Thập Tụng Luật – Quyển 53

Tzed Version
T23n1435_p0386c20║
T23n1435_p0386c21║
T23n1435_p0386c22║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập tam (đệ cửu tụng chi nhị )
T23n1435_p0386c23║
T23n1435_p0386c24║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0386c25║     ưu ba li vấn nhị bất định pháp
T23n1435_p0386c26║ ưu ba li vấn phật 。nhược tín ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu ư sơ phạm
T23n1435_p0386c27║ tứ ba la di trung tùy sở phá giới 。ngữ chư tỉ khâu 。ưng tùy tín ngữ
T23n1435_p0386c28║ ưu bà di ngữ trị bất 。phật ngôn 。ưng tùy ngữ trị 。ưng dữ thật tội
T23n1435_p0386c29║ tướng yết ma bất 。phật ngôn 。ưng dữ 。hựu vấn 。nhược nhị tín ngữ ưu bà
T23n1435_p0387a01║ di 。nhất nhân kiến tỉ khâu phạm dâm 。nhất nhân kiến phạm đạo 。thị nhị nhân
T23n1435_p0387a02║ ngữ chư tỉ khâu 。ưng tùy thử tín ngữ ưu bà di ngữ trị bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0387a03║ ưng trị 。ưng dữ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。ưng dữ 。vấn tín
T23n1435_p0387a04║ ngữ ưu bà di kiến tỉ khâu hành đạo thời dữ nữ nhân tác dâm 。ngữ chư
T23n1435_p0387a05║ tỉ khâu 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng
T23n1435_p0387a06║ dữ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn thị tín ngữ
T23n1435_p0387a07║ ưu bà di ngôn 。canh hữu tín ngữ ưu bà di bất 。đáp ngôn 。hữu 。ưng
T23n1435_p0387a08║ vấn đệ nhị nhân 。nhược nhị nhân ngữ đồng 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị 。
T23n1435_p0387a09║ ưng dữ thật tội tướng yết ma 。nhược ngữ bất đồng 。ngôn ngã bất kiến hành
T23n1435_p0387a10║ đạo thời tác dâm 。ngã kiến lập toạ tác dâm 。nhĩ thời ưng vấn thị tỉ khâu 。
T23n1435_p0387a11║ nhữ thật vân hà 。ưng tùy thị tỉ khâu ngữ tác 。vấn nhược tín ngữ ưu bà
T23n1435_p0387a12║ di 。kiến tỉ khâu dữ sa lợi nữ tác dâm 。ngữ chư tỉ khâu 。ưng tùy
T23n1435_p0387a13║ tín ngữ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng dữ thật tội tướng
T23n1435_p0387a14║ yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn ngôn 。canh hữu tín ngữ ưu
T23n1435_p0387a15║ bà di bất 。đáp ngôn 。hữu 。ưng vấn đệ nhị nhân 。nhược nhị nhân ngữ
T23n1435_p0387a16║ đồng 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị 。ưng dữ thật tội tướng yết ma 。
T23n1435_p0387a17║ nhược ngữ bất đồng 。ngôn ngã bất kiến dữ sa lợi nữ tác dâm 。ngã kiến dữ
T23n1435_p0387a18║ bà la môn nữ tì xá thủ đà la nữ tác dâm 。nhĩ thời ưng vấn thị
T23n1435_p0387a19║ tỉ khâu 。nhữ thật vân hà 。ưng tùy thị tỉ khâu ngữ tác 。vấn nhược tín
T23n1435_p0387a20║ ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu dữ nhất bạch sắc nữ tác dâm 。ngữ chư tỉ
T23n1435_p0387a21║ khâu 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng dữ thật
T23n1435_p0387a22║ tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn ngôn 。canh hữu tín ngữ
T23n1435_p0387a23║ ưu bà di bất 。đáp ngôn 。hữu 。ưng vấn đệ nhị nhân 。nhược đệ nhị
T23n1435_p0387a24║ nhân ngữ đồng ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị 。ưng dữ thật tội tướng yết
T23n1435_p0387a25║ ma 。nhược ngữ bất đồng 。ngôn ngã bất kiến dữ bạch sắc nữ tác dâm 。ngã
T23n1435_p0387a26║ kiến dữ hắc sắc nữ nhược hoàng sắc nữ thanh sắc nữ tác dâm 。nhĩ thời ưng
T23n1435_p0387a27║ vấn thị tỉ khâu 。nhữ thật vân hà 。ưng tùy thị tỉ khâu ngữ tác 。vấn nhược
T23n1435_p0387a28║ tín ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu dữ trường nữ nhân tác dâm 。ngữ chư tỉ
T23n1435_p0387a29║ khâu 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di ngữ trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng ưng
T23n1435_p0387b01║ dữ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn ngôn 。canh
T23n1435_p0387b02║ hữu tín ngữ ưu bà di bất 。đáp ngôn 。hữu 。ưng vấn đệ nhị nhân 。
T23n1435_p0387b03║ nhược đệ nhị nhân ngữ đồng 。ưng trị 。ưng dữ thật tội tướng yết ma 。nhược
T23n1435_p0387b04║ ngữ bất đồng 。ngôn ngã bất kiến dữ trường nữ nhân tác dâm 。ngã kiến dữ
T23n1435_p0387b05║ đoản nữ nhân trung nữ nhân tác dâm 。nhĩ thời ưng vấn thị tỉ khâu 。nhữ thật
T23n1435_p0387b06║ vân hà 。ưng tùy thị tỉ khâu ngữ tác 。vấn nhược tín ngữ ưu bà di 。
T23n1435_p0387b07║ kiến tỉ khâu dữ nữ nhân ư tiểu tiện đạo tác dâm 。ngữ chư tỉ khâu 。ưng
T23n1435_p0387b08║ tùy tín ngữ ưu bà di ngữ trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng dữ thật
T23n1435_p0387b09║ tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn ngôn 。canh hữu tín ngữ
T23n1435_p0387b10║ ưu bà di bất 。đáp ngôn 。hữu 。ưng vấn đệ nhị nhân 。nhược đệ nhị nhân
T23n1435_p0387b11║ ngữ đồng 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị 。ưng dữ thật tội tướng yết ma 。
T23n1435_p0387b12║ nhược ngữ bất đồng 。ngôn ngã bất kiến tiểu tiện đạo tác dâm 。ngã kiến đại tiện
T23n1435_p0387b13║ đạo khẩu trung tác dâm 。nhĩ thời ưng vấn thị tỉ khâu 。nhữ thật vân hà 。
T23n1435_p0387b14║ ưng tùy thị tỉ khâu ngữ tác 。vấn nhược tín ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu
T23n1435_p0387b15║ dữ nữ nhân đại tiện đạo trung tác dâm 。ngữ chư tỉ khâu ưng tùy tín ngữ
T23n1435_p0387b16║ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng dữ thật tội tướng yết ma
T23n1435_p0387b17║ bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn 。canh hữu tín ngữ ưu bà di bất 。
T23n1435_p0387b18║ đáp ngôn 。hữu 。ưng vấn đệ nhị nhân 。nhược đệ nhị nhân ngữ đồng 。ưng tùy
T23n1435_p0387b19║ tín ngữ ưu bà di trị 。ưng dữ thật tội tướng yết ma 。nhược ngữ bất đồng 。
T23n1435_p0387b20║ ngôn ngã bất kiến đại tiện đạo trung tác dâm 。ngã kiến tiểu tiện đạo khẩu trung
T23n1435_p0387b21║ tác dâm 。nhĩ thời ưng vấn thị tỉ khâu 。nhữ thật vân hà 。ưng tùy thị
T23n1435_p0387b22║ tỉ khâu ngữ tác 。vấn nhược tín ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu dữ nữ nhân
T23n1435_p0387b23║ khẩu trung tác dâm 。ngữ chư tỉ khâu 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị bất 。
T23n1435_p0387b24║ đáp ngôn 。bất ưng 。ưng dữ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。
T23n1435_p0387b25║ ưng vấn 。canh hữu tín ngữ ưu bà di bất 。đáp ngôn 。hữu 。ưng vấn đệ
T23n1435_p0387b26║ nhị nhân 。nhược đệ nhị nhân ngữ đồng 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị 。
T23n1435_p0387b27║ ưng dữ thật tội tướng yết ma 。nhược ngữ bất đồng 。ngôn ngã bất kiến khẩu trung
T23n1435_p0387b28║ tác dâm 。ngã kiến ư đại tiểu tiện đạo trung tác dâm 。nhĩ thời ưng vấn thị
T23n1435_p0387b29║ tỉ khâu 。nhữ thật vân hà 。ưng tùy thị tỉ khâu ngữ tác 。vấn nhược tín
T23n1435_p0387c01║ ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu phi thời đạm thạch mật 。vị thị đạm nhục 。
T23n1435_p0387c02║ ngữ chư tỉ khâu 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。
T23n1435_p0387c03║ ưng dữ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn thị tỉ khâu 。
T23n1435_p0387c04║ hữu thị sự bất 。nhược tỉ khâu ngôn 。ngã bất thực nhục 。ngã đạm hắc thạch
T23n1435_p0387c05║ mật 。ưng tùy thị tỉ khâu ngữ tác 。vấn nhược tín ngữ ưu bà di 。kiến tỉ
T23n1435_p0387c06║ khâu phi thời đạm tô 。vị thị đạm tế mễ mi 。ngữ chư tỉ khâu 。ưng
T23n1435_p0387c07║ tùy tín ngữ ưu bà di ngữ trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng dữ thật
T23n1435_p0387c08║ tội tướng yết ma bất 。đáp bất ưng 。ưng vấn thị tỉ khâu 。nhữ thật hữu
T23n1435_p0387c09║ thị sự bất 。nhược tỉ khâu ngôn 。ngã bất thực tế mễ mi 。ngã đạm tô 。
T23n1435_p0387c10║ ưng tùy thị tỉ khâu ngữ tác 。vấn nhược tín ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu
T23n1435_p0387c11║ phi thời ẩm thạch mật tương 。vị thị đạm dục 。ngữ chư tỉ khâu 。ưng tùy
T23n1435_p0387c12║ tín ngữ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng dữ thật tội tướng
T23n1435_p0387c13║ yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn thị tỉ khâu 。hữu thị sự
T23n1435_p0387c14║ bất 。nhược tỉ khâu ngôn 。ngã bất đạm dục 。ngã ẩm thạch mật tương 。ưng tùy
T23n1435_p0387c15║ thị tỉ khâu ngữ tác 。vấn nhược tín ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu ư nữ
T23n1435_p0387c16║ nhân cổ gian xuất tinh 。vị chính tác dâm dục 。ngữ chư tỉ khâu 。ưng tùy
T23n1435_p0387c17║ tín ngữ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng dữ thật tội tướng
T23n1435_p0387c18║ yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn thị tỉ khâu 。hữu thị sự bất 。
T23n1435_p0387c19║ nhược tỉ khâu ngôn 。ngã cổ gian xuất tinh bất phạm chính dâm 。ưng tùy tự
T23n1435_p0387c20║ ngôn trị 。vấn nhược tỉ khâu cộng nhất nữ nhân hành đạo 。hữu nhị tín ngữ ưu
T23n1435_p0387c21║ bà di tùy lai 。nhất tín ngữ ưu bà di kiến tỉ khâu ma xúc nữ nhân
T23n1435_p0387c22║ thân 。vị tác dâm 。ngữ chư tỉ khâu 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị bất 。
T23n1435_p0387c23║ đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn đệ nhị nhân 。nhược sự tướng vi 。ngã như sở
T23n1435_p0387c24║ kiến thuyết 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng
T23n1435_p0387c25║ dữ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn thị tỉ khâu 。
T23n1435_p0387c26║ thị sự vân hà 。tùy tỉ khâu tự ngôn tác 。vấn nhược tín ngữ ưu bà
T23n1435_p0387c27║ di 。kiến tỉ khâu ư hậu tứ phẩm giới trung tùy sở phạm giới 。ngữ chư tỉ
T23n1435_p0387c28║ khâu 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng dữ
T23n1435_p0387c29║ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。ưng dữ 。vấn nhược nhị tín ngữ ưu
T23n1435_p0388a01║ bà di 。nhất nhân kiến tỉ khâu cố xuất tinh 。nhất nhân kiến tỉ khâu ma xúc
T23n1435_p0388a02║ nữ nhân thân 。ngữ chư tỉ khâu 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị bất 。
T23n1435_p0388a03║ đáp ngôn 。ưng trị 。ưng dữ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。ưng
T23n1435_p0388a04║ dữ 。vấn nhược tín ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu hành thời cố xuất tinh 。
T23n1435_p0388a05║ ngữ chư tỉ khâu 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn 。bất
T23n1435_p0388a06║ ưng 。ưng dữ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn
T23n1435_p0388a07║ ngôn 。canh hữu tín ngữ ưu bà di bất 。đáp ngôn 。hữu 。ưng vấn đệ
T23n1435_p0388a08║ nhị nhân 。nhược đệ nhị nhân ngữ đồng 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị 。
T23n1435_p0388a09║ ưng dữ thật tội tướng yết ma 。nhược ngữ bất đồng 。ngôn ngã bất kiến hành thời
T23n1435_p0388a10║ xuất tinh 。ngã kiến nhược toạ nhược lập thời xuất tinh 。nhĩ thời ưng vấn thị tỉ
T23n1435_p0388a11║ khâu 。thị sự vân hà 。ưng tùy thị tỉ khâu ngữ tác 。vấn nhược tín ngữ
T23n1435_p0388a12║ ưu bà di 。kiến tỉ khâu ma xúc sa lợi nữ thân 。ngữ chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0388a13║ ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng dữ thật
T23n1435_p0388a14║ tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn 。canh hữu tín ngữ ưu
