Thập Tụng Luật – Quyển 56

Tzed Version
T23n1435_p0410a01║
T23n1435_p0410a02║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập lục (đệ thập tụng chi nhất )
T23n1435_p0410a03║
T23n1435_p0410a04║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0410a05║    tỉ khâu tụng
T23n1435_p0410a06║ phật tại vương xá thành 。ngữ chư tỉ khâu 。thập chủng minh cụ túc giới 。hà
T23n1435_p0410a07║ đẳng thập 。phật thế tôn tự nhiên vô sư đắc cụ túc giới 。ngũ tỉ khâu đắc
T23n1435_p0410a08║ đạo tức đắc cụ túc giới 。trường lão ma ha ca diệp tự thệ tức đắc cụ
T23n1435_p0410a09║ túc giới 。tô đà tùy thuận đáp phật luận cố đắc cụ túc giới 。biên địa
T23n1435_p0410a10║ trì luật đệ ngũ đắc thụ cụ túc giới 。ma ha ba xà ba đề tỉ khâu
T23n1435_p0410a11║ ni thụ bát trùng pháp tức đắc cụ túc giới 。bán ca thi ni khiển sứ đắc
T23n1435_p0410a12║ thụ cụ túc giới 。phật mệnh thiện lai tỉ khâu đắc cụ túc giới 。quy mệnh tam
T23n1435_p0410a13║ bảo dĩ tam xướng ngã tùy phật xuất gia tức đắc cụ túc giới 。bạch tứ yết
T23n1435_p0410a14║ ma đắc cụ túc giới 。thị danh thập chủng cụ túc giới 。tam chủng đắc cụ
T23n1435_p0410a15║ túc giới 。nhất thiện lai tác tỉ khâu 。nhị quy mệnh tam xướng 。tam bạch tứ
T23n1435_p0410a16║ yết ma 。ư thị trung nhược vị kế bạch tứ yết ma 。nhược nhân quy mệnh
T23n1435_p0410a17║ tam xướng 。ngã tùy phật xuất gia 。thị thiện thụ cụ túc giới 。nhược kế bạch
T23n1435_p0410a18║ tứ yết ma hậu 。nhược quy y tam xướng xuất gia 。bất danh đắc cụ túc
T23n1435_p0410a19║ giới 。thiện lai tác tỉ khâu 。nhược kế bạch tứ yết ma tiền 。nhược kế bạch
Tzed Version
T23n1435_p0410a01║
T23n1435_p0410a02║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập lục (đệ thập tụng chi nhất )
T23n1435_p0410a03║
T23n1435_p0410a04║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0410a05║    tỉ khâu tụng
T23n1435_p0410a06║ phật tại vương xá thành 。ngữ chư tỉ khâu 。thập chủng minh cụ túc giới 。hà
T23n1435_p0410a07║ đẳng thập 。phật thế tôn tự nhiên vô sư đắc cụ túc giới 。ngũ tỉ khâu đắc
T23n1435_p0410a08║ đạo tức đắc cụ túc giới 。trường lão ma ha ca diệp tự thệ tức đắc cụ
T23n1435_p0410a09║ túc giới 。tô đà tùy thuận đáp phật luận cố đắc cụ túc giới 。biên địa
T23n1435_p0410a10║ trì luật đệ ngũ đắc thụ cụ túc giới 。ma ha ba xà ba đề tỉ khâu
T23n1435_p0410a11║ ni thụ bát trùng pháp tức đắc cụ túc giới 。bán ca thi ni khiển sứ đắc
T23n1435_p0410a12║ thụ cụ túc giới 。phật mệnh thiện lai tỉ khâu đắc cụ túc giới 。quy mệnh tam
T23n1435_p0410a13║ bảo dĩ tam xướng ngã tùy phật xuất gia tức đắc cụ túc giới 。bạch tứ yết
T23n1435_p0410a14║ ma đắc cụ túc giới 。thị danh thập chủng cụ túc giới 。tam chủng đắc cụ
T23n1435_p0410a15║ túc giới 。nhất thiện lai tác tỉ khâu 。nhị quy mệnh tam xướng 。tam bạch tứ
T23n1435_p0410a16║ yết ma 。ư thị trung nhược vị kế bạch tứ yết ma 。nhược nhân quy mệnh
T23n1435_p0410a17║ tam xướng 。ngã tùy phật xuất gia 。thị thiện thụ cụ túc giới 。nhược kế bạch
T23n1435_p0410a18║ tứ yết ma hậu 。nhược quy y tam xướng xuất gia 。bất danh đắc cụ túc
T23n1435_p0410a19║ giới 。thiện lai tác tỉ khâu 。nhược kế bạch tứ yết ma tiền 。nhược kế bạch
T23n1435_p0410b11║ việt tế nhân 。diệt yết ma nhân cập phi nhân 。như thị đẳng danh ô chúng tăng
T23n1435_p0410b12║ nhân 。bất đắc thụ giới 。dữ thụ giới giả đắc tội 。thị danh thiện thụ cụ
T23n1435_p0410b13║ túc giới pháp 。hữu nhị chủng yết ma 。nhất trị tội yết ma 。nhị thành thiện
T23n1435_p0410b14║ yết ma 。trị tội yết ma giả 。vị khổ thiết yết ma y chỉ yết ma khu
T23n1435_p0410b15║ xuất yết ma hạ ý yết ma tấn yết ma 。như thị đẳng khổ não yết ma 。
T23n1435_p0410b16║ thị danh trị tội yết ma 。thành thiện yết ma giả 。vị thụ giới yết ma bố
T23n1435_p0410b17║ tát yết ma tự tứ yết ma xuất tội yết ma bố thảo yết ma 。như thị
T23n1435_p0410b18║ đẳng năng thành thiện pháp yết ma 。thị danh thành thiện yết ma 。yết ma sự giả 。
T23n1435_p0410b19║ tùy sở tùng nhân duyên tác yết ma 。thị danh yết ma sự 。già yết ma giả 。
T23n1435_p0410b20║ nhược yết ma thời bất như pháp tác bạch 。bất như pháp xướng thuyết 。biệt chúng phi
T23n1435_p0410b21║ pháp khả hoại 。thị danh già yết ma 。bất già yết ma giả 。nhược yết ma
T23n1435_p0410b22║ thời như pháp tác bạch như pháp xướng thuyết 。hòa hợp chúng như pháp bất khả hoại 。
T23n1435_p0410b23║ thị danh bất già yết ma 。xuất yết ma giả 。chư tỉ khâu ngữ tấn tỉ khâu
T23n1435_p0410b24║ ngôn 。nhữ dĩ bí cử 。xuất khứ 。tăng bất đắc dữ nhữ đồng sự 。hà dĩ
T23n1435_p0410b25║ cố 。tăng dĩ tác yết ma 。nhữ kim xuất khứ 。thị danh xuất yết ma 。xả
T23n1435_p0410b26║ yết ma giả 。tấn tỉ khâu tăng hoàn dữ giải tấn 。hoàn cộng tác yết ma đồng
T23n1435_p0410b27║ sự cộng trụ 。thị danh xả yết ma 。khổ thiết sự giả 。nhược tỉ khâu hỉ
T23n1435_p0410b28║ đấu loạn tránh tụng 。tăng nhân thị cố tác khổ thiết yết ma 。thị danh khổ thiết 。
T23n1435_p0410b29║ xuất tội sự giả 。tam chủng xuất tội sự 。nhược kiến nhược văn nhược nghi 。thị
T23n1435_p0410c01║ tam chủng sự ưng dĩ thời xuất 。mạc dĩ phi thời 。đương dĩ thật xuất 。mạc
T23n1435_p0410c02║ dĩ vọng ngữ 。đương dĩ lợi ích xuất 。mạc dĩ vô ích 。đương nhuyễn ngữ xuất 。
T23n1435_p0410c03║ mạc dĩ ác khẩu 。dĩ từ bi tâm mạc dĩ sân hận 。nhân duyên sự giả 。
T23n1435_p0410c04║ tùy sở tùng nhân duyên tác yết ma 。thị danh nhân duyên sự 。như bạt đà bà
T23n1435_p0410c05║ la kinh trung quảng thuyết ngũ nhiếp 。ngữ trị sự giả 。tứ chủng yết ma danh
T23n1435_p0410c06║ vi trị sự 。vị khổ thiết yết ma y chỉ yết ma khu xuất yết ma hạ
T23n1435_p0410c07║ ý yết ma 。trừ diệt sự giả 。tùy sở tùng nhân duyên diệt đấu tránh loạn sự 。
T23n1435_p0410c08║ thị nhân đắc tâm hối chiết phục 。cung kính lễ bái nhuyễn ngữ vấn tấn xả li
T23n1435_p0410c09║ bản sự 。thị danh trừ diệt sự 。học giả 。tam học 。thiện giới học thiện tâm
T23n1435_p0410c10║ học thiện tuệ học 。thị danh vi học 。hoàn giới giả 。nhược tỉ khâu ngôn 。ngã
T23n1435_p0410c11║ xả phật xả pháp xả tăng xả giới 。xả hòa thượng a xà lê 。xả đồng hòa
T23n1435_p0410c12║ thượng đồng a xà lê 。xả tỉ khâu tỉ khâu ni thức xoa ma ni sa di
T23n1435_p0410c13║ sa di ni 。nhữ đẳng đương tri 。ngã thị bạch y nhược sa di 。ngã phi
T23n1435_p0410c14║ tỉ khâu phi sa môn phi thích chủng tử 。nãi chí ngôn 。ngã bất hỉ dữ
T23n1435_p0410c15║ nhữ đẳng cộng trụ 。thị danh hoàn giới 。bất xả giới giả 。nhược cuồng nhân xả
T23n1435_p0410c16║ giới 。bất danh xả giới 。nhược tán loạn tâm bệnh hoại tâm xả giới 。bất danh
T23n1435_p0410c17║ xả giới 。nhược hướng cuồng nhân tán loạn tâm nhân bệnh hoại tâm nhân xả giới 。bất
T23n1435_p0410c18║ danh xả giới 。nhược độc xả giới 。nhược độc phi độc tưởng 。nhược phi độc độc
T23n1435_p0410c19║ tưởng xả giới 。bất danh xả giới 。nhược trung quốc nhân hướng biên địa nhân 。nhược
T23n1435_p0410c20║ biên địa nhân hướng trung quốc nhân xả giới 。bất tướng giải ngữ 。bất danh xả giới 。
T23n1435_p0410c21║ nhược hướng á nhân lung nhân á lung nhân bất trí nhân phi nhân thụy miên nhân nhập
T23n1435_p0410c22║ định nhân xả giới 。nhược cách chướng nhược tự sân nhược hướng sân nhân xả giới 。nhược
T23n1435_p0410c23║ mộng trung xả giới 。nhược bất quyết định tâm xả giới 。nhược nhân bất liễu kì ngữ 。
T23n1435_p0410c24║ nhược tiền nhân bất quyết định tri xả 。thị giai bất danh xả giới 。thị danh bất
T23n1435_p0410c25║ xả giới 。giới luy giả 。nhược tỉ khâu sầu ưu bất lạc tỉ khâu pháp 。áp
T23n1435_p0410c26║ ác tỉ khâu pháp 。dục đoạ thánh tướng 。dục lập bạch y tướng tu tại gia
T23n1435_p0410c27║ pháp 。bất tu tỉ khâu pháp cầu bạch y pháp 。tác thị ngôn 。ngã ức niệm
T23n1435_p0410c28║ phụ mẫu huynh đệ tỉ muội thê tử 。tốc giáo ngã thế gian chư xảo tiện sự 。
T23n1435_p0410c29║ giáo ngã linh đắc thế gian an ẩn trụ xứ 。chúc luy ngã linh đắc thiện tri
T23n1435_p0411a01║ thức 。thị tỉ khâu sầu ưu bất lạc tỉ khâu pháp 。nãi chí cầu bạch y pháp 。
T23n1435_p0411a02║ như thị ngôn thuyết âm thanh tàm quý cố 。bất dục liễu liễu hướng nhân thuyết ngã
T23n1435_p0411a03║ phản giới 。thị cố danh giới luy 。giới luy bất xuất giả 。bất linh tha nhân
T23n1435_p0411a04║ liễu tri 。tránh sự giả 。vân hà thị tránh sự 。hữu tứ chủng tránh sự 。tướng
T23n1435_p0411a05║ ngôn tránh 。vô sự tránh 。phạm tội tránh 。thường sở hành tránh 。thị danh vi
T23n1435_p0411a06║ tránh sự 。chính thủ sự giả 。tùy sự khởi nhân duyên chính thủ kì thật 。thị
T23n1435_p0411a07║ danh chính thủ sự 。diệt sự giả 。thất diệt sự pháp 。hiện tiền diệt sự pháp 。
T23n1435_p0411a08║ ức niệm diệt sự pháp 。bất si diệt sự pháp 。tự ngôn diệt sự pháp 。thật
T23n1435_p0411a09║ mịch diệt sự pháp 。đa mịch diệt sự pháp 。như thảo bố địa diệt sự pháp 。
T23n1435_p0411a10║ thị danh diệt sự 。trừ diệt sự giả 。hữu ngũ nhân duyên sự tắc dị diệt 。
T23n1435_p0411a11║ thị sự bạch tăng 。dụng phật ngữ đoán nhị bộ bạn đảng 。cộng nhuyễn ngữ 。tránh
T23n1435_p0411a12║ tụng tỉ khâu sân hận tất chiết 。hữu tội tỉ khâu khả xuất 。nhược sự hữu
T23n1435_p0411a13║ thử ngũ nhân duyên 。tắc dị trừ diệt 。thị danh trừ diệt sự 。thuyết giả 。nhược
T23n1435_p0411a14║ bố tát thuyết giới thời 。nhược thuyết tứ sự 。nhược thuyết thập tam sự đẳng 。thị
