Thập Tụng Luật – Quyển 57

Tzed Version
T23n1435_p0418c12║
T23n1435_p0418c13║
T23n1435_p0418c14║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập thất (đệ thập tụng chi nhị )
T23n1435_p0418c15║
T23n1435_p0418c16║     hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0418c17║ tỉ ni tụng hành pháp chi dư
T23n1435_p0418c18║ tăng thượng tòa pháp giả 。thượng tòa pháp 。nhược tăng xướng thời 。nhược đả kiền chuy
T23n1435_p0418c19║ thời 。ưng tật đáo toạ 。toạ dĩ khán thượng trung hạ tòa 。mạc linh thất thứ 。
T23n1435_p0418c20║ giáo linh tướng cận toạ 。ưng kì tướng 。nhược bất giác 。ưng đàn chỉ hướng 。nhược
T23n1435_p0418c21║ đàn chỉ bất giác 。ưng ngữ tỉ toạ 。ưng từ từ nhuyễn ngữ 。nhược ẩm thực
T23n1435_p0418c22║ thời 。thượng tòa ưng giáo nhất thiết đẳng dữ 。ưng đãi xướng tăng bạt nhất thiết chúng
T23n1435_p0418c23║ tăng ưng tùy thuận thượng tòa 。thị danh tăng thượng tòa pháp 。tăng phòng thượng tòa pháp
T23n1435_p0418c24║ giả 。nhược tăng phòng phá hoại 。thị thượng tòa ưng tự trị 。nhược sứ nhân trị 。
T23n1435_p0418c25║ nhược bất kiến tỉ khâu 。ưng suy mịch 。nhược hữu bệnh tỉ khâu 。ưng khán thị
T23n1435_p0418c26║ vấn tấn 。nhược vô khán bệnh nhân 。ưng dữ khán bệnh nhân 。nhược tăng sai khán
T23n1435_p0418c27║ bệnh nhân 。thị nhân bất khẳng 。ưng thứ đệ khán 。nhược thị tăng phòng trung tăng
T23n1435_p0418c28║ ưng đắc lợi thí 。thượng tòa ưng nhất tâm cần tác phương tiện linh bất thất nhược
T23n1435_p0418c29║ đắc thị lợi thí vật 。ưng trí tùy sở kham năng tỉ khâu linh phân xứ 。nhược
T23n1435_p0419a01║ tăng phòng trung hữu sở tác sự 。thượng tòa ưng tiên tự thủ tác 。thị danh tăng
T23n1435_p0419a02║ phòng thượng tòa pháp 。biệt phòng thượng tòa pháp giả 。thị biệt phòng nhược huỷ hoại 。
T23n1435_p0419a03║ thượng tòa ưng tự trị nhược sứ nhân trị 。nhược bất kiến phòng trung tỉ khâu 。ưng
T23n1435_p0419a04║ suy mịch 。nhược hữu bệnh tỉ khâu 。ưng khán thị vấn tấn 。nhược vô khán bệnh
T23n1435_p0419a05║ nhân 。ưng dữ khán bệnh nhân 。nhược khán bệnh nhân bất khẳng 。biệt phòng trung ưng
T23n1435_p0419a06║ thứ đệ khán nhược thị biệt phòng trung tăng ưng đắc lợi thí 。thượng tòa ưng nhất
T23n1435_p0419a07║ tâm cần tác phương tiện linh bất thất 。nhược đắc thị lợi thí vật 。ưng trí tùy
T23n1435_p0419a08║ sở kham năng tỉ khâu linh phân xứ 。nhược biệt phòng trung hữu sở tác sự 。thượng
T23n1435_p0419a09║ tòa ưng tiên tự thủ tác 。thị danh biệt phòng thượng tòa pháp 。a lam giả 。
T23n1435_p0419a10║ tăng già lam 。tăng già lam trung chủng chủng chế hạn 。thị chế hạn nhược tùy pháp 。
T23n1435_p0419a11║ bất tự não diệc bất não tha 。thị ưng thụ 。nhược tri chế hạn thất lợi 。
T23n1435_p0419a12║ vi tự não diệc não tha 。bất ưng thụ 。ưng dư xứ khứ 。nhược thị tỉ
T23n1435_p0419a13║ khâu 。tự tri hữu đồng kiến thế lực năng như pháp diệt thị ác chế 。đương bạch
T23n1435_p0419a14║ chúng tăng diệt 。thị danh a lam pháp 。lâm pháp giả 。lâm danh tùng thụ 。thị
T23n1435_p0419a15║ lâm chi diệp tướng tiếp 。diện câu lô xá nội 。tùy ý bất thất y 。thị
T23n1435_p0419a16║ danh lâm pháp 。a lam giả 。tăng già lam 。tăng già lam trung đa chư biệt
T23n1435_p0419a17║ phòng 。biệt phòng trung hữu chủng chủng chế hạn 。thị chế hạn nhược tùy pháp 。bất vi
T23n1435_p0419a18║ tự ác diệc bất vi tha ác 。thị ưng thụ 。nhược tri thị chế hạn thất lợi 。
T23n1435_p0419a19║ vi tự ác diệc tha ác 。bất ưng thụ 。ưng dư xứ khứ 。nhược thị tỉ khâu 。
T23n1435_p0419a20║ tự tri hữu đồng kiến thế lực năng như 。pháp diệt thị ác chế 。đương bạch chúng
T23n1435_p0419a21║ diệt 。thị danh biệt phòng pháp 。phòng xá pháp giả 。nhược tỉ khâu tùy sở trụ
T23n1435_p0419a22║ phòng xá 。ưng tảo sái nê đồ sái trị ngoạ cụ 。nhược hữu cấu ưng hoán 。
T23n1435_p0419a23║ nhược dục xuất hành 。ưng hoàn tăng ngoạ cụ bế hộ hạ dược 。thị danh phòng xá
T23n1435_p0419a24║ pháp 。ngoạ cụ pháp giả 。nhược tỉ khâu trước tăng ngoạ cụ 。đắc xuất tăng phòng
T23n1435_p0419a25║ môn ngoại tứ thập cửu tầm 。bất đắc quá 。nhược quá chí địa liễu thời 。đắc
T23n1435_p0419a26║ đột cát la 。hộ pháp giả 。hộ danh xuất nhập xứ 。nhược đả hộ thời bất
T23n1435_p0419a27║ ưng đại đả 。nhược khai hộ thời bất đắc đại bài 。nhược bế hộ thời đương từ
T23n1435_p0419a28║ từ 。nhập xuất hộ thời diệc ưng an từ nhất tâm 。mạc linh y ma hộ lưỡng
T23n1435_p0419a29║ biên 。thị danh hộ pháp 。hướng pháp giả 。ưng thí 橝khứ thời đương bế 。
T23n1435_p0419b01║ vi thủ hộ tăng phòng diệc thủ hộ tự thân cố 。thị danh hướng pháp 。không tăng
T23n1435_p0419b02║ phòng pháp giả 。tỉ khâu nhược nhập không tăng phòng 。ưng tảo sái linh tịnh 。thị
T23n1435_p0419b03║ trung nhược hữu khí vật 。ưng tẩy giả đương tịnh tẩy trước phú xứ 。nhược hữu tịnh
T23n1435_p0419b04║ nhân 。đương linh khước tăng phòng trung thảo 。nhược vô tịnh nhân 。tỉ khâu như
T23n1435_p0419b05║ pháp ưng tác giả đương tác 。bất ưng không tăng phòng trung trực xuất nhập 。thị
T23n1435_p0419b06║ danh không tăng phòng pháp 。bát pháp giả 。tỉ khâu ưng khán bát như tự nhãn 。
T23n1435_p0419b07║ bất ưng trí địa 。bất ưng trí thạch thượng 。bất ưng trí cao xứ 。bất ưng
T23n1435_p0419b08║ trí ốc lựu xứ 。bất ưng trí tường đầu 。bất ưng trí đại tiểu tiện xứ
T23n1435_p0419b09║ cập tẩy đại tiểu tiện xứ 。bất ưng trì nhập dục thất 。bất ưng dĩ tạp sa
T23n1435_p0419b10║ ngưu thỉ tẩy 。nhược vị kiền bất ưng cử 。diệc bất đắc linh thái kiền 。
T23n1435_p0419b11║ bất ưng cố phá 。bất đắc khinh dụng 。ưng hảo thưởng hộ 。vật linh phá
T23n1435_p0419b12║ thất 。dĩ canh cầu nhân duyên cố phương hành đạo 。thị danh bát pháp 。y pháp
T23n1435_p0419b13║ giả 。đương thưởng hộ y như tự bì 。nhược trước tăng già lê 。bất đắc tróc
T23n1435_p0419b14║ trì ngoã thạch nê độ thảo mộc đẳng 。bất ưng dĩ thanh hoàng đẳng sắc đồ nhiễm 。
T23n1435_p0419b15║ nhược trước tăng già lê 。bất ưng tảo sái đồ địa 。bất ưng dĩ túc niếp 。
T23n1435_p0419b16║ bất ưng phu toạ 。bất ưng phu ngoạ 。bất ưng sấn thân trước tăng già lê 。
T23n1435_p0419b17║ tùy tăng già lê pháp ưng dụng 。uất đa la tăng 。tùy uất đa la tăng 。
T23n1435_p0419b18║ pháp ưng dụng 。an đà hội 。tùy an đà hội pháp ưng dụng 。thị tam y
T23n1435_p0419b19║ ưng dụng tịnh nhiễm hoại sắc súc 。ngũ chủng thuần sắc bất ưng trước 。dư dị sắc
T23n1435_p0419b20║ điểm cập nạp y 。nhược tỉ khâu bần thiểu y 。bất năng đắc cát tiệt y 。
T23n1435_p0419b21║ ưng y thượng an diệp 。nhược ngũ nhược thất nhược cửu nhược thập nhất nhược thập tam
T23n1435_p0419b22║ nhược thập ngũ 。nhược quá thập ngũ nhược năng đắc ưng 。cát tiệt tác tăng già lê
T23n1435_p0419b23║ uất đa la tăng an đà hội 。thị danh y pháp 。ni sư đàn pháp giả 。
T23n1435_p0419b24║ tỉ khâu bất ưng thụ đạn ni sư đàn 。tiên thụ ni sư đàn bất ưng li 。
T23n1435_p0419b25║ nhược xả đắc đột cát la 。thị danh ni sư đàn pháp 。châm pháp giả 。như
T23n1435_p0419b26║ thượng thuyết 。châm đồng pháp giả 。phật thính súc châm đồng 。vi an châm cố 。tỉ
T23n1435_p0419b27║ khâu đương thưởng hộ 。mạc linh thất 。canh cầu mịch phương hành đạo cố 。phá giới
T23n1435_p0419b28║ vô tàm quý sa di bất ưng linh cử 。thị danh châm đồng pháp 。tịnh thuỷ bình
T23n1435_p0419b29║ pháp thường dụng thuỷ bình pháp 。diệc như thượng thuyết 。dục pháp giả 。hữu ngũ lợi
T23n1435_p0419c01║ ích cố 。thính xuyết dục 。trừ cơ trừ hạt hạ khí trừ tề hạ lãnh tiêu
T23n1435_p0419c02║ thục tạng trung sinh giả 。thị danh dục pháp 。thực pháp giả 。tỉ khâu thực ngũ
T23n1435_p0419c03║ thực thời ưng quan 。thị thực nan cầu đắc nan thành biện 。đương quan nhập khẩu tại
T23n1435_p0419c04║ sinh tạng thục tạng 。nhược xuất thời do thị 。thực nhân duyên cố 。khởi chủng
T23n1435_p0419c05║ chủng phiền não tội nghiệp thụ khổ quả báo 。thị danh thực pháp 。thực xứ pháp giả 。
T23n1435_p0419c06║ tỉ khâu nhược đáo thực xứ 。ưng mặc nhiên nhất tâm tịnh trì uy nghi 。năng khởi
T23n1435_p0419c07║ tha tịnh tâm 。đương từ nhập từ toạ 。thị danh thực xứ pháp 。dữ thực pháp
T23n1435_p0419c08║ giả 。tỉ khâu vị thụ thực 。bất ưng dữ tha 。tiên thụ dĩ hậu đương dữ
T23n1435_p0419c09║ tha 。a thùy ưng dữ 。nhược phụ nhược mẫu 。nhược dữ bế hệ nhân 。nhược dữ
T23n1435_p0419c10║ cấp tu thực nhân 。nhược nhâm thần nữ nhân lai 。ưng chính quan đương thiểu đa
T23n1435_p0419c11║ dữ 。súc sinh ưng dữ nhất khẩu 。thị danh dữ thực pháp 。khí thực pháp giả 。
T23n1435_p0419c12║ tỉ khâu ưng nhất tâm tùng đàn việt thụ thực 。mạc tán loạn tâm 。vật quan hảo
T23n1435_p0419c13║ ác 。ưng sinh bất tịnh tưởng 。thị danh khí thực pháp 。khí thực nhân pháp giả 。
T23n1435_p0419c14║ như tạp bộ trung quảng thuyết 。khí thực trì lai pháp giả 。đương nhất tâm trì thực 。
T23n1435_p0419c15║ mạc linh tán thất 。vật quan hảo ác 。ưng quan thời tiết tảo vãn trì thực lai 。
T23n1435_p0419c16║ thị danh khí thực trì lai pháp 。a lan nhược pháp giả 。a lan nhược tỉ khâu 。
T23n1435_p0419c17║ ưng thường nhất tâm tiên vấn tấn nhân 。hỉ tâm hòa thị cộng ngữ 。xả li tần
T23n1435_p0419c18║ túc 。tán ngôn thiện lai 。ưng súc hoả cập hoả lô 。thiểu đa biện thực cập
T23n1435_p0419c19║ thực khí 。thường súc thuỷ cập thuỷ khí 。tẩy túc thuỷ khí thường linh hữu thuỷ 。
T23n1435_p0419c20║ tịnh táo quán xí táo quán trung 。diệc ưng linh hữu thuỷ 。ưng thiện tri đạo
