệt tránh 。hữu ngũ sự 。ngũ tuế
T23n1435_p0371b17║ tỉ khâu bất y chỉ tha 。tri phạm tri bất phạm tri khinh tri trùng quảng thông
T23n1435_p0371b18║ lợi giới 。thị danh ngũ 。ngũ tuế tỉ khâu bất y chỉ tha 。hữu ngũ đồng ý
T23n1435_p0371b19║ thủ 。nhược thân hậu nhược hoạt tại nhược hiện tiền 。nhược thủ dĩ đương ngữ linh tri 。
T23n1435_p0371b20║ thủ dĩ bỉ tất hoan hỉ 。thị danh ngũ đồng ý thủ 。hữu ngũ sự cố 。như
T23n1435_p0371b21║ lai án hành chư phòng xá 。vi đoán tỉ khâu tục ngữ cố 。dĩ sàng ngoạ cụ
T23n1435_p0371b22║ bất liệu lí giả vi liệu lí cố 。dĩ liệu lí hảo an ẩn cố 。khán bệnh
T23n1435_p0371b23║ tỉ khâu cố 。vị chế giới dục chế cố 。thị danh ngũ sự như lai án hành
T23n1435_p0371b24║ phòng xá 。hữu ngũ sự 。như lai tri nhi cố vấn 。vi khởi nhân duyên cố 。vi
T23n1435_p0371b25║ chế giới cố 。vi phân biệt nghĩa cú cố 。dữ tu đa la văn cú tướng tự
T23n1435_p0371b26║ cố 。vi hậu chúng sinh linh tự giải cố 。thị danh ngũ sự như lai tri nhi
T23n1435_p0371b27║ cố vấn 。kinh hành hữu ngũ lợi ích 。tiễu kiện hữu lực bất bệnh tiêu thực ý
T23n1435_p0371b28║ đắc kiên cố 。thị danh kinh hành ngũ lợi 。phục hữu kinh hành ngũ lợi ích 。năng
T23n1435_p0371b29║ hành cố 。giải lao cố 。trừ phong cố 。tiêu lãnh nhiệt bệnh cố 。ý đắc kiên
T23n1435_p0371c01║ cố 。thị danh kinh hành ngũ lợi 。hữu ngũ phi pháp phát lộ 。hướng biệt trụ
T23n1435_p0371c02║ nhân 。bất cộng trụ nhân 。vị thụ đại giới chúng 。vô tàn sự 。bất kiến thị sự
T23n1435_p0371c03║ phát lộ 。thị danh ngũ phi pháp phát lộ 。hữu ngũ như pháp phát lộ 。bất hướng
T23n1435_p0371c04║ biệt trụ nhân 。bất hướng bất cộng trụ nhân 。bất hướng vị thụ đại giới chúng 。dĩ
T23n1435_p0371c05║ hữu tàn sự 。kiến thị sự phát lộ 。thị danh ngũ sự như pháp phát lộ 。hữu
T23n1435_p0371c06║ ngũ sự 。phi pháp tác khổ thiết yết ma 。phi pháp phi tì ni 。ưng già ưng
T23n1435_p0371c07║ trí 。vô sự bất hiện tiền tác 。vô cử giả bất linh tha ức bất tam vấn
T23n1435_p0371c08║ tác 。thị danh ngũ sự tác phi pháp khổ thiết yết ma 。hữu ngũ như pháp tác
T23n1435_p0371c09║ khổ thiết yết ma 。thị pháp thị tì ni 。bất ưng già bất ưng trí 。hữu sự
T23n1435_p0371c10║ hiện tiền tác 。hữu cử giả linh tha ức niệm 。tam vấn tác 。thị danh ngũ như
T23n1435_p0371c11║ pháp dữ khổ thiết yết ma 。hữu ngũ sự 。danh thiện hảo thát lợi trá tỉ
T23n1435_p0371c12║ khâu 。kiến ngôn kiến 。văn ngôn văn 。ức ngôn ức 。tri ngôn tri 。pháp ngôn pháp 。
T23n1435_p0371c13║ thị danh ngũ thiện hảo thát lợi trá tỉ khâu 。hữu ngũ sự 。danh hảo thát lợi
T23n1435_p0371c14║ trá tỉ khâu 。bất tùy ái sân bố si pháp ngôn pháp 。thị danh ngũ hảo thát
T23n1435_p0371c15║ lợi trá tỉ khâu 。hữu ngũ sự 。danh hảo thát lợi trá tỉ khâu 。thiện phân biệt
T23n1435_p0371c16║ thủ sự 。vô quá giả bất thuyết hữu quá 。hữu quá giả thuyết quá 。bất thanh
T23n1435_p0371c17║ tịnh biên sinh bất thanh tịnh 。thanh tịnh biên sinh thanh tịnh 。pháp ngôn pháp 。thị danh
T23n1435_p0371c18║ ngũ hảo thát lợi trá tỉ khâu 。hữu ngũ sự 。danh hảo thát lợi trá tỉ khâu 。
T23n1435_p0371c19║ thiện phân biệt sự bất thị lực 。tăng trung đoán sự 。đắc thính dĩ cử tha sự 。
T23n1435_p0371c20║ vô thiên tư thụ hối quá 。vô thiên tư kiến tha quá 。vô thiên tư thuyết tha
T23n1435_p0371c21║ quá 。pháp ngôn pháp 。thị danh ngũ hảo thát lợi trá tỉ khâu 。hữu ngũ sự 。danh
T23n1435_p0371c22║ hảo thát lợi trá tỉ khâu 。thiện thủ tránh 。thiện tri tránh xứ 。thiện phân biệt tránh 。
T23n1435_p0371c23║ thiện tri tránh diệt dĩ canh bất khởi 。pháp ngôn pháp 。thị danh ngũ hảo thát lợi
T23n1435_p0371c24║ trá tỉ khâu 。hữu ngũ sự 。danh hảo thát lợi trá tỉ khâu 。thiện tri tu đa
T23n1435_p0371c25║ la 。thiện tri tì ni 。thiện tri tránh 。thiện tri tránh xứ 。pháp ngôn pháp 。thị
T23n1435_p0371c26║ danh ngũ hảo thát lợi trá tỉ khâu 。phục hữu ngũ sự 。danh hảo thát lợi trá
T23n1435_p0371c27║ tỉ khâu 。thụ giới mãn thập tuế nhược quá thập tuế 。nhược trì giới nhược đa văn 。
T23n1435_p0371c28║ thiện như pháp đoán tự nghi tha nghi 。thiện năng đoán tự tha ác tà kiến 。thị
T23n1435_p0371c29║ danh ngũ hảo thát lợi trá tỉ khâu 。hữu ngũ sự 。danh hảo thát lợi trá tỉ
T23n1435_p0372a01║ khâu 。thiện năng linh tha trụ giới 。thiện giáo tì ni a tì đàm 。đệ tử nhược
T23n1435_p0372a02║ nhập tha phương bất lạc năng tương lai 。năng khán bệnh giáo tha khán 。thị danh ngũ
T23n1435_p0372a03║ hảo thát lợi trá tỉ khâu 。hữu ngũ sự 。danh hảo thát lợi trá tỉ khâu 。năng
T23n1435_p0372a04║ linh tha hữu tín hữu trì giới hữu đa văn hữu thí hữu trí 。thị danh ngũ
T23n1435_p0372a05║ hảo thát lợi trá tỉ khâu 。phục hữu ngũ sự 。danh hảo thát lợi trá tỉ khâu 。
T23n1435_p0372a06║ nhược tự trụ vô học giới vô học định vô học 。trí vô học giải thoát giải
T23n1435_p0372a07║ thoát tri kiến 。diệc năng linh tha trụ vô học giới định tuệ giải thoát giải thoát
T23n1435_p0372a08║ tri kiến 。thị danh ngũ hảo thát lợi trá tỉ khâu 。phục hữu ngũ sự 。danh hảo
T23n1435_p0372a09║ thát lợi trá tỉ khâu 。tri phạm tri bất phạm tri khinh tri trùng quảng thông lợi
T23n1435_p0372a10║ giới 。thị danh ngũ hảo thát lợi trá tỉ khâu 。hữu ngũ sự 。danh hảo thát lợi
T23n1435_p0372a11║ trá tỉ khâu 。tri xuất gia tri yết ma tri giáo thụ tri y chỉ tri chướng
T23n1435_p0372a12║ đạo bất chướng đạo 。thị danh ngũ hảo thát lợi trá tỉ khâu (ngũ pháp cánh )。
T23n1435_p0372a13║   lục pháp như tiên thuyết
T23n1435_p0372a14║   thất pháp như tiên thuyết
T23n1435_p0372a15║   bát pháp sơ
T23n1435_p0372a16║ bất ưng súc bát chủng bát 。kim bát ngân bát lưu li bát phả lê bát đồng
T23n1435_p0372a17║ bát bạch lạp bát mộc bát thạch bát 。thị danh bát chủng bát bất ưng súc 。dư
T23n1435_p0372a18║ như tiên thuyết 。
T23n1435_p0372a19║   cửu pháp sơ
T23n1435_p0372a20║ phật ngữ ưu ba li 。nhất tỉ khâu bất năng phá tăng 。nhị tam tứ nãi chí
T23n1435_p0372a21║ cửu tỉ khâu thanh tịnh đồng kiến giả năng phá 。nhất tỉ khâu ni nhất thức xoa
T23n1435_p0372a22║ ma ni nhất sa di nhất sa di ni nhất xuất gia nhất xuất gia ni bất năng
T23n1435_p0372a23║ phá tăng 。nhị tam tứ nãi chí cửu diệc bất năng phá 。ưu ba li 。nhược
T23n1435_p0372a24║ hữu cửu tỉ khâu thanh tịnh đồng kiến giả năng phá tăng 。hữu cửu phạm 。phạm ba
T23n1435_p0372a25║ la di phạm tăng già bà thi sa 。phạm ba dật đề 。phạm ba la đề đề
T23n1435_p0372a26║ xá ni 。phạm đột cát la 。phạm ác khẩu đột cát la 。phạm thâu lan già đột
T23n1435_p0372a27║ cát la 。phạm tì ni đột cát la 。phạm uy nghi đột cát la 。thị danh cửu
T23n1435_p0372a28║ phạm hữu cửu thối 。giới thối kiến thối mệnh thối 。uy nghi thối tự thối tha thối 。
T23n1435_p0372a29║ tri thức thối tư sinh vật thối sinh tử thối 。thị danh cửu thối 。hữu cửu bất
T23n1435_p0372b01║ thối 。giới bất thối kiến bất thối mệnh bất thối 。uy nghi bất thối tự bất thối
T23n1435_p0372b02║ tha bất thối 。tri thức bất thối tư sinh vật bất thối sinh tử bất thối 。thị
T23n1435_p0372b03║ danh cửu bất thối 。phật ngữ ưu ba li 。thát lợi trá tỉ khâu nhược đoán tránh
T23n1435_p0372b04║ thời 。ưng dĩ cửu sự 。quan ngôn giả 。quan tránh giả 。quan uy nghi 。quan lai
T23n1435_p0372b05║ vãng xứ 。quan thân lí 。quan tri thức 。quan thân khẩu hành 。quan tiên lai 。quan
T23n1435_p0372b06║ vân hà tướng ngôn 。ưng thính tha ngữ ưng tùng tha văn 。thị danh cửu ưng quan
T23n1435_p0372b07║ ngôn giả tránh giả 。hà đẳng cửu sự quan bỉ ngôn giả 。quan đấu bất đấu 。
T23n1435_p0372b08║ quan tránh bất tránh 。quan tướng trì bất tướng trì 。quan tướng ngôn bất tướng ngôn 。quan
T23n1435_p0372b09║ phạm giới 。quan phạm kiến 。quan phạm mệnh 。quan ngôn ngữ 。quan tùng tha văn 。thị
T23n1435_p0372b10║ danh cửu ưng quan 。bỉ ngôn giả 。nhĩ thời trường lão ưu ba li 。vãng đáo phật
