Thập Tụng Luật – Quyển 54

Tzed Version
T23n1435_p0397a13║
T23n1435_p0397a14║
T23n1435_p0397a15║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập tứ (đệ cửu tụng chi tam )
T23n1435_p0397a16║
T23n1435_p0397a17║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0397a18║   vấn thượng đệ tứ tụng thất pháp
T23n1435_p0397a19║ ưu ba li vấn phật 。nhược tỉ khâu bạch tứ yết ma thụ giới thời 。bất thuyết
T23n1435_p0397a20║ kỉ sự danh 。bất danh thụ cụ giới 。đáp nhược bất thuyết tứ sự danh 。
T23n1435_p0397a21║ bất danh thụ cụ giới 。hà đẳng tứ 。nhất hòa thượng 。nhị chúng tăng 。tam
T23n1435_p0397a22║ cầu thụ giới nhân 。tứ yết ma 。bất thuyết thị tứ sự danh 。bất danh
T23n1435_p0397a23║ thụ cụ giới 。nhược thuyết thị tứ danh 。đắc danh thụ cụ giới 。hựu phục
T23n1435_p0397a24║ bất thuyết tam sự danh 。bất danh thụ cụ giới 。hà đẳng tam 。nhất chúng tăng 。
T23n1435_p0397a25║ nhị cầu thụ giới nhân 。tam yết ma 。bất thuyết thị tam danh 。bất danh thụ
T23n1435_p0397a26║ cụ giới 。thuyết thị tam danh 。đắc danh thụ cụ giới 。hựu phục bất thuyết nhị
T23n1435_p0397a27║ sự danh 。bất danh thụ cụ giới 。hà đẳng nhị 。nhất cầu thụ cụ giới nhân 。nhị
T23n1435_p0397a28║ yết ma 。bất thuyết thị nhị danh 。bất danh thụ cụ giới 。nhược thuyết thị nhị
T23n1435_p0397a29║ danh 。đắc danh thụ cụ giới 。vấn phả hữu tỉ khâu 。tứ nhân giới nội nhất
T23n1435_p0397b01║ thời thụ cụ giới 。đắc danh vi thụ giới da 。đáp hữu 。nhược tứ xứ triển
T23n1435_p0397b02║ chuyển dữ dục đắc 。vấn nhược chư tỉ khâu 。dữ câu da ni nhân thụ giới 。
T23n1435_p0397b03║ thị nhân đắc danh thụ giới bất 。đáp đắc danh thụ giới 。dữ thụ cụ giới
T23n1435_p0397b04║ nhân đắc tội 。phất bà đề nhân diệc như thị 。vấn nhược chư tỉ khâu 。dữ
T23n1435_p0397b05║ uất đạn việt nhân thụ giới 。thị nhân đắc thụ giới bất 。đáp bất đắc 。bỉ
T23n1435_p0397b06║ vô sở thuộc cố 。vấn nhược chư tỉ khâu 。dữ tiên phá giới nhân thụ giới 。
T23n1435_p0397b07║ thị nhân đắc thụ giới bất 。đáp bất đắc 。vấn nhược chư tỉ khâu 。dữ tặc
T23n1435_p0397b08║ trụ nhân thụ giới 。thị nhân đắc giới bất 。đáp bất đắc 。vấn nhược chư tỉ
T23n1435_p0397b09║ khâu 。dữ vô hòa thượng nhân thụ giới 。đắc thụ giới bất 。đáp thị nhân đắc
T23n1435_p0397b10║ thụ giới 。thuyết yết ma nhân chúng tăng đắc tội 。nhược chư tỉ khâu 。dữ á
T23n1435_p0397b11║ nhân thụ giới 。thị nhân đắc thụ giới bất 。đáp bất đắc 。nhược chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0397b12║ dữ lung nhân thụ giới 。đắc thụ giới bất 。đáp bất đắc 。nhược dữ á lung nhân
T23n1435_p0397b13║ thụ giới 。đắc thụ giới bất 。đáp bất đắc 。vấn nhược dĩ á nhân túc số
T23n1435_p0397b14║ thụ giới 。đắc thụ giới bất 。đáp bất đắc 。nhược dĩ lung nhân túc số thụ
T23n1435_p0397b15║ cụ giới 。đắc thụ giới bất 。đáp viết 。bất đắc 。nhược dĩ lung nhân á
T23n1435_p0397b16║ lung nhân túc số thụ giới 。đắc thụ giới bất 。đáp bất đắc 。vấn dưỡng nhi
T23n1435_p0397b17║ dục xuất gia 。ưng vấn hà mẫu đáp 。ưng vấn sở dưỡng mẫu 。vấn như phật
T23n1435_p0397b18║ sở ngôn 。phụ mẫu bất thính bất đắc xuất gia thụ giới 。phả hữu phụ mẫu
T23n1435_p0397b19║ bất thính đắc xuất gia thụ cụ giới da 。đáp hữu 。nhược phụ mẫu thị súc
T23n1435_p0397b20║ sinh đắc 。vấn như phật sở thuyết 。cố sát phụ mẫu nhân bất đắc xuất gia
T23n1435_p0397b21║ thụ giới 。nhược xuất gia thụ giới ưng diệt tấn 。phả hữu sát phụ mẫu nhân 。
T23n1435_p0397b22║ chư tỉ khâu dữ thụ giới 。thị nhân đắc thụ giới da 。đáp hữu 。nhược sát
T23n1435_p0397b23║ súc sinh phụ mẫu 。hựu phục nhược dị tưởng dị nhân duyên sát phụ mẫu 。thị nhân
T23n1435_p0397b24║ đắc thụ giới 。bất ưng diệt tấn 。vấn như phật sở thuyết 。dục xuất gia
T23n1435_p0397b25║ nhân nhị thời bạch chúng tăng 。xuất gia thời 。thế phát thời 。phả bất nhị thời
T23n1435_p0397b26║ bạch đắc xuất gia thụ giới da 。đáp hữu 。nhược thị nhân phụ mẫu thị súc sinh 。
T23n1435_p0397b27║ vấn như phật sở ngôn 。ô tỉ khâu ni nhân bất đắc xuất gia thụ
T23n1435_p0397b28║ giới 。nhược xuất gia thụ giới ưng diệt tấn 。phả hữu ô tỉ khâu ni nhân 。chư
T23n1435_p0397b29║ tỉ khâu dữ thụ giới 。thị nhân đắc xuất gia thụ giới da 。đáp hữu 。nhược bát
T23n1435_p0397c01║ nhân dĩ bát sự ô tỉ khâu ni 。tỉ khâu ni danh ô 。thị bát nhân bất
T23n1435_p0397c02║ danh ô tỉ khâu ni 。hựu phục nhất nhân dĩ bát sự ô tỉ khâu ni 。tỉ
T23n1435_p0397c03║ khâu ni danh ô 。thị nhân bất danh ô tỉ khâu ni 。vấn như phật sở
T23n1435_p0397c04║ ngôn 。tặc trụ nhân bất ưng xuất gia thụ giới 。nhược xuất gia thụ giới ưng diệt
T23n1435_p0397c05║ tấn 。kỉ chủng danh tặc trụ 。đáp nhược tỉ khâu 。ư tứ ba la di trung
T23n1435_p0397c06║ tùy sở phá 。nhập chúng tăng trung 。thính bạch yết ma bạch nhị yết ma bạch tứ
T23n1435_p0397c07║ yết ma 。tác bố tát tự tứ 。thính thập tứ nhân yết ma 。diệc danh tặc
T23n1435_p0397c08║ trụ 。vấn như phật ngôn việt tế nhân bất đắc xuất gia thụ giới 。nhược xuất
T23n1435_p0397c09║ gia thụ giới ưng diệt tấn 。vân hà danh việt tế nhân 。đáp nhược tỉ khâu bất
T23n1435_p0397c10║ xả giới nhập ngoại đạo 。tác ngoại đạo tướng 。thuyết ngoại đạo kiến 。thụ ngoại đạo
T23n1435_p0397c11║ nghiệp thị dã 。vấn như phật sở ngôn 。sát a la hán nhân bất ưng xuất
T23n1435_p0397c12║ gia thụ giới 。nhược xuất gia thụ giới ưng diệt tấn 。phả sát a la hán nhân 。
T23n1435_p0397c13║ chư tỉ khâu dữ thụ giới 。thị nhân đắc xuất gia thụ giới da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0397c14║ nhược sát a la hán 。bất đắc ngũ nghịch tội giả thị 。vấn cầu thụ giới
T23n1435_p0397c15║ nhân tại địa 。dữ thụ giới nhân tại cao thượng 。đắc danh thụ giới bất 。đáp
T23n1435_p0397c16║ bất đắc 。cầu thụ giới nhân tại cao thượng 。dữ thụ giới nhân tại địa 。đắc danh
T23n1435_p0397c17║ thụ giới bất 。đáp bất đắc 。cầu thụ giới nhân tại giới nội 。dữ thụ giới nhân
T23n1435_p0397c18║ tại giới ngoại 。đắc danh thụ giới bất 。đáp bất đắc 。cầu thụ giới nhân tại
T23n1435_p0397c19║ giới ngoại 。dữ thụ giới nhân tại giới nội 。đắc danh thụ giới bất 。đáp bất
T23n1435_p0397c20║ đắc 。nhược cầu thụ giới nhân dữ thụ giới nhân 。câu tại giới nội nhược toạ
T23n1435_p0397c21║ nhược lập 。đắc danh thụ giới 。vấn chư tỉ khâu tại địa 。túc số nhân tại
T23n1435_p0397c22║ cao thượng 。dữ thụ giới 。đắc danh thụ giới bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0397c23║ tại cao thượng 。túc số nhân tại địa 。dữ thụ giới 。đắc danh thụ giới bất 。
T23n1435_p0397c24║ đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới nội 。túc số nhân tại giới ngoại 。dữ
