Thập Tụng Luật – Quyển 55

Tzed Version
T23n1435_p0403b21║
T23n1435_p0403b22║
T23n1435_p0403b23║
T23n1435_p0403b24║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập ngũ (đệ cửu tụng chi tứ )
T23n1435_p0403b25║
T23n1435_p0403b26║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0403b27║   vấn thuận hành pháp đệ ngũ
T23n1435_p0403b28║ ưu ba li vấn phật 。phả hữu tỉ khâu 。tức thị biệt trụ nhân 。tức thị
T23n1435_p0403b29║ biệt trụ cánh nhân 。tức thị hành ma na đoá nhân tức thị hành ma na đoá
T23n1435_p0403c01║ cánh nhân da 。đáp hữu 。nhược tỉ khâu xuất tinh 。đắc tăng già bà thi sa
T23n1435_p0403c02║ tội 。thị tội bất phú tạng 。thị nhân tùng tăng khí lục dạ hành ma na đoá 。
T23n1435_p0403c03║ tăng dữ thử tỉ khâu lục dạ ma na đoá 。thị tỉ khâu lục dạ hành ma
T23n1435_p0403c04║ na đoá thời 。nhĩ sở nhật dĩ hành cánh 。canh tác xuất tinh 。đắc tăng già
T23n1435_p0403c05║ bà thi sa tội 。thị đệ nhị tội diệc bất phú tạng 。thị tỉ khâu phục tùng
T23n1435_p0403c06║ tăng khí lục dạ hành ma na đoá 。tăng phục dữ thử tỉ khâu lục dạ ma
T23n1435_p0403c07║ na đoá 。thị nhân hành lục dạ ma na đoá thời 。nhĩ sở nhật dĩ hành cánh 。
T23n1435_p0403c08║ canh cố xuất tinh 。đắc tăng già bà thi sa tội 。thị tội phú tạng 。thị
T23n1435_p0403c09║ tỉ khâu tùy phú tạng nhật 。tùng tăng khí biệt trụ 。thị tỉ khâu tùy phú tạng
T23n1435_p0403c10║ nhật hành biệt trụ thời 。nhĩ sở nhật dĩ hành cánh 。canh cố xuất tinh 。đắc
T23n1435_p0403c11║ tăng già bà thi sa tội 。thị đệ nhị tội diệc phú tạng 。nhị tội phú
T23n1435_p0403c12║ tạng 。nhất tội nhất dạ phú tạng 。nhất tội nhị dạ phú tạng 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0403c13║ quá nhất dạ 。dĩ nhất tội cố 。danh biệt trụ nhân 。dĩ nhất tội cố 。danh
T23n1435_p0403c14║ biệt trụ cánh nhân 。dĩ nhất tội cố 。danh hành ma na đoá nhân 。dĩ nhất
T23n1435_p0403c15║ tội cố 。danh hành ma na đoá cánh nhân 。vấn như phật thuyết 。biệt trụ nhân
T23n1435_p0403c16║ bất đắc dữ biệt trụ nhân 。hữu trụ xứ bất đắc đồng nhất phú 。vô trụ xứ
T23n1435_p0403c17║ bất đắc đồng nhất phú 。hữu tăng phòng vô tăng phòng xứ 。phả hữu biệt trụ
T23n1435_p0403c18║ nhân 。đắc dữ biệt trụ nhân 。hữu trụ xứ vô trụ xứ đồng nhất phú 。ư
T23n1435_p0403c19║ tăng phòng nhược vô tăng phòng 。bất đắc tội da 。đáp hữu 。nhược bản ngoại
T23n1435_p0403c20║ đạo thị 。vấn phả hữu nhân vô tội diệc danh biệt trụ da 。đáp hữu 。nhược
T23n1435_p0403c21║ bản thị ngoại đạo 。vấn phả hữu tỉ khâu 。đắc tăng già bà thi sa tội 。
T23n1435_p0403c22║ bất tùy phú tạng nhật 。bất tùng tăng khí biệt trụ 。chúng tăng diệc bất dữ thị
T23n1435_p0403c23║ nhân tùy phú tạng nhật biệt trụ 。thị nhân bất tùng tăng khí lục dạ ma na
T23n1435_p0403c24║ đoá 。tăng diệc bất dữ thị nhân lục dạ ma na đoá 。thị nhân bất tùng
T23n1435_p0403c25║ tăng khí xuất tội 。tăng diệc bất dữ thị nhân xuất tội 。thị nhân diệc danh tịnh
T23n1435_p0403c26║ bất 。đáp hữu 。nhược thị tỉ khâu chuyển căn tác tỉ khâu ni thị 。vấn phả
T23n1435_p0403c27║ tỉ khâu ni đắc tăng già bà thi sa tội 。bất tùng nhị chúng khí bán nguyệt
T23n1435_p0403c28║ ma na đoá 。nhị chúng diệc bất dữ bán nguyệt ma na đoá 。bất tùng nhị chúng
T23n1435_p0403c29║ khí xuất tội yết ma 。nhị chúng diệc bất dữ xuất tội yết ma 。diệc danh tịnh
T23n1435_p0404a01║ bất 。đáp hữu 。nhược tỉ khâu ni chuyển căn tác tỉ khâu thị dã 。vấn
T23n1435_p0404a02║ xuất tội nhân tại địa 。dư tỉ khâu tại cao thượng dữ xuất tội 。đắc danh xuất
T23n1435_p0404a03║ tội bất 。đáp bất danh xuất tội 。xuất tội nhân tại cao thượng 。dư tỉ khâu
T23n1435_p0404a04║ tại địa dữ xuất tội 。đắc danh xuất tội bất 。đáp bất danh xuất tội 。xuất
T23n1435_p0404a05║ tội nhân tại giới nội 。chư tỉ khâu tại giới ngoại dữ xuất tội đắc danh xuất
T23n1435_p0404a06║ tội bất 。đáp bất danh xuất tội 。xuất tội nhân tại giới ngoại 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0404a07║ tại giới nội dữ xuất tội 。đắc danh xuất tội bất 。đáp bất danh xuất tội 。
T23n1435_p0404a08║ xuất tội nhân chư tỉ khâu 。câu tại giới nội nhược toạ nhược lập 。đắc danh xuất
T23n1435_p0404a09║ tội bất 。đáp đắc danh xuất tội 。vấn biệt trụ nhân dữ biệt trụ nhân 。hữu
T23n1435_p0404a10║ trụ xứ bất đắc đồng nhất phú 。vô trụ xứ bất đắc đồng nhất phú 。biệt trụ
T23n1435_p0404a11║ nhân dữ hành biệt trụ cánh nhân 。dữ hành ma na đoá nhân biệt trụ nhân 。dữ
T23n1435_p0404a12║ hành ma na đoá cánh nhân biệt trụ nhân 。dữ bất cộng trụ nhân 。nhược hữu trụ
T23n1435_p0404a13║ xứ bất đắc đồng nhất phú 。vô trụ xứ bất đắc đồng nhất phú 。biệt trụ nhân
T23n1435_p0404a14║ thanh tịnh tỉ khâu 。hữu trụ xứ bất ưng đồng nhất phú 。vô trụ xứ diệc bất
T23n1435_p0404a15║ ưng đồng nhất phú 。biệt trụ nhân biệt trụ cánh nhân 。biệt trụ nhân ma na đoá
T23n1435_p0404a16║ nhân 。biệt trụ nhân ma na đoá cánh nhân 。biệt trụ nhân bất cộng trụ nhân 。
T23n1435_p0404a17║ hữu trụ xứ bất đắc đồng nhất phú 。vô trụ xứ bất đắc đồng nhất phú 。nhược
T23n1435_p0404a18║ biệt trụ nhân xuất giới khứ 。nhược năng đắc hữu tỉ khâu trụ xứ khả khứ 。nhược
T23n1435_p0404a19║ bất khứ thất thị hành 。nhược ngôn 。ngã bất năng hành biệt trụ pháp ma na
T23n1435_p0404a20║ đoá pháp 。thị nhân bạch tăng ngôn 。ngã bất năng hành 。chúng tăng ưng trí 。
T23n1435_p0404a21║ vấn ưng trí kỉ nhật 。đáp ưng trí nhị thập ngũ nhật 。vấn phả hữu nhân vô
T23n1435_p0404a22║ tội 。diệc tùng tăng khí biệt trụ 。chúng tăng dữ 。danh vi thiện dữ da 。
T23n1435_p0404a23║ đáp bản ngoại đạo thị 。vấn phả hữu bất thụ cụ giới nhân 。đắc tăng già bà
T23n1435_p0404a24║ thi sa tội 。tùy phú tạng nhật 。tùng tăng khí biệt trụ 。tăng dữ thị nhân
T23n1435_p0404a25║ tùy phú tạng biệt trụ 。danh vi thiện dữ da 。tùng chúng tăng khí lục dạ
T23n1435_p0404a26║ ma na đoá 。chúng tăng nhược dữ ma na đoá 。diệc danh thiện dữ da 。tùng
T23n1435_p0404a27║ tăng khí xuất tội yết ma tăng dữ xuất tội yết ma 。diệc danh thiện dữ da 。
T23n1435_p0404a28║ đáp dữ học sa di thị dã (thuận hành pháp cánh )。
T23n1435_p0404a29║   vấn già pháp đệ lục
T23n1435_p0404b01║ ưu ba li vấn phật 。phả đắc tú thính xuất tha quá da 。đáp bất đắc 。hựu
T23n1435_p0404b02║ vấn 。dĩ tú thính đắc già ba la đề mộc xoa 。đắc già tự tứ 。đắc
T23n1435_p0404b03║ già giáo hoá tỉ khâu ni da 。đáp bất đắc 。vấn tại địa trụ nhân 。đắc
T23n1435_p0404b04║ dữ cao thượng nhân tác phú bát bất 。đáp bất đắc 。cao thượng nhân đắc dữ địa