T23n1435_p0372b11║ sở đầu diện tác lễ tại nhất diện lập 。thiện tai thế tôn 。nguyện lược thuyết pháp 。
T23n1435_p0372b12║ linh ngã tri thị pháp thị tì ni thị phật giáo 。phật ngữ ưu ba li 。nhược
T23n1435_p0372b13║ pháp tùy dục bất tùy vô dục 。tùy sân bất tùy vô sân 。tùy tật đố bất
T23n1435_p0372b14║ tùy vô tật đố 。tùy vãng lai bất tùy bất vãng lai 。tùy tăng trường bất tùy
T23n1435_p0372b15║ bất tăng trường 。tùy đấu bất tùy vô đấu 。tùy tránh bất tùy vô tránh 。tùy tướng
T23n1435_p0372b16║ trì bất tùy bất tướng trì 。tùy tướng ngôn bất tùy bất tướng ngôn 。ưu bà li 。
T23n1435_p0372b17║ nhữ định tri thị phi pháp phi tì ni phi phật giáo 。ưu bà li 。nhược pháp
T23n1435_p0372b18║ tùy vô dục bất tùy dục 。tùy vô sân bất tùy sân 。tùy vô tật đố bất
T23n1435_p0372b19║ tùy tật đố 。tùy bất vãng lai bất tùy vãng lai 。tùy bất tăng trường bất tùy
T23n1435_p0372b20║ tăng trường 。tùy bất đấu bất tùy đấu 。tùy bất tránh bất tùy tránh 。tùy bất tướng
T23n1435_p0372b21║ trì bất tùy tướng trì 。tùy bất tướng ngôn bất tùy tướng ngôn 。nhữ định tri thị
T23n1435_p0372b22║ pháp thị tỉ ni thị phật giáo 。
T23n1435_p0372b23║ nhĩ thời trường lão a na luật 。vãng đáo phật sở đầu diện tác lễ tại nhất
T23n1435_p0372b24║ diện toạ 。bạch phật ngôn 。thiện tai thế tôn 。nguyện lược thuyết pháp 。linh ngã tri thị
T23n1435_p0372b25║ pháp thị tỉ ni thị phật giáo 。phật ngữ a na luật 。nhược pháp tùy tham bất
T23n1435_p0372b26║ tùy vô tham 。tùy vô áp bất tùy áp 。tùy đa dục bất tùy thiểu dục 。tùy
T23n1435_p0372b27║ bất tri túc bất tùy tri túc 。tùy nan mãn bất tùy dị mãn 。tùy phóng dật
T23n1435_p0372b28║ bất tùy bất phóng dật 。tùy phi pháp bất tùy pháp 。tùy bội pháp bất tùy bất
T23n1435_p0372b29║ bội pháp 。tùy thế tục ngữ bất tùy tì ni ngữ 。phật ngữ a na luật 。nhữ
T23n1435_p0372c01║ định tri thị phi pháp phi tì ni phi phật giáo 。a na luật 。nhược pháp tùy
T23n1435_p0372c02║ vô tham bất tùy tham 。tùy áp bất tùy vô áp 。tùy thiểu dục bất tùy đa
T23n1435_p0372c03║ dục 。tùy tri túc bất tùy bất tri túc 。tùy dị mãn bất tùy nan mãn 。tùy
T23n1435_p0372c04║ bất phóng dật bất tùy phóng dật 。tùy pháp bất tùy phi pháp 。tùy thuận pháp bất
T23n1435_p0372c05║ tùy bội pháp 。tùy tỉ ni ngữ bất tùy tục ngữ 。nhữ định tri thị pháp thị
T23n1435_p0372c06║ tì ni thị phật giáo 。như trường lão ưu ba li sở vấn 。đại ái đạo diệc
T23n1435_p0372c07║ như thị vấn 。như trường lão a na luật sở vấn 。sấu cù đàm di diệc như
T23n1435_p0372c08║ thị vấn 。hữu cửu y chỉ 。nhược thiện nam tử y chỉ tín tâm 。xả bất thiện
T23n1435_p0372c09║ thủ thiện giả 。thị danh xả bất thiện thủ thiện 。giới văn thí trí diệc nhĩ 。thị
T23n1435_p0372c10║ danh thiện nam tử y chỉ tín tâm xả bất thiện thủ thiện 。thị nhân trụ thị
T23n1435_p0372c11║ ngũ pháp dĩ 。ưng canh chứng tứ pháp 。pháp nhẫn tùy nhẫn lạc nhẫn khí xả nhẫn 。
T23n1435_p0372c12║ thị danh cửu y chỉ 。hữu ngoại đạo 。danh bà a thụ hòa 。vãng đáo phật sở
T23n1435_p0372c13║ vấn tấn tại nhất diện toạ dĩ bạch phật ngôn 。cù đàm 。tiên tại ưu lâu tần
T23n1435_p0372c14║ lễ quốc ni liên thiền hà biên 。tại nhất ca hòa la thụ hạ 。đắc a nậu
T23n1435_p0372c15║ đa la tam miệu tam bồ đề 。bất cửu ngã thời bỉ xứ tùng cù đàm văn 。
T23n1435_p0372c16║ lậu tận a la hán 。bất hoàn sinh tử bất tác ngũ sự 。bất cố sát sinh
T23n1435_p0372c17║ bất đạo bất dâm bất cố vọng ngữ bất ẩm tửu 。ngã tùng cù đàm văn thuyết
T23n1435_p0372c18║ thị ngữ 。tức tiện tín thụ 。phật ngôn 。ngã tiên dĩ thuyết kim diệc phục thuyết 。lậu
T23n1435_p0372c19║ tận a la hán 。bất hoàn sinh tử bất tác cửu sự 。bất cố sát sinh bất
T23n1435_p0372c20║ đạo bất dâm bất cố vọng ngữ bất ẩm tửu bất tùy ái sân bố si 。thị
T23n1435_p0372c21║ danh cửu sự 。hữu ngoại đạo 。danh sa đà 。vãng đáo phật sở vấn tấn 。tại nhất
T23n1435_p0372c22║ diện toạ dĩ bạch phật ngôn 。cù đàm 。tiên tại ưu lâu tần loa quốc ni liên
T23n1435_p0372c23║ thiền hà biên 。tại nhất ca hòa la thụ hạ 。đắc a nậu đa la tam miệu
T23n1435_p0372c24║ tam bồ đề 。bất cửu ngã thời bỉ xứ tùng cù đàm văn 。lậu tận a la
T23n1435_p0372c25║ hán 。bất hoàn sinh tử bất tác ngũ sự 。bất cố sát sinh bất đạo bất dâm
T23n1435_p0372c26║ bất cố vọng ngữ bất ẩm tửu 。ngã tùng cù đàm văn thuyết thị ngữ 。tức tiện
T23n1435_p0372c27║ tín thụ 。phật ngôn 。ngã tiên dĩ thuyết kim diệc phục thuyết 。lậu tận a la hán 。
T23n1435_p0372c28║ bất hoàn sinh tử bất tác cửu sự 。bất cố sát sinh 。bất đạo bất dâm 。bất
T23n1435_p0372c29║ cố vọng ngữ 。bất ẩm tửu 。bất lai hoàn 。bất khởi tà kiến 。kiến thường pháp 。
T23n1435_p0373a01║ quan sinh tử vô thường 。thị danh cửu sự 。hữu cửu não 。vô lợi vô ích 。não
T23n1435_p0373a02║ ngã bất an ẩn ngã 。dư như tiên thuyết (cửu pháp cánh )。
T23n1435_p0373a03║   thập pháp sơ
T23n1435_p0373a04║ hữu thập lợi 。nhiếp tăng cố 。tăng nhất tâm cố 。tăng an lạc hành cố 。chiết
T23n1435_p0373a05║ phục cao tâm cố 。bất tín giả linh đắc tín cố 。dĩ tín giả linh tăng trường
T23n1435_p0373a06║ cố 。tàm quý giả linh đắc an lạc cố 。già kim thế não lậu cố 。đoán hậu
T23n1435_p0373a07║ thế lậu cố 。phật pháp cửu trụ cố 。thị danh thập lợi 。hữu thập ngữ 。tùy tu
T23n1435_p0373a08║ đa la ngữ tì ni ngữ a tì đàm ngữ 。hòa thượng ngữ a xà lê ngữ 。
T23n1435_p0373a09║ giới ngữ y ngữ bát ngữ thực ngữ dược ngữ 。thị danh thập ngữ 。hữu thập nguyện 。
T23n1435_p0373a10║ tu đa la nguyện tì ni nguyện a tì đàm nguyện 。hòa thượng nguyện a xà lê
T23n1435_p0373a11║ nguyện 。giới nguyện y nguyện bát nguyện thực nguyện dược nguyện 。thị danh thập nguyện 。hữu thập
T23n1435_p0373a12║ yết ma 。bạch yết ma 。bạch nhị yết ma 。bạch tứ yết ma 。tăng yết ma 。
T23n1435_p0373a13║ thát lại trá tỉ khâu yết ma 。giới yết ma 。phi pháp yết ma 。như pháp
T23n1435_p0373a14║ yết ma 。biệt chúng yết ma 。hòa hợp chúng yết ma 。thị danh thập yết ma 。hữu
T23n1435_p0373a15║ thập trị 。khổ thiết 。y chỉ 。khu xuất 。hạ ý 。bất kiến tấn 。bất tác tấn 。
T23n1435_p0373a16║ ác tà bất trừ tấn 。biệt trụ 。ma na đoá 。bản nhật trị 。thị danh thập
T23n1435_p0373a17║ trị 。hữu thập phạt 。khổ thiết y chỉ khu xuất hạ ý 。bất kiến tấn bất tác
T23n1435_p0373a18║ tấn 。ác tà bất trừ tấn 。biệt trụ ma na đoá bản nhật trị 。thị danh thập
T23n1435_p0373a19║ phạt hữu thập già thụ giới pháp 。sát phụ sát mẫu 。sát a la hán 。xuất phật
T23n1435_p0373a20║ thân huyết 。bản phạm trùng tội 。tặc trụ tỉ khâu 。bản bạch y 。bất năng nam 。
T23n1435_p0373a21║ ô tỉ khâu ni 。việt tế nhân 。thị danh thập già thụ giới pháp 。hữu thập nan 。
T23n1435_p0373a22║ vương nan tặc nan hoả nan thuỷ nan ác thú nan long nan nhân nan 。phi nhân
T23n1435_p0373a23║ nan mệnh nan phạm hành nan 。thị danh thập nan 。hữu thập phi tì ni 。vị thập
T23n1435_p0373a24║ bất thiện nghiệp 。hữu thập tì ni 。vị thập thiện nghiệp 。phục hữu thập phi tì ni 。
T23n1435_p0373a25║ vị thập tà 。hữu thập tì ni 。vị vô học thập chân 。hữu thập vô chí 。
T23n1435_p0373a26║ biệt trụ giả 。biệt trụ cánh giả 。hành ma na đoá 。hành ma na đoá cánh 。khổ
T23n1435_p0373a27║ thiết y chỉ 。khu xuất hạ ý 。bất kiến tấn bất tác tấn 。thị danh thập vô
T23n1435_p0373a28║ chí 。hữu thập phi pháp già thuyết giới 。phi ba la di 。bất xuất ba la di
T23n1435_p0373a29║ sự 。bất khinh a tăng 。bất xuất khinh a tăng sự 。bất xả giới 。bất xuất xả
T23n1435_p0373b01║ giới sự 。tùy thuận như pháp tăng sự 。bất phá giới bất phá kiến bất phá uy
T23n1435_p0373b02║ nghi 。bất kiến bất văn bất nghi 。thị danh thập phi pháp già thuyết giới 。hà đẳng
T23n1435_p0373b03║ thập như pháp già thuyết giới 。phạm ba la di 。xuất ba la di sự 。khinh
