Thập Tụng Luật – Quyển 60

Tzed Version
T23n1435_p0445c08║
T23n1435_p0445c09║
T23n1435_p0445c10║ thập tụng luật quyển đệ lục thập (thiện tụng tì ni tự quyển thượng )
T23n1435_p0445c11║
T23n1435_p0445c12║   đông tấn kế tân tam tạng ti ma la xoa tục dịch
T23n1435_p0445c13║  ngũ bá tỉ khâu kế tập tam tạng pháp phẩm đệ nhất
T23n1435_p0445c14║ phật bà già bà 。tại câu thi thành sa la song thụ gian lực sĩ trụ
T23n1435_p0445c15║ xứ ban niết bàn 。câu thi chư lực sĩ cung dưỡng phật thân 。thị thời trường lão
T23n1435_p0445c16║ ma ha ca diệp 。tương ngũ bá tỉ khâu 。tùng ba bà thành 。dục đáo câu
T23n1435_p0445c17║ thi thành 。nhị thành trung gian 。nhĩ thời hữu phạm chí 。trì thiên mạn đà la
T23n1435_p0445c18║ hoa 。phát câu thi thành 。dục nghệ ba bà thành 。trường lão ma ha ca diệp
T23n1435_p0445c19║ vấn 。nhữ thức ngã đại sư bất 。đáp ngôn thức 。nhữ đại sư sa la
T23n1435_p0445c20║ song thụ gian lực sĩ trụ xứ ban niết bàn 。kim dĩ thất nhật 。chư thiên
T23n1435_p0445c21║ thế nhân cung dưỡng phật thân 。ngã tùng bỉ đắc thử thiên mạn đà la hoa lai 。
T23n1435_p0445c22║ ma ha ca diệp bất lạc 。chư đệ tử trung hữu đại ưu sầu giả 。hữu cử
T23n1435_p0445c23║ thủ khốc giả 。hữu tích địa giả 。giai ngôn 。phật thủ niết bàn nhất hà sử
T23n1435_p0445c24║ tai 。thế gian nhãn diệt 。chư tỉ khâu hữu uyển chuyển địa giả 。hữu tâm trung
T23n1435_p0445c25║ sầu thích giả 。hữu hành xả tâm quan chư pháp tướng giả 。sở vị nhất thiết vô
T23n1435_p0445c26║ thường khổ không vô ngã 。thử vô thường tướng pháp 。hà khả đắc thường 。phật tại
T23n1435_p0445c27║ thời thường thuyết 。nhất thiết chúng sinh sở khả lạc trước bất khả cửu bảo 。giai đương
T23n1435_p0445c28║ biệt li tán hoại ma diệt 。nhĩ thời hữu nhất ngu si bất thiện bất cập lão
T23n1435_p0445c29║ tỉ khâu 。phát thử ác ngôn 。bỉ trường lão thường ngôn 。ưng đương hành thị bất
T23n1435_p0446a01║ ưng hành thị 。ngã kim khoái đắc tự tại 。sở dục tiện tác 。bất dục tiện
T23n1435_p0446a02║ chỉ 。như thị thô ngôn 。duy ca diệp độc văn 。dư vô tri giả 。thị
T23n1435_p0446a03║ chư thiên thần lực sở ẩn tế cố 。nhĩ thời diêm phù đề trung 。trường lão a
T23n1435_p0446a04║ nhược kiêu trần như đệ nhất thượng tòa 。trường lão vận đà đệ nhị thượng tòa 。trường
T23n1435_p0446a05║ lão thập lực ca diệp a nan hòa thượng đệ tam thượng tòa 。trường lão ma ha
T23n1435_p0446a06║ ca diệp đệ tứ thượng tòa 。ma ha ca diệp đa tri quảng thức 。tứ bộ chúng
T23n1435_p0446a07║ tận giai cung kính tín thụ kì ngữ 。tứ bộ chúng văn ma ha ca diệp tùng
T23n1435_p0446a08║ ba bà thành lai dục nghệ câu thi thành 。tứ bộ chúng giai xuất đáo bán đạo 。
T23n1435_p0446a09║ phụng nghênh ma ha ca diệp 。ma ha ca diệp kiến tứ bộ chúng lai 。ư
T23n1435_p0446a10║ đạo ngoại thụ hạ 。phu ni sư đàn kế gia phu toạ 。tứ chúng kí đáo 。
T23n1435_p0446a11║ đầu diện kính lễ 。tại nhất diện thính kì thuyết pháp 。thời đại ca diệp thuyết chủng
T23n1435_p0446a12║ chủng pháp 。kì giáo lợi hỉ cánh 。phát khiển tứ chúng 。hoàn chí song thụ đỉnh
T23n1435_p0446a13║ kế chi di 。đại ca diệp ngôn 。ngã chính nhĩ đương đáo 。mạc nhiên phật [nhập/chấp /tích ]。
T23n1435_p0446a14║ ngã dục lễ phật toàn thân 。nhĩ thời đại ca diệp 。dữ đại chúng câu đáo đỉnh
T23n1435_p0446a15║ kế chi di 。đáo dĩ thiên vi khai phát kim quan giải triệt triền khoã 。thời đại
T23n1435_p0446a16║ ca diệp kê thủ kính lễ phật thân 。tứ bộ đại chúng diệc đắc lễ bái 。hựu
T23n1435_p0446a17║ cáo chư nhân ngôn 。canh dĩ thiên tân miên [điệp *mao ]。hảo triền phật thân dĩ tân hương
T23n1435_p0446a18║ du 。quán mãn kim quan 。an thố phật thân nhi hạp quan cái 。canh tích nhất
T23n1435_p0446a19║ thiết chúng hương tạp tân 。dĩ vi đại [nhập/chấp /tích ]。đại ca diệp cáo chư lực sĩ 。