T23n1435_p0397c25║ thụ giới 。đắc danh thụ giới bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới ngoại 。
T23n1435_p0397c26║ túc số nhân tại giới nội 。dữ thụ giới 。đắc danh thụ giới bất 。đáp bất
T23n1435_p0397c27║ đắc 。chư tỉ khâu túc số nhân 。câu tại giới nội nhược toạ nhược lập 。dữ
T23n1435_p0397c28║ thụ giới 。đắc danh thụ giới 。vấn phả hữu nhất nhân tại tứ trụ xứ trung 。
T23n1435_p0397c29║ chư tỉ khâu dữ thụ giới 。đắc danh thụ giới da 。đáp đắc 。nhược sàng tháp
T23n1435_p0398a01║ tài mộc liên tiếp tứ giới dữ thụ giới 。đắc danh thụ giới 。vấn phả hữu nhất
T23n1435_p0398a02║ túc số nhân tại tứ trụ xứ trung dữ thụ giới 。đắc danh thụ giới da 。đáp
T23n1435_p0398a03║ hữu 。nhược sàng tháp tài mộc liên tiếp tứ giới dữ thụ giới 。đắc danh thụ
T23n1435_p0398a04║ giới (thụ giới pháp cánh )。
T23n1435_p0398a05║ vấn bố tát pháp 。
T23n1435_p0398a06║ ưu ba li vấn phật 。nhược tỉ khâu ư chúng tăng tiền dữ dục 。thùy ưng dữ
T23n1435_p0398a07║ thuyết 。đáp chư tỉ khâu tùy ý dữ thuyết 。vấn nhược tăng phòng cận tụ lạc 。tề
T23n1435_p0398a08║ kỉ danh bất thất y 。đáp tề tụ lạc giới ngoại 。vấn chư tỉ khâu ư tiên
T23n1435_p0398a09║ vô tăng phòng tụ lạc trung 。khởi tăng phòng vị kế giới 。tề kỉ danh vi giới 。
T23n1435_p0398a10║ đáp tề thị tụ lạc giới thông hành xứ 。vấn nhược tỉ khâu vô tụ lạc a
T23n1435_p0398a11║ luyện nhược xứ 。thuỷ khởi tăng phòng vị kế giới 。thị trung tề kỉ danh vi giới 。
T23n1435_p0398a12║ đáp diện tề nhất câu lô xá 。thị trung chư tỉ khâu 。ưng nhất xứ hòa hợp
T23n1435_p0398a13║ thuyết ba la đề mộc xoa tác chư yết ma 。thị trung chư tỉ khâu 。bất ưng
T23n1435_p0398a14║ biệt bố tát biệt yết ma 。nhược biệt bố tát biệt yết ma 。nhất thiết chư tỉ
T23n1435_p0398a15║ khâu đắc tội 。vấn thuyết giới nhân tại địa 。chư tỉ khâu tại cao thượng 。đắc
T23n1435_p0398a16║ danh bố tát bất 。đáp bất đắc thuyết giới 。nhân tại cao thượng 。chư tỉ khâu tại
T23n1435_p0398a17║ địa 。đắc danh bố tát bất 。đáp bất đắc thuyết giới 。nhân tại giới nội 。chư
T23n1435_p0398a18║ tỉ khâu tại giới ngoại 。đắc danh bố tát bất 。đáp bất đắc thuyết giới 。nhân
T23n1435_p0398a19║ tại giới ngoại 。chư tỉ khâu tại giới nội 。đắc danh bố tát bất 。đáp bất đắc 。
T23n1435_p0398a20║ nhược thuyết giới 。nhân chư tỉ khâu câu tại giới nội 。nhược toạ nhược lập 。đắc
T23n1435_p0398a21║ danh bố tát 。vấn nhược chư tỉ khâu dạ thùy quá 。chư tỉ khâu ức niệm 。kim
T23n1435_p0398a22║ nhật bố tát 。chư tỉ khâu đương thuyết ba la đề mộc xoa bất 。đáp bất ưng
T23n1435_p0398a23║ thuyết 。nhược thuyết ba la đề mộc xoa cánh 。chư tỉ khâu bất thành bố tát 。
T23n1435_p0398a24║ vấn nhược tỉ khâu thụ tha thanh tịnh dĩ xuất giới 。đắc hà tội 。đáp đắc đột
T23n1435_p0398a25║ cát la 。vấn thùy ưng giáo thụ tỉ khâu ni 。đáp cựu tỉ khâu 。vấn nhược
T23n1435_p0398a26║ chúng tăng hoại vi nhị bộ 。tỉ khâu ni ưng tùng hà bộ giáo thụ 。đáp
T23n1435_p0398a27║ tùy thuyết như pháp giả 。nhược vô thuyết như pháp giả 。thát lợi trá tỉ khâu
T23n1435_p0398a28║ ưng xuất giới ngoại giáo thụ tỉ khâu ni 。vấn nhược chư tỉ khâu xả giới 。bất
T23n1435_p0398a29║ li y giới diệc xả bất 。đáp diệc xả 。nhược xả bất li y giới 。
T23n1435_p0398b01║ đại giới diệc xả bất 。đáp bất xả 。vấn nhược tiên giới bất xả 。canh đắc
T23n1435_p0398b02║ kế giới nhược đại nhược tiểu bất 。đáp bất đắc 。vấn nhược chư tỉ khâu bố tát
T23n1435_p0398b03║ thời 。thuyết giới tự cập tứ ba la di nãi chí thất diệt tránh pháp 。nhất
T23n1435_p0398b04║ thiết tăng đắc danh thuyết ba la đề mộc xoa bố tát bất 。đáp ngôn đắc 。
T23n1435_p0398b05║ vấn như phật sở ngôn 。hữu nhất trụ xứ 。bố tát thuyết giới thời 。chư
T23n1435_p0398b06║ tỉ khâu phi pháp biệt chúng 。phi pháp hòa hợp chúng 。như pháp biệt chúng 。như
T23n1435_p0398b07║ pháp hòa hợp chúng 。thế tôn 。vân hà phi pháp biệt chúng thuyết giới 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0398b08║ chư tỉ khâu biệt vi nhị bộ 。bất như pháp thuyết giới 。sở ưng thuyết sự
T23n1435_p0398b09║ bất thuyết 。thùy ưng thuyết nhi bất thuyết 。nãi chí sở ưng thuyết nhi bất thuyết 。
T23n1435_p0398b10║ thị danh phi pháp biệt chúng thuyết ba la đề mộc xoa 。vân hà phi pháp hòa
T23n1435_p0398b11║ hợp chúng thuyết ba la đề mộc xoa 。đáp chư tỉ khâu nhất tâm hòa hợp bất
T23n1435_p0398b12║ như pháp thuyết giới 。sở ưng thuyết sự bất thuyết 。thùy ưng thuyết nhi bất thuyết 。
T23n1435_p0398b13║ nãi chí sở ưng thuyết nhi bất thuyết 。thị danh phi pháp hòa hợp chúng thuyết ba
T23n1435_p0398b14║ la đề mộc xoa 。vân hà như pháp biệt chúng thuyết ba la đề mộc xoa 。đáp
T23n1435_p0398b15║ chư tỉ khâu biệt vi nhị bộ như pháp thuyết giới 。sở ưng thuyết sự nhi thuyết 。
T23n1435_p0398b16║ thùy ưng thuyết nhi thuyết 。nãi chí sở ưng thuyết nhi thuyết 。thị danh như pháp
T23n1435_p0398b17║ biệt chúng thuyết giới 。vân hà như pháp hòa hợp chúng thuyết ba la đề mộc xoa 。
T23n1435_p0398b18║ chư tỉ khâu hòa hợp nhất xứ như pháp thuyết giới 。sở ưng thuyết sự nhi thuyết 。
T23n1435_p0398b19║ thùy ưng thuyết nhi thuyết 。nãi chí sở ưng thuyết nhi thuyết 。thị danh như pháp
T23n1435_p0398b20║ hòa hợp chúng thuyết ba la đề mộc xoa 。vấn như phật ngôn 。nhất trụ xứ
T23n1435_p0398b21║ chư tỉ khâu tiểu bất liễu như 羺dương 。vân hà tiểu bất liễu như 羺dương 。
T23n1435_p0398b22║ đáp nhược tỉ khâu 。bất tri bố tát 。bất tri bố tát yết ma 。bất tri
T23n1435_p0398b23║ thuyết ba la đề mộc xoa 。bất tri hội toạ thị 。vấn phả tỉ khâu 。tăng
T23n1435_p0398b24║ sự vị ngật tùng toạ khởi khứ 。bất đắc ba dạ đề da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0398b25║ nhược đại tiểu hành nhược bất li văn xứ 。vấn như phật ngôn tú thụ dục
T23n1435_p0398b26║ nhân 。bất ưng cộng bố tát thuyết giới 。trừ tăng vị khởi 。vân hà danh tăng
T23n1435_p0398b27║ vị khởi 。đáp nãi chí tứ nhân toạ vị khởi 。vân hà danh khởi 。nãi chí
T23n1435_p0398b28║ giảm tứ nhân 。vấn nhược cuồng nhân túc số thuyết giới 。đắc danh thuyết giới bất 。
T23n1435_p0398b29║ đáp bất đắc 。nhược tán loạn tâm nhân bệnh hoại tâm nhân túc số thuyết giới 。đắc
T23n1435_p0398c01║ danh thuyết giới bất 。đáp bất đắc 。nhược chúng tăng vị dữ si tỉ khâu tác si
T23n1435_p0398c02║ yết ma 。bất ưng li thị tỉ khâu thuyết ba la đề mộc xoa 。nhược tác
T23n1435_p0398c03║ si yết ma dĩ 。thị tỉ khâu nhược tại nhược bất tại 。chư tỉ khâu tùy ý
T23n1435_p0398c04║ bố tát thuyết ba la đề mộc xoa 。tác chư yết ma 。vấn chư tỉ khâu tại