T23n1435_p0373b04║ a tăng 。xuất khinh a tăng sự 。xả giới 。xuất xả giới sự 。bất tùy thuận như
T23n1435_p0373b05║ pháp tăng sự 。phá giới phá kiến phá uy nghi 。kiến văn nghi 。thị danh thập như
T23n1435_p0373b06║ pháp già thuyết giới 。
T23n1435_p0373b07║ nhĩ thời phật tại bà già na lê bàn quốc 。thị trung hữu nhất ưu bà tắc 。
T23n1435_p0373b08║ hữu tín lạc tâm 。tạo nhất phòng xá 。biệt thí trường lão la vân 。như tiên thuyết 。
T23n1435_p0373b09║ hữu thập lợi cố như lai kế giới 。nhiếp tăng cố 。tăng nhất tâm cố 。tăng an
T23n1435_p0373b10║ lạc trụ cố 。chiết phục cao tâm cố 。bất tín giả linh tín cố 。dĩ tín
T23n1435_p0373b11║ giả linh tăng trường cố 。tàm quý giả đắc an ẩn trụ cố 。già kim thế não
T23n1435_p0373b12║ lậu cố 。đoán hậu thế lậu cố 。phật pháp cửu trụ cố 。như lai chế giới chế
T23n1435_p0373b13║ tu đa la chế tì ni chế a tì đàm 。tụng tu đa la tụng tì ni
T23n1435_p0373b14║ tụng a tì đàm 。trì tu đa la trì tì ni trì a tì đàm 。trì tu
T23n1435_p0373b15║ đa la giả 。trì tì ni giả 。trì a tì đàm giả 。nhiếp tu đa la 。nhiếp
T23n1435_p0373b16║ tì ni 。nhiếp a tì đàm 。hòa thượng a xà lê 。cộng hành đệ tử cận
T23n1435_p0373b17║ hành đệ tử sa di 。giáo uy nghi tì ni 。thuyết tì ni giả 。ba la đề
T23n1435_p0373b18║ mộc xoa 。thuyết ba la đề mộc xoa giả 。già ba la đề mộc xoa 。già ba
T23n1435_p0373b19║ la đề mộc xoa giả 。thụ tự tứ 。thụ tự tứ giả 。già thụ tự tứ 。già
T23n1435_p0373b20║ thụ tự tứ giả 。dữ dục 。dữ dục giả thụ dục 。thụ dục giả trì dục 。trì
T23n1435_p0373b21║ dục giả thuyết dục 。thuyết dục giả thủ dục 。thủ dục giả dữ thanh tịnh 。dữ thanh
T23n1435_p0373b22║ tịnh giả thụ thanh tịnh 。thụ thanh tịnh giả trì thanh tịnh 。trì thanh tịnh giả thuyết
T23n1435_p0373b23║ thanh tịnh 。thuyết thanh tịnh giả thủ thanh tịnh 。thủ thanh tịnh giả dữ dục thanh tịnh 。
T23n1435_p0373b24║ dữ dục thanh tịnh giả thụ dục thanh tịnh 。thụ dục thanh tịnh giả trì dục thanh
T23n1435_p0373b25║ tịnh 。trì dục thanh tịnh giả thuyết dục thanh tịnh 。thuyết dục thanh tịnh giả thủ dục
T23n1435_p0373b26║ thanh tịnh 。thủ dục thanh tịnh giả dữ tự tứ 。dữ tự tứ giả thụ tự tứ 。
T23n1435_p0373b27║ thụ tự tứ giả trì tự tứ 。trì tự tứ giả thuyết tự tứ 。thuyết tự tứ
T23n1435_p0373b28║ giả thủ tự tứ 。thủ tự tứ giả y chỉ 。y chỉ giả dữ y chỉ dữ
T23n1435_p0373b29║ y chỉ giả thụ y chỉ 。thụ y chỉ giả xả y chỉ 。xả y chỉ giả
T23n1435_p0373c01║ chiết phục khu xuất 。đồng ý hối quá 。thụ hối quá giả 。bạch yết ma 。bạch nhị
T23n1435_p0373c02║ yết ma 。bạch tứ yết ma 。khổ thiết yết ma 。y chỉ yết ma 。khu xuất yết
T23n1435_p0373c03║ ma 。hạ ý yết ma 。bất kiến tấn bất tác tấn 。ác tà bất trừ tấn 。biệt
T23n1435_p0373c04║ trụ ma na đoá bản nhật trị 。xuất tội mịch tội tướng 。cử tha linh ức niệm
T23n1435_p0373c05║ cộng yếu yết ma 。ki hệ yết ma 。khí thính yết ma 。thính bạch yết ma 。
T23n1435_p0373c06║ bất điều phục giả linh điều phục 。giai dĩ thập lợi cố (thập pháp cánh )。
T23n1435_p0373c07║   tăng thập nhất tướng sơ
T23n1435_p0373c08║ hữu sở phạm sự 。ưng ngôn bạch ưng ngôn bất bạch 。đáp ngôn 。phạm ưng ngôn bạch 。
T23n1435_p0373c09║ hựu phạm 。ưng ngôn sắc ưng ngôn phi sắc 。đáp ngôn 。phạm ưng ngôn sắc 。hựu
T23n1435_p0373c10║ phạm 。ưng ngôn khả kiến bất khả kiến 。đáp ngôn 。ưng ngôn khả kiến 。hựu phạm 。
T23n1435_p0373c11║ ưng ngôn căn số phi căn số 。đáp ngôn 。ưng ngôn căn số 。hựu phạm 。ưng ngôn
T23n1435_p0373c12║ hữu lậu phi lậu 。đáp ngôn ưng ngôn hữu lậu hựu phạm 。ưng ngôn 。hữu vi vô
T23n1435_p0373c13║ vi 。đáp ngôn 。ưng ngôn hữu vi 。hựu phạm 。ưng ngôn thế gian xuất thế gian 。
T23n1435_p0373c14║ đáp ngôn 。ưng ngôn thế gian 。hựu phạm 。ưng ngôn âm nhiếp phi âm nhiếp đáp
T23n1435_p0373c15║ ngôn 。ưng ngôn âm nhiếp 。hựu phạm 。ưng ngôn giới nhiếp phi giới nhiếp 。đáp ngôn 。ưng
T23n1435_p0373c16║ ngôn giới nhiếp 。hựu phạm 。ưng ngôn thụ bất thụ 。đáp ngôn 。ưng ngôn thụ 。hựu
T23n1435_p0373c17║ phạm 。ưng ngôn tứ đại tạo 。phi tứ đại tạo 。đáp ngôn 。tứ đại tạo 。hựu
T23n1435_p0373c18║ phạm 。ưng ngôn tưởng phi tưởng 。đáp ngôn 。ưng ngôn tưởng 。hựu phạm ưng ngôn loạn tâm
T23n1435_p0373c19║ phi loạn tâm 。đáp ngôn 。ưng ngôn loạn tâm 。hựu phạm 。ưng ngôn nhiễm bất nhiễm 。
T23n1435_p0373c20║ đáp ngôn 。hữu nhiễm hữu bất nhiễm 。nhiễm giả cố phạm 。phật kế giới 。bất nhiễm giả
T23n1435_p0373c21║ bất cố phạm giới 。hựu phạm 。ưng ngôn tạp bất tạp 。đáp ngôn 。ưng ngôn tạp 。
T23n1435_p0373c22║ hựu phạm ưng ngôn hữu dục vô dục 。đáp ngôn 。hữu dục 。hựu phạm 。ưng ngôn
T23n1435_p0373c23║ hữu trước vô trước 。đáp ngôn 。hữu trước 。hựu phạm 。ưng ngôn hữu đối vô đối 。
T23n1435_p0373c24║ đáp ngôn 。hữu đối 。hựu phạm 。ưng ngôn tâm phi tâm 。đáp ngôn 。hữu tâm 。hựu
T23n1435_p0373c25║ phạm 。ưng ngôn hữu báo vô báo 。đáp ngôn 。hữu báo 。hựu phạm 。ưng ngôn nghiệp
T23n1435_p0373c26║ phi nghiệp 。đáp ngôn 。nghiệp 。hựu phạm 。ưng ngôn ngoại nhập nội nhập 。đáp ngôn 。nội
T23n1435_p0373c27║ nhập 。hựu phạm 。ưng ngôn quá khứ vị lai hiện tại 。đáp ngôn 。hữu quá khứ vị
T23n1435_p0373c28║ lai hiện tại 。quá khứ giả 。nhược sở phạm sự dĩ hướng tha phát lộ hối quá 。
T23n1435_p0373c29║ thị danh quá khứ 。vị lai giả 。vị phạm tất đương phạm giả 。thị danh vị lai 。
T23n1435_p0374a01║ hiện tại giả 。hiện hữu sở phạm 。thị danh hiện tại 。hựu phạm 。ưng ngôn thiện
T23n1435_p0374a02║ bất thiện vô kí 。đáp ngôn 。bất thiện vô kí 。bất thiện giả cố phạm 。phật kế
T23n1435_p0374a03║ giới 。thị danh bất thiện 。vô kí giả 。bất cố phạm giới 。thị danh vô kí 。
T23n1435_p0374a04║ hựu phạm 。ưng ngôn dục giới sắc giới vô sắc giới 。đáp ngôn 。phạm ưng ngôn dục
T23n1435_p0374a05║ giới 。hựu phạm 。ưng ngôn học vô học 。đáp ngôn 。phi học phi vô học 。hựu
T23n1435_p0374a06║ phạm 。ưng ngôn kiến đế đoán tư duy đoán đáp ngôn 。tư duy đoán 。phả hữu tác
T23n1435_p0374a07║ thị sự phạm tức tác thị sự phi phạm da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu bất
T23n1435_p0374a08║ thụ ca hi na y súc trường y 。số số thực 。biệt chúng thực 。bất bạch nhập
T23n1435_p0374a09║ tụ lạc 。bất trước tăng già lê nhập tụ lạc 。thị danh phạm 。nhược tỉ khâu thụ
T23n1435_p0374a10║ ca hi na y súc trường y 。số số thực biệt chúng thực 。bất bạch nhập tụ
T23n1435_p0374a11║ lạc 。bất trước tăng già lê nhập tụ lạc 。thị danh phi phạm 。thị danh tác thị
T23n1435_p0374a12║ sự phạm tức tác thị sự phi phạm 。hữu tác yết ma giả hữu phạm 。hữu tác
T23n1435_p0374a13║ yết ma giả phi phạm 。vân hà tác yết ma giả hữu phạm 。tác yết ma giả
T23n1435_p0374a14║ phi phạm 。nhược tỉ khâu 。dữ tỉ khâu tác bất kiến tấn bất tác tấn ác tà
T23n1435_p0374a15║ bất trừ tấn 。thị tỉ khâu tự kiến tội hướng tha thuyết 。nhược giới ngoại dữ xả
T23n1435_p0374a16║ yết ma 。tức dữ cộng sự cộng trụ giáo thụ 。hữu dư tỉ khâu tác thị ngôn
T23n1435_p0374a17║ tăng dữ thị tỉ khâu bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn 。mạc
T23n1435_p0374a18║ dữ thị tỉ khâu cộng sự cộng trụ giáo thụ 。đáp ngôn 。thị nhân kiến tội dĩ
T23n1435_p0374a19║ dữ xả yết ma 。vấn ngôn 。hà xứ xả 。đáp ngôn 。giới ngoại 。hựu ngôn 。thị
T23n1435_p0374a20║ bất thiện xả 。nhược tỉ khâu 。dữ tỉ khâu bất kiến tấn bất tác tấn ác tà
T23n1435_p0374a21║ bất trừ tấn 。nhược tự kiến tội hướng tha thuyết 。giới nội dữ xả 。cộng sự cộng
T23n1435_p0374a22║ trụ giáo thụ 。hữu tỉ khâu ngôn 。tăng dữ thị tỉ khâu bất kiến tấn bất tác
T23n1435_p0374a23║ tấn ác tà bất trừ tấn 。mạc dữ thị tỉ khâu cộng sự cộng trụ giáo thụ 。
T23n1435_p0374a24║ đáp ngôn 。thị tội dĩ xả 。vấn ngôn 。hà xứ xả 。đáp ngôn 。giới nội 。hựu
T23n1435_p0374a25║ ngôn 。thiện xả 。như thị tác yết ma giả hữu phạm 。như thị tác yết ma giả