T23n1435_p0411a15║ danh thuyết 。bất thuyết giả 。nhược trụ xứ bố tát thuyết giới thời 。thượng tòa bất
T23n1435_p0411a16║ am bất tụng thứ đệ nhị thượng tòa ưng thuyết 。nhược phục bất am bất tụng 。
T23n1435_p0411a17║ đệ tam thượng tòa ưng thuyết 。như thị triển chuyển nhất thiết giai bất am bất tụng
T23n1435_p0411a18║ cố bất thuyết 。thị danh bất thuyết 。độc trụ pháp giả 。nhược tỉ khâu độc a
T23n1435_p0411a19║ lan nhược xứ thập ngũ nhật bố tát thời 。ưng sái tảo đáp tự bố tát xứ
T23n1435_p0411a20║ cập trung đình thứ đệ phu tòa 。ưng cầu hoả ưng cầu hoả lô nhiên chúc ưng
T23n1435_p0411a21║ biện trù 。nhược khách tỉ khâu vị bố tát giả lai 。ưng cộng tác bố tát
T23n1435_p0411a22║ thuyết giới 。nhược vô tỉ khâu lai 。ưng cao thượng dao vọng 。nhược dao kiến tỉ
T23n1435_p0411a23║ khâu 。hoán ngôn tốc lai 。kim thị bố tát nhật 。nhược bất kiến 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0411a24║ hoàn toạ xứ toạ 。ưng tâm niệm khẩu ngôn 。kim chúng tăng bố tát 。nhược thập
T23n1435_p0411a25║ tứ nhật nhược thập ngũ nhật 。ngã mỗ giáp diệc bố tát 。nhược thập tứ nhật nhược
T23n1435_p0411a26║ thập ngũ nhật 。thị tỉ khâu như thị tác 。danh đắc bố tát 。thị danh độc
T23n1435_p0411a27║ trụ pháp 。si yết ma giả 。nhược tỉ khâu cuồng tâm điên đảo 。hoặc lai bố
T23n1435_p0411a28║ tát hoặc bất lai 。hoặc lai chúng hội hoặc bất lai 。hoặc lai yết ma hoặc bất
T23n1435_p0411a29║ lai 。thị tỉ khâu ưng dĩ bạch nhị tác si yết ma 。quảng thuyết như thí việt
T23n1435_p0411b01║ tỉ khâu 。thị danh si yết ma 。bất si yết ma giả 。trừ si yết ma 。
T23n1435_p0411b02║ dư chư yết ma 。danh bất si yết ma 。bất tiêu cung dưỡng giả 。thí dữ
T23n1435_p0411b03║ trì giới nhân 。trì giới nhân chuyển dữ phá giới nhân 。thị danh bất tiêu thí 。
T23n1435_p0411b04║ dữ chính kiến nhân 。chính kiến nhân chuyển dữ tà kiến nhân 。thị danh bất tiêu 。
T23n1435_p0411b05║ nhược quá độ dụng 。thị danh bất tiêu cung dưỡng 。thập chủng bất hiện tiền yết
T23n1435_p0411b06║ ma giả 。phú bát yết ma 。ngưỡng bát yết ma 。tác học gia yết ma 。xả
T23n1435_p0411b07║ học gia yết ma 。trị tăng già lam yết ma 。giam tăng già lam dân yết
T23n1435_p0411b08║ ma 。sứ sa di yết ma 。bất lễ bái yết ma 。bất cộng ngữ yết
T23n1435_p0411b09║ ma 。bất cung dưỡng yết ma 。thị danh thập bất hiện tiền yết ma 。phi yết
T23n1435_p0411b10║ ma giả 。nhược ưng tứ chúng tác yết ma 。nhi giảm tứ chúng 。thị bất danh
T23n1435_p0411b11║ tác yết ma 。nhược bạch y tác đệ tứ nhân 。nhược sa di phi tỉ khâu ngoại
T23n1435_p0411b12║ đạo 。bất kiến tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn 。bất cộng trụ chủng chủng
T23n1435_p0411b13║ bất cộng trụ 。tự ngôn phạm trùng tội tiên lai bạch y 。ô tỉ khâu ni bất
T23n1435_p0411b14║ năng nam 。sát phụ sát mẫu sát a la hán 。phá tăng ác tâm xuất phật
T23n1435_p0411b15║ thân huyết 。như thị đẳng tác đệ tứ nhân 。thị bất danh tác yết ma 。nhược
T23n1435_p0411b16║ ưng ngũ chúng tác yết ma 。nhi giảm ngũ chúng tác 。thị bất danh tác yết ma 。
T23n1435_p0411b17║ nhược bạch y tác đệ ngũ nhân 。nhược sa di phi tỉ khâu ngoại đạo 。bất kiến
T23n1435_p0411b18║ tấn bất tác tấn ác tà bất trừ tấn 。bất cộng trụ chủng chủng bất cộng trụ 。
T23n1435_p0411b19║ tự ngôn phạm trùng tội tiên lai bạch y 。ô tỉ khâu ni bất năng nam 。sát
T23n1435_p0411b20║ phụ sát mẫu sát a la hán 。phá tăng ác tâm xuất phật thân huyết 。như
T23n1435_p0411b21║ thị đẳng tác đệ ngũ nhân 。thị bất danh tác yết ma 。nhược ưng thập chúng tác
T23n1435_p0411b22║ yết ma 。nhi giảm thập chúng tác yết ma 。thị bất danh tác yết ma 。nhược
T23n1435_p0411b23║ bạch y tác đệ thập nhân 。sa di phi tỉ khâu ngoại đạo 。bất kiến tấn bất
T23n1435_p0411b24║ tác tấn ác tà bất trừ tấn 。bất cộng trụ chủng chủng bất cộng trụ 。tự ngôn
T23n1435_p0411b25║ phạm trùng tội tiên lai bạch y 。ô tỉ khâu ni bất năng nam 。sát phụ sát
T23n1435_p0411b26║ mẫu sát a la hán 。phá tăng ác tâm xuất phật thân huyết 。như thị đẳng tác
T23n1435_p0411b27║ đệ thập nhân 。thị bất danh tác yết ma 。nhược ưng nhị thập chúng tác yết ma 。
T23n1435_p0411b28║ nhi giảm nhị thập chúng tác yết ma 。thị bất danh tác yết ma 。nhược bạch y
T23n1435_p0411b29║ tác đệ nhị thập nhân 。nhược sa di phi tỉ khâu ngoại đạo 。bất kiến tấn bất
T23n1435_p0411c01║ tác tấn ác tà bất trừ tấn 。bất cộng trụ chủng chủng bất cộng trụ 。tự ngôn
T23n1435_p0411c02║ phạm trùng tội tiên lai bạch y 。ô tỉ khâu ni bất năng nam 。sát phụ sát
T23n1435_p0411c03║ mẫu sát a la hán 。phá tăng ác tâm xuất phật thân huyết 。như thị đẳng tác
T23n1435_p0411c04║ đệ nhị thập nhân 。thị bất danh tác yết ma 。thiện giả 。như tì ni trung
T23n1435_p0411c05║ quảng thuyết thiện pháp 。xuất tội giả 。hữu ngũ chủng như pháp xuất tội 。bất hướng
T23n1435_p0411c06║ bất cộng trụ nhân biệt trụ nhân vị thụ cụ túc giới nhân xuất tội 。xuất tàn
T23n1435_p0411c07║ tội xuất kiến tội 。thị danh như pháp xuất tội 。bạch giả 。bạch chúng thị sự
T23n1435_p0411c08║ cố danh bạch 。hữu tăng sự sơ hướng tăng thuyết cố danh bạch 。bạch yết ma giả 。
T23n1435_p0411c09║ thụ cụ túc giới bố tát thuyết giới tự tứ đẳng 。thị danh bạch yết ma 。bạch
T23n1435_p0411c10║ nhị yết ma giả 。nhược bạch dĩ nhất xướng thuyết như thị bạch nhị yết ma 。
T23n1435_p0411c11║ thị danh bạch nhị yết ma 。bạch tứ yết ma giả 。nhược bạch dĩ tam xướng thuyết 。
T23n1435_p0411c12║ thị tam yết ma tinh bạch vi tứ 。thị danh bạch tứ yết ma 。phật ngôn 。bạch
T23n1435_p0411c13║ yết ma 。nhược li bạch tác 。thị tắc khả hoại 。bạch nhị yết ma 。nhược li
T23n1435_p0411c14║ bạch tác 。thị danh khả hoại 。nhược bạch bất xướng thuyết 。nhược xướng thuyết bất bạch 。
T23n1435_p0411c15║ diệc khả hoại 。bạch tứ yết ma 。nhược li bạch tác 。thị tắc khả hoại 。nhược
T23n1435_p0411c16║ bạch bất tam xướng thuyết 。nhược tam xướng thuyết bất bạch 。diệc khả hoại 。bạch yết
T23n1435_p0411c17║ ma 。nhược dĩ bạch tác 。thị bất khả hoại 。bạch nhị yết ma giả 。nhược tiên
T23n1435_p0411c18║ bạch dĩ xướng thuyết 。thị bất khả hoại 。bạch tứ yết ma giả 。nhược tiên bạch
T23n1435_p0411c19║ dĩ tam xướng thuyết 。thị bất khả hoại 。như thị đẳng chư yết ma 。giai ưng
T23n1435_p0411c20║ dĩ thị văn tri 。hoặc hữu trùng thuyết yết ma vô tội 。nhược giảm bất danh tác
T23n1435_p0411c21║ yết ma 。nhược hòa hợp chúng tăng trung 。nhược bạch vị xướng thuyết nhược xướng thuyết 。
T23n1435_p0411c22║ bất bạch chúng tăng tùng toạ khởi khứ 。ưng ngữ chúng ngôn 。chư trường lão 。hoàn
T23n1435_p0411c23║ hòa hợp ưng canh tác bạch xướng thuyết 。nhược cụ túc thị sự tác yết ma 。đoạ
T23n1435_p0411c24║ bất khả hoại trung 。thị danh yết ma 。khổ thiết yết ma giả 。vi đấu tránh
T23n1435_p0411c25║ tướng ngôn tỉ khâu 。dĩ bạch tứ tác khổ thiết yết ma 。thị danh khổ thiết yết
T23n1435_p0411c26║ ma 。y chỉ yết ma giả 。vi hỉ tác tội tỉ khâu 。dĩ bạch tứ tác
T23n1435_p0411c27║ y chỉ yết ma 。thị danh y chỉ yết ma 。khu xuất yết ma giả 。vi
T23n1435_p0411c28║ ô tha gia tỉ khâu 。dĩ bạch tứ tác khu xuất yết ma 。thị danh khu xuất
T23n1435_p0411c29║ yết ma 。hạ ý yết ma giả 。vi mạ bạch y tỉ khâu 。dĩ bạch tứ
T23n1435_p0412a01║ tác hạ ý yết ma 。thị danh hạ ý yết ma 。bất kiến tấn yết ma giả 。
T23n1435_p0412a02║ vi tỉ khâu tác tội bất như pháp kiến 。dĩ bạch tứ tác bất kiến tấn yết
T23n1435_p0412a03║ ma 。thị danh bất kiến tấn yết ma 。bất tác tấn yết ma giả 。vi tỉ
T23n1435_p0412a04║ khâu kiến tội bất như pháp trừ 。dĩ bạch tứ tác bất tác tấn yết ma 。thị
T23n1435_p0412a05║ danh bất tác tấn yết ma 。ác tà kiến bất trừ tấn yết ma giả 。vi
T23n1435_p0412a06║ tham trước tà kiến bất xả 。tỉ khâu dĩ bạch tứ 。tác ác tà bất trừ tấn
T23n1435_p0412a07║ yết ma 。thị danh ác tà bất trừ tấn yết ma 。biệt trụ yết ma giả 。
T23n1435_p0412a08║ nhược tỉ khâu thập tam sự trung 。đắc nhất nhất tội phú tạng 。tùy phú tạng nhật 。
T23n1435_p0412a09║ dĩ bạch tứ tác biệt trụ yết ma 。thị danh tác biệt trụ yết ma 。ma na
T23n1435_p0412a10║ đoá yết ma giả 。nhược tỉ khâu thập tam sự trung đắc nhất nhất tội bất phú
T23n1435_p0412a11║ tạng 。tăng dĩ bạch tứ tác lục dạ ma na đoá yết ma 。thị danh ma
T23n1435_p0412a12║ na đoá yết ma 。bản nhật trị yết ma giả 。nhược tỉ khâu lục dạ hành
T23n1435_p0412a13║ ma na đoá trung 。canh đắc tăng già bà thi sa tội 。thị tỉ khâu chúng tăng
T23n1435_p0412a14║ hoàn dĩ bản nhật 。dĩ bạch tứ tác bản nhật trị yết ma 。thị danh bản
T23n1435_p0412a15║ nhật trị yết ma 。xuất tội yết ma giả 。nhược tỉ khâu đắc tăng già bà thi
T23n1435_p0412a16║ sa tội 。hành ma na đoá cánh 。chúng tăng tâm duyệt 。dĩ bạch tứ tác xuất
T23n1435_p0412a17║ tội yết ma 。linh xuất bất thiện pháp 。thị danh xuất tội yết ma 。vấn hà
T23n1435_p0412a18║ cố thiện pháp trung biệt trụ 。đáp vi ma na đoá cố 。vấn hà cố bản
T23n1435_p0412a19║ nhật trị 。đáp vi chiết phục tâm cố 。vấn hà cố ma na đoá 。đáp vi
T23n1435_p0412a20║ xuất tội cố 。vấn hà cố xuất tội 。đáp vi giới thanh tịnh cố 。vấn hà
T23n1435_p0412a21║ cố biệt trụ vi ma na đoá 。đáp thị tỉ khâu hành biệt trụ pháp 。năng linh
T23n1435_p0412a22║ chư tỉ khâu tâm duyệt 。chư tỉ khâu phát tâm tư duy 。dục dữ ma na
T23n1435_p0412a23║ đoá 。vấn hà dĩ cố 。bản nhật trị vi chiết phục tâm 。đáp nhược hoàn tùng