T23n1435_p0398c05║ địa 。túc số nhân tại cao thượng thuyết giới 。đắc danh thuyết giới bất 。đáp
T23n1435_p0398c06║ bất đắc 。chư tỉ khâu tại cao thượng 。túc số nhân tại địa thuyết giới 。đắc
T23n1435_p0398c07║ danh thuyết giới bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới nội 。túc số nhân
T23n1435_p0398c08║ tại giới ngoại thuyết giới 。đắc danh thuyết giới bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ
T23n1435_p0398c09║ khâu tại giới ngoại 。túc số nhân tại giới nội 。đắc danh thuyết giới bất 。đáp
T23n1435_p0398c10║ bất đắc 。chư tỉ khâu túc số nhân câu tại giới nội 。nhược toạ nhược lập thuyết
T23n1435_p0398c11║ ba la đề mộc xoa 。đắc danh thuyết ba la đề mộc xoa 。vấn nhược á nhân
T23n1435_p0398c12║ túc số thuyết giới 。đắc danh thuyết giới bất 。đáp bất đắc 。nhược lung nhân
T23n1435_p0398c13║ á lung nhân túc số thuyết giới 。đắc danh thuyết giới bất 。đáp bất đắc 。
T23n1435_p0398c14║ vấn thụ pháp tỉ khâu 。dữ bất thụ pháp tỉ khâu thuyết giới 。đắc danh thuyết giới
T23n1435_p0398c15║ bất 。đáp bất đắc 。bất thụ pháp tỉ khâu 。dữ thụ pháp tỉ khâu thuyết giới 。
T23n1435_p0398c16║ đắc danh thuyết giới bất 。đáp bất đắc 。vấn thụ pháp tỉ khâu 。dĩ bất thụ
T23n1435_p0398c17║ pháp tỉ khâu túc số thuyết giới 。đắc danh thuyết giới bất 。đáp bất đắc 。
T23n1435_p0398c18║ bất thụ pháp tỉ khâu 。dĩ thụ pháp tỉ khâu túc số thuyết giới 。đắc danh
T23n1435_p0398c19║ thuyết giới bất 。đáp bất đắc 。vấn phả tỉ khâu 。nhất giới nội tứ xứ
T23n1435_p0398c20║ nhất thời thuyết giới 。đắc danh thuyết giới bất đắc tội da 。đáp hữu 。triển chuyển
T23n1435_p0398c21║ dữ dục thanh tịnh thị 。vấn phả nhất tỉ khâu dữ tứ xứ thuyết giới 。đắc
T23n1435_p0398c22║ danh thuyết giới bất đắc tội da 。đáp hữu 。nhược dĩ sàng tháp tài mộc liên
T23n1435_p0398c23║ tiếp tứ giới 。nhược toạ nhược lập thuyết giới thị 。vấn phả nhất tỉ khâu túc
T23n1435_p0398c24║ số tứ trụ xứ thuyết giới 。đắc danh thuyết giới bất đắc tội da 。đáp hữu
T23n1435_p0398c25║ nhược sàng tháp tài mộc liên tiếp tứ giới 。nhược toạ nhược lập túc số 。đắc
T23n1435_p0398c26║ thuyết ba la đề mộc xoa (bố tát pháp cánh )。
T23n1435_p0398c27║ vấn tự tứ pháp 。
T23n1435_p0398c28║ ưu ba li vấn phả tỉ khâu 。thập nhật vị chí tự tứ 。đắc danh tự
T23n1435_p0398c29║ tứ bất đắc tội da 。đáp hữu 。tỉ khâu nhược nhị nhược tam nhược tứ 。xúc
T23n1435_p0399a01║ tác bố tát xuất giới khứ 。bỉ gian tự tứ vô tội 。vấn phả tỉ khâu 。
T23n1435_p0399a02║ vị chí hậu tự tứ 。nhi tự tứ 。bất đắc tội da 。đáp hữu 。nhược tỉ
T23n1435_p0399a03║ khâu hậu an cư 。thụ thất nhật xuất giới khứ 。bỉ gian tự tứ 。bỉ gian
T23n1435_p0399a04║ tỉ khâu thiểu 。tùy thị khách tỉ khâu tự tứ 。vô tội 。vấn tự tứ nhân
T23n1435_p0399a05║ tại địa 。chư tỉ khâu tại cao thượng 。đắc danh tự tứ da 。đáp bất đắc 。
T23n1435_p0399a06║ tự tứ nhân tại cao thượng 。chư tỉ khâu tại địa 。đắc danh tự tứ da 。
T23n1435_p0399a07║ đáp bất đắc 。tự tứ nhân tại giới nội 。chư tỉ khâu tại giới ngoại 。đắc
T23n1435_p0399a08║ danh tự tứ bất 。đáp bất đắc 。tự tứ nhân tại giới ngoại 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0399a09║ tại giới nội 。đắc danh tự tứ bất 。đáp bất đắc 。tự tứ nhân chư tỉ
T23n1435_p0399a10║ khâu câu tại giới nội 。nhược toạ nhược lập 。đắc danh tự tứ 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0399a11║ tại địa 。túc số nhân tại cao thượng tự tứ 。đắc danh tự tứ bất 。đáp
T23n1435_p0399a12║ bất đắc 。chư tỉ khâu tại cao thượng 。túc số nhân tại địa tự tứ 。đắc
T23n1435_p0399a13║ danh tự tứ bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới nội 。túc số nhân
T23n1435_p0399a14║ tại giới ngoại tự tứ 。đắc danh tự tứ bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0399a15║ tại giới ngoại 。túc số nhân tại giới nội tự tứ 。đắc danh tự tứ bất 。
T23n1435_p0399a16║ đáp bất đắc 。chư tỉ khâu túc số nhân 。câu tại giới nội nhược toạ nhược lập 。
T23n1435_p0399a17║ đắc danh tự tứ 。vấn chư tỉ khâu già á tỉ khâu tự tứ 。đắc già
T23n1435_p0399a18║ bất 。đáp bất ưng già 。chư tỉ khâu già lung nhân tự tứ 。đắc già bất 。
T23n1435_p0399a19║ đáp bất ưng già 。chư tỉ khâu già á lung nhân tự tứ 。đắc già bất 。
T23n1435_p0399a20║ đáp bất 。đắc già vấn á nhân già chư tỉ khâu tự tứ 。đắc già bất 。
T23n1435_p0399a21║ đáp bất ưng già 。nhược lung nhân già chư tỉ khâu tự tứ 。đắc già bất 。
T23n1435_p0399a22║ đáp bất ưng già 。nhược á lung nhân già chư tỉ khâu tự tứ 。đắc già bất 。
T23n1435_p0399a23║ đáp bất ưng già 。vấn như phật ngôn tự tứ thời bất ưng khứ 。hữu tỉ
T23n1435_p0399a24║ khâu hữu trụ xứ 。hữu tỉ khâu vô trụ xứ 。hữu tỉ khâu hữu trụ xứ vô
T23n1435_p0399a25║ trụ xứ 。phả hữu tỉ khâu 。tự tứ thời chí bỉ tam xứ 。bất đắc tội
T23n1435_p0399a26║ da 。đáp hữu 。an cư tỉ khâu 。văn bỉ tỉ khâu dục lai đấu loạn phá
T23n1435_p0399a27║ thử tỉ khâu tự tứ 。nhĩ thời an cư tỉ khâu tác thị niệm 。ngã bất dục
T23n1435_p0399a28║ văn thị đấu loạn sự 。cố chí bỉ hữu tỉ khâu hữu trụ xứ hữu tỉ khâu
T23n1435_p0399a29║ vô trụ xứ hữu tỉ khâu hữu trụ xứ vô trụ xứ khứ vô tội 。hữu bệnh
T23n1435_p0399b01║ tỉ khâu 。già bất bệnh tỉ khâu tự tứ 。tăng ưng ngữ thị bệnh tỉ khâu 。
T23n1435_p0399b02║ nhữ tự bệnh 。mạc già vô bệnh tỉ khâu tự tứ 。hà dĩ cố 。bệnh nhân
T23n1435_p0399b03║ thiểu an ẩn cố 。hữu bất bệnh tỉ khâu 。già bệnh tỉ khâu tự tứ 。tăng
T23n1435_p0399b04║ ưng ngữ vô bệnh nhân 。mạc già bệnh tỉ khâu tự tứ 。hà dĩ cố 。bệnh
T23n1435_p0399b05║ nhân thiểu an ẩn cố 。hữu bệnh tỉ khâu khiển sứ 。già bất bệnh tỉ khâu tự
T23n1435_p0399b06║ tứ 。tăng ưng ngữ thị sứ 。trường lão 。nhữ mạc thụ bệnh nhân ngữ già
T23n1435_p0399b07║ bất bệnh tỉ khâu tự tứ 。hà dĩ cố 。bệnh nhân thiểu an ẩn cố 。thị
T23n1435_p0399b08║ sứ đáo bệnh nhân biên ngữ 。trường lão 。tăng ước sắc nhữ 。bệnh mạc già
T23n1435_p0399b09║ bất bệnh tỉ khâu tự tứ 。hà dĩ cố 。bệnh nhân thiểu an ẩn cố 。bệnh
T23n1435_p0399b10║ nhân ngôn 。vi già 。thị bệnh tỉ khâu đắc đột cát la 。thị sứ thụ
T23n1435_p0399b11║ bệnh tỉ khâu ngữ 。già bất bệnh tỉ khâu tự tứ 。thị sứ đắc đột cát la 。
T23n1435_p0399b12║ bất bệnh tỉ khâu khiển sứ 。già bệnh tỉ khâu tự tứ 。tăng ưng ngữ thị
T23n1435_p0399b13║ sứ 。trường lão 。nhữ mạc thụ bất bệnh tỉ khâu ngữ già bệnh tỉ khâu tự tứ 。
T23n1435_p0399b14║ hà dĩ cố 。bệnh nhân thiểu an ẩn cố 。thị sứ đáo bất bệnh tỉ khâu biên
T23n1435_p0399b15║ ngôn 。tăng ước sắc nhữ 。mạc già bệnh tỉ khâu tự tứ 。hà dĩ cố 。
T23n1435_p0399b16║ bệnh nhân thiểu an ẩn cố 。nhược bất bệnh tỉ khâu ngôn vi già 。đắc đột cát