T23n1435_p0374a26║ phi phạm 。hữu tri phạm hữu bất tri phạm 。tri phạm giả 。tri ngũ chủng phạm thể 。
T23n1435_p0374a27║ thị danh tri phạm 。bất tri phạm giả 。bất tri ngũ chủng phạm thể 。thị danh bất
T23n1435_p0374a28║ tri phạm 。thị nhân tuy bất tri 。diệc danh vi phạm 。hữu tự tri phạm hữu tội 。
T23n1435_p0374a29║ hữu tha tri phạm hữu tội 。tự tri phạm hữu tội giả 。nhược tri ngũ chủng phạm
T23n1435_p0374b01║ thể 。thị danh tự tri phạm hữu tội 。tha tri phạm hữu tội giả 。nhược khả tín
T23n1435_p0374b02║ ưu bà tắc chứng tri 。thị danh tha tri phạm hữu tội 。hữu ức phạm bất ức
T23n1435_p0374b03║ phạm 。ức phạm giả 。ức ngũ chủng phạm thể 。thị danh ức phạm 。bất ức phạm
T23n1435_p0374b04║ giả 。bất ức ngũ chủng phạm thể 。thị danh bất ức phạm 。hữu hiện tiền phạm bất
T23n1435_p0374b05║ hiện tiền 。phạm hiện tiền phạm giả 。hiện hữu sở phạm 。thị danh hiện tiền 。phạm bất
T23n1435_p0374b06║ hiện tiền phạm giả 。nhược vị phạm tất đương phạm 。thị danh bất hiện tiền phạm hữu
T23n1435_p0374b07║ phạm sự bất cộng trụ 。hữu phạm sự chủng chủng bất cộng trụ 。hữu chủng chủng bất
T23n1435_p0374b08║ cộng trụ phi bất cộng trụ 。nhược bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ
T23n1435_p0374b09║ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống tâm 。thị danh hữu phạm sự bất cộng trụ hữu
T23n1435_p0374b10║ phạm sự chủng chủng bất cộng trụ hữu chủng chủng bất cộng trụ phi bất cộng trụ 。
T23n1435_p0374b11║ hữu tác yết ma bất cộng trụ 。hữu tác yết ma chủng chủng bất cộng trụ 。hữu
T23n1435_p0374b12║ chủng chủng bất cộng trụ phi bất cộng trụ 。nhược bất kiến tấn bất tác tấn ác
T23n1435_p0374b13║ tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống tâm 。thị danh tác yết ma bất
T23n1435_p0374b14║ cộng 。trụ tác yết ma chủng chủng bất cộng trụ hữu chủng chủng bất cộng trụ phi
T23n1435_p0374b15║ bất cộng trụ 。hữu tri bất cộng trụ 。hữu tri chủng chủng bất cộng trụ 。hữu
T23n1435_p0374b16║ chủng chủng bất cộng trụ phi bất cộng trụ 。nhược bất kiến tấn bất tác tấn ác
T23n1435_p0374b17║ tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống tâm 。thị danh hữu tri bất
T23n1435_p0374b18║ cộng trụ hữu tri chủng chủng bất cộng trụ hữu chủng chủng bất cộng trụ phi bất cộng
T23n1435_p0374b19║ trụ 。bất tri bất cộng trụ 。bất tri chủng chủng bất cộng trụ 。hữu chủng chủng bất
T23n1435_p0374b20║ cộng trụ phi bất cộng trụ 。nhược bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ
T23n1435_p0374b21║ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống tâm 。thị danh bất tri bất cộng trụ bất tri
T23n1435_p0374b22║ chủng chủng bất cộng trụ hữu chủng chủng bất cộng trụ phi bất cộng trụ 。hữu tự
T23n1435_p0374b23║ thuyết bất cộng trụ 。hữu tự thuyết chủng chủng bất cộng trụ 。hữu chủng chủng bất cộng
T23n1435_p0374b24║ trụ phi bất cộng trụ 。nhược bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn
T23n1435_p0374b25║ cuồng tâm loạn tâm khổ thống tâm 。thị danh tự thuyết bất cộng trụ tự thuyết chủng
T23n1435_p0374b26║ chủng bất cộng trụ hữu chủng chủng bất cộng trụ phi bất cộng trụ 。hữu tha thuyết
T23n1435_p0374b27║ bất cộng trụ 。hữu tha thuyết chủng chủng bất cộng trụ 。hữu chủng chủng bất cộng trụ
T23n1435_p0374b28║ phi bất cộng trụ 。nhược bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng
T23n1435_p0374b29║ tâm loạn tâm khổ thống tâm 。thị danh tha thuyết bất cộng trụ tha thuyết chủng chủng
T23n1435_p0374c01║ bất cộng trụ hữu chủng chủng bất cộng trụ phi bất cộng trụ 。hữu ức bất cộng
T23n1435_p0374c02║ trụ 。hữu ức chủng chủng bất cộng trụ 。hữu chủng chủng bất cộng trụ phi bất cộng
T23n1435_p0374c03║ trụ 。nhược bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm
T23n1435_p0374c04║ khổ thống tâm 。thị danh hữu ức bất cộng trụ hữu ức chủng chủng bất cộng trụ 。
T23n1435_p0374c05║ hữu chủng chủng bất cộng trụ phi bất cộng trụ 。hữu bất ức bất cộng trụ 。hữu
T23n1435_p0374c06║ bất ức chủng chủng bất cộng trụ 。hữu chủng chủng bất cộng trụ phi bất cộng trụ 。
T23n1435_p0374c07║ nhược bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống
T23n1435_p0374c08║ tâm 。thị danh bất ức bất cộng trụ bất ức chủng chủng bất cộng trụ hữu chủng
T23n1435_p0374c09║ chủng bất cộng trụ phi bất cộng trụ 。hữu hiện tiền bất cộng trụ 。hữu hiện tiền
T23n1435_p0374c10║ chủng chủng bất cộng trụ 。hữu chủng chủng bất cộng trụ phi bất cộng trụ 。nhược bất
T23n1435_p0374c11║ kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống tâm 。
T23n1435_p0374c12║ thị danh hiện tiền bất cộng trụ hiện tiền chủng chủng bất cộng trụ hữu chủng chủng bất
T23n1435_p0374c13║ cộng trụ phi bất cộng trụ 。hữu bất hiện tiền bất cộng trụ 。hữu bất hiện tiền
T23n1435_p0374c14║ chủng chủng bất cộng trụ 。hữu chủng chủng bất cộng trụ phi bất cộng trụ 。nhược bất
T23n1435_p0374c15║ kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống tâm 。
T23n1435_p0374c16║ thị danh bất hiện tiền bất cộng trụ bất hiện tiền chủng chủng bất cộng trụ hữu chủng
T23n1435_p0374c17║ chủng bất cộng trụ phi bất cộng trụ 。hữu phạm 。tăng dữ tác yết ma tam nhân
T23n1435_p0374c18║ nhị nhân nhất nhân 。vân hà hữu phạm tăng dữ tác yết ma tam nhân nhị nhân
T23n1435_p0374c19║ nhất nhân 。nhược tỉ khâu 。dữ tỉ khâu tác bất kiến tấn bất tác tấn ác
T23n1435_p0374c20║ tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống tâm 。phạm thị sự 。tăng dữ tác
T23n1435_p0374c21║ yết ma 。tức thị sự tam nhân nhị nhân nhất nhân hữu tri giả 。tăng dữ tác
T23n1435_p0374c22║ yết ma tam nhân nhị nhân nhất nhân vân hà tri tăng dữ tác yết ma tam nhân
T23n1435_p0374c23║ nhị nhân nhất nhân 。nhược tỉ khâu 。dữ tỉ khâu tác bất kiến tấn bất tác
T23n1435_p0374c24║ tấn ác tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống tâm 。thị danh tri giả
T23n1435_p0374c25║ tăng dữ tác yết ma 。tức thị sự tam nhân nhị nhân nhất nhân hữu bất tri
T23n1435_p0374c26║ giả 。tăng dữ tác yết ma tam nhân nhị nhân nhất nhân 。vân hà bất tri giả
T23n1435_p0374c27║ tăng dữ tác yết ma tam nhân nhị nhân nhất nhân 。nhược tỉ khâu 。dữ tỉ
T23n1435_p0374c28║ khâu bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống
T23n1435_p0374c29║ tâm 。thị danh bất tri giả tăng dữ tác yết ma 。tức thị sự tam nhân nhị
T23n1435_p0375a01║ nhân nhất nhân hữu tự thuyết 。tăng dữ tác yết ma tam nhân nhị nhân nhất nhân 。
T23n1435_p0375a02║ vân hà tự thuyết tăng dữ tác yết ma tam nhân nhị nhân nhất nhân 。nhược tỉ
T23n1435_p0375a03║ khâu 。dữ tỉ khâu tác bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng
T23n1435_p0375a04║ tâm loạn tâm khổ thống tâm 。thị danh tự thuyết tăng dữ tác yết ma 。tức thị
T23n1435_p0375a05║ sự tam nhân nhị nhân nhất nhân hữu bất tự thuyết 。tăng dữ tác yết ma tam
T23n1435_p0375a06║ nhân nhị nhân nhất nhân 。vân hà bất tự thuyết tăng dữ tác yết ma tam nhân
T23n1435_p0375a07║ nhị nhân nhất nhân 。nhược tỉ khâu 。dữ tỉ khâu bất kiến tấn bất tác tấn ác
T23n1435_p0375a08║ tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống tâm 。thị danh bất tự thuyết tăng
T23n1435_p0375a09║ dữ tác yết ma 。tức thị sự tam nhân nhị nhân nhất nhân hữu ức giả 。tăng
T23n1435_p0375a10║ dữ tác yết ma tam nhân nhị nhân nhất nhân 。vân hà ức giả tăng dữ tác
T23n1435_p0375a11║ yết ma tam nhân nhị nhân nhất nhân 。nhược tỉ khâu 。dữ tỉ khâu tác bất
T23n1435_p0375a12║ kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống tâm 。
T23n1435_p0375a13║ thị danh ức giả tăng dữ tác yết ma 。tức thị sự tam nhân nhị nhân nhất
T23n1435_p0375a14║ nhân hữu bất ức 。tăng dữ tác yết ma tam nhân nhị nhân nhất nhân 。vân hà