T23n1435_p0404b05║ nhân tác phú bát bất 。đáp bất đắc 。giới nội dữ giới ngoại nhân tác phú bát
T23n1435_p0404b06║ bất 。đáp bất đắc 。giới ngoại dữ giới nội nhân tác phú bát bất 。đáp bất
T23n1435_p0404b07║ đắc 。nhược dữ tác phú bát nhân câu tại giới nội 。nhược toạ nhược lập đắc tác
T23n1435_p0404b08║ phú bát 。vấn chư tỉ khâu tại địa 。túc số nhân tại cao thượng 。tác phú
T23n1435_p0404b09║ bát 。đắc bất đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại cao thượng 。túc số nhân tại
T23n1435_p0404b10║ địa 。tác phú bát 。đắc bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới nội 。
T23n1435_p0404b11║ túc số nhân tại giới ngoại 。tác phú bát 。đắc bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ
T23n1435_p0404b12║ khâu tại giới ngoại 。túc số nhân tại giới nội 。tác phú bát 。đắc bất 。đáp
T23n1435_p0404b13║ bất đắc 。nhược chư tỉ khâu túc số nhân câu tại giới nội 。nhược toạ nhược lập 。
T23n1435_p0404b14║ đắc tác phú bát 。chư tỉ khâu tại địa 。dữ cao thượng nhân tác ngưỡng bát 。
T23n1435_p0404b15║ đắc bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại cao thượng 。dữ tại địa nhân tác
T23n1435_p0404b16║ ngưỡng bát 。đắc bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới nội 。dữ giới ngoại
T23n1435_p0404b17║ nhân tác ngưỡng bát 。đắc bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới ngoại 。dữ
T23n1435_p0404b18║ giới nội nhân tác ngưỡng bát đắc bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu dữ tác ngưỡng
T23n1435_p0404b19║ bát nhân 。câu tại giới nội nhược toạ nhược lập 。đắc tác ngưỡng bát 。chư tỉ
T23n1435_p0404b20║ khâu tại địa 。túc số nhân tại cao thượng tác ngưỡng bát 。đắc bất 。đáp bất
T23n1435_p0404b21║ đắc 。chư tỉ khâu tại cao thượng 。túc số nhân tại địa tác ngưỡng bát 。đắc
T23n1435_p0404b22║ bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới nội 。túc số nhân tại giới ngoại
T23n1435_p0404b23║ tác ngưỡng bát 。đắc bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu tại giới ngoại 。túc số
T23n1435_p0404b24║ nhân tại giới nội tác ngưỡng bát 。đắc bất 。đáp bất đắc 。chư tỉ khâu túc
T23n1435_p0404b25║ số nhân 。câu tại giới nội nhược toạ nhược lập 。đắc tác ngưỡng bát 。vấn như
T23n1435_p0404b26║ phật sở thuyết 。bất đắc dĩ tú thính xuất tha quá 。phả tỉ khâu tú thính xuất
T23n1435_p0404b27║ tha quá vô tội da 。đáp hữu 。nhược thụ tự tứ thời đắc 。dư thời bất
T23n1435_p0404b28║ đắc 。vấn ưng tùng hà xứ cầu thính 。đáp ưng tùng chúng tăng trung 。vấn hà
T23n1435_p0404b29║ xứ ưng dữ thính 。đáp chúng tăng trung 。vấn hà xứ ưng già ba la đề
T23n1435_p0404c01║ mộc xoa 。đáp chúng tăng trung 。vấn hà xứ ưng già tự tứ 。đáp chúng tăng
T23n1435_p0404c02║ trung 。vấn hà xứ như pháp tự ngôn 。đáp chúng tăng trung 。vấn hà xứ như
T23n1435_p0404c03║ pháp đoán sự 。đáp chúng tăng trung 。vấn chư tỉ khâu già á nhân ba la đề
T23n1435_p0404c04║ mộc xoa đắc danh già bất 。đáp bất đắc 。vấn già lung nhân á lung nhân cuồng
T23n1435_p0404c05║ nhân tán loạn tâm nhân bệnh hoại tâm nhân ba la đề mộc xoa 。đắc danh già
T23n1435_p0404c06║ bất 。đáp bất đắc 。vấn nhược chư tỉ khâu dĩ á nhân túc số 。già ba
T23n1435_p0404c07║ la đề mộc xoa 。đắc danh già bất 。đáp bất đắc 。vấn nhược dĩ lung nhân
T23n1435_p0404c08║ á lung nhân cuồng nhân tán loạn tâm nhân bệnh hoại tâm nhân túc số 。già ba
T23n1435_p0404c09║ la đề mộc xoa 。đắc danh già bất 。đáp bất đắc 。vấn thụ pháp tỉ khâu 。
T23n1435_p0404c10║ già bất thụ pháp tỉ khâu ba la đề mộc xoa 。đắc danh già bất 。đáp bất
T23n1435_p0404c11║ đắc 。vấn bất thụ pháp tỉ khâu 。già thụ pháp tỉ khâu ba la đề mộc xoa 。
T23n1435_p0404c12║ đắc danh già bất 。đáp bất đắc 。vấn thụ pháp tỉ khâu 。dĩ bất thụ pháp
T23n1435_p0404c13║ tỉ khâu túc số 。già ba la đề mộc xoa 。đắc danh già bất 。đáp bất
T23n1435_p0404c14║ đắc 。vấn bất thụ pháp tỉ khâu 。dĩ thụ pháp tỉ khâu túc số 。già ba
T23n1435_p0404c15║ la đề mộc xoa 。đắc danh già bất 。đáp bất đắc 。vấn phả hữu nhất tỉ
T23n1435_p0404c16║ khâu già tứ trụ xứ ba la đề mộc xoa 。đắc danh già bất 。đáp hữu 。
T23n1435_p0404c17║ nhược sàng tháp tài mộc liên tiếp tứ giới 。đắc danh già 。vấn phả hữu nhất túc
T23n1435_p0404c18║ số nhân 。túc tứ xứ già ba la đề mộc xoa 。đắc danh già bất 。đáp
T23n1435_p0404c19║ hữu 。nhược sàng tháp tài mộc liên tiếp tứ giới 。đắc danh già (già pháp cánh )。
T23n1435_p0404c20║   vấn ngoạ cụ pháp đệ thất
T23n1435_p0404c21║ ưu ba li vấn phật 。như phật sở thuyết 。thụ pháp nhân tuy thị trường lão 。
T23n1435_p0404c22║ bất danh tôn trường 。thuyết phi pháp nhân tuy thị thượng tòa 。bất danh tôn trường 。
T23n1435_p0404c23║ vân hà danh tôn trường phi tôn trường 。đáp thụ pháp tỉ khâu 。ưng lễ kính bất
T23n1435_p0404c24║ thụ pháp tỉ khâu 。bất thụ pháp tỉ khâu 。bất ưng lễ kính thụ pháp tỉ khâu 。
T23n1435_p0404c25║ thị danh tôn trường phi tôn trường 。vấn như phật sở thuyết 。thử gian an cư
T23n1435_p0404c26║ tỉ khâu 。bất ưng bỉ xứ thủ ngoạ cụ 。phả hữu tỉ khâu 。thử gian an
T23n1435_p0404c27║ cư bỉ xứ thủ ngoạ cụ 。bất đắc tội da 。đáp hữu 。hậu an cư nhược
T23n1435_p0404c28║ a luyện nhược tỉ khâu 。thử gian an cư bỉ xứ thủ ngoạ cụ 。dục lai tuế
T23n1435_p0404c29║ an cư vô tội 。vấn như phật sở thuyết 。phật cáo xá lợi phất 。nhữ đẳng
T23n1435_p0405a01║ tiên trù lượng nhân 。hậu đương phân bố thủ ngoạ cụ 。vân hà danh trù lượng nhân 。
T23n1435_p0405a02║ đáp nhất nhất bộ thanh tịnh thượng tòa hòa hợp 。thị danh trù lượng nhân 。vấn sa
T23n1435_p0405a03║ di tại tăng phòng 。ưng thủ ngoạ cụ bất 。đáp ưng thủ 。vấn nhất tỉ khâu độc
T23n1435_p0405a04║ tại tăng phòng ưng thủ ngoạ cụ bất 。đáp ưng thủ 。vấn nhược nhị tỉ khâu tại
T23n1435_p0405a05║ tăng phòng trung trụ 。ưng thủ ngoạ cụ bất 。đáp ưng thủ 。vấn nhược tam tỉ
T23n1435_p0405a06║ khâu tại tăng phòng trung trụ 。ưng thủ ngoạ cụ bất 。đáp ưng thủ 。vấn nhược
T23n1435_p0405a07║ tứ tỉ khâu tại tăng phòng trung trụ 。ưng xướng phân ngoạ cụ bất 。đáp ưng xướng
T23n1435_p0405a08║ phân 。vấn phả nhất tỉ khâu 。tứ xứ trụ 。thủ ngoạ cụ da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0405a09║ nhược sàng tháp tài mộc liên tiếp tứ giới 。đắc thủ ngoạ cụ 。vấn phả hữu
T23n1435_p0405a10║ tỉ khâu 。bất hiện tiền dữ ngoạ cụ bất 。đáp ngôn 。hoặc dữ hoặc bất dữ 。
T23n1435_p0405a11║ thùy ưng dữ tri đương lai 。thùy bất ưng dữ tri đương bất lai 。bất chúc giả
T23n1435_p0405a12║ bất dữ 。nhược chúc giả nhất thiết ngoạ cụ ưng dữ 。nhất thiết tác sự linh đại