T23n1435_p0399b17║ la 。nhược sứ tỉ khâu 。thụ bất bệnh tỉ khâu ngữ 。già bệnh tỉ khâu tự
T23n1435_p0399b18║ tứ 。thị sứ đắc đột cát la 。vấn như phật ngôn hữu nhất trụ
T23n1435_p0399b19║ xứ 。tự tứ thời thức sự bất thức nhân 。hà giả thị sự hà giả thị nhân 。
T23n1435_p0399b20║ đáp sự danh tội 。tội nhân duyên khởi 。đắc tội giả 。danh vi nhân 。vấn
T23n1435_p0399b21║ như phật thuyết tỉ khâu nhược đắc thanh tịnh cộng trụ đồng kiến tỉ khâu 。thị trung
T23n1435_p0399b22║ vân hà danh đồng kiến 。đáp chư tỉ khâu nhược kiến ba la di tội như sở
T23n1435_p0399b23║ kiến thuyết 。nhược kiến tăng già bà thi sa tội 。như sở kiến thuyết 。nhược kiến
T23n1435_p0399b24║ ba dật đề tội ba la đề đề xá ni đột cát la tội 。như sở
T23n1435_p0399b25║ kiến thuyết 。thị danh đồng kiến 。vấn nhược tỉ khâu già tha tỉ khâu tự tứ 。bỉ
T23n1435_p0399b26║ chuyển căn già tỉ khâu ni tự tứ 。thành già 。tỉ khâu già tỉ khâu tự
T23n1435_p0399b27║ tứ 。tự chuyển căn 。tỉ khâu ni sở bất thành già 。tỉ khâu ni già tỉ
T23n1435_p0399b28║ khâu ni tự tứ 。bỉ chuyển căn 。tỉ khâu ni sở bất thành già 。tỉ khâu
T23n1435_p0399b29║ ni già tỉ khâu ni tự tứ 。thử tự chuyển căn 。tỉ khâu sở thành già
T23n1435_p0399c01║ vấn thụ pháp tỉ khâu 。dữ bất thụ pháp tỉ khâu cộng tự tứ 。đắc danh
T23n1435_p0399c02║ tự tứ bất 。đáp bất đắc 。bất thụ pháp tỉ khâu 。dữ thụ pháp tỉ khâu
T23n1435_p0399c03║ cộng tự tứ 。đắc danh tự tứ bất 。đáp bất đắc 。thụ pháp tỉ khâu 。dĩ
T23n1435_p0399c04║ bất thụ pháp tỉ khâu túc số 。đắc tự tứ bất 。đáp bất đắc 。bất thụ
T23n1435_p0399c05║ pháp tỉ khâu 。dĩ thụ pháp tỉ khâu túc số 。đắc tự tứ bất 。đáp bất
T23n1435_p0399c06║ đắc 。á nhân túc số cộng tự tứ 。đắc tự tứ bất 。đáp bất đắc 。lung
T23n1435_p0399c07║ nhân á lung nhân túc số cộng tự tứ 。đắc danh tự tứ bất 。đáp bất đắc 。
T23n1435_p0399c08║ vấn phả hữu giới nội 。tứ xứ nhất thời tự tứ 。đắc danh tự tứ da 。
T23n1435_p0399c09║ đáp hữu 。chuyển triển dữ dục đắc 。vấn phả hữu nhất tỉ khâu 。tứ trụ xứ
T23n1435_p0399c10║ tự tứ 。đắc danh tự tứ vô tội da 。đáp hữu 。nhược sàng tháp tài mộc
T23n1435_p0399c11║ liên tiếp tứ giới đắc 。vấn phả hữu nhất tỉ khâu 。túc tứ xứ số tự
T23n1435_p0399c12║ tứ 。đắc danh tự tứ da 。đáp hữu 。nhược sàng tháp tài mộc liên tiếp tứ giới
T23n1435_p0399c13║ đắc (tự tứ pháp cánh )。
T23n1435_p0399c14║ vấn an cư pháp 。
T23n1435_p0399c15║ vấn nhược tỉ khâu an cư kỉ tâm sinh nghi hối 。ngã đắc an cư bất da 。
T23n1435_p0399c16║ thị nhân đắc danh an cư bất 。đáp ngôn đắc 。thị nhân ưng dữ an cư y
T23n1435_p0399c17║ bất 。đáp ngôn 。ưng dữ 。vấn nhược ưu bà di dục xuất gia 。khiển sứ đáo
T23n1435_p0399c18║ tỉ khâu sở ngôn 。đại đức lai 。ngã dục xuất gia 。thị tỉ khâu phá an
T23n1435_p0399c19║ cư khứ 。ưng khứ bất 。đáp đắc khứ 。vấn tỉ khâu ni an cư trung 。
T23n1435_p0399c20║ ưng dữ ức niệm tỉ ni bất si tỉ ni 。khiển sứ đáo tỉ khâu sở
T23n1435_p0399c21║ ngôn 。đại đức lai 。kim tăng dữ ngã ức niệm tỉ ni bất si tì ni 。
T23n1435_p0399c22║ thị tỉ khâu ưng phá an cư khứ bất 。đáp đắc khứ 。nhược thị tỉ khâu trung
T23n1435_p0399c23║ đạo 。văn thị tỉ khâu ni mệnh chung 。nhược phản giới nhược nhập ngoại đạo 。nhược
T23n1435_p0399c24║ bát nan trung nhất nhất nan khởi 。ưng khứ bất 。đáp bất ưng khứ 。nhược khứ
T23n1435_p0399c25║ đắc hà tội 。đáp đắc đột cát la 。vấn chư tỉ khâu hạ tam nguyệt vị cánh
T23n1435_p0399c26║ tấn tỉ khâu 。thị nhân ưng tấn bất 。đáp ưng tấn 。ưng dữ an cư y
T23n1435_p0399c27║ phân bất 。đáp ngôn 。bất ưng dữ 。nhược tỉ khâu tự tứ thất nhật tại 。
T23n1435_p0399c28║ thụ tú xuất giới khứ 。vô tội 。nhược lục nhật ngũ nhật tứ nhật tam nhật nhị
T23n1435_p0399c29║ nhật nhất nhật tại 。thụ tú xuất giới khứ 。vô tội 。vấn an cư tỉ khâu
T23n1435_p0400a01║ hữu kỉ tự thệ 。đáp hữu ngũ 。bát tự thệ 。y tự thệ 。thời tự thệ 。
T23n1435_p0400a02║ an cư tự thệ 。ngữ tự thệ 。vấn phả tỉ khâu tại bỉ phòng 。y diệc
T23n1435_p0400a03║ tại bỉ phòng 。danh phá an cư 。diệc danh li y tú 。diệc danh hoại tự
T23n1435_p0400a04║ thệ 。đắc tội da 。đáp ngôn hữu 。nhược tỉ khâu hậu an cư 。độc nhập phòng
T23n1435_p0400a05║ nhược trí tam y 。trước sàng tháp thượng nhược y giá thượng 。bất thụ thất nhật
T23n1435_p0400a06║ pháp 。phi tại thượng trụ chí ư địa liễu 。thị danh phá an cư 。diệc danh
T23n1435_p0400a07║ li y tú 。diệc danh vi tự thệ 。đắc tội 。vấn chư tỉ khâu chúng đa
T23n1435_p0400a08║ trụ xứ 。cộng nhất giới nội an cư 。tự tứ cánh xả thị đại giới 。các
T23n1435_p0400a09║ dĩ tự tường bích tác giới 。thị trung đàn việt thí an cư chúng tăng hiện tiền
T23n1435_p0400a10║ khả phân vật 。thị vật ưng thuộc thùy 。đáp tuy li đại giới 。ưng thuộc bản
T23n1435_p0400a11║ đại giới nội an cư chúng tăng 。vân hà ưng phân 。thứ đệ đẳng phân 。đệ
T23n1435_p0400a12║ tứ phân dữ sa di 。vấn phả hữu nhất tỉ khâu 。tứ trụ xứ an cư 。
T23n1435_p0400a13║ diệc danh an cư bất 。đáp nhược sàng tháp tài mộc liên tiếp tứ giới 。thị
T23n1435_p0400a14║ trung an cư 。đắc danh an cư 。hựu vấn 。thị tỉ khâu hà xứ ưng dữ
T23n1435_p0400a15║ an cư thí vật 。đáp tứ xứ nhất thiết hợp dữ nhất phân 。vấn nhược tỉ khâu
T23n1435_p0400a16║ hư không trung thụ an cư 。đắc danh an cư bất 。đáp bất đắc 。nhất thiết
T23n1435_p0400a17║ hư không vô giới cố 。nhất thiết tăng sự chư yết ma bất thành 。vấn nhược tỉ
T23n1435_p0400a18║ khâu thuyền [bạ -phu +ti ]phạt thượng an cư 。đắc danh an cư bất 。đáp nhược thị thuyền [bạ -phu +ti ]
T23n1435_p0400a19║ phạt thượng thuỷ hạ thuỷ bất đắc 。nhược hệ tại trụ nhược thụ nhược quyết 。nhược
T23n1435_p0400a20║ thạch trầm bất di 。đắc an cư 。thị tỉ khâu hà xứ ưng dữ an cư
T23n1435_p0400a21║ y vật phân 。đáp tức tùy thuyền [bạ -phu +ti ]phạt thượng sở đắc 。vấn nhược tỉ khâu 。
T23n1435_p0400a22║ bất thụ tiền an cư 。bất thụ hậu an cư 。danh vi hà nhân 。đáp thị
T23n1435_p0400a23║ phá an cư vô sở đắc nhân 。
T23n1435_p0400a24║ vấn dược pháp 。
T23n1435_p0400a25║ ưu ba li vấn phật 。nhược dĩ tô du trước tửu trung 。khả ẩm bất 。đáp
T23n1435_p0400a26║ tỉ khâu nhược bệnh đắc ẩm 。bất bệnh bất đắc ẩm 。tức nhật thụ thời dược
T23n1435_p0400a27║ thời phân dược thất nhật dược tận hình thọ dược 。cộng hòa hợp nhất xứ 。trung tiền
T23n1435_p0400a28║ ưng phục 。thời dược lực cố 。quá trung bất ưng phục 。tức nhật thụ thời phân
T23n1435_p0400a29║ dược thất nhật dược tận hình dược 。cộng hợp nhất xứ 。thời phân ưng phục 。thời
T23n1435_p0400b01║ phân dược lực cố 。quá thời phân bất ưng phục 。tức nhật thụ thất nhật dược tận