T23n1435_p0419c21║ kính 。thiện tri nhật số 。thiện tri dạ thiện tri dạ phân 。thiện tri tinh tú 。
T23n1435_p0419c22║ độc tụng tinh tú kinh 。thiện tri tu đố lộ tỉ ni a tì đàm 。nhược
T23n1435_p0419c23║ thiện tri sơ thiền nhị tam tứ thiền 。ưng thiện tri tu đà hoàn tư đà hàm
T23n1435_p0419c24║ a na hàm a la hán quả 。nhược bất năng đắc tu học 。đương vấn tri
T23n1435_p0419c25║ đương độc tụng 。bất ưng súc nhật ái châu nguyệt ái châu 。ưng súc pháp trượng 。
T23n1435_p0419c26║ sở súc vật giai tùy thuận đạo 。như câu ni xá kinh quảng thuyết 。thị danh a
T23n1435_p0419c27║ lan nhược pháp 。a lan nhược thượng tòa pháp giả 。nhược chư tỉ khâu xuất giới 。
T23n1435_p0419c28║ a lan nhược thượng tòa 。ưng thiện giáo hoá hạ tòa tỉ khâu 。ưng vi thuyết a
T23n1435_p0419c29║ lan nhược pháp kì giáo lợi hỉ 。chư hạ tòa tỉ khâu ưng tùy thượng tòa giáo
T23n1435_p0420a01║ hành 。nhược chư cư sĩ chí a lan nhược xứ 。ưng vi thuyết thậm thâm pháp 。
T23n1435_p0420a02║ ưng kì chính đạo tà đạo 。ưng thuyết tri kiến 。nhược chư cư sĩ khứ giả thiện 。
T23n1435_p0420a03║ nhược bất khứ 。thiểu đa dữ thực 。ưng tác thị ngôn 。ngã duy hữu thị thực 。
T23n1435_p0420a04║ thị danh a lan nhược thượng tòa pháp 。cận tụ lạc trụ pháp giả 。cận tụ lạc
T23n1435_p0420a05║ trụ tỉ khâu 。ưng thường nhất tâm tiên vấn tấn nhân 。hỉ tâm hòa thị cộng ngữ 。
T23n1435_p0420a06║ xả li tần túc 。tán ngôn thiện lai 。ưng súc hoả cập hoả lô 。thiểu đa
T23n1435_p0420a07║ biện thực cập thực khí 。thường súc thuỷ cập thuỷ khí 。tẩy túc thuỷ khí thường linh
T23n1435_p0420a08║ hữu thuỷ 。tịnh táo quán xí táo quán trung 。diệc ưng linh hữu thuỷ 。ưng
T23n1435_p0420a09║ thiện tri đạo kính 。thiện tri nhật số 。thiện tri dạ thiện tri dạ phân 。thiện tri
T23n1435_p0420a10║ tinh tú 。độc tụng tinh tú kinh 。thiện tri tụng tu đố lộ tì ni a tì
T23n1435_p0420a11║ đàm 。thiện tri sơ thiền nhị tam tứ thiền 。ưng thiện tri tu đà hoàn tư đà
T23n1435_p0420a12║ hàm a na hàm a la hán quả 。nhược bất năng đắc tu học 。đương vấn tri
T23n1435_p0420a13║ đương độc tụng 。bất ưng súc nhật ái châu nguyệt ái châu 。sở súc vật giai tùy
T23n1435_p0420a14║ thuận đạo 。như câu ni xá kinh quảng thuyết 。thị danh cận tụ lạc trụ pháp 。cận
T23n1435_p0420a15║ tụ lạc trụ thượng tòa pháp giả 。nhược cận tụ lạc trụ thượng tòa tỉ khâu 。chư
T23n1435_p0420a16║ tỉ khâu xuất giới 。thượng tòa ưng giáo hoá hạ tòa tỉ khâu 。vi thuyết cận tụ
T23n1435_p0420a17║ lạc trụ pháp kì giáo lợi hí 。chư hạ tòa tỉ khâu ưng tùy thượng tòa giáo
T23n1435_p0420a18║ hành 。nhược chư cư sĩ lai 。ưng vi thuyết thậm thâm pháp kì chính đạo tà đạo 。
T23n1435_p0420a19║ ưng thuyết tri kiến 。giáo bố thí trì giới nhẫn nhục hành 。thiện thụ trì bát giới 。
T23n1435_p0420a20║ thị danh cận tụ lạc trụ thượng tòa pháp 。tẩy túc bồn pháp giả 。tỉ khâu kiến
T23n1435_p0420a21║ tẩy túc bồn không 。ưng tự trước thuỷ 。nhược sứ nhân trước 。thị danh tẩy túc
T23n1435_p0420a22║ bồn pháp 。tẩy túc thượng tòa pháp giả 。nhược hạ tòa dĩ tẩy túc 。thượng tòa
T23n1435_p0420a23║ bất ưng khu khiển 。nhược khu đắc đột cát la 。thị danh tẩy túc thượng tòa pháp 。
T23n1435_p0420a24║ khách pháp giả 。nhược khách tỉ khâu sơ đáo tăng phòng trung 。thiên đản trước y 。
T23n1435_p0420a25║ nhược nê hoàn tăng cao 。ưng hạ trước 。nhược y nang tại hữu kiên thượng 。ưng
T23n1435_p0420a26║ chuyển trước tả kiên thượng 。nhược trượng du nang cức tỉ châm đồng tại hữu thủ trung 。
T23n1435_p0420a27║ ưng di trước tả thủ trung 。nhược hữu đại tiểu tiện 。ưng tiên tại ngoại khước dĩ
T23n1435_p0420a28║ nhập tăng phòng 。nhược đắc thuỷ tẩy túc dĩ nhập 。nhược bất đắc thuỷ 。dĩ thảo
T23n1435_p0420a29║ mộc thụ diệp thức túc dĩ nhập 。nhược môn bế 。ưng cầu khai môn 。nhược khai
T23n1435_p0420b01║ ưng nhập 。nhược bất khai 。tăng phòng ngoại hữu tường tiệm thứ 蕀。ưng tại hiện
T23n1435_p0420b02║ xứ lập 。nhất tâm tịnh trì uy nghi 。năng khởi tha thiện tâm 。nhược kiến cựu
T23n1435_p0420b03║ tỉ khâu ưng vấn 。thử tăng phòng trung hữu nhược can tuế tỉ khâu phòng xá bất 。
T23n1435_p0420b04║ nhược ngôn hữu 。tức ngữ khai môn 。khai môn dĩ nhập phục vấn 。thị phòng xá
T23n1435_p0420b05║ trung vi hữu nhân vi không da 。nhược ngôn không 。ưng vấn 。dụng hà đẳng thuỷ 。
T23n1435_p0420b06║ nhược ngôn đán thuỷ 。ưng sách quán cập mẫn tảo tuệ 。ưng khai phòng hộ đàn
T23n1435_p0420b07║ chỉ 。nhược hữu độc trùng văn thanh tiện khứ 。đương an từ vãng xuất chấm bí nhục
T23n1435_p0420b08║ sàng tháp phú địa vật 。xuất dĩ ưng tảo sái nê đồ 。đẩu tẩu tiến tịch
T23n1435_p0420b09║ bí nhục chấm phú địa vật mịch trùng 。mịch trùng dĩ hoàn như bản phu 。tẩy túc
T23n1435_p0420b10║ ung/úng/ủng tịnh táo quán xí táo quán trung giai trước thuỷ 。trì cức tỉ chí thuỷ
T23n1435_p0420b11║ biên 。hoán bật thức vật 。hoán dĩ hào lệ 。hào lệ dĩ phách tán 。nhiên hậu
T23n1435_p0420b12║ tróc cức tỉ 。tiên thức tiền đầu 。thứ thức hậu thức trung thức đái 。nhược thuỷ
T23n1435_p0420b13║ bình tại hữu biên 。ưng hữu thủ thủ thuỷ tả thủ tẩy túc 。nhược tại tả biên 。
T23n1435_p0420b14║ ưng tả thủ thủ thuỷ hữu thủ tẩy túc 。tẩy túc dĩ trước cức tỉ nhập phòng 。
T23n1435_p0420b15║ bế hộ hạ 橝toạ mẫn sàng 。tiên từ nhiếp nhất cước 。thứ nhiếp đệ nhị
T23n1435_p0420b16║ cước 。nhiếp dĩ đại toạ chính quan chư pháp 。địa liễu dĩ ưng vấn cựu tỉ khâu 。
T23n1435_p0420b17║ thử tăng phòng trung hữu tiền thực hậu thực bất 。ưng vấn khí thực xứ 。hà xứ
T23n1435_p0420b18║ hữu ác cẩu ác ngưu đại đồng nữ quả phụ 。hà xứ thị tăng học gia yết
T23n1435_p0420b19║ ma phú bát yết ma 。hà xứ khả hành 。hà xứ bất khả hành 。vấn thị
T23n1435_p0420b20║ đẳng sự dĩ ưng hành khí thực 。nhược thị khách tỉ khâu dục khứ 。quán mẫn
T23n1435_p0420b21║ tảo tuệ hoàn phó bản chủ 。bính đáng ngoạ cụ bế hộ hạ 橝dĩ khứ 。
T23n1435_p0420b22║ thị danh khách tỉ khâu pháp 。khách tỉ khâu thượng tòa pháp giả 。khách thượng tòa ưng
T23n1435_p0420b23║ trù lượng khách tỉ khâu đa thiểu 。ưng ngữ cựu tỉ khâu ngôn 。ngã nhĩ sở khách
T23n1435_p0420b24║ tỉ khâu lai 。đương tri tu nhĩ sở ngoạ cụ 。thị danh khách tỉ khâu thượng tòa
T23n1435_p0420b25║ pháp 。dục hành tỉ khâu pháp giả 。nhược tỉ khâu minh nhật dục hành 。kim nhật
T23n1435_p0420b26║ ưng từ hòa thượng a xà lê 。nhược thính khứ tiện khứ 。nhược bất thính khứ 。
T23n1435_p0420b27║ bất đắc cường khứ 。nhược thị trung trụ 。tri bất năng tăng trường thiện pháp 。đương
T23n1435_p0420b28║ xuất thử tăng phòng quan chư phương trù lượng bạn lữ 。thị nhân chân thật bất 。
T23n1435_p0420b29║ đồng tâm bất 。nhược đạo lộ bệnh thống 。bất khí ngã khứ da 。như thị trù
T23n1435_p0420c01║ lượng dĩ ưng khứ 。nhược bất như thị trù lượng khứ 。đắc đột cát la 。thị danh
T23n1435_p0420c02║ dục hành pháp 。dục hành tỉ khâu thượng tòa pháp giả 。dục hành thời thượng tòa ưng
T23n1435_p0420c03║ tối hậu phát 。đương phó chúc tăng ngoạ cụ 。xuất tăng phòng dĩ ngữ chư bạn đảng 。
T23n1435_p0420c04║ mạc hữu sở vô 。nhược bạn đảng hữu sở vô vật 。thượng tòa ưng bất viễn đãi
T23n1435_p0420c05║ đạo trung 。ưng giáo hoá đẳng bạn 。mạc linh tác phi pháp tán loạn điều hí 。
T23n1435_p0420c06║ thị danh dục hành thượng tòa pháp 。phi thời pháp giả 。nhược tỉ khâu phi thời dục
T23n1435_p0420c07║ hành 。ưng bạch hòa thượng a xà lê 。ngã chí mỗ thành ấp mỗ tụ lạc mỗ
T23n1435_p0420c08║ giáp xá 。nhược thính tiện khứ 。nhược bất thính bất ưng cường khứ 。thị danh phi
T23n1435_p0420c09║ thời pháp 。phi thời hội pháp giả 。trừ lục trai nhật 。dư phi thời hội phi
T23n1435_p0420c10║ thời sự phi thời toạ 。nhược văn xướng thời 。đả kiền chuy thời 。ưng tốc khứ
T23n1435_p0420c11║ tốc thứ đệ toạ 。ưng tùy pháp tùy tỉ ni tùy phật giáo hành 。mạc khinh thượng
T23n1435_p0420c12║ hạ tòa 。thị danh phi thời hội pháp 。phi thời hội thượng tòa pháp giả 。như
T23n1435_p0420c13║ thượng thuyết 。tăng thượng tòa hội toạ pháp giả 。nguyệt lục trai 。sở vị bát nhật
T23n1435_p0420c14║ thập tứ nhật thập ngũ nhật nhị thập tam nhật nhị thập cửu nhật tam thập nhật 。
T23n1435_p0420c15║ ư thị nhật vô bệnh tỉ khâu 。ưng hòa hợp nhất xứ thuyết pháp 。thị trung nhược
T23n1435_p0420c16║ ngoại đạo luận nghị sư 。hoài tật đố tâm 。lai dục phá thuyết pháp 。tỉ khâu
T23n1435_p0420c17║ đương như pháp nan cật giáng phục 。mạc sân ác khẩu 。thị danh hội toạ pháp 。
T23n1435_p0420c18║ hội toạ thượng tòa pháp giả 。nhược hạ tòa tiên toạ 。thượng tòa lai bất ưng
T23n1435_p0420c19║ linh khởi 。nhược khu linh khởi 。đắc đột cát la 。thị danh hội toạ thượng tòa
T23n1435_p0420c20║ pháp 。thuyết pháp nhân pháp giả 。ưng nhất tâm thuyết pháp sinh từ bi lợi ích tâm 。
T23n1435_p0420c21║ đương tịnh khiết minh liễu trang nghiêm ngữ ngôn thứ đệ tướng tục biện tài vô tận 。
T23n1435_p0420c22║ như thị thuyết pháp tùy thuận chư pháp thật tướng 。vi pháp cố thuyết bất vi lợi
T23n1435_p0420c23║ dưỡng 。thị danh thuyết pháp nhân pháp 。thuyết pháp nhân thượng tòa pháp giả 。nhược hạ
T23n1435_p0420c24║ tòa pháp sư thuyết pháp 。thượng tòa pháp sư ưng quan sát sở thuyết 。vi thứ đệ
T23n1435_p0420c25║ thuyết 。vi bất thứ đệ thuyết 。vi thuyết pháp 。vi thuyết phi pháp 。nhược thứ
T23n1435_p0420c26║ đệ thuyết pháp 。ưng tùy thuận tán thiện 。bất thứ đệ nhược thuyết phi pháp 。ưng