T23n1435_p0388a15║ bà di bất 。nhược ngôn hữu 。ưng vấn đệ nhị nhân 。nhược đệ nhị nhân ngữ
T23n1435_p0388a16║ đồng 。ưng trị 。ưng dữ thật tội tướng yết ma 。nhược ngữ bất đồng 。ngôn
T23n1435_p0388a17║ ngã bất kiến sa lợi nữ 。ngã kiến bà la môn tì xá thủ đà la nữ 。
T23n1435_p0388a18║ nhĩ thời ưng vấn thị tỉ khâu 。thị sự vân hà 。ưng tùy thị tỉ khâu ngữ
T23n1435_p0388a19║ tác 。vấn nhược tín ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu ma xúc bạch sắc nữ nhân
T23n1435_p0388a20║ thân 。ngữ chư tỉ khâu 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0388a21║ bất ưng 。ưng dữ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn 。
T23n1435_p0388a22║ canh hữu tín ngữ ưu bà di bất 。đáp ngôn 。hữu 。ưng vấn đệ nhị nhân 。
T23n1435_p0388a23║ nhược đệ nhị nhân ngữ đồng 。ưng trị 。ưng dữ thật tội tướng yết ma 。nhược
T23n1435_p0388a24║ ngữ bất đồng 。ngôn ngã bất kiến thị tỉ khâu ma xúc bạch sắc nữ nhân thân 。
T23n1435_p0388a25║ ngã kiến ma xúc hắc sắc hoàng sắc thanh sắc nữ nhân thân 。nhĩ thời ưng vấn
T23n1435_p0388a26║ thị tỉ khâu 。thị sự vân hà 。ưng tùy thị tỉ khâu ngữ tác 。vấn nhược
T23n1435_p0388a27║ tín ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu ma xúc trường nữ nhân thân 。ngữ chư tỉ
T23n1435_p0388a28║ khâu 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị bất 。đáp ngôn bất ưng 。ưng dữ
T23n1435_p0388a29║ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng vấn 。canh hữu tín ngữ
T23n1435_p0388b01║ ưu bà di bất 。nhược ngôn hữu 。ưng vấn đệ nhị nhân 。nhược đệ nhị nhân
T23n1435_p0388b02║ ngữ đồng 。ưng trị 。ưng dữ thật tội tướng yết ma 。nhược ngữ bất đồng 。ngôn
T23n1435_p0388b03║ ngã bất kiến ma xúc trường nữ nhân thân 。ngã kiến ma xúc đoản nữ nhân trung
T23n1435_p0388b04║ nữ nhân thân 。ưng trị bất 。ưng dữ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0388b05║ bất ưng dữ 。ưng vấn thị tỉ khâu 。tùy tỉ khâu tự ngôn tác 。vấn nhược
T23n1435_p0388b06║ tỉ khâu ư đạo trung hành 。hữu nhất nữ nhân 。hữu nhị tín ngữ ưu bà di 。
T23n1435_p0388b07║ nhất tín ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu hành thời ma xúc nữ nhân thân 。ngữ
T23n1435_p0388b08║ chư tỉ khâu 。ưng tùy thị ngữ trị bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng dữ thật
T23n1435_p0388b09║ tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。bất ưng dữ 。ưng vấn đệ nhị nhân 。
T23n1435_p0388b10║ nhược sự tướng vi 。ngã như sở kiến thuyết 。ưng tùy tín ngữ ưu bà di trị
T23n1435_p0388b11║ bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。ưng dữ thật tội tướng yết ma bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0388b12║ bất ưng dữ 。ưng vấn thị tỉ khâu 。thị sự vân hà 。ưng tùy thị tỉ
T23n1435_p0388b13║ khâu ngữ tác (nhị bất định cánh )。
T23n1435_p0388b14║     vấn tam thập xả đoạ pháp
T23n1435_p0388b15║ ưu ba li vấn phật 。nhược tỉ khâu đa hữu ni tát kì y 。nhược vi
T23n1435_p0388b16║ hoả thiêu nhược hủ lạn 。nhược đoán hoại 。nhược huỷ giảo 。ưng xả bất 。phật ngôn 。
T23n1435_p0388b17║ bất ưng xả 。thị tỉ khâu ưng đãn như pháp diệt tội 。nhược hữu tàn đoạn
T23n1435_p0388b18║ phá 。ưng xả bất 。đáp bất ưng xả 。thị tỉ khâu đãn ưng như pháp
T23n1435_p0388b19║ diệt tội 。vấn nhược y kinh tịnh vĩ bất tịnh vĩ tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị
T23n1435_p0388b20║ câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhược lạc đà mao ngưu mao cổ dương mao 。nhược tạp
T23n1435_p0388b21║ chí y 。ưng xả bất 。đáp bất ưng xả 。vấn nhược tỉ khâu đắc trường y
T23n1435_p0388b22║ ngũ nhật 。thị tỉ khâu cuồng tâm tán loạn tâm bệnh hoại tâm 。tề hà số tác
T23n1435_p0388b23║ thập nhật 。đáp số đắc tự tâm nhật 。vấn phả tỉ khâu tận hình súc trường y
T23n1435_p0388b24║ bất đắc ni tát kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược đắc trường y 。vị
T23n1435_p0388b25║ mãn thập nhật tiện mệnh chung thị 。vấn phả tỉ khâu súc trường y quá thập nhật
T23n1435_p0388b26║ nhất dạ tại da 。phật ngôn hữu 。tỉ khâu bất đoán vọng y 。đệ thập
T23n1435_p0388b27║ nhật đắc y 。bất khiển dữ nhân bất tác tịnh bất thụ trì 。chí thập nhất nhật
T23n1435_p0388b28║ địa liễu thời quá thử thập 。dư nhất dạ tại thị dã 。ưu ba li vấn phật 。
T23n1435_p0388b29║ nhược tỉ khâu thụ chúng tăng y li tú 。ưng xả bất 。đáp bất ưng xả 。
T23n1435_p0388c01║ thị tỉ khâu đãn ưng như pháp diệt tội 。vấn nhược tỉ khâu y tại giới nội 。
T23n1435_p0388c02║ tỉ khâu xuất giới ngoại 。chí địa hiểu thị li y tú da 。đáp ngôn 。li tú 。
T23n1435_p0388c03║ vấn nhược y tại giới ngoại 。tỉ khâu tại giới nội 。chí địa liễu thời 。thị
T23n1435_p0388c04║ danh li y tú da 。đáp ngôn 。li tú 。vấn nhược y tại địa tỉ khâu
T23n1435_p0388c05║ tại thượng 。chí địa liễu thời 。thị danh li y tú da 。đáp ngôn 。li y
T23n1435_p0388c06║ tú 。vấn nhược y tại thượng tỉ khâu tại địa 。chí địa liễu thời 。thị danh
T23n1435_p0388c07║ li y tú da 。đáp ngôn 。li y tú 。vấn nhược vị tác bất li y
T23n1435_p0388c08║ yết ma 。tề viễn cận danh bất li y 。đáp nhược tường bích tiệm li sách 。
T23n1435_p0388c09║ tề thị lai tỉ khâu bất li tam y 。tỉ khâu ni bất li ngũ y 。
T23n1435_p0388c10║ dữ học sa di bất li tam y 。dữ học sa di ni bất li ngũ y 。
T23n1435_p0388c11║ vấn đắc nhất nguyệt y tài 。hà đẳng thị nhất nguyệt y tài 。nãi chí nhất
T23n1435_p0388c12║ nguyệt súc 。đáp tịnh y thị 。vấn y lượng đại tiểu 。đáp nãi chí đắc phú
T23n1435_p0388c13║ thân tam phân thị 。chư y bất tịnh giả 。kinh tịnh vĩ bất tịnh 。vĩ tịnh
T23n1435_p0388c14║ kinh bất tịnh 。nhược nhị câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhất thiết lạc đà mao
T23n1435_p0388c15║ ngưu mao cổ dương mao nhược tạp chí y 。thị danh bất tịnh 。như thị y
T23n1435_p0388c16║ bất ưng súc chí nhất nguyệt 。vấn phả tỉ khâu sứ phi thân lí tỉ khâu ni
T23n1435_p0388c17║ hoán nhiễm đả cố y 。bất đắc ni tát kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0388c18║ nhược tỉ khâu tiên tự tiểu hoán canh linh hoán 。tiên tự tiểu nhiễm canh linh
T23n1435_p0388c19║ nhiễm 。tiên tự tiểu đả canh linh đả 。nhược hoán bất danh hoán như bất hoán 。
T23n1435_p0388c20║ đắc đột cát la 。nhược nhiễm bất danh nhiễm như bất nhiễm 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0388c21║ nhược đả bất danh đả như bất đả 。đắc đột cát la 。nhược triển chuyển linh hoán 。
T23n1435_p0388c22║ nhược khiển sứ 。nhược tác thư 。nhược tác tướng kì 。nhược vi tha nhược hoán nhiễm 。
T23n1435_p0388c23║ nhược nhị nhân cộng y 。nhược chúng tăng y 。nhập ni tát kì y 。nhược tác
T23n1435_p0388c24║ tịnh y 。giai đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu trước tịnh y nhập bạch y
T23n1435_p0388c25║ xá 。đắc ni tát kì xuất da 。đáp hữu 。nhược tỉ khâu trước tịnh y nhập
T23n1435_p0388c26║ bạch y xá 。nhược thỉ tuy ngưu tuy nê trước 。linh phi thân lí tỉ khâu
T23n1435_p0388c27║ ni hoán 。đắc ni tát kì ba dật đề 。nhược y kinh tịnh vĩ bất tịnh 。
T23n1435_p0388c28║ nhược vĩ tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhất thiết
T23n1435_p0388c29║ lạc đà mao ngưu mao cổ dương mao nhược tạp chí y linh hoán 。đắc đột cát
T23n1435_p0389a01║ la 。nhược tỉ khâu linh phi thân lí tỉ khâu ni hoán cố y 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0389a02║ ni chuyển căn tác tỉ khâu 。đắc đột cát la 。nhược tỉ khâu linh phi thân lí
T23n1435_p0389a03║ tỉ khâu ni hoán cố y 。tỉ khâu chuyển căn vi tỉ khâu ni 。đắc đột cát
T23n1435_p0389a04║ la 。vấn phả tỉ khâu linh phi thân lí tỉ khâu ni hoán nhiễm đả cố y 。
T23n1435_p0389a05║ bất đắc ni tát kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược tiên phá giới nhược
T23n1435_p0389a06║ tặc trụ nhược tiên lai bạch y thị 。vấn phả hữu bất thụ cụ giới nhân 。
T23n1435_p0389a07║ linh phi thân lí tỉ khâu ni hoán nhiễm đả cố y 。đắc ni tát kì ba
T23n1435_p0389a08║ dật đề da 。đáp hữu 。dữ học sa di thị dã 。vấn phả tỉ khâu
T23n1435_p0389a09║ tùng phi thân lí cư sĩ cư sĩ phụ khí y 。bất đắc ni tát kì ba
T23n1435_p0389a10║ dạ đề da 。đáp hữu 。nhược bất năng nam cư sĩ 。bất năng nữ cư sĩ
T23n1435_p0389a11║ phụ 。nhị căn cư sĩ 。nhị đạo hợp nhất đạo cư sĩ phụ 。tỉ khâu tùng
T23n1435_p0389a12║ thị khí y 。đắc đột cát la 。vấn phả hữu bất thụ cụ giới nhân 。tùng
T23n1435_p0389a13║ phi thân lí cư sĩ cư sĩ phụ khí y 。đắc ni tát kì ba dật đề
T23n1435_p0389a14║ da 。đáp hữu 。dữ học sa di thị dã 。nhược y kinh tịnh vĩ bất tịnh 。
T23n1435_p0389a15║ vĩ tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhược nhất thiết
T23n1435_p0389a16║ lạc đà mao ngưu mao cổ dương mao nhược tạp chí 。tỉ khâu khí thị y 。
T23n1435_p0389a17║ đắc đột cát la 。nhược khí thuế đắc đột cát la 。nhược khí lũ đắc đột cát
T23n1435_p0389a18║ la 。vị thụ cụ giới nhân khí 。vị thụ cụ giới nhân đắc 。đắc đột cát
T23n1435_p0389a19║ la 。vị thụ cụ giới nhân khí 。thụ cụ giới thời đắc 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0389a20║ vị thụ cụ giới nhân khí 。thụ cụ giới dĩ đắc 。đắc ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0389a21║ đề 。thụ cụ giới thời khí 。thụ cụ giới thời đắc 。đắc đột cát la thụ
T23n1435_p0389a22║ cụ giới thời khí 。thụ cụ giới dĩ đắc 。đắc ni tát kì ba dật đề 。
T23n1435_p0389a23║ thụ cụ giới nhân khí 。thụ cụ giới nhân đắc 。đắc ni tát kì ba dật đề 。
T23n1435_p0389a24║ thụ cụ giới nhân khí 。phi cụ túc giới nhân đắc 。đắc đột cát la 。nhược
T23n1435_p0389a25║ tỉ khâu tùng phi thân lí cư sĩ cư sĩ phụ khí y 。tỉ khâu chuyển căn
T23n1435_p0389a26║ tác tỉ khâu ni 。tỉ khâu ni đắc thị y 。ni tát kì ba dật đề 。nhược
T23n1435_p0389a27║ tỉ khâu ni 。tùng phi thân lí cư sĩ cư sĩ phụ khí y 。thị tỉ
T23n1435_p0389a28║ khâu ni chuyển căn tác tỉ khâu 。tỉ khâu đắc thị y 。ni tát kì ba dật đề 。
T23n1435_p0389a29║ vấn phả tỉ khâu phi thân lí trung tác thân hậu ý sách 。bất đắc ni
T23n1435_p0389b01║ tát kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược tỉ khâu vi biện y giá 。tỉ
T23n1435_p0389b02║ khâu tác thân hậu ý sách 。đắc đột cát la 。nhược tỉ khâu ni thức xoa ma
T23n1435_p0389b03║ ni sa di sa di ni 。vi biện y giá 。tỉ khâu tác thân hậu ý sách
T23n1435_p0389b04║ đắc 。đắc đột cát la 。nhược chúng đa cư sĩ vi biện y giá 。tỉ khâu
T23n1435_p0389b05║ tác thân hậu ý sách đắc 。đắc đột cát la 。nhược tỉ khâu sở bất ưng
T23n1435_p0389b06║ súc vật 。tác thân hậu ý sách 。đắc đột cát la 。vị thụ cụ giới nhân
T23n1435_p0389b07║ tác thân hậu ý sách 。vị thụ cụ giới nhân đắc 。đắc đột cát la 。vị
T23n1435_p0389b08║ thụ cụ giới nhân tác thân hậu ý sách 。thụ cụ giới thời đắc 。đắc đột cát
T23n1435_p0389b09║ la 。vị thụ cụ giới nhân tác thân hậu ý sách 。thụ cụ giới dĩ đắc 。
T23n1435_p0389b10║ đắc ni tát kì ba dật đề 。thụ cụ giới thời tác thân hậu ý sách 。thụ
T23n1435_p0389b11║ cụ giới thời đắc 。đắc đột cát la 。thụ cụ giới thời tác thân hậu ý sách 。
T23n1435_p0389b12║ thụ cụ giới dĩ đắc 。đắc ni tát kì ba dật đề 。thụ cụ giới nhân