T23n1435_p0446a20║ nhữ tự tri thời 。chư lực sĩ chủ tức nhiên hương tân đại [nhập/chấp /tích ]。nhĩ thời trường
T23n1435_p0446a21║ lão a nan kiến tân [nhập/chấp /tích ]nhiên 。bi não ngạnh tắc tức thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0446a22║ thế tôn thử thân  nãi chí phạm thiên  kim tại kim quan
T23n1435_p0446a23║ dĩ thiên [điệp *mao ]triền  quán dĩ hương du  nhiên dĩ hương tân
T23n1435_p0446a24║ nhĩ thời phật [nhập/chấp /tích ]nhiên tận 。đại ca diệp tư duy ngôn 。đương vân hà diệt hoả 。
T23n1435_p0446a25║ tức niệm ưng dĩ ngưu nhũ diệt chi 。nhĩ thời đại ca diệp đích sinh thử niệm 。
T23n1435_p0446a26║ tứ biên tự nhiên hữu ngưu nhũ trì 。tịnh khiết hương hảo 。thị thời đại ca diệp 。
T23n1435_p0446a27║ tức thủ thử nhũ dĩ diệt thị hoả nhi thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0446a28║ thiên [điệp *mao ]triền phật thân  dĩ hoả xà duy chi
T23n1435_p0446a29║ phật chi thần lực cố  thường nhất nội y tại
T23n1435_p0446b01║ tối ngoại diệc bất thiêu  trung giả giai nhiên tận
T23n1435_p0446b02║ nhĩ thời trường lão ma ha ca diệp 。dĩ thành trị [điệp *mao ]。thủ phật xá lợi 。
T23n1435_p0446b03║ dữ chư lực sĩ 。chư lực sĩ tùng trường lão ma ha ca diệp 。thủ phật xá
T23n1435_p0446b04║ lợi 。thịnh dĩ kim bình 。cử trước xa thượng 。thiêu chủng chủng hương 。trì chư phan
T23n1435_p0446b05║ cái tác chư kĩ lạc nhập câu thi thành 。nhĩ thời câu thi thành trung hữu tân
T23n1435_p0446b06║ luận nghĩa đường 。tảo sái thanh tịnh hương khiết vô lượng 。huyền tăng phan cái tán chư
T23n1435_p0446b07║ tạp hoa 。phu tượng nha sàng 。dĩ phật xá lợi kim bình trước thượng 。a nan tiên
T23n1435_p0446b08║ dĩ hoa hương kĩ lạc chủng chủng cung dưỡng 。diệc giáo chư tỉ khâu tỉ khâu ni
T23n1435_p0446b09║ ưu bà tắc ưu bà di cung dưỡng lễ bái 。nhĩ thời ba bà thành trung chư
T23n1435_p0446b10║ lực sĩ văn 。phật tại câu thi thành ban niết bàn 。niệm ngôn 。phật diệc thị
T23n1435_p0446b11║ ngã sư 。ngã chi sở tôn 。lai tùng chư nhân thỉnh xá lợi phân 。dục ư
T23n1435_p0446b12║ ba bà thành trung khởi đáp 。thiêu hương huyền tăng phan cái 。tận thế cung dưỡng 。
T23n1435_p0446b13║ câu thi thành chư lực sĩ đáp ngôn 。phật tại ngã quốc ban niết bàn 。ngã tự
T23n1435_p0446b14║ khởi đáp hương hoa cung dưỡng 。xá lợi phân bất khả đắc 。thời già lặc quốc chư
T23n1435_p0446b15║ sa đế lợi tính 。bà sa bà la 。la ma tụ lạc câu lâu la chủng 。
T23n1435_p0446b16║ tì [thiểu /thỏ ]quốc trung chư bà la môn 。tì da li quốc chư lê xương chủng 。
T23n1435_p0446b17║ ca tì la bà quốc chư thích tử 。ma già đà quốc chủ a xà thế vương 。
T23n1435_p0446b18║ vi đề hi tử 。văn phật ư câu thi thành ban niết bàn 。kim chúng nhân dĩ
T23n1435_p0446b19║ hương hoa kĩ lạc cung dưỡng xá lợi 。nhĩ thời a xà thế vương 。sắc kì
T23n1435_p0446b20║ đại thần bà la môn bà lợi sa ca la ngôn 。nhữ vãng đáo câu thi thành
T23n1435_p0446b21║ chư lực sĩ sở 。trì ngã ngôn trí vấn vô lượng 。khí lực an ẩn thân tâm
T23n1435_p0446b22║ lạc bất 。hựu ngữ chư nhân 。phật diệc ngã sư ngã chi sở tôn 。kim ư
T23n1435_p0446b23║ nhữ quốc ban niết bàn 。thỉnh phân xá lợi 。dục ư vương xá thành trung khởi đáp
T23n1435_p0446b24║ cung dưỡng 。dữ ngã giả thiện 。nhược bất kiến dữ 。đương cử binh chúng dĩ lực
T23n1435_p0446b25║ đoạt nhữ 。thụ sắc tức nghiêm tứ chủng binh 。trực chí câu thi thành 。ngữ chư
T23n1435_p0446b26║ lực sĩ ngôn 。ma già đà quốc chủ 。a xà thế vương trí vấn vô lượng 。khí
T23n1435_p0446b27║ lực an ẩn thân tâm lạc bất 。hựu ngôn 。phật diệc ngã sư ngã chi sở tôn 。
T23n1435_p0446b28║ tại thử ban niết bàn 。lai thỉnh xá lợi phân 。nhữ đương dữ ngã 。ngã ư
T23n1435_p0446b29║ vương xá thành khởi đáp cung dưỡng 。câu thi thành chư lực sĩ đáp đại thần bà