T23n1435_p0412a24║ bản nhật hành thị sự 。linh tâm chiết phục 。chư tỉ khâu tác thị niệm 。thị
T23n1435_p0412a25║ nhân kế sứ hậu trùng 。dĩ bản nhật trị linh tàm quý 。canh bất phục tác 。
T23n1435_p0412a26║ nhĩ thời chư tỉ khâu phát tâm dữ ma na đoá 。thị cố danh bản nhật trị 。
T23n1435_p0412a27║ vi chiết phục tâm cố 。vấn hà dĩ cố 。hành ma na đoá vi xuất tội 。
T23n1435_p0412a28║ đáp thị tỉ khâu hành ma na đoá pháp thời 。năng linh chư tỉ khâu tâm duyệt 。
T23n1435_p0412a29║ chư tỉ khâu tác thị niệm 。trường lão 。nhất tâm hảo tác thiện pháp 。dục xuất
T23n1435_p0412b01║ thị tội bất dục vi nghịch 。ngã đẳng đương linh thị nhân đắc tùng tội xuất 。thị
T23n1435_p0412b02║ cố danh ma na đoá 。vi xuất tội cố 。vấn hà dĩ cố 。xuất tội vi
T23n1435_p0412b03║ giới thanh tịnh 。đáp thị tỉ khâu nhược đắc xuất tội 。li chư tội đắc thanh
T23n1435_p0412b04║ tịnh giới 。như tỉ ni trung thuyết nhị nhân thanh tịnh 。nhất nhân tiên bất tác
T23n1435_p0412b05║ tội 。nhất nhân tác tội dĩ như pháp trừ diệt 。nhị câu thanh tịnh 。thị tỉ
T23n1435_p0412b06║ khâu dĩ xuất tội yết ma cố 。hoàn đắc thanh tịnh giới 。thị cố danh dĩ xuất
T23n1435_p0412b07║ tội 。vi giới thanh tịnh cố 。mịch tội tướng yết ma giả 。nhược tỉ khâu tự
T23n1435_p0412b08║ ngôn 。ngã phạm thị tội 。hậu hoàn ngôn 。ngã bất tác 。chúng tăng dữ thị nhân
T23n1435_p0412b09║ mịch thật tội tướng yết ma 。quảng thuyết như tượng thủ tỉ khâu mịch thật tội tướng
T23n1435_p0412b10║ yết ma 。a bạt đề giả 。ngũ chủng tội 。danh a bạt đề 。hà đẳng ngũ 。
T23n1435_p0412b11║ vị ba la di tăng già bà thi sa 。ba dạ đề ba la đề đề xá
T23n1435_p0412b12║ ni đột cát la 。ư thử ngũ chủng tội 。tỉ khâu nhược tác nhược phú chướng bất
T23n1435_p0412b13║ viễn li 。thị danh a bạt đề 。vô a bạt đề giả 。ba la di 。tăng
T23n1435_p0412b14║ già bà thi sa 。ba dạ đề 。ba la đề đề xá ni 。đột cát la 。
T23n1435_p0412b15║ thị ngũ chủng tội bất tác bất phú chướng viễn li 。tịnh thân khẩu nghiệp tịnh mệnh 。
T23n1435_p0412b16║ nhược cuồng nhân bệnh hoại tâm nhân tán loạn tâm nhân tác tội 。nhược vô tiên tác 。
T23n1435_p0412b17║ thị danh vô a bạt đề tội 。khinh a bạt đề tội giả 。khả sám hối tức
T23n1435_p0412b18║ giác tâm hối 。thị danh khinh a bạt đề tội 。trùng a bạt đề tội giả 。
T23n1435_p0412b19║ nhược tội khả dĩ yết ma đắc xuất giả 。thị danh trùng a bạt đề tội 。tàn
T23n1435_p0412b20║ a bạt đề tội giả 。ngũ chủng tội trung hậu tứ chủng tội khả trừ diệt 。thị
T23n1435_p0412b21║ danh tàn a bạt đề tội 。vô tàn a bạt đề tội giả 。ngũ chủng tội trung
T23n1435_p0412b22║ sơ chủng 。thị danh vô tàn a bạt đề 。ác tội giả 。vị ba la di
T23n1435_p0412b23║ tăng già bà thi sa 。tuy nhất thiết tội giai danh ác 。thử thị ác trung chi
T23n1435_p0412b24║ ác 。cố danh ác tội 。phi ác tội giả 。ba dạ đề ba la đề đề
T23n1435_p0412b25║ xá ni đột cát la 。thị phi ác tội 。khả trị tội giả 。khả xuất khả
T23n1435_p0412b26║ trừ diệt 。thị danh khả trị tội 。bất khả trị tội giả 。bất khả xuất bất
T23n1435_p0412b27║ khả trừ diệt 。thị danh bất khả trị tội 。nhược phạm tội giả nhược tứ nhược ngũ 。
T23n1435_p0412b28║ pháp trung tác thị niệm tín thị tội như pháp diệt 。nhược phạm tội giả nhược tứ
T23n1435_p0412b29║ nhược ngũ 。pháp trung bất tác thị niệm 。bất tín thị tội bất như pháp diệt 。
T23n1435_p0412c01║ nhiếp tội giả 。dĩ nhất nhân duyên cố tận nhiếp sở phạm 。sở vị ác luật nghi 。
T23n1435_p0412c02║ nhiếp vô tội giả 。dĩ nhất nhân duyên cố nhiếp nhất thiết bất phạm 。sở vị hành
T23n1435_p0412c03║ thiện luật nghi cố 。dĩ nhất nhân duyên cố thuyết nhất thiết tội 。sở vị ác luật
T23n1435_p0412c04║ nghi 。dĩ nhất nhân duyên cố thuyết nhất thiết vô tội 。sở vị thiện luật nghi 。ngữ
T23n1435_p0412c05║ giả 。tỉ khâu ưng ngữ 。trường lão 。nhữ tác mỗ tội 。thị tội đương phát lộ 。
T23n1435_p0412c06║ mạc phú tạng 。đương như pháp trừ diệt 。thị danh vi ngữ 。ức niệm giả 。tỉ
T23n1435_p0412c07║ khâu ưng ngữ 。trường lão 。nhữ ức niệm mỗ thời mỗ xứ tác như thị tội bất 。
T23n1435_p0412c08║ thị danh ức niệm 。thuyết sự yết ma giả 。nhữ trường lão 。ư thử xứ bất bạch
T23n1435_p0412c09║ ngã đẳng bất đắc dư xứ khứ 。thị danh thuyết sự yết ma 。tát da la yết
T23n1435_p0412c10║ ma giả 。hữu ngũ chủng 。tỉ khâu ngữ dư tỉ khâu ngôn 。trường lão 。thính ngã
T23n1435_p0412c11║ ngữ thị sự 。ưng thử xứ tác tát da la 。dư sự đương bỉ gian tác tát
T23n1435_p0412c12║ da la 。mỗ sự đương tùy xứ tác tát da la thị tỉ khâu thuyết phạm sự
T23n1435_p0412c13║ kì tha quá cố 。bạt ki hệ dật khứ 。như ác mã 。thị danh tát da
T23n1435_p0412c14║ la yết ma 。vu báng giả 。vu báng sự vu báng phương tiện 。thị danh
T23n1435_p0412c15║ vu báng sự 。vu báng phát giả 。phát khởi vu báng 。thị danh vu báng phát 。
T23n1435_p0412c16║ vu báng diệt giả 。bất tác vu báng 。thị danh vu báng diệt 。ưng ngũ chủng
T23n1435_p0412c17║ tùng tha cầu thính 。trường lão 。ngã thuyết nhữ sự ngữ nhữ 。linh nhữ ức niệm 。
T23n1435_p0412c18║ xuất nhữ sự thính ngã 。thị cố danh cầu thính dữ thính giả 。ưng ngũ chủng dữ
T23n1435_p0412c19║ thính 。thuyết lai ngữ lai ức niệm lai xuất lai thính nhữ lai 。thị danh dữ thính 。
T23n1435_p0412c20║ dụng thính giả 。dĩ thị thính như pháp xuất tha sự 。thị danh dụng thính 。già
T23n1435_p0412c21║ ba la đề mộc xoa giả 。hữu thập chủng như pháp già ba la đề mộc xoa 。
T23n1435_p0412c22║ thuyết ba la đề mộc xoa thời 。nhược tỉ khâu phạm ba la di giả 。nhược dục
T23n1435_p0412c23║ xuất ba la di sự 。nhược khinh a tăng 。dục xuất khinh a tăng sự 。nhược
T23n1435_p0412c24║ xả giới 。nhược dục xuất xả giới sự 。nhược tỉ khâu bất tùy thuận như pháp tăng
T23n1435_p0412c25║ sự 。nhược kiến văn nghi tha phá giới sự 。nhược kiến văn nghi tha hữu phá chính
T23n1435_p0412c26║ kiến sự 。nhược kiến văn nghi tha hữu phá uy nghi sự 。dĩ thị sự cố
T23n1435_p0412c27║ già 。thị danh như pháp già ba la đề mộc xoa 。già tự tứ giả 。tứ
T23n1435_p0412c28║ chủng như pháp già tự tứ 。dĩ hữu căn phá giới già tự tứ 。dĩ hữu
T23n1435_p0412c29║ căn phá chính kiến phá chính mệnh phá uy nghi già tự tứ 。thị danh tứ chủng
T23n1435_p0413a01║ như pháp già tự tứ 。nội tú giả 。nhược dĩ yết ma kế tịnh địa dĩ 。
T23n1435_p0413a02║ tăng phòng nội tú ẩm thực 。đại tỉ khâu bất ưng thực 。cố danh nội tú 。
T23n1435_p0413a03║ nội thục giả 。dĩ yết ma kế tịnh địa dĩ 。tăng phòng nội chử ẩm thực 。
T23n1435_p0413a04║ đại tỉ khâu bất ưng thực 。cố danh nội thục 。tự thục giả 。nhược đại tỉ
T23n1435_p0413a05║ khâu tự tác ẩm thực bất ưng thực 。như phật tại tì da li 。kiệm thời chư
T23n1435_p0413a06║ đàn việt dục dữ tăng tác ẩm thực 。tác như thị niệm 。nhược ngã tự xá
T23n1435_p0413a07║ tác ẩm thực 。đa chư tri thức thân lí lai 。giai ưng dữ phân 。nhược phật
T23n1435_p0413a08║ thính tăng phòng nội tác giả ngã đương tác 。phật tức thính cận tăng phòng ngoại tác 。
T23n1435_p0413a09║ thị hoả khởi yên trần 。đa nhân lai sách 。nhược dữ tắc bất cung 。nhược
T23n1435_p0413a10║ bất dữ khủng lai thương hại 。vãng bạch phật 。phật ngôn 。thính nhữ tăng phòng nội
T23n1435_p0413a11║ tác 。tăng phòng nội tác thời 。chư sa di thủ viên nhân 。tiên tự thực bão
T23n1435_p0413a12║ mãn 。dư tàn dữ tăng 。tăng thực bất túc cố giai bì cực luy sấu 。thị
T23n1435_p0413a13║ sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật như thị cơ ngạ thời 。nhược kế tịnh
T23n1435_p0413a14║ địa nhược vị kế 。thính đại tỉ khâu tự tác tự thực 。tùng kim nhật nhược phi
T23n1435_p0413a15║ cơ ngạ thời 。kế tịnh địa dĩ nhị sự bất ưng dụng 。vị nội tú nội thục 。
T23n1435_p0413a16║ bất ưng thực 。nhược kế tịnh địa nhược bất kế 。đại tỉ khâu tự tác ẩm thực 。
T23n1435_p0413a17║ bất ưng thực 。nhược thực giả phạm đột cát la 。thị cố thuyết danh tự thục 。
T23n1435_p0413a18║ ác tróc giả 。nhược trì tịnh giới tỉ khâu 。cố tự thủ thực 。đại tỉ khâu
T23n1435_p0413a19║ bất đắc thực 。thị danh ác tróc 。bất thụ giả 。nhược nam nhược nữ nhược hoàng
T23n1435_p0413a20║ môn nhược nhị căn nhân bất thụ dữ 。đại tỉ khâu bất ưng thực 。thị danh bất
T23n1435_p0413a21║ thụ 。ác tróc thụ giả 。nhược đại tỉ khâu tiên tự thủ 。nhiên hậu tùng tịnh
T23n1435_p0413a22║ nhân thụ 。đại tỉ khâu bất ưng thực 。thị cố danh ác tróc thụ 。sơ nhật
T23n1435_p0413a23║ thụ giả 。như phật tại tì da li 。cơ ngạ thời ẩm thực nan đắc 。ngữ
T23n1435_p0413a24║ chư tỉ khâu 。tùng kim nhật như thị cơ ngạ thời 。thính nhữ nhược thực cánh bất
T23n1435_p0413a25║ thụ tàn thực pháp sơ nhật thụ thực 。thính nhữ thực sơ nhật thụ thực giả 。nhược
T23n1435_p0413a26║ tỉ khâu tảo khởi 。tùng tha thụ ẩm thực 。vị thực lưu trí thực hậu 。thị
T23n1435_p0413a27║ danh sơ nhật thụ thực 。tùng thị xuất giả 。như phật tại tì da li 。ngữ
T23n1435_p0413a28║ chư tỉ khâu 。tùng kim nhật như thị cơ ngạ thời 。tùng thị xuất thực thính nhữ
T23n1435_p0413a29║ thực 。tùng kim thính chư tỉ khâu 。thực cánh nhược bất thụ tàn thực pháp 。tùng
T23n1435_p0413b01║ thị xuất thực ưng thực 。tùng thị xuất giả 。chư tỉ khâu sở tùng đàn việt gia
T23n1435_p0413b02║ thực dĩ 。tùng thị gia trung trì thực xuất 。thị danh tùng thị xuất 。thực mộc
T23n1435_p0413b03║ quả giả 。như kê ni da kế phát phạm chí 。đa trì mộc quả lai nghệ phật