T23n1435_p0375a15║ bất ức tăng dữ tác yết ma tam nhân nhị nhân nhất nhân 。nhược tỉ khâu 。dữ
T23n1435_p0375a16║ tỉ khâu bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ
T23n1435_p0375a17║ thống tâm 。thị danh bất ức giả tăng dữ tác yết ma 。tức thị sự tam nhân
T23n1435_p0375a18║ nhị nhân nhất nhân 。hữu hiện tiền tăng dữ tác yết ma tam nhân nhị nhân nhất
T23n1435_p0375a19║ nhân 。vân hà hiện tiền tăng dữ tác yết ma tam nhân nhị nhân nhất nhân 。nhược
T23n1435_p0375a20║ tỉ khâu 。dữ tỉ khâu bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng
T23n1435_p0375a21║ tâm loạn tâm khổ thống tâm 。thị danh hiện tiền tăng dữ tác yết ma 。tức
T23n1435_p0375a22║ thị sự tam nhân nhị nhân nhất nhân 。hữu bất hiện tiền tăng dữ tác yết ma
T23n1435_p0375a23║ tam nhân nhị nhân nhất nhân 。vân hà bất hiện tiền tăng dữ tác yết ma tam
T23n1435_p0375a24║ nhân nhị nhân nhất nhân 。nhược tỉ khâu 。dữ tỉ khâu bất kiến tấn bất tác tấn
T23n1435_p0375a25║ ác tà bất trừ tấn cuồng tâm loạn tâm khổ thống tâm 。thị danh bất hiện tiền
T23n1435_p0375a26║ tăng dữ tác yết ma tức thị sự tam nhân nhị nhân nhất nhân 。hữu tứ điều
T23n1435_p0375a27║ phục yết ma 。khổ thiết 。y chỉ 。khu xuất 。hạ ý 。phả hữu tùng thị sự 。
T23n1435_p0375a28║ tự thuyết phá tăng 。vị thụ giới bất ưng thụ 。dĩ thụ giả ưng diệt 。tức
T23n1435_p0375a29║ thị sự tự thuyết phá tăng 。vị thụ giới giả dữ thụ 。dĩ thụ giả bất ưng
T23n1435_p0375b01║ diệt tà 。phật ngôn 。hữu 。nhược phi pháp phi pháp tưởng 。tác pháp kiến phá tăng 。
T23n1435_p0375b02║ vị thụ giới giả bất ưng thụ 。dĩ thụ giả ưng diệt 。nhược pháp tưởng phá tăng 。
T23n1435_p0375b03║ vị thụ giới giả ưng thụ 。dĩ thụ giả bất ưng diệt 。phả hữu tùng thị sự 。
T23n1435_p0375b04║ tự ngôn tặc trụ tỉ khâu 。vị thụ giới giả bất ưng thụ 。dĩ thụ giả ưng
T23n1435_p0375b05║ diệt 。tức thị sự tự ngôn tặc trụ tỉ khâu 。vị thụ giới giả ưng thụ dĩ
T23n1435_p0375b06║ thụ giả bất ưng diệt da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tái tam thính bố tát 。thị nhân
T23n1435_p0375b07║ vị thụ giới giả bất ưng thụ 。dĩ thụ giả ưng diệt 。nhược nhất bố tát hoặc
T23n1435_p0375b08║ thính hoặc bất thính 。vị thụ giả ưng thụ 。dĩ thụ giả bất ưng diệt 。phả hữu
T23n1435_p0375b09║ thị sự 。ô tỉ khâu ni 。vị thụ giả bất ưng thụ 。dĩ thụ giả ưng diệt 。
T23n1435_p0375b10║ tức thị sự ô tỉ khâu ni 。vị thụ giới giả ưng thụ 。dĩ thụ giả bất
T23n1435_p0375b11║ ưng diệt da 。phật ngôn 。hữu 。nhược dĩ dâm ô tỉ khâu ni 。vị thụ giới giả
T23n1435_p0375b12║ bất ưng thụ 。dĩ thụ giả ưng diệt 。nhược dĩ thân tướng xúc ô tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0375b13║ vị thụ ưng thụ 。dĩ thụ giả bất ưng diệt 。phả hữu thị sự 。tự ngôn
T23n1435_p0375b14║ ngã sát phụ mẫu 。vị thụ giới giả bất ưng thụ 。dĩ thụ giả ưng diệt 。tức
T23n1435_p0375b15║ thị sự tự ngôn ngã sát phụ mẫu 。vị thụ giả ưng thụ 。dĩ thụ giả bất
T23n1435_p0375b16║ ưng diệt da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tri thị phụ mẫu 。vô hữu dị tưởng bất
T23n1435_p0375b17║ ngộ sát 。vị thụ giả bất ưng thụ 。dĩ thụ giả ưng diệt 。nhược bất tri
T23n1435_p0375b18║ hữu dị tưởng ngộ sát phụ mẫu 。vị thụ giới giả ưng thụ 。dĩ thụ giả bất
T23n1435_p0375b19║ ưng diệt 。
T23n1435_p0375b20║ nhĩ thời trường lão ưu ba li vấn phật ngôn 。thế tôn 。phả hữu thiện tâm sát
T23n1435_p0375b21║ phụ mẫu 。đắc ba la di tinh nghịch tội da 。bất thiện tâm sát phụ mẫu 。vô
T23n1435_p0375b22║ kí tâm sát phụ mẫu da 。phật ngữ ưu ba li 。hữu thiện tâm sát phụ mẫu
T23n1435_p0375b23║ đắc ba la di tinh nghịch tội bất thiện tâm sát vô kí tâm sát 。vân hà
T23n1435_p0375b24║ thiện tâm sát 。nhược mẫu bệnh thụ khổ não 。sát linh li khổ 。thị danh thiện tâm
T23n1435_p0375b25║ sát mẫu đắc ba la di tinh nghịch tội 。vân hà bất thiện tâm sát mẫu 。nhược
T23n1435_p0375b26║ vi lợi sát 。thị danh bất thiện tâm sát mẫu 。đắc ba la di tinh nghịch tội 。
T23n1435_p0375b27║ vân hà vô kí tâm sát mẫu 。nhược tác phương tiện dĩ 。tự miên thời mẫu tử 。
T23n1435_p0375b28║ thị danh vô kí tâm sát mẫu 。đắc ba la di tinh nghịch tội 。hựu vấn 。phả
T23n1435_p0375b29║ hữu thiện tâm sát mẫu 。phạm ba la di thị nghịch tội 。hữu thiện tâm sát mẫu 。
T23n1435_p0375c01║ bất phạm ba la di phi nghịch tội da 。phật ngôn 。hữu thiện tâm sát mẫu 。phạm
T23n1435_p0375c02║ ba la di thị nghịch tội 。hữu thiện tâm sát mẫu 。phi ba la di phi nghịch
T23n1435_p0375c03║ tội 。vân hà thiện tâm sát mẫu 。phạm ba la di thị nghịch tội 。vân hà
T23n1435_p0375c04║ thiện tâm sát mẫu 。phi ba la di phi nghịch tội da 。nhược mẫu bệnh thụ khổ
T23n1435_p0375c05║ não đoán kì mệnh 。thị danh phạm ba la di thị nghịch tội 。nhược mẫu bệnh 。dữ
T23n1435_p0375c06║ phạn dữ dục dữ canh 。thực dĩ mệnh chung 。thị danh thiện tâm sát phi ba la
T23n1435_p0375c07║ di phi nghịch tội 。ưu ba li 。như thị thiện tâm sát mẫu 。đắc ba la di
T23n1435_p0375c08║ tinh nghịch tội 。như thị vô ba la di vô nghịch tội 。hựu vấn 。phả bất thiện
T23n1435_p0375c09║ tâm sát mẫu 。phạm ba la di thị nghịch tội 。bất thiện tâm sát mẫu 。phi ba
T23n1435_p0375c10║ la di phi nghịch tội da 。phật ngôn 。hữu bất thiện tâm sát mẫu 。phạm ba la
T23n1435_p0375c11║ di thị nghịch tội 。hữu bất thiện tâm sát mẫu 。phi ba la di phi nghịch tội 。
T23n1435_p0375c12║ vân hà bất thiện tâm sát mẫu 。phạm ba la di nghịch tội 。bất thiện tâm sát
T23n1435_p0375c13║ mẫu 。phi ba la di phi nghịch tội 。nhược vi lợi đoán mẫu mệnh 。thị danh bất
T23n1435_p0375c14║ thiện tâm sát mẫu phạm ba la di tinh nghịch tội 。nhược vi sát súc sinh cố
T23n1435_p0375c15║ thí cương 。mẫu đoạ tử giả 。phi ba la di phi nghịch tội 。ưu ba li 。
T23n1435_p0375c16║ thị danh bất thiện tâm sát mẫu phạm ba la di tinh nghịch tội 。như thị bất
T23n1435_p0375c17║ thiện tâm sát mẫu 。phi ba la di phi nghịch tội 。hựu vấn 。phả vô kí tâm
T23n1435_p0375c18║ sát mẫu 。phạm ba la di nghịch tội 。vô kí tâm sát mẫu 。phi ba la
T23n1435_p0375c19║ di phi nghịch tội da 。phật ngôn 。hữu vô kí tâm sát mẫu 。phạm ba la di
T23n1435_p0375c20║ tinh nghịch tội 。hữu vô kí tâm sát mẫu 。bất phạm ba la di bất đắc nghịch
T23n1435_p0375c21║ tội 。vân hà vô kí tâm sát mẫu 。phạm ba la di tinh nghịch tội 。vân hà
T23n1435_p0375c22║ vô kí tâm sát mẫu 。bất phạm ba la di phi nghịch tội 。nhược tác phương tiện
T23n1435_p0375c23║ dục sát mẫu 。tự miên thời mẫu tử 。thị danh phạm ba la di thị nghịch tội 。
T23n1435_p0375c24║ nhược xạ bích thụ ngộ xạ mẫu sát 。bất phạm ba la di phi nghịch tội 。
T23n1435_p0375c25║ ưu ba li 。như thị vô kí tâm sát mẫu 。phạm ba la di thị nghịch tội 。
T23n1435_p0375c26║ như thị vô kí tâm sát mẫu 。bất phạm ba la di phi nghịch tội 。ưu ba
T23n1435_p0375c27║ li 。sát phụ sát a la hán diệc như thị 。
T23n1435_p0375c28║ phả hữu cộng sự tỉ khâu 。bất nhập tăng trung diệc bất dữ dục 。tại giới nội
T23n1435_p0375c29║ tác nhất thiết yết ma bất phạm da 。phật ngôn 。hữu 。như lai chí chân đẳng chính
T23n1435_p0376a01║ giác thị 。ngã tiên ngữ mục liên 。nhữ đẳng tùng kim nhật 。tự thuyết ba la đề
T23n1435_p0376a02║ mộc xoa 。ngã canh bất lai thuyết ba la đề mộc xoa 。phả hữu tỉ khâu bất
T23n1435_p0376a03║ thính ngũ chủng thuyết giới đắc tác bố tát da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu độc
T23n1435_p0376a04║ xứ bố tát giả thị 。như phật ngôn vị thụ đại giới nhân tiền bất ưng thuyết
T23n1435_p0376a05║ giới 。phả hữu vị thụ đại giới nhân tiền đắc thuyết giới bất phạm da 。phật ngôn
T23n1435_p0376a06║ hữu 。ngã tiên thuyết 。trừ khước ba tư nặc vương quyến thuộc 。độc vi vương thuyết 。linh