T23n1435_p0405a13║ tác (ngoạ cụ pháp cánh )。
T23n1435_p0405a14║   vấn diệt sự pháp đệ bát
T23n1435_p0405a15║ ưu ba li vấn phật 。phả hữu dĩ nhất sự đa mịch pháp diệt đắc danh 。diệt
T23n1435_p0405a16║ bất đắc tội da 。đáp hữu 。xướng phân ngoạ cụ sự thị dã 。vấn như
T23n1435_p0405a17║ phật sở thuyết 。nhị nhân duyên cố phá tăng 。nhất xướng thuyết 。nhị thủ trù 。thị
T23n1435_p0405a18║ trung nhược tặc trụ tỉ khâu xướng thuyết hành trù 。đắc danh phá tăng bất 。đáp
T23n1435_p0405a19║ bất danh phá tăng 。vấn nhược cuồng nhân tán loạn tâm nhân bệnh hoại tâm nhân xướng
T23n1435_p0405a20║ thuyết hành trù 。đắc danh phá tăng bất 。đáp bất danh phá tăng 。
T23n1435_p0405a21║   vấn tạp sự sơ
T23n1435_p0405a22║ ưu ba li vấn phật 。như phật sở thuyết 。biên địa nhân trì luật đệ ngũ đắc
T23n1435_p0405a23║ thụ cụ giới 。phả hữu thập nhân đãn thủ ngũ nhân 。đắc danh thụ cụ giới bất 。
T23n1435_p0405a24║ đáp đắc danh thụ cụ giới 。dữ thụ cụ giới giả đắc tội 。vấn lung nhân vân
T23n1435_p0405a25║ hà danh đắc bố thí 。đáp nhược nhãn kiến nhược manh nhân 。nhược trước thủ trung nhược
T23n1435_p0405a26║ trước tất thượng 。tâm sinh niệm 。ngã đắc thị vật 。vấn nhược toạ ngoạ cụ thượng 。
T23n1435_p0405a27║ nhược chí nhược hoạ tác nữ nhân tượng 。nhược bán hữu bán vô 。đắc toạ ngoạ bất 。
T23n1435_p0405a28║ đáp bất đắc 。bất phạm giả 。nhược đa hoại nhược phu ni sư đàn toạ 。vấn
T23n1435_p0405a29║ tróc tự ngưu vĩ 。đắc độ hà bất 。đáp bất đắc 。vấn trừ tự ngưu 。nhược
T23n1435_p0405b01║ tróc dư súc sinh vĩ 。đắc độ hà bất 。đáp nhược tróc sư tử hổ lang tượng
T23n1435_p0405b02║ đặc ngưu lư mã vĩ giả 。đắc tróc độ hà 。vấn thụ thạch mật tương 。cử
T23n1435_p0405b03║ tú kinh thất nhật 。tảm tạp đắc phục bất 。đáp nhược tạp dư tảm bất đắc 。
T23n1435_p0405b04║ vấn bất tịnh dược thảo trước du trung chử 。đắc phục bất 。đáp bất đắc 。nhược
T23n1435_p0405b05║ bệnh nhân đồ thân thủ túc quán tị vô tội 。vấn nhược dĩ bất tịnh chi chử
T23n1435_p0405b06║ diêm 。đắc thực bất 。đáp bệnh nhân nhược thiêu đắc phục 。vấn tỉ khâu dĩ hoả
T23n1435_p0405b07║ đao trảo tịnh quả 。đắc thực bất 。đáp bất đắc 。vấn nhược quả thụ tại tịnh
T23n1435_p0405b08║ địa 。chi tại bất tịnh địa 。quả đoạ thị trung 。khả thực bất 。đáp bất khả
T23n1435_p0405b09║ thực 。nhược quả thụ tại bất tịnh địa 。chi tại tịnh địa 。quả đoạ thị trung 。
T23n1435_p0405b10║ khả thực bất 。đáp khả thực 。phật ngữ chư tỉ khâu 。tùng kim nhật bất thính
T23n1435_p0405b11║ nhữ tác tịnh địa yết ma 。nhược tác đắc đột cát la 。tùng thị ngữ dĩ xả
T23n1435_p0405b12║ thị sự dã 。
T23n1435_p0405b13║ vấn chư đại tiểu bàn đoàn bàn cơ án thượng 。đắc thực bất 。đáp bất đắc
T23n1435_p0405b14║ thực 。vấn nhân nhũ đắc ẩm bất 。đáp bất đắc 。nhược bệnh dĩ tẩy sang đồ
T23n1435_p0405b15║ nhãn đắc 。vấn nhân nhục đắc thực bất 。đáp bất đắc 。nhược thực đắc thâu lan
T23n1435_p0405b16║ già 。vấn cố vi sát súc sinh nhục khả thực bất 。đáp bất đắc thực 。nhược
T23n1435_p0405b17║ thực đắc đột cát la 。bất tịnh điểu thú nhục bất ưng thực 。nhược thực đột
T23n1435_p0405b18║ cát la 。yến nhục bất ưng thực 。nhược thực đột cát la 。鵄tựu điểu đẳng
T23n1435_p0405b19║ nhục bất ưng thực 。nhược thực đột cát la 。hà mô nhục bất ưng thực 。nhược
T23n1435_p0405b20║ thực đắc đột cát la 。thuỷ điệt bất ưng thực 。nhược thực đắc đột cát la 。
T23n1435_p0405b21║ tức nhật thụ thời dược thời phân dược thất nhật dược tận hình dược 。cộng hợp nhất
T23n1435_p0405b22║ xứ 。trung tiền ưng phục 。thời dược lực cố 。quá trung bất ưng phục 。tức nhật
T23n1435_p0405b23║ thụ thời phân dược thất nhật dược tận hình dược 。cộng hợp nhất xứ 。thời phân
T23n1435_p0405b24║ ưng phục 。thời phân dược lực cố 。quá thời phân bất ưng phục 。tức nhật thụ
T23n1435_p0405b25║ thất nhật dược tận hình dược cộng hợp nhất xứ 。thất nhật ưng phục 。thất nhật dược
T23n1435_p0405b26║ lực cố 。quá thất nhật bất ưng phục 。tận hình dược tùy ý ưng phục 。tạc
T23n1435_p0405b27║ nhật thụ thời dược bất tịnh 。tức nhật thụ thời phân dược thất nhật dược tận hình
T23n1435_p0405b28║ dược 。cộng hợp nhất xứ bất ưng phục 。tạc nhật thụ thời phân dược bất tịnh 。
T23n1435_p0405b29║ tức nhật thụ thất nhật dược tận hình dược 。cộng hợp nhất xứ bất ưng phục 。tạc
T23n1435_p0405c01║ nhật thụ thất nhật dược bất tịnh 。tức nhật thụ tận hình dược 。cộng hợp nhất xứ
T23n1435_p0405c02║ bất ưng phục 。tận hình dược tận hình ưng phục 。vấn phả hữu tùng nhất vật biên
T23n1435_p0405c03║ tác thời dược thời phân dược thất nhật dược tận hình dược 。đáp hữu 。cam giá
T23n1435_p0405c04║ thị thời dược 。thanh hiệp thị thời phân dược 。tác thạch mật thị thất nhật dược
T23n1435_p0405c05║ thiêu tác hôi thị tận hình dược 。lạc thị thời dược 。thanh hiệp như thuỷ thị
T23n1435_p0405c06║ thời phân dược 。tác tô thị thất nhật dược 。thiêu tác hôi thị tận hình dược 。
T23n1435_p0405c07║ hồ ma thị thời dược 。áp tác du thị thất nhật dược 。thiêu tác hôi thị
T23n1435_p0405c08║ tận hình dược 。nhục thị thời dược 。chử thủ chi thị thất nhật dược 。thiêu tác
T23n1435_p0405c09║ hôi thị tận hình dược 。vấn thời dược thời phân thất nhật tận hình dược 。thị
T23n1435_p0405c10║ chư dược cử tàn tú 。đắc phục bất 。đáp bất đắc 。vấn nhược tỉ khâu tiên
T23n1435_p0405c11║ tự thủ 。hậu tùng tịnh nhân biên thụ 。khả phục bất 。đáp bất đắc 。vấn
T23n1435_p0405c12║ thị dược thủ thụ khẩu thụ 。vô bệnh ưng phục bất 。đáp bất đắc 。vấn nhược
T23n1435_p0405c13║ thủ thụ khẩu thụ 。bệnh tỉ khâu đắc phục bất 。đáp đắc phục 。vấn bát chủng
T23n1435_p0405c14║ tương phi thời khả ẩm bất 。đáp nhược vô tửu khí vị thanh tịnh đắc phục 。vấn
T23n1435_p0405c15║ đắc tùng cuồng nhân thủ y bất 。đáp hoặc khả thủ hoặc bất khả thủ 。nhược tri
T23n1435_p0405c16║ hữu phụ mẫu huynh đệ cư gia dữ 。khả thủ 。nhược tri vô phụ mẫu huynh đệ
T23n1435_p0405c17║ phi cư gia trung dữ 。bất khả thủ 。vấn cuồng nhân hà thời ưng thụ y 。
T23n1435_p0405c18║ đáp hoàn đắc bản tâm thời 。hữu nhất tỉ khâu độc nhất xứ trụ 。thị trung đàn
T23n1435_p0405c19║ việt thí tăng hiện tiền khả phân vật 。thị tỉ khâu ưng tâm niệm khẩu ngôn 。thị
T23n1435_p0405c20║ y vật vi thử trụ xứ hiện tiền tăng khả phân 。thị y vật kim thuộc ngã 。
T23n1435_p0405c21║ ngã ưng thụ tự dụng 。nhược năng tác thị ngữ 。đắc danh yết ma 。nhược dư
T23n1435_p0405c22║ tỉ khâu lai tùng sách 。bất ưng dữ 。nhược bất tác 。thị ngữ 。thị vật bất