T23n1435_p0446c01║ la môn ngôn 。phật tại ngã quốc độ địa ban niết bàn 。ngã tự ư thử câu
T23n1435_p0446c02║ thi thành khởi đáp cung dưỡng 。xá lợi phân bất đắc dữ nhữ 。đại thần bà la
T23n1435_p0446c03║ môn ngôn 。ma già đà quốc chủ a xà thế vương ngữ nhữ 。nhữ đẳng dĩ xá
T23n1435_p0446c04║ lợi dữ ngã giả thiện 。nhược bất kiến dữ 。đương cử tứ binh dĩ lực đoạt nhữ 。
T23n1435_p0446c05║ chư lực sĩ ngôn 。ngã tự cung dưỡng bất dĩ dữ nhữ 。ba bà thành lực sĩ
T23n1435_p0446c06║ diệc tập tứ binh 。tại nhất diện trụ 。la bà tụ lạc câu bà la 。diệc
T23n1435_p0446c07║ tập tứ binh tại nhất diện trụ 。già lặc quốc chư sa đế lợi 。diệc tập tứ
T23n1435_p0446c08║ binh tại nhất diện trụ 。tì [thiểu /thỏ ]quốc chư bà la môn 。diệc tập tứ binh tại
T23n1435_p0446c09║ nhất diện trụ 。tì da li quốc chư lê xương 。diệc tập tứ binh tại nhất
T23n1435_p0446c10║ diện trụ 。ca tì la bà chư thích tử 。diệc tập tứ binh tại nhất diện
T23n1435_p0446c11║ trụ 。bà la sa ca la bà la môn 。canh tăng tứ binh 。câu thi thành
T23n1435_p0446c12║ nhất diện trụ 。nhĩ thời câu thi thành ngoại 。bát quân vi nhiễu 。vi xá lợi
T23n1435_p0446c13║ cố 。các dục đoạt thủ 。nhĩ thời đại chúng trung 。hữu nhất bà la môn tính
T23n1435_p0446c14║ yên 。tại bát quân trung 。cao thanh đại xướng 。câu thi thành chư lực sĩ chủ
T23n1435_p0446c15║ thính 。phật vô lượng kiếp tích thiện tu nhẫn 。chư quân diệc thường văn tán nhẫn pháp 。
T23n1435_p0446c16║ kim nhật hà khả ư phật diệt hậu vi xá lợi cố khởi binh tướng đoạt 。chư
T23n1435_p0446c17║ quân đương tri thử phi kính sự 。xá lợi hiện tại 。đãn đương phân tác bát phân 。
T23n1435_p0446c18║ chư lực sĩ ngôn 。kính như lai nghị 。nhĩ thời tính yên bà la môn 。tức
T23n1435_p0446c19║ phân xá lợi tác bát phân 。phân cánh phục cao thanh đại xướng 。nhữ chư lực sĩ
T23n1435_p0446c20║ chủ thính thịnh xá lợi bình 。thỉnh dĩ kiến huệ 。dục hoàn đầu na la tụ lạc
T23n1435_p0446c21║ khởi bình đáp 。hoa hương phan cái kĩ lạc cung dưỡng 。chư lực sĩ đáp ngôn 。
T23n1435_p0446c22║ kính tùng lai thỉnh 。nhĩ thời tất ba la diên na bà la môn cư sĩ 。phục
T23n1435_p0446c23║ dĩ cao thanh đại xướng 。câu thi thành trung chư lực sĩ chủ thính 。thiêu phật xứ
T23n1435_p0446c24║ thán dữ ngã 。dục hoàn ngã quốc khởi thán đáp 。hoa hương kĩ lạc cung dưỡng 。
T23n1435_p0446c25║ chư lực sĩ đáp bà la môn 。kính tùng lai thỉnh 。nhĩ thời câu thi thành chư
T23n1435_p0446c26║ lực sĩ 。đắc đệ nhất phân xá lợi 。tức ư quốc trung khởi đáp 。hoa hương
T23n1435_p0446c27║ kĩ lạc chủng chủng cung dưỡng 。ba bà quốc đắc đệ nhị phân xá lợi 。hoàn quy
T23n1435_p0446c28║ khởi đáp chủng chủng cung dưỡng 。la ma tụ lạc câu lâu la 。đắc đệ tam phân
T23n1435_p0446c29║ xá lợi 。hoàn quy khởi đáp chủng chủng cung dưỡng 。già lặc quốc chư sa đế
T23n1435_p0447a01║ lợi 。đắc đệ tứ phân xá lợi 。hoàn quốc khởi đáp chủng chủng cung dưỡng tì [thiểu /thỏ ]
T23n1435_p0447a02║ chư bà la môn 。đắc đệ ngũ phân xá lợi 。hoàn quốc khởi đáp chủng chủng cung
T23n1435_p0447a03║ dưỡng 。tì da li quốc chư lê xương chủng 。đắc đệ lục phân xá lợi 。hoàn
T23n1435_p0447a04║ quốc khởi đáp chủng chủng cung dưỡng 。ca tì la bà quốc chư thích tử 。đắc đệ
T23n1435_p0447a05║ thất phân xá lợi 。hoàn quốc khởi đáp hoa hương cung dưỡng 。ma già đà quốc chủ
T23n1435_p0447a06║ a xà thế vương 。đắc đệ bát phân xá lợi 。hoàn vương xá thành khởi đáp hoa
T23n1435_p0447a07║ hương cung dưỡng 。tính yên bà la môn 。đắc thịnh xá lợi bình 。hoàn đầu na
T23n1435_p0447a08║ la tụ lạc 。khởi đáp hoa hương cung dưỡng 。tất ba la diên na bà la môn
T23n1435_p0447a09║ cư sĩ 。đắc thán hoàn quốc khởi đáp cung dưỡng 。nhĩ thời diêm phù đề trung 。
T23n1435_p0447a10║ bát xá lợi đáp đệ cửu bình đáp đệ thập thán đáp 。phật sơ ban niết bàn