T23n1435_p0376a07║ tâm thanh tịnh cố 。trường lão ưu ba li vấn phật 。vi thiện tâm phạm 。vi bất
T23n1435_p0376a08║ thiện tâm phạm 。vi vô kí tâm phạm da 。phật ngôn 。hữu thiện tâm phạm 。hữu bất
T23n1435_p0376a09║ thiện tâm phạm hữu vô kí tâm phạm 。thiện tâm phạm giả 。nhược tân thụ giới tỉ
T23n1435_p0376a10║ khâu bất tri giới tướng 。tự thủ bạt đáp tiền thảo 。tự trị kinh hành xứ
T23n1435_p0376a11║ thảo 。tự thái hoa 。thị danh thiện tâm phạm 。bất thiện tâm phạm giả 。cố phạm phật
T23n1435_p0376a12║ kế giới 。thị danh bất thiện tâm phạm 。vô kí tâm phạm giả 。bất cố phạm giới 。
T23n1435_p0376a13║ trường lão ưu ba li vấn phật 。a la hán 。vi thiện tâm phạm 。vi bất thiện
T23n1435_p0376a14║ tâm phạm 。vi vô kí tâm phạm da 。phật ngôn 。ưu ba li 。nhược a la
T23n1435_p0376a15║ hán 。hữu sở phạm giả giai vô kí tâm 。thế tôn 。vân hà a la hán hữu
T23n1435_p0376a16║ sở phạm thị vô kí tâm 。phật ngôn 。nhược a la hán 。tâm bất ức hữu trường
T23n1435_p0376a17║ y 。số số thực 。biệt chúng thực 。bất bạch nhập tụ lạc 。bất trước tăng già lê
T23n1435_p0376a18║ nhập tụ lạc 。nhược thụy thời tha trì trước cao quảng sàng thượng 。nhược thụy thời tha 。
T23n1435_p0376a19║ trì trước nữ nhân sàng thượng 。nhược vị thụy thời vị thụ đại giới nhân xuất phòng 。
T23n1435_p0376a20║ thụy miên thời vị thụ đại giới nhân nhập phòng 。giác dĩ tức hối quá 。ưu ba
T23n1435_p0376a21║ li 。thị danh a la hán sở phạm giai thị vô kí tâm 。nhược tăng phá thị
T23n1435_p0376a22║ tăng não 。nhược tăng não thị tăng phá da hữu tăng phá phi tăng não 。hữu tăng
T23n1435_p0376a23║ não phi tăng phá 。hữu tăng phá thị tăng não 。hữu phi tăng phá phi tăng não 。
T23n1435_p0376a24║ tăng phá phi tăng não giả 。nhược tăng phá bất thủ bất quan thập tứ phá tăng
T23n1435_p0376a25║ sự 。thị danh tăng phá phi tăng não 。tăng não phi tăng phá giả 。nhược thủ quan
T23n1435_p0376a26║ thập tứ phá tăng sự 。nhi tăng bất phá 。thị danh tăng não phi tăng phá 。tăng
T23n1435_p0376a27║ phá tăng não giả nhược 。tăng phá thủ quan thập tứ phá tăng sự 。thị danh tăng
T23n1435_p0376a28║ phá tăng não 。phi tăng phá phi tăng não giả 。trừ thượng sự 。hữu tăng phá phi
T23n1435_p0376a29║ tăng tránh 。hữu tăng tránh phi tăng phá 。hữu tăng phá diệc tăng tránh 。hữu
T23n1435_p0376b01║ phi tăng phá phi tăng tránh 。tăng phá phi tăng tránh giả 。nhược tăng phá 。sự
T23n1435_p0376b02║ bất dị 。đắc thí bất dị 。giới bất dị 。thị danh tăng phá phi tăng
T23n1435_p0376b03║ tránh 。tăng tránh phi tăng phá giả 。nhược tăng sự dị 。đắc thí dị 。giới dị 。
T23n1435_p0376b04║ nhi bất phá 。thị danh tăng tránh phi tăng phá 。tăng phá tăng tránh giả 。nhược tăng
T23n1435_p0376b05║ phá 。sự dị 。đắc thí dị 。giới dị thị danh tăng phá tăng tránh 。phi
T23n1435_p0376b06║ tăng phá phi tăng tránh giả 。trừ thượng sự 。hữu tăng phá phi tăng biệt 。hữu
T23n1435_p0376b07║ tăng biệt phi tăng phá 。hữu tăng phá diệc tăng biệt 。hữu phi tăng phá phi
T23n1435_p0376b08║ tăng biệt 。tăng phá phi tăng biệt giả 。nhược tăng phá 。sự bất dị 。giới bất
T23n1435_p0376b09║ dị 。đắc thí bất dị 。thị danh tăng phá phi tăng biệt 。tăng biệt phi tăng phá
T23n1435_p0376b10║ giả 。nhược tăng sự dị giới dị đắc thí dị nhi bất phá 。thị danh tăng biệt
T23n1435_p0376b11║ phi tăng phá 。tăng phá tăng biệt giả 。nhược tăng phá sự dị giới dị đắc thí
T23n1435_p0376b12║ dị 。thị danh tăng phá tăng biệt 。phi tăng phá phi tăng biệt giả 。trừ thượng sự 。
T23n1435_p0376b13║ nhược phá tăng thị nhất kiếp thọ 。nhất kiếp thọ thị phá tăng da 。hữu phá tăng
T23n1435_p0376b14║ phi nhất kiếp thọ 。nhất kiếp thọ phi phá tăng 。hữu phá tăng thị nhất kiếp thọ 。
T23n1435_p0376b15║ hữu phi phá tăng phi nhất kiếp thọ 。phá tăng phi nhất kiếp thọ giả 。nhược pháp
T23n1435_p0376b16║ tưởng phá tăng 。thị danh phá tăng phi nhất kiếp thọ 。nhất kiếp thọ phi phá tăng
T23n1435_p0376b17║ giả 。y la long vương 。ma na tư long vương 。ca lưu già la long vương 。nan
T23n1435_p0376b18║ đà long vương 。bạt nan đà long vương 。ca tì la long vương 。a nhiếp ba la
T23n1435_p0376b19║ long vương 。diêm la vương 。phạm ca di thiên 。thị danh nhất kiếp thọ phi phá tăng 。
T23n1435_p0376b20║ phá tăng thị nhất kiếp thọ giả 。như điều đạt 。thị danh phá tăng thị nhất kiếp
T23n1435_p0376b21║ thọ 。phi phá tăng phi nhất kiếp thọ giả 。trừ thượng sự 。nhược phá tăng thị nhất
T23n1435_p0376b22║ kiếp báo 。nhất kiếp báo thị phá tăng da 。hữu phá tăng phi nhất kiếp báo 。hữu
T23n1435_p0376b23║ nhất kiếp báo phi phá tăng 。hữu phá tăng thị nhất kiếp báo 。hữu phi phá tăng
T23n1435_p0376b24║ phi nhất kiếp báo 。phá tăng phi nhất kiếp báo giả 。nhược pháp tưởng phá tăng 。
T23n1435_p0376b25║ thị danh phá tăng phi nhất kiếp báo 。nhất kiếp báo phi phá tăng giả 。như y
T23n1435_p0376b26║ la long vương ma na tư long vương ca lưu già la nan đà bạt nan đà ca
T23n1435_p0376b27║ tì la a nhiếp ba la diêm la vương 。thị danh nhất kiếp báo phi phá tăng 。
T23n1435_p0376b28║ phá tăng thị nhất kiếp báo giả 。như điều đạt thị danh phá tăng nhất kiếp báo 。
T23n1435_p0376b29║ phi phá tăng phi nhất kiếp báo giả 。trừ thượng sự 。nhược phá tăng thị tà kiến 。
T23n1435_p0376c01║ tà kiến thị phá tăng da 。hữu phá tăng phi tà kiến 。hữu tà kiến phi phá
T23n1435_p0376c02║ tăng 。phá tăng thị tà kiến 。hữu phi phá tăng phi tà kiến 。phá tăng phi tà
T23n1435_p0376c03║ kiến giả 。dĩ pháp tưởng phá tăng 。thị danh phá tăng phi tà kiến 。tà kiến phi
T23n1435_p0376c04║ phá tăng giả 。lục sư thị 。thị danh tà kiến phi phá 。tăng phá tăng thị
T23n1435_p0376c05║ tà kiến giả 。điều đạt thị 。phi phá tăng phi tà kiến giả 。trừ thượng sự 。nhược
T23n1435_p0376c06║ phá tăng thị vô minh 。vô minh thị phá tăng da 。hữu phá tăng phi vô minh 。
T23n1435_p0376c07║ hữu vô minh phi phá 。tăng hữu phá tăng thị vô minh 。hữu phi phá tăng phi
T23n1435_p0376c08║ vô minh 。phá tăng phi vô minh giả 。dĩ pháp tưởng phá tăng 。thị phá tăng phi
T23n1435_p0376c09║ vô minh 。vô minh phi phá tăng giả 。sát phụ mẫu sát a la hán ác tâm
T23n1435_p0376c10║ xuất phật thân huyết 。thị danh vô minh phi phá tăng 。phá tăng thị vô minh giả 。
T23n1435_p0376c11║ điều đạt thị 。thị danh phá tăng thị vô minh 。phi phá tăng phi vô minh
T23n1435_p0376c12║ giả 。trừ thượng sự 。nhĩ thời trường lão ưu ba li bạch phật ngôn thế tôn 。vi
T23n1435_p0376c13║ tỉ khâu năng khởi phá tăng sự da 。vi tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa
T23n1435_p0376c14║ di sa di ni năng khởi phá tăng sự da 。phật ngôn 。tỉ khâu năng khởi phá
T23n1435_p0376c15║ tăng sự 。phi tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di sa di ni năng khởi
T23n1435_p0376c16║ phá tăng sự 。hựu vấn 。phá tăng phạm hà tội 。phật ngôn 。phạm thâu lan già 。
T23n1435_p0376c17║ hựu vấn 。phá tăng tội vân hà hối 。phật ngôn 。thâu lan già hối 。nhược thụ sự
T23n1435_p0376c18║ giả thị bất cộng trụ 。bất cộng trụ giả 。thị thụ sự da 。hữu thụ sự phi
T23n1435_p0376c19║ bất cộng trụ 。hữu bất cộng trụ phi thụ sự 。hữu bất cộng trụ thị thụ sự 。
T23n1435_p0376c20║ hữu phi thụ sự phi bất cộng trụ 。thụ sự phi bất cộng trụ giả 。thụ trì
T23n1435_p0376c21║ ngũ pháp bất phạm ba la di 。thị danh thụ sự phi bất cộng trụ 。bất cộng
T23n1435_p0376c22║ trụ phi thụ sự giả 。ư tứ ba la di trung 。tùy hữu sở phạm bất thụ
T23n1435_p0376c23║ ngũ pháp 。thị danh bất cộng trụ phi thụ sự 。thụ sự thị bất cộng trụ
T23n1435_p0376c24║ giả 。thụ ngũ pháp tứ ba la di trung tùy hữu sở phạm 。thị danh thụ sự
T23n1435_p0376c25║ thị bất cộng trụ 。phi thụ sự phi bất cộng trụ giả 。trừ thượng sự 。hữu
T23n1435_p0376c26║ bất cộng trụ 。thị chủng chủng bất cộng trụ 。hữu chủng chủng bất cộng trụ 。phi