T23n1435_p0405c23║ ưng thủ 。nhược thủ đắc đột cát la 。diệc ưng cộng dư tỉ khâu phân 。nhược
T23n1435_p0405c24║ bất như thị tác xuất giới ngoại 。đắc đột cát la 。vấn nhược hiền giả trái phạt
T23n1435_p0405c25║ nhi 。thị nhi trì vật dữ tỉ khâu 。khả thủ bất 。đáp bất khả thủ 。
T23n1435_p0405c26║ vấn tự tứ cánh tiên đàn việt thí tăng y 。tác thị ngôn 。thị vật thí thị
T23n1435_p0405c27║ gian an cư tăng 。thị thời phi hạ mạt nguyệt 。chư tỉ khâu diệc bất thụ ca
T23n1435_p0405c28║ hi na y 。thị y ưng thuộc thùy 。đáp tuy phi hạ mạt nguyệt chư tỉ khâu
T23n1435_p0405c29║ diệc bất thụ ca hi na y 。thị y ưng thuộc thử gian an cư cánh tăng
T23n1435_p0406a01║ ưng phân 。vấn chư đàn việt trì y thí 。tác thị ngôn 。thị y thí thị
T23n1435_p0406a02║ gian hiện tiền tăng 。thị thời hạ mạt nguyệt 。chư tỉ khâu thụ ca hi na y 。
T23n1435_p0406a03║ thị y ưng thuộc thùy 。đáp tuy thị hạ mạt nguyệt 。tuy thụ ca hi na y 。
T23n1435_p0406a04║ thị y ưng thị nhất trụ xứ hiện tiền tăng ưng phân 。vấn đàn việt trì y
T23n1435_p0406a05║ thí 。tác thị ngôn 。thị y thí thử trụ xứ khứ niên nãi chí thập tuế an
T23n1435_p0406a06║ cư tăng 。thị an cư thời phi hạ mạt nguyệt 。bất thụ ca hi na y 。
T23n1435_p0406a07║ thị y ưng thuộc thùy 。đáp tuy phi hạ mạt nguyệt bất thụ ca hi na y 。
T23n1435_p0406a08║ thị y đãn khứ niên nãi chí thập niên 。thử xứ an cư tăng ưng phân 。
T23n1435_p0406a09║ vấn đàn việt trì y nhập tăng phòng 。tác thị ngôn 。thị y thí thử trụ xứ
T23n1435_p0406a10║ tương lai nhất niên nhị niên nãi chí thập niên thị trung an cư tăng 。nhĩ thời
T23n1435_p0406a11║ thị hạ mạt nguyệt 。thụ ca hi na y 。thị y ưng thuộc thùy 。đáp
T23n1435_p0406a12║ tuy thị hạ mạt nguyệt thụ ca hi na y 。thị y ưng lai nhất niên nãi
T23n1435_p0406a13║ chí thập niên thử gian an cư tăng phân 。vấn khuyến hoá chủ vi tăng sự xuất
T23n1435_p0406a14║ giới khứ 。thùy đương dữ an cư y phân 。đáp tùy sở vi xuất giới xứ ưng
T23n1435_p0406a15║ dữ 。hựu tùy sở trụ nhật đa xứ ưng dữ 。vấn phá an cư tỉ khâu 。
T23n1435_p0406a16║ ưng dữ y phân bất 。đáp hoặc ưng dữ hoặc bất ưng dữ 。hà giả ưng dữ 。
T23n1435_p0406a17║ nhược tri tiền an cư nhược hậu an cư 。ưng dữ 。nhược đa trụ ưng dữ 。
T23n1435_p0406a18║ nhược bán trụ ưng dữ 。hà giả bất ưng dữ 。nhược tri bất tiền an cư 。
T23n1435_p0406a19║ nhược tri bất hậu an cư 。nhược trụ nhật thiểu thị 。vấn khán bệnh nhân 。vi
T23n1435_p0406a20║ bệnh nhân cố xuất giới khứ 。bệnh nhân mệnh chung 。ưng dữ khán bệnh nhân y phân
T23n1435_p0406a21║ bất 。đáp 。hoặc ưng dữ hoặc bất ưng dữ 。dữ giả 。thật vi bệnh
T23n1435_p0406a22║ nhân cố xuất 。ưng dữ 。nhược dư sự cố xuất 。bất ưng dữ 。vấn vân hà
T23n1435_p0406a23║ danh khán bệnh nhân 。đáp nhược năng khán thị liệu trị bệnh nhân nãi chí nhược tử 。
T23n1435_p0406a24║ nhược sai dữ tùy bệnh dược tùy bệnh thực 。cụ túc cung cấp thân cận ích lợi 。
T23n1435_p0406a25║ sứ li chư suy tổn sở tác vô quyết 。thị danh khán bệnh nhân 。vấn nhược bạch
T23n1435_p0406a26║ y tác khán bệnh nhân 。ưng dữ khán bệnh nhân vật phân bất 。đáp bất ưng dữ 。
T23n1435_p0406a27║ vấn nhược tỉ khâu ni tác khán bệnh nhân 。ưng dữ khán bệnh nhân vật bất 。đáp
T23n1435_p0406a28║ bất ưng dữ 。nhược thị khán bệnh tỉ khâu dư xứ an cư 。ưng dữ khán bệnh
T23n1435_p0406a29║ nhân vật bất 。đáp ưng dữ 。vấn nhược khán bệnh nhân hậu an cư 。bệnh tỉ
T23n1435_p0406b01║ khâu tiền an cư 。ưng dữ khán bệnh nhân vật bất 。đáp ưng dữ 。vấn nhược
T23n1435_p0406b02║ sa di tác khán bệnh nhân 。ưng dữ khán bệnh nhân vật bất 。đáp ưng dữ 。
T23n1435_p0406b03║ vân hà dữ 。đáp đại tỉ khâu đẳng dữ 。vấn dữ học sa di tề hà tác
T23n1435_p0406b04║ tịnh thí 。đáp tùy sở đắc thời tác tịnh thí 。vấn tiền vân hà tác tịnh thí 。
T23n1435_p0406b05║ đáp ưng ngôn 。thử thị bất tịnh vật 。nhược tịnh đương thụ 。vấn phả nhất tỉ
T23n1435_p0406b06║ khâu tứ trụ xứ nhất thời an cư 。đắc danh an cư vô tội da 。đáp nhược
T23n1435_p0406b07║ dĩ sàng tháp tài mộc liên tiếp tứ giới 。đắc danh an cư 。hà xứ ưng dữ
T23n1435_p0406b08║ an cư y phân 。đáp ưng tứ xứ các dữ tứ phân chi nhất 。nhược tỉ khâu
T23n1435_p0406b09║ vũ dục y nhược tiểu thụ 。đắc đột cát la 。nhược phú sang y nhược tiểu thụ 。
T23n1435_p0406b10║ đắc đột cát la 。nhược tỉ khâu phân doanh trường y 。đắc đột cát la 。vấn
T23n1435_p0406b11║ nhược tỉ khâu tác tam tướng 。nhất xích loã 。nhị trước giác 鵄sí y 。tam
T23n1435_p0406b12║ trước phát khâm bà la 。đắc hà tội 。đáp đắc thâu lan già 。vấn nhược tỉ
T23n1435_p0406b13║ khâu trừ thị tam tướng 。canh tác dư tướng 。đắc hà tội 。đáp đắc đột cát
T23n1435_p0406b14║ la 。vấn như phật sở thuyết 。cố y bất đắc thụ tác ca hi na y 。
T23n1435_p0406b15║ nhược thụ bất danh thụ 。vân hà danh cố y 。đáp dĩ tằng thụ tác ca hi
T23n1435_p0406b16║ na y 。thị danh cố y 。hựu vấn như phật sở thuyết 。tân y ưng
T23n1435_p0406b17║ thụ tác ca hi na y 。vân hà danh tân y 。đáp nhược y vị tằng thụ
T23n1435_p0406b18║ tác ca hi na y 。thị danh tân y 。
T23n1435_p0406b19║ phật cáo ưu ba li 。linh tăng tác ca hi na y nhân 。ưng thứ đệ
T23n1435_p0406b20║ tác hoán nhiễm cát tiệt trâm xuyết liên phúng lượng độ tác ca hi na y 。hoán
T23n1435_p0406b21║ thời ưng sinh thị tâm 。dĩ thị y linh tăng thụ tác ca hi na y 。nhiễm
T23n1435_p0406b22║ thời cát tiệt thời trâm xuyết thời liên phúng thời lượng độ thời 。ưng sinh thị tâm 。
T23n1435_p0406b23║ dĩ thị y linh tăng thụ tác ca hi na y 。nhược năng sinh thị lục tâm 。
T23n1435_p0406b24║ đắc danh thụ tác ca hi na y 。nhược bất sinh thị lục tâm 。bất danh thụ
T23n1435_p0406b25║ tác ca hi na y 。hựu phục tác ca hi na y nhân ưng sinh tam tâm 。
T23n1435_p0406b26║ dĩ thị y linh tăng thụ tác ca hi na y 。dĩ thị y kim thụ tác
T23n1435_p0406b27║ ca hi na y 。dĩ thị y thụ tác ca hi na y cánh 。nhược năng
T23n1435_p0406b28║ sinh thị tam tâm 。đắc danh thụ tác ca hi na y 。nhược bất sinh thị tam
T23n1435_p0406b29║ tâm 。bất đắc danh thụ tác ca hi na y 。hựu phục tác ca hi na y 。
T23n1435_p0406c01║ ưng sinh nhị tâm 。đắc danh thụ tác ca hi na y 。hà đẳng nhị tâm 。
T23n1435_p0406c02║ thị y kim thụ tác ca hi na y 。dĩ thị y kim thụ tác ca hi
T23n1435_p0406c03║ na y cánh 。nhược sinh thị nhị tâm 。danh thụ ca hi na y 。nhược bất
T23n1435_p0406c04║ sinh thị nhị tâm tác ca hi na y tỉ khâu 。giai đắc đột cát la 。vấn
T23n1435_p0406c05║ nhược thụ cử tú y 。thụ ca hi na y 。bất danh thụ ca hi na y 。
T23n1435_p0406c06║ vân hà danh cử tú y 。đáp nhược trường y quá thập dạ thị 。nhược thụ bất