T23n1435_p0420c27║ a chỉ 。thị danh thuyết pháp nhân thượng tòa pháp 。chư ngoại đạo phạm chí lục trai
T23n1435_p0420c28║ nhật hòa hợp nhất xứ thuyết pháp 。đại đắc lợi dưỡng tăng trường đồ chúng 。bình sa
T23n1435_p0420c29║ vương thâm ái phật pháp cố 。tác thị niệm 。nguyện chư tỉ khâu 。lục trai nhật
T23n1435_p0421a01║ hòa hợp nhất xứ thuyết pháp 。ngã đương dẫn đạo đại chúng tự vãng thính pháp 。linh
T23n1435_p0421a02║ chư tỉ khâu dĩ thị nhân duyên đại đắc cung dưỡng tăng trường đồ chúng 。dĩ thị
T23n1435_p0421a03║ sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật thính chư bất bệnh tỉ khâu lục trai nhật
T23n1435_p0421a04║ hòa hợp nhất xứ thuyết pháp 。chư tỉ khâu tùy phật giáo 。thính lục trai nhật nhất
T23n1435_p0421a05║ xứ thuyết pháp 。quốc vương quần thần giai lai thính pháp 。chư tỉ khâu đại đắc cung
T23n1435_p0421a06║ dưỡng 。đồ chúng tăng trường 。chư tỉ khâu hoặc hữu toạ địa thuyết pháp 。âm thanh
T23n1435_p0421a07║ bất năng viễn văn 。tác thị niệm 。phật thính ngã lập thuyết pháp thiện 。dĩ thị
T23n1435_p0421a08║ sự bạch phật 。phật ngôn 。thính lập thuyết pháp 。nhĩ thời chư tỉ khâu quảng thuyết
T23n1435_p0421a09║ đại kinh 。thuyết giả lao môn thính giả bì cực 。dĩ thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0421a10║ ngôn 。nhược nghi chỉ thời đáo thính chỉ 。thời chư tỉ khâu 。thủ phật kinh nghĩa
T23n1435_p0421a11║ tự dụng tâm quảng phân biệt thuyết 。chư tỉ khâu tâm nghi 。tương vô hoại pháp da 。
T23n1435_p0421a12║ dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật thính thủ phật kinh nghĩa trang nghiêm
T23n1435_p0421a13║ ngôn từ thứ đệ giải thuyết 。phật kinh bản đương trực độc tụng 。mạc tạp luận
T23n1435_p0421a14║ nghị 。nhĩ thời chư tỉ khâu xứ xứ loạn bái 。phật ngôn 。bất ưng xứ xứ
T23n1435_p0421a15║ loạn bái 。nhĩ thời nhị tỉ khâu nhất xứ hợp bái 。phật ngôn 。bất đắc nhị
T23n1435_p0421a16║ tỉ khâu hợp bái 。nhược hợp bái đắc đột cát la 。thời chư tỉ khâu dĩ thị
T23n1435_p0421a17║ thuyết pháp bái thủ tài lợi 。phật ngôn 。bất ưng dĩ pháp thủ tài lợi 。nhược
T23n1435_p0421a18║ thủ đắc đột cát la 。nhĩ thời thuyết pháp bái giả 。tương đại chúng đáo dư xứ
T23n1435_p0421a19║ thuyết pháp bái 。phật ngôn 。bất ưng tương đại chúng đáo dư xứ thuyết pháp bái 。
T23n1435_p0421a20║ trừ tự đồ chúng 。nhĩ thời chư tỉ khâu 。linh nhất nhãn vô nhãn thông tinh anh
T23n1435_p0421a21║ vô thủ lũ tích bả nhân thuyết pháp tán bái 。thời hữu hiền giả thâm ái phật
T23n1435_p0421a22║ pháp 。chư ngoại đạo si lộng ngôn 。thử thị nhữ đẳng tán thí sư 。nhữ đẳng
T23n1435_p0421a23║ đáp 。nhữ đẳng sở tôn kính 。tiên thụ cung dưỡng tại tiền thực 。tại nhữ đẳng
T23n1435_p0421a24║ tiền hành giả 。chính như thị da 。chư hiền giả giai đại tu quý 。dĩ thị
T23n1435_p0421a25║ sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật nhất nhãn vô nhãn thông tinh anh vô thủ
T23n1435_p0421a26║ bả lũ tích 。bất ưng thỉnh thuyết pháp tán bái 。nhược thỉnh đắc đột cát la 。
T23n1435_p0421a27║ nhĩ thời hữu chư phá giới phá chính kiến nhân linh thuyết pháp 。thị nhân thuyết pháp
T23n1435_p0421a28║ nhân duyên 。đại đắc cung dưỡng đồ chúng thế lực 。hành phi pháp sự bất khả cấm
T23n1435_p0421a29║ chỉ 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật bất ưng
T23n1435_p0421b01║ thỉnh phá giới phá chính kiến nhân thuyết pháp 。nhược thỉnh thuyết đắc đột cát la 。bất
T23n1435_p0421b02║ tri sứ thùy thuyết pháp tán bái 。phật ngôn 。nhược thỉnh tiên tập thuyết pháp tán bái
T23n1435_p0421b03║ giả linh tác 。nhược vô tiên tập thuyết pháp tán bái giả 。đương thứ đệ ngữ linh
T23n1435_p0421b04║ thuyết pháp bái 。nhược chư tỉ khâu trung vô tiên tập thuyết pháp bái giả 。hựu bất
T23n1435_p0421b05║ thứ đệ thuyết pháp bái 。chư tỉ khâu đắc đột cát la 。thị danh thuyết pháp pháp 。
T23n1435_p0421b06║ bất thuyết pháp pháp giả 。như tạp bộ trung quảng thuyết 。an cư pháp giả 。tỉ
T23n1435_p0421b07║ khâu nhược dục an cư 。tiên ưng trù lượng trụ xứ 。nhược trụ xứ xuất nhập an
T23n1435_p0421b08║ ẩn 。hữu hảo thụ lâm hữu hảo thuỷ 。trú dạ thiểu âm thanh 。thiểu văn manh
T23n1435_p0421b09║ ngô công độc xà 。thiểu phong thiểu nhiệt 。thị trung hữu chân thật tỉ khâu đắc đồng
T23n1435_p0421b10║ ý tỉ khâu 。cộng an ẩn toạ thiền thuyết pháp thính pháp 。nhược tật bệnh đương
T23n1435_p0421b11║ đắc tùy bệnh dược tùy bệnh ẩm thực chiêm bệnh nhân 。trù lượng như thị sự dĩ
T23n1435_p0421b12║ ưng an cư 。nhược bất như thị trù lượng an cư 。đắc đột cát la 。an
T23n1435_p0421b13║ cư trung pháp giả 。tỉ khâu an cư trung vô phật sở thính nhân duyên 。bất ưng
T23n1435_p0421b14║ xuất giới tú nãi chí nhất dạ 。như già thi vương tử xuất gia tác tỉ khâu 。
T23n1435_p0421b15║ phụ vương dục khởi phật đồ 。khiển sứ hoán nhi 。nhữ lai cộng khởi phật đồ 。
T23n1435_p0421b16║ thị tỉ khâu ngôn 。phật vị thính ngã vi tác phật đồ cố phá an cư 。dĩ
T23n1435_p0421b17║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật thính vi khởi phật đồ cố khứ 。
T23n1435_p0421b18║ thị danh an cư trung pháp 。an cư thượng tòa pháp giả 。an cư thượng tòa ưng
T23n1435_p0421b19║ quan chư phòng xá 。thùy trị thùy bất trị 。nhược trị ưng tán ngôn thiện hảo 。
T23n1435_p0421b20║ nhược bất trị giáo linh trị 。thị danh an cư thượng tòa pháp 。an cư cánh pháp
T23n1435_p0421b21║ giả 。tỉ khâu an cư dĩ ưng tác tam sự 。canh xướng giới phân 。nhược thụ
T23n1435_p0421b22║ ca hi na y 。tùy đắc thí vật 。ca hi na y sở nhiếp 。tùy sở
T23n1435_p0421b23║ trụ phòng 。ưng sái tảo nê đồ 。nhược ngoạ cụ hữu trần độ cấu nị 。ưng
T23n1435_p0421b24║ đẩu tẩu hoán 。hoán trị dĩ hoàn trí bản xứ 。xuất hộ hạ 橝thính tùy
T23n1435_p0421b25║ ý khứ 。thị danh an cư cánh pháp 。thụ chúng pháp giả 。tỉ khâu ưng trù
T23n1435_p0421b26║ lượng 。chúng vi lạc thuyết pháp 。vi lạc mặc nhiên 。nhược lạc thuyết pháp 。ưng tùy
T23n1435_p0421b27║ nghi vi thuyết 。nhược lạc mặc nhiên tắc chỉ 。thị danh thụ chúng pháp 。vãng chúng
T23n1435_p0421b28║ hội pháp giả 。tỉ khâu ưng tiên phân biệt 。vãng sa lợi chúng ưng như thị 。
T23n1435_p0421b29║ vãng bà la môn chúng ưng như thị 。vãng cư sĩ chúng ưng như thị 。vãng
T23n1435_p0421c01║ tỉ khâu chúng ưng như thị 。vãng đáo thị chúng trung ưng như thị 。nhập xuất hành
T23n1435_p0421c02║ toạ ưng như thị 。vấn tấn như thị ngôn thuyết 。hoặc thời ưng mặc nhiên 。thị
T23n1435_p0421c03║ danh vãng chúng hội pháp 。thụ chúng pháp giả 。thụ chúng tỉ khâu ưng quan 。thị
T23n1435_p0421c04║ chúng thùy thiện hành thùy bất thiện hành 。nhược thiện hành giả 。ưng hảo khán thị cung
T23n1435_p0421c05║ cấp y bát thang dược sở tu 。nhược hữu tội 。ưng tá trợ linh đắc xuất 。
T23n1435_p0421c06║ nhược phi thiện hành giả 。ưng như pháp a trái linh tâm điều phục 。thị danh thụ
T23n1435_p0421c07║ chúng pháp 。thụ chúng thượng tòa pháp giả 。thụ chúng thượng tòa 。ưng như pháp giáo
T23n1435_p0421c08║ hoá chúng 。mạc linh phi pháp điều hí tán loạn 。thị danh thụ chúng thượng tòa 。
T23n1435_p0421c09║ thuyết ba la đề mộc xoa pháp giả 。ngũ chủng thuyết ba la đề mộc xoa 。
T23n1435_p0421c10║ thuyết giới tự 。dư tàn như tăng thường văn 。nãi chí tăng thuyết giới bố tát cánh 。
T23n1435_p0421c11║ thị danh vi nhất 。hựu phục thuyết giới tự thuyết tứ ba la di 。dư tàn như
T23n1435_p0421c12║ tăng thường văn 。nãi chí tăng thuyết giới bố tát cánh 。thị danh vi nhị 。hựu
T23n1435_p0421c13║ phục thuyết giới tự thuyết tứ ba la di thuyết thập tam tăng già bà thi sa 。
T23n1435_p0421c14║ dư tàn như tăng thường văn 。nãi chí tăng thuyết giới bố tát cánh 。thị danh vi
T23n1435_p0421c15║ tam 。hựu phục thuyết giới tự thuyết tứ ba la di thuyết thập tam tăng già bà
T23n1435_p0421c16║ thi sa thuyết nhị bất định pháp 。dư tàn như tăng thường văn 。nãi chí tăng thuyết
T23n1435_p0421c17║ giới bố tát cánh 。thị danh vi tứ 。đệ ngũ quảng thuyết 。thị danh ba la
T23n1435_p0421c18║ đề mộc xoa pháp 。thuyết ba la đề mộc xoa nhân pháp giả 。thuyết ba la đề
T23n1435_p0421c19║ mộc xoa tỉ khâu 。tiên đương ám tụng linh lợi 。mạc chúng tăng trung thuyết thời thác
T23n1435_p0421c20║ mậu 。thị danh thuyết ba la đề mộc xoa nhân pháp 。tăng hội pháp giả 。trừ
T23n1435_p0421c21║ nguyệt lục trai nhật 。dư tàn tăng hội tăng sự tăng toạ xứ 。xướng thời đả kiền
T23n1435_p0421c22║ chuy thời 。chư tỉ khâu ưng tốc khứ như pháp thứ đệ toạ 。ưng tùy pháp
T23n1435_p0421c23║ tùy tỉ ni tùy phật giáo hành 。bất khinh thượng trung hạ tòa 。thị danh tăng hội
T23n1435_p0421c24║ pháp 。thượng tòa pháp giả 。như thượng phi thời hội thượng tòa thuyết 。trung tòa pháp
T23n1435_p0421c25║ giả 。trung tòa 。hạ tòa tỉ khâu dục nhập bạch y xá 。đương suy thượng tòa
T23n1435_p0421c26║ tại tiền 。ưng cung kính thượng tòa 。nhược thượng tòa tiện lợi 。trung tòa hạ tòa 。
T23n1435_p0421c27║ ưng đãi 。bất ưng viễn khứ 。nhược bạch y lai ngữ 。chư trường lão nhập 。đương
T23n1435_p0421c28║ đáp ngôn 。tiểu đãi 。tu thượng tòa chí 。nhược đàn việt cấp hoán nhập 。đương lưu
T23n1435_p0421c29║ thượng tòa sở toạ xứ nhiên hậu toạ 。đàn việt ngôn 。thụ thuỷ 。đương ngôn 。tiểu
T23n1435_p0422a01║ đãi 。tu thượng tòa nhập 。thị danh trung tòa pháp 。hạ tòa pháp giả 。hạ tòa
T23n1435_p0422a02║ tỉ khâu 。ưng tảo sái phật đồ giảng đường bố tát xứ phật đồ môn trung chúng