T23n1435_p0447a11║ hậu khởi thập đáp 。tự thị dĩ hậu khởi vô lượng đáp 。
T23n1435_p0447a12║ nhĩ thời trường lão ma ha ca diệp 。tri phật xá lợi lưu bố thập phương bạch
T23n1435_p0447a13║ y khởi đáp 。dĩ thị nhân duyên cố tập tăng 。tập tăng cánh 。ngữ chư
T23n1435_p0447a14║ tỉ khâu 。ngã tích thời tùng ba bà thành 。tương ngũ bá tỉ khâu 。hướng câu
T23n1435_p0447a15║ thi thành 。ư nhị thành trung gian 。kiến nhất phạm chí trì thiên mạn đà la
T23n1435_p0447a16║ hoa 。tùng câu thi thành lai 。dục nghệ ba bà thành 。ngã vấn phạm chí ngôn 。
T23n1435_p0447a17║ ưu bà già tùng hà sở lai 。dục chí hà sở 。phạm chí đáp ngôn 。ngã
T23n1435_p0447a18║ tùng câu thi thành lai 。dục đáo ba bà thành 。vấn thức ngã đại sư bất 。
T23n1435_p0447a19║ phạm chí đáp ngôn thức 。nhữ đại sư sa la song thụ gian ban niết bàn 。
T23n1435_p0447a20║ kim dĩ thất nhật 。chư thiên thế nhân cung dưỡng xá lợi 。ngã tùng bỉ đắc
T23n1435_p0447a21║ thử thiên mạn đà la hoa 。ngã nhĩ thời tâm bất lạc 。tác thị ngôn 。phật
T23n1435_p0447a22║ thủ niết bàn nhất hà sử tai thế gian nhãn diệt 。chư tỉ khâu trung hữu đại
T23n1435_p0447a23║ ưu sầu giả 。hữu cử thủ khốc giả 。hữu tích địa giả 。giai ngôn phật thủ
T23n1435_p0447a24║ niết bàn nhất hà sử tai 。thế gian nhãn diệt 。chư tỉ khâu hữu uyển chuyển địa
T23n1435_p0447a25║ giả 。hữu sầu thích giả 。hữu hành xả tâm quan chư pháp tướng giả 。nhất thiết
T23n1435_p0447a26║ vô thường khổ không vô ngã 。thử vô thường pháp tướng 。hà khả đắc thường 。phật
T23n1435_p0447a27║ tại thời tự ngôn 。nhất thiết chúng sinh sở khả lạc trước 。nan đắc cửu bảo giai
T23n1435_p0447a28║ đương biệt li tán hoại ma diệt 。nhĩ thời hữu nhất ngoan ngu bất thiện cập
T23n1435_p0447a29║ lão tỉ khâu 。xuất ác khẩu ngôn 。bỉ trường lão thường ngôn 。ưng đương hành thị
T23n1435_p0447b01║ bất ưng hành thị 。ngã kim đắc tự tại 。sở dục tiện tác bất dục tiện chỉ 。
T23n1435_p0447b02║ thị ngu si tỉ khâu tác thị ngữ thời 。duy ngã độc văn dư vô tri giả 。
T23n1435_p0447b03║ thị chư thiên thần lực chi sở ẩn tế 。phục hữu nhất tỉ khâu 。tại ngã tiền
T23n1435_p0447b04║ thuyết 。pháp ngôn phi pháp 。phi pháp ngôn pháp 。thiện ngôn bất thiện 。bất thiện ngôn
T23n1435_p0447b05║ thiện 。ngã đẳng kim ưng đương tập nhất thiết tu đố lộ 。nhất thiết tì ni 。
T23n1435_p0447b06║ nhất thiết a tì đàm 。ma ha ca diệp tự tư duy 。ngã đương tăng trung tập
T23n1435_p0447b07║ nhất thiết tu đố lộ 。nhất thiết tì ni 。nhất thiết a tì đàm 。hoặc hữu
T23n1435_p0447b08║ vô tri tỉ khâu 。tác như thị ngôn 。bất ưng như thị tập nhất thiết tu đố
T23n1435_p0447b09║ lộ 。nhất thiết tì ni 。nhất thiết a tì đàm 。ngã đẳng kim đương ư tăng
T23n1435_p0447b10║ trung 。trạch thủ thông minh năng tập pháp nhân 。tăng trung tác yết ma thủ 。nhĩ
T23n1435_p0447b11║ thời trường lão ma ha ca diệp 。tăng trung thủ ngũ bá thiểu nhất tỉ khâu 。nhất
T23n1435_p0447b12║ nhất xưng tự 。thị chư tỉ khâu 。giai độc tam tạng đắc tam minh diệt tam độc 。
T23n1435_p0447b13║ giai đắc cộng giải thoát 。ma ha ca diệp tăng trung xướng 。đại đức tăng thính 。
T23n1435_p0447b14║ thị ngũ bá thiểu nhất tỉ khâu 。xưng danh tự 。giai độc tam tạng đắc tam minh
T23n1435_p0447b15║ diệt tam độc 。giai đắc cộng giải thoát 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。thị
T23n1435_p0447b16║ ngũ bá thiểu nhất tỉ khâu 。giai thị tập pháp nhân 。như thị bạch 。nhĩ thời
T23n1435_p0447b17║ trường lão a nan tại tăng trung 。trường lão đại ca diệp tư duy 。thị a nan
T23n1435_p0447b18║ hảo thiện học nhân 。phật thuyết a nan ư đa văn nhân trung tối đệ nhất 。ngã
T23n1435_p0447b19║ đẳng kim đương sứ a nan tác tập pháp nhân 。trường lão đại ca diệp tư duy