T23n1435_p0406c07║ tịnh y 。bất danh thụ ca hi na y 。vân hà thị bất tịnh y 。đáp
T23n1435_p0406c08║ đắc vọng y thị 。vấn như phật sở thuyết 。khứ lai y bất đắc thụ tác
T23n1435_p0406c09║ ca hi na y 。vân hà danh khứ lai y 。đáp nhược y phú tử nhân 。
T23n1435_p0406c10║ đáo trủng gian hoàn thủ lai 。thị danh khứ lai y 。vấn như phật sở thuyết 。
T23n1435_p0406c11║ dụng tịnh y thụ tác ca hi na y 。vân hà danh tịnh y 。đáp phật sở
T23n1435_p0406c12║ thính tán thán giả 。thị danh tịnh y 。vấn nhược vị thụ ca hi na y 。
T23n1435_p0406c13║ tăng hoại vi nhị bộ 。hà bộ ưng thụ ca hi na y 。đáp như pháp bộ
T23n1435_p0406c14║ ưng thụ 。nhược chư tỉ khâu thụ ca hi na y cánh 。tăng hoại vi nhị bộ 。
T23n1435_p0406c15║ thị chư tỉ khâu 。đắc danh thụ ca hi na y bất 。đáp giai đắc danh thụ 。
T23n1435_p0406c16║ vấn nhược thụ ca hi na y trụ xứ 。tăng hoại vi nhị bộ 。thị nhị bộ
T23n1435_p0406c17║ trung hữu chư tỉ khâu 。xả ca hi na y 。thị danh xả bất 。đáp nhược
T23n1435_p0406c18║ như pháp giả xả 。đắc danh vi xả 。
T23n1435_p0406c19║ phật cáo ưu ba li 。tác ca hi na y nhân 。nhược hoán nhiễm cát tiệt trâm
T23n1435_p0406c20║ xuyết liên phúng nhị trường nhất đoản thời 。ưng sinh tam tâm dụng thị y 。đương linh
T23n1435_p0406c21║ thụ tác ca hi na y 。dĩ thị y kim thụ tác ca hi na y 。dĩ
T23n1435_p0406c22║ thị y kim thụ tác ca hi na y cánh 。nhược năng sinh thị tam tâm đắc
T23n1435_p0406c23║ danh thụ tác ca hi na y 。nhược bất sinh thị tam tâm 。bất đắc danh thụ
T23n1435_p0406c24║ tác ca hi na y 。hựu phục ưng sinh nhị tâm 。dĩ thị y kim thụ tác
T23n1435_p0406c25║ ca hi na y 。dĩ thị y kim thụ tác ca hi na y cánh 。nhược sinh
T23n1435_p0406c26║ thị nhị tâm 。đắc danh thụ ca hi na y 。nhược bất sinh thị nhị tâm 。
T23n1435_p0406c27║ bất đắc danh thụ tác ca hi na y 。tác ca hi na y nhân đắc đột
T23n1435_p0406c28║ cát la 。ưu ba li vấn phật 。thị y hữu hà nghĩa cố danh ca hi
T23n1435_p0406c29║ na 。phật cáo ưu ba li 。thị y danh tự vi ca hi na 。ưu ba
T23n1435_p0407a01║ li vấn phật 。hà giả thị ca hi na y 。đáp dĩ thị y thụ ca
T23n1435_p0407a02║ hi na 。vấn hà giả thị ca hi na nghĩa 。đáp y danh ca hi na nghĩa 。
T23n1435_p0407a03║ sinh cửu tâm cố danh thụ ca hi na 。bát nhân duyên cố danh xả ca hi
T23n1435_p0407a04║ na 。vấn như phật sở thuyết 。thị ca hi na y trụ xứ 。danh ấm phú 。
T23n1435_p0407a05║ ấm phú nghĩa vân hà 。đáp ca hi na y trụ xứ ấm phú tăng 。đắc thụ
T23n1435_p0407a06║ y vật đẳng thí 。vấn như phật sở thuyết 。đắc dụng cấp thí y 。linh tăng
T23n1435_p0407a07║ thụ tác ca hi na y 。vân hà danh cấp thí y 。đáp thập nhật vị chí
T23n1435_p0407a08║ tự tứ đắc y vật 。thị danh cấp thí y 。vấn như phật sở thuyết 。đắc
T23n1435_p0407a09║ thời y linh tăng thụ tác ca hi na y 。vân hà danh thời y 。đáp nhược
T23n1435_p0407a10║ hạ mạt nguyệt đắc y vật 。thị danh thời y 。phật cáo ưu ba li 。ngũ
T23n1435_p0407a11║ tỉ khâu bất đắc tác ca hi na y nhân 。hà đẳng ngũ 。nhất vô tuế 。
T23n1435_p0407a12║ nhị phá an cư 。tam hậu an cư 。tứ tấn 。ngũ biệt trụ 。thị danh vi
T23n1435_p0407a13║ ngũ 。phật ngôn 。nhược giảm ngũ nhân thụ ca hi na y 。bất đắc danh thụ
T23n1435_p0407a14║ ca hi na y 。nhược tứ tỉ khâu đệ ngũ bạch y 。diệc bất danh đắc
T23n1435_p0407a15║ thụ 。nhược sa di 。phi tỉ khâu 。ngoại đạo 。bất kiến tấn nhân 。bất tác
T23n1435_p0407a16║ tấn nhân 。bất xả ác tà kiến tấn nhân 。bất cộng trụ nhân 。chủng chủng bất
T23n1435_p0407a17║ cộng trụ nhân 。tự ngôn ngã phạm trùng tội nhân 。nhược tiên lai bạch y 。nhược
T23n1435_p0407a18║ ô tỉ khâu ni nhân 。bất năng nam nhân 。việt tế nhân 。nhược sát phụ mẫu
T23n1435_p0407a19║ a la hán 。phá tăng ác tâm xuất phật thân huyết nhân 。như thị đẳng tác
T23n1435_p0407a20║ đệ ngũ nhân 。bất danh thụ ca hi na y 。vấn phả hữu tùy nhật thụ ca
T23n1435_p0407a21║ hi na y 。bỉ nhật xả bất tác yết ma 。bất đắc tội da 。đáp hữu 。
T23n1435_p0407a22║ thụ ca hi na y chư tỉ khâu 。tác thập tứ nhật 。khách tỉ khâu lai tác
T23n1435_p0407a23║ thập ngũ nhật 。nhược cựu tỉ khâu tùy khách tỉ khâu 。tức nhật tác bố tát xả
T23n1435_p0407a24║ ca hi na y vô tội 。vấn vân hà đắc phá tăng tội 。đáp nhược nhân
T23n1435_p0407a25║ phi pháp tri thị phi pháp 。tà kiến cố hoại tăng 。như thị đắc phá tăng tội 。
T23n1435_p0407a26║ hựu phi pháp vị thị pháp 。tà kiến cố hoại tăng 。đắc phá tăng tội 。hựu
T23n1435_p0407a27║ phi pháp trung nghi 。tà kiến cố hoại tăng 。đắc phá tăng tội 。vấn sở hữu
T23n1435_p0407a28║ phá tăng 。giai thị tăng tránh thanh da 。sở hữu tăng tránh thanh 。giai thị phá
T23n1435_p0407a29║ tăng da 。đáp hoặc hữu phá tăng 。vô tăng tránh thanh 。hoặc hữu tăng tránh thanh
T23n1435_p0407b01║ phi phá tăng 。hoặc hữu phá tăng diệc tăng tránh thanh 。hoặc phi phá tăng
T23n1435_p0407b02║ vô tăng tránh thanh 。vấn vân hà phá tăng vô tăng tránh thanh 。đáp nhược tăng
T23n1435_p0407b03║ hoại vi nhị bộ 。vị thụ thập tứ phá tăng sự 。thị danh phá tăng vô tăng
T23n1435_p0407b04║ tránh thanh 。vân hà tăng tránh thanh phi phá tăng 。đáp nhược chư tỉ khâu 。chấp
T23n1435_p0407b05║ thị thập tứ phá tăng sự tăng vị tác nhị bộ 。thị danh tăng tránh thanh phi
T23n1435_p0407b06║ phá tăng 。vân hà phá tăng diệc tăng tránh thanh 。đáp nhược tăng hoại vi nhị bộ 。
T23n1435_p0407b07║ thụ thập tứ phá tăng sự 。thị danh phá tăng diệc tăng tránh thanh 。vân hà phi
T23n1435_p0407b08║ phá tăng diệc phi tăng tránh thanh 。đáp trừ thượng nhĩ sở sự 。vấn sở hữu phá
T23n1435_p0407b09║ tăng 。giai thị biệt li tăng da 。sở hữu biệt li tăng 。giai thị phá tăng
T23n1435_p0407b10║ da 。đáp hoặc hữu phá tăng phi thị biệt li 。hoặc hữu biệt li phi thị
T23n1435_p0407b11║ phá tăng 。hoặc hữu phá tăng diệc thị biệt li 。hoặc phi phá tăng diệc phi biệt
T23n1435_p0407b12║ li 。vân hà phá tăng phi thị biệt li 。đáp nhược tăng phá cộng nhất xứ trụ 。
T23n1435_p0407b13║ thị danh phá tăng phi thị biệt li 。vân hà biệt li phi thị phá tăng 。đáp
T23n1435_p0407b14║ nhược nhị chúng biệt dị trụ 。dị địa dị giới dị thí dị y 。thị danh biệt
T23n1435_p0407b15║ li phi thị phá tăng 。vân hà phá tăng diệc thị biệt li đáp 。nhược chúng tăng
T23n1435_p0407b16║ hoại vi nhị bộ 。biệt dị trụ dị địa dị giới dị thí dị y 。thị danh
T23n1435_p0407b17║ phá tăng diệc thị biệt li 。vân hà phi phá tăng diệc phi biệt li 。đáp trừ
T23n1435_p0407b18║ thượng nhĩ sở sự 。vấn sở hữu phá tăng 。giai thị tăng biệt dị da 。hữu