T23n1435_p0389b13║ tác thân hậu ý sách 。thụ cụ giới nhân đắc 。đắc ni tát kì ba dật đề 。
T23n1435_p0389b14║ thụ cụ giới nhân tác thân hậu ý sách 。phi cụ giới nhân đắc 。đắc đột cát
T23n1435_p0389b15║ la 。nhược thị y giá 。thuộc thiên long dạ xoa la sa ngạ quỷ câu bàn
T23n1435_p0389b16║ đồ tì xá già đẳng phi nhân 。nhược thuộc tiên phá giới nhân nhược tặc trụ nhân
T23n1435_p0389b17║ nhược tiên lai bạch y nhược tấn nhân bất cộng trụ nhân chủng chủng bất cộng trụ
T23n1435_p0389b18║ nhân cuồng nhân tán loạn tâm nhân bệnh hoại tâm nhân cập chư ngoại đạo 。thử trung
T23n1435_p0389b19║ tác thân hậu ý sách 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu cần cầu y 。
T23n1435_p0389b20║ nãi chí quá lục phản 。bất đắc ni tát kì ba dật đề da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0389b21║ thị y giá thuộc nhân 。kí tại thiên long dạ xoa la sa ngạ quỷ câu bàn
T23n1435_p0389b22║ đồ tì xá già đẳng phi nhân biên 。thị trung cần cầu nãi chí quá lục phản 。
T23n1435_p0389b23║ đắc đột cát la 。nhược thị y giá 。thuộc thiên long dạ xoa la sa ngạ quỷ
T23n1435_p0389b24║ câu bàn đồ tì xá già đẳng phi nhân 。kí tại nhân biên 。thị trung cần
T23n1435_p0389b25║ cầu nãi chí quá lục phản 。đắc đột cát la 。nhược thị y giá 。thuộc xuất
T23n1435_p0389b26║ gia ngoại đạo 。kí tại nhân biên 。thị trung cần cầu nãi chí quá lục phản 。
T23n1435_p0389b27║ đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu dĩ kiêu thí da tác tân phu cụ 。bất
T23n1435_p0389b28║ đắc ni tát kì ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược kiêu thí da hủ hoại 。
T23n1435_p0389b29║ nhược kiêu thí da tác kiếp bối 。nhược kiêu thí da tác bát đố lộ mộ 。nhược
T23n1435_p0389c01║ kiêu thí da tác đột đột lộ 。nhược kinh tịnh vĩ bất tịnh 。vĩ tịnh kinh
T23n1435_p0389c02║ bất tịnh nhược nhị câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。lạc đà mao ngưu mao cổ
T23n1435_p0389c03║ dương mao nhược tạp chí tác phu cụ 。đắc đột cát la 。nhược giảm lượng tác 。
T23n1435_p0389c04║ đột cát la 。nhược phật y đẳng lượng tác 。đắc đột cát la 。vấn phả
T23n1435_p0389c05║ tỉ khâu dụng thuần hắc 羺dương mao tác tân phu cụ 。bất đắc ni tát kì
T23n1435_p0389c06║ ba dạ đề da 。đáp hữu 。羺dương mao hủ hoại tác 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0389c07║ nhược kinh tịnh vĩ bất tịnh 。vĩ tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị câu bất tịnh 。
T23n1435_p0389c08║ bất tịnh giả 。lạc đà mao ngưu mao cổ dương mao nhược tạp chí tác phu cụ 。
T23n1435_p0389c09║ đắc đột cát la 。nhược giảm lượng tác đột cát la 。nhược như lai y đẳng lượng
T23n1435_p0389c10║ tác 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu bất dụng nhị phân thuần hắc tam phân
T23n1435_p0389c11║ bạch 羺dương mao tứ phân hạ dương mao tác tân phu cụ 。bất đắc ni tát
T23n1435_p0389c12║ kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。kinh tịnh vĩ bất tịnh 。vĩ tịnh kinh bất
T23n1435_p0389c13║ tịnh 。nhược nhị câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。lạc đà mao ngưu mao cổ dương
T23n1435_p0389c14║ mao tạp chí tác phu cụ 。đắc đột cát la 。nhược giảm lượng tác đột cát
T23n1435_p0389c15║ la 。nhược phật y đẳng lượng tác 。đắc đột cát la 。vấn phả hữu tỉ khâu 。
T23n1435_p0389c16║ lục niên nội cố phu cụ 。nhược xả nhược bất xả 。canh tác tân phu cụ 。
T23n1435_p0389c17║ bất đắc ni tát kì ba dạ đề da đáp hữu 。dư nhân tiên tác vị thành 。
T23n1435_p0389c18║ tỉ khâu túc thành cánh 。đắc đột cát la 。nhược tác vị thành tiện phản giới 。
T23n1435_p0389c19║ đắc đột cát la 。nhược kinh tịnh vĩ bất tịnh 。nhược vĩ tịnh kinh bất tịnh 。
T23n1435_p0389c20║ nhược nhị câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhược lạc đà mao ngưu mao cổ dương
T23n1435_p0389c21║ mao tạp chí tác 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu trì 羺dương mao
T23n1435_p0389c22║ quá tam do diên 。bất đắc ni tát kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0389c23║ phi trì quá bất phạm 。nhược dữ hoá tịnh nhân trì quá 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0389c24║ nhược tỉ khâu tri thị hoá nhân bất phạm 。vấn phả hữu tỉ khâu 。sứ phi thân
T23n1435_p0389c25║ lí tỉ khâu ni hoán nhiễm phách 羺dương mao 。bất đắc ni tát kì ba dạ
T23n1435_p0389c26║ đề da 。đáp hữu 。tiên dĩ tiểu hoán canh hoán 。tiên dĩ tiểu nhiễm canh
T23n1435_p0389c27║ nhiễm 。tiên dĩ tiểu phách canh phách 。hoán như bất hoán 。nhiễm như bất nhiễm 。phách
T23n1435_p0389c28║ như bất phách 。giai đột cát la 。nhược triển chuyển linh hoán nhiễm phách 。nhược khiển
T23n1435_p0389c29║ sứ nhược giáo tha nhược tác thư nhược kì tướng 。sứ hoán nhiễm phách 。giai đắc
T23n1435_p0390a01║ đột cát la 。nhược hoán nhiễm phách chấm thuế 。đắc đột cát la 。nhị nhân cộng
T23n1435_p0390a02║ thuế sứ hoán nhiễm phách 。đắc đột cát la 。sứ hoán nhiễm phách chúng tăng thuế 。
T23n1435_p0390a03║ đắc đột cát la 。sứ hoán nhiễm phách ni tát kì thuế 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0390a04║ sứ hoán nhiễm phách tác tịnh thí thuế 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu tự
T23n1435_p0390a05║ thủ thủ tiền 。bất đắc ni tát kì ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược thủ
T23n1435_p0390a06║ tự tiền giả 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu dĩ tiền chủng chủng dụng 。
T23n1435_p0390a07║ bất đắc ni tát kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。dụng tự tiền mãi giả 。
T23n1435_p0390a08║ đắc đột cát la 。cộng phi nhân mãi vật 。phi nhân giả 。thiên long dạ xoa
T23n1435_p0390a09║ la sa cưu bàn đồ bệ lệ già tì xá già đẳng cộng mãi vật 。đắc đột
T23n1435_p0390a10║ cát la 。nhược cộng cuồng nhân tán loạn tâm nhân bệnh hoại tâm nhân nhược thân lí
T23n1435_p0390a11║ cộng mãi 。đắc đột cát la 。vị thụ cụ giới nhân dữ 。vị thụ cụ giới
T23n1435_p0390a12║ nhân đắc 。đột cát la 。vị thụ cụ giới nhân dữ 。thụ cụ giới thời
T23n1435_p0390a13║ đắc 。đắc đột cát la 。vị thụ cụ giới nhân dữ 。thụ cụ giới dĩ đắc 。
T23n1435_p0390a14║ đắc ni tát kì ba dạ đề 。thụ cụ giới thời dữ 。thụ cụ giới thời đắc 。
T23n1435_p0390a15║ đắc đột cát la 。thụ cụ giới thời dữ 。thụ cụ giới dĩ đắc 。đắc ni
T23n1435_p0390a16║ tát kì ba dật đề 。thụ cụ giới nhân dữ 。thụ cụ giới nhân đắc 。đắc
T23n1435_p0390a17║ ni tát kì ba dạ đề 。thụ cụ giới nhân dữ 。phi cụ giới nhân đắc 。
T23n1435_p0390a18║ đắc đột cát la 。chủng chủng phiến mãi diệc như thị 。vấn phả tỉ khâu tận
T23n1435_p0390a19║ hình súc trường bát 。bất đắc ni tát kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược
T23n1435_p0390a20║ tỉ khâu súc trường bát 。vị mãn thập nhật tiện mệnh chung giả thị 。vấn nhược tỉ
T23n1435_p0390a21║ khâu đắc trường bát ngũ nhật 。thị tỉ khâu tiện cuồng tâm tán loạn tâm bệnh hoại
T23n1435_p0390a22║ tâm 。tề hà số tác thập nhật 。đáp số đắc tự tâm nhật 。vấn phả tỉ
T23n1435_p0390a23║ khâu cửu súc trường bát 。bất phạm ni tát kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0390a24║ nhược tha tống bát dữ cửu cửu nãi chí giả thị dã 。vấn phả tỉ khâu
T23n1435_p0390a25║ quá nhất dạ súc trường bát 。đắc ni tát kì ba dật đề da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0390a26║ thị tỉ khâu đắc trường bát nhật 。tiện chuyển căn tác tỉ khâu ni giả thị 。vấn
T23n1435_p0390a27║ phả tỉ khâu ni súc trường bát thập dạ 。bất đắc ni tát kì ba dật đề
T23n1435_p0390a28║ da 。đáp hữu 。thị tỉ khâu ni đắc trường bát dĩ 。chuyển căn tác tỉ khâu
T23n1435_p0390a29║ giả thị 。vấn phả hữu tỉ khâu 。đa hữu bát nhập ni tát kì 。nhất thiết
T23n1435_p0390b01║ bát ưng tăng trung hành bất 。đáp bất ưng 。đãn tăng trung hành nhất bát 。dư
T23n1435_p0390b02║ giả tùy ý dữ thân hậu 。vấn phả tỉ khâu bát giảm ngũ xuyết canh cầu tân
T23n1435_p0390b03║ bát 。bất đắc ni tát kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược cầu hoại bát
T23n1435_p0390b04║ bạch thiết bát 。nhược nhị nhân cộng cầu 。nhược khiển sứ nhược thư nhược kì tướng 。nhược
T23n1435_p0390b05║ triển chuyển cầu nhược vi tha cầu bát 。giai đắc đột cát la 。nhược tùng dị đạo
T23n1435_p0390b06║ xuất gia nhân khí đắc bát 。đột cát la 。nhược tỉ khâu sở dụng bát vị mãn
T23n1435_p0390b07║ ngũ xuyết 。dĩ tự vật mãi bát 。đột cát la 。vấn nhược tỉ khâu bất khí
T23n1435_p0390b08║ lũ khí thuế 。đắc hà tội 。đáp đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu tự
T23n1435_p0390b09║ khí lũ 。linh phi thân lí chí sư chí 。bất đắc ni tát kì ba dạ đề
T23n1435_p0390b10║ da 。đáp hữu 。thị y kinh tịnh vĩ bất tịnh 。vĩ tịnh kinh bất tịnh 。
T23n1435_p0390b11║ nhược nhị câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhược lạc đà mao ngưu mao cổ dương mao 。
T23n1435_p0390b12║ nhược tạp lũ linh chí 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu ư phi thân
T23n1435_p0390b13║ lí trung tác đồng ý khuyến bất đắc ni tát kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0390b14║ nhược cư sĩ bất năng nam 。cư sĩ phụ bất năng nữ 。nhược cư sĩ nhị căn 。
T23n1435_p0390b15║ cư sĩ phụ nhị đạo hợp nhất đạo 。thị trung tác đồng ý khuyến 。đắc đột cát
T23n1435_p0390b16║ la 。vấn phả tỉ khâu 。dữ tha tỉ khâu y 。hậu sân hoàn đoạt 。bất
T23n1435_p0390b17║ đắc ni tát kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。thụ pháp tỉ khâu 。dữ bất
T23n1435_p0390b18║ thụ pháp tỉ khâu y 。hậu sân hoàn đoạt 。bất thụ pháp tỉ khâu 。dữ thụ
T23n1435_p0390b19║ pháp tỉ khâu y 。hậu sân hoàn đoạt 。đắc đột cát la 。nhược y kinh tịnh
T23n1435_p0390b20║ vĩ bất tịnh 。vĩ tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。
T23n1435_p0390b21║ nhược lạc đà mao ngưu mao cổ dương mao 。nhược tạp chí y 。dữ dĩ hậu sân
T23n1435_p0390b22║ hoàn đoạt 。đắc đột cát la 。nhược dữ tiên phá giới nhược tặc trụ nhược tiên lai
T23n1435_p0390b23║ bạch y 。dữ dĩ hoàn đoạt 。đắc đột cát la 。thị y nhược giảm lượng 。hậu
T23n1435_p0390b24║ sân hoàn đoạt 。đắc đột cát la 。nhược phật y đẳng lượng 。hậu sân hoàn đoạt 。
T23n1435_p0390b25║ đắc đột cát la 。nhược tỉ khâu dữ tha tỉ khâu y 。tha tỉ khâu chuyển căn
T23n1435_p0390b26║ vi tỉ khâu ni 。tỉ khâu hoàn đoạt tỉ khâu ni y 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0390b27║ nhược tỉ khâu dữ tha tỉ khâu y 。thị tỉ khâu tự chuyển căn vi tỉ khâu
T23n1435_p0390b28║ ni 。tỉ khâu ni hoàn đoạt tỉ khâu y 。đắc đột cát la 。vấn thụ ca hi
T23n1435_p0390b29║ na y cánh 。quan tác nhuận nguyệt 。thụ ca hi na y nhân đương vân hà 。
T23n1435_p0390c01║ đáp tùy an cư số 。vấn thụ già hi na y 。ưng như bố tát tác
T23n1435_p0390c02║ yết ma bất 。đáp ngôn ưng tác 。vấn ngật ca hi na y 。ưng tác xả
T23n1435_p0390c03║ yết ma bất 。đáp ngôn 。ưng tác 。vấn ưng hà thời thụ ca hi na y 。
T23n1435_p0390c04║ đáp hạ mạt hậu nguyệt 。vấn kỉ thời ưng xả 。đáp tùng hạ mạt nguyệt cánh đông
T23n1435_p0390c05║ tứ nguyệt ưng xả 。vấn cấp thí y khả đắc tác thời y bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0390c06║ đắc 。nhược y kinh tịnh vĩ bất tịnh 。vĩ tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị câu