T23n1435_p0400b02║ hình dược 。cộng hợp nhất xứ 。thất nhật ưng phục 。thất nhật dược lực cố 。quá
T23n1435_p0400b03║ thất nhật bất ưng phục 。tận hình dược tùy ý ưng phục 。tức nhật thụ thời dược
T23n1435_p0400b04║ bất tịnh 。tức nhật thụ thời phân dược thất nhật dược tận hình dược 。cộng hợp
T23n1435_p0400b05║ nhất xứ bất ưng phục 。tức nhật thụ thời phân dược bất tịnh 。tức nhật thụ
T23n1435_p0400b06║ thất nhật dược tận hình dược 。cộng hợp nhất xứ bất ưng phục 。tức nhật thụ thất
T23n1435_p0400b07║ nhật dược bất tịnh tức nhật thụ tận hình dược 。cộng hợp nhất xứ bất ưng
T23n1435_p0400b08║ phục 。tận hình dược ưng tận hình phục 。vấn thời dược thời phân dược thất nhật
T23n1435_p0400b09║ dược tận hình dược 。thị chư dược cử tàn tú 。đắc phục bất 。đáp bất
T23n1435_p0400b10║ đắc hựu vấn 。nhược tỉ khâu tiên tự thủ 。hậu tùng tịnh giả biên thụ 。khả
T23n1435_p0400b11║ phục bất 。đáp 。bất đắc 。hựu vấn 。thị chư dược thủ thụ khẩu thụ 。vô
T23n1435_p0400b12║ bệnh ưng phục bất 。đáp bất ưng phục 。vấn thủ thụ khẩu thụ 。bệnh nhân
T23n1435_p0400b13║ đắc phục bất 。đáp ưng phục 。vấn nhược hoả tại tịnh địa 。tịnh giả tại bất
T23n1435_p0400b14║ tịnh địa 。dĩ hoả tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。
T23n1435_p0400b15║ đáp bất đắc thực 。nhược hoả tại bất tịnh địa 。tịnh giả tại bất tịnh địa 。
T23n1435_p0400b16║ dĩ hoả tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp bất khả
T23n1435_p0400b17║ thực 。nhược hoả tại bất tịnh địa 。tịnh giả tại tịnh địa 。dĩ hoả tác tịnh 。
T23n1435_p0400b18║ đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp bất đắc thực 。vấn nhược hoả
T23n1435_p0400b19║ tại tịnh địa 。tịnh giả tại bất tịnh địa 。dĩ hoả tác tịnh 。đắc tịnh bất 。
T23n1435_p0400b20║ đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp bất đắc thực 。thị trung lập dĩ diễm tác
T23n1435_p0400b21║ tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp bất đắc thực 。thị
T23n1435_p0400b22║ trung lập dĩ đoán diễm tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。
T23n1435_p0400b23║ đáp bất đắc thực 。thị trung lập dĩ thán tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc
T23n1435_p0400b24║ tịnh 。khả thực bất 。đáp bất đắc thực 。thị trung lập dĩ hôi hoả tác tịnh 。
T23n1435_p0400b25║ đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp bất đắc thực 。thị trung lập
T23n1435_p0400b26║ dĩ nhiệt hôi tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp bất
T23n1435_p0400b27║ đắc thực 。vấn nhược hoả tại tịnh địa 。tịnh giả tại cao thượng 。dĩ hoả tác
T23n1435_p0400b28║ tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp bất đắc thực 。thị
T23n1435_p0400b29║ trung lập dĩ diễm hoả trịch tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực
T23n1435_p0400c01║ bất 。đáp đắc thực 。thị trung lập dĩ diễm tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc
T23n1435_p0400c02║ tịnh 。khả thực bất 。đáp bất khả thực 。thị trung lập dĩ đoán diễm tác tịnh 。
T23n1435_p0400c03║ đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp khả thực 。thị trung lập dĩ
T23n1435_p0400c04║ hôi thán tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp bất
T23n1435_p0400c05║ đắc thực 。thị trung lập dĩ nhiệt hôi sái tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc
T23n1435_p0400c06║ tịnh 。khả thực bất 。đáp đắc thực 。vấn nhược hoả tại bất tịnh địa 。tịnh
T23n1435_p0400c07║ giả tại tịnh địa 。thị trung lập dĩ diễm tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc
T23n1435_p0400c08║ tịnh 。khả thực bất 。đáp bất đắc thực 。thị trung lập dĩ đoán diễm tác tịnh 。
T23n1435_p0400c09║ đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp đắc thực 。thị trung lập dĩ
T23n1435_p0400c10║ thán tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp bất đắc
T23n1435_p0400c11║ thực 。thị trung lập dĩ hôi thán tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả
T23n1435_p0400c12║ thực bất 。đáp bất đắc thực 。vấn nhược hoả tại bất tịnh địa 。tịnh giả
T23n1435_p0400c13║ tại cao thượng 。dĩ hoả tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。
T23n1435_p0400c14║ đáp bất đắc thực 。thị trung lập dĩ diễm hoả trịch tác tịnh 。đắc tịnh bất 。
T23n1435_p0400c15║ đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp đắc thực 。thị trung lập dĩ diễm tác tịnh 。
T23n1435_p0400c16║ đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp bất đắc thực 。thị trung
T23n1435_p0400c17║ lập dĩ đoán diễm tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp
T23n1435_p0400c18║ khả thực 。thị trung lập dĩ hôi thán tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。
T23n1435_p0400c19║ khả thực bất 。đáp bất đắc thực 。thị trung lập dĩ nhiệt hôi sái tác tịnh 。
T23n1435_p0400c20║ đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp đắc thực 。vấn hoả tại tịnh
T23n1435_p0400c21║ địa 。tam kệ tại bất tịnh địa 。thị trung chử thực khả thực bất 。đáp bất
T23n1435_p0400c22║ khả thực 。vấn nhược nhất kệ tại tịnh địa 。nhị kệ tại bất tịnh địa 。thị
T23n1435_p0400c23║ trung chử thực khả thực bất 。đáp bất khả thực 。nhược nhị kệ tại tịnh địa 。
T23n1435_p0400c24║ nhất kệ tại bất tịnh địa 。thị trung chử thực đắc thực bất 。đáp bất đắc thực 。
T23n1435_p0400c25║ nhược hoả tại bất tịnh địa 。tam kệ tại tịnh địa 。thị trung chử thực đắc
T23n1435_p0400c26║ thực bất 。đáp dĩ đoán diễm chử đắc thực 。vấn nhược tỉ khâu tự dĩ hoả dĩ
T23n1435_p0400c27║ đao dĩ trảo tác tịnh 。đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。đắc thực bất 。đáp trừ
T23n1435_p0400c28║ hoả tịnh 。dư tàn đắc thực 。nhược tỉ khâu dĩ hoả tác tịnh 。tự bất ưng
T23n1435_p0400c29║ thực 。dư tỉ khâu diệc bất ưng thực 。vấn thùy ư quỷ thôn đắc ba dật
T23n1435_p0401a01║ đề 。đáp nhược tác tịnh giả thị tịnh địa 。yết ma phật tại thời xả 。vấn quả
T23n1435_p0401a02║ tại bất tịnh địa 。tịnh giả tại tịnh địa 。nhược dĩ hoả đao 。trảo tác tịnh 。
T23n1435_p0401a03║ đắc tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp bất khả thực 。nhược quả tại
T23n1435_p0401a04║ tịnh địa 。tịnh giả tại bất tịnh địa 。nhược dĩ hoả đao trảo tác tịnh 。đắc
T23n1435_p0401a05║ tịnh bất 。đáp đắc tịnh 。khả thực bất 。đáp bất khả thực 。vấn nhược dĩ tô
T23n1435_p0401a06║ du trước tửu trung chử 。khả ẩm bất 。đáp nhược li tửu thế đắc ẩm 。
T23n1435_p0401a07║ vấn tượng nhũ lạc tô khả ẩm bất 。đáp khả ẩm 。vấn bát chủng tương
T23n1435_p0401a08║ phi thời khả ẩm bất 。đáp nhược vô tửu khí vị 。vô thực thanh tịnh khả ẩm 。