T23n1435_p0447b20║ dĩ 。tăng trung xướng 。đại đức tăng thính 。thị a nan hảo thiện học nhân 。phật
T23n1435_p0447b21║ thuyết a nan đa văn nhân trung tối đệ nhất 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。
T23n1435_p0447b22║ ngã đẳng kim đương sứ a nan tác tập pháp nhân 。như thị bạch 。đại đức tăng
T23n1435_p0447b23║ thính 。thị a nan hảo thiện học nhân 。phật thuyết a nan ư đa văn nhân trung
T23n1435_p0447b24║ tối đệ nhất 。ngã đẳng kim đương sứ a nan tác tập pháp nhân 。thùy chư
T23n1435_p0447b25║ trường lão nhẫn a nan tác tập pháp nhân giả mặc nhiên 。thùy bất nhẫn thị trường
T23n1435_p0447b26║ lão thuyết tăng dĩ 。nhẫn thính trường lão a nan tác tập pháp nhân cánh 。tăng
T23n1435_p0447b27║ nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。trường lão đại ca diệp phục tư duy 。
T23n1435_p0447b28║ kim tập nhất thiết tu đố lộ 。nhất thiết tì ni 。nhất thiết a tì đàm 。thị
T23n1435_p0447b29║ sự đa phi nhất nhật nhị nhật nãi chí thất nhật khả cánh 。kim tăng trung đương
T23n1435_p0447c01║ tác yết ma 。năng tác tập pháp nhân 。cộng nhất xứ an cư 。bất tác yết
T23n1435_p0447c02║ ma nhân 。bất đắc cộng nhất xứ an cư 。như thị tư duy cánh 。trường lão
T23n1435_p0447c03║ ma ha ca diệp 。tăng trung xướng 。đại đức tăng thính 。kim tập pháp đa phi
T23n1435_p0447c04║ nhất nhật nhị nhật nãi chí thất nhật khả cánh 。kim tăng trung tác yết ma 。năng
T23n1435_p0447c05║ tập pháp nhân cộng nhất xứ an cư 。bất tác yết ma nhân 。bất đắc cộng nhất
T23n1435_p0447c06║ xứ an cư 。như thị bạch 。nhĩ thời trường lão ma ha ca diệp 。phục tác
T23n1435_p0447c07║ thị niệm 。hà xứ quốc độ an ẩn 。hữu hảo tinh xá 。tứ sự cung dưỡng
T23n1435_p0447c08║ ẩm thực vô phạp 。vô chư khấu tặc 。tức niệm vương xá thành trung 。tứ sự
T23n1435_p0447c09║ cung dưỡng cụ túc vô phạp 。quốc độ an ẩn vô chư tặc khấu 。ngã đẳng kim
T23n1435_p0447c10║ đương vãng đáo vương xá thành an cư 。như thị tư duy dĩ 。ma ha ca diệp
T23n1435_p0447c11║ độc thân tiên vãng trị tinh xá 。nê đồ bích khổng trị độ đoá 。phu sàng sái
T23n1435_p0447c12║ tảo đẩu tẩu bí nhục giáo bị dược cụ ẩm thực y bí 。ma ha ca
T23n1435_p0447c13║ diệp tri an cư thời đáo 。cộng ngũ bá tỉ khâu 。vương xá thành an cư 。
T23n1435_p0447c14║ ma ha ca diệp thanh đán trước y trì bát 。nhập vương xá thành 。giáo hoá
T23n1435_p0447c15║ chư nhân 。trì ẩm thực cung dưỡng tập pháp nhân giáo dĩ 。ma ha ca diệp tự
T23n1435_p0447c16║ hành khí thực thực cánh 。xuất thành hoàn chí tinh xá 。dĩ thị nhân duyên tập
T23n1435_p0447c17║ tăng 。tập tăng dĩ tư duy 。hà đẳng tỉ khâu năng tụng tì ni minh liễu 。
T23n1435_p0447c18║ ngã đẳng nan vấn năng tùy vấn đáp 。đương tùng thử nhân tập tì ni 。tức niệm
T23n1435_p0447c19║ ưu ba li tỉ khâu 。phật thường tán tụng tì ni 。tỉ khâu trung minh liễu đệ
T23n1435_p0447c20║ nhất 。niệm dĩ bạch tăng 。phật thường tán ưu ba li tỉ khâu 。ư tụng tì ni 。
T23n1435_p0447c21║ tỉ khâu trung minh liễu đệ nhất 。ưu ba li tỉ khâu 。ngã đẳng vấn nan năng
T23n1435_p0447c22║ tùy vấn đáp 。nhĩ thời ma ha ca diệp 。vi phu pháp tòa 。ưu ba li
T23n1435_p0447c23║ tỉ khâu thăng cao tòa toạ cánh 。ma ha ca diệp vấn ưu ba li 。sơ
T23n1435_p0447c24║ ba la di nhân duyên tùng hà xứ xuất 。ưu ba li đáp ngôn 。sơ ba
T23n1435_p0447c25║ la di 。tùng tì da li quốc tu đề na tỉ khâu ca lan đà tử xuất 。
T23n1435_p0447c26║ thị trung vân hà phạm vân hà bất phạm 。nhĩ thời ưu ba li quảng thuyết phạm
T23n1435_p0447c27║ bất phạm tướng 。ma ha ca diệp 。vấn a nhược kiêu trần như 。nhĩ bất đáp ngôn
T23n1435_p0447c28║ nhĩ 。như ưu ba li sở thuyết 。ma ha ca diệp vấn a nhược kiêu trần như
T23n1435_p0447c29║ cánh 。thứ vấn trường lão vận đà 。thứ vấn thập lực ca diệp 。thứ đệ vấn
T23n1435_p0448a01║ ngũ bá a la hán 。nãi chí a nan 。a nan đáp ngôn 。ngã diệc như