T23n1435_p0407b19║ tăng biệt dị 。giai thị phá tăng da 。đáp hoặc hữu phá tăng 。phi tăng biệt
T23n1435_p0407b20║ dị 。hoặc tăng biệt dị 。phi thị phá tăng 。hoặc hữu phá tăng diệc tăng biệt
T23n1435_p0407b21║ dị 。hoặc phi phá tăng phi tăng biệt dị 。vân hà phá tăng phi tăng biệt
T23n1435_p0407b22║ dị 。đáp nhược tăng phá vị biệt dị trụ 。vị dị địa dị giới dị thí
T23n1435_p0407b23║ dị y 。thị danh phá tăng phi thị biệt dị 。vân hà biệt dị phi thị phá
T23n1435_p0407b24║ tăng 。đáp nhược tăng bất phá 。biệt dị trụ dị địa dị giới dị thí dị y 。
T23n1435_p0407b25║ thị danh biệt dị phi thị phá tăng 。vân hà phá tăng diệc thị biệt dị 。đáp
T23n1435_p0407b26║ nhược chúng tăng phá vi nhị bộ biệt trụ 。dị địa dị thí dị giới dị y 。
T23n1435_p0407b27║ thị danh phá tăng diệc thị biệt dị 。vân hà phi phá tăng diệc phi biệt dị 。
T23n1435_p0407b28║ đáp trừ thượng nhĩ sở sự 。vấn nhược tăng phá vi nhị bộ 。nhược nhất bộ xả
T23n1435_p0407b29║ giới 。khả đắc xả bất 。đáp như pháp giả xả 。đắc danh xả 。vấn nhược chúng
T23n1435_p0407c01║ tăng phá 。tỉ khâu ni ưng tác bố tát bất 。đáp ưng tác bố tát 。tỉ
T23n1435_p0407c02║ khâu ni bất đồng sự cố 。vấn nhược chúng tăng phá 。thát lại trá tỉ khâu vân
T23n1435_p0407c03║ hà ưng bố tát 。đáp thị thát lại trá tỉ khâu 。ưng xuất giới tác bố
T23n1435_p0407c04║ tát thuyết giới 。vấn nhược chúng tăng phá vi nhị bộ 。tỉ khâu ni ưng tùng
T23n1435_p0407c05║ hà bộ thụ bán nguyệt giáo hoá 。đáp ưng tùng như pháp bộ thụ 。nhược vô như
T23n1435_p0407c06║ pháp 。thát lại trá tỉ khâu ưng xuất giới giáo hoá 。vấn tam tấn tỉ khâu 。
T23n1435_p0407c07║ nhất tỉ khâu tùy thuận cung cấp 。đắc hà tội 。đáp thị tỉ khâu 。đắc nhị
T23n1435_p0407c08║ đột cát la nhất ba dạ đề 。vấn tấn tỉ khâu danh vi độc 。danh vi hữu
T23n1435_p0407c09║ bạn đảng da 。đáp nhất thiết tấn tỉ khâu 。danh vi độc 。vô hữu bạn đảng 。vấn
T23n1435_p0407c10║ tỉ khâu tấn vị quyết định 。ưng cộng trụ đồng sự bất 。đáp nhược cộng trụ đồng
T23n1435_p0407c11║ sự vô tội 。vấn thụ pháp tỉ khâu 。đắc dữ bất thụ pháp tỉ khâu tác yết
T23n1435_p0407c12║ ma bất 。đáp bất đắc 。bất thụ pháp tỉ khâu 。đắc dữ thụ pháp tỉ khâu
T23n1435_p0407c13║ tác yết ma bất 。đáp bất đắc 。nhược hữu nhất tấn tỉ khâu 。tứ tỉ khâu
T23n1435_p0407c14║ tùy thuận 。danh phá tăng bất 。đáp danh phá tăng 。hà dĩ cố 。chúng tăng
T23n1435_p0407c15║ tấn thị nhân 。nhi tứ tỉ khâu tùy thuận cố 。vấn như phật sở thuyết 。
T23n1435_p0407c16║ như thị nhân bất ưng tác bất kiến tấn 。như thị nhân nhược dục tác bất kiến
T23n1435_p0407c17║ tấn thời 。đắc thâu lan già 。hà dĩ cố 。cận phá tăng nhân duyên cố 。
T23n1435_p0407c18║ vân hà danh như thị nhân 。đáp tri thị đại đức nhân nhược đa tri đa thức
T23n1435_p0407c19║ đa văn đại đức minh 。giải tu đố lộ tì ni a tì đàm nghĩa 。thị cố
T23n1435_p0407c20║ thuyết danh 。như thị nhân 。bất ưng dữ tác bất kiến 。tấn nhược dữ tác bất
T23n1435_p0407c21║ kiến 。tấn giả đắc thâu lan già 。cận phá tăng cố 。vấn như phật sở
T23n1435_p0407c22║ thuyết 。dụng khả tín tỉ khâu ngữ ưng kiến tội 。vân hà danh khả tín 。đáp
T23n1435_p0407c23║ tùng khả tín ngữ tỉ khâu biên văn 。diệc tự tín thị tội 。vấn như phật
T23n1435_p0407c24║ sở thuyết 。nhược tăng dục phá 。ưng thứ đệ không nhất sàng xứ phu độc toạ sàng 。
T23n1435_p0407c25║ tri pháp giả ưng tác chư yết ma 。cập giáo hoá tỉ khâu ni 。thị trung vân
T23n1435_p0407c26║ hà thành pháp 。đáp nhược chư tỉ khâu cộng tâm hối tri tội 。hỗ tướng cung kính
T23n1435_p0407c27║ lễ bái vấn tấn thị 。vấn như phật sở thuyết 。nhược phá nhất mao vi bá
T23n1435_p0407c28║ phân 。đương như thị tế cầu hòa hợp chúng tăng nhân duyên 。mạc cầu phá tăng nhân
T23n1435_p0407c29║ duyên 。vấn vân hà danh tế cầu 。đáp ưng cầu ngữ ngôn 。ưng cầu nghĩa thú 。
T23n1435_p0408a01║ ưng phân biệt trù lượng tế cầu hòa hợp tăng nhân duyên 。mạc cầu phá tăng nhân
T23n1435_p0408a02║ duyên 。nhược tấn tỉ khâu tâm hối tri tội 。cung kính lễ bái chúng tăng 。chư
T23n1435_p0408a03║ tỉ khâu tương giới ngoại giải tấn 。đắc giải tấn bất 。đáp đắc giải tấn 。chư tỉ
T23n1435_p0408a04║ khâu đắc tội 。câu xá di hà thời danh phá tăng 。đáp nhược câu xá di tỉ
T23n1435_p0408a05║ khâu giới nội cộng nhất trụ xứ 。biệt tác bố tát cập chư yết ma 。nhĩ
T23n1435_p0408a06║ thời danh phá tăng 。vấn câu xá di thùy danh phá chúng tăng 。đáp như pháp
T23n1435_p0408a07║ tỉ khâu giới nội cộng trụ xứ 。biệt tác bố tát cập chư yết ma giả thị 。
T23n1435_p0408a08║ vấn nhược tỉ khâu ni tăng phá vi nhị bộ 。tỉ khâu ni lai nghệ chư tỉ
T23n1435_p0408a09║ khâu cầu giáo hoá 。chư tỉ khâu ưng dữ giáo hoá bất 。đáp ưng dữ 。ưng
T23n1435_p0408a10║ tác thị ngôn 。chư tỉ thiện cộng hòa hợp 。vấn nhị nhân duyên cố danh phá
T23n1435_p0408a11║ tăng 。nhất xướng thuyết 。nhị giả thủ trù 。nhược dĩ dư nhân duyên xướng thuyết thủ
T23n1435_p0408a12║ trù 。danh phá tăng bất 。đáp bất danh phá tăng 。vấn nhược chúng tăng phá vi
T23n1435_p0408a13║ nhị bộ 。chư tỉ khâu ni lai cầu giáo hoá 。ưng giáo hoá bất 。đáp ưng
T23n1435_p0408a14║ dữ giáo hoá 。hà dĩ cố 。bất dục linh tỉ khâu ni tăng phá cố 。vấn
T23n1435_p0408a15║ tì da li tỉ khâu thụ tỉ khâu ni 。cầu giáo hoá 。nhược câu xá di tỉ
T23n1435_p0408a16║ khâu 。nhĩ thời tại giới nội tì da li tỉ khâu 。vân hà 。tác giáo hoá
T23n1435_p0408a17║ đáp 。ưng xuất giới giáo hoá 。vấn câu xá di nhị bộ bằng đảng 。nhất bố
T23n1435_p0408a18║ tát xứ tập 。thát lại trá tỉ khâu vân hà tác bố tát 。đáp ưng xuất
T23n1435_p0408a19║ giới tác bố tát thuyết giới thị 。đàn việt tróc thượng tòa thủ 。bố thí chúng
T23n1435_p0408a20║ tăng 。thị thí vật ưng thuộc thùy 。đáp tùy hà bộ tác thượng tòa 。thị vật
T23n1435_p0408a21║ ưng thuộc 。nhược đàn việt tróc đệ nhất thượng tòa đệ nhị thượng tòa thủ ngôn 。thị
T23n1435_p0408a22║ vật thí chúng tăng 。ưng thuộc thùy 。đáp nhược đệ nhất thượng tòa đệ nhị thượng
T23n1435_p0408a23║ tòa đồng nhất bộ 。ưng thuộc nhất bộ 。đệ nhất thượng tòa đệ nhị thượng tòa 。
T23n1435_p0408a24║ các tại nhất bộ 。ưng thuộc nhị bộ 。vân hà ưng phân 。thứ đệ phân 。đệ
T23n1435_p0408a25║ tứ phân dữ sa di 。vấn tì da li tỉ khâu 。tựu thát lại trá tỉ khâu 。
T23n1435_p0408a26║ cộng tác bố tát thuyết giới 。đắc danh bố tát thuyết giới bất 。đáp đắc 。hiển
T23n1435_p0408a27║ thát lại trá tướng cố 。nhược thát lại trá tỉ khâu 。tựu tì da li tỉ khâu 。
T23n1435_p0408a28║ cộng tác bố tát thuyết giới 。đắc danh bố tát thuyết giới bất 。đáp đắc bố tát