T23n1435_p0422a03║ tăng hội xứ địa 。ưng thứ đệ phu toạ sàng 。ưng biện hoả cập hoả lô 。ưng
T23n1435_p0422a04║ biện đăng cập đăng cụ 。tẩy túc bồn trung trước thuỷ 。tịnh táo quán xí táo
T23n1435_p0422a05║ quán trung giai trước thuỷ 。như thị tăng sở hữu tác sự 。hạ tòa giai ưng
T23n1435_p0422a06║ tác 。thị danh hạ tòa pháp 。thượng trung hạ tòa pháp giả 。thượng trung hạ tòa
T23n1435_p0422a07║ tỉ khâu 。tùy phật sở thuyết giới tận ưng thụ trì 。thị danh thượng trung hạ tòa
T23n1435_p0422a08║ pháp 。dục thất pháp giả 。tỉ khâu nhập dục thất 。ưng nhất tâm tiểu ngữ hảo
T23n1435_p0422a09║ trì uy nghi thu nhiếp chư căn 。thị danh dục thất pháp 。dục thất tẩy pháp giả 。
T23n1435_p0422a10║ dục thất trung tẩy đắc ngũ lợi 。nhất trừ trần cấu 。nhị trị thân bì phu linh
T23n1435_p0422a11║ nhất sắc 。tam phá hàn nhiệt 。tứ trừ phong khí 。ngũ thiểu bệnh thống 。thị
T23n1435_p0422a12║ danh dục thất tẩy pháp 。dục thất thượng tòa pháp giả 。dục thất trung thượng tòa nhược
T23n1435_p0422a13║ kiến hạ tòa tỉ khâu dĩ tẩy 。bất ưng khu khiển 。nhược khu khiển đắc đột
T23n1435_p0422a14║ cát la 。thị danh dục thất thượng tòa pháp 。hòa thượng pháp giả 。hòa thượng ưng
T23n1435_p0422a15║ giáo hoá cộng hành đệ tử 。già linh li ác tri thức 。linh cận thiện tri thức 。
T23n1435_p0422a16║ đương tá trợ y bát thang dược 。nhược hữu tội 。tá trợ linh đắc xuất 。thị
T23n1435_p0422a17║ danh hòa thượng pháp 。cộng hành đệ tử pháp giả 。cộng hành đệ tử bất ưng khinh
T23n1435_p0422a18║ mạn hòa thượng 。hữu sở tác sự giai ưng bạch hòa thượng 。hành thời đương tùy tùng
T23n1435_p0422a19║ hòa thượng hậu 。thường cung cấp nhất thiết sở tu 。thường tùy hòa thượng ý 。bất
T23n1435_p0422a20║ đắc vi nghịch 。nhược hữu sở tác 。bất bạch hòa thượng bất đắc tác 。trừ lễ
T23n1435_p0422a21║ phật pháp tăng dụng xỉ mộc đại tiểu tiện 。nhược cộng hành đệ tử 。ư hòa thượng
T23n1435_p0422a22║ biên tri bất năng tăng trường thiện pháp 。ưng bạch hòa thượng 。trì ngã phó chúc mỗ
T23n1435_p0422a23║ giáp tỉ khâu 。hòa thượng ưng trù lượng 。thị tỉ khâu giáo hoá pháp hà tự 。
T23n1435_p0422a24║ đệ tử chúng phục hà như 。nhược tri thị tỉ khâu cụ túc thiện pháp 。đương phó
T23n1435_p0422a25║ chúc 。nhược tri bất cụ túc 。đương canh phó chúc dư tỉ khâu 。nhược tri hòa
T23n1435_p0422a26║ thượng bất hảo 。ưng xả khứ 。thị danh cộng hành đệ tử pháp 。a xà lê
T23n1435_p0422a27║ pháp giả 。a xà lê ưng giáo hoá cận hành đệ tử 。già linh li ác
T23n1435_p0422a28║ tri thức 。linh thân cận thiện tri thức 。đương tá trợ y bát thang dược 。nhược
T23n1435_p0422a29║ hữu tội 。tá trợ linh đắc xuất 。thị danh a xà lê pháp 。cận hành đệ
T23n1435_p0422b01║ tử pháp giả 。cận hành đệ tử 。bất ưng khinh mạn a xà lê 。kì sở
T23n1435_p0422b02║ tác sự 。giai ưng bạch a xà lê 。hành thời đương tùy tùng a xà lê hậu 。
T23n1435_p0422b03║ thường cung cấp nhất thiết sở tu 。thường tùy thuận a xà lê ý 。bất đắc vi
T23n1435_p0422b04║ nghịch 。nhược bất bạch a xà lê bất đắc hữu sở tác 。trừ lễ phật pháp tăng
T23n1435_p0422b05║ dụng xỉ mộc đại tiểu tiện 。nhược cận hành đệ tử 。tri a xà lê biên bất
T23n1435_p0422b06║ năng tăng trường thiện pháp 。ưng bạch a xà lê 。trì ngã phó chúc mỗ tỉ khâu 。
T23n1435_p0422b07║ a xà lê ưng trù lượng 。thị tỉ khâu giáo hoá pháp hà tự 。đệ tử chúng
T23n1435_p0422b08║ phục hà như 。nhược tri thị tỉ khâu cụ túc thiện pháp 。đương phó chúc 。nhược
T23n1435_p0422b09║ tri bất cụ túc 。đương phó chúc dư tỉ khâu 。nhược a xà lê bất hảo 。
T23n1435_p0422b10║ đương xả khứ 。thị danh cận hành đệ tử pháp 。sa di pháp giả 。sa di
T23n1435_p0422b11║ bất ưng khinh mạn hòa thượng 。hữu sở tác sự 。giai ưng bạch hòa thượng 。hành
T23n1435_p0422b12║ thời đương tùy tùng hòa thượng hậu 。thường cung cấp nhất thiết sở tu 。tùy thuận hòa
T23n1435_p0422b13║ thượng ý 。bất đắc hữu vi nghịch 。nhược hữu sở tác 。bất bạch hòa thượng bất
T23n1435_p0422b14║ đắc tác trừ lễ phật pháp tăng dụng xỉ mộc đại tiểu tiện 。sa di trụ hòa
T23n1435_p0422b15║ thượng biên 。tri bất năng tăng trường thiện pháp 。ưng bạch hòa thượng 。trì ngã phó
T23n1435_p0422b16║ chúc mỗ giáp tỉ khâu 。hòa thượng ưng trù lượng 。thị tỉ khâu giáo hoá pháp hà
T23n1435_p0422b17║ tự 。đệ tử chúng phục hà như 。nhược tri thị tỉ khâu cụ túc thiện pháp 。
T23n1435_p0422b18║ đương phó chúc 。nhược tri bất cụ túc 。đương canh phó chúc dư tỉ khâu 。nhược
T23n1435_p0422b19║ hòa thượng bất hảo ưng xả khứ 。ưng linh thủ thảo thụ diệp thủ quả xỉ mộc 。
T23n1435_p0422b20║ trừ tăng phòng trung thảo 。tảo sái thụ ẩm thực thang dược 。thị danh sa di pháp 。
T23n1435_p0422b21║ xuất lực pháp giả 。nhược bạch y ư tự trung 。dục tác ác sự xâm não chư
T23n1435_p0422b22║ tỉ khâu 。chư tỉ khâu nhĩ thời ưng khổ thiết ngữ linh kì chiết phục 。nhược
T23n1435_p0422b23║ bất chiết phục 。bất ưng trực hướng vương ngôn 。tiên ngữ thị ác nhân tri thức 。
T23n1435_p0422b24║ thứ ngữ vương phu nhân cập vương tử đại thần đẳng 。nhược thị nhân xả ác sự
T23n1435_p0422b25║ tiện chỉ 。mạc linh đắc sự 。thị danh xuất lực pháp 。tùy hậu tỉ khâu pháp
T23n1435_p0422b26║ giả 。tùy hậu tỉ khâu bất ưng tại tiền 。diệc bất ưng thái tại hậu 。bất
T23n1435_p0422b27║ đắc tịnh kiên hành 。mạc tiên ngữ 。bất ưng đa ngữ 。bất vấn bất ưng ngữ 。
T23n1435_p0422b28║ nhược vấn đương thời đáp 。nhược tiền hành tỉ khâu thuyết phi pháp 。hậu tỉ khâu ưng
T23n1435_p0422b29║ a chỉ 。nhược thuyết pháp ưng tùy hỉ 。nhược như pháp đắc thí ưng thụ 。thị
T23n1435_p0422c01║ danh tùy hậu tỉ khâu pháp 。thường nhập xuất gia tỉ khâu pháp giả 。nhập xuất gia
T23n1435_p0422c02║ thời 。thường nhiếp chư căn bất ưng điều hí 。tịnh trì uy nghi như pháp 。năng
T23n1435_p0422c03║ khởi đàn việt thiện tâm 。thị danh thường nhập xuất gia tỉ khâu pháp 。chí gia pháp
T23n1435_p0422c04║ giả 。nhược tỉ khâu tán loạn tâm bất áp li tâm chí đàn việt gia 。thường đắc
T23n1435_p0422c05║ ngũ tội 。nhất bất thỉnh tự nhập 。nhị bình xứ toạ 。tam cường toạ 。tứ số
T23n1435_p0422c06║ số thực 。ngũ vô nam tử dữ nữ nhân quá ngũ lục ngữ 。thị danh chí gia
T23n1435_p0422c07║ pháp 。trụ gia pháp giả 。trụ gia tỉ khâu 。ưng thiện tri toạ xứ toạ pháp
T23n1435_p0422c08║ sai biệt 。ưng vi chư bạch y thuyết thậm thâm pháp kì tà đạo chính đạo ưng
T23n1435_p0422c09║ thuyết tri kiến 。thường ưng giáo bố thí trì giới nhẫn nhục hành 。thiện dữ thụ bát
T23n1435_p0422c10║ giới 。thị danh trụ gia pháp 。trụ gia thượng tòa pháp giả 。trụ gia thượng tòa 。
T23n1435_p0422c11║ ưng hảo quan tự đồ chúng 。mạc linh chư căn tán loạn điều hí 。thường tịnh
T23n1435_p0422c12║ trì uy nghi khởi đàn việt thiện tâm 。thị danh trụ gia thượng tòa pháp 。ngữ ngôn
T23n1435_p0422c13║ pháp giả 。khách tỉ khâu sơ lai thời 。cựu tỉ khâu bất ưng tật dữ ngoạ cụ 。
T23n1435_p0422c14║ tiên ưng cộng ngữ 。thứ vấn dụng tăng ngoạ cụ 。tùy thị tỉ khâu thượng trung hạ
T23n1435_p0422c15║ ưng dữ ngoạ cụ 。thị danh cộng ngữ ngôn pháp 。tức pháp giả 。khách tỉ khâu
T23n1435_p0422c16║ sơ lai thời 。bất ưng tùng cựu tỉ khâu tật sách phòng xá ngoạ cụ 。sơ nhập
T23n1435_p0422c17║ tăng phòng tiên ưng tại hiện xứ lập 。tịnh trì uy nghi thủ nhiếp chư căn 。nhiên
T23n1435_p0422c18║ hậu hướng cựu tỉ khâu thuyết phòng xá ngoạ cụ 。thị danh tức pháp 。lộc thuỷ nang
T23n1435_p0422c19║ pháp giả 。tỉ khâu vô lộc thuỷ nang 。bất ưng viễn hành 。nhược hữu tịnh thuỷ
T23n1435_p0422c20║ nhược hà thuỷ lưu thuỷ 。hựu phục nhị thập lí hữu trụ xứ 。bất tu lộc thuỷ
T23n1435_p0422c21║ nang 。thị danh lộc thuỷ nang pháp 。kinh hành pháp giả 。tỉ khâu ưng trực kinh
T23n1435_p0422c22║ hành bất trì bất tật 。nhược bất năng trực đương hoạ địa tác tướng tùy tướng trực
T23n1435_p0422c23║ hành 。thị danh kinh hành pháp 。hư không pháp giả 。nhất thiết hư không vô giới 。
T23n1435_p0422c24║ tha nhân hướng không trung nhân 。không trung nhân hướng địa nhân 。bất đắc già yết ma
T23n1435_p0422c25║ tác yết ma 。thị danh hư không pháp 。tiện lợi pháp giả 。tỉ khâu nhược dục
T23n1435_p0422c26║ nhập xí 。tiên ưng đàn chỉ 。nhược hữu tiên nhập giả 。ưng đãi xuất 。xuất
T23n1435_p0422c27║ dĩ thoát y trước nhất xứ 。nhiên hậu nhập xí 。ưng tồn toạ 。nhược tiện lợi
T23n1435_p0422c28║ vị hạ giả bất ưng đãi 。hạ giả bất ưng lưu 。thị danh tiện lợi pháp 。
T23n1435_p0422c29║ cận xí pháp giả 。tỉ khâu bất ưng cận xí độc tụng kinh luận nghị thuyết pháp 。
T23n1435_p0423a01║ bất ưng cận xí hoán nhiễm cát tiệt thứ y 。nhất thiết sở tác bất ưng cận
T23n1435_p0423a02║ xí 。trừ tiện lợi 。thị danh cận xí pháp 。xí bản pháp giả 。tỉ khâu ưng
T23n1435_p0423a03║ an từ tiện lợi 。vật linh ô bản 。thị danh xí bản pháp 。xí thượng toạ
T23n1435_p0423a04║ pháp giả 。nhược hạ tòa tiên nhập xí dĩ cử y 。thượng tòa hậu lai bất ưng
T23n1435_p0423a05║ khu khiển 。nhược khu khiển đắc đột cát la 。thị danh xí thượng tòa pháp 。thức
T23n1435_p0423a06║ pháp giả 。bất ưng dụng lợi vật thức 。bất ưng dụng thảo thức 。ưng dụng cốt
T23n1435_p0423a07║ thạch nhuyễn mộc 。thị danh thức pháp 。tẩy xứ pháp giả 。nhược bất trầm đại tiện
T23n1435_p0423a08║ xứ 。bất ưng toạ ngoạ tăng ngoạ cụ thượng 。nhược toạ ngoạ đắc đột cát la 。
T23n1435_p0423a09║ nhược vô thuỷ 。nhược bạch y sự thuỷ 。nhược trước dược bất đắc tẩy 。như thị