T23n1435_p0413b04║ sở dữ phật 。phật ngữ kê ni da 。dữ chúng tăng tác phân 。thị nhân tức dữ
T23n1435_p0413b05║ chư tỉ khâu 。chư tỉ khâu bất thụ 。tác thị ngôn 。ngã đẳng thực dĩ cánh 。
T23n1435_p0413b06║ phật ngôn 。tùng kim nhật như thị cơ ngạ thời 。thực dĩ tuy bất thụ tàn thực
T23n1435_p0413b07║ pháp 。thính nhữ thực mộc quả 。mộc quả giả 。hồ đào lật nại bà đà ma 。
T23n1435_p0413b08║ như thị đẳng mộc quả 。thị danh mộc quả 。trì vật giả 。xá lợi phất nhiệt
T23n1435_p0413b09║ huyết bệnh phát 。chư dược sư giáo thực trì vật 。xá lợi phất ngôn 。phật vị
T23n1435_p0413b10║ thính ngã đẳng thực trì vật 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật thính
T23n1435_p0413b11║ thực trì vật 。mục liên dĩ thần thông lực 。mạn đà kì ni trì trung 。đa
T23n1435_p0413b12║ trì đại ngẫu căn lai 。đại như nhân bễ 。hương mĩ đệ nhất 。như tịnh bạch
T23n1435_p0413b13║ mật 。nhược chiết nhũ hiệp lưu xuất 。trì dữ xá lợi phất 。xá lợi phất vấn 。
T23n1435_p0413b14║ hà xứ đắc lai 。đáp ngôn 。mạn đà kì ni trì trung đắc lai 。xá lợi
T23n1435_p0413b15║ phất ngôn 。thị phi nhân xứ thùy thụ nhữ da 。đáp phi nhân thụ ngã 。xá
T23n1435_p0413b16║ lợi phất ngôn 。phật vị thính ngã đẳng tùng phi nhân thụ thực 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0413b17║ phật ngôn 。tùng kim nhật thính tùng phi nhân thụ thực thực 。như thị ngẫu đẳng trì
T23n1435_p0413b18║ vật 。đa chử đa thực đa tàn 。dĩ thị dư dữ chư tỉ khâu 。chư
T23n1435_p0413b19║ tỉ khâu bất thực 。tác thị ngôn 。ngã đẳng thực cánh bất thụ tàn thực pháp 。
T23n1435_p0413b20║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật như thị cơ ngạ thời 。tuy bất
T23n1435_p0413b21║ thụ tàn thực pháp 。thính thực trì vật 。trì vật giả 。ngẫu căn ngẫu tử lăng
T23n1435_p0413b22║ khiếm căn kê đầu tử đẳng 。thị danh trì vật 。thụ giả 。thụ ca hi na
T23n1435_p0413b23║ y xứ đắc thất chủng lợi 。tùy ý súc trường y 。thường bất thất tam y 。
T23n1435_p0413b24║ số số thực biệt chúng thực 。quá trung bất bạch thiện tỉ khâu nhập tụ lạc 。nhược
T23n1435_p0413b25║ đàn việt thỉnh thực 。thực tiền thực hậu tùy ý chí dư xứ 。hữu trụ xứ vô
T23n1435_p0413b26║ trụ xứ 。đắc ca hi na y thí vật 。ưng thuộc an cư tỉ khâu 。dư
T23n1435_p0413b27║ tỉ khâu bất ưng phân 。thị cố danh thụ 。dữ thượng tướng vi 。thị danh bất
T23n1435_p0413b28║ thụ 。xả giả 。hữu bát sự xả ca hi na y 。nhất giả y túc thời 。
T23n1435_p0413b29║ nhị giả y thành thời 。tam giả khứ thời 。tứ giả văn thời 。ngũ giả thất
T23n1435_p0413c01║ thời 。lục giả phát tâm 。thất giả xuất giới 。bát giả xả thời 。thị danh
T23n1435_p0413c02║ vi xả 。bất xả giả 。dữ thượng tướng vi 。thị danh bất xả 。khả phân vật
T23n1435_p0413c03║ giả 。nhược vật chư tỉ khâu hiện tiền ưng phân 。hà đẳng thị 。trừ tử tỉ
T23n1435_p0413c04║ khâu trùng vật 。dư khinh vật 。thị danh khả phân vật 。bất khả phân vật giả 。
T23n1435_p0413c05║ nhược vật chư tỉ khâu hiện tiền bất ưng phân 。hà đẳng thị 。trừ tử tỉ khâu
T23n1435_p0413c06║ y vật 。dư trùng vật 。thị ngũ sự bất phân bất khả thủ 。nhược chúng tăng
T23n1435_p0413c07║ nhược tam nhân nhược nhị nhân nhược nhất nhân bất ưng phân 。hà đẳng ngũ 。tăng già
T23n1435_p0413c08║ lam địa 。phòng xá địa 。tăng già lam phòng xá 。sàng ngoạ cụ 。thị danh bất
T23n1435_p0413c09║ khả phân 。khinh vật giả 。khả phân vật 。thị cố danh khinh vật 。trùng vật giả 。
T23n1435_p0413c10║ bất khả phân vật 。thị cố danh trùng vật 。thuộc vật giả 。nhược tại tụ lạc
T23n1435_p0413c11║ nhược không xứ thuộc tha 。nhược nam nhược nữ nhược hoàng môn nhược nhị căn 。thị danh
T23n1435_p0413c12║ thuộc vật 。bất thuộc vật giả 。nhược vật tại tụ lạc không địa bất thuộc tha 。
T23n1435_p0413c13║ nhược nam nhược nữ nhược hoàng môn nhược nhị căn 。thị danh bất thuộc vật 。thủ thụ
T23n1435_p0413c14║ vật giả 。nhược vật tùng tha thụ dụng 。hà đẳng thị 。nhất thiết nhập khẩu vật 。
T23n1435_p0413c15║ trừ thuỷ cập xỉ mộc 。thị danh thủ thụ vật 。phi thủ thụ vật giả 。nhược
T23n1435_p0413c16║ vật bất tùng tha thụ trung dụng 。hà đẳng thị 。nhất thiết sở dụng y bát đẳng 。
T23n1435_p0413c17║ bất nhập khẩu vật cập thuỷ xỉ mộc 。thị danh bất thủ thụ vật 。nhân vật giả 。
T23n1435_p0413c18║ phật thính tăng phòng sứ nhân phật đồ sứ nhân 。thị nhân thuộc phật đồ thuộc chúng
T23n1435_p0413c19║ tăng 。thị danh nhân vật 。phi nhân vật giả 。phật thính tượng mã lạc đà ngưu dương
T23n1435_p0413c20║ lư la 。thuộc phật đồ thuộc tăng 。thị danh phi nhân vật 。nhân duyên y giả 。
T23n1435_p0413c21║ nhược ban già vu sắt đẳng chư đại hội trung đắc 。thị danh nhân duyên y 。tử
T23n1435_p0413c22║ y giả 。nhược ngũ chúng tử 。ngũ chúng sở ưng phân vật 。thị danh tử y 。
T23n1435_p0413c23║ phẩn tảo y giả 。ngũ chủng phẩn tảo y bất ưng súc 。nhất hoả thiêu 。nhị
T23n1435_p0413c24║ ngưu tước 。tam thử giảo 。tứ sơ giá nữ bất tịnh y 。ngũ sản y 。thị
T23n1435_p0413c25║ ngũ chủng bất ưng súc 。tứ chủng phẩn tảo y ưng súc 。nhất trủng gian y
T23n1435_p0413c26║ nhị vãng hoàn y 。tam vô chủ y 。tứ tế nạp y 。thị tứ chủng ưng
T23n1435_p0413c27║ súc 。thị danh phẩn tảo y 。quán tị giả 。phật thính nhãn bệnh tỉ khâu súc
T23n1435_p0413c28║ quán tị đồng 。như tất lăng già bà sa đẳng 。thị danh quán tị 。đao trị
T23n1435_p0413c29║ giả 。nhược bệnh dư dược sở bất năng trị phật thính ổi xứ dĩ đao trị 。
T23n1435_p0414a01║ nhược bệnh dư dược năng trị 。nhi dĩ đao trị 。đắc thâu lan già tội 。thị
T23n1435_p0414a02║ danh đao trị 。hoạt đế trị giả 。phật ngôn 。nhược tỉ khâu bệnh 。dư dược
T23n1435_p0414a03║ bất năng trị 。thính hoạt đế 。nhược dư dược năng trị 。nhi dĩ hoạt đế trị 。
T23n1435_p0414a04║ đắc thâu lan già tội 。thị danh hoạt đế trị 。thế mao giả 。trừ tu phát 。
T23n1435_p0414a05║ thân thượng dư mao bất ưng thế 。nhược thế đắc đột cát la 。thị danh thế mao 。
T23n1435_p0414a06║ thế phát giả 。bất đắc di xứ thế 。ưng nhất xứ thế 。thị danh thế phát 。
T23n1435_p0414a07║ cố dụng giả 。như tỉ khâu ngũ chủng tử 。ngũ chủng tịnh ưng dụng 。bát chủng
T23n1435_p0414a08║ tương dĩ thuỷ tịnh 。thập chủng y tam chủng hoại sắc 。thị danh cố dụng 。quả
T23n1435_p0414a09║ loả giả 。tì da li chư tỉ khâu đa hữu quả loả 。chư tỉ khâu các tự
T23n1435_p0414a10║ tứ đạm 。phật ngôn 。tác phân phân dữ 。thị trung nhất tỉ khâu thủ nhị tam
T23n1435_p0414a11║ nhân phân 。hữu đạm bất năng tận giả bất đắc giả 。thị thời đấu tránh 。phật
T23n1435_p0414a12║ ngôn 。tùng kim nhật chư quả loả bất ưng phân 。nhược hữu tịnh nhân thụ thủ 。
T23n1435_p0414a13║ dĩ ngũ chủng tỉ khâu tịnh pháp 。dĩ hoả đao trảo anh vũ 。nhược bất sinh tử
T23n1435_p0414a14║ tịnh ưng đạm 。nhân dụng vật giả 。nhân gian nhược kim ngân lưu li phả lê
T23n1435_p0414a15║ sàng tháp khí vật 。tỉ khâu bất ưng toạ bất ưng dụng 。thị danh nhân dụng vật 。
T23n1435_p0414a16║ phi nhân dụng vật giả 。thiên thượng kim ngân lưu li phả lê địa sàng tháp khí
T23n1435_p0414a17║ vật 。tỉ khâu ưng hành ưng toạ ưng dụng 。thị danh phi nhân dụng vật 。ngũ
T23n1435_p0414a18║ bá nhân tập tỉ ni giả 。phật sơ diệt độ hậu 。ngũ bá tỉ khâu hòa
T23n1435_p0414a19║ hợp nhất xứ 。tập nhất thiết tu đa la nhất thiết tỉ ni nhất thiết a tì
T23n1435_p0414a20║ đàm 。thị danh ngũ bá nhân tập tỉ ni 。thất bá nhân tập tỉ ni giả 。
T23n1435_p0414a21║ phật diệt độ hậu bá nhất thập tuế 。tì da li thập sự xuất 。phi pháp phi
T23n1435_p0414a22║ tỉ ni phi phật giáo 。thị thập sự bất nhập tu đa la tỉ ni trung 。
T23n1435_p0414a23║ dữ pháp tướng vi uy nghi tướng vi 。thị thập sự thất bá tỉ khâu hòa hợp
T23n1435_p0414a24║ nhất xứ diệt 。thị danh thất bá nhân tập tỉ ni 。tỉ ni nhiếp giả 。
T23n1435_p0414a25║ nhị bộ ba la đề mộc xoa 。tinh nghĩa giải tỉ ni 。tăng nhất dư tàn
T23n1435_p0414a26║ tạp thuyết 。nhược cộng nhược bất cộng 。thị danh nhiếp tỉ ni 。hắc ấn giả 。
T23n1435_p0414a27║ tứ hắc ấn 。như kinh trung thuyết 。tứ đại ấn diệc như kinh trung thuyết 。vấn
T23n1435_p0414a28║ phật hà dĩ cố 。thuyết thị tứ hắc ấn 。đáp dục thuyết chân thật phật pháp
T23n1435_p0414a29║ tướng cố 。lai thế tỉ khâu đương liễu liễu tri thị phật thuyết thị phi phật thuyết 。
T23n1435_p0414b01║ thị cố thuyết hắc ấn 。hà dĩ cố 。thuyết tứ đại ấn 。vi thành tựu đại
T23n1435_p0414b02║ sự bất linh chư tỉ khâu thác mậu cố 。thuyết đại ấn 。hợp dược giả 。chư
T23n1435_p0414b03║ căn dược hành dược diệp dược hoa dược quả dược 。thị dược thảo các các sai biệt
T23n1435_p0414b04║ hòa hợp 。thị danh hợp dược 。hòa hợp dược giả 。tức nhật thụ thời dược 。
T23n1435_p0414b05║ thụ thời phân dược 。thụ thất nhật dược 。thụ tận hình dược 。cộng hợp nhất xứ 。
T23n1435_p0414b06║ thời ưng phục 。quá thời bất đắc phục 。tức nhật thụ thời phân dược 。thụ thất
T23n1435_p0414b07║ nhật dược tận hình dược 。cộng hòa hợp nhất xứ 。thời phân ưng phục 。quá thời
T23n1435_p0414b08║ phân bất ưng phục 。tức nhật thụ thất nhật dược 。thụ tận hình dược cộng hòa hợp
T23n1435_p0414b09║ nhất xứ 。thất nhật ưng phục 。quá thất nhật bất ưng phục 。nhược tận hình dược 。
T23n1435_p0414b10║ tùy ý ưng phục 。tức nhật thụ thời dược tạc nhật thụ thời phân dược thất nhật
T23n1435_p0414b11║ dược tận hình dược 。cộng hòa hợp nhất xứ bất ưng phục 。tức nhật thụ thời phân
T23n1435_p0414b12║ dược 。tạc nhật thụ thất nhật dược tận hình thọ dược 。cộng hòa hợp nhất xứ bất