T23n1435_p0408a29║ thuyết giới 。đãn thất thát lại trá tướng cố 。vấn câu xá di tỉ khâu 。tựu
T23n1435_p0408b01║ thát lại trá tỉ khâu bố tát thuyết giới 。đắc danh bố tát thuyết giới bất 。đáp
T23n1435_p0408b02║ đắc hiển thát lại trá tướng cố 。thát lại trá tỉ khâu 。tựu câu xá di tỉ
T23n1435_p0408b03║ khâu 。cộng tác bố tát thuyết giới 。đắc danh bố tát thuyết giới bất 。đáp đắc
T23n1435_p0408b04║ bố tát thuyết giới 。đãn thất thát lại trá tướng cố 。như phật sở thuyết 。hữu
T23n1435_p0408b05║ nhất trụ xứ 。chư tỉ khâu tác yết ma 。phi pháp biệt chúng 。phi pháp hòa
T23n1435_p0408b06║ hợp chúng 。tự pháp biệt chúng 。tự pháp hòa hợp chúng 。như pháp biệt chúng 。như
T23n1435_p0408b07║ pháp hòa hợp chúng 。vân hà danh phi pháp biệt chúng 。đáp ưng dữ khổ thiết
T23n1435_p0408b08║ yết ma 。dữ tác bất kiến tấn yết ma 。tăng bất hòa hợp 。thị danh phi
T23n1435_p0408b09║ pháp biệt chúng 。vân hà danh phi pháp hòa hợp chúng 。đáp ưng dữ khổ thiết
T23n1435_p0408b10║ yết ma 。dữ tác bất kiến tấn yết ma 。tăng hòa hợp 。thị danh phi pháp
T23n1435_p0408b11║ hòa hợp chúng 。vân hà danh tự pháp biệt chúng 。đáp nhược tác bất kiến tấn yết
T23n1435_p0408b12║ ma thời 。tiên xướng thuyết hậu bạch 。tăng bất hòa hợp 。thị danh tự pháp biệt
T23n1435_p0408b13║ chúng 。vân hà tự pháp hòa hợp chúng 。đáp nhược tác bất kiến tấn yết ma
T23n1435_p0408b14║ thời 。tiên xướng thuyết hậu bạch 。tăng hòa hợp 。thị danh tự pháp hòa hợp chúng 。
T23n1435_p0408b15║ vân hà danh như pháp biệt chúng 。đáp nhược ưng dữ tác bất kiến tấn 。dữ tác
T23n1435_p0408b16║ bất kiến tấn yết ma 。tăng bất hòa hợp 。thị danh như pháp biệt chúng vân hà
T23n1435_p0408b17║ như pháp hòa hợp chúng 。đáp nhược ưng dữ tác bất kiến tấn 。dữ tác bất kiến
T23n1435_p0408b18║ tấn yết ma 。tăng hòa hợp 。thị danh như pháp hòa hợp chúng 。vấn nhược nhất
T23n1435_p0408b19║ tỉ khâu tấn nhất nhân 。nhất đột cát la 。nhất nhân tấn nhị nhân 。nhị đột
T23n1435_p0408b20║ cát la 。nhất nhân tấn tam nhân 。tam đột cát la 。nhất nhân tấn tứ nhân 。
T23n1435_p0408b21║ tứ đột cát la 。nhị nhân tấn nhị nhân 。nhị đột cát la 。nhị nhân tấn
T23n1435_p0408b22║ tam nhân 。tam đột cát la 。nhị nhân tấn tứ nhân 。tứ đột cát la 。nhị
T23n1435_p0408b23║ nhân tấn nhất nhân 。nhất đột cát la 。tam nhân tấn tam nhân 。tam đột cát
T23n1435_p0408b24║ la 。tam nhân tấn tứ nhân 。tứ đột cát la 。tam nhân tấn nhất nhân 。nhất
T23n1435_p0408b25║ đột cát la 。tam nhân tấn nhị nhân 。nhị đột cát la 。vấn nhược tứ tỉ
T23n1435_p0408b26║ khâu tấn tứ tỉ khâu 。đắc hà tội 。đáp đắc thâu lan già tội 。dĩ phá
T23n1435_p0408b27║ tăng nhân duyên cố 。vấn nhất thiết chúng tăng thụy miên 。nhĩ thời tấn tỉ khâu 。
T23n1435_p0408b28║ đắc tấn bất 。đáp nhược chúng tăng văn bạch dĩ thụy miên 。đắc tấn 。vấn nhược
T23n1435_p0408b29║ chúng tăng dĩ dư nhân duyên hòa hợp 。tức tấn tỉ khâu 。đắc danh tấn bất 。
T23n1435_p0408c01║ đáp viết 。đắc tấn 。thuyết yết ma giả đắc tội 。vấn nhược giảm tứ tỉ khâu
T23n1435_p0408c02║ tấn nhân 。đắc danh tấn bất 。đáp bất đắc 。vấn nhược tam tỉ khâu 。đệ tứ
T23n1435_p0408c03║ nhược bạch y 。sa di 。phi tỉ khâu 。ngoại đạo 。bất kiến tấn 。bất tác
T23n1435_p0408c04║ tấn 。ác tà bất trừ tấn 。bất cộng trụ 。chủng chủng bất cộng trụ 。tự
T23n1435_p0408c05║ ngôn phạm trùng tội 。tiên lai bạch y 。ô tỉ khâu ni 。sát phụ mẫu 。sát
T23n1435_p0408c06║ a la hán 。phá tăng 。ác tâm xuất phật thân huyết nhân 。tác đệ tứ nhân 。
T23n1435_p0408c07║ đắc tấn nhân bất 。đáp bất đắc 。vấn như phật sở thuyết 。hữu nhất trụ xứ 。
T23n1435_p0408c08║ chư tỉ khâu ưng tác yết ma giả 。bỉ bất tập nhất xứ 。ưng dữ dục nhi
T23n1435_p0408c09║ bất dữ 。hiện tiền tỉ khâu năng già giả già thành già 。vân hà ưng tác
T23n1435_p0408c10║ yết ma tỉ khâu 。đáp nhược ưng tứ chúng tác yết ma 。tứ tỉ khâu ưng tác 。
T23n1435_p0408c11║ nhược ưng ngũ chúng tác yết ma giả 。ngũ tỉ khâu ưng tác 。nhược thập chúng
T23n1435_p0408c12║ ưng tác yết ma giả 。thập tỉ khâu ưng tác 。nhược ưng nhị thập chúng tác yết
T23n1435_p0408c13║ ma giả 。nhị thập tỉ khâu ưng tác 。chư tỉ khâu thanh tịnh cộng trụ đồng
T23n1435_p0408c14║ kiến 。thị danh ưng tác yết ma tỉ khâu 。vấn nhược tỉ khâu thụy miên 。chư
T23n1435_p0408c15║ tỉ khâu tác tấn 。đắc tấn bất 。đáp nhược tỉ khâu văn bạch dĩ thụy miên 。đắc
T23n1435_p0408c16║ danh tấn 。vấn nhược nhập định tỉ khâu 。chư tỉ khâu đắc tấn bất 。đáp nhược
T23n1435_p0408c17║ thị tỉ khâu văn bạch dĩ nhập định 。đắc danh tấn 。vấn nhược chúng tăng phá vi
T23n1435_p0408c18║ nhị bộ 。hỗ tướng tấn 。đắc tấn bất 。đáp nhược như pháp giả tấn 。đắc danh
T23n1435_p0408c19║ tấn 。vấn dĩ thát lại trá tỉ khâu túc số tấn tỉ khâu 。đắc tấn bất 。
T23n1435_p0408c20║ đáp đắc tấn 。đãn thất thát lại trá tướng 。vấn sở hữu phi pháp yết ma 。
T23n1435_p0408c21║ thị biệt chúng yết ma da 。sở hữu biệt chúng yết ma 。thị phi pháp yết ma
T23n1435_p0408c22║ da 。đáp hoặc phi pháp yết ma 。phi biệt chúng 。hoặc biệt chúng yết ma 。phi
T23n1435_p0408c23║ phi pháp 。hoặc phi pháp yết ma 。diệc thị biệt chúng 。hoặc phi phi pháp yết
T23n1435_p0408c24║ ma 。diệc phi biệt chúng 。vân hà phi pháp yết ma phi biệt chúng 。đáp sở
T23n1435_p0408c25║ hữu trung tác yết ma tỉ khâu 。hòa hợp nhất xứ 。ưng dữ dục giả giai dữ
T23n1435_p0408c26║ dục lai 。hiện tiền tỉ khâu già thành già nhi bất già 。nhược nhân bất hiện
T23n1435_p0408c27║ tiền 。bất tiên thuyết kì sự 。dữ tác yết ma 。thị danh phi pháp yết ma
T23n1435_p0408c28║ phi thị biệt chúng 。vân hà biệt chúng yết ma phi phi pháp 。đáp sở hữu trung
T23n1435_p0408c29║ tác yết ma tỉ khâu 。bất hòa hợp nhất xứ 。ưng dữ dục giả bất dữ dục
T23n1435_p0409a01║ lai hiện tiền tỉ khâu năng già giả già thành già 。nhược nhân hiện tiền 。tiên
T23n1435_p0409a02║ thuyết kì sự dữ tác yết ma 。thị biệt chúng yết ma phi phi pháp 。vân
T23n1435_p0409a03║ hà phi pháp yết ma diệc biệt chúng 。đáp sở hữu trung tác yết ma tỉ khâu 。
T23n1435_p0409a04║ bất hòa hợp nhất xứ 。ưng dữ dục giả bất dữ dục lai 。hiện tiền tỉ khâu
T23n1435_p0409a05║ năng già giả già thành già 。nhược nhân bất hiện tiền 。bất tiên thuyết kì sự 。
T23n1435_p0409a06║ dữ tác yết ma 。thị danh phi pháp yết ma diệc biệt chúng 。vân hà phi phi
T23n1435_p0409a07║ pháp diệc phi biệt chúng 。đáp sở hữu trung tác yết ma tỉ khâu hòa hợp nhất
T23n1435_p0409a08║ xứ 。ưng dữ dục giả giai dữ dục lai 。hiện tiền tỉ khâu già thành già nhi
T23n1435_p0409a09║ bất già 。nhược nhân hiện tiền 。tiên thuyết kì sự dữ tác yết ma 。thị danh