T23n1435_p0423a10║ bất tẩy vô tội 。thị danh tẩy xứ pháp 。cận tẩy xứ pháp giả 。nhược cận
T23n1435_p0423a11║ tẩy xứ 。bất ưng độc tụng kinh luận nghị thuyết pháp 。bất ưng hoán nhiễm cát
T23n1435_p0423a12║ tiệt thứ y 。nhất thiết hữu sở tác 。bất ưng cận tẩy xứ 。đãn trừ tẩy 。
T23n1435_p0423a13║ thị danh cận tẩy xứ pháp 。tẩy xứ bản pháp giả 。tỉ khâu ưng an từ tẩy 。
T23n1435_p0423a14║ vật linh thấp bản 。thị danh tẩy xứ bản pháp 。tẩy xứ thượng tòa pháp giả 。
T23n1435_p0423a15║ nhược hạ tòa tiên tại tẩy xứ toạ 。thượng tòa hậu lai bất ưng khu khiển 。
T23n1435_p0423a16║ nhược khu khiển đắc đột cát la 。thị danh tẩy xứ thượng tòa pháp 。tiểu tiện xứ
T23n1435_p0423a17║ pháp giả 。bất đắc xứ xứ tiểu tiện 。ưng tại thường xứ 。thị danh tiểu tiện
T23n1435_p0423a18║ xứ pháp 。cận tiểu tiện xứ pháp giả 。tỉ khâu bất ưng cận tiểu tiện xứ độc
T23n1435_p0423a19║ tụng kinh luận nghị thuyết pháp 。bất ưng cận tiểu tiện xứ hoán nhiễm cát tiệt thứ
T23n1435_p0423a20║ y 。nhất thiết sở tác 。bất ưng cận tiểu tiện xứ 。đãn trừ tiểu tiện 。thị
T23n1435_p0423a21║ danh cận tiểu tiện xứ pháp 。tiểu tiện xứ bản pháp giả 。tỉ khâu ưng nhất tâm
T23n1435_p0423a22║ an từ tiểu tiện 。vật linh thấp bản 。thị danh tiểu tiện xứ bản pháp 。tiểu
T23n1435_p0423a23║ tiện xứ thượng tòa pháp giả 。nhược hạ tòa tiên nhập 。thượng tòa lai bất ưng khu
T23n1435_p0423a24║ khởi nhược khu khởi giả đắc đột cát la 。thị danh tiểu tiện xứ thượng tòa
T23n1435_p0423a25║ pháp 。thoá pháp giả 。tỉ khâu bất ưng đại thanh thoá 。bất ưng thoá tịnh khiết
T23n1435_p0423a26║ trị địa 。thị danh thoá pháp 。thoá khí pháp giả 。phật thính nhị chủng thoá khí 。
T23n1435_p0423a27║ nhược ngoã nhược đồng 。ưng hảo thủ hộ 。vật linh thất 。canh cầu mịch phương hành
T23n1435_p0423a28║ đạo cố 。thị danh thoá khí pháp 。bát chi pháp giả 。phật thính dụng thâu thạch
T23n1435_p0423a29║ đồng thiết duyên tích bạch lạp ngoã tác 。ưng hảo thưởng hộ 。mạc linh thất 。
T23n1435_p0423b01║ canh cầu mịch phương hành đạo 。thị danh bát chi pháp 。xỉ mộc pháp giả 。phật
T23n1435_p0423b02║ thính xỉ mộc tam chủng chi 。thượng trung hạ 。thượng giả xích nhị thốn 。hạ giả
T23n1435_p0423b03║ lục thốn 。dư giả thị trung 。thị danh xỉ mộc chi pháp 。thích xỉ pháp giả 。
T23n1435_p0423b04║ bất ưng dụng lợi vật thích xỉ 。bất ưng cường thích 。bất ưng phá ngân 。thị
T23n1435_p0423b05║ danh thích xỉ pháp 。quát thiệt pháp giả 。bất ưng dụng lợi vật quát linh thương thiệt 。
T23n1435_p0423b06║ thị danh quát thiệt pháp 。thích nhĩ pháp giả 。bất ưng dụng lợi vật thích nhĩ cấu 。
T23n1435_p0423b07║ bất đắc cường thích 。đương từ từ thích 。vật thương nhĩ cơ 。thị danh thích nhĩ
T23n1435_p0423b08║ pháp 。như thị đẳng tỉ khâu pháp 。đương ưng thụ học tu hành 。dữ thượng pháp
T23n1435_p0423b09║ tướng vi 。thị danh phi pháp (hành pháp cánh )。
T23n1435_p0423b10║    nhị chủng tì ni cập tạp tụng
T23n1435_p0423b11║ tam sự quyết định tri tỉ ni tướng 。nhất bản khởi 。nhị kế giới 。tam tùy
T23n1435_p0423b12║ kế 。phục hữu nhị chủng tỉ ni 。tránh tỉ ni phạm tỉ ni 。phục hữu nhị
T23n1435_p0423b13║ chủng tỉ ni 。tịnh tỉ ni phiền não tỉ ni 。phục hữu nhị chủng tỉ ni 。
T23n1435_p0423b14║ tỉ khâu tỉ ni tỉ khâu ni tỉ ni 。phục hữu nhị chủng tỉ ni 。biến tỉ
T23n1435_p0423b15║ ni bất biến tỉ ni 。tránh tỉ ni giả 。tướng ngôn cộng đấu tránh tụng tướng mạ
T23n1435_p0423b16║ tướng đả tác nhị phân 。chư tỉ khâu ưng quan sát 。thị sự hà nhân duyên khởi 。
T23n1435_p0423b17║ vân hà khả diệt 。khởi đấu loạn sự nhân duyên giả 。thập tứ phá tăng sự 。
T23n1435_p0423b18║ lục đấu tránh căn bản 。khởi đấu loạn nhân duyên 。diệt tướng ngôn sự giả 。dĩ
T23n1435_p0423b19║ nhị tỉ ni diệt 。hiện tiền tỉ ni 。đa mịch tỉ ni 。thị danh diệt tỉ
T23n1435_p0423b20║ ni 。vân hà phạm tỉ ni 。ngũ chúng phạm định phạm 。nhiếp phạm tỉ ni 。vân
T23n1435_p0423b21║ hà ngũ chủng 。sở vị ba la di 。tăng già bà thi sa 。ba dạ đề 。
T23n1435_p0423b22║ ba la đề đề xá ni 。đột cát la 。phạm thị ngũ chúng phạm 。ưng cầu
T23n1435_p0423b23║ bản khởi 。ưng mịch trừ diệt 。bản khởi giả 。ngũ chúng tội sở khởi nhân duyên 。
T23n1435_p0423b24║ hữu thân phạm phi khẩu phi ý 。hữu khẩu phạm phi thân phi ý 。hữu thân ý
T23n1435_p0423b25║ phạm phi khẩu 。hữu khẩu ý phạm phi thân 。hữu thân khẩu ý phạm 。vô đãn
T23n1435_p0423b26║ ý phạm 。thị danh phạm khởi nhân duyên 。hữu phạm hạ tội 。tâm niệm tiện trừ
T23n1435_p0423b27║ diệt 。hữu phạm trung tội 。tùng tha trừ diệt 。hữu phạm tu xuất tội yết ma 。
T23n1435_p0423b28║ hữu phạm bất khả trừ diệt 。phạm xuất tội yết ma 。hữu nhị chủng 。nhất giả
T23n1435_p0423b29║ phú tạng 。nhị giả bất phú tạng 。phú tạng giả 。tùy phú tạng nhật dữ biệt
T23n1435_p0423c01║ trụ 。bất phú tạng tội 。đãn dữ lục nhật lục dạ ma na đoá 。phạm bất
T23n1435_p0423c02║ khả trị 。tắc bất khả trừ diệt 。phiền não tỉ ni giả 。ưng mịch khởi nhân
T23n1435_p0423c03║ duyên diệt nhân duyên 。khởi nhân duyên giả 。khả hệ pháp trung tham trước tâm kiến lợi
T23n1435_p0423c04║ vị chư phiền não phát 。thị danh khởi nhân duyên 。diệt nhân duyên giả 。ư khả
T23n1435_p0423c05║ hệ pháp trung 。quan vô thường sinh diệt áp li xả diệt 。thiện tâm trụ chư thiền
T23n1435_p0423c06║ định tam muội địa trung 。hòa hợp chư hành hệ tâm duyên trung 。nhập tam thoát môn 。
T23n1435_p0423c07║ năng đoán kiến đế sở đoán tư duy sở đoán kế sứ 。nhị chủng kế đoán cố
T23n1435_p0423c08║ chứng sa môn quả 。tùy đắc quả cố 。hữu thánh nhân sai biệt 。thị danh nhiếp
T23n1435_p0423c09║ đoán kế 。tỉ khâu tỉ ni giả 。thị tịnh thị bất tịnh 。tỉ khâu ni tỉ
T23n1435_p0423c10║ ni giả 。thị tịnh thị bất tịnh 。biến bất biến nhất thiết biến 。nhất thiết biến
T23n1435_p0423c11║ thời tịnh giả 。sơ dạ thụ tương 。nhị thời tịnh giả 。sơ dạ hậu dạ phân 。
T23n1435_p0423c12║ ưng nhược toạ thiền nhược độc kinh 。nhất dạ tịnh giả 。tỉ khâu ni ưng nhất dạ
T23n1435_p0423c13║ súc trường bát 。nhị dạ tịnh giả 。đắc nhị dạ cộng vị thụ đại giới nhân tú 。
T23n1435_p0423c14║ tam dạ tịnh giả 。đệ tam dạ vị thụ đại giới nhân ưng di xứ tú 。ngũ
T23n1435_p0423c15║ dạ tịnh giả 。phật thính cực cửu ngũ dạ bất thụ y chỉ 。lục dạ tịnh giả 。
T23n1435_p0423c16║ a lan nhược tỉ khâu bố úy xứ 。đắc lục dạ li y tú 。thất dạ tịnh
T23n1435_p0423c17║ giả 。bệnh thính cực cửu thất dạ súc tàn dược đắc phục 。thập dạ tịnh giả 。
T23n1435_p0423c18║ tỉ khâu súc trường y bát 。cực cửu đắc chí thập dạ 。bán nguyệt tịnh giả 。
T23n1435_p0423c19║ ưng bán nguyệt nhất xứ hòa hợp thuyết giới tác bố tát 。nhất nguyệt tịnh giả 。đắc
T23n1435_p0423c20║ phi thời y 。cực cửu đắc nhất nguyệt súc y 。nhị nguyệt tịnh giả 。tỉ khâu
T23n1435_p0423c21║ thính nhị nguyệt vô y chỉ 。tam nguyệt tịnh giả 。tỉ khâu ưng tam nguyệt an cư 。
T23n1435_p0423c22║ tứ nguyệt tịnh giả 。thụ lộ toạ tỉ khâu tại đa vũ quốc độ 。ưng tứ nguyệt
T23n1435_p0423c23║ không địa trụ bát nguyệt tại phú xứ 。ngũ nguyệt tịnh giả 。tỉ khâu ngũ nguyệt thụ
T23n1435_p0423c24║ ca hi na y 。bát nguyệt tịnh giả 。thụ lộ toạ tỉ khâu 。tại thiểu vũ
T23n1435_p0423c25║ quốc độ 。ưng bát nguyệt tại lộ địa trụ tứ nguyệt tại phú xứ 。cửu nguyệt tịnh
T23n1435_p0423c26║ giả 。tỉ khâu hữu sự vị liễu 。cực cửu ưng đình chí cửu nguyệt 。nhất tuế
T23n1435_p0423c27║ tịnh giả 。nhất tuế tỉ khâu đắc thụ ca hi na y 。nhị tuế tịnh giả 。
T23n1435_p0423c28║ nhị tuế tỉ khâu ni 。ưng thường tùy trục hòa thượng 。tam tuế tịnh giả 。tỉ
T23n1435_p0423c29║ khâu trung gian tướng giáng tam tuế 。đắc cộng đại mẫn sàng thượng toạ tiểu mẫn sàng
T23n1435_p0424a01║ thượng đắc cộng nhị nhân toạ 。độc toạ sàng thượng đãn nhất nhân toạ 。ngũ tuế tịnh
T23n1435_p0424a02║ giả 。ngũ tuế tỉ khâu ưng y chỉ tha 。mãn ngũ tuế dĩ đắc li y
T23n1435_p0424a03║ chỉ tú 。lục tuế tịnh giả 。tỉ khâu ni lục tuế ưng y chỉ tha 。mãn
T23n1435_p0424a04║ lục tuế dĩ đắc li y chỉ tú 。thất tuế tịnh giả 。phật thính sa di cực
T23n1435_p0424a05║ tiểu nãi chí thất tuế 。cửu tuế tịnh giả 。cửu tuế tỉ khâu ưng tùy tăng tác
T23n1435_p0424a06║ sứ 。thập tuế tịnh giả 。thập tuế tỉ khâu ưng súc đệ tử 。hựu cực tiểu
T23n1435_p0424a07║ thập tuế tằng giá sa di ni 。đắc thụ lục pháp 。thập nhị tuế tịnh giả 。
T23n1435_p0424a08║ tằng giá thức xoa ma ni niên thập nhị ưng thụ cụ túc giới 。thập nhị tuế
T23n1435_p0424a09║ tịnh giả 。tỉ khâu ni ưng súc đệ tử 。thập bát tuế tịnh giả 。đồng nữ
T23n1435_p0424a10║ sa di ni niên thập bát tuế 。ưng thụ lục pháp 。nhị thập tuế tịnh giả 。
T23n1435_p0424a11║ sa di niên nhị thập 。ưng thụ cụ túc giới 。đồng nữ thức xoa ma ni niên
T23n1435_p0424a12║ nhị thập 。ưng thụ cụ túc giới 。nhị thập tuế tỉ khâu tăng 。ưng linh giáo
T23n1435_p0424a13║ hoá tỉ khâu ni 。nhất tịnh giả 。ưng nhất tỉ khâu tác a địa đàn bố
T23n1435_p0424a14║ tát 。nhị tịnh giả 。nhị tỉ khâu ưng cộng phân thí vật triển chuyển phân 。tam
T23n1435_p0424a15║ tịnh giả 。tam ngữ bố tát 。tứ tịnh giả 。tứ tỉ khâu ưng thuyết ba la
T23n1435_p0424a16║ đề mộc xoa 。ngũ tịnh giả 。ngũ tỉ khâu ưng sai tự tứ nhân 。bát tịnh
T23n1435_p0424a17║ giả 。bát tỉ khâu ưng thụ đại chúng hội pháp 。thập tịnh giả 。thập tỉ khâu
T23n1435_p0424a18║ ưng thụ cụ túc giới 。nhị thập tịnh giả 。nhị thập tỉ khâu ưng tác xuất tội
T23n1435_p0424a19║ yết ma 。bát tịnh giả 。phật thính nhị chủng bát 。ngoã bát thiết bát 。bát chủng