T23n1435_p0414b13║ ưng phục 。tức nhật thụ thất nhật dược 。tạc nhật thụ tận hình dược 。cộng hòa
T23n1435_p0414b14║ hợp nhất xứ bất ưng phục 。thị danh hòa hợp pháp 。vấn thời phân thất nhật tận
T23n1435_p0414b15║ hình thọ đắc tú thụ bất 。đáp bất đắc 。ác tróc bất thụ đắc thụ bất 。
T23n1435_p0414b16║ đáp bất đắc 。thủ thụ khẩu thụ vô bệnh đắc phục bất 。đáp bất đắc 。thủ
T23n1435_p0414b17║ thụ khẩu thụ bệnh đắc phục bất 。đáp đắc 。tăng phòng tịnh pháp giả 。nhược ngũ
T23n1435_p0414b18║ bảo nhược tự ngũ bảo 。tại tăng phòng nội 。tỉ khâu thủ thời ưng tác thị niệm 。
T23n1435_p0414b19║ thử thùy vật đương hoàn 。thị danh tăng phòng tịnh pháp 。lâm tịnh pháp giả 。lâm
T23n1435_p0414b20║ danh chúng đa thụ nhất xứ 。thị trung ưng tùy thượng tòa thủ 。thị danh lâm tịnh
T23n1435_p0414b21║ pháp 。phòng xá tịnh pháp giả 。tăng phòng trung đa hữu biệt phòng xá 。thị trung
T23n1435_p0414b22║ ưng tùy thượng tòa thủ thứ đệ ưng trụ 。thị trung tùy đàn việt phân xứ cung
T23n1435_p0414b23║ dưỡng ưng thụ 。thị danh phòng xá tịnh pháp 。thời tịnh pháp giả 。cơ ngạ thời 。
T23n1435_p0414b24║ lão bệnh thời 。nhân duyên thời 。phật hữu sở thính 。thị danh thời tịnh pháp 。
T23n1435_p0414b25║ phương tịnh pháp giả 。như tỉ khâu diêm phù đề trụ chí câu da ni 。dụng
T23n1435_p0414b26║ diêm phù đề thời câu da ni thực 。tam phương diệc như thị 。thị danh phương
T23n1435_p0414b27║ tịnh pháp 。quốc độ tịnh pháp giả 。đắc thần thông chư tỉ khâu 。chí ác tiện
T23n1435_p0414b28║ quốc độ khí thực 。thị tỉ khâu tiên tùng ác tiện nhân thụ thực đạm 。thử
T23n1435_p0414b29║ nhân tâm hối 。ngã đẳng đoạ bất tịnh số 。tiện bất phục khí 。thị nhân trì
T23n1435_p0414c01║ thực ư tỉ khâu tiền khí địa nhi khứ 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。phật
T23n1435_p0414c02║ ngôn 。tùng kim nhật chí ác uế quốc độ 。khí thực trước địa đắc tự thủ thực 。
T23n1435_p0414c03║ tùy quốc độ pháp cố 。như biên địa trì luật 。đệ ngũ đắc thụ cụ túc giới 。
T23n1435_p0414c04║ a diệp ba già a bàn đề quốc độ 。thính trước nhất trùng cức tỉ thường tẩy
T23n1435_p0414c05║ dục bì nhục phú 。như hàn tuyết quốc độ trung 。thính súc tục nhân ngoa cụ 。
T23n1435_p0414c06║ thị danh quốc độ tịnh pháp 。y tịnh giả 。phật thính trước thập chủng y 。hà
T23n1435_p0414c07║ đẳng thập 。bạch ma y 。xích ma y 。sô ma y 。kiêu thí da y 。
T23n1435_p0414c08║ sí di la y 。khâm bạt la 。y kiếp bối y 。bát đâu lộ y 。đầu
T23n1435_p0414c09║ đầu la y 。câu già la y 。thị danh y tịnh pháp (cụ túc giới cánh )。
T23n1435_p0414c10║ tự tứ pháp giả 。an cư tỉ khâu ưng nhất xứ hòa hợp 。chúng tăng ưng
T23n1435_p0414c11║ tam chủng tự tứ 。nhược kiến nhược văn nhược nghi vấn 。hà dĩ cố 。phật thính
T23n1435_p0414c12║ tự tứ 。đáp dĩ nhiếp chúng tăng cố 。hảo ác tướng giáo hoá cố 。nhĩ thời
T23n1435_p0414c13║ xuất quá tội như pháp đắc thanh tịnh 。thị danh tự tứ pháp 。dữ tự tứ
T23n1435_p0414c14║ giả 。bệnh tỉ khâu bất năng lai 。ưng dữ tự tứ 。nhược bất bệnh tỉ khâu
T23n1435_p0414c15║ tự tứ thời bất lai 。đắc đột cát la 。nhược thị tỉ khâu 。úy thất mệnh
T23n1435_p0414c16║ nhược phá giới 。nhược bát nan trung nhất nhất nan khởi 。bất đắc chỉ 。ưng dữ
T23n1435_p0414c17║ tự tứ 。thị danh dữ tự tứ 。thụ tự tứ pháp giả 。nhược tỉ khâu tùng
T23n1435_p0414c18║ tha tỉ khâu thụ tự tứ 。giới nội ưng thụ 。nhược úy thất mệnh phá giới nhược
T23n1435_p0414c19║ bát nan trung nhất nhất nan khởi 。nhĩ thời ưng xuất giới khứ 。thị danh thụ tự
T23n1435_p0414c20║ tứ pháp 。thuyết tự tứ pháp giả 。tỉ khâu tùng tha thụ tự tứ 。đáo tăng trung
T23n1435_p0414c21║ ưng thuyết 。nhược bất thuyết đắc đột cát la 。nhược thụ tự tứ nhân thụy miên nhược
T23n1435_p0414c22║ nhập định 。nhược bát nan trung nhất nhất nan khởi bất thuyết vô tội 。thị danh thuyết
T23n1435_p0414c23║ tự tứ pháp 。bố tát pháp giả 。bán nguyệt bán nguyệt chư tỉ khâu hòa hợp nhất
T23n1435_p0414c24║ xứ 。tự trù lượng thân 。trú tác hà tội dạ tác hà tội 。tùng tiền thuyết
T23n1435_p0414c25║ giới dĩ lai 。tương bất tác tội da 。nhược hữu tội 。đương hướng đồng tâm tịnh
T23n1435_p0414c26║ giới tỉ khâu như pháp sám hối 。nhược bất đắc đồng tâm tịnh giới tỉ khâu 。đương
T23n1435_p0414c27║ sinh tâm 。ngã hậu đắc đồng tâm tịnh giới tỉ khâu 。đương như pháp sám hối 。vấn
T23n1435_p0414c28║ hà dĩ cố 。phật thính tác bố tát 。đáp linh chư tỉ khâu an trụ thiện pháp
T23n1435_p0414c29║ trung xả li bất thiện li bất thiện pháp đắc thanh tịnh cố 。thị danh bố tát
T23n1435_p0415a01║ pháp 。dữ thanh tịnh pháp giả 。bố tát thời bệnh tỉ khâu bất năng lai 。ưng
T23n1435_p0415a02║ dữ thanh tịnh 。nhược năng lai nhi bất lai 。đắc đột cát la 。nhược thị tỉ khâu 。
T23n1435_p0415a03║ úy thất mệnh nhược phá giới 。nhược bát nan trung nhất nhất nan khởi 。bất đắc dĩ
T23n1435_p0415a04║ dữ thanh tịnh 。thị danh dữ thanh tịnh pháp 。thụ thanh tịnh pháp giả 。nhược tỉ
T23n1435_p0415a05║ khâu tùng tha tỉ khâu thụ thanh tịnh 。giới nội ưng thụ 。nhược thị tỉ khâu 。
T23n1435_p0415a06║ úy thất mệnh phá giới 。nhược bát nan trung nhất nhất nan khởi 。nhĩ thời ưng xuất
T23n1435_p0415a07║ giới khứ 。thị danh thụ thanh tịnh pháp 。thuyết thanh tịnh giả 。tỉ khâu thụ tha
T23n1435_p0415a08║ thanh tịnh 。đáo tăng trung thuyết giả thiện 。nhược bất thuyết 。đắc đột cát la 。nhược
T23n1435_p0415a09║ thụ thanh tịnh nhân 。nhược thụy miên nhược nhập định 。nhược bát nan trung nhất nhất
T23n1435_p0415a10║ nan khởi 。bất thuyết vô tội 。thị danh thuyết thanh tịnh pháp 。dục pháp giả 。dục
T23n1435_p0415a11║ danh phát tâm 。như pháp tăng sự trung tùy tăng pháp dữ dục 。thị danh dục pháp 。
T23n1435_p0415a12║ dữ dục pháp giả 。nhược tỉ khâu bệnh bất năng lai 。ưng dữ dục 。nhược bất
T23n1435_p0415a13║ bệnh năng lai nhi bất lai 。đắc đột cát la 。nhược tỉ khâu úy thất mệnh úy
T23n1435_p0415a14║ phá giới 。nhược bát nan trung nhất nhất nan khởi 。bất đắc chỉ cố dữ dục 。
T23n1435_p0415a15║ đắc lai nhi bất lai 。đắc đột cát la 。dữ dục giả ưng ngôn 。tỉ
T23n1435_p0415a16║ khâu dữ dục lai 。nhược ngôn dữ 。thị danh đắc dục 。nhược thân nghiệp dữ 。
T23n1435_p0415a17║ thị danh đắc dục 。nhược khẩu nghiệp dữ 。thị danh đắc dục 。nhược thân khẩu nghiệp
T23n1435_p0415a18║ bất dữ 。bất danh đắc dục 。ưng tương thị tỉ khâu lai tăng trung 。nhược
T23n1435_p0415a19║ bất lai ưng nhất thiết tăng tựu thị tỉ khâu chư tỉ khâu bất ưng biệt tác yết
T23n1435_p0415a20║ ma 。nhược biệt tác yết ma 。chư tỉ khâu đắc tội 。thị danh dữ dục
T23n1435_p0415a21║ pháp thụ 。dục pháp giả 。nhược tỉ khâu tùng tha tỉ khâu thụ dục 。giới nội
T23n1435_p0415a22║ ưng thụ 。nhược thị tỉ khâu úy thất mệnh úy phá giới 。nhược bát nan trung
T23n1435_p0415a23║ nhất nhất nan khởi 。ưng xuất giới khứ 。thị danh thụ dục pháp 。thuyết dục
T23n1435_p0415a24║ pháp giả 。thụ dục tỉ khâu đáo tăng trung 。ưng thuyết bỉ tỉ khâu 。dục
T23n1435_p0415a25║ nhược thuyết giả thiện 。nhược bất thuyết đắc đột cát la 。nhược thị tỉ khâu 。nhược
T23n1435_p0415a26║ thụy miên nhược nhập định 。nhược bát nan trung nhất nhất nan khởi 。bất thuyết 。vô
T23n1435_p0415a27║ tội 。thị danh thuyết dục pháp 。thanh tịnh pháp giả 。tỉ khâu ngữ tha 。ngã
T23n1435_p0415a28║ thanh tịnh vô tội 。thị danh thanh tịnh pháp 。dữ thanh tịnh pháp giả 。nhược tỉ
T23n1435_p0415a29║ khâu bệnh bất năng lai 。ưng dữ thanh tịnh 。nhược vô bệnh năng lai nhi bất lai 。
T23n1435_p0415b01║ đắc đột cát la 。nhược tỉ khâu úy thất mệnh úy phá giới 。nhược bát nan trung
T23n1435_p0415b02║ nhất nhất nan khởi 。bất đắc chỉ cố 。ưng dữ thanh tịnh 。dữ thanh tịnh pháp
T23n1435_p0415b03║ giả 。ngữ tỉ khâu ngôn 。dữ thanh tịnh lai 。nhược ngôn dữ 。thị danh đắc thanh
T23n1435_p0415b04║ tịnh 。nhược thân nghiệp dữ 。diệc danh đắc thanh tịnh 。nhược khẩu nghiệp dữ 。thị danh
T23n1435_p0415b05║ đắc thanh tịnh 。nhược bất dĩ thân khẩu nghiệp dữ 。bất danh đắc thanh tịnh 。ưng
T23n1435_p0415b06║ tương thị tỉ khâu lai tăng trung 。nhược bất lai 。nhất thiết tăng ưng tựu thị tỉ
T23n1435_p0415b07║ khâu 。chư tỉ khâu bất ưng biệt tác bố tát 。nhược biệt tác 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0415b08║ đắc tội 。thị danh dữ thanh tịnh pháp 。dục thanh tịnh pháp giả 。nhược bố tát
T23n1435_p0415b09║ thời tăng dục tác chủng chủng yết ma 。nhĩ thời ưng câu dữ dục thanh tịnh 。thị
T23n1435_p0415b10║ danh dục thanh tịnh pháp 。dữ dục thanh tịnh pháp giả 。nhược tỉ khâu bệnh bất năng
T23n1435_p0415b11║ lai 。ưng dữ dục thanh tịnh 。nhược bất bệnh năng lai 。ưng đáo chúng tăng bố
T23n1435_p0415b12║ tát yết ma xứ 。nhược vô bệnh năng lai nhi bất lai 。đắc đột cát la 。
T23n1435_p0415b13║ nhược thị tỉ khâu 。úy thất mệnh úy phá giới 。nhược bát nan trung nhất nhất nan
T23n1435_p0415b14║ khởi 。bất đắc xuất cố 。ưng dữ dục thanh tịnh 。tỉ khâu ưng ngữ tha tỉ
T23n1435_p0415b15║ khâu 。dữ dục thanh tịnh lai 。nhược ngôn dữ 。thị danh đắc dục thanh tịnh 。nhược
T23n1435_p0415b16║ thân nghiệp dữ 。diệc danh đắc dục thanh tịnh 。nhược khẩu nghiệp dữ 。thị danh đắc
T23n1435_p0415b17║ dục thanh tịnh 。nhược bất dĩ thân khẩu nghiệp dữ 。bất danh đắc dục thanh tịnh 。
T23n1435_p0415b18║ ưng tương thị tỉ khâu đáo tăng trung 。nhược bất năng lai 。nhất thiết tăng ưng tựu