T23n1435_p0401a09║ vấn thiên thực quá trung khả thực bất 。đáp khả thực 。vấn ưng thất nhật thụ bất 。
T23n1435_p0401a10║ đáp khả thụ 。
T23n1435_p0401a11║ vấn y pháp 。
T23n1435_p0401a12║ vấn tấn nhân ưng yết ma phân y bất 。đáp bất đắc tấn nhân 。vân hà phân
T23n1435_p0401a13║ y 。đáp tự thụ phân triển chuyển phân đoạ trù phân 。vấn phả tỉ khâu 。tùng
T23n1435_p0401a14║ phi thân lí cư sĩ cư sĩ phụ khí y 。bất đắc ni tát kì ba dật
T23n1435_p0401a15║ đề da 。đáp trừ biệt phòng y bạch y gia trung thí y an cư y 。tùng
T23n1435_p0401a16║ dư phi thân lí xuất gia khí 。đắc đột cát la 。vấn vi nhất nhân cố tống
T23n1435_p0401a17║ y 。tứ nhân đồng ý cố thủ 。ưng thủ bất 。đáp bất ưng thủ 。nhược vi
T23n1435_p0401a18║ tứ nhân cố tống y 。nhất nhân đồng ý thủ 。khả thủ bất 。đáp khả thủ 。
T23n1435_p0401a19║ vấn y giá ưng thủ bất 。đáp bất ưng thủ 。vấn nhược chuyển thị giá tác
T23n1435_p0401a20║ y bát đẳng dư tịnh vật 。khả thủ bất 。đáp khả thủ 。vấn phả tỉ
T23n1435_p0401a21║ khâu 。thí tăng y hoàn tự thủ 。đại đắc phúc vô tội da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0401a22║ nhược nhất tỉ khâu độc nhất xứ trụ 。thị trung thí tăng y 。dư tỉ khâu bất
T23n1435_p0401a23║ lai 。hoàn tự thủ dụng 。đại đắc phúc vô tội 。nhược tỉ khâu 。ngữ dư tỉ
T23n1435_p0401a24║ khâu thí tăng vật 。ngữ dĩ mệnh chung 。thị thí vật tăng 。ưng dụng yết ma
T23n1435_p0401a25║ phân bất 。đáp bất ưng 。vấn đương vân hà phân 。đáp dĩ tự thụ phân
T23n1435_p0401a26║ triển chuyển phân đoạ trù phân 。hà dĩ cố 。vật phi hiện tiền tăng vật cố 。
T23n1435_p0401a27║ vấn an cư tỉ khâu diệt tấn 。ưng dữ an cư y phân bất 。đáp bất ưng 。
T23n1435_p0401a28║ vấn lung tỉ khâu vân hà danh đắc y 。đáp nhược kiến dữ y ngã diệc ưng
T23n1435_p0401a29║ đắc 。manh tỉ khâu vân hà danh đắc y 。đáp trước thủ trung nhược trước tất
T23n1435_p0401b01║ thượng 。tâm niệm 。ngã đắc thị y 。vấn dữ học sa di vân hà ưng dữ
T23n1435_p0401b02║ y phân 。đáp dữ đại tỉ khâu đẳng phân phân (phân y pháp cánh )。
T23n1435_p0401b03║   vấn thượng đệ ngũ tụng trung bát pháp sơ ca hi na y pháp đệ nhất
T23n1435_p0401b04║ ưu ba li vấn phật 。vô tuế tỉ khâu thụ tác ca hi na y 。đắc danh
T23n1435_p0401b05║ thụ y bất 。đáp ngôn 。bất đắc 。vấn dữ học sa di thụ tác ca hi
T23n1435_p0401b06║ na y 。đắc danh thụ bất 。đáp bất đắc 。vấn tấn nhân thụ tác ca hi
T23n1435_p0401b07║ na y 。đắc danh thụ bất 。đáp bất đắc 。vấn phạm tăng tàn biệt trụ
T23n1435_p0401b08║ nhân 。thụ tác ca hi na y 。đắc danh thụ bất 。đáp bất đắc 。vấn
T23n1435_p0401b09║ tỉ khâu như pháp ưng lượng tác y 。thụ tác ca hi na y 。đắc thụ
T23n1435_p0401b10║ bất 。đáp đắc thụ 。vấn nhược tỉ khâu như pháp ưng lượng tác nạp y 。đắc
T23n1435_p0401b11║ thụ tác ca hi na y bất 。đáp đắc thụ 。vấn thụ ca hi na y
T23n1435_p0401b12║ đắc kỉ chủng lợi 。đáp đắc cửu chủng lợi 。đắc chí thập dạ lục dạ nhất
T23n1435_p0401b13║ dạ 。vô hữu ngũ nhân duyên lưu tăng già lê 。vô hữu ngũ nhân duyên lưu
T23n1435_p0401b14║ vũ dục y 。số số thực biệt chúng thực nhị thời bất bạch đắc nhập tụ lạc 。
T23n1435_p0401b15║ vấn chư tỉ khâu chúng đa tăng phòng cộng kế nhất giới nội an cư 。đắc an
T23n1435_p0401b16║ cư bất 。đáp đắc danh an cư 。chư tỉ khâu ưng trụ hà tăng phòng 。đáp
T23n1435_p0401b17║ tùy ý trụ 。ưng hà xứ tự tứ 。đáp tùy ý tự tứ 。hà xứ danh
T23n1435_p0401b18║ an cư cánh 。đáp tùy ý xứ chí địa liễu thị 。vấn hà xứ ưng dữ an
T23n1435_p0401b19║ cư y vật 。đáp tùy tự tứ xứ dữ 。hựu tùy an cư nhật đa xứ ưng
T23n1435_p0401b20║ dữ 。vấn chư tỉ khâu đa tăng phòng 。cộng nhất giới nội an cư 。chư
T23n1435_p0401b21║ tỉ khâu tự tứ cánh 。thụ ca hi na y 。thị chư tỉ khâu giai đắc
T23n1435_p0401b22║ thụ bất 。đáp đắc thụ 。vấn chư tỉ khâu chúng đa tăng phòng 。cộng nhất giới
T23n1435_p0401b23║ nội an cư 。thị chư tỉ khâu thụ tự tứ cánh 。thụ ca hi na y 。
T23n1435_p0401b24║ thụ dĩ xả thị đại giới 。thị chư tỉ khâu 。giai danh thụ ca hi na y
T23n1435_p0401b25║ bất 。đáp giai đắc 。vấn chư tỉ khâu chúng đa tăng phòng 。cộng nhất giới nội
T23n1435_p0401b26║ an cư tự tứ 。tự tứ cánh thụ ca hi na y 。thụ dĩ xả thị
T23n1435_p0401b27║ đại giới 。xả dĩ xả ca hi na y 。nhất thiết tỉ khâu 。giai danh xả
T23n1435_p0401b28║ ca hi na y bất 。đáp tùy xả giả xả 。bất xả giả bất xả 。vấn
T23n1435_p0401b29║ chư tỉ khâu an cư cánh 。chúng đa tăng phòng cộng kế nhất giới 。thụ ca hi
T23n1435_p0401c01║ na y 。thị chư tỉ khâu 。giai đắc danh thụ ca hi na y bất 。đáp
T23n1435_p0401c02║ nhất thiết tỉ khâu đắc danh thụ ca hi na y 。hựu vấn 。chư tỉ khâu an
T23n1435_p0401c03║ cư cánh 。chúng đa tăng phòng cộng kế nhất giới 。thụ ca hi na y 。thụ
T23n1435_p0401c04║ ca hi na y dĩ xả thị đại giới 。thị chư tỉ khâu giai danh thụ ca
T23n1435_p0401c05║ hi na y bất 。đáp nhất thiết tỉ khâu giai đắc thụ ca hi na y 。vấn
T23n1435_p0401c06║ chư tỉ khâu an cư cánh 。chúng đa tăng phòng cộng kế nhất giới 。thụ ca hi
T23n1435_p0401c07║ na y 。thụ dĩ xả thị đại giới 。xả dĩ xả ca hi na y 。nhất
T23n1435_p0401c08║ thiết tỉ khâu giai danh xả ca hi na y da 。đáp xả giả xả 。bất
T23n1435_p0401c09║ xả giả bất xả 。vấn phả tỉ khâu 。thụ đàn việt thỉnh thực 。tiền thực hậu
T23n1435_p0401c10║ đáo dư gia 。bất đắc ba dật đề da 。đáp hữu 。nhược thị thỉnh xứ
T23n1435_p0401c11║ tại hạng mạch thị tứ biên 。vấn chư tỉ khâu tứ biên tăng phòng 。nhược bát nhược
T23n1435_p0401c12║ cửu nhược thập nhược quá 。cộng kế nhất giới an cư 。thị chư tỉ khâu giai đắc
T23n1435_p0401c13║ an cư bất 。đáp giai đắc 。hà xứ ưng trụ 。đáp tùy ý 。ưng hà xứ
T23n1435_p0401c14║ thụ tự tứ 。đáp tùy ý 。hà xứ danh an cư cánh 。đáp tùy ý xứ
T23n1435_p0401c15║ chí địa liễu thị 。hà xứ ưng dữ an cư y vật 。đáp tùy tự tứ
T23n1435_p0401c16║ xứ ưng dữ 。hựu tùy an cư nhật đa xứ 。vấn chư tỉ khâu tứ biên
T23n1435_p0401c17║ tăng phòng 。nhược bát nhược cửu nhược thập nhược quá 。cộng kế nhất giới an cư 。
T23n1435_p0401c18║ chư tỉ khâu tự tứ cánh 。thụ ca hi na y 。thị chư tỉ khâu giai đắc
T23n1435_p0401c19║ danh thụ bất 。đáp đắc thụ 。vấn chư tỉ khâu tứ biên tăng phòng 。nhược bát
T23n1435_p0401c20║ nhược cửu nhược thập nhược quá 。cộng kế nhất giới an cư 。thị chư tỉ khâu tự
T23n1435_p0401c21║ tứ cánh 。thụ ca hi na y dĩ 。xả thị đại giới 。thị chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0401c22║ giai đắc danh thụ ca hi na y da 。đáp giai đắc 。vấn chư tỉ khâu tứ
T23n1435_p0401c23║ biên tăng phòng 。nhược bát nhược cửu nhược thập nhược quá 。cộng kế nhất giới an cư