T23n1435_p0424a20║ bát bất ưng súc 。y tịnh giả 。thất chủng y bất tác tịnh thí đắc súc 。
T23n1435_p0424a21║ tăng già lê 。uất đa la tăng 。an đà hội 。vũ dục y 。phú sang y 。
T23n1435_p0424a22║ ni sư đàn 。cập dư bá nhất vật 。đao tử tịnh giả 。phật thính súc nguyệt
T23n1435_p0424a23║ đầu đao tử 。vi cát tiệt y cố 。châm tịnh giả 。phật thính súc nhị chủng
T23n1435_p0424a24║ châm 。đồng châm thiết châm 。tam chủng tị 。khang tị viên tị tiểu đậu tị 。tỉ
T23n1435_p0424a25║ khâu vô châm bất ưng hành 。nhiễm tịnh giả 。ngũ tỉ khâu bạch phật ngôn 。thế
T23n1435_p0424a26║ tôn 。ngã đẳng dụng hà đẳng vật nhiễm y 。phật ngôn 。dụng căn hiệp hành hiệp
T23n1435_p0424a27║ diệp hiệp hoa hiệp quả hiệp tân sinh độc tử phẩn hiệp nhiễm 。hoại sắc tịnh giả 。
T23n1435_p0424a28║ tỉ khâu đắc tân y 。ưng tam chủng hoại sắc 。nhược thanh nhược nê nhược tây 。
T23n1435_p0424a29║ lượng tịnh giả 。bất ưng đẳng phật y lượng tác y 。ưng tùy tự thân lượng 。
T23n1435_p0424b01║ như thị đẳng chư tịnh 。tận ưng tư duy quan sát 。cập nhị bộ ba la đề
T23n1435_p0424b02║ mộc xoa 。tinh nghĩa giải tỉ ni tăng nhất 。vô bản khởi nhân duyên tỉ ni cộng
T23n1435_p0424b03║ bất cộng 。thị sự tịnh bất già 。thị sự bất tịnh già 。như thanh hoàng xích
T23n1435_p0424b04║ bạch sắc 。thị bất tịnh già 。phi thanh hoàng xích bạch sắc 。thị tịnh bất già 。
T23n1435_p0424b05║ như tửu sắc tửu hương tửu vị tửu lực 。thị bất tịnh già 。phi tửu sắc phi
T23n1435_p0424b06║ tửu hương phi tửu vị phi tửu lực 。thị tịnh bất già 。hựu như chư tỉ
T23n1435_p0424b07║ khâu tác tịnh dĩ đắc dụng 。như ngũ chủng tử sinh 。tỉ khâu ngũ chủng tác tịnh
T23n1435_p0424b08║ đắc thực 。bát chủng tương dĩ thuỷ tác tịnh đắc ẩm 。thập chủng y tam chủng hoại
T23n1435_p0424b09║ sắc tịnh đắc dụng 。thị sự tịnh 。tỉ khâu 。tỉ khâu ni ưng dụng 。thị sự
T23n1435_p0424b10║ bất tịnh 。tỉ khâu tỉ khâu ni bất ưng dụng 。thị sự mỗ phương mỗ thời tịnh 。
T23n1435_p0424b11║ tỉ khâu tỉ khâu ni ưng dụng 。thị sự mỗ phương mỗ thời bất tịnh 。tỉ khâu
T23n1435_p0424b12║ tỉ khâu ni bất ưng dụng 。thị sự mỗ thời mỗ nhân ưng dụng 。như cơ
T23n1435_p0424b13║ ngạ thời như lão bệnh tỉ khâu ưng dụng 。nhược phong lạc thời 。nhược niên thiểu vô
T23n1435_p0424b14║ bệnh tỉ khâu bất ưng dụng 。như thị sự ưng trù lượng khinh trùng bản mạt dĩ
T23n1435_p0424b15║ ưng dụng (nhị phạm đẳng cánh )。
T23n1435_p0424b16║     ba la di pháp sơ giới
T23n1435_p0424b17║ phật tại tì da li 。nhĩ thời tu đề na ca lan đà tử tỉ khâu tác
T23n1435_p0424b18║ thị niệm 。phật kế giới đoán dâm dục tiên tác vô tội 。ngã đa tác dâm dục 。
T23n1435_p0424b19║ bất tri ngã hà xứ thị tiên hà xứ phi tiên 。như thị tâm sinh nghi hối 。
T23n1435_p0424b20║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thị tu đề na ca lan đà tử tỉ khâu 。
T23n1435_p0424b21║ vị kế giới tiền nhất thiết dâm dục bất phạm 。vấn phật thuyết cuồng nhân bất phạm 。
T23n1435_p0424b22║ tề hà danh cuồng 。phật ngôn 。hữu ngũ tướng danh cuồng nhân 。thân lí tử tận
T23n1435_p0424b23║ cố cuồng 。tài vật thất tận cố cuồng điền nghiệp nhân dân thất tận cố cuồng 。hoặc
T23n1435_p0424b24║ tứ đại thác loạn cố cuồng 。hoặc tiên thế nghiệp báo cố cuồng 。tỉ khâu tuy hữu
T23n1435_p0424b25║ thị ngũ cuồng tướng 。nhược tự tri ngã thị tỉ khâu tác dâm dục 。đắc ba
T23n1435_p0424b26║ la di 。nhược bất tự tri bất phạm 。vấn tỉ ni trung thuyết tán loạn tâm bất
T23n1435_p0424b27║ phạm 。vân hà danh tán loạn tâm 。phật ngôn 。hữu ngũ chủng nhân duyên 。linh tâm
T23n1435_p0424b28║ tán loạn 。vi phi nhân sở đả cố tâm tán loạn 。hoặc phi nhân linh tâm tán
T23n1435_p0424b29║ loạn 。hoặc phi nhân thực tâm tinh khí cố tâm tán loạn 。hoặc tứ đại thác cố
T23n1435_p0424c01║ tâm tán loạn 。hoặc tiên thế nghiệp báo cố tâm tán loạn 。tỉ khâu hữu thị ngũ
T23n1435_p0424c02║ chủng tán loạn tâm 。tự giác thị tỉ khâu 。phạm ba la di 。nhược bất tự
T23n1435_p0424c03║ giác tri bất phạm 。vấn phật ngôn 。bệnh hoại tâm nhân bất phạm 。vân hà danh
T23n1435_p0424c04║ bệnh hoại tâm nhân 。hữu ngũ chủng bệnh hoại tâm 。hoặc phong phát cố bệnh hoại tâm 。
T23n1435_p0424c05║ hoặc nhiệt phát cố bệnh hoại tâm 。hoặc lãnh phát cố bệnh hoại tâm 。hoặc tam
T23n1435_p0424c06║ chủng câu phát cố bệnh hoại tâm 。hoặc thời tiết khí phát cố bệnh hoại tâm 。
T23n1435_p0424c07║ tỉ khâu hữu thị ngũ chủng bệnh hoại tâm 。nhược tự giác thị tỉ khâu 。đắc ba
T23n1435_p0424c08║ la di 。nhược bất tự tri bất phạm 。hữu bạt kì tử tỉ khâu 。thị tỉ
T23n1435_p0424c09║ khâu bất hoàn giới giới luy bất xuất đáo tự gia tác dâm dục dĩ 。hoàn sinh
T23n1435_p0424c10║ tín tâm cố xuất gia 。tác thị niệm 。ngã đương vấn chư tỉ khâu 。ngã hoàn
T23n1435_p0424c11║ đắc thụ cụ túc giới 。đương xuất gia tác tỉ khâu 。nhược bất đắc đương chỉ 。
T23n1435_p0424c12║ thị nhân vấn chư tỉ khâu 。tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược
T23n1435_p0424c13║ tỉ khâu bất hoàn giới giới luy bất xuất 。tự chí gia tác dâm dục 。thị
T23n1435_p0424c14║ nhân bất đắc thụ cụ túc giới 。tùy kim nhật thị giới ưng như thị thuyết 。
T23n1435_p0424c15║ nhược tỉ khâu nhập tỉ khâu pháp 。bất phản giới giới luy bất xuất 。tác dâm dục
T23n1435_p0424c16║ nãi chí cộng súc sinh 。đắc ba la di 。hữu nhất tỉ khâu 。tác đạo tưởng
T23n1435_p0424c17║ phi đạo trung tác dâm dục 。tâm sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。
T23n1435_p0424c18║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。đạo trung đạo tưởng tác dâm dục 。đắc ba la
T23n1435_p0424c19║ di 。đạo trung phi đạo tưởng 。diệc đắc ba la di 。đạo trung nghi diệc đắc
T23n1435_p0424c20║ ba la di 。phi đạo trung phi đạo tưởng 。đắc thâu lan già 。phi đạo đạo
T23n1435_p0424c21║ tưởng đắc thâu lan già 。phi đạo trung nghi diệc đắc thâu lan già 。đạo giả 。
T23n1435_p0424c22║ tiểu tiện đạo đại tiện đạo khẩu đạo 。nhược linh nhập đại tiện đạo trung 。đắc ba
T23n1435_p0424c23║ la di 。nhập tiểu tiện đạo trung 。đắc ba la di 。nhập khẩu đạo trung 。đắc
T23n1435_p0424c24║ ba la di 。tỉ khâu ư tượng tác dâm dục 。nhược xúc cơ đắc ba la di 。
T23n1435_p0424c25║ nhược bất xúc thâu lan già 。nhược bất xúc xuất tinh 。tăng già bà thi sa 。
T23n1435_p0424c26║ ngưu mã lạc đà lư la trư dương khuyển viên hầu chương lộc nga nhạn khổng tước kê
T23n1435_p0424c27║ đẳng diệc như thị 。nhược xúc ba la di 。nhược bất xúc thâu lan già 。nhược
T23n1435_p0424c28║ bất xúc xuất tinh 。tăng già bà thi sa 。hữu nhất tỉ khâu 。thường dâm dục
T23n1435_p0424c29║ phát 。ngữ thiện tri thức 。ngã dâm dục thường phát ưu não 。bất năng tự chỉ 。
T23n1435_p0425a01║ đắc nhất nữ nhân cộng tác dâm dục khả hưu 。tri thức ngữ ngôn 。tiện khả tác
T23n1435_p0425a02║ khứ 。tức tùy tri thức ngữ tác dâm dục 。tri thức tỉ khâu tâm sinh nghi
T23n1435_p0425a03║ hối 。ngã tương bất đắc ba la di da 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0425a04║ bất phạm ba la di 。đắc thâu lan già tội 。trường lão ưu ba li vấn phật
T23n1435_p0425a05║ ngôn 。thế tôn 。thâu lan già 。vân hà sám hối trừ diệt 。phật ngôn 。hữu tứ
T23n1435_p0425a06║ chủng thâu lan già 。hữu thâu lan già tội tùng ba la di sinh trùng 。hữu thâu
T23n1435_p0425a07║ lan già tội tùng ba la di sinh khinh 。hữu thâu lan già tùng tăng già bà
T23n1435_p0425a08║ thi sa sinh trùng 。hữu thâu lan già tùng tăng già bà thi sa sinh khinh 。ưu
T23n1435_p0425a09║ ba li 。tùng ba la di sinh trùng thâu lan già 。ưng nhất thiết tăng tiền hối
T23n1435_p0425a10║ quá trừ diệt 。tùng ba la di sinh khinh thâu lan già 。ưng xuất giới ngoại tứ
T23n1435_p0425a11║ tỉ khâu chúng hối quá trừ diệt 。tùng tăng già bà thi sa sinh trùng thâu lan
T23n1435_p0425a12║ già 。diệc xuất giới ngoại tứ tỉ khâu chúng hối quá trừ diệt 。tùng tăng già bà
T23n1435_p0425a13║ thi sa sinh khinh thâu lan già 。nhất tỉ khâu hối quá trừ diệt 。
T23n1435_p0425a14║ phật tại xá vệ quốc 。hữu khí thực tỉ khâu 。danh nan đề 。trung tiền trước
T23n1435_p0425a15║ y trì bát nhập thành khí thực 。thực cánh trì ni sư đàn 。trước tả kiên thượng 。
T23n1435_p0425a16║ nhập an đà lâm 。nhất thụ hạ phu ni sư đàn đại toạ 。hữu ma thiên thần
T23n1435_p0425a17║ lai 。dục phá thị tỉ khâu tam muội 。hoá tác đoan chính nữ nhân 。tại tỉ
T23n1435_p0425a18║ khâu tiền lập 。tỉ khâu tùng tam muội khởi 。khai nhãn kiến thử nữ nhân 。tức
T23n1435_p0425a19║ thời khởi tham trước tâm 。thế tục thiền định bất kiên cố 。phát dâm tâm thất thiền
T23n1435_p0425a20║ định 。dục ma nữ thân 。nữ nhân tức khước tiêm tiêm viễn khứ 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0425a21║ tức khởi tùy trục 。thời lâm trung hữu tử mã 。đáo tử mã biên nữ thân
T23n1435_p0425a22║ bất hiện 。thị tỉ khâu dâm dục thiêu thân cố 。cộng tử mã tác dâm 。tác
T23n1435_p0425a23║ dâm dĩ dục nhiệt tiểu chỉ 。tức thời sinh hối ngôn 。ngã dĩ đoạ phi thị tỉ
T23n1435_p0425a24║ khâu phi thích chủng tử 。chư tỉ khâu tất khí ngã 。bất phục cộng ngã trụ
T23n1435_p0425a25║ ngã bất ưng dĩ thị bất tịnh thân trước ca sa 。tức xà ca sa trước nang
T23n1435_p0425a26║ trung trí kiên thượng 。nghệ phật sở 。nhĩ thời phật dữ bá thiên vạn đại chúng vi
T23n1435_p0425a27║ nhiễu cung kính thuyết pháp 。phật dao kiến thị tỉ khâu lai 。tác thị niệm 。nhược