T23n1435_p0376c27║ bất cộng trụ 。vị bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn cuồng tâm
T23n1435_p0376c28║ loạn tâm khổ thống tâm 。nhược a trái thị chiết phục 。chiết phục diệc thị a trái 。
T23n1435_p0376c29║ vân hà thị yết ma 。vân hà yết ma sự 。nhược phạm thị yết ma nhân 。
T23n1435_p0377a01║ khởi sự xứ diệc thị yết ma 。hối quá thị yết ma sự 。vân hà thị ca
T23n1435_p0377a02║ hi na y 。vân hà thụ ca hi na 。vân hà xả ca hi na 。phật
T23n1435_p0377a03║ ngữ ưu ba li 。danh tự thị ca hi na y 。năng khởi cửu tâm 。thị thụ
T23n1435_p0377a04║ ca hi na 。hữu bát sự 。danh xả ca hi na 。hữu phi tỉ khâu phạm tỉ
T23n1435_p0377a05║ khâu đắc thoát 。hữu tỉ khâu phạm phi tỉ khâu đắc thoát 。phi tỉ khâu phạm tỉ
T23n1435_p0377a06║ khâu đắc thoát giả 。nhược tỉ khâu ni 。phạm bất đồng tăng già bà thi sa 。chuyển
T23n1435_p0377a07║ căn tác tỉ khâu 。đắc diệt thị tội 。thị danh phi tỉ khâu phạm tỉ khâu đắc
T23n1435_p0377a08║ thoát 。tỉ khâu phạm phi tỉ khâu đắc thoát giả 。nhược tỉ khâu bất đồng 。phạm tăng
T23n1435_p0377a09║ già bà thi sa 。chuyển căn tác tỉ khâu ni 。đắc diệt thị tội 。như thị tỉ
T23n1435_p0377a10║ khâu diệt 。như thị phi tỉ khâu diệt 。
T23n1435_p0377a11║ hữu bất tri phạm tri hối quá 。hữu tri phạm bất tri hối quá 。bất tri phạm
T23n1435_p0377a12║ tri hối giả 。như thụy tỉ khâu 。tha trì trước cao sàng thượng 。trì trước nữ nhân
T23n1435_p0377a13║ sàng thượng 。vị thụ đại giới nhân xuất 。thời thụy hậu hoàn lai nhập 。giác dĩ hối
T23n1435_p0377a14║ quá 。thị danh bất tri phạm tri hối 。tri phạm bất tri hối giả 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0377a15║ phạm tăng già bà thi sa 。tác xuất tội yết ma thời 。văn bạch dĩ thụy chí
T23n1435_p0377a16║ yết ma cánh 。thị danh tri phạm bất tri hối 。hữu thụy phạm giác hối 。hữu giác
T23n1435_p0377a17║ phạm thụy hối thụy phạm giác hối giả 。nhược tỉ khâu thụy thời 。tha trì trước cao
T23n1435_p0377a18║ sàng thượng nữ nhân sàng thượng 。vị thụ đại giới nhân xuất 。thời thụy hậu hoàn lai
T23n1435_p0377a19║ nhập thị danh thụy phạm giác hối 。giác phạm thụy hối giả 。nhược tỉ khâu phạm tăng
T23n1435_p0377a20║ già bà thi sa 。tác xuất tội yết ma thời 。văn bạch dĩ thụy 。thị danh giác
T23n1435_p0377a21║ phạm thụy hối 。phả hữu tỉ khâu thuyết nhất phương tiện phạm tam ba la di da 。
T23n1435_p0377a22║ phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu 。dữ tỉ khâu cộng yếu ngôn 。nhữ kiến ngã thâu mỗ
T23n1435_p0377a23║ giáp trùng vật 。đoán mỗ giáp nhân mệnh 。tri ngã đắc a la hán 。thị danh thuyết
T23n1435_p0377a24║ nhất phương tiện phạm tam ba la di 。phả hữu tỉ khâu ni thuyết nhất phương tiện
T23n1435_p0377a25║ phạm tứ ba la di da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu ni 。dữ tỉ khâu ni
T23n1435_p0377a26║ cộng tác yếu ngôn 。nhữ kiến ngã thủ mỗ giáp trùng vật 。kiến ngã đoán mỗ giáp
T23n1435_p0377a27║ nhân mệnh 。tri ngã trợ bất kiến tấn tỉ khâu 。tri ngã đắc a la hán 。thị
T23n1435_p0377a28║ danh thuyết nhất phương tiện phạm tứ ba la di 。phả hữu tỉ khâu tại nhất xứ
T23n1435_p0377a29║ toạ phạm ngũ chủng giới thể da 。phật ngôn 。hữu 。nhược lạc phạn thực phạm đột
T23n1435_p0377b01║ cát la 。học gia trung tự thủ thủ thực 。phạm ba la đề đề xá ni 。vô
T23n1435_p0377b02║ tịnh nhân vi nữ nhân thuyết pháp 。quá ngũ lục ngữ 。phạm ba dật đề 。hướng nữ
T23n1435_p0377b03║ nhân thuyết ác ngữ 。phạm tăng già bà thi sa 。thuyết đắc quá nhân pháp 。phạm ba
T23n1435_p0377b04║ la di 。phả hữu tỉ khâu dĩ nhất phương tiện phạm bá thiên tội nhược quá thị
T23n1435_p0377b05║ da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu tại đại chúng trung toạ 。dĩ nhất bả tiểu đậu
T23n1435_p0377b06║ nhất bả đại đậu nhất bả sa 。tán đại chúng thượng 。tùy lạp đoạ tha thượng 。phạm
T23n1435_p0377b07║ nhĩ sở tội 。phả hữu tỉ khâu đạo tâm thủ tha trùng vật bất phạm ba la
T23n1435_p0377b08║ di da 。phật ngôn 。hữu 。nhược y bát tại địa duệ khứ vị li bản xứ 。phạm
T23n1435_p0377b09║ thâu lan già 。phả hữu đạo tam tiền phạm ba la di da 。phật ngôn 。hữu 。tiền
T23n1435_p0377b10║ quý thời 。phả hữu đạo ngũ tiền bất phạm ba la di da 。phật ngôn 。hữu 。
T23n1435_p0377b11║ tiền tiện thời 。phả hữu thiểu thủ phạm thiểu thủ bất phạm da 。phật ngôn 。hữu 。nhược
T23n1435_p0377b12║ thiểu thủ hắc dương mao bất phạm 。thiểu thủ hạ 。dương mao phạm 。phả hữu đa thủ
T23n1435_p0377b13║ phạm đa thủ bất phạm da 。phật ngôn 。hữu 。nhược đa thủ hắc dương mao quá lượng
T23n1435_p0377b14║ giả phạm 。đa thủ hạ dương mao bất phạm 。phả như lượng tác y hữu phạm bất
T23n1435_p0377b15║ phạm da 。phật ngôn 。hữu 。như phật y lượng tác y giả phạm 。tự như lượng tác
T23n1435_p0377b16║ giả bất phạm 。phả nhiễm y hữu phạm nhiễm y bất phạm da 。phật ngôn 。hữu 。nhược
T23n1435_p0377b17║ tỉ khâu đắc tân y 。bất dĩ tam chủng nhiễm hữu phạm 。dĩ tam chủng nhiễm bất
T23n1435_p0377b18║ phạm 。phả tùng thị sự vị nhập sơ thiền 。phạm tăng già bà thi sa 。tức thị
T23n1435_p0377b19║ sự nhập sơ thiền 。phạm tăng già bà thi sa da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ
T23n1435_p0377b20║ khâu 。sứ tỉ khâu tác phòng xá 。ngữ dĩ nhập sơ thiền 。nhập dĩ tha dữ thành
T23n1435_p0377b21║ phòng xá 。phạm tăng già bà thi sa 。phả hữu tùng thị sự vị nhập đệ nhị
T23n1435_p0377b22║ đệ tam đệ tứ thiền phạm tăng già bà thi sa 。tức thị sự nãi chí nhập
T23n1435_p0377b23║ đệ tứ thiền hữu phạm da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu 。sứ tỉ khâu tác phòng
T23n1435_p0377b24║ xá 。ngữ dĩ nãi chí nhập đệ tứ thiền 。nhập dĩ tha dữ thành phòng xá 。phạm
T23n1435_p0377b25║ tăng già bà thi sa 。phả hữu tỉ khâu ni vô sở phạm nãi chí đột cát
T23n1435_p0377b26║ la phi tỉ khâu ni da 。phật ngôn 。hữu 。chuyển căn giả thị 。phả hữu tỉ khâu
T23n1435_p0377b27║ vô sở phạm nãi chí chúng học pháp phi tỉ khâu da 。phật ngôn 。hữu 。chuyển căn
T23n1435_p0377b28║ giả thị 。phả hữu tỉ khâu độc nhập phòng phạm tứ ba la di da 。phật ngôn 。
T23n1435_p0377b29║ hữu 。như ưu ba li trung thuyết 。phả hữu tỉ khâu tại phòng trung y biên phá
T23n1435_p0377c01║ an cư thất y tự vi ngôn da 。phật ngôn 。hữu 。như tiên thuyết 。phả hữu
T23n1435_p0377c02║ tỉ khâu đoán tỉ khâu mệnh phi phụ phi a la hán phạm ba la di thị nghịch
T23n1435_p0377c03║ tội da 。phật ngôn 。hữu 。nhược mẫu xuất gia thụ giới chuyển căn giả thị 。phả hữu
T23n1435_p0377c04║ tỉ khâu ni đoán tỉ khâu ni mệnh phi mẫu phi a la hán phạm ba la di
T23n1435_p0377c05║ thị nghịch tội da 。phật ngôn 。hữu 。nhược phụ xuất gia thụ giới chuyển căn giả thị 。
T23n1435_p0377c06║ phả hữu tỉ khâu ni nhân tha thuyết phạm ba la di da 。phật ngôn 。hữu 。nhược
T23n1435_p0377c07║ tỉ khâu ni 。tùy thuận bí tấn tỉ khâu 。tam gián bất chỉ giả thị 。phả hữu
T23n1435_p0377c08║ tỉ khâu nhân tha thuyết phạm tăng già bà thi sa da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ
T23n1435_p0377c09║ khâu dục phá tăng 。tùy thuận phá tăng ô tha gia lệ ngữ 。tam gián bất chỉ
T23n1435_p0377c10║ giả thị 。phả hữu tỉ khâu nhân tha thuyết phạm ba dật đề da 。phật ngôn 。
T23n1435_p0377c11║ hữu 。nhược tỉ khâu ác kiến 。tam gián bất chỉ giả thị 。phả hữu nhân tha thuyết
T23n1435_p0377c12║ phạm ba la đề đề xá ni da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu ni tại
T23n1435_p0377c13║ bạch y gia 。chỉ kì dữ tỉ khâu thực 。bất a nhi thực giả thị 。phả
T23n1435_p0377c14║ hữu nhân tha thuyết phạm đột cát la da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu thuyết giới
T23n1435_p0377c15║ trung tam vấn thanh tịnh thời 。bất hướng tha phát lộ giả thị 。như phật thuyết 。tỉ