T23n1435_p0448a02║ thị văn 。thị sự thị pháp thị thiện 。như trường lão ưu ba li sở thuyết 。
T23n1435_p0448a03║ a nan vấn ma ha ca diệp 。nhĩ bất 。đáp ngôn nhĩ 。thị trung trường lão 。
T23n1435_p0448a04║ ma ha ca diệp 。tăng trung cao thanh đại xướng 。đại đức tăng thính 。sơ ba
T23n1435_p0448a05║ la di pháp tập cánh 。thị pháp thị tì ni thị phật giáo 。vô hữu tỉ khâu
T23n1435_p0448a06║ ngôn thị pháp ngôn phi pháp 。phi pháp ngôn thị pháp 。thị tì ni ngôn phi tì
T23n1435_p0448a07║ ni 。phi tì ni ngôn thị tì ni 。thị pháp thị tì ni thị phật giáo 。
T23n1435_p0448a08║ tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。ma ha ca diệp phục vấn trường
T23n1435_p0448a09║ lão ưu ba li 。đệ nhị ba la di nhân duyên 。tùng hà xứ xuất 。ưu
T23n1435_p0448a10║ ba li đáp 。vương xá thành trung 。vi đạt ni ca tỉ khâu ngoã sư tử 。
T23n1435_p0448a11║ đệ tam ba la di nhân duyên hà xứ xuất 。ưu ba li đáp 。bạt kì quốc
T23n1435_p0448a12║ trung 。vi bà cầu ma đề hà biên trụ chư tỉ khâu 。đệ tứ ba la
T23n1435_p0448a13║ di nhân duyên hà xứ xuất 。đáp ngôn tì da li quốc 。vi bà cầu ma
T23n1435_p0448a14║ đề hà biên trụ chư tỉ khâu 。đệ nhất tăng già bà thi sa nhân duyên hà
T23n1435_p0448a15║ xứ xuất 。đáp ngôn xá bà đề quốc 。vi ca lưu đà di tỉ khâu 。
T23n1435_p0448a16║ đệ nhị đệ tam đệ tứ 。giai vi xá bà đề quốc ca lưu đà di tỉ
T23n1435_p0448a17║ khâu 。đệ ngũ tăng già bà thi sa nhân duyên hà xứ xuất 。đáp xá bà
T23n1435_p0448a18║ đề quốc trung 。vi ca la tỉ khâu di lê ca tử 。ma ha ca diệp
T23n1435_p0448a19║ phục vấn 。vân hà phạm vân hà bất phạm 。ưu ba li 。quảng thuyết phạm bất
T23n1435_p0448a20║ phạm tướng 。ma ha ca diệp vấn ưu ba li cánh 。thứ vấn a nhược kiêu trần
T23n1435_p0448a21║ như 。nhĩ bất 。a nhược kiêu trần như đáp ngôn 。trường lão đại ca diệp 。
T23n1435_p0448a22║ ngã diệc như thị tri 。như ưu ba li sở thuyết 。thứ vấn trường lão vận đà 。
T23n1435_p0448a23║ thứ vấn thập lực ca diệp 。thứ đệ vấn ngũ bá a la hán 。nãi chí
T23n1435_p0448a24║ a nan 。a nan đáp ngôn 。trường lão đại ca diệp 。ngã diệc như thị tri 。
T23n1435_p0448a25║ như trường lão ưu ba li sở thuyết 。a nan vấn ma ha ca diệp 。như ưu
T23n1435_p0448a26║ ba li sở thuyết bất 。đáp ngôn a nan ngã diệc như thị tri 。như ưu ba
T23n1435_p0448a27║ li sở thuyết 。như thị thứ đệ nhất thiết tì ni tập cánh 。nhĩ thời trường
T23n1435_p0448a28║ lão đại ca diệp 。tăng trung cao thanh đại xướng 。đại đức tăng thính 。như
T23n1435_p0448a29║ thị nhất thiết tì ni pháp tập cánh 。thị pháp thị tì ni thị phật giáo 。vô hữu
T23n1435_p0448b01║ tỉ khâu ngôn 。thị pháp ngôn phi pháp 。phi pháp ngôn thị pháp 。thị tì ni
T23n1435_p0448b02║ ngôn phi tì ni 。phi tì ni ngôn thị tì ni 。thị pháp thị tì ni thị
T23n1435_p0448b03║ phật giáo 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。trường lão ma ha
T23n1435_p0448b04║ ca diệp tư duy 。hà đẳng tỉ khâu tụng tu đố lộ a tì đàm minh liễu 。
T23n1435_p0448b05║ ngã đẳng nan vấn năng tùy vấn đáp 。ngã đẳng đương tùng thử nhân 。tập tu đố
T23n1435_p0448b06║ lộ a tì đàm 。tức thời tác thị niệm 。phật tán a nan tỉ khâu 。ư
T23n1435_p0448b07║ chư đa văn tỉ khâu trung tối đệ nhất 。trì nhất thiết tu đố lộ nhất thiết
T23n1435_p0448b08║ a tì đàm 。ca diệp tư duy cánh 。tăng trung xướng 。đại đức tăng thính 。thị
T23n1435_p0448b09║ a nan tỉ khâu hảo thiện học nhân 。phật thường tán a nan tỉ khâu 。ư chư
T23n1435_p0448b10║ đa văn trung tối đệ nhất 。ngã đẳng tùng thị nhân 。liễu liễu vấn tu đố
T23n1435_p0448b11║ lộ a tì đàm tập 。như thị bạch 。nhĩ thời ma ha ca diệp 。phu hảo
T23n1435_p0448b12║ cao tòa 。a nan thăng cao tòa toạ cánh 。ma ha ca diệp vấn a nan 。
T23n1435_p0448b13║ phật tu đố lộ sơ tùng hà xứ thuyết 。a nan đáp như thị ngã văn 。nhất