T23n1435_p0390c07║ bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhược lạc đà mao ngưu mao cổ dương mao 。nhược tạp
T23n1435_p0390c08║ chí y 。như thị đẳng bất tịnh y bất ưng đình 。vấn phả tỉ khâu tam
T23n1435_p0390c09║ y trung tùy li nhất y tú 。bất đắc ni tát kì ba dật đề da 。đáp
T23n1435_p0390c10║ hữu 。hậu an cư trung vị mãn tuế 。a luyện nhược tỉ khâu tam y trung 。
T23n1435_p0390c11║ nhược dĩ nhất nhất y trí giới nội xá 。dĩ thiểu nhân duyên xuất giới 。tác thị
T23n1435_p0390c12║ ngôn 。ngã kim nhật đương hoàn thử tú 。thị tỉ khâu canh hữu nhân duyên khởi 。
T23n1435_p0390c13║ bất đắc hoàn tú giới ngoại 。địa liễu đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。
T23n1435_p0390c14║ xuân tàn quá nhất nguyệt cầu vũ dục y 。quá bán nguyệt súc bất đắc ni tát
T23n1435_p0390c15║ kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược thị y kinh tịnh vĩ bất tịnh vĩ
T23n1435_p0390c16║ tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhược lạc đà mao
T23n1435_p0390c17║ ngưu mao cổ dương mao nhược tạp chí 。như thị đẳng y 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0390c18║ vấn phả tỉ khâu tùng mẫu khí y 。đắc ni tát kì ba dạ đề da 。đáp
T23n1435_p0390c19║ hữu 。nhược mẫu vi chúng tăng tác y 。thị tỉ khâu tự hồi hướng dĩ 。đắc ni
T23n1435_p0390c20║ tát kì ba dạ đề 。nhược thị vật giới ngoại thủ 。đắc đột cát la 。nhược
T23n1435_p0390c21║ nhị tam tứ tứ tâm thủ 。như pháp đắc tội 。vấn phả tỉ khâu tùng mẫu
T23n1435_p0390c22║ khí thuận tỉ khâu vật 。đắc ni tát kì ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược
T23n1435_p0390c23║ mẫu vi chúng tăng tác thuận tỉ khâu vật 。tỉ khâu tự hồi hướng dĩ 。đắc ni
T23n1435_p0390c24║ tát kì ba dạ đề 。nhược thị vật giới ngoại thủ 。đắc đột cát la 。nhược
T23n1435_p0390c25║ nhị tam tứ tứ tâm thủ 。như pháp đắc tội 。vấn nhược tỉ khâu phi thời
T23n1435_p0390c26║ thụ cam giá 。phi thời áp phi thời lộc phi thời thụ 。phi thời ưng ẩm
T23n1435_p0390c27║ bất 。đáp ngôn 。bất đắc 。vấn nhược thời thụ cam giá 。phi thời áp phi thời
T23n1435_p0390c28║ lộc phi thời thụ 。phi thời đắc ẩm bất 。đáp bất đắc 。vấn nhược thời thụ
T23n1435_p0390c29║ cam giá 。thời áp phi thời lộc phi thời thụ 。phi thời đắc ẩm bất 。
T23n1435_p0391a01║ đáp ngôn 。bất đắc 。vấn nhược thời thụ cam giá 。thời áp thời lộc phi thời
T23n1435_p0391a02║ thụ 。phi thời ưng ẩm bất 。đáp ngôn 。bất đắc 。vấn nhược thời thụ cam
T23n1435_p0391a03║ giá 。thời áp thời lộc thời thụ 。phi thời ưng ẩm bất 。đáp ngôn 。nhược
T23n1435_p0391a04║ tận thời tịnh ưng ẩm 。vấn nhược phi thời thụ lạc 。phi thời áp phi thời lộc
T23n1435_p0391a05║ phi thời thụ 。phi thời ưng ẩm bất 。đáp ngôn 。bất đắc 。nhược tận thời
T23n1435_p0391a06║ tịnh ưng đắc 。vấn nhược tỉ khâu phi thời thụ hồ ma 。phi thời áp phi thời
T23n1435_p0391a07║ lộc phi thời thụ 。phi thời đắc ẩm bất 。đáp ngôn 。bất đắc 。nhược tận
T23n1435_p0391a08║ thời tịnh ưng đắc 。vấn nhược tỉ khâu phi thời thụ nhục 。phi thời chử phi thời
T23n1435_p0391a09║ áp phi thời lộc 。phi thời thụ phi thời đắc phục bất 。đáp ngôn 。bất đắc 。
T23n1435_p0391a10║ nhược tận thời tịnh ưng đắc 。tức nhật thụ thời dược thời phân dược thất nhật dược
T23n1435_p0391a11║ tận hình dược 。cộng hòa hợp nhất xứ 。đắc phục bất 。đáp thời dược lực cố
T23n1435_p0391a12║ thời trung ưng phục 。phi thời bất đắc phục 。tức nhật thụ thời phân dược thất nhật
T23n1435_p0391a13║ dược tận hình thọ dược 。cộng hòa hợp nhất xứ 。đắc phục bất 。đáp thời
T23n1435_p0391a14║ phân dược lực cố 。thời phân trung ưng phục 。quá thời phân bất đắc phục tức nhật
T23n1435_p0391a15║ thụ thất nhật dược tận hình thọ dược 。cộng hòa hợp nhất xứ 。đắc phục bất 。
T23n1435_p0391a16║ đáp thất nhật dược lực cố 。thất nhật ưng phục 。quá thất nhật bất đắc phục 。
T23n1435_p0391a17║ tận hình thọ dược tùy ý ưng phục 。tạc nhật thụ thời dược 。tức nhật thụ
T23n1435_p0391a18║ thời phân dược thất nhật dược tận hình thọ dược 。hòa hợp nhất xứ 。đắc phục
T23n1435_p0391a19║ bất 。đáp bất đắc phục 。tạc nhật thụ thời phân dược 。tức nhật thụ thất nhật
T23n1435_p0391a20║ dược tận hình thọ 。dược hòa hợp nhất xứ 。đắc phục bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0391a21║ bất đắc phục 。tạc nhật thụ thất nhật dược 。tức nhật thụ tận hình thọ dược 。
T23n1435_p0391a22║ hòa hợp nhất xứ 。đắc phục bất 。đáp bất đắc phục 。vấn thị chư thời dược
T23n1435_p0391a23║ thời phân dược thất nhật dược tận hình thọ dược 。cử tàn tú khả phục bất 。
T23n1435_p0391a24║ đáp bất đắc 。vấn nhược tỉ khâu tiên tự thủ 。hậu canh tùng tịnh nhân thụ 。
T23n1435_p0391a25║ đắc phục bất 。đáp bất đắc 。vấn thị chư dược thủ thụ khẩu thụ 。vô bệnh
T23n1435_p0391a26║ tỉ khâu đắc phục bất 。đáp bất đắc 。nhược thủ thụ khẩu thụ 。bệnh tỉ khâu
T23n1435_p0391a27║ đắc phục bất 。đáp ngôn đắc (tam thập xả đoạ cánh )。
T23n1435_p0391a28║     vấn ba dạ đề sự chi nhất
T23n1435_p0391a29║ ưu ba li vấn phật 。nhược tỉ khâu tác phạm chí hình phục 。ư đạo hành đắc
T23n1435_p0391b01║ hà tội 。đáp đắc thâu lan già 。nhược tác tần hình phục đại tần an tức bạc
T23n1435_p0391b02║ khư lợi ba la đại hình phục 。đắc hà tội 。đáp đắc đột cát la 。như
T23n1435_p0391b03║ thị đẳng diệc đắc đột cát la 。vấn nhược nhân vấn tỉ khâu ngôn 。nhữ kiến nhân
T23n1435_p0391b04║ dụng cái hành bất 。tỉ khâu ngôn bất kiến vi nhân cước cố ngôn ngã bất kiến 。
T23n1435_p0391b05║ đắc hà tội 。đáp đắc đột cát la 。phiến cức tỉ châu xuyến 羺đầu anh lạc
T23n1435_p0391b06║ bảo man khâm bạt la [điệp *mao ]câu chấp xa thừa mạo liễn dư đẳng diệc như thị 。
T23n1435_p0391b07║ nhược tỉ khâu chí bà la môn tính nhân biên ngữ ngôn 。nhữ thị thế mao nhân 。
T23n1435_p0391b08║ cố vọng ngữ cố 。đắc ba dật đề 。nãi chí ngữ bất phá giới nhân ngôn 。
T23n1435_p0391b09║ nhữ phá giới cố vọng ngữ cố 。đắc ba dật đề 。vấn nhược nhân vấn tỉ
T23n1435_p0391b10║ khâu ngôn 。nhữ thị hà nhân 。tỉ khâu ngôn 。ngã thị tỉ khâu ni 。thị phản
T23n1435_p0391b11║ giới bất 。đáp bất phản giới 。cố vọng ngữ đắc ba dật đề 。nhược ngôn ngã
T23n1435_p0391b12║ thị thức xoa ma ni sa di sa di ni ưu bà tắc ưu bà di bạch y
T23n1435_p0391b13║ ngoại đạo già la già ba li bà la già ni kiền đà a kì tì
T23n1435_p0391b14║ đẳng 。nhược ngôn ngã thị thiên long dạ xoa kiền thát bà a tu la già lâu
T23n1435_p0391b15║ la bệ lệ già cưu bàn trà tì xá già la sa đẳng 。tác như thị ngữ 。
T23n1435_p0391b16║ thị phản giới bất 。đáp bất phản giới 。cố vọng ngữ đắc ba dật đề 。vấn
T23n1435_p0391b17║ nhược tỉ khâu dĩ thiên nhãn kiến thiên nhĩ văn tha tỉ khâu tội 。tha bất thính
T23n1435_p0391b18║ tiện xuất tha tội 。đắc hà tội 。đáp ngôn 。đắc đột cát la 。vấn nhược
T23n1435_p0391b19║ tỉ khâu ư chúng tăng tiền phá giới 。thỉnh ưng cử 。đáp tùy năng cử giả cử 。
T23n1435_p0391b20║ vấn nhược tỉ khâu chí bà la môn tính nhân biên ngữ ngôn 。nhữ tác thế mao
T23n1435_p0391b21║ nhân lai 。đắc hà tội 。đáp đắc đột cát la 。vấn nhược tỉ khâu huỷ ti
T23n1435_p0391b22║ tỉ khâu 。đắc hà tội 。đáp ba dật đề 。vấn phả tỉ khâu huỷ ti
T23n1435_p0391b23║ tha tỉ khâu 。bất đắc ba dật đề tội tà 。đáp hữu 。nhược tiên phá
T23n1435_p0391b24║ giới nhược tặc trụ nhược tiên lai bạch y thị 。vấn phả bất thụ cụ giới nhân
T23n1435_p0391b25║ huỷ ti tỉ khâu 。đắc ba dật đề tà 。đáp hữu 。dữ học giới sa
T23n1435_p0391b26║ di thị 。nhược tác thư nhược khiển sứ nhược kì tướng nhược triển chuyển huỷ ti 。đắc
T23n1435_p0391b27║ đột cát la 。nhược tỉ khâu dĩ huỷ ti tỉ khâu 。đắc ba dật đề 。huỷ
T23n1435_p0391b28║ ti tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di sa di ni 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0391b29║ nhược tỉ khâu ni 。dĩ huỷ ti tỉ khâu ni 。đắc ba dật đề 。huỷ ti
T23n1435_p0391c01║ thức xoa ma ni sa di sa di ni tỉ khâu 。đắc đột cát la 。thức xoa
T23n1435_p0391c02║ ma ni 。huỷ ti thức xoa ma ni 。đắc đột cát la 。huỷ ti sa di
T23n1435_p0391c03║ sa di ni tỉ khâu tỉ khâu ni 。đắc đột cát la 。nhược sa di 。huỷ
T23n1435_p0391c04║ ti sa di 。đắc đột cát la 。huỷ ti sa di ni tỉ khâu tỉ khâu ni
T23n1435_p0391c05║ thức xoa ma ni 。đắc đột cát la 。sa di ni 。huỷ ti sa di ni 。
T23n1435_p0391c06║ đắc đột cát la 。huỷ ti tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di 。
T23n1435_p0391c07║ đắc đột cát la tội 。vấn nhược tỉ khâu lưỡng thiệt sàm tỉ khâu 。đắc ba
T23n1435_p0391c08║ dật đề 。nhược tỉ khâu lưỡng thiệt 。sàm tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di
T23n1435_p0391c09║ sa di ni 。đắc đột cát la 。nhược tỉ khâu ni lưỡng thiệt 。sàm tỉ khâu
T23n1435_p0391c10║ ni 。đắc ba dật đề 。nhược tỉ khâu ni lưỡng thiệt 。sàm thức xoa ma ni sa
T23n1435_p0391c11║ di sa di ni tỉ khâu 。đắc đột cát la 。nhược thức xoa ma ni lưỡng thiệt 。
T23n1435_p0391c12║ sàm thức xoa ma ni 。đắc đột cát la 。nhược thức xoa ma ni lưỡng thiệt 。
T23n1435_p0391c13║ sàm sa di sa di ni tỉ khâu tỉ khâu ni 。đắc đột cát la 。nhược sa
T23n1435_p0391c14║ di lưỡng thiệt 。sàm sa di 。đắc đột cát la 。nhược sa di lưỡng thiệt 。sàm
T23n1435_p0391c15║ sa di ni tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0391c16║ nhược sa di ni lưỡng thiệt 。sàm sa di ni 。đắc đột cát la 。nhược sa
T23n1435_p0391c17║ di ni lưỡng thiệt 。sàm tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di 。đắc
T23n1435_p0391c18║ đột cát la 。nhược tỉ khâu tại giới nội 。sàm giới ngoại tỉ khâu 。đắc đột
T23n1435_p0391c19║ cát la 。nhược tại giới ngoại 。sàm giới nội tỉ khâu 。nhược tại địa sàm cao
T23n1435_p0391c20║ thượng tỉ khâu 。nhược tại cao thượng sàm tại địa tỉ khâu 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0391c21║ nhược tỉ khâu trụ giới nội 。nhược toạ nhược lập nhược ngoạ 。sàm giới nội tỉ khâu 。
T23n1435_p0391c22║ đắc ba dật đề 。nhược tác thư nhược khiển sứ nhược kì tướng nhược triển chuyển sàm 。
T23n1435_p0391c23║ đắc đột cát la tội 。vấn phả tỉ khâu như pháp diệt sự hậu hoàn phát
T23n1435_p0391c24║ khởi 。bất đắc ba dật đề da 。đáp ngôn 。hữu thị sự 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0391c25║ tỉ khâu ni sự 。nhược tỉ khâu thức xoa ma ni 。nhược tỉ khâu sa di 。
T23n1435_p0391c26║ nhược tỉ khâu sa di ni sự 。như pháp diệt dĩ 。tỉ khâu hoàn phát khởi 。
T23n1435_p0391c27║ đột cát la 。vấn phả tỉ khâu như pháp diệt sự hoàn phát khởi 。bất đắc ba
T23n1435_p0391c28║ dật đề da 。đáp ngôn hữu 。nhược tiên phá giới nhược tặc trụ nhược tiên lai
T23n1435_p0391c29║ bạch y thị 。vấn phả bất thụ cụ giới nhân 。như pháp diệt sự hoàn phát
T23n1435_p0392a01║ khởi 。đắc ba dật đề da 。đáp ngôn hữu 。dữ học giới sa di thị dã 。
T23n1435_p0392a02║ nhược tác thư nhược khiển sứ nhược kì tướng nhược triển chuyển ngữ 。như pháp diệt sự
T23n1435_p0392a03║ dĩ hoàn phát khởi 。đắc đột cát la tội 。vấn như phật sở thuyết 。tỉ
T23n1435_p0392a04║ khâu ư bất năng nam tịnh nhân tiền 。vi nữ nhân thuyết pháp quá ngũ lục ngữ 。