T23n1435_p0415b19║ thị tỉ khâu 。chư tỉ khâu bất ưng biệt tác bố tát yết ma 。nhược biệt tác 。
T23n1435_p0415b20║ chư tỉ khâu đắc tội 。thị danh dữ dục thanh tịnh pháp 。thụ dục thanh tịnh pháp
T23n1435_p0415b21║ giả 。tỉ khâu dục thụ tha dục thanh tịnh 。ưng giới nội thụ 。nhược úy thất
T23n1435_p0415b22║ mệnh úy phá giới 。nhược bát nan trung nhất nhất nan khởi 。ưng xuất giới khứ 。
T23n1435_p0415b23║ thị danh thụ dục thanh tịnh pháp 。thuyết dục thanh tịnh pháp giả 。thụ tha dục thanh
T23n1435_p0415b24║ tịnh giả 。ưng đáo tăng trung thuyết 。bỉ tỉ khâu dục thanh tịnh 。nhược thuyết giả
T23n1435_p0415b25║ thiện 。nhược bất thuyết 。đắc đột cát la 。thị tỉ khâu nhược thụy miên nhược nhập
T23n1435_p0415b26║ định 。nhược bát nan trung nhất nhất nan khởi 。bất thuyết vô tội 。thị danh thuyết
T23n1435_p0415b27║ dục thanh tịnh pháp 。khởi đáp pháp giả 。cấp cô độc cư sĩ thâm tâm tín phật 。
T23n1435_p0415b28║ đáo phật sở đầu diện lễ túc nhất diện toạ 。bạch phật ngôn 。thế tôn 。thế
T23n1435_p0415b29║ tôn du hành chư quốc độ thời 。ngã bất kiến thế tôn cố thậm hạt ngưỡng 。nguyện
T23n1435_p0415c01║ tứ nhất vật ngã đương cung dưỡng 。phật dữ trảo phát ngôn 。cư sĩ 。nhữ đương
T23n1435_p0415c02║ cung dưỡng thị trảo phát 。cư sĩ tức thời bạch phật ngôn 。nguyện thế tôn 。thính
T23n1435_p0415c03║ ngã khởi phát đáp trảo đáp 。phật ngôn 。thính khởi phát đáp trảo đáp 。thị danh
T23n1435_p0415c04║ khởi đáp pháp 。đáp địa giả 。thuộc đáp địa giả 。viên điền cốc điền 。ư
T23n1435_p0415c05║ trung sơ khởi đáp 。thị danh đáp địa 。kham/khám đáp pháp giả 。phật thính tác kham/khám
T23n1435_p0415c06║ đáp trụ đáp 。phật quảng thính nhất thiết tác đáp 。thị danh đáp pháp 。đáp vật
T23n1435_p0415c07║ vô tận giả 。tì da li chư cổ khách 。dụng đáp vật phiên chuyển đắc lợi
T23n1435_p0415c08║ cung dưỡng đáp 。thị nhân cầu lợi cố dục đáo viễn xứ 。trì thử vật dữ tỉ
T23n1435_p0415c09║ khâu ngôn 。trường lão 。thị đáp vật 。nhữ đương xuất tức linh đắc lợi cung dưỡng
T23n1435_p0415c10║ đáp 。tỉ khâu ngôn 。phật vị thính ngã đẳng xuất đáp vật đắc lợi cung dưỡng đáp 。
T23n1435_p0415c11║ dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tăng phòng tịnh nhân nhược ưu bà tắc xuất
T23n1435_p0415c12║ tức đáp vật đắc cung dưỡng đáp 。thị danh đáp vật 。vô tận cung dưỡng đáp pháp
T23n1435_p0415c13║ giả 。sở ưng cung dưỡng đáp 。nhược bạch sắc xích sắc thanh sắc hoàng sắc chư
T23n1435_p0415c14║ sắc đẳng 。thính cung dưỡng đáp cập chư nghiêm sức cụ 。thị danh cung dưỡng đáp pháp 。
T23n1435_p0415c15║ trang nghiêm đáp pháp giả 。sở ưng trang nghiêm đáp 。nhược kim cương tòa 。cao đường
T23n1435_p0415c16║ cao lâu trùng các 。huyền chư bảo linh quang tướng anh lạc tăng phan hoa cái kim
T23n1435_p0415c17║ ngân chân châu xa cừ mã não lưu li phả lê đẳng chủng chủng bảo vật 。
T23n1435_p0415c18║ như thị đẳng diệu trang nghiêm cụ 。thị ưng cung dưỡng đáp 。thị danh trang nghiêm
T23n1435_p0415c19║ đáp pháp 。hoa hương anh lạc pháp giả 。sở ưng cung dưỡng đáp 。hoa hương mạt
T23n1435_p0415c20║ hương đồ hương 。hoa anh lạc bảo anh lạc 。la liệt nhiên đăng tác chúng kĩ
T23n1435_p0415c21║ lạc 。hương đồ tường bích phân bố hương liêm 。ưng bố hoa hương hương du sái địa 。
T23n1435_p0415c22║ thị danh hoa hương anh lạc pháp 。kiên pháp giả 。tỉ khâu tùy sở trụ phòng 。
T23n1435_p0415c23║ thị trung tùy đàn việt phân xứ ưng thụ cung dưỡng 。thị danh kiên pháp 。kiên kiên
T23n1435_p0415c24║ pháp giả 。nhược đàn việt dữ tỉ khâu ẩm thực tinh y bí 。dĩ thị nhân duyên
T23n1435_p0415c25║ cố 。xả li nhị sự số số thực biệt chúng thực 。thị danh kiên kiên pháp 。
T23n1435_p0415c26║ dục pháp giả 。phật thính thực bát chủng dục 。tô dục du dục 。hồ ma dục
T23n1435_p0415c27║ nhũ dục 。tiểu đậu dục ma sa đậu dục 。ma tử dục thanh dục 。xuyết thời
T23n1435_p0415c28║ bất tác thanh 。thị danh dục pháp 。đạm pháp giả 。phật thính cửu chủng đạm 。
T23n1435_p0415c29║ căn đạm hành đạm diệp đạm 。ma đạm quả đạm hồ ma đạm 。thạch mật đạm
T23n1435_p0416a01║ bạch mật đạm 。đạm thời vật linh đại tác thanh 。thị danh đạm pháp hàm tiêu pháp
T23n1435_p0416a02║ giả 。phật thính tứ chủng hàm tiêu 。tô du mật thạch mật 。tỉ khâu hàm
T23n1435_p0416a03║ thị tứ hàm tiêu thời 。ưng tác thị niệm 。ngã dĩ trị bệnh nhân duyên cố hàm 。
T23n1435_p0416a04║ bất vi mĩ vị 。thị danh hàm tiêu pháp 。thực pháp giả 。phật thính thực ngũ
T23n1435_p0416a05║ chủng thực 。phạn xiểu bí ngư nhục 。tỉ khâu thực thị thực 。ưng sinh áp
T23n1435_p0416a06║ tâm 。vi tồn thân mệnh cố 。niệm mạc đoạ số số thực biệt chúng thực 。hựu
T23n1435_p0416a07║ tác thị niệm 。thụ tàn thực tưởng 。thị danh thực pháp 。bát pháp giả 。phật thính
T23n1435_p0416a08║ súc nhị chủng bát 。ngoã bát thiết bát 。bát chủng bát bất ưng súc 。kim bát
T23n1435_p0416a09║ ngân bát 。lưu li bát ma ni bát 。đồng bát bạch lạp bát 。mộc bát thạch
T23n1435_p0416a10║ bát 。thị danh bát pháp 。y pháp giả 。thất chủng y 。bất tu tác tịnh 。
T23n1435_p0416a11║ đắc tự súc 。tăng già lê 。uất đa la tăng 。an đà hội 。vũ dục y 。
T23n1435_p0416a12║ phú sang y 。ni sư đàn 。cập dư như pháp sở dụng y vật 。thị danh
T23n1435_p0416a13║ y pháp 。ni sư đàn pháp giả 。phật thính súc ni sư đàn 。vi ái hộ
T23n1435_p0416a14║ ngoạ cụ cố 。vô ni sư đàn bất ưng toạ tăng ngoạ cụ thượng 。thị danh ni
T23n1435_p0416a15║ sư đàn pháp 。châm pháp giả 。phật thính súc nhị chủng châm 。đồng châm thiết châm 。
T23n1435_p0416a16║ khang mễ tị tiểu đậu tị viên tị 。thị danh châm pháp 。châm đồng pháp giả 。
T23n1435_p0416a17║ phật thính súc châm đồng 。vi ái hộ châm bất linh số thất 。canh cầu mịch phương
T23n1435_p0416a18║ hành đạo cố 。thị danh châm đồng pháp 。thuỷ bình pháp giả 。phật thính súc thuỷ
T23n1435_p0416a19║ bình 。hảo tịnh khiết súc 。thị danh thuỷ bình pháp 。thường dụng thuỷ bình pháp giả 。
T23n1435_p0416a20║ diệc ưng tịnh khiết súc thuỷ bình thuỷ 。cái diệc như thị 。thị danh thường dụng thuỷ
T23n1435_p0416a21║ bình pháp 。hòa thượng pháp giả 。chư tỉ khâu vô hòa thượng 。tắc tác chư
T23n1435_p0416a22║ tế ác 。nhược bệnh vô nhân chiêm thị 。thị cố phật thính hữu hòa thượng 。hòa
T23n1435_p0416a23║ thượng đương giáo hoá chiêm thị vi nhữ thuyết pháp 。phật tuy thính tác hòa thượng 。chư
T23n1435_p0416a24║ tỉ khâu bất dục tác hòa thượng 。phật giáo linh tác hòa thượng 。thị danh hòa
T23n1435_p0416a25║ thượng pháp 。cộng hành đệ tử pháp giả 。sở dục xuất hành ưng bạch hòa thượng 。
T23n1435_p0416a26║ hành thời ưng tùy hòa thượng hậu cung cấp sở tu 。thường tùy trục bất viễn
T23n1435_p0416a27║ li 。như pháp sự trung mạc vi nghịch ý 。nhất thiết sở tác giai ưng bạch hòa
T23n1435_p0416a28║ thượng 。trừ đại tiểu tiện giảo xỉ mộc lễ phật pháp tăng 。thị danh cộng hành đệ
T23n1435_p0416a29║ tử pháp 。a xà lê pháp giả 。chư tỉ khâu vô a xà lê 。tác chư
T23n1435_p0416b01║ tế ác nhược bệnh vô nhân chiêm thị thị cố phật thính hữu a xà lê 。a
T23n1435_p0416b02║ xà lê thường giáo hoá chiêm thị vi nhữ thuyết pháp 。phật tuy thính tác a
T23n1435_p0416b03║ xà lê 。chư tỉ khâu bất dục tác a xà lê 。phật giáo linh tác a
T23n1435_p0416b04║ xà lê 。thị danh a xà lê pháp 。cận hành đệ tử pháp giả 。sở dục
T23n1435_p0416b05║ xuất hành ưng bạch a xà lê 。hành thời ưng tùy a xà lê hậu cung cấp
T23n1435_p0416b06║ sở tu 。đương tùy trục bất viễn li 。như pháp sự trung mạc vi nghịch ý 。
T23n1435_p0416b07║ nhất thiết sở tác giai ưng bạch a xà lê 。trừ đại tiểu tiện giảo xỉ mộc
T23n1435_p0416b08║ lễ phật pháp tăng 。thị danh cận hành đệ tử pháp 。hòa thượng a xà lê cộng
T23n1435_p0416b09║ hành cận hành đệ tử pháp giả 。hòa thượng a xà lê 。ư cộng hành cận hành
T23n1435_p0416b10║ đệ tử 。ưng sinh nhi tử tưởng 。cộng hành cận hành đệ tử 。ư hòa thượng
T23n1435_p0416b11║ a xà lê 。ưng sinh phụ tưởng 。nhữ đẳng năng như thị giả 。ư ngã pháp
T23n1435_p0416b12║ trung tăng trường thiện pháp 。thị danh hòa thượng a xà lê 。cộng hành cận hành đệ
T23n1435_p0416b13║ tử pháp sa di pháp giả 。phật thính sa di cực tiểu nãi chí thất tuế năng
T23n1435_p0416b14║ khu thực thượng ô giả 。thị danh sa di pháp 。y chỉ pháp giả 。hữu nhất
T23n1435_p0416b15║ khách tỉ khâu 。vị mãn ngũ tuế 。nhật mộ lai nhập tăng phòng cầu y chỉ 。
T23n1435_p0416b16║ cửu nhi bất đắc 。mê môn tích địa thùy tử 。chư tỉ khâu dĩ thị sự
T23n1435_p0416b17║ bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật mạc tức nhật cấp cầu y chỉ 。thính nhất
T23n1435_p0416b18║ tú tức dĩ đương cầu y chỉ 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。bất vấn hảo ác thú
T23n1435_p0416b19║ đắc y chỉ 。bất năng tăng trường thiện pháp 。phật ngôn 。mạc thú đắc y chỉ 。
T23n1435_p0416b20║ đương quan thị tỉ khâu năng giáo hoá đệ tử linh thiện bất 。như thị quan sát 。
T23n1435_p0416b21║ cụ túc công đức giả 。đương cầu y chỉ 。nhược vô cụ túc công đức giả 。
T23n1435_p0416b22║ đương canh cầu y chỉ 。thị danh y chỉ pháp 。dữ y chỉ pháp giả 。tỉ
T23n1435_p0416b23║ khâu nhược mãn thập tuế 。ưng dữ tha y chỉ pháp 。mãn thập tuế độn
T23n1435_p0416b24║ căn bất liễu 。bất ưng dữ tha y chỉ 。thị danh dữ y chỉ pháp 。thụ
T23n1435_p0416b25║ y chỉ giả 。tỉ khâu ưng tùng tòa xứ khởi 。thiên đản trước y thoát cức tỉ