T23n1435_p0425a28║ ngã bất nhuyễn ngữ lao vấn 。thị nhân tất phá tâm can nhiệt huyết tùng diện khổng
T23n1435_p0425a29║ xuất 。thị tỉ khâu đáo phật sở 。phật ngôn 。thiện lai nan đề 。nhữ năng hoàn
T23n1435_p0425b01║ học tỉ khâu sở học da 。thị tỉ khâu văn phật ngôn thiện lai nan đề 。
T23n1435_p0425b02║ tâm đại hoan hỉ 。tác thị niệm 。ngã đương đắc cộng chư tỉ khâu trụ 。tất
T23n1435_p0425b03║ bất tấn ngã 。như thị tư duy dĩ đáp phật ngôn 。thế tôn 。ngã năng hoàn
T23n1435_p0425b04║ học tỉ khâu sở học 。nhĩ thời phật cáo chư tỉ khâu 。nhữ đẳng hoàn dữ
T23n1435_p0425b05║ nan đề tỉ khâu học pháp 。nhược hữu như nan đề tỉ khâu giả 。diệc dữ
T23n1435_p0425b06║ học pháp 。ưng nhất tâm hòa hợp tăng 。nan đề tỉ khâu thiên đản hữu kiên thoát
T23n1435_p0425b07║ cức tỉ hồ [đào -triệu +đạm ]hợp chưởng 。tác thị ngôn 。đại đức tăng ức niệm 。ngã nan
T23n1435_p0425b08║ đề tỉ khâu 。bất hoàn giới giới bất luy tác dâm dục 。ngã nan đề tùng tăng
T23n1435_p0425b09║ khí hoàn học pháp 。tăng lân mẫn nan đề cố 。hoàn dữ ngã học pháp 。đệ
T23n1435_p0425b10║ nhị đệ tam diệc như thị khí 。chúng trung nhất tỉ khâu ưng tăng trung xướng thuyết 。
T23n1435_p0425b11║ đại đức tăng thính 。nan đề tỉ khâu bất hoàn giới giới bất luy tác dâm dục 。
T23n1435_p0425b12║ nan đề tùng tăng khí hoàn dữ học pháp 。kim tăng lân mẫn cố 。hoàn dữ
T23n1435_p0425b13║ học pháp 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。hoàn dữ nan đề tỉ khâu học pháp 。
T23n1435_p0425b14║ bạch như thị 。như thị dụng bạch tứ yết ma 。hoàn dữ nan đề tỉ khâu học
T23n1435_p0425b15║ pháp cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。dữ học sa di
T23n1435_p0425b16║ hành pháp giả 。dữ học sa di 。phật sở kế nhất thiết giới tận ưng hành 。
T23n1435_p0425b17║ tại chư tỉ khâu hạ toạ 。ưng thụ dữ đại tỉ khâu ẩm thực thang dược 。tự
T23n1435_p0425b18║ ưng tùng sa di bạch y thụ ẩm thực 。bất đắc dữ đại tỉ khâu đồng thất
T23n1435_p0425b19║ quá nhị tú 。tự bất đắc dữ bạch y sa di quá nhị tú 。đắc dữ đại
T23n1435_p0425b20║ tỉ khâu bố tát tự tứ nhị yết ma 。dữ học sa di 。bất đắc túc số
T23n1435_p0425b21║ tác bố tát tự tứ yết ma 。kiêu tát la quốc hữu nhất tỉ khâu 。thâm sơn
T23n1435_p0425b22║ lâm trung độc trụ 。hữu phi nhân nữ lai 。ngữ tỉ khâu ngôn 。cộng tác dâm
T23n1435_p0425b23║ dục lai 。tỉ khâu ngôn 。mạc tác thị ngữ 。ngã thị đoán dâm dục nhân 。nữ
T23n1435_p0425b24║ ngôn 。nhữ nhược bất lai 。ngã đương phá nhữ lợi dữ nhữ suy não 。tỉ khâu
T23n1435_p0425b25║ ngôn 。tùy nhữ tác 。ngã bất cộng nhữ tác dâm dục 。tác thị ngữ dĩ trung
T23n1435_p0425b26║ dạ tỉ khâu ngoạ miên 。quỷ nữ hợp nạp y 。trì tỉ khâu trước vương cung nội
T23n1435_p0425b27║ phu nhân biên ngoạ miên 。vương giác kiến dĩ vấn ngôn 。nhữ hà nhân da 。tỉ
T23n1435_p0425b28║ khâu ngôn 。ngã thị sa môn 。thị hà sa môn 。đáp viết 。ngã thị thích tử
T23n1435_p0425b29║ sa môn 。vương ngôn 。nhữ hà dĩ lai thử 。tỉ khâu dĩ thị sự cụ hướng
T23n1435_p0425c01║ vương thuyết 。vương ngôn 。nhữ hà dụng tại thâm sơn lâm trung trụ 。vi ác quỷ
T23n1435_p0425c02║ sở niêu 。nhữ khứ 。ngã tri phật pháp cố 。bất dữ nhữ sự thị tỉ khâu
T23n1435_p0425c03║ hữu 。đại sự đắc thoát hướng 。chư tỉ khâu cụ thuyết chư tỉ khâu 。dĩ thị
T23n1435_p0425c04║ sự bạch phật 。phật ngôn tùng kim nhật như thị vô nhân thâm 。sơn lâm trung
T23n1435_p0425c05║ khả úy xứ 。bất ưng trụ 。kiêu tát la quốc hữu nhất tỉ khâu 。a lan
T23n1435_p0425c06║ nhược xứ trụ 。hữu tì xá già quỷ nữ nhân lai 。ngữ tỉ khâu ngôn 。tác
T23n1435_p0425c07║ dâm dục lai 。tỉ khâu ngôn 。mạc tác thị ngữ 。ngã thị đoán dâm dục nhân 。
T23n1435_p0425c08║ quỷ nữ ngôn 。nhữ nhược bất tác 。ngã đương phá nhữ lợi dữ nhữ suy não 。
T23n1435_p0425c09║ tỉ khâu ngôn 。tùy nhữ tác 。ngã chung bất dữ nhữ tác dâm dục 。tỉ khâu
T23n1435_p0425c10║ dạ ngoạ 。quỷ nữ dĩ nạp y khoã 。trì trước tửu xá tửu bồn trung 。tửu
T23n1435_p0425c11║ gia nhân minh nhật kiến tỉ khâu tại tửu bồn trung 。vấn ngôn 。nhữ thị hà
T23n1435_p0425c12║ nhân 。đáp ngôn 。ngã thị sa môn 。thị hà sa môn 。đáp ngôn 。thích tử sa
T23n1435_p0425c13║ môn 。vấn ngôn 。nhữ hà cố tại thị trung 。tỉ khâu cụ thuyết thị sự 。tửu
T23n1435_p0425c14║ xá nhân ngôn 。nhữ khứ 。tỉ khâu dĩ tùng thị đại sự đắc thoát cố 。hướng
T23n1435_p0425c15║ chư tỉ khâu thuyết 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim
T23n1435_p0425c16║ nhật tỉ khâu thâm sơn lâm trung không xứ khả dị vô nhân xứ 。bất ưng trụ 。
T23n1435_p0425c17║ hữu tỉ khâu 。tại ác ngưu quần trung hành 。ác ngưu trục dục xúc tỉ khâu 。
T23n1435_p0425c18║ tẩu đảo nữ nhân thượng 。nữ nhân bão tróc tỉ khâu 。tỉ khâu xuất thủ suy
T23n1435_p0425c19║ khước 。thị tỉ khâu tâm sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。dĩ
T23n1435_p0425c20║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất phạm 。tùng kim nhật ưng an từ hành ngưu
T23n1435_p0425c21║ quần trung 。hữu nhất tỉ khâu 。khán đán đoạ đán trung 。đán trung tiên hữu nữ
T23n1435_p0425c22║ nhân 。tỉ khâu đoạ thượng 。nữ nhân bão tróc tỉ khâu 。tỉ khâu suy khước 。hữu
T23n1435_p0425c23║ cư sĩ nhập tăng phòng 。đán thượng khán kiến thị tỉ khâu 。tức thời khiên xuất 。
T23n1435_p0425c24║ xuất thời dữ nữ nhân câu xuất 。cư sĩ vấn ngôn 。tỉ khâu dữ nữ nhân thị
T23n1435_p0425c25║ trung tác hà đẳng 。tỉ khâu ngôn 。thị nữ nhân tiên đoạ ngã hậu đoạ 。thị
T23n1435_p0425c26║ tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。dĩ thị sự bạch
T23n1435_p0425c27║ phật 。phật ngôn 。vô tội 。tùng kim nhật ưng nhất tâm khán đán 。mạc linh đoạ 。
T23n1435_p0425c28║ hữu nhất khí thực tỉ khâu 。trung tiền trước y trì bát nhập xá vệ thành khí
T23n1435_p0425c29║ thực 。đáo tiểu môn trung dục nhập 。hữu nữ nhân dục xuất 。nhị nhân kiên 。tướng
T23n1435_p0426a01║ xúc 。thị tỉ khâu 。sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。dĩ thị sự
T23n1435_p0426a02║ bạch phật 。phật ngôn 。nhược vô tâm vô tội 。tùng kim nhật ưng từ từ hành
T23n1435_p0426a03║ khí thực 。hữu tỉ khâu 。nữ nhân cộng thừa thuyền độ thuỷ 。thuyền một thuỷ trung
T23n1435_p0426a04║ nữ nhân bão tróc tỉ khâu 。tỉ khâu suy khước 。tỉ khâu hậu sinh nghi 。ngã
T23n1435_p0426a05║ tương vô đắc ba la di da 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất phạm 。
T23n1435_p0426a06║ tùng kim nhật đương từ từ thừa thuyền 。
T23n1435_p0426a07║ hữu nhất nam tử 。danh ca tì la khẩn độ 。trạng tự nữ nhân 。hỉ nữ
T23n1435_p0426a08║ nhân sự đáo tỉ khâu ni sở 。ngữ tỉ khâu ni ngôn 。độ ngã xuất gia 。
T23n1435_p0426a09║ chư tỉ khâu ni bất tư duy tiện độ 。thị nhân ma môn tỉ khâu ni 。tỉ
T23n1435_p0426a10║ khâu ni khu xuất 。phục ma môn thức xoa ma ni 。thức xoa ma ni khu xuất 。
T23n1435_p0426a11║ phục ma môn sa di ni 。sa di ni khu xuất 。tỉ khâu ni tự niệm 。
T23n1435_p0426a12║ ngã tương vô đắc ba la di da 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。vô
T23n1435_p0426a13║ tội 。tùng kim nhật đương hảo tư duy nhiên hậu ưng độ 。hữu nhất cổ khách
T23n1435_p0426a14║ viễn hành 。kì phụ dữ tha nhân tác dâm dục 。hữu thần chuyển đại 。bố úy
T23n1435_p0426a15║ cố tự đoạ thai 。đoạ thai dĩ khán thị tử nhi đại sầu ưu 。vô hữu đồng
T23n1435_p0426a16║ ý nhân khả sứ khí thử tử nhi giả 。thị gia trung hữu nhất tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0426a17║ thường nhập xuất kì gia 。thị tỉ khâu ni trung tiền trước y trì bát lai nhập
T23n1435_p0426a18║ kì xá 。tỉ khâu ni vấn ngôn 。nhữ hà cố sầu ưu 。đáp ngôn 。ngã phu
T23n1435_p0426a19║ viễn hành 。ngã ư hậu dữ tha tác dâm dục hữu thần 。văn phu dục lai
T23n1435_p0426a20║ ngã bố úy cố tự đoạ thai 。ngã kim vô đồng ý nhân dữ ngã khí thử
T23n1435_p0426a21║ tử nhi giả 。thị cố sầu ưu 。ngữ tỉ khâu ni ngôn 。thiện nữ 。nhữ năng
T23n1435_p0426a22║ vi 。ngã khí thử tử nhi bất 。đáp ngôn 。ngã năng trì khứ 。thùy năng tri
T23n1435_p0426a23║ giả 。tức thịnh trước bồn trung dĩ vật phú đầu 。viễn khí trước vô nhân hành xứ 。
T23n1435_p0426a24║ thị trung hữu chư bác yểm nhân 。kiến thị tỉ khâu ni trì bồn lai 。các
T23n1435_p0426a25║ tướng vị ngôn 。vãng khán 。tỉ khâu ni khí hà vật 。tức cộng vãng khán kiến
T23n1435_p0426a26║ tử nhi 。kiến dĩ tự tướng ngữ ngôn 。thích tử tỉ khâu vô đoán dâm dục 。
T23n1435_p0426a27║ cộng tỉ khâu ni hành dâm dục 。hữu thần sinh nhi khí chi 。nhất nhân ngữ
T23n1435_p0426a28║ nhị nhân 。nhị nhân ngữ tam nhân 。như thị triển chuyển ác danh lưu bố 。biến
T23n1435_p0426a29║ xá vệ thành 。hữu tỉ khâu 。thiểu dục tri túc hành đầu đà 。văn thị sự
T23n1435_p0426b01║ tâm đại sầu ưu 。dĩ thị sự bạch phật 。phật dĩ thị nhân duyên cố hòa hợp
T23n1435_p0426b02║ tăng 。phật tri cố vấn thị tỉ khâu ni 。nhữ thật nhĩ bất 。đáp ngôn 。thật
T23n1435_p0426b03║ nhĩ thế tôn 。phật chủng chủng nhân duyên a thị tỉ khâu ni ngôn 。vân hà danh
T23n1435_p0426b04║ tỉ khâu ni 。khí tha tử thai 。tùng kim nhật chư tỉ khâu ni 。bất ưng
T23n1435_p0426b05║ khí tử thai 。nhược khí đắc tội 。câu tát la vương ba tư nặc 。văn bạt
T23n1435_p0426b06║ đà ca tì la xuất gia 。tức thỉnh lai nhập cung trung 。hạ tứ nguyệt cộng chỉ
T23n1435_p0426b07║ nhất xứ 。hậu thời vương dục đáo viên trung 。ngữ thủ môn nhân ngôn 。nhữ hảo
T23n1435_p0426b08║ thủ môn 。mạc linh thị tỉ khâu ni xuất 。thủ môn nhân ngôn 。nhĩ 。vương xuất