T23n1435_p0392a05║ hà đẳng thị bất năng nam tịnh nhân tiền 。vi nữ nhân thuyết pháp quá ngũ lục
T23n1435_p0392a06║ ngữ 。đáp nhược 。bất động giả thị 。vô tri tịnh nhân tiền 。dữ nữ nhân
T23n1435_p0392a07║ thuyết pháp quá ngũ lục ngữ 。đắc đột cát la 。nhược tác thư nhược khiển sứ
T23n1435_p0392a08║ nhược kì tướng nhược triển chuyển ngữ 。thuyết pháp quá ngũ lục ngữ 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0392a09║ nhược tác tịnh nhân thụy miên 。dữ nữ nhân thuyết pháp quá ngũ lục ngữ 。đắc đột
T23n1435_p0392a10║ cát la 。nhược nữ nhân tịnh 。nam tử bất tịnh 。nam tử tịnh 。nữ nhân bất
T23n1435_p0392a11║ tịnh 。nhược nhị câu bất tịnh 。nhược thị trung vô tác tịnh nhân 。tỉ khâu vi
T23n1435_p0392a12║ nữ nhân thuyết pháp quá ngũ lục ngữ 。đắc đột cát la 。nhược hữu bất năng nam
T23n1435_p0392a13║ tác tịnh giả 。tỉ khâu vi nữ nhân thuyết pháp quá ngũ lục ngữ 。đắc đột cát
T23n1435_p0392a14║ la 。nhược vô tác tịnh giả 。tỉ khâu vi bất năng nữ nhân thuyết pháp quá ngũ
T23n1435_p0392a15║ lục ngữ 。đắc đột cát la 。nhược vô tác tịnh nhân 。tỉ khâu vi nhị đạo
T23n1435_p0392a16║ hợp nhất đạo nữ nhân thuyết pháp quá ngũ lục ngữ 。đắc đột cát la 。nhược tỉ
T23n1435_p0392a17║ khâu á tịnh nhân tiền 。vi nữ nhân thuyết pháp quá ngũ lục ngữ 。đắc đột
T23n1435_p0392a18║ cát la 。nhược lung tịnh nhân tiền 。dữ nữ nhân thuyết pháp quá ngũ lục ngữ 。
T23n1435_p0392a19║ đắc đột cát la 。nhược á lung tịnh nhân tiền 。dữ nữ nhân thuyết pháp quá
T23n1435_p0392a20║ ngũ lục ngữ 。đắc đột cát la 。nhược phi nhân thiên long dạ xoa bệ lệ già
T23n1435_p0392a21║ cưu bàn trà tì xá già la sa đẳng tịnh nhân tiền 。dữ nữ nhân thuyết pháp
T23n1435_p0392a22║ quá ngũ lục ngữ 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu dĩ âm cú tụng pháp 。
T23n1435_p0392a23║ giáo vị thụ cụ giới nhân tụng 。bất đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược
T23n1435_p0392a24║ giáo thiên long dạ xoa bệ lệ già câu bàn trà tì xá già la sa đẳng phi
T23n1435_p0392a25║ nhân tán tụng 。đắc đột cát la 。giáo cật nhân tụng 。đắc đột cát la 。độc
T23n1435_p0392a26║ xứ tụng 。đắc đột cát la 。độc phi độc tưởng 。phi độc độc tưởng 。dĩ trung
T23n1435_p0392a27║ quốc ngữ giáo biên địa nhân tụng 。thị biên địa nhân bất giải thị ngữ 。dĩ biên
T23n1435_p0392a28║ địa ngữ giáo trung quốc nhân tụng 。thị trung quốc nhân bất giải thị ngữ 。nhược giáo
T23n1435_p0392a29║ á nhân lung nhân á lung nhân tụng 。nhược tác thư nhược khiển sứ nhược kì tướng
T23n1435_p0392b01║ nhược triển chuyển ngữ cuồng nhân bệnh hoại tâm tán loạn tâm 。như thị đẳng giáo tán
T23n1435_p0392b02║ tụng 。đắc đột cát la 。vấn phả bất thụ cụ giới nhân 。dĩ âm cú tụng
T23n1435_p0392b03║ pháp 。giáo vị thụ cụ giới nhân tán tụng 。đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0392b04║ dữ học sa di thị dã 。nhược dữ học sa di 。giáo á nhân lung nhân
T23n1435_p0392b05║ á lung nhân tán tụng 。đắc đột cát la 。nhược dữ học sa di 。dĩ âm
T23n1435_p0392b06║ cú tụng pháp 。giáo tỉ khâu tỉ khâu ni tán tụng 。đắc đột cát la 。vấn
T23n1435_p0392b07║ phả tỉ khâu 。vị thụ cụ giới nhân tiền thuyết quá nhân pháp 。ngôn ngã hữu như
T23n1435_p0392b08║ thị tri như thị kiến 。bất đắc ba dạ đề da 。đáp ngôn hữu 。nhược thiên
T23n1435_p0392b09║ long dạ xoa bệ lệ già cưu bàn trà tì xá già la sa đẳng phi nhân tiền
T23n1435_p0392b10║ thuyết 。đắc đột cát la 。nhược độc xứ thuyết 。đắc đột cát la 。độc phi độc
T23n1435_p0392b11║ tưởng 。phi độc độc tưởng 。nhược dĩ trung quốc ngữ hướng biên địa nhân thuyết 。biên
T23n1435_p0392b12║ địa nhân bất giải 。dĩ biên địa nhân ngữ hướng trung quốc nhân 。trung quốc nhân
T23n1435_p0392b13║ bất giải thị ngữ 。nhược hướng á nhân lung nhân á lung nhân thuyết 。nhược tác thư
T23n1435_p0392b14║ nhược khiển sứ nhược kì tướng nhược triển chuyển ngữ 。đắc đột cát la 。nhược hướng cuồng
T23n1435_p0392b15║ nhân tán loạn tâm nhân bệnh hoại tâm nhân thuyết 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ
T23n1435_p0392b16║ khâu dĩ thô tội hướng vị thụ cụ giới nhân thuyết 。bất đắc ba dạ đề da 。
T23n1435_p0392b17║ đáp ngôn hữu 。hướng vị thụ cụ giới nhân 。thuyết tỉ khâu ni thô tội 。đắc
T23n1435_p0392b18║ đột cát la 。thuyết thức xoa ma ni sa di sa di ni thô tội 。đắc đột
T23n1435_p0392b19║ cát la 。nhược hướng thiên long dạ xoa bệ lệ già câu bàn trà tì xá già
T23n1435_p0392b20║ la sa đẳng phi nhân 。thuyết tỉ khâu thô tội 。đắc đột cát la 。vấn phả
T23n1435_p0392b21║ vị thụ cụ giới nhân 。hướng vị thụ cụ giới nhân 。thuyết tỉ khâu thô tội 。
T23n1435_p0392b22║ đắc ba dạ đề da 。đáp ngôn hữu 。dữ học sa di thị dã 。nhược tại
T23n1435_p0392b23║ địa hướng cao thượng nhân thuyết 。nhược tại cao thượng hướng tại địa nhân thuyết 。đắc
T23n1435_p0392b24║ đột cát la 。nhược tại giới nội hướng giới ngoại nhân thuyết 。nhược tại giới ngoại hướng
T23n1435_p0392b25║ giới nội nhân thuyết 。đắc đột cát la 。nhược câu tại giới nội 。nhược toạ nhược
T23n1435_p0392b26║ lập nhược ngoạ 。nhược hướng giới nội nhân thuyết 。đắc ba dạ đề 。vấn phả tỉ
T23n1435_p0392b27║ khâu 。tiên đồng tâm dữ 。hậu tác thị ngôn 。nhữ tùy thân hậu hồi tăng vật dữ 。
T23n1435_p0392b28║ bất đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược thị thí vật 。thuộc tỉ khâu ni
T23n1435_p0392b29║ tăng 。tác như thị ngữ 。đắc đột cát la 。nhược tác thư nhược khiển sứ nhược
T23n1435_p0392c01║ kì tướng nhược triển chuyển ngữ 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。thuyết giới
T23n1435_p0392c02║ thời tác thị ngôn 。hà dụng bán nguyệt bán nguyệt thuyết thị tạp toái giới vi 。linh
T23n1435_p0392c03║ chư tỉ khâu tâm sinh nghi hối tâm não tâm nhiệt 。sầu ưu bất lạc sinh phản
T23n1435_p0392c04║ giới tâm 。tác thị khinh ha giới 。bất đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0392c05║ nhược độc xứ ha giới 。đắc đột cát la 。nhược độc phi độc tưởng 。phi độc
T23n1435_p0392c06║ độc tưởng 。nhược dĩ trung quốc ngữ hướng biên địa nhân a giới 。biên địa nhân bất
T23n1435_p0392c07║ giải 。nhược dĩ biên địa ngữ hướng trung quốc nhân a giới 。trung quốc nhân bất giải 。
T23n1435_p0392c08║ nhược hướng á nhân lung nhân á lung nhân a giới 。nhược tác thư nhược khiển sứ
T23n1435_p0392c09║ nhược kì tướng nhược triển chuyển ngữ a giới 。nhược hướng cuồng nhân tán loạn tâm 。nhân
T23n1435_p0392c10║ bệnh hoại tâm nhân ha giới 。giai đắc đột cát la 。vấn nhược tỉ khâu dĩ
T23n1435_p0392c11║ độ 。phú sinh thảo thái thảo thượng 。vi diệt cố 。đắc hà tội 。đáp ba
T23n1435_p0392c12║ dạ đề 。nhược thực quả thôn tử 。đắc đột cát la 。vấn nhược tỉ khâu ngữ
T23n1435_p0392c13║ tha nhân ngôn 。nhữ dao thụ lạc quả 。đắc hà tội 。đáp ba dạ đề 。vấn
T23n1435_p0392c14║ phả tỉ khâu ngữ tha nhân linh dao thụ lạc quả 。bất đắc ba dạ đề da 。
T23n1435_p0392c15║ đáp hữu 。nhược tác thư nhược khiển sứ nhược kì tướng nhược triển chuyển ngữ 。đắc
T23n1435_p0392c16║ đột cát la 。nhược sát địa khuẩn đắc đột cát la 。vấn phả bất thụ cụ
T23n1435_p0392c17║ giới nhân 。ngữ tha nhân linh dao thụ lạc quả 。đắc ba dạ đề da 。đáp
T23n1435_p0392c18║ hữu 。dữ học sa di thị dã 。vấn phả tỉ khâu sát thảo mộc 。bất đắc
T23n1435_p0392c19║ ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược kì tướng đắc đột cát la 。nhược phi khứ
T23n1435_p0392c20║ thời thương sát vô tội 。vấn nhược tỉ khâu ngôn 。nhữ sát thị thụ hảo 。đắc
T23n1435_p0392c21║ hà tội 。đáp đắc ba dạ đề 。vấn nhược tỉ khâu dĩ chủng tử trước nhiệt thang
T23n1435_p0392c22║ trung 。nhược nhật bộc hoả chích 。đắc hà tội 。đáp đắc đột cát la 。vấn phả
T23n1435_p0392c23║ tỉ khâu sát thảo thái 。bất đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược tiên phá
T23n1435_p0392c24║ giới nhược tặc trụ nhược tiên lai bạch y thị dã 。vấn phả bất thụ cụ giới
T23n1435_p0392c25║ nhân sát thảo thái 。đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。dữ học sa di thị
T23n1435_p0392c26║ dã 。nhược thủ thuỷ thượng phù bình 。nhược thủ thạch vi 。đắc đột cát la 。vấn
T23n1435_p0392c27║ phả tỉ khâu sân hận khinh ki 。bất đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược
T23n1435_p0392c28║ thiên long dạ xoa bệ lệ già câu bàn trà tì xá già la sa đẳng phi
T23n1435_p0392c29║ nhân 。đắc đột cát la 。nhược sân hận khinh ki tiên phá giới nhược tặc trụ nhược
T23n1435_p0393a01║ tiên lai bạch y 。đắc đột cát la 。nhược độc xứ sân hận khinh ki 。đắc
T23n1435_p0393a02║ đột cát la 。nhược độc phi độc tưởng 。phi độc độc tưởng 。sân hận khinh ki 。
T23n1435_p0393a03║ đắc đột cát la 。nhược dĩ trung quốc ngữ 。sân hận khinh ki biên địa nhân 。
T23n1435_p0393a04║ biên địa nhân bất giải thị ngữ 。nhược dĩ biên địa ngữ 。sân hận khinh ki trung
T23n1435_p0393a05║ quốc nhân 。trung quốc nhân bất giải thị ngữ 。giai đắc đột cát la 。nhược sân
T23n1435_p0393a06║ hận khinh ki á nhân lung nhân á lung nhân 。nhược tác thư nhược khiển sứ nhược
T23n1435_p0393a07║ kì tướng 。nhược triển chuyển sân hận khinh ki 。nhược sân hận khinh ki cuồng nhân tán
T23n1435_p0393a08║ loạn tâm nhân bệnh hoại tâm nhân 。giai đắc đột cát la 。nhược sân hận khinh ki
T23n1435_p0393a09║ thiện tính nhân 。đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。bất tùy vấn đáp não tha 。
T23n1435_p0393a10║ bất đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược hướng á nhân lung nhân á lung
T23n1435_p0393a11║ nhân 。bất tùy vấn đáp não tha 。đắc đột cát la 。trừ phạm dư sự trung 。
T23n1435_p0393a12║ bất tùy vấn đáp não tha 。đắc đột cát la 。nhược độc xứ dị ngữ não tha 。
T23n1435_p0393a13║ đắc đột cát la 。nhược độc phi độc tưởng 。phi độc độc tưởng 。dị ngữ não
T23n1435_p0393a14║ tha 。nhược dĩ trung quốc ngữ 。hướng biên địa nhân 。biên địa nhân bất giải 。nhược
T23n1435_p0393a15║ dĩ biên địa nhân ngữ 。hướng trung quốc nhân 。trung quốc nhân bất giải 。nhược vô
T23n1435_p0393a16║ tri nhược tác thư nhược khiển sứ nhược kì tướng nhược triển chuyển ngữ 。nhược hướng cuồng
T23n1435_p0393a17║ nhân tán loạn tâm nhân bệnh hoại tâm nhân 。nhược hướng thiên long dạ xoa bệ lệ
T23n1435_p0393a18║ già câu bàn trà tì xá già la sa đẳng phi nhân 。nhược hướng tiên phá giới
T23n1435_p0393a19║ nhân nhược tặc trụ nhược tiên lai bạch y 。bất tùy vấn đáp 。giai đắc đột cát
T23n1435_p0393a20║ la 。vấn phả tỉ khâu 。chúng tăng ngoạ cụ 。nhược thô bệ mẫn sàng 。nhược
T23n1435_p0393a21║ tế bệ mẫn sàng 。nhược bí nhược nhục 。lộ địa nhược tự phu nhược sứ nhân
T23n1435_p0393a22║ phu 。thị trung nhược toạ nhược ngoạ 。khứ thời bất tự cử bất giáo nhân cử 。
T23n1435_p0393a23║ bất đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược thị ngoạ cụ 。kinh tịnh vĩ bất
T23n1435_p0393a24║ tịnh 。vĩ tịnh kinh bất tịnh 。nhị câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhược lạc
T23n1435_p0393a25║ đà mao ngưu mao cổ dương mao tạp chí tác 。bất tự cử bất giáo nhân cử 。
T23n1435_p0393a26║ đắc đột cát la 。nhược thị thô bệ mẫn sàng 。tế bệ mẫn sàng 。túc
T23n1435_p0393a27║ quá bát chỉ 。bất tự cử bất sứ nhân cử 。đắc đột cát la 。vấn phả