T23n1435_p0448b14║ thời phật tại ba la nại tiên nhân trụ xứ lộc lâm trung 。a nan thuyết thử
T23n1435_p0448b15║ ngữ thời 。ngũ bá tỉ khâu giai hạ địa hồ quỵ 。thế linh nhi ngôn 。ngã
T23n1435_p0448b16║ tùng phật sở diện thụ kiến pháp 。nhi kim dĩ văn 。ma ha ca diệp ngữ
T23n1435_p0448b17║ a nan 。tùng kim nhật nhất thiết tu đố lộ 。nhất thiết tì ni 。nhất thiết
T23n1435_p0448b18║ a tì đàm 。sơ giai xưng như thị ngã văn nhất thời 。a nan ngôn nhĩ 。
T23n1435_p0448b19║ thị thời phật cáo ngũ tỉ khâu 。thị khổ thánh đế 。ngã tiên bất tùng tha văn
T23n1435_p0448b20║ pháp 。trung chính ức niệm thời 。ư chư pháp trung 。sinh nhãn sinh trí sinh minh
T23n1435_p0448b21║ sinh giác 。thị tập thánh đế 。thị tận thánh đế 。thị đạo thánh đế 。ngã tiên
T23n1435_p0448b22║ bất tùng tha văn pháp 。trung chính ức niệm thời 。ư chư pháp trung 。sinh nhãn
T23n1435_p0448b23║ sinh trí sinh minh sinh giác 。chư tỉ khâu thị khổ thánh đế tri cố ưng tri 。
T23n1435_p0448b24║ ngã tiên bất tùng tha văn pháp 。trung chính ức niệm thời ư chư pháp trung 。sinh
T23n1435_p0448b25║ nhãn sinh trí sinh minh sinh giác 。thị khổ tập thánh đế tri dĩ ưng đoán 。thị
T23n1435_p0448b26║ khổ diệt thánh đế tri dĩ ưng chứng 。thị khổ diệt đạo thánh đế tri dĩ ưng
T23n1435_p0448b27║ tu 。ngã tiên bất tùng tha văn pháp 。trung chính ức niệm thời 。ư chư pháp
T23n1435_p0448b28║ trung 。sinh nhãn sinh trí sinh minh sinh giác 。chư tỉ khâu thị khổ thánh đế tri
T23n1435_p0448b29║ cố tri dĩ 。ngã tiên bất tùng tha văn pháp 。trung chính ức niệm thời 。ư
T23n1435_p0448c01║ chư pháp trung 。sinh nhãn sinh trí sinh minh sinh giác 。thị khổ tập thánh đế tri
T23n1435_p0448c02║ cố đoán dĩ 。thị khổ diệt thánh đế tri cố chứng dĩ 。thị khổ diệt đạo thánh
T23n1435_p0448c03║ đế tri cố tu dĩ 。ngã tiên bất tùng tha văn pháp 。trung chính ức niệm thời 。
T23n1435_p0448c04║ ư chư pháp trung 。sinh nhãn sinh trí sinh minh sinh giác 。chư tỉ khâu nhược ngã
T23n1435_p0448c05║ tùy nhĩ hứa thời 。tứ thánh đế trung 。tam chuyển thập nhị phân pháp luân hành 。
T23n1435_p0448c06║ bất sinh nhãn trí minh giác 。ngã ư nhất thiết thế gian 。nhược ma nhược phạm cập
T23n1435_p0448c07║ sa môn bà la môn thiên nhân đẳng chúng trung 。bất đắc giải bất đắc li bất
T23n1435_p0448c08║ đắc xả 。diệc bất đắc bất điên đảo tâm 。thị thời ngã diệc bất tác thị
T23n1435_p0448c09║ niệm 。đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề 。dĩ ngã nhĩ hứa thời 。
T23n1435_p0448c10║ tứ thánh đế trung 。tam chuyển thập nhị phân pháp luân hành 。sinh nhãn trí minh
T23n1435_p0448c11║ giác 。ngã ư nhất thiết thế gian 。nhược ma nhược phạm cập sa môn bà la
T23n1435_p0448c12║ môn thiên nhân đẳng chúng trung 。đắc giải đắc li đắc xả 。đắc bất điên đảo
T23n1435_p0448c13║ tâm 。thị thời ngã tác thị niệm 。đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề 。
T23n1435_p0448c14║ thuyết thị pháp thời 。trường lão kiêu trần như 。cập bát vạn chư thiên 。viễn trần
T23n1435_p0448c15║ li cấu chư pháp trung pháp nhãn sinh 。nhĩ thời phật cáo kiêu trần như 。đắc pháp
T23n1435_p0448c16║ dĩ bất 。kiêu trần như ngôn 。đắc dĩ 。thế tôn kiêu trần như đắc pháp dĩ
T23n1435_p0448c17║ bất 。kiêu trần như ngôn đắc dĩ 。thế tôn kiêu trần như đắc pháp dĩ bất 。
T23n1435_p0448c18║ kiêu trần như ngôn đắc dĩ 。thế tôn kiêu trần như 。dĩ sơ đắc cố 。cố
T23n1435_p0448c19║ danh a nhược kiêu trần như 。a nhược kiêu trần như đắc pháp dĩ 。thị thời địa
T23n1435_p0448c20║ thần cao thanh đại thanh xướng ngôn 。chư chúng sinh phật tại ba la nại quốc tiên
T23n1435_p0448c21║ nhân trụ xứ lộc lâm trung 。tam chuyển thập nhị phân pháp luân 。chư dư sa môn