T23n1435_p0401c24║ tự tứ 。tự tứ cánh thụ ca hi na y 。thụ dĩ xả thị đại giới 。
T23n1435_p0401c25║ xả dĩ xả ca hi na y 。nhất thiết tỉ khâu giai danh xả ca hi na
T23n1435_p0401c26║ y da 。đáp tùy xả giả xả 。bất xả giả bất xả 。vấn chư tỉ khâu
T23n1435_p0401c27║ an cư cánh 。tứ biên tăng phòng 。nhược bát nhược cửu nhược thập nhược quá 。cộng
T23n1435_p0401c28║ kế nhất giới thụ ca hi na y 。thị chư tỉ khâu giai danh đắc thụ ca
T23n1435_p0401c29║ hi na y da 。đáp nhất thiết tỉ khâu giai đắc danh thụ ca hi na y 。
T23n1435_p0402a01║ hựu vấn 。chư tỉ khâu an cư cánh 。tứ biên tăng phòng 。nhược bát nhược cửu nhược
T23n1435_p0402a02║ thập nhược quá 。cộng kế nhất giới thụ ca hi na y 。thụ dĩ xả thị
T23n1435_p0402a03║ đại giới 。thị chư tỉ khâu giai danh thụ ca hi na y da 。đáp nhất
T23n1435_p0402a04║ thiết tỉ khâu giai đắc danh thụ ca hi na y 。vấn chư tỉ khâu an cư
T23n1435_p0402a05║ cánh 。tứ biên tăng phòng nhược bát nhược cửu nhược thập nhược quá 。cộng kế nhất giới
T23n1435_p0402a06║ thụ ca hi na y 。thụ dĩ xả thị đại giới 。xả dĩ xả ca hi
T23n1435_p0402a07║ na y 。nhất thiết tỉ khâu giai danh xả ca hi na y da 。đáp xả giả
T23n1435_p0402a08║ xả 。bất xả giả bất xả 。vấn chư tỉ khâu thụ ca hi na y 。quan
T23n1435_p0402a09║ tác nhuận nguyệt 。hà thời xả ca hi na y 。đáp tùy an cư nhật số 。
T23n1435_p0402a10║ vấn chư tỉ khâu thụ ca hi na y dĩ tác thập tứ nhật 。khách tỉ khâu
T23n1435_p0402a11║ lai tác thập ngũ nhật 。nhược cựu tỉ khâu tùy khách tỉ khâu 。thị nhật tác bố
T23n1435_p0402a12║ tát 。nhược thị nhật đắc bố thí vật 。ưng thuộc thùy 。đáp nhất thiết 。vân
T23n1435_p0402a13║ hà ưng phân 。đáp đẳng phân 。đệ tứ phân dữ sa di 。vấn nhược cựu tỉ
T23n1435_p0402a14║ khâu thụ ca hi na y dĩ xuất giới 。khách tỉ khâu lai xả ca hi na
T23n1435_p0402a15║ y 。thị nhật đắc thí vật 。ưng thuộc thùy 。đáp hoặc thuộc an cư tỉ khâu 。hoặc
T23n1435_p0402a16║ thuộc hiện tiền tỉ khâu 。hà giả thuộc an cư tỉ khâu 。hà giả thuộc hiện tiền
T23n1435_p0402a17║ tỉ khâu 。nhược hạ mạt nguyệt đắc thuộc an cư tỉ khâu 。dư giả thuộc hiện tiền
T23n1435_p0402a18║ tỉ khâu 。vấn thụ ca hi na y 。chúng tăng hoại vi nhị bộ 。nhất thiết
T23n1435_p0402a19║ chúng đắc danh thụ ca hi na y da 。đáp nhất thiết đắc thụ 。vấn thụ
T23n1435_p0402a20║ ca hi na y dĩ 。tăng hoại vi nhị bộ 。nhất bộ xả ca hi na y 。
T23n1435_p0402a21║ thị ca hi na y đắc danh xả bất 。đáp như pháp giả xả đắc danh xả 。
T23n1435_p0402a22║ bất như pháp giả xả bất đắc danh xả 。vấn bất tịnh y thụ tác ca
T23n1435_p0402a23║ hi na y 。đắc danh thụ bất 。đáp bất đắc 。vấn hậu an cư nhân đắc
T23n1435_p0402a24║ thụ ca hi na y bất 。đáp bất đắc 。vấn phả hữu thụ ca hi na y
T23n1435_p0402a25║ trụ xứ đắc thí vật 。đãn thử nhất xứ tự tứ tỉ khâu đắc phân da 。đáp
T23n1435_p0402a26║ hữu 。nhược chư tỉ khâu hạ mạt nguyệt thụ ca hi na y 。tức hạ mạt
T23n1435_p0402a27║ nguyệt xả 。thị trung đắc thí vật thị 。vấn như phật ngôn 。nãi chí tại văn
T23n1435_p0402a28║ xứ diệc danh xả ca hi na y 。vân hà thị văn xứ 。đáp nhược tỉ
T23n1435_p0402a29║ khâu thụ ca hi na y tại giới ngoại 。văn tăng xả ca hi na y thanh 。
T23n1435_p0402b01║ đắc danh xả ca hi na y (ca hi na y pháp cánh )。
T23n1435_p0402b02║   vấn câu xá di pháp đệ nhị
T23n1435_p0402b03║ vấn nhược tăng chúng hoại vi nhị bộ 。chư tỉ khâu ni thụ bán nguyệt giáo thụ
T23n1435_p0402b04║ pháp 。ưng tùng hà bộ thụ 。đáp tùng thuyết như pháp giả thụ 。nhược vô thuyết
T23n1435_p0402b05║ như pháp giả thát lại trá tỉ khâu ưng xuất giới ngoại giáo thụ 。vấn câu xá
T23n1435_p0402b06║ di tỉ khâu tì da li tỉ khâu xả giới 。đắc danh xả bất 。đáp bất đắc 。
T23n1435_p0402b07║ vấn tì da li tỉ khâu câu xá di tỉ khâu xả giới 。đắc danh xả bất 。
T23n1435_p0402b08║ đáp đắc xả 。vấn câu xá di tỉ khâu bố tát xứ 。nhị bộ cộng hợp
T23n1435_p0402b09║ nhất xứ 。thát lại trá vân hà bố tát 。đáp ưng xuất giới tác bố tát 。
T23n1435_p0402b10║ vấn thị trung đàn việt lai 。tróc thượng tòa thủ ngôn 。bố thí chúng tăng 。thị
T23n1435_p0402b11║ thí vật ưng thuộc thùy 。đáp tùy hà bộ tác thượng tòa 。thị vật ưng thuộc nhất
T23n1435_p0402b12║ bộ 。nhược đàn việt tróc đệ nhất thượng tòa đệ nhị thượng tòa thủ ngôn 。thị vật
T23n1435_p0402b13║ thí tăng 。thị vật ưng thuộc thùy 。đáp nhược nhị thượng tòa thị nhất bộ thượng tòa 。
T23n1435_p0402b14║ ưng thuộc nhất bộ 。nhược nhị thượng tòa các thị nhất bộ 。ưng thuộc nhị bộ 。vân
T23n1435_p0402b15║ hà ưng phân 。đáp thứ đệ đẳng phân 。đệ tứ phân dữ sa di 。vấn nhược
T23n1435_p0402b16║ chúng tăng dục hoại 。tri pháp giả thứ đệ phu độc toạ sàng 。trung gian các
T23n1435_p0402b17║ lưu nhất sàng xứ 。thị trung toạ ưng tác tăng yết ma 。diệc ưng giáo thụ tỉ
T23n1435_p0402b18║ khâu ni 。thị trung vân hà danh thành pháp 。đáp nhược nhị bộ tùy thuận 。thát
T23n1435_p0402b19║ lại trá tỉ khâu cộng hòa hợp thị (câu xá di pháp cánh )。
T23n1435_p0402b20║   vấn chiêm ba pháp đệ tam
T23n1435_p0402b21║ vấn nhược thụy miên tỉ khâu chúng tăng tấn 。đắc danh tấn bất 。đáp nhược văn bạch
T23n1435_p0402b22║ dĩ thụy miên đắc danh tấn 。vấn nhược chúng tăng thụy miên tấn nhất tỉ khâu 。thị
T23n1435_p0402b23║ tỉ khâu đắc danh tấn bất 。đáp nhược chúng tăng văn bạch dĩ thụy miên đắc danh
T23n1435_p0402b24║ tấn 。vấn nhược loạn ngữ hội náo thời tấn tỉ khâu 。đắc danh tấn bất 。đáp
T23n1435_p0402b25║ nãi chí tứ tỉ khâu văn bạch thanh đắc danh tấn 。vấn tặc trụ tỉ khâu 。tấn
T23n1435_p0402b26║ tỉ khâu 。bất cộng trụ nhân chủng chủng bất cộng trụ nhân biệt trụ tỉ khâu cuồng
T23n1435_p0402b27║ nhân tán loạn tâm nhân bệnh hoại tâm nhân túc số 。tấn tỉ khâu 。đắc danh
T23n1435_p0402b28║ tấn bất 。đáp bất đắc 。nhược si tỉ khâu vị tác si yết ma 。chư
T23n1435_p0402b29║ tỉ khâu bất đắc li tác bố tát cập chư yết ma 。nhược tác si yết ma
T23n1435_p0402c01║ dĩ nhược lai bất lai 。chư tỉ khâu tùy ý tác bố tát cập chư yết
T23n1435_p0402c02║ ma 。vấn phả tỉ khâu chúng tăng sự vị ngật tùng toạ xứ khởi bất đắc ba
T23n1435_p0402c03║ dật đề da 。đáp hữu 。nhược đại tiểu hành nhược bất li văn xứ thị vấn
T23n1435_p0402c04║ như phật ngôn tỉ khâu bất hiện tiền bất ưng tác yết ma 。nhược tác 。
T23n1435_p0402c05║ chư tỉ khâu đắc tội 。phả hữu tỉ khâu 。bất hiện tiền tác yết ma 。bất
T23n1435_p0402c06║ đắc tội da 。đáp hữu 。chư tỉ khâu ni 。vi tỉ khâu bất hiện tiền 。dữ
T23n1435_p0402c07║ tác bất lễ bái bất cộng ngữ bất vấn tấn bất cung dưỡng yết ma thị 。vấn
T23n1435_p0402c08║ như phật ngôn bất tự thủ bất ưng tác yết ma 。phả hữu bất tự thủ đắc