T23n1435_p0393a28║ tỉ khâu 。tỉ khâu phòng trung thủ ngoạ cụ 。nhược tự phu nhược giáo nhân phu 。
T23n1435_p0393a29║ thị trung nhược toạ nhược ngoạ 。khứ thời bất tự cử bất giáo nhân cử 。bất
T23n1435_p0393b01║ đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược thử phòng xá 。thiên long dạ xoa bệ
T23n1435_p0393b02║ lệ già câu bàn đồ tì xá già la sa đẳng phi nhân tác 。tỉ khâu thủ
T23n1435_p0393b03║ phu 。bất tự cử bất giáo nhân cử 。đắc đột cát la thị nhân 。nhược tiên
T23n1435_p0393b04║ phá giới nhược tặc trụ nhược tiên lai bạch y tác phòng xá 。tỉ khâu thủ phu 。
T23n1435_p0393b05║ nhược bất tự cử nhược bất giáo nhân cử 。đắc đột cát la 。nhược thị phòng
T23n1435_p0393b06║ xá 。thuộc tỉ khâu ni tăng 。tỉ khâu thủ phu 。bất tự cử bất giáo nhân
T23n1435_p0393b07║ cử 。đắc đột cát la 。nhược thị phòng xá 。thuộc ngoại đạo xuất gia 。tỉ khâu
T23n1435_p0393b08║ thủ phu bất tự cử bất sứ nhân cử 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。
T23n1435_p0393b09║ sân hận bất hỉ 。tăng phòng xá trung 。nhược tự khiên nhược sứ nhân khiên 。tác
T23n1435_p0393b10║ như thị ngôn 。nhữ xuất khứ diệt khứ 。dĩ thị nhân duyên bất dị 。bất
T23n1435_p0393b11║ đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược khiên xuất thiên long dạ xoa bệ lệ
T23n1435_p0393b12║ già câu bàn đồ tì xá già la sa đẳng phi nhân tác tỉ khâu 。tỉ khâu
T23n1435_p0393b13║ nhược tự khiên nhược sứ nhân khiên xuất 。đắc đột cát la 。nhược khiên ác tỉ khâu
T23n1435_p0393b14║ xuất 。đắc đột cát la 。nhược khiên ác tỉ khâu y bát xuất 。đắc đột cát
T23n1435_p0393b15║ la 。nhược khiên duệ ngoại đạo xuất gia xuất 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ
T23n1435_p0393b16║ khâu 。tri dư tỉ khâu tăng phòng xá trung tiên phu ngoạ cụ 。hậu lai cường phu
T23n1435_p0393b17║ ngoạ cụ 。tác như thị niệm 。nhược bất lạc giả tự đương xuất khứ 。thị nhân
T23n1435_p0393b18║ duyên cố bất dị 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。thị chư phòng xá 。
T23n1435_p0393b19║ thuộc thiên long dạ xoa bệ lệ già câu bàn đồ tì xá già la sa đẳng phi
T23n1435_p0393b20║ nhân 。thị trung cường phu ngoạ cụ 。đắc đột cát la 。nhược thị phòng xá 。thuộc
T23n1435_p0393b21║ tiên phá giới tặc trụ nhược tiên lai bạch y 。thị trung cường phu ngoạ cụ 。đắc
T23n1435_p0393b22║ đột cát la 。nhược thị phòng xá 。thuộc tỉ khâu ni tăng 。thị trung cường phu
T23n1435_p0393b23║ ngoạ cụ 。đắc đột cát la 。nhược thị phòng xá 。thuộc ngoại đạo xuất gia 。thị
T23n1435_p0393b24║ trung cường phu ngoạ cụ 。đắc đột cát la 。nhược tỉ khâu 。trừ thuỷ dĩ dư hữu
T23n1435_p0393b25║ huỷ hiệp 。tẩm thảo độ tác nê 。tùy sở sát huỷ số 。đắc ba dật đề 。
T23n1435_p0393b26║ vấn phả tỉ khâu 。quá nhược nhị nhược tam trùng phú xá 。bất đắc ba dật đề
T23n1435_p0393b27║ da 。đáp hữu 。nhược dĩ bản phú 。nhược ưu thi la thảo 。nhược điểu sí
T23n1435_p0393b28║ phú giả vô tội 。vấn phả tỉ khâu 。chúng tăng bất sai giáo giới tỉ khâu
T23n1435_p0393b29║ ni 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược tiên phá giới 。nhược tặc
T23n1435_p0393c01║ trụ tỉ khâu ni 。nhược tiên lai bạch y 。nhược chư tấn nhân 。bất cộng trụ
T23n1435_p0393c02║ nhân 。chủng chủng bất cộng 。trụ nhân giáo giới như thị 。đẳng tỉ khâu ni đắc
T23n1435_p0393c03║ đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。tăng sai giáo giới tỉ khâu ni 。nãi chí
T23n1435_p0393c04║ nhật một 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược tiên phá giới 。nhược tặc
T23n1435_p0393c05║ trụ tỉ khâu ni 。nhược tiên lai bạch y 。nhược chư tấn nhân 。bất cộng trụ
T23n1435_p0393c06║ nhân 。chủng chủng bất cộng trụ nhân 。giáo giới như thị đẳng tỉ khâu ni 。đắc
T23n1435_p0393c07║ đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。ngữ tỉ khâu ngôn 。nhữ vi cung dưỡng tài
T23n1435_p0393c08║ lợi nhân duyên cố 。giáo giới tỉ khâu ni 。bất đắc ba dật đề da 。đáp
T23n1435_p0393c09║ hữu 。nhược thụ pháp tỉ khâu 。ngữ bất thụ pháp tỉ khâu 。bất thụ pháp tỉ
T23n1435_p0393c10║ khâu 。ngữ thụ pháp tỉ khâu ngôn 。nhữ vi cung dưỡng tài lợi nhân duyên cố 。
T23n1435_p0393c11║ giáo giới tỉ khâu ni 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。dữ tỉ khâu ni
T23n1435_p0393c12║ cộng đạo hành 。nãi chí nhất tụ lạc 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0393c13║ nhược chư tỉ khâu ni 。tiên phá giới 。nhược tặc trụ tỉ khâu ni 。nhược tiên
T23n1435_p0393c14║ lai bạch y 。nhược bất năng nữ 。nhược nhị đạo hợp nhất đạo 。nhược chư tấn
T23n1435_p0393c15║ nhân 。bất cộng trụ nhân 。chủng chủng bất cộng trụ nhân 。cộng đạo hành 。đắc đột
T23n1435_p0393c16║ cát la 。vấn phả tỉ khâu 。dữ tỉ khâu ni cộng kì tái hang 。nhược thượng
T23n1435_p0393c17║ thuỷ nhược hạ thuỷ 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược chư tỉ khâu
T23n1435_p0393c18║ ni 。tiên phá giới 。nhược tặc trụ tỉ khâu ni 。nhược tiên lai bạch y 。nhược
T23n1435_p0393c19║ bất năng nữ 。nhược nhị đạo hợp nhất đạo 。nhược chư tấn nhân 。bất cộng trụ
T23n1435_p0393c20║ nhân 。chủng chủng bất cộng trụ nhân 。kì cộng tái hang thượng thuỷ hạ thuỷ 。đắc
T23n1435_p0393c21║ đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。dữ phi thân lí tỉ khâu ni y 。bất
T23n1435_p0393c22║ đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。thụ pháp tỉ khâu 。dữ bất thụ pháp tỉ
T23n1435_p0393c23║ khâu ni y 。bất thụ pháp tỉ khâu 。dữ thụ pháp tỉ khâu ni y 。nhược
T23n1435_p0393c24║ tiên phá giới 。nhược tặc trụ tỉ khâu ni 。nhược tiên lai bạch y 。nhược chư
T23n1435_p0393c25║ tấn nhân 。bất cộng trụ nhân 。chủng chủng bất cộng trụ nhân 。cuồng nhân tán loạn
T23n1435_p0393c26║ tâm nhân 。bệnh hoại tâm nhân 。dữ như thị đẳng tỉ khâu ni y 。đắc đột
T23n1435_p0393c27║ cát la 。vấn phả tỉ khâu 。dữ phi thân lí tỉ khâu ni tác y 。bất
T23n1435_p0393c28║ đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược thụ pháp tỉ khâu 。dữ bất thụ pháp
T23n1435_p0393c29║ tỉ khâu ni tác y 。bất thụ pháp tỉ khâu 。dữ thụ pháp tỉ khâu ni tác
T23n1435_p0394a01║ y 。nhược tiên phá giới 。nhược tặc trụ tỉ khâu ni 。nhược tiên lai bạch y 。nhược
T23n1435_p0394a02║ chư tấn nhân 。bất cộng trụ nhân 。chủng chủng bất cộng trụ nhân 。cuồng nhân tán
T23n1435_p0394a03║ loạn tâm nhân 。bệnh hoại tâm nhân 。dữ như thị đẳng tỉ khâu ni tác y 。
T23n1435_p0394a04║ đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。độc dữ tỉ khâu ni bình xứ toạ 。
T23n1435_p0394a05║ bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược tỉ khâu ni tiên phá giới 。nhược
T23n1435_p0394a06║ tặc trụ tỉ khâu ni 。nhược tiên lai bạch y 。nhược chư tấn nhân 。bất cộng trụ
T23n1435_p0394a07║ nhân 。chủng chủng bất cộng trụ nhân 。cuồng nhân tán loạn tâm nhân 。bệnh hoại tâm
T23n1435_p0394a08║ nhân 。dữ như thị đẳng tỉ khâu ni độc bình xứ toạ 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0394a09║ vấn phả tỉ khâu 。độc dữ nữ nhân lộ địa toạ 。bất đắc ba dật đề da 。
T23n1435_p0394a10║ đáp hữu 。nhược dữ thiên long dạ xoa bệ lệ già câu bàn đồ tì 。xá
T23n1435_p0394a11║ già la sa đẳng phi nhân nữ 。độc cộng lộ xứ toạ 。nhược dữ bất năng nữ
T23n1435_p0394a12║ nhược nhị đạo hợp nhất đạo nữ nhân 。độc cộng lộ xứ toạ 。giai đột cát
T23n1435_p0394a13║ la 。vấn phả tỉ khâu 。tri tỉ khâu ni tán nhân duyên đắc thực thực 。bất
T23n1435_p0394a14║ đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược tỉ khâu ni tiên phá giới 。nhược tặc
T23n1435_p0394a15║ trụ 。nhược tiên lai bạch y 。nhược bất năng nữ 。nhược nhị đạo hợp nhất đạo 。
T23n1435_p0394a16║ nhược chư tấn nhân 。bất cộng trụ nhân 。chủng chủng bất cộng trụ nhân 。nhược tác
T23n1435_p0394a17║ thư nhược khiển sứ nhược kì tướng 。nhược triển chuyển tán nhân duyên cố đắc thực thực 。
T23n1435_p0394a18║ đột cát la 。nhược thụ pháp tỉ khâu 。bất thụ pháp tỉ khâu ni tán nhân
T23n1435_p0394a19║ duyên đắc thực thực 。bất thụ pháp tỉ khâu 。thụ pháp tỉ khâu ni tán nhân
T23n1435_p0394a20║ duyên đắc thực thực 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu số số thực 。bất
T23n1435_p0394a21║ đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược đàn việt thỉnh minh nhật thực 。tỉ khâu
T23n1435_p0394a22║ vãng chí 。đàn việt ngôn 。tiểu trụ đãi thực 。thường tự tứ thỉnh 。trừ ngũ chủng
T23n1435_p0394a23║ thực thỉnh 。dữ dư thực 。nhược dữ bất tịnh thực 。nhược tịnh thực bất tịnh thực
T23n1435_p0394a24║ tạp 。vấn phả tỉ khâu 。bất bệnh ư tác phúc xá 。quá nhất thực 。bất đắc
T23n1435_p0394a25║ ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược thị phúc xá 。thuộc thiên long dạ xoa bệ
T23n1435_p0394a26║ lệ già câu bàn đồ tì xá già la sa đẳng phi nhân 。quá nhất thực đắc
T23n1435_p0394a27║ đột cát la 。nhược chư phúc xá thuộc tỉ khâu 。thị trung quá nhất thực đắc
T23n1435_p0394a28║ đột cát la 。nhược thị phúc xá 。thuộc tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di
T23n1435_p0394a29║ sa di ni 。thị trung quá nhất thực 。đắc đột cát la 。nhược thị phúc xá 。
T23n1435_p0394b01║ thuộc chư thân lí 。thị trung quá nhất thực vô tội 。nhược tỉ khâu tự tác phúc
T23n1435_p0394b02║ xá 。thị trung quá nhất thực 。vô tội 。vấn phả tỉ khâu 。tha gia tự tứ
T23n1435_p0394b03║ dữ thực 。quá lưỡng tam bát thủ 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0394b04║ nhược thiên từ trung quá lưỡng tam bát thủ 。đắc đột cát la 。nhược chư thiên
T23n1435_p0394b05║ long dạ xoa bệ lệ già cưu bàn đồ tì xá già la sa đẳng 。nhược thụ
T23n1435_p0394b06║ pháp tỉ khâu 。bất thụ pháp tỉ khâu đàn việt xá thủ 。nhược bất thụ pháp tỉ
T23n1435_p0394b07║ khâu 。thụ pháp tỉ khâu đàn việt xá thủ 。quá lưỡng tam bát 。đắc đột cát
T23n1435_p0394b08║ la 。ư thị gia trung toạ tự tứ thực vô tội 。vấn phả tỉ khâu ni
T23n1435_p0394b09║ đàn việt xá quá lưỡng tam bát thủ thực 。bất đắc ba dật đề da 。đáp
T23n1435_p0394b10║ hữu 。nhược thiên từ trung thủ quá lưỡng tam bát 。đắc đột cát la 。nhược chư
T23n1435_p0394b11║ long dạ xoa bệ lệ già cưu bàn đồ tì xá già la sa đẳng phi nhân
T23n1435_p0394b12║ xá 。thủ quá lưỡng tam bát 。đắc đột cát la 。nhược thụ pháp tỉ khâu
T23n1435_p0394b13║ ni 。bất thụ pháp tỉ khâu ni đàn việt xá thủ 。nhược bất thụ pháp tỉ khâu
T23n1435_p0394b14║ ni 。thụ pháp tỉ khâu ni đàn việt xá thủ 。quá lưỡng tam bát 。đắc đột
T23n1435_p0394b15║ cát la 。ư thị gia trung toạ tự tứ thực 。vô tội 。vấn phả tỉ khâu 。
T23n1435_p0394b16║ tri tỉ khâu thực dĩ 。bất thụ tàn thực pháp 。tùng tòa xứ khởi 。ngữ ngôn 。
T23n1435_p0394b17║ nhữ tự tứ thực 。dục não linh nghi hối cố 。bất đắc ba dật đề da 。
T23n1435_p0394b18║ đáp hữu 。nhược trừ ngũ chủng thực 。khuyến thực dư thực 。nhược khuyến thực bất
T23n1435_p0394b19║ tịnh thực 。nhược tịnh thực bất tịnh thực tạp 。bất đắc ba dật đề 。vấn phả
T23n1435_p0394b20║ tỉ khâu 。biệt tượng thực bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。thụ nhất thiết
T23n1435_p0394b21║ thời cố vô tội 。vấn câu da ni quốc dụng hà thời ưng thực 。đáp nhược