T23n1435_p0416b26║ hồ quỵ khúc thân 。lưỡng thủ tróc thượng tòa lưỡng túc 。ưng tam thuyết cầu y chỉ 。
T23n1435_p0416b27║ thị danh thụ y chỉ pháp 。xả y chỉ pháp giả 。hữu ngũ nhân duyên xả y
T23n1435_p0416b28║ chỉ 。nhất sư ba na nỉ 。nhị tự xả trụ xứ khứ 。tam phản giới 。
T23n1435_p0416b29║ tứ xả thử bộ đáo dị bộ trung 。ngũ kiến bản hòa thượng 。thị danh xả y
T23n1435_p0416c01║ chỉ pháp 。địa pháp giả 。tùy ưng hà địa dục khởi đáp tăng phòng 。tiên ưng
T23n1435_p0416c02║ khán thị địa trung tác 。bất phương hành lai xứ 。thụ lâm cụ túc 。thuỷ cụ
T23n1435_p0416c03║ túc 。trú dạ tĩnh tịch 。thiểu văn manh thiểu phong thiểu nhiệt thiểu chư độc hạt 。
T23n1435_p0416c04║ như thị quan sát địa khởi đáp tăng phòng 。nhược bất quan sát thị địa 。khởi
T23n1435_p0416c05║ đáp tăng phòng giả 。trị đáp tăng phòng tỉ khâu 。đắc đột cát la 。thị danh
T23n1435_p0416c06║ địa pháp 。tăng phòng pháp giả 。phật thính chư tăng phòng trung ôn thất giảng đường lâu
T23n1435_p0416c07║ các nhất trùng xá tiêm đầu xá kiền na xá 。phật thính thị chư phòng xá
T23n1435_p0416c08║ chúng tăng súc 。diệc thính nhất nhân súc 。thị danh tăng phòng pháp 。ngoạ cụ pháp
T23n1435_p0416c09║ giả 。phật sở thính chư tỉ khâu ngoạ cụ 。thô bệ mẫn sàng tế bệ mẫn
T23n1435_p0416c10║ sàng 。chiên nhục ngoạ cụ chủng chủng phú xứ 。phật thính chúng tăng súc 。diệc thính
T23n1435_p0416c11║ nhất nhân súc 。thị danh ngoạ cụ pháp 。trị đáp tăng phòng pháp giả 。a la
T23n1435_p0416c12║ tì quốc chư đáp tăng phòng huỷ hoại 。phật tri dĩ cố vấn a nan 。thị chư
T23n1435_p0416c13║ đáp tăng phòng 。hà dĩ cố huỷ hoại 。a nan ngôn 。chư lục quần tỉ khâu
T23n1435_p0416c14║ dục trị cố 。dư tỉ khâu úy bất cảm trị 。phật ngôn 。thử lục quần tỉ
T23n1435_p0416c15║ khâu sở dục trị đáp tăng phòng 。chúng tăng ưng yết ma dữ dư nhân trị 。thụ
T23n1435_p0416c16║ yết ma tỉ khâu thiểu đa tạo thủ 。hoặc trước nhất độ kích 。hoặc dĩ nhất thúc
T23n1435_p0416c17║ thảo hoặc tắc nhất khổng 。hoặc đồ địa nê bích 。hoặc dĩ ngưu phẩn đồ địa đồ
T23n1435_p0416c18║ bích 。như thị thiểu đa tác dĩ ngôn 。ngã canh bất dục tác 。phật ngôn 。như
T23n1435_p0416c19║ thị nhân bất ưng dữ tác yết ma 。nhược thị tỉ khâu năng đại tác công đức
T23n1435_p0416c20║ tu trị giả 。ưng dữ trị đáp tăng phòng yết ma 。thị danh trị đáp tăng phòng
T23n1435_p0416c21║ pháp 。trị đáp tăng phòng nhân pháp giả 。nhược tỉ khâu dục tân khởi đáp tăng phòng
T23n1435_p0416c22║ tân tác ngoạ cụ 。phật ngôn 。dĩ thị sự cố 。tăng ưng linh thập nhị tuế
T23n1435_p0416c23║ tất xả dư sự 。đương tùy sự đại tiểu 。hoặc thập nhất tuế thập tuế 。cửu
T23n1435_p0416c24║ tuế bát tuế 。thất tuế lục tuế 。ngũ tuế tứ tuế tam nhị nhất tuế 。
T23n1435_p0416c25║ ưng xả dư sự 。đãn linh lỗi bích câu giá tài mộc nê phú ô sức 。
T23n1435_p0416c26║ thị danh trị đáp tăng phòng nhân pháp 。cung kính pháp giả 。tùy thượng tòa thứ đệ 。
T23n1435_p0416c27║ lễ bái nghênh lai tống khứ 。hợp chưởng khúc thân thượng tòa biên lập 。thị danh cung
T23n1435_p0416c28║ kính pháp 。táo đậu pháp giả 。phật thính dụng tiểu đậu đại đậu ma sa đậu 豍
T23n1435_p0416c29║ đậu hồ đậu tiết nhất lê lê tần đà đẳng kiền thảo tiết 。mạc tạp hương
T23n1435_p0417a01║ tác 。trừ bệnh nhân 。dư bất thính dụng 。nhược bất sách 。đàn việt tự dữ 。
T23n1435_p0417a02║ tùy ý đắc dụng 。thị danh táo đậu pháp 。tương pháp giả 。phật thính bát chủng
T23n1435_p0417a03║ tương đẳng 。tỉ khâu ưng ẩm 。chiêu lê tương 。mạc lê tương 。câu la tương 。
T23n1435_p0417a04║ xá lê tương 。xá đa tương 。bồ đào tương 。phả lâu sa tương 。lê tương 。
T23n1435_p0417a05║ thị bát chủng tương đẳng 。dĩ thuỷ tác tịnh ưng ẩm 。thị danh tương pháp 。dược
T23n1435_p0417a06║ pháp giả 。căn dược hành dược diệp dược hoa dược quả dược 。phật thính thị dược
T23n1435_p0417a07║ thảo 。diệc thính chúng tăng súc 。diệc thính nhất nhân súc 。thị danh dược pháp 。
T23n1435_p0417a08║ tô tì la tương pháp giả 。phật thính ẩm tô tì la tương 。vi lãnh bệnh tỉ
T23n1435_p0417a09║ khâu cố 。như vi xá lợi phất cố thính ẩm 。thị danh tô tì la tương pháp 。
T23n1435_p0417a10║ bì vi pháp giả 。nhược chư bì vi 。tỉ khâu bất ưng súc trước bất ưng
T23n1435_p0417a11║ toạ 。trừ phú la 。trừ cức tỉ 。trừ phú la đái cức tỉ đái 。trừ
T23n1435_p0417a12║ ma sạn bì lộc bì 。cập trừ cức tỉ võng nữu 。thị danh bì vi
T23n1435_p0417a13║ pháp 。cức tỉ pháp giả 。phật thính nhị chủng cức tỉ 。nhất trùng cức tỉ 。phá
T23n1435_p0417a14║ mạn tịnh cức tỉ 。nhược tạp sắc trang nghiêm cức tỉ bất ưng súc 。thị danh cức
T23n1435_p0417a15║ tỉ pháp 。chi túc pháp giả 。phật thính nhị chủng chi túc vật 。nhất giả xí
T23n1435_p0417a16║ đặng 。nhị giả chi sàng cước vật 。bát chủng chi túc vật bất thính dụng 。thị
T23n1435_p0417a17║ danh chi túc pháp 。cơ pháp giả 。nhược động dao nhược hữu thanh nhược trang nghiêm 。
T23n1435_p0417a18║ như thị cơ bất ưng súc 。thị danh cơ pháp 。trượng pháp giả 。phật thính trượng
T23n1435_p0417a19║ [mâu *(thế -viết +bối )]。nhược thiết nhược đồng 。vi kiên lao cố 。thượng tác lâu hoàn 。hựu trượng pháp
T23n1435_p0417a20║ giả 。phật tại hàn viên lâm trung trụ 。đa chư phúc hành độc trùng giảo chư tỉ
T23n1435_p0417a21║ khâu 。phật ngôn 。ưng tác hữu thanh trượng khu khiển độc trùng 。thị danh trượng pháp 。
T23n1435_p0417a22║ trượng nang pháp giả 。phật thính dĩ lạc nang thịnh trượng 。vi ái hộ cố 。mạc linh
T23n1435_p0417a23║ phá thất 。canh cầu mịch phương hành đạo cố 。thị danh trượng nang pháp 。đạm toán
T23n1435_p0417a24║ pháp giả 。phật thính lãnh bệnh tỉ khâu đạm toán 。dĩ dược hòa đạm 。như xá
T23n1435_p0417a25║ lợi phất đẳng 。tùy đạm toán pháp ưng hành 。thị danh đạm toán pháp 。thế đao
T23n1435_p0417a26║ pháp giả 。phật thính chúng tăng súc thế đao 。nhất nhân diệc súc 。vi thế tu
T23n1435_p0417a27║ phát cố 。thị danh thế đao pháp 。thế đao sao pháp giả 。phật thính chư
T23n1435_p0417a28║ tỉ khâu súc thế đao sao 。vi thưởng hộ mạc linh thất 。canh cầu mịch phương
T23n1435_p0417a29║ hành đạo cố 。hộ câu pháp giả 。phật thính súc hộ câu 。vi thủ hộ phòng
T23n1435_p0417b01║ xá 。thủ hộ phòng xá cố tắc thủ hộ tự thân 。thủ hộ tự thân cố tắc
T23n1435_p0417b02║ thủ hộ ngoạ cụ 。nhược toả nhược hộ 橝tu dược đẳng diệc như thị 。thị danh
T23n1435_p0417b03║ hộ câu pháp 。thừa pháp giả 。phật thính nhãn bệnh chư tỉ khâu thừa thừa 。như
T23n1435_p0417b04║ tất lăng già bà sa 。thị danh thừa pháp 。cái pháp giả 。bất ưng tróc cái
T23n1435_p0417b05║ nhập bạch y xá 。trừ thí cái trì nhập 。thị danh cái pháp 。phiến pháp giả 。
T23n1435_p0417b06║ phật thính chúng tăng súc phiến 。nhất nhân diệc súc 。thị danh phiến pháp 。bật pháp
T23n1435_p0417b07║ giả 。phật thính chúng tăng súc bật 。nhất nhân diệc súc 。thị danh bật pháp 。kính
T23n1435_p0417b08║ pháp giả 。tỉ khâu bất ưng kính trung quan diện 。bất ưng bát trung thuỷ trung tự
T23n1435_p0417b09║ khán diện 。trừ diện thượng hữu sang 。thị danh kính pháp 。trị nhãn pháp giả 。hữu
T23n1435_p0417b10║ ngũ chủng trị nhãn vật 。hắc vật thanh bạch vật tiết thảo tiết hoa tiết quả hiệp 。
T23n1435_p0417b11║ phật ngôn 。mạc vi đoan nghiêm cố trị nhãn 。vi trị nhãn bệnh cố 。thị danh
T23n1435_p0417b12║ trị nhãn pháp 。trị nhãn trù pháp giả 。phật thính trị nhãn trù pháp dĩ thiết tác
T23n1435_p0417b13║ đồng tác bối tượng nha giác mộc ngoã tác 。thị danh trị nhãn trù pháp 。thịnh nhãn
T23n1435_p0417b14║ dược trù vật pháp giả 。thị vật ưng hảo thưởng hộ 。mạc linh thất canh cầu mịch
T23n1435_p0417b15║ phương hành đạo 。thị danh thịnh nhãn dược trù vật pháp 。hoa hương anh lạc pháp giả 。
T23n1435_p0417b16║ tỉ khâu tự bất đắc trước 。diệc bất ưng giáo tha nhân trước 。nhược bất khí
T23n1435_p0417b17║ nhi đắc 。ưng tùy ý thụ dĩ trì cung dưỡng phật đáp cập a la hán đáp 。
T23n1435_p0417b18║ thị danh hoa hương anh lạc pháp 。ca vũ kĩ lạc pháp giả 。ca vũ kĩ
T23n1435_p0417b19║ lạc 。tỉ khâu tự bất ưng vãng quan 。diệc bất ưng giáo tha vãng quan 。thị
T23n1435_p0417b20║ sự nhất thiết bất thính 。thị danh ca vũ kĩ lạc pháp 。ngoạ pháp giả 。vô
T23n1435_p0417b21║ bệnh tỉ khâu trú nhật bất ưng ngoạ 。dạ nhược nhiên chúc bất ưng ngoạ 。nhược
T23n1435_p0417b22║ hỉ han miên 。ưng khởi kinh hành 。nhược bất năng khởi 。ưng bình xứ khứ 。
T23n1435_p0417b23║ mạc dĩ thị nhân duyên não loạn dư nhân 。thị danh ngoạ pháp 。toạ pháp giả 。
T23n1435_p0417b24║ tỉ khâu trú nhật nhược toạ nhược kinh hành 。dĩ già não cái pháp 。trú nhật nhược
T23n1435_p0417b25║ toạ nhược kinh hành 。già não cái dĩ 。sơ dạ nhược toạ nhược kinh hành 。diệc
T23n1435_p0417b26║ dĩ già não cái pháp 。sơ dạ nhược toạ nhược kinh hành 。già não cái dĩ chí
T23n1435_p0417b27║ trung dạ 。tức cố nhập phòng xá 。tứ điệp phu uất đa la tăng tăng già lê
T23n1435_p0417b28║ chấm đầu hạ 。phương hiếp trước sàng luy túc 。minh tướng hiện tiền ức niệm khởi tưởng 。
T23n1435_p0417b29║ hậu dạ tảo khởi 。nhược toạ nhược kinh hành 。già não cái pháp 。thị danh toạ
T23n1435_p0417c01║ pháp 。thiền trượng pháp giả 。phật thính pháp trượng cập an pháp trượng xứ 。vi thưởng
T23n1435_p0417c02║ hộ mạc linh thất 。canh cầu mịch phương hành đạo 。thị danh thiền trượng pháp 。thiền
T23n1435_p0417c03║ đái pháp giả 。phật thính yêu bệnh tỉ khâu súc thiền đái 。như vi xá lợi