T23n1435_p0377c16║ khâu ni nhược xả giới 。canh bất đắc thụ giới 。phả hữu tỉ khâu ni xả giới
T23n1435_p0377c17║ canh dữ thụ giới bất phạm da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu ni xả giới dĩ 。
T23n1435_p0377c18║ chuyển căn tác nam tử 。dữ thụ giới giả bất phạm 。phả hữu thân khẩu vô phạm
T23n1435_p0377c19║ phi tỉ khâu ni da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu ni 。phú tạng tỉ khâu ni
T23n1435_p0377c20║ trùng tội 。nãi chí địa liễu 。phạm ba la di 。phả hữu tỉ khâu phạm tứ chủng
T23n1435_p0377c21║ tội bất hối bất phát lộ bất phạm da 。phật ngôn 。hữu 。chuyển căn giả thị 。phả
T23n1435_p0377c22║ hữu tỉ khâu ni 。phạm ngũ chủng tội 。bất hối quá bất phát lộ bất phạm da 。
T23n1435_p0377c23║ phật ngôn 。hữu 。chuyển căn giả thị 。phả hữu tỉ khâu đoán nhân mệnh bất phạm ba
T23n1435_p0377c24║ la di da 。phật ngôn 。hữu 。ngộ sát giả thị 。phả hữu tỉ khâu ni hành
T23n1435_p0377c25║ dâm bỉ phạm tội da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu ni 。kiến bỉ tỉ khâu
T23n1435_p0377c26║ ni hành dâm 。phú tạng nãi chí địa liễu giả thị 。hựu vấn 。phả tùng thị sự
T23n1435_p0377c27║ phạm ba la di 。tức thị sự phạm tăng già bà thi sa da 。phật ngôn 。hữu 。
T23n1435_p0377c28║ nhược tỉ khâu ni phạm thân tướng xúc 。thị ba la di 。nhược tỉ khâu phạm thân
T23n1435_p0377c29║ tướng xúc 。thị tăng già bà thi sa 。hựu vấn 。phả hữu tùng thị sự phạm ba
T23n1435_p0378a01║ la di tức thị sự phạm ba dật đề da 。phật ngôn 。hữu 。tỉ khâu ni kiến
T23n1435_p0378a02║ tỉ khâu ni ác tội 。phú tạng nhất dạ phạm ba la di 。tỉ khâu phú tạng
T23n1435_p0378a03║ phạm ba dật đề 。phả hữu tùng thị sự phạm ba la di 。tức thị sự phạm
T23n1435_p0378a04║ đột cát la da 。phật ngôn 。hữu 。tỉ khâu ni tùy thuận bí tấn tỉ khâu 。tam
T23n1435_p0378a05║ gián bất chỉ 。phạm ba la di 。tỉ khâu tùy thuận phạm đột cát la 。phả hữu
T23n1435_p0378a06║ tùng thị sự phạm tăng già bà thi sa 。tức thị sự phạm ba la di da 。
T23n1435_p0378a07║ phật ngôn 。hữu 。tỉ khâu phạm thân tướng xúc 。thị tăng già bà thi sa 。tỉ khâu
T23n1435_p0378a08║ ni thân tướng xúc 。thị ba la di 。phả hữu tùng thị sự phạm tăng già bà
T23n1435_p0378a09║ thi sa 。tức thị sự phạm ba dật đề da 。phật ngôn 。hữu 。tỉ khâu cố xuất
T23n1435_p0378a10║ tinh 。tăng già bà thi sa 。tỉ khâu ni cố xuất tinh 。ba dật đề 。phả hữu
T23n1435_p0378a11║ tùng thị sự phạm ba dật đề 。tức thị sự phạm tăng già bà thi sa da 。
T23n1435_p0378a12║ phật ngôn 。hữu 。tỉ khâu ni cố xuất tinh 。ba dật đề 。tỉ khâu cố xuất
T23n1435_p0378a13║ tinh 。tăng già bà thi sa 。phả hữu tùng thị sự phạm ba dật đề 。tức thị
T23n1435_p0378a14║ sự phạm ba la đề đề xá ni da 。phật ngôn 。hữu 。tỉ khâu sách mĩ thực 。
T23n1435_p0378a15║ ba dật đề 。tỉ khâu ni sách mĩ thực 。ba la đề đề xá ni 。phả hữu
T23n1435_p0378a16║ tùng thị sự phạm ba dật đề 。tức thị sự phạm đột cát la da 。phật ngôn 。
T23n1435_p0378a17║ hữu 。tỉ khâu ni sinh thảo thái thượng đại tiểu tiện 。ba dật đề 。tỉ khâu
T23n1435_p0378a18║ đột cát la 。phả hữu tùng thị sự phạm ba la đề đề xá ni 。tức thị
T23n1435_p0378a19║ sự phạm ba dật đề da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu ni sách mĩ thực 。ba
T23n1435_p0378a20║ la đề đề xá ni 。tỉ khâu ba dật đề 。phả hữu tùng thị sự phạm ba
T23n1435_p0378a21║ la đề đề xá ni 。tức thị sự phạm đột cát la da 。phật ngôn 。hữu 。
T23n1435_p0378a22║ tỉ khâu học gia trung tự thủ thủ thực 。ba la đề đề xá ni 。tỉ
T23n1435_p0378a23║ khâu ni đột cát la 。phả hữu tùng thị sự phạm đột cát la 。tức thị sự
T23n1435_p0378a24║ phạm ba dật đề da 。phật ngôn 。hữu 。tỉ khâu sinh thảo thái thượng đại tiểu
T23n1435_p0378a25║ tiện 。đột cát la 。tỉ khâu ni ba dật đề 。phả hữu tùng thị sự phạm đột
T23n1435_p0378a26║ cát la 。tức thị sự phạm ba la đề đề xá ni da 。phật ngôn 。hữu 。nhược
T23n1435_p0378a27║ tỉ khâu ni học gia trung tự thủ thủ thực 。đột cát la 。tỉ khâu ba la
T23n1435_p0378a28║ đề đề xá ni 。phả hữu tùng thị sự phạm vô tàn 。tức thị sự phạm hữu
T23n1435_p0378a29║ tàn da 。phật ngôn 。hữu 。tỉ khâu ni phạm bất đồng tứ ba la di giả thị
T23n1435_p0378b01║ vô tàn 。tỉ khâu thị hữu tàn 。phả hữu tùng thị sự phạm ba la di 。tức
T23n1435_p0378b02║ thị sự bất phạm ba la di da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu ni thân xúc
T23n1435_p0378b03║ nam tử giả 。phạm ba la di 。tỉ khâu thân tướng xúc nữ nhân giả 。phi
T23n1435_p0378b04║ ba la di 。tỉ khâu ni phú tạng tha phạm 。thị ba la di 。tỉ khâu phú
T23n1435_p0378b05║ tạng tha phạm 。phi ba la di 。tỉ khâu ni tùy thuận bí tấn tỉ khâu phạm
T23n1435_p0378b06║ ba la di 。tỉ khâu tùy thuận 。phi ba la di 。phả hữu tùng thị sự phạm
T23n1435_p0378b07║ tăng già bà thi sa 。tức thị sự bất phạm da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0378b08║ phạm thân tướng xúc 。thị tăng già bà thi sa 。tỉ khâu ni phi tăng già bà
T23n1435_p0378b09║ thi sa 。tỉ khâu cố xuất tinh 。phạm tăng già bà thi sa 。tỉ khâu ni cố
T23n1435_p0378b10║ xuất tinh 。phi tăng già bà thi sa 。tỉ khâu ni thị thế ngôn nhân 。phạm tăng
T23n1435_p0378b11║ già bà thi sa 。tỉ khâu thị thế ngôn nhân 。phi tăng già bà thi sa phả
T23n1435_p0378b12║ hữu tùng thị sự phạm ba dật đề 。tức thị sự bất phạm ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0378b13║ tỉ khâu ni cố xuất tinh 。phạm ba dật đề 。tỉ khâu cố xuất tinh 。phi ba
T23n1435_p0378b14║ dật đề 。tỉ khâu sách mĩ thực 。phạm ba dật đề 。tỉ khâu ni sách mĩ thực 。
T23n1435_p0378b15║ phi ba dật đề 。tỉ khâu ni sinh thảo thượng đại tiểu tiện 。phạm ba dật đề 。
T23n1435_p0378b16║ tỉ khâu sinh thảo thượng đại tiểu tiện 。phi ba dật đề 。phả hữu tùng thị sự
T23n1435_p0378b17║ phạm ba la đề đề xá ni 。tức thị sự bất phạm ba la đề đề xá
T23n1435_p0378b18║ ni da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu học gia trung tự thủ thủ thực 。phạm ba
T23n1435_p0378b19║ la đề đề xá ni 。tỉ khâu ni phi ba la đề đề xá ni 。tỉ khâu
T23n1435_p0378b20║ ni tự sách mĩ thực 。phạm ba la đề đề xá ni 。tỉ khâu tự sách mĩ
T23n1435_p0378b21║ thực 。phi ba la đề đề xá ni 。phả hữu thị sự phạm đột cát la 。tức
T23n1435_p0378b22║ thị sự bất phạm đột cát la da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu sinh thảo
T23n1435_p0378b23║ thái thượng đại tiểu tiện 。phạm đột cát la 。tỉ khâu ni sinh thảo thái thượng
T23n1435_p0378b24║ đại tiểu tiện 。phi đột cát la 。phả hữu đắc thoát thời phạm phạm thời đắc thoát
T23n1435_p0378b25║ da 。phật ngôn 。hữu 。nhược tỉ khâu phạm tăng già bà thi sa 。tác xuất tội yết
T23n1435_p0378b26║ ma thời 。trước cức tỉ 。phú lưỡng kiên 。bộc đầu 。sát thảo mộc 。chỉ hoạ địa 。
T23n1435_p0378b27║ thị danh đắc thoát thời phạm 。phạm thời đắc thoát giả 。nhược tỉ khâu ô tha gia
T23n1435_p0378b28║ thời chuyển căn 。thị danh phạm thời đắc thoát 。phả hữu xả hữu kế da 。phật ngôn 。
T23n1435_p0378b29║ hữu 。nhược xả giới thời kế tụ lạc giới 。nhược khứ giả vi hà sở khứ 。phật
T23n1435_p0378c01║ ngôn giới 。nhĩ thời trường lão ưu ba li vấn phật 。nhược luận tì ni thời tùng
T23n1435_p0378c02║ hà xứ cầu 。phật ngôn 。ưng tùng tỉ khâu tỉ khâu ni giới trung cầu 。thất
T23n1435_p0378c03║ pháp bát pháp tăng nhất trung cầu 。đồng bất đồng trung cầu nhược vô căn khả chuyển 。
T23n1435_p0378c04║ bất nhập phật pháp bất thủ diệt 。chung bất thủ diệt 。vi thị thùy da 。phật ngôn 。
T23n1435_p0378c05║ hoá nhân thị nhược sát hoá nhân đắc hà tội 。phật ngôn 。đắc thâu lan già 。ưng
T23n1435_p0378c06║ dĩ hà hối quá 。phật ngôn 。tác thâu lan già hối quá 。
T23n1435_p0378c07║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập nhất TTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*