T23n1435_p0394b22║ thử gian tú 。dụng thử gian thời 。nhược bỉ gian tú 。dụng bỉ gian thời 。dư
T23n1435_p0394b23║ nhị phương diệc như thị 。vấn câu da ni quốc tàn tú thực 。ưng thực bất 。
T23n1435_p0394b24║ đáp ngôn 。bất đắc 。phất bà đề diệc như thị 。vấn uất đạn việt tàn tú
T23n1435_p0394b25║ thực 。ưng thực bất 。đáp bỉ vô ngã sở vô sở thuộc 。tùy ý thực 。
T23n1435_p0394b26║ vô tội 。vấn nhược thủ nhược bát 。nhược nhị nhược tam táo đậu tẩy 。tàn dư
T23n1435_p0394b27║ nị khí bất tận 。danh vi tẩy bất 。đáp nhược dụng tâm 。nhược nhị nhược tam
T23n1435_p0394b28║ táo đậu tẩy 。danh vi tẩy dã 。tỉ khâu tam chủng 。danh vi cộng thực nội
T23n1435_p0394b29║ tú 。nhược tỉ khâu 。tỉ khâu tăng 。dữ học sa di 。tỉ khâu ni tứ chủng 。
T23n1435_p0394c01║ danh vi cộng thực nội tú 。tỉ khâu ni 。tỉ khâu ni tăng 。dữ học sa di
T23n1435_p0394c02║ ni 。thức xoa ma ni 。thị tứ chủng nhân 。nội tú bất ưng thực 。nhược thực
T23n1435_p0394c03║ đắc đột cát la 。nhược bạch y nhược sa di 。vi tự thân cộng thực nội
T23n1435_p0394c04║ tú 。tỉ khâu thực vô tội 。
T23n1435_p0394c05║ vấn 。nhược tỉ khâu cầu thuỷ bình ngộ thủ tô du bình 。ưng phá ưng khí
T23n1435_p0394c06║ bất 。đáp ngôn 。bất ưng 。hữu nhị chủng xúc thực 。thực vô tội 。nhất thanh tịnh
T23n1435_p0394c07║ trì giới tỉ khâu 。ngộ xúc 。nhị phá giới tỉ khâu vô tàm quý xúc 。thị nhị
T23n1435_p0394c08║ câu tịnh 。nhược tỉ khâu 。vi sa di vi bạch y cố 。đam thực ư đạo hành 。
T23n1435_p0394c09║ hoàn dữ sa di bạch y 。sa di bạch y trì dữ tỉ khâu 。tỉ khâu dĩ
T23n1435_p0394c10║ cộng cử tú cố bất thủ 。phật ngôn 。nhược tỉ khâu tiên vô tâm tự vi đắc
T23n1435_p0394c11║ thực 。vấn nhược thuỷ trược ưng ẩm bất 。đáp nhược tiên nghi bất ưng ẩm 。nhược tiên
T23n1435_p0394c12║ vô nghi đắc ẩm 。vấn thụ pháp tỉ khâu 。tùng bất thụ pháp tỉ khâu biên thụ
T23n1435_p0394c13║ thực 。khả thực bất 。đáp ngôn 。đắc thực 。bất thụ pháp tỉ khâu 。tùng thụ pháp
T23n1435_p0394c14║ tỉ khâu thụ thực đắc thực 。vấn phả hữu tỉ khâu 。khí mĩ thực bất đắc ba
T23n1435_p0394c15║ dật đề da 。đáp hữu 。nhược tùng chư thân lí khí vô tội 。vấn trừ thuỷ
T23n1435_p0394c16║ dụng dư hữu huỷ hiệp 。đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。trừ thuỷ nhược dụng
T23n1435_p0394c17║ hữu huỷ hiệp 。tùy sở sát huỷ số 。đắc ba dật đề 。vấn phả tỉ khâu 。thực
T23n1435_p0394c18║ như thị thực đoạ đại tội da 。đáp hữu 。nữ nhân danh nam tử thực 。nhược thực
T23n1435_p0394c19║ thị thực đắc đại tội 。vấn phả tỉ khâu 。thực gia trung toạ 。bất đắc ba
T23n1435_p0394c20║ dật đề da 。đáp hữu 。thị gia trung đồng nữ vi chủ thị 。vấn phả tỉ khâu 。
T23n1435_p0394c21║ thực gia trung cường toạ 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược tại đồng
T23n1435_p0394c22║ nữ gia cường toạ thị 。vấn phả tỉ khâu 。tự thủ dữ loã hình phạm chí thực 。
T23n1435_p0394c23║ bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược dữ bất tịnh thực 。nhược dữ tịnh
T23n1435_p0394c24║ thực bất tịnh thực tạp 。bất đắc ba dật đề 。vấn phả tỉ khâu 。quan quân phát
T23n1435_p0394c25║ hành 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược quân trung hữu ưng tử tù
T23n1435_p0394c26║ sát 。quan vô thường cố vô tội 。vấn phả tỉ khâu 。nhất thời tác bá tội thiên
T23n1435_p0394c27║ tội 。quá bá thiên tội da 。đáp hữu 。nhược tỉ khâu sân ý 。bả sa bả
T23n1435_p0394c28║ tiểu đậu hồ đậu 。sái tán đại chúng 。tùy sở trước nhân đắc tội 。
T23n1435_p0394c29║ vấn phả tỉ khâu 。tri tỉ khâu thô tội 。cố phú tạng nãi chí nhất tú
T23n1435_p0395a01║ bất đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược phú tiên phá giới nhược tặc trụ
T23n1435_p0395a02║ nhược tiên lai bạch y 。nhược chư tấn nhân bất cộng trụ nhân chủng chủng bất cộng
T23n1435_p0395a03║ trụ nhân 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。ngữ tha tỉ khâu ngôn 。lai
T23n1435_p0395a04║ chí chư gia 。ngã thị trung linh dữ nhữ đa mĩ ẩm thực 。thị tỉ khâu hậu
T23n1435_p0395a05║ bất sứ dữ 。tác thị ngôn 。nhữ trường lão hoàn khứ 。ngã bất lạc dữ nhữ
T23n1435_p0395a06║ cộng toạ khởi ngôn ngữ 。ngã lạc độc toạ khởi ngôn ngữ 。khu thị tỉ khâu 。
T23n1435_p0395a07║ cố dục linh nãi chí tiểu hứa thời đắc não 。dĩ thị nhân duyên bất dị
T23n1435_p0395a08║ giả 。bất đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược thiên long dạ xoa bệ lệ
T23n1435_p0395a09║ già câu bàn trà tì xá già la sa đẳng phi nhân 。thụ giới tác tỉ
T23n1435_p0395a10║ khâu 。tỉ khâu nhược khu đột cát la 。hựu khu dư xuất gia giả 。đắc
T23n1435_p0395a11║ đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。lộ địa khả thiêu vật trước hoả trung 。
T23n1435_p0395a12║ bất đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。nhược tỉ khâu dĩ tô du hồ ma
T23n1435_p0395a13║ tiểu đậu ma sa đậu trước hoả trung 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。
T23n1435_p0395a14║ như pháp tăng sự dữ dục dĩ 。hậu hoàn thuyết quá 。bất đắc ba dạ đề
T23n1435_p0395a15║ da 。đáp hữu 。nhược thụ pháp tỉ khâu 。dữ bất thụ pháp chúng tăng dục 。
T23n1435_p0395a16║ bất thụ pháp tỉ khâu 。dữ thụ pháp chúng tăng dục 。hậu hoàn thuyết quá 。đắc
T23n1435_p0395a17║ đột cát la 。vấn nhược tỉ khâu 。dữ vị thụ cụ giới nhân cộng tú nhị dạ 。
T23n1435_p0395a18║ đệ tam dạ dữ nữ nhân cộng tú 。đắc danh chuyển tú bất 。đáp bất đắc
T23n1435_p0395a19║ nữ nhân biên 。đắc ba dạ đề 。vấn nhược tỉ khâu 。dữ vị thụ cụ giới
T23n1435_p0395a20║ nhân cộng nhị tú 。đệ tam dạ dữ bất năng nam cộng tú 。đắc danh chuyển
T23n1435_p0395a21║ tú bất 。đáp bất đắc bất năng nam biên 。đắc đột cát la 。vấn nhược tỉ
T23n1435_p0395a22║ khâu 。dữ vị thụ cụ giới nhân cộng nhị tú 。đệ tam dạ dữ hoàng môn cộng
T23n1435_p0395a23║ tú 。đắc danh chuyển tú bất 。đáp bất đắc hoàng môn biên 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0395a24║ vấn phả hữu tỉ khâu 。dữ vị thụ cụ giới nhân cộng nhị tú 。đệ tam dạ
T23n1435_p0395a25║ dữ nhị căn nhân cộng tú 。đắc danh chuyển tú bất 。đáp viết 。bất đắc nhị
T23n1435_p0395a26║ căn nhân biên 。đắc đột cát la 。vấn nhược tỉ khâu 。dữ vị thụ cụ giới
T23n1435_p0395a27║ nhân cộng nhị tú đệ tam dạ dữ tấn nhân cộng tú 。đắc danh chuyển tú bất 。
T23n1435_p0395a28║ đáp bất đắc tấn nhân biên 。đắc đột cát la 。vấn nhược tỉ khâu 。dữ vị
T23n1435_p0395a29║ thụ cụ giới nhân cộng nhị tú 。đệ tam dạ dữ diệt tấn sa di cộng tú
T23n1435_p0395a30║ đắc danh chuyển tú bất 。đáp bất đắc diệt tấn sa di biên đắc ba dạ đề
T23n1435_p0395b01║ vấn nhược tỉ khâu 。dữ vị thụ cụ giới nhân cộng nhị tú 。đệ tam dạ
T23n1435_p0395b02║ dữ biến hoá sa di cộng tú 。đắc danh chuyển tú bất 。đáp đắc 。nhược bất
T23n1435_p0395b03║ tri thị hoá nhân 。đắc đột cát la 。nhược tri thị hoá nhân vô tội 。vấn
T23n1435_p0395b04║ tỉ khâu nhân sở hữu kim ngân lưu li tòa xứ 。đắc toạ bất 。nhân sở hữu
T23n1435_p0395b05║ kim ngân lưu li khí đắc thực bất 。đáp bất ưng toạ bất ưng thực 。vấn tỉ
T23n1435_p0395b06║ khâu thiên sở hữu kim ngân lưu li tòa xứ ưng toạ bất 。đáp ngôn 。ưng toạ 。
T23n1435_p0395b07║ thiên thượng sở hữu kim ngân lưu li khí ưng thực bất 。đáp ngôn 。ưng thực 。vấn
T23n1435_p0395b08║ thiên thượng kim ngân lưu li xa cừ mã não địa tỉ khâu đắc hành bất 。
T23n1435_p0395b09║ đáp ngôn 。ưng hành 。vấn phả tỉ khâu 。tróc như thị bảo 。đắc tăng
T23n1435_p0395b10║ già bà thi sa da 。đáp ngôn 。hữu 。nhược tróc bảo nữ 。đắc tăng
T23n1435_p0395b11║ già bà thi sa 。nhược tróc luân bảo châu bảo 。đắc ba dạ đề 。tróc
T23n1435_p0395b12║ hoá bảo 。đắc đột cát la 。nhược tri thị hoá vô tội 。vấn phả tỉ
T23n1435_p0395b13║ khâu 。bất tác tịnh nhiễm y trước 。bất đắc ba dạ đề da 。đáp ngôn hữu 。
T23n1435_p0395b14║ thị y kinh tịnh vĩ bất tịnh 。vĩ tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị câu bất tịnh 。
T23n1435_p0395b15║ bất tịnh giả 。lạc đà mao ngưu mao cổ dương mao nhược tạp chí 。như thị
T23n1435_p0395b16║ đẳng bất tịnh y 。bất tác tịnh nhiễm trước 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu
T23n1435_p0395b17║ thường tẩy dục 。bất đắc ba dật đề da 。đáp ngôn hữu 。nhược tỉ khâu thiên
T23n1435_p0395b18║ vũ thời không địa lập tẩy dục vô tội 。vấn nhược tỉ khâu sát ác thú độc
T23n1435_p0395b19║ xà đẳng 。bất đắc ba dật đề da 。đáp đắc ba dật đề 。nhược sát dư thiện
T23n1435_p0395b20║ thú 。diệc đắc ba dật đề 。vấn phả tỉ khâu 。cố linh tha nghi hối 。linh
T23n1435_p0395b21║ thị tỉ khâu nãi chí thiểu thời sinh não 。bất đắc ba dật đề da 。đáp
T23n1435_p0395b22║ hữu 。nhược tiên phá giới nhược tặc trụ tiên lai bạch y 。trừ sinh thời thụ cụ
T23n1435_p0395b23║ túc giới thời 。nhược dĩ dư sự linh tha sinh nghi hối 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0395b24║ vấn phả tỉ khâu 。chỉ kích 攊tha 。bất đắc ba dật đề da 。đáp
T23n1435_p0395b25║ hữu 。nhược chỉ kích 攊thiên long dạ xoa bệ lệ già câu bàn đồ tì xá
T23n1435_p0395b26║ già la sa đẳng phi nhân 。đắc đột cát la 。nhược kích 攊thân căn hoại
T23n1435_p0395b27║ nhân 。đắc đột cát la 。nhược tỉ khâu trừ thuỷ dư hiệp hí 。đắc đột cát
T23n1435_p0395b28║ la 。vấn phả tỉ khâu 。dữ nữ nhân cộng tú 。bất đắc ba dật đề da 。
T23n1435_p0395b29║ đáp hữu 。nhược trúc lâm nhược thụ hạ dữ nữ nhân cộng tú 。đắc đột cát
T23n1435_p0395b30║ la 。nhược dữ thiên long dạ xoa bệ lệ già câu bàn đồ tì xá già la
T23n1435_p0395c01║ sa đẳng phi nhân nữ cộng tú 。đắc đột cát la 。nhược dữ đại mẫu súc sinh
T23n1435_p0395c02║ cộng tú 。đắc ba dật đề 。nhược tiểu thư súc sinh như kê đẳng cộng
T23n1435_p0395c03║ tú 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。nhược tự bố nhược sứ nhân bố
T23n1435_p0395c04║ tha tỉ khâu 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược bố tiên phá
T23n1435_p0395c05║ giới nhược tặc trụ nhược tiên lai bạch y 。trừ lục sự nhược dĩ dư sự 。nhược
T23n1435_p0395c06║ tự bố nhược sứ nhập bố tha tỉ khâu 。đắc đột cát la 。nhược thụ pháp tỉ
T23n1435_p0395c07║ khâu 。bố bất thụ pháp tỉ khâu 。nhược bất thụ pháp tỉ khâu 。bố thụ pháp
T23n1435_p0395c08║ tỉ khâu 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。nhược tự tạng nhược sứ nhân
T23n1435_p0395c09║ tạng tha tỉ khâu y bát hộ câu cức tỉ châm đồng đẳng 。bất đắc ba dật
T23n1435_p0395c10║ đề da 。đáp hữu 。nhược tạng sở cấm bát 。đắc đột cát la 。nhược tạng
T23n1435_p0395c11║ sở cấm y 。đắc đột cát la 。nhược tạng tiên phá giới nhược tặc trụ nhược
T23n1435_p0395c12║ tiên lai bạch y y bát đẳng vật 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。
T23n1435_p0395c13║ dữ tha tỉ khâu y 。tha bất quy hoàn thủ dụng 。bất đắc ba dật đề da 。
T23n1435_p0395c14║ đáp hữu 。nhược dữ tiên phá giới tặc trụ nhược tiên lai bạch y y 。bất
T23n1435_p0395c15║ quy hoàn thủ 。đắc đột cát la 。vấn tỉ khâu y ưng dữ hà nhân đắc tác
T23n1435_p0395c16║ tịnh da 。đáp ưng dữ ngũ chúng tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa
T23n1435_p0395c17║ di sa di ni 。vấn ưng tùng thùy biên thụ y 。đáp ưng tùng ngũ chúng thụ 。