T23n1435_p0426b09║ hậu thời thủ môn nhân tác thị niệm 。thị tỉ khâu ni lạc trụ bất tẩu 。thời
T23n1435_p0426b10║ thủ môn nhân hữu dư nhân duyên 。tỉ khâu ni trước phu nhân bí phục tùng môn
T23n1435_p0426b11║ xuất kính đáo kì hoàn 。nhĩ thời phật dữ bá thiên chúng cung kính vi nhiễu thuyết
T23n1435_p0426b12║ pháp 。phật dao kiến lai cận dĩ 。phật ngôn 。thiện lai bạt đà ca tì la 。
T23n1435_p0426b13║ đương phật tác thị ngữ thời 。tức thất phu nhân bí phục 。đầu phát tự lạc 。
T23n1435_p0426b14║ ca sa trước thân 。tác tỉ khâu ni 。tác tỉ khâu ni dĩ đáo phật sở 。
T23n1435_p0426b15║ đầu diện lễ phật ư nhất diện lập 。phật vi thuyết tứ như ý túc thần thông
T23n1435_p0426b16║ đạo 。tức thời tỉ khâu ni đắc thần thông lực 。thị thời vương văn bạt đà ca
T23n1435_p0426b17║ tì la nữ tẩu khứ 。tiện tương binh chúng vi nhiễu tỉ khâu ni phòng 。thị tỉ
T23n1435_p0426b18║ khâu ni tiện phi hư không trung 。vương ngưỡng khán kiến dĩ sinh hối tâm 。ngã vân
T23n1435_p0426b19║ hà ô thị a la hán tỉ khâu ni 。tâm môn tích địa 。thời chư quần thần
T23n1435_p0426b20║ dĩ lãnh thuỷ sái 。hoàn đắc tỉnh ngộ 。hướng tỉ khâu ni hối quá 。chư tỉ
T23n1435_p0426b21║ khâu ni khu xuất 。nhữ thị hành dâm dục nhân 。xuất khứ 。thị tỉ khâu ni
T23n1435_p0426b22║ ngôn 。ngã vô thụ dục tâm 。chư tỉ khâu ni ngôn 。nhữ hạ tứ nguyệt cộng
T23n1435_p0426b23║ vương tại cung điện trung 。vân hà bất thụ 。thị tỉ khâu ni bất tri vân hà 。
T23n1435_p0426b24║ dĩ thị sự bạch phật 。phật tri nhi cố vấn thị tỉ khâu ni 。nhữ thật thụ
T23n1435_p0426b25║ tế cốt bất 。đáp ngôn 。thế tôn 。ngã vân hà đương thụ 。ngã giác thị tế
T23n1435_p0426b26║ cốt 。như nhiệt thiết nhập thân 。phật ngôn 。nhữ nhược vô thụ tế cốt tâm vô
T23n1435_p0426b27║ tội 。nhĩ thời phật ngữ chư tỉ khâu ni 。nhữ đẳng vật phục thuyết thị bạt đà
T23n1435_p0426b28║ ca tì la sự 。nữ nhân nghiệp báo nhân duyên cố đắc thị nữ căn 。tha
T23n1435_p0426b29║ nhân cường hành dâm 。nhược tỉ khâu ni tha nhân cường tróc hành dâm 。vô thụ dục
T23n1435_p0426c01║ tâm vô tội 。hữu tỉ khâu ni 。danh thiện sinh 。đoan chính khả ái năng động
T23n1435_p0426c02║ nhân tâm 。ca tì la khẩn độ 。tiên bất ngữ trực lai ma xúc thị tỉ khâu
T23n1435_p0426c03║ ni 。tỉ khâu ni khu xuất 。khu xuất dĩ tâm sinh nghi hối 。ngã tương
T23n1435_p0426c04║ vô đắc ba la di da 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。vô thụ dục
T23n1435_p0426c05║ tâm vô tội 。hữu tỉ khâu ni 。danh đà ni 。đoan chính khả ái năng động
T23n1435_p0426c06║ nhân tâm 。trung tiền trước y trì bát dục nhập xá vệ quốc khí thực 。đạo trung
T23n1435_p0426c07║ hữu chư bác yểm nhân 。tương nhập thâm lâm trung 。cường cộng hành dâm 。chư tỉ
T23n1435_p0426c08║ khâu ni khu linh xuất phòng 。tác thị ngôn 。nhữ thị hành dâm nhân bất ưng trụ
T23n1435_p0426c09║ thử 。thị tỉ khâu ni ngôn 。ngã vô tâm thụ tế cốt 。chư tỉ khâu ni
T23n1435_p0426c10║ ngôn 。chư bác yểm nhân tương nhữ đáo thâm lâm trung hành dâm 。vân hà bất thụ 。
T23n1435_p0426c11║ thị tỉ khâu ni bất tri vân hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật tri cố vấn 。
T23n1435_p0426c12║ nhữ thật thụ tế cốt bất 。đáp ngôn 。thế tôn ngã vân hà thụ 。ngã dĩ
T23n1435_p0426c13║ thủ suy cước đạp chuyển thân 。bất năng đắc thoát 。phật ngôn 。nhược vô tâm bất
T23n1435_p0426c14║ thụ vô tội 。
T23n1435_p0426c15║ phật ngữ chư tỉ khâu ni ngôn 。nhữ đẳng vật phục thuyết thị tỉ khâu ni sự 。
T23n1435_p0426c16║ thị tỉ khâu ni thủ suy cước đạp chuyển thân bất thụ 。vi tha cường tróc vô
T23n1435_p0426c17║ tội 。hữu tỉ khâu ni 。danh thủ viên 。trung tiền trước y trì bát hành khí
T23n1435_p0426c18║ thực 。hữu chư bác yểm nhân 。khiên nhập thâm lâm trung 。cường vi dâm dục 。chư
T23n1435_p0426c19║ tỉ khâu ni khu linh xuất phòng 。thị tỉ khâu ni ngôn 。chư thiện nữ 。ngã
T23n1435_p0426c20║ vô tâm thụ tế cốt 。chư tỉ khâu ni ngôn 。chư bác yểm nhân khiên nhữ
T23n1435_p0426c21║ nhập thâm lâm trung tác dâm dục 。vân hà bất thụ 。thị thời a nan tại tỉ
T23n1435_p0426c22║ khâu ni phòng trung 。chư tỉ khâu ni ngữ ngôn 。a nan tại thử 。a nan
T23n1435_p0426c23║ vấn 。thị tỉ khâu ni 。kính úy a nan cố bất năng đáp 。a nan hiềm
T23n1435_p0426c24║ kì bất đáp 。thị tỉ khâu ni tâm niệm 。chư tỉ khâu ni khu ngã xuất phòng 。
T23n1435_p0426c25║ trường lão a nan phục hiềm ngã 。ngã dụng hoạt vi 。kim đương chí a kì la
T23n1435_p0426c26║ bà hà tự đầu nhi tử 。thị tỉ khâu ni thịnh mãn bình sa 。tự hệ kì
T23n1435_p0426c27║ cảnh trầm ư thuỷ trung 。sa bình mẫn đoán thân hoặc phù một 。nhĩ thời chư bác
T23n1435_p0426c28║ yểm nhân du hí ngạn biên 。kiến dĩ tướng ngữ 。nhữ khán thị tỉ khâu ni 。
T23n1435_p0426c29║ vi thuỷ sở phiêu phù 。vãng thủ lai 。tức cộng xuất chi 。phù trước ngạn biên 。
T23n1435_p0427a01║ thuỷ xuất đắc tô 。tương nhập thâm lâm cộng tác dâm dục 。hoàn lai nhập phòng 。
T23n1435_p0427a02║ chư tỉ khâu ni phục khu xuất ngôn 。nhữ tiên ngôn vô tâm thụ tế cốt 。kim
T23n1435_p0427a03║ bác yểm nhân tương nhữ nhập thâm lâm trung tác dâm dĩ phóng lai 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0427a04║ ni bất tri vân hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật tri cố vấn tỉ khâu ni
T23n1435_p0427a05║ ngôn 。nhữ hữu tâm thụ tế cốt bất 。đáp ngôn 。thế tôn 。ngã vân hà thụ 。
T23n1435_p0427a06║ ngã đề khốc đại hoán 。ngữ ngôn mạc tác 。bất năng đắc thoát 。phật ngôn 。nhữ
T23n1435_p0427a07║ nhược vô tâm thụ tế cốt vô tội 。phật ngữ chư tỉ khâu ni ngôn 。nhữ đẳng
T23n1435_p0427a08║ vật phục thuyết thị tỉ khâu ni sự 。nữ nhân dĩ tiên thế nghiệp nhân duyên cố 。
T23n1435_p0427a09║ đắc thị nữ căn 。bất đắc tự tại 。tuy đề khốc diệc cường tróc 。tuy ngôn
T23n1435_p0427a10║ mạc tác diệc cường tác 。tuy đại hoán diệc cường tác 。nhược tỉ khâu ni 。vi
T23n1435_p0427a11║ tha cường tróc 。vô thụ dục tâm vô tội (sơ ba la di cánh )。
T23n1435_p0427a12║     đệ nhị đạo giới chi sơ
T23n1435_p0427a13║ phật tại vương xá thành 。nhân đạt ni ca đào sư tử tỉ khâu 。kế bất đạo
T23n1435_p0427a14║ giới ngôn 。tiên tác bất phạm 。thị tỉ khâu tâm sinh nghi hối ngôn 。ngã đa
T23n1435_p0427a15║ đạo thủ tài mộc 。bất tri hà giả thị tiên hà giả phi tiên 。thị sự bạch
T23n1435_p0427a16║ phật 。phật ngôn 。đạt ni ca tỉ khâu vị kế giới tiền nhất thiết thời thủ tài
T23n1435_p0427a17║ mộc bất phạm 。thị danh tiên tác bất phạm 。hữu tỉ khâu 。không xứ thủ vô
T23n1435_p0427a18║ sở thuộc vật trì khứ 。tâm sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di da 。
T23n1435_p0427a19║ dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược tri thị vật thuộc tha 。đắc ba la
T23n1435_p0427a20║ di 。nhược thị vật thuộc tha 。sinh vô thuộc tưởng thủ 。đắc ba la di 。thuộc
T23n1435_p0427a21║ tha vật trung nghi 。diệc đắc ba la di 。thị vật vô thuộc 。sinh hữu thuộc
T23n1435_p0427a22║ tưởng thủ 。đắc thâu lan già 。vô sở thuộc vật sinh nghi 。diệc đắc thâu lan
T23n1435_p0427a23║ già 。nhược vô thuộc vật 。sinh vô thuộc tưởng 。vô tội 。tỉ khâu tha bất dữ
T23n1435_p0427a24║ phạn thực 。tự thủ trì khứ 。tâm sinh nghi 。ngã tương vô đắc ba la di
T23n1435_p0427a25║ da 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。đương kế thị phạn thực trực 。phạn xiểu
T23n1435_p0427a26║ bí ngư nhục bính diệc ưng kế trực 。hữu nhất tỉ khâu 。bất thỉnh tự lai
T23n1435_p0427a27║ thực 。tâm sinh nghi 。ngã bất đắc ba la di da 。dĩ thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0427a28║ phật ngôn 。bất phạm 。tùng kim nhật bất thỉnh bất ưng vãng thực 。nhược vãng thực
T23n1435_p0427a29║ đắc đột cát la 。hữu cựu trụ tỉ khâu chí tụ lạc 。hữu tri thức tỉ khâu 。
T23n1435_p0427b01║ dữ thủ thực phân 。thị tỉ khâu tùng tụ lạc hoàn 。tri thức tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0427b02║ ngã dữ nhữ thủ thực phân 。thị tỉ khâu ngôn 。nhữ hà cố thủ 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0427b03║ vi nhữ cố thủ 。thị tỉ khâu ngôn 。ngã bất ngữ nhữ 。nhữ hà cố thủ 。
T23n1435_p0427b04║ tri thức tỉ khâu sinh nghi 。ngã tương bất đắc ba la di da 。dĩ thị sự
T23n1435_p0427b05║ bạch phật 。phật ngôn 。bất phạm 。tùng kim nhật tỉ khâu nhược tha bất ngữ 。bất
T23n1435_p0427b06║ ưng thủ thực phân 。nhược bất ngữ nhi thủ 。đắc đột cát la 。hữu nhất tỉ
T23n1435_p0427b07║ khâu 。chí tụ lạc 。chúng tăng phân phạn 。thị tỉ khâu hữu nhị cộng hành đệ
T23n1435_p0427b08║ tử 。thị đệ tử bất tướng tri cố 。câu thủ thực phân 。hậu nhị đệ tử
T23n1435_p0427b09║ tự tướng ngữ ngôn 。nhữ sở thủ phân 。ngã sở thủ phân 。thùy cụ túc thủ 。
T23n1435_p0427b10║ đắc ba la di da 。tâm sinh nghi 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0427b11║ bất phạm 。tùng kim nhật ưng tự tướng ngữ linh nhất nhân thủ 。thủ thời đương ngôn 。
T23n1435_p0427b12║ ngã dữ mỗ giáp tỉ khâu thủ thực phân 。hữu nhất tỉ khâu bệnh 。chúng tăng phân
T23n1435_p0427b13║ phạn 。khán bệnh nhân vi thủ phạn 。thị tỉ khâu tử 。chư tỉ khâu bất tri
T23n1435_p0427b14║ vân hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược bệnh nhân tiên tử hậu thủ
T23n1435_p0427b15║ phạn 。hoàn quy bản xứ 。nhược tiên thủ phạn hậu tử 。ưng đồng tử tỉ khâu
T23n1435_p0427b16║ dư vật phân 。
T23n1435_p0427b17║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập thất TTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*