T23n1435_p0402c09║ tác yết ma da 。đáp hữu 。nhược tỉ khâu bất tự thủ 。tỉ khâu ni tăng 。
T23n1435_p0402c10║ đắc tác bất lễ bái bất cộng ngữ bất vấn tấn bất cung dưỡng yết ma 。chư
T23n1435_p0402c11║ tỉ khâu tại địa 。hữu sự nhân tại cao thượng 。đắc tác yết ma bất 。đáp
T23n1435_p0402c12║ bất đắc 。chư tỉ khâu tại cao thượng 。hữu sự nhân tại địa 。đắc tác yết
T23n1435_p0402c13║ ma bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới nội 。hữu sự nhân tại giới
T23n1435_p0402c14║ ngoại 。đắc tác yết ma bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới ngoại 。
T23n1435_p0402c15║ hữu sự nhân tại giới nội 。đắc tác yết ma bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ
T23n1435_p0402c16║ khâu hữu sự nhân câu tại giới nội 。nhược toạ nhược lập 。đắc tác yết ma 。
T23n1435_p0402c17║ vấn thụ pháp tỉ khâu 。dữ bất thụ pháp tỉ khâu tác yết ma 。đắc yết
T23n1435_p0402c18║ ma bất 。đáp bất đắc 。bất thụ pháp tỉ khâu 。dữ thụ pháp tỉ khâu tác
T23n1435_p0402c19║ yết ma 。đắc yết ma bất 。đáp bất đắc 。thụ pháp tỉ khâu 。dĩ bất thụ
T23n1435_p0402c20║ pháp tỉ khâu túc số tác yết ma 。đắc yết ma bất 。đáp bất đắc 。bất
T23n1435_p0402c21║ thụ pháp tỉ khâu 。dĩ thụ pháp tỉ khâu túc số tác yết ma 。đắc yết
T23n1435_p0402c22║ ma bất 。đáp bất đắc 。vấn phả hữu giới nội nhất thời tứ xứ tác yết
T23n1435_p0402c23║ ma bất đắc tội da 。đáp hữu 。tứ xứ triển chuyển dữ dục đắc 。vấn phả
T23n1435_p0402c24║ nhất tỉ khâu 。ư tứ trụ xứ trung tác yết ma 。bất đắc tội da 。đáp
T23n1435_p0402c25║ hữu 。nhược sàng tháp tài mộc liên tiếp tứ giới đắc 。vấn phả nhất túc số
T23n1435_p0403a01║ tỉ khâu 。túc tứ trụ xứ tác yết ma 。bất đắc tội da 。đáp hữu 。nhược
T23n1435_p0403a02║ sàng tháp tài mộc liên tiếp tứ giới 。nhược toạ nhược lập đắc (chiêm ba pháp cánh )。
T23n1435_p0403a03║   vấn ban trà lô già pháp đệ tứ
T23n1435_p0403a04║ ưu ba li vấn phật 。chư tỉ khâu tác diệt yết ma 。tấn nhất tỉ khâu 。chư
T23n1435_p0403a05║ tỉ khâu hoàn xả thị yết ma 。đắc danh xả bất 。đáp ngôn 。đắc xả 。chư tỉ
T23n1435_p0403a06║ khâu đắc tội 。chư tỉ khâu tại địa 。bí tấn tỉ khâu tại cao thượng 。đắc giải
T23n1435_p0403a07║ tấn bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại cao thượng 。bí tấn tỉ khâu tại
T23n1435_p0403a08║ địa 。đắc giải tấn bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới nội 。bí tấn nhân
T23n1435_p0403a09║ tại giới ngoại 。đắc giải tấn bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới ngoại 。bí
T23n1435_p0403a10║ tấn nhân tại giới nội 。đắc giải tấn bất 。đáp bất đắc 。nhược chư tỉ khâu bí
T23n1435_p0403a11║ tấn nhân câu tại giới nội 。nhược toạ nhược lập 。đắc giải tấn chư tỉ khâu đắc
T23n1435_p0403a12║ tội 。vấn tỉ khâu vô tỉ khâu trụ xứ trụ 。đắc tăng già bà thi sa tội 。
T23n1435_p0403a13║ bất đắc phát lộ 。danh phú tạng tội bất 。đáp bất danh phú tạng 。vấn nhược tỉ
T23n1435_p0403a14║ khâu đắc tăng già bà thi sa tội 。cánh nhật dữ tỉ khâu cộng trụ bất phát
T23n1435_p0403a15║ lộ 。xuất giới chí địa liễu 。đắc phú tạng tội da 。đáp bất danh phú tạng 。vấn
T23n1435_p0403a16║ nhược tỉ khâu đắc tăng già bà thi sa tội 。dữ tặc trụ tỉ khâu chư tấn
T23n1435_p0403a17║ tỉ khâu biệt trụ tỉ khâu bất cộng trụ nhân chủng chủng bất cộng trụ nhân cuồng
T23n1435_p0403a18║ nhân tán loạn tâm nhân bệnh hoại tâm nhân cộng trụ bất hướng thuyết 。đắc danh phú
T23n1435_p0403a19║ tạng bất 。đáp bất đắc 。vấn nhược tỉ khâu dữ á nhân cộng trụ 。bất hướng á
T23n1435_p0403a20║ nhân thuyết 。danh phú tạng bất 。đáp bất danh phú tạng 。bất năng ngữ cố 。nhược dữ
T23n1435_p0403a21║ lung nhân cộng trụ bất hướng thuyết đắc danh phú tạng bất 。đáp bất đắc 。bất văn
T23n1435_p0403a22║ ngữ cố 。nhược dữ á lung nhân cộng trụ bất hướng thuyết 。đắc danh phú tạng bất 。
T23n1435_p0403a23║ đáp bất đắc 。bất giải bất văn ngữ cố 。nhược dữ biên địa nhân cộng trụ bất
T23n1435_p0403a24║ hướng thuyết 。đắc danh phú tạng bất 。đáp bất đắc 。bất giải ngữ cố 。nhược tỉ
T23n1435_p0403a25║ khâu hướng tỉ khâu ni thuyết 。danh phát lộ bất 。đáp bất danh phát lộ 。nhược
T23n1435_p0403a26║ hướng thức xoa ma ni sa di sa di ni ưu bà tắc ưu bà di thuyết 。
T23n1435_p0403a27║ đắc danh phát lộ bất 。đáp bất đắc danh phát lộ 。vấn nhược tỉ khâu ngữ dư
T23n1435_p0403a28║ tỉ khâu ngôn 。nhược tác như thị như thị tội 。đắc hà đẳng tội 。vân hà
T23n1435_p0403a29║ trị 。bất tự thuyết kỉ tác 。đắc danh phát lộ bất 。đáp bất danh phát lộ 。
T23n1435_p0403b01║ vấn nhược tỉ khâu tùy phú tạng tội 。bất biệt trụ bất hành ma na đoá 。chư
T23n1435_p0403b02║ tỉ khâu đãn dữ tác xuất tội yết ma 。đắc danh xuất tội bất 。đáp đắc danh
T23n1435_p0403b03║ xuất tội 。chư tỉ khâu đắc tội 。vấn nhược tỉ khâu tùy phú tạng tội 。tác
T23n1435_p0403b04║ biệt trụ bất hành ma na đoá 。chư tỉ khâu đãn dữ tác xuất tội yết ma 。
T23n1435_p0403b05║ đắc danh xuất tội bất 。đáp đắc danh xuất tội 。chư tỉ khâu đắc tội 。vấn
T23n1435_p0403b06║ nhược tỉ khâu tùy phú tạng tội 。tác biệt trụ hành ma na đoá 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0403b07║ dữ xuất tội yết ma 。đắc xuất tội bất 。đáp đắc danh xuất tội 。chư tỉ
T23n1435_p0403b08║ khâu vô tội 。vấn nhược tỉ khâu phú tạng tội 。lục dạ hành ma na đoá 。
T23n1435_p0403b09║ chư tỉ khâu dữ tác xuất tội yết ma 。đắc danh xuất tội bất 。đáp đắc danh
T23n1435_p0403b10║ xuất tội 。chư tỉ khâu đắc tội 。vấn nhược tỉ khâu bất phú tạng tội 。chúng
T23n1435_p0403b11║ tăng trung lục dạ hành ma na đoá 。chư tỉ khâu dữ tác xuất tội yết ma 。
T23n1435_p0403b12║ đắc danh xuất tội bất 。đáp đắc danh xuất tội 。chư tỉ khâu vô tội 。vấn
T23n1435_p0403b13║ chư tỉ khâu tại địa 。hữu tội tỉ khâu tại cao thượng 。đắc danh xuất tội bất 。
T23n1435_p0403b14║ đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại cao thượng 。hữu tội tỉ khâu tại địa 。đắc
T23n1435_p0403b15║ danh xuất tội bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới nội 。hữu tội tỉ khâu
T23n1435_p0403b16║ tại giới ngoại 。đắc danh xuất tội bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới
T23n1435_p0403b17║ ngoại 。hữu tội tỉ khâu tại giới nội 。đắc danh xuất tội bất 。đáp bất đắc 。
T23n1435_p0403b18║ nhược chư tỉ khâu dữ hữu tội tỉ khâu 。câu tại giới nội nhược toạ nhược lập 。
T23n1435_p0403b19║ đắc danh xuất tội bất 。đáp đắc (ban trà lô già pháp cánh )。
T23n1435_p0403b20║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập tứ TTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*