T23n1435_p0395c18║ vấn phả tỉ khâu 。dĩ vô căn tăng già bà thi sa tội 。báng tha tỉ khâu 。
T23n1435_p0395c19║ bất đắc ba dật đề tội da 。đáp hữu 。nhược báng tiên phá giới nhược tặc
T23n1435_p0395c20║ trụ nhược tiên lai bạch y 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。dữ nữ nhân
T23n1435_p0395c21║ cộng kì đạo hành 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược dữ thiên
T23n1435_p0395c22║ long dạ xoa bệ lệ già câu bàn trà tì xá già la sa đẳng phi nhân
T23n1435_p0395c23║ nữ kì cộng đạo hành 。đắc đột cát la 。nhược dữ bất năng nữ nhân nhược
T23n1435_p0395c24║ nhị đạo hợp nhất đạo nữ nhân kì cộng đạo hành 。đắc đột cát la 。nhược
T23n1435_p0395c25║ dữ hoá nữ nhân kì cộng đạo hành 。đắc đột cát la 。nhược tri thị hoá
T23n1435_p0395c26║ nữ nhân vô tội 。vấn phả tỉ khâu dữ tặc chúng kì cộng đạo hành 。bất
T23n1435_p0395c27║ đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược tặc chúng thị tỉ khâu 。tỉ khâu kì
T23n1435_p0395c28║ cộng đạo hành 。đắc đột cát la 。nhược thiên long dạ xoa bệ lệ già câu bàn
T23n1435_p0395c29║ đồ tì xá già la sa đẳng phi nhân tác tặc chúng 。tỉ khâu kì cộng đạo
T23n1435_p0396a01║ hành 。vô tội 。vấn phả tỉ khâu 。dữ vị mãn nhị thập tuế nhân thụ cụ
T23n1435_p0396a02║ giới 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược dữ tằng giá thức xoa
T23n1435_p0396a03║ ma ni thụ cụ giới thị dã 。vấn vân hà danh quật địa 。đáp quật sinh
T23n1435_p0396a04║ địa bất tằng huỷ hoại giả thị dã 。hựu nhược tỉ khâu quá hạ tứ nguyệt 。
T23n1435_p0396a05║ vô bệnh tùng đàn việt khí tô 。nhược đắc ba dật đề 。nhược bất đắc đột
T23n1435_p0396a06║ cát la 。nhược khí du mật thạch mật khương tiêu tất bạt la hắc diêm 。nhược
T23n1435_p0396a07║ đắc ba dật đề 。nhược bất đắc đột cát la 。nhược khí a lê lặc a ma
T23n1435_p0396a08║ lặc bệ ê lặc đa la da ma na già lâu ca lô ê ni 。nhược đắc
T23n1435_p0396a09║ bất 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。thuyết giới thời tác thị ngôn 。ngã
T23n1435_p0396a10║ vị học thị giới 。tiên đương vấn chư tỉ khâu trì tu đa la trì tì ni
T23n1435_p0396a11║ trì ma đa la ca giả 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược
T23n1435_p0396a12║ tác bất tịnh giáo cố 。tác như thị ngôn 。ngã bất học thị giới 。tiên đương
T23n1435_p0396a13║ vấn trì tu đa la trì tì ni trì ma đa la già giả 。vô tội 。nhược
T23n1435_p0396a14║ chư thụ pháp tỉ khâu 。khiển sứ ngữ bất thụ pháp tỉ khâu ngôn 。nhữ lai thụ
T23n1435_p0396a15║ thị ngũ pháp 。bất thụ pháp tỉ khâu ngôn 。ngã bất năng học như thị 。vô
T23n1435_p0396a16║ tội 。bất thụ pháp tỉ khâu 。khiển sứ ngữ thụ pháp tỉ khâu ngôn 。nhữ lai học
T23n1435_p0396a17║ ngã pháp xả li ngũ pháp 。thụ pháp tỉ khâu ngôn 。ngã bất năng học như thị 。
T23n1435_p0396a18║ vô tội 。vấn phả tỉ khâu 。đạo thính chư tỉ khâu đấu loạn tránh tụng 。tác
T23n1435_p0396a19║ thị niệm 。thị chư tỉ khâu sở thuyết 。ngã đương ức trì 。bất đắc ba dật đề
T23n1435_p0396a20║ da 。đáp hữu 。thị sự thị tỉ khâu tỉ khâu ni sự 。tỉ khâu thức xoa
T23n1435_p0396a21║ ma ni sự 。tỉ khâu sa di sự 。tỉ khâu sa di ni sự 。thị trung
T23n1435_p0396a22║ đạo thính 。đắc đột cát la 。nhược sứ súc sinh vãng thính 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0396a23║ nhược sứ dư tỉ khâu thính 。đắc đột cát la 。nhược sứ dư tỉ khâu thính dĩ
T23n1435_p0396a24║ hoàn ngữ 。đắc ba dật đề 。vấn phả tỉ khâu 。tăng sự thuỷ phát mặc nhiên
T23n1435_p0396a25║ khởi khứ 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược phát thời khứ tức phát
T23n1435_p0396a26║ thời hoàn 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。bất kính úy tha 。bất đắc
T23n1435_p0396a27║ ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược chư thượng tòa thuyết phi pháp phi thiện phi phật
T23n1435_p0396a28║ giáo 。hạ tòa ngôn 。thử phi pháp phi thiện phi phật giáo 。vô tội 。nhược hạ
T23n1435_p0396a29║ tòa thuyết pháp thuyết thiện thuyết phật giáo 。thượng tòa ngôn 。thử phi pháp phi thiện phi
T23n1435_p0396b01║ phật giáo 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。quá trung đắc ẩm khổ tửu
T23n1435_p0396b02║ bất 。đáp nhược vô tửu khí vô tao thanh tịnh đắc ẩm 。vấn nhược chư căn hiệp 。
T23n1435_p0396b03║ chi hiệp hành hiệp diệp hiệp hoa hiệp quả hiệp 。thị chư hiệp đẳng 。tỉ khâu hà
T23n1435_p0396b04║ thời ưng ẩm 。đáp tùy li tửu thế thời ưng ẩm 。vấn phả tỉ khâu 。quá
T23n1435_p0396b05║ trung bất bạch tha tỉ khâu nhập tụ lạc 。bất đắc ba dật đề da 。đáp
T23n1435_p0396b06║ hữu 。nhược tỉ khâu dữ tấn tỉ khâu cộng trụ bất bạch nhập tụ lạc 。đắc đột
T23n1435_p0396b07║ cát la 。nhược bất thụ pháp tỉ khâu 。dữ thụ pháp tỉ khâu 。cộng trụ 。bất
T23n1435_p0396b08║ bạch nhập tụ lạc 。đắc đột cát la 。nhược thụ pháp tỉ khâu dữ bất thụ
T23n1435_p0396b09║ pháp tỉ khâu cộng trụ 。bất bạch nhập tụ lạc 。đắc đột cát la 。nhược bệnh
T23n1435_p0396b10║ nhược phi khứ vô tội 。nhược dữ á tỉ khâu lung tỉ khâu á lung tỉ khâu
T23n1435_p0396b11║ cộng trụ 。bất bạch nhập tụ lạc 。đắc đột cát la 。nhược tỉ khâu tại địa 。bất
T23n1435_p0396b12║ bạch cao xứ tỉ khâu nhập tụ lạc 。đắc đột cát la 。nhược tại cao thượng 。
T23n1435_p0396b13║ bất bạch tại địa tỉ khâu nhập tụ lạc 。đắc đột cát la 。nhược tại giới nội 。
T23n1435_p0396b14║ bất bạch giới ngoại tỉ khâu nhập tụ lạc 。đắc đột cát la 。nhược tại giới ngoại 。
T23n1435_p0396b15║ bất bạch giới nội tỉ khâu nhập tụ lạc 。đắc đột cát la 。nhược câu tại giới
T23n1435_p0396b16║ nội 。nhược toạ nhược lập 。bất bạch nhập tụ lạc 。đắc ba dật đề 。vấn nhập
T23n1435_p0396b17║ hà xứ bất bạch dư tỉ khâu 。bất đắc ba dật đề da 。đáp viết 。nhược nhập
T23n1435_p0396b18║ tam xứ 。nhược nhập trụ xứ 。nhập a luyện nhược xứ 。nhược nhập cận tụ lạc tăng
T23n1435_p0396b19║ phòng 。bất tu bạch 。vấn phả tỉ khâu 。thụ nhân thỉnh thực 。tiền thực hậu hành chí
T23n1435_p0396b20║ tha gia 。bất đắc ba dật đề da 。đáp viết hữu 。trừ ngũ chủng thực thỉnh 。
T23n1435_p0396b21║ dữ dư thực 。bất đắc ba dật đề 。nhược bất tịnh thực tịnh thực bất tịnh
T23n1435_p0396b22║ thực tạp 。đắc đột cát la 。nhược thỉnh xứ thực bất túc 。dư gia cầu
T23n1435_p0396b23║ vô tội 。vấn phả tỉ khâu 。sa lợi quán đỉnh vương 。địa vị liễu vị tạng
T23n1435_p0396b24║ bảo 。nhược quá môn niết 。nhược môn niết biên quá 。bất đắc ba dật đề da 。
T23n1435_p0396b25║ đáp viết hữu 。nhược quá chư thiên vương chư long vương chư dạ xoa vương a tu
T23n1435_p0396b26║ la vương ca lâu la vương môn niết môn niết biên 。quá bất phạm 。vấn phả tỉ
T23n1435_p0396b27║ khâu 。thuyết ba la đề mộc xoa thời ngôn 。ngã kim thuỷ tri thị pháp bán nguyệt
T23n1435_p0396b28║ bán nguyệt ba la đề mộc xoa kinh trung thuyết 。bất phạm ba dật đề da 。đáp
T23n1435_p0396b29║ viết hữu 。nhược tỉ khâu ni tăng thuyết giới thời 。tỉ khâu tác thị ngữ 。ngã
T23n1435_p0396c01║ thuỷ tri thị pháp bán nguyệt bán nguyệt ba la đề mộc xoa trung thuyết 。đắc đột
T23n1435_p0396c02║ cát la 。nhược tỉ khâu tăng thuyết giới thời 。tỉ khâu ni tác thị ngôn 。ngã
T23n1435_p0396c03║ thuỷ tri thị pháp bán nguyệt bán nguyệt ba la đề mộc xoa trung thuyết 。đắc đột
T23n1435_p0396c04║ cát la 。vấn phả tỉ khâu 。nhược cốt nhược xỉ nhược giác tác châm đồng 。bất
T23n1435_p0396c05║ đắc ba dật đề da 。đáp viết hữu 。nhược vi tha sứ nhân tác 。đắc đột
T23n1435_p0396c06║ cát la 。nhược vi tha cố tác tự dụng 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。
T23n1435_p0396c07║ quá bát chỉ tác sàng túc 。bất đắc ba dật đề da 。đáp viết hữu 。nhược
T23n1435_p0396c08║ dĩ châu cước nha cước 。nhược tiêm cước tác sàng túc toạ 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0396c09║ vấn phả tỉ khâu 。dĩ đâu la miên trữ nhục 。nhược tự trữ nhược sứ nhân trữ 。
T23n1435_p0396c10║ bất đắc ba dật đề da 。đáp viết hữu 。nhược kinh tịnh vĩ bất tịnh 。vĩ
T23n1435_p0396c11║ tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhược lạc đà mao ngưu
T23n1435_p0396c12║ mao cổ dương mao nhược tạp chí 。dĩ đâu la miên trữ 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0396c13║ vấn phả tỉ khâu 。tác vũ dục y nhược quá lượng 。bất đắc ba dật đề da 。
T23n1435_p0396c14║ đáp viết hữu 。nhược kinh tịnh vĩ bất tịnh 。vĩ tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị câu
T23n1435_p0396c15║ bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhược lạc đà mao ngưu mao cổ dương mao 。nhược tạp
T23n1435_p0396c16║ chí quảng trường quá lượng tác 。đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。tác phú
T23n1435_p0396c17║ sang y quảng trường quá lượng 。bất đắc ba dật đề da 。đáp viết hữu 。nhược
T23n1435_p0396c18║ kinh tịnh vĩ bất tịnh 。vĩ tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị câu bất tịnh 。bất
T23n1435_p0396c19║ tịnh giả 。nhược lạc đà mao ngưu mao cổ dương mao 。nhược tạp chí quá lượng tác 。
T23n1435_p0396c20║ đắc đột cát la 。vấn phả tỉ khâu 。tác ni sư đàn quảng trường quá lượng 。
T23n1435_p0396c21║ bất đắc ba dật đề da 。đáp viết hữu 。nhược kinh tịnh kinh bất tịnh 。vĩ
T23n1435_p0396c22║ tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị câu bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhược lạc đà mao
T23n1435_p0396c23║ ngưu mao cổ dương mao 。nhược tạp chí quảng trường quá lượng tác 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0396c24║ vấn phả tỉ khâu 。đẳng phật y lượng tác y 。bất đắc ba dật đề da 。
T23n1435_p0396c25║ đáp hữu 。nhược kinh tịnh vĩ bất tịnh 。kinh tịnh kinh bất tịnh 。nhược nhị câu
T23n1435_p0396c26║ bất tịnh 。bất tịnh giả 。nhược lạc đà mao ngưu mao cổ dương mao 。nhược tạp
T23n1435_p0396c27║ chí nhược tác 。đắc đột cát la (ba dạ đề cánh )。
T23n1435_p0396c28║     vấn thất diệt tránh pháp
T23n1435_p0396c29║ vấn phả hữu tránh 。bất dụng thất diệt pháp nhất nhất diệt 。đắc danh diệt da 。
T23n1435_p0397a01║ đáp hữu 。nhược tỉ khâu lai dục diệt sự 。sự vị quyết đoán 。tức tiện mệnh
T23n1435_p0397a02║ chung 。thị sự danh vi diệt 。hựu tự ngôn 。ngã thị bạch y 。nhược sa di 。
T23n1435_p0397a03║ nhược phi tỉ khâu 。nhược bất kiến tấn nhân 。bất tác tấn nhân 。bất xả ác
T23n1435_p0397a04║ tà tấn nhân 。bất cộng trụ nhân 。chủng chủng bất cộng trụ nhân 。nhược tặc trụ
T23n1435_p0397a05║ nhân 。tiên lai bạch y 。nhược bất năng nam 。nhược ngôn phạm tứ trùng tội 。nhược
T23n1435_p0397a06║ sát phụ mẫu 。sát a la hán 。phá tăng 。ác tâm xuất phật thân huyết 。nhược
T23n1435_p0397a07║ thị tỉ khâu cần độc tụng kinh 。nhược cần tác phúc nghiệp 。nhược cần đoán dư sự
T23n1435_p0397a08║ nhược viễn hành 。nhược trường bệnh 。nhược đáo tha quốc bất hoàn 。thị sự giai danh
T23n1435_p0397a09║ vi diệt 。hựu phục thuỷ phát diệt thị sự thời 。tức tiện mệnh chung 。nhược tự
T23n1435_p0397a10║ ngôn ngã thị bạch y 。nãi chí đáo tha quốc bất hoàn cố 。thị sự giai danh
T23n1435_p0397a11║ vi diệt (thất diệt tránh pháp cánh )。
T23n1435_p0397a12║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập tam TTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*