T23n1435_p0409a10║ phi phi pháp diệc phi biệt chúng 。vấn sở hữu thị pháp yết ma 。giai thị hòa
T23n1435_p0409a11║ hợp da 。sở hữu hòa hợp yết ma 。giai thị hữu pháp da 。đáp hoặc thị
T23n1435_p0409a12║ hữu pháp yết ma 。phi thị hòa hợp 。hoặc thị hòa hợp yết ma 。phi thị
T23n1435_p0409a13║ hữu pháp 。hoặc hữu pháp yết ma 。diệc thị hòa hợp 。hoặc phi hữu pháp yết
T23n1435_p0409a14║ ma 。diệc phi hòa hợp 。vân hà hữu pháp yết ma phi thị hòa hợp 。đáp
T23n1435_p0409a15║ sở hữu trung tác yết ma tỉ khâu bất hòa hợp nhất xứ 。ưng dữ dục giả
T23n1435_p0409a16║ bất dữ dục lai 。hiện tiền tỉ khâu già thành già nhi già 。nhược nhân hiện
T23n1435_p0409a17║ tiền tiên thuyết kì sự nãi tác yết ma 。thị danh hữu pháp yết ma phi thị
T23n1435_p0409a18║ hòa hợp 。vân hà hòa hợp phi thị hữu pháp yết ma 。đáp sở hữu trung tác
T23n1435_p0409a19║ yết ma tỉ khâu hòa hợp nhất xứ 。ưng dữ dục giả giai dữ dục lai 。hiện
T23n1435_p0409a20║ tiền tỉ khâu già thành già nhi bất già 。nhược nhân bất hiện tiền 。bất tiên thuyết
T23n1435_p0409a21║ kì sự 。dữ tác yết ma 。thị danh hòa hợp phi hữu pháp yết ma 。vân hà
T23n1435_p0409a22║ hữu pháp yết ma diệc hòa hợp 。đáp sở hữu trung tác yết ma tỉ khâu hòa
T23n1435_p0409a23║ hợp nhất xứ 。ưng dữ dục giả giai dữ dục lai 。hiện tiền tỉ khâu già thành
T23n1435_p0409a24║ già nhi bất già 。nhược nhân hiện tiền tiên thuyết kì sự 。dữ tác yết ma 。thị
T23n1435_p0409a25║ danh hữu pháp yết ma diệc hòa hợp 。vân hà phi hữu pháp yết ma diệc phi
T23n1435_p0409a26║ hòa hợp 。đáp sở hữu trung tác yết ma tỉ khâu bất hòa hợp nhất xứ 。ưng
T23n1435_p0409a27║ dữ dục giả bất dữ dục lai 。hiện tiền tỉ khâu già thành già nhi già 。nhược
T23n1435_p0409a28║ nhân bất hiện tiền bất tiên thuyết kì sự 。dữ tác yết ma 。thị danh phi pháp
T23n1435_p0409a29║ yết ma diệc phi hòa hợp 。vấn như phật sở thuyết 。sở hữu tội nhân 。chúng
T23n1435_p0409b01║ tăng nãi chí tam giáo sắc 。phả tỉ khâu vô tội 。chúng tăng nãi chí tam giáo
T23n1435_p0409b02║ sắc da 。đáp nhược trừ chư tội 。dư giáo sắc thị dã 。vấn tú bạch tăng
T23n1435_p0409b03║ trung đắc tác yết ma bất 。đáp trừ thuộc hòa thượng ni yết ma nhược tăng vị
T23n1435_p0409b04║ khởi 。đắc tác nhất thiết yết ma 。vấn chư tỉ khâu xướng thuyết 。hậu hướng tấn tỉ
T23n1435_p0409b05║ khâu thuyết 。đắc danh tấn bất 。đáp đắc danh tấn 。tác yết ma nhân đắc đột cát
T23n1435_p0409b06║ la 。vấn chư tỉ khâu nhân tú dữ dục tác chư yết ma 。đắc danh tác da 。
T23n1435_p0409b07║ đáp trừ thuộc hòa thượng ni yết ma nhược tăng vị khởi 。đắc tác nhất thiết yết
T23n1435_p0409b08║ ma 。vấn tỉ khâu tự vi tác yết ma 。đắc tác bất 。đáp bất đắc 。nhược tác
T23n1435_p0409b09║ giả 。chúng tăng ưng ngữ thị nhân ngôn 。nhữ tự thuận tự thụ trì 。ưu ba
T23n1435_p0409b10║ li vấn phật 。thị chư bản phá giới nhân 。tặc trụ tỉ khâu 。tiên lai bạch y
T23n1435_p0409b11║ đẳng 。thị nhân vân hà như pháp tự ngôn 。đáp thị nhân tăng trung nãi chí tam
T23n1435_p0409b12║ tự thuyết thị 。vấn khả đắc nhất thời xướng thuyết tứ nhân linh đắc giới da 。đáp
T23n1435_p0409b13║ bất đắc 。vấn khả đắc nhất thời xướng thuyết linh tứ nhân thụ cụ giới da 。đáp
T23n1435_p0409b14║ bất đắc 。vấn tam tỉ khâu đệ tứ trù tấn tỉ khâu 。đắc tấn bất 。đáp
T23n1435_p0409b15║ bất đắc 。vấn đệ tứ biệt trụ tỉ khâu tấn tỉ khâu 。đắc tấn bất 。đáp
T23n1435_p0409b16║ bất đắc 。vấn chư tỉ khâu tấn chiết phục 。đắc tấn bất 。đáp đắc tấn 。tiên
T23n1435_p0409b17║ chiết phục yết ma đắc diệt 。vấn chư tỉ khâu đắc tấn khả y chỉ tỉ
T23n1435_p0409b18║ khâu 。khả xuất sám hối tỉ khâu bất da 。đáp đắc tấn 。tiên khả y chỉ
T23n1435_p0409b19║ khả xuất sám hối yết ma đắc diệt 。vấn chư tỉ khâu 。dữ dĩ tấn tỉ khâu
T23n1435_p0409b20║ tác chiết phục yết ma 。danh tác bất 。đáp bất đắc 。dĩ bất trung đồng sự
T23n1435_p0409b21║ cố 。vấn chư tỉ khâu 。dữ tấn tỉ khâu tác y chỉ khiển xuất sám hối yết
T23n1435_p0409b22║ ma 。đắc danh tác bất 。đáp bất đắc 。dĩ bất trung đồng sự cố 。vấn trừ
T23n1435_p0409b23║ tỉ khâu 。sàm dư nhân đắc hà tội 。đáp đắc đột cát la 。
T23n1435_p0409b24║ ưu ba li vấn phật 。chiết phục yết ma hữu hà nghĩa da 。phật ngôn 。thử
T23n1435_p0409b25║ thị yết ma danh tự 。thị trù ma tùng đấu tránh tướng ngôn biên xuất 。ưng ngữ
T23n1435_p0409b26║ thị nhân chúng tăng hậu đương trù lượng nhữ sự 。hựu vấn 。thế tôn 。y chỉ
T23n1435_p0409b27║ yết ma hữu hà nghĩa 。đáp thử thị yết ma danh tự 。thị đãn số tác
T23n1435_p0409b28║ chúng tội 。chúng tăng ưng ngữ thị nhân 。nhữ đương y chỉ mỗ giáp tỉ khâu
T23n1435_p0409b29║ trụ 。vấn thế tôn 。khu xuất yết ma hữu hà nghĩa 。đáp thử thị yết ma
T23n1435_p0409c01║ danh tự 。thị yết ma ô tha gia tỉ khâu biên xuất 。ưng ngữ thị nhân 。
T23n1435_p0409c02║ nhữ xuất khứ 。mạc thị trung trụ 。ưu ba li vấn phật 。phá mạn yết ma
T23n1435_p0409c03║ hữu hà nghĩa 。đáp thử thị yết ma danh tự 。thị yết ma tùng khinh mạ bạch
T23n1435_p0409c04║ y biên xuất 。ưng ngữ thị nhân 。nhữ ưng hướng mỗ giáp cư sĩ hối quá 。
T23n1435_p0409c05║ ưu ba li vấn 。như phật sở thuyết 。nhữ ưng y chỉ mỗ giáp tỉ khâu
T23n1435_p0409c06║ trụ 。thử thuyết hữu hà nghĩa 。phật ngôn 。tùy thị tội tỉ khâu thâm tâm ái niệm
T23n1435_p0409c07║ cung kính giả úy nan giả ưng y chỉ thị tỉ khâu 。trụ vấn như phật sở
T23n1435_p0409c08║ thuyết 。chúng tăng hậu đương trù lượng 。thử thuyết hữu hà nghĩa 。đáp ưng ngữ
T23n1435_p0409c09║ ngôn 。nhữ nhược hữu tội 。ưng nhập tăng trung tam tự thủ 。tăng đương tùy tội
T23n1435_p0409c10║ trị nhữ 。thị danh trù lượng 。vấn nhược tỉ khâu ngữ lưỡng nhãn nhân ngôn 。nhữ
T23n1435_p0409c11║ thị nhất nhãn nhân 。đắc hà tội 。đáp cố vọng ngữ cố 。đắc ba dật đề 。
T23n1435_p0409c12║ hựu vấn 。ngữ nhất nhãn nhân ngôn 。nhữ nhất nhãn nhân 。đắc hà tội 。đáp
T23n1435_p0409c13║ khinh não tha cố 。đắc ba dật đề 。vấn như phật sở thuyết 。tỉ khâu nhược
T23n1435_p0409c14║ nội nhược ngoại khinh não tha 。thị trung vân hà nội vân hà ngoại 。đáp nội giả
T23n1435_p0409c15║ giới nội ngoại giả giới ngoại 。phục thứ xá nội danh nội 。lộ địa danh ngoại 。
T23n1435_p0409c16║ vấn như phật sở thuyết 。a lợi trá tỉ khâu 。kiệt đà bà la môn bản
T23n1435_p0409c17║ đệ tử 。thuyết già đạo pháp tác bất già đạo 。vấn vân hà thị già đạo 。
T23n1435_p0409c18║ đáp ngã thuyết dục thị già đạo (vấn tạp sự cánh )。
T23n1435_p0409c19║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập ngũ TTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*