T23n1435_p0417c04║ phất cố thính súc 。thị danh thiền đái pháp 。đái pháp giả 。phật thính tam chủng
T23n1435_p0417c05║ đái 。mẫn chí đái biên đái thuế mẫn đái 。thị danh đái pháp 。y [cức *huyền ]
T23n1435_p0417c06║ đái pháp giả 。phật thính súc y [cức *huyền ]đái 。vi nhiếp y linh bất đoạ lạc 。
T23n1435_p0417c07║ ưng hảo thưởng hộ 。mạc linh thất 。canh cầu mịch phương hành đạo cố 。thị danh
T23n1435_p0417c08║ y [cức *huyền ]đái pháp 。sao hệ y pháp giả 。trừ thượng cao tác 。dư thời bất
T23n1435_p0417c09║ ưng sao hệ 。thị danh sao hệ y pháp 。thiêu trịch pháp giả 。phật thính thiêu
T23n1435_p0417c10║ trịch tác thanh 。vi oán tặc cố 。mạc linh trước 。dư thời bất đắc tác 。
T23n1435_p0417c11║ thị danh thiêu trịch pháp 。địa pháp giả 。phật thính thụ địa 。vi tăng già lam
T23n1435_p0417c12║ cố 。thính tăng khởi phòng xá cố 。lâm giả 。lâm danh chúng thụ 。sự giả 。
T23n1435_p0417c13║ danh đấu loạn tướng ngôn sàm báng xuất tội quá cữu 。cộng tướng tăng cộng tướng biệt
T23n1435_p0417c14║ li 。như thị ư tự thân ác 。diệc linh tha ác 。diệc nhị ác cố 。bất
T23n1435_p0417c15║ ưng tác như thị đẳng chủng chủng suy não sự 。nhất thiết bất ưng tác phá tăng 。
T23n1435_p0417c16║ hữu nhị chủng phá yết ma phá luân 。phá yết ma giả 。nhược chư tỉ khâu
T23n1435_p0417c17║ nhất giới nội biệt tác bố tát yết ma 。thị danh phá yết ma 。phá luân
T23n1435_p0417c18║ giả 。luân danh bát chủng thánh đạo phân 。linh nhân xả bát thánh đạo nhập tà đạo
T23n1435_p0417c19║ trung 。thị danh phá luân 。thị danh nhị chủng phá tăng 。như thị ưng khán hòa
T23n1435_p0417c20║ thượng a xà lê 。khán thượng tòa trung tòa hạ tòa 。như thượng sở thuyết pháp ưng
T23n1435_p0417c21║ học 。như thượng sở thuyết pháp trung 。diệc ưng thiện tri (pháp bộ cánh )。
T23n1435_p0417c22║ hành pháp chi sơ 。
T23n1435_p0417c23║ hành pháp giả 。tấn tỉ khâu vân hà hành 。chư tỉ khâu ưng giáo tấn tỉ khâu
T23n1435_p0417c24║ xả thị ác sự 。tấn tỉ khâu 。bất ưng dữ tha thụ cụ túc giới 。bất
T23n1435_p0417c25║ ưng dữ tha y chỉ 。bất ưng súc sa di 。chúng tăng bất ưng yết ma thị
T23n1435_p0417c26║ nhân linh giáo hoá tỉ khâu ni 。nhược tăng yết ma tác giáo hoá tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0417c27║ thị nhân bất ưng thụ 。bất ưng trùng phạm sở tấn tội 。hựu bất ưng tác tướng
T23n1435_p0417c28║ tự tội 。quá bản tội diệc bất ưng tác 。bất ưng a yết ma 。bất ưng
T23n1435_p0417c29║ a tác yết ma nhân 。bất ưng thụ bất tấn tỉ khâu lễ bái 。diệc bất ưng
T23n1435_p0418a01║ thụ khởi nghênh 。bất ưng thụ hợp chưởng khúc thân cung kính 。bất ưng thụ y bát
T23n1435_p0418a02║ cung dưỡng 。bất ưng thụ sở phu ngoạ cụ toạ cụ cung dưỡng 。bất ưng thụ
T23n1435_p0418a03║ tẩy túc thuỷ cung dưỡng 。bất ưng thụ thức túc cung dưỡng 。bất ưng thụ thừa túc
T23n1435_p0418a04║ cơ 。bất ưng thụ án ma thủ túc 。bất ưng xuất bất tấn tỉ khâu quá
T23n1435_p0418a05║ tội 。bất ưng ngôn bất tấn tỉ khâu 。bất ưng cộng sự 。thường hành tự chiết
T23n1435_p0418a06║ phục tâm 。tùy thuận chư tỉ khâu 。ưng lễ bái nghênh tống chủng chủng cung dưỡng 。
T23n1435_p0418a07║ nhược bất như thị pháp hành 。tận hình bất đắc giải tấn 。thị danh tấn tỉ khâu
T23n1435_p0418a08║ hành pháp 。chủng chủng bất cộng trụ hành pháp 。vân hà chủng chủng bất cộng trụ 。
T23n1435_p0418a09║ hữu nhị chủng 。nhất tự tác bất cộng trụ 。nhị chúng tăng yết ma tác bất cộng
T23n1435_p0418a10║ trụ 。chủng chủng bất cộng trụ tỉ khâu 。bất ưng dữ tha thụ cụ túc giới 。
T23n1435_p0418a11║ bất ưng dữ tha y chỉ 。bất ưng súc sa di 。chúng tăng bất ưng yết ma
T23n1435_p0418a12║ linh giáo hoá tỉ khâu ni 。nhược tăng yết ma tác giáo hoá tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0418a13║ bất ưng thụ 。bất ưng khởi bản sở tác chủng chủng bất cộng trụ tội 。diệc
T23n1435_p0418a14║ bất ưng phạm tướng tự tội 。diệc bất ưng tác quá bản tội 。bất ưng a yết
T23n1435_p0418a15║ ma 。diệc bất ưng a tác yết ma nhân 。bất ưng thụ bất biệt trụ tỉ khâu
T23n1435_p0418a16║ lễ bái 。bất ưng thụ khởi nghênh hợp chưởng khúc thân chủng chủng cung dưỡng 。bất ưng
T23n1435_p0418a17║ thụ y bát cung dưỡng 。bất ưng thụ sở phu toạ cụ ngoạ cụ cung dưỡng 。bất
T23n1435_p0418a18║ ưng thụ tẩy túc thuỷ thừa túc cơ án ma thủ túc đẳng cung dưỡng 。bất ưng
T23n1435_p0418a19║ xuất bất biệt trụ tỉ khâu quá tội 。bất ưng ngôn bất biệt trụ tỉ khâu 。bất
T23n1435_p0418a20║ ưng cộng sự 。tăng bất ưng yết ma tác phu ngoạ cụ nhân 。nhược tăng yết ma
T23n1435_p0418a21║ tác 。bất ưng thụ 。tăng yết ma tác sứ sa di nhân 。bất ưng thụ 。tăng
T23n1435_p0418a22║ nhược yết ma bất ưng tác 。tăng nhược yết ma tác sứ thủ viên nhân 。bất ưng
T23n1435_p0418a23║ thụ 。tăng nhược yết ma bất ưng tác 。nhược tăng yết ma tác xứ phân thụ thỉnh
T23n1435_p0418a24║ nhân 。bất ưng thụ 。nhược tăng yết ma bất ưng tác 。nhất thiết yết ma tác
T23n1435_p0418a25║ điển tri chúng sự nhân 。bất ưng thụ 。nhược tăng yết ma bất ưng tác 。ưng
T23n1435_p0418a26║ chiết phục tâm hành 。mạc phạm chư tỉ khâu 。nhược phạm chư tỉ khâu 。canh tăng
T23n1435_p0418a27║ chủng chủng bất cộng trụ 。chư tỉ khâu ưng ngữ thị tỉ khâu ngôn 。trường lão 。
T23n1435_p0418a28║ đương chiết phục ác tâm hạ ý trừ khứ sân hận phá kiêu mạn 。mạc linh chúng
T23n1435_p0418a29║ tăng hợp chủng chủng bất cộng trụ tội 。khu nhữ khứ 。xứ xứ giai bất dong nhữ 。
T23n1435_p0418b01║ nhữ ưng tại thử chúng tăng trung sám hối thử tội 。nhữ thử tội thử tăng năng
T23n1435_p0418b02║ giải 。dư xứ tăng bất đắc giải 。nhược thị nhân văn thị ngữ 。tâm bất chiết
T23n1435_p0418b03║ phục 。đương khu khiển 。như ác mã bạt ki hệ dật khứ 。thị danh chủng chủng
T23n1435_p0418b04║ bất cộng trụ tỉ khâu hành pháp 。thát lại trá tỉ khâu hành pháp 。vân hà
T23n1435_p0418b05║ hữu nhị thập nhị pháp 。đương tri thị lợi căn đa văn 。hà đẳng nhị thập nhị 。
T23n1435_p0418b06║ thiện tri sự khởi căn bản 。thiện phân biệt sự tướng 。thiện tri sự sai biệt 。
T23n1435_p0418b07║ thiện tri sự bản mạt 。thiện tri sự khinh trùng 。thiện tri trừ diệt sự 。thiện
T23n1435_p0418b08║ tri diệt sự canh bất khởi 。thiện tri tác sự nhân hữu sự nhân 。hữu giáo
T23n1435_p0418b09║ sắc lực 。năng sứ nhân thụ lực 。hữu phương tiện nhuyễn ngữ lực 。diệc năng sứ
T23n1435_p0418b10║ nhân thụ 。hữu tự chiết phục lực 。diệc năng sứ nhân thụ 。tri tàm quý tâm
T23n1435_p0418b11║ bất kiêu mạn vô kiêu mạn ngữ 。thân khẩu ý nghiệp vô sở thiên trước 。bất tùy
T23n1435_p0418b12║ ái hành 。bất tùy khuể hành 。bất tùy bố hành 。bất tùy si hành 。thành
T23n1435_p0418b13║ tựu thị nhị thập nhị pháp năng át tránh sự 。bất y nhị bạn đảng cầu pháp
T23n1435_p0418b14║ cầu tài 。thị danh thát lại trá tỉ khâu hành pháp 。thật mịch tội tướng hành giả 。
T23n1435_p0418b15║ nhược tỉ khâu tự ngôn 。ngã hữu thị tội 。hậu hoàn ngôn vô 。thị tỉ khâu 。
T23n1435_p0418b16║ dĩ bạch tứ yết ma 。dữ thật mịch tội tướng 。quảng tác yết ma 。như tượng
T23n1435_p0418b17║ thủ tỉ khâu 。nhược tỉ khâu đắc thị thật mịch tội tướng yết ma 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0418b18║ diệc bất ưng dữ tha thụ cụ túc giới 。bất ưng dữ tha y chỉ 。bất
T23n1435_p0418b19║ ưng súc sa di 。chúng tăng bất ưng yết ma linh giáo hoá tỉ khâu ni 。nhược
T23n1435_p0418b20║ tăng yết ma tác giáo hoá tỉ khâu ni 。bất ưng thụ 。bất ưng khởi bản sở
T23n1435_p0418b21║ tác tội 。diệc bất ưng phạm tướng tự tội 。diệc bất ưng tác quá bản tội 。
T23n1435_p0418b22║ bất ưng a yết ma 。diệc bất ưng a tác yết ma nhân 。bất ưng thụ tịnh
T23n1435_p0418b23║ giới tỉ khâu lễ bái 。bất ưng thụ khởi nghênh hợp chưởng khúc thân chủng chủng cung
T23n1435_p0418b24║ dưỡng 。bất ưng thụ y bát cung dưỡng 。bất ưng thụ sở phu toạ cụ ngoạ cụ
T23n1435_p0418b25║ cung dưỡng 。ưng thụ tẩy túc thuỷ thừa túc cơ án ma yêu bội thủ túc đẳng
T23n1435_p0418b26║ cung dưỡng 。bất ưng xuất tịnh giới tỉ khâu quá tội 。bất ưng ngôn tịnh giới
T23n1435_p0418b27║ tỉ khâu 。thường hành tự chiết phục tâm 。tùy thuận chư tỉ khâu 。ưng lễ bái
T23n1435_p0418b28║ nghênh tống chủng chủng cung dưỡng 。nhược bất như thị pháp hành 。tận hình bất đắc giải
T23n1435_p0418b29║ thị yết ma 。thị danh thật mịch tội tướng tỉ khâu hành pháp 。ba la di dữ
T23n1435_p0418c01║ học sa di hành pháp giả 。nhược tỉ khâu tác dâm dục dĩ 。nãi chí đàn chỉ
T23n1435_p0418c02║ khuể 。bất sinh phú tạng tâm 。chúng tăng dĩ bạch tứ yết ma 。hoàn dữ thị
T23n1435_p0418c03║ tỉ khâu học pháp 。quảng thuyết như dữ nan đề 。thị danh dữ học sa di 。
T23n1435_p0418c04║ đại tỉ khâu giới nhất thiết ưng trì 。ưng tại đại tỉ khâu hạ hành toạ 。ưng
T23n1435_p0418c05║ thụ đại tỉ khâu ẩm thực 。tự ưng tùng vị thụ cụ giới nhân thụ ẩm thực 。
T23n1435_p0418c06║ đắc dữ đại tỉ khâu đồng thất tái tú 。tự bất đắc dữ vị thụ đại giới
T23n1435_p0418c07║ nhân quá tái tú 。thị dữ học sa di 。đắc tác nhị yết ma 。bố tát
T23n1435_p0418c08║ yết ma tự tứ yết ma 。thị dữ học sa di 。bất đắc dữ chúng tăng túc
T23n1435_p0418c09║ số tác bố tát cập chư yết ma 。thị danh ba la di dữ học sa di
T23n1435_p0418c10║ hành pháp 。
T23n1435_p0418c11║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập lục TTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*