T23n1435_p0448c22║ nhược ba la môn 。nhược thiên nhược ma nhược phạm 。như thị đẳng nhất thiết thế gian
T23n1435_p0448c23║ trung 。bất năng như pháp chuyển 。vi nhiêu ích chúng sinh cố 。an lạc đa chúng
T23n1435_p0448c24║ sinh 。lân mẫn thế gian cố 。lợi ích an lạc chư thiên nhân 。tăng ích chư
T23n1435_p0448c25║ thiên chủng 。giảm tổn a tu la chúng 。hư không trung thần 。văn địa thần xướng
T23n1435_p0448c26║ thanh dĩ 。diệc cao thanh đại thanh xướng 。phật chuyển pháp luân 。tứ thiên vương văn
T23n1435_p0448c27║ hư không thần xướng 。diệc cao thanh đại thanh xướng 。tam thập tam thiên dạ ma thiên
T23n1435_p0448c28║ đâu suất đà thiên hoá lạc thiên tha hoá tự tại thiên 。tức thời xướng thanh 。nãi
T23n1435_p0448c29║ đáo phạm thiên xứ 。giai cao thanh đại thanh xướng ngôn 。chư chúng sinh phật tại ba
T23n1435_p0449a01║ la nại quốc tiên nhân trụ xứ lộc lâm trung 。tam chuyển thập nhị hành pháp luân 。
T23n1435_p0449a02║ chư dư sa môn nhược bà la môn 。nhược thiên nhược ma nhược phạm 。như thị
T23n1435_p0449a03║ đẳng nhất thiết thế gian trung 。bất năng như pháp chuyển 。vi nhiêu ích đa chúng sinh
T23n1435_p0449a04║ cố 。an lạc đa chúng sinh lân mẫn thế gian cố 。lợi ích an lạc chư thiên
T23n1435_p0449a05║ nhân 。tăng ích chư thiên chủng 。giảm tổn a tu la chúng 。phật tại ba la
T23n1435_p0449a06║ nại quốc tiên nhân trụ xứ lộc lâm trung 。tam chuyển thập nhị hành pháp luân dĩ 。
T23n1435_p0449a07║ thị cố thị kinh danh chuyển pháp luân kinh 。đại ca diệp vấn a nhược kiêu trần
T23n1435_p0449a08║ như 。như a nan sở thuyết nhĩ bất 。đáp ngôn nhĩ 。trường lão đại ca
T23n1435_p0449a09║ diệp 。ngã diệc như thị tri 。như a nan sở thuyết 。thứ vấn trường lão vận
T23n1435_p0449a10║ đà 。thứ vấn thập lực ca diệp 。nãi chí thứ đệ vấn ngũ bá a la hán 。
T23n1435_p0449a11║ mạt hậu vấn ưu ba li 。như a nan sở thuyết bất 。đáp ngôn nhĩ 。trường
T23n1435_p0449a12║ lão ưu ba li 。vấn ma ha ca diệp 。như a nan sở thuyết bất 。đáp
T23n1435_p0449a13║ ngôn nhĩ 。trường lão ưu ba li ngã diệc như thị tri 。như a nan sở
T23n1435_p0449a14║ thuyết 。như thị triển chuyển vấn dĩ 。nhất thiết tu đố lộ tạng tập cánh 。nhĩ
T23n1435_p0449a15║ thời ma ha ca diệp 。tăng trung xướng đại đức tăng thính 。nhất thiết tu đố
T23n1435_p0449a16║ lộ tập cánh 。thị pháp thị tì ni thị phật giáo 。vô hữu tỉ khâu ngôn 。thị
T23n1435_p0449a17║ pháp ngôn phi pháp 。phi pháp ngôn thị pháp 。thị tì ni ngôn phi tì ni 。
T23n1435_p0449a18║ phi tì ni ngôn thị tì ni 。thị pháp thị tì ni thị phật giáo 。tăng nhẫn
T23n1435_p0449a19║ mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。trường lão ma ha ca diệp 。phục vấn
T23n1435_p0449a20║ a nan 。phật hà xứ thuỷ thuyết a tì đàm 。a nan đáp ngôn 。như thị
T23n1435_p0449a21║ ngã văn 。nhất thời phật tại xá bà đề 。nhĩ thời phật cáo chư tỉ khâu 。nhược
T23n1435_p0449a22║ nhân ngũ bố ngũ tội ngũ oán ngũ diệt 。thị nhân ngũ bố tội oán cố 。
T23n1435_p0449a23║ tử hậu thí như lực sĩ quật thân tí khuể 。đoạ ư địa ngục 。hà đẳng
T23n1435_p0449a24║ ngũ 。nhất giả sát 。nhị giả thâu 。tam giả tà dâm 。tứ giả vọng ngữ 。
T23n1435_p0449a25║ ngũ giả ẩm tửu 。nhược nhân ngũ bố ngũ tội ngũ oán ngũ diệt 。thị nhân ngũ
T23n1435_p0449a26║ bố tội oán diệt cố 。tử hậu thí như lực sĩ quật thân tí khuể 。sinh ư
T23n1435_p0449a27║ thiên thượng 。hà đẳng ngũ 。nhất giả bất sát bố tội oán diệt 。bất thâu bất tà
T23n1435_p0449a28║ dâm bất vọng ngữ bất ẩm tửu 。diệc như thị bố tội oán diệt 。trường lão ma
T23n1435_p0449a29║ ha ca diệp 。vấn a nhược kiêu trần như 。như a nan sở thuyết bất 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0449b01║ trường lão đại ca diệp 。ngã diệc như thị tri 。như a nan sở thuyết 。thứ
T23n1435_p0449b02║ vấn trường lão vận đà 。thứ vấn thập lực ca diệp 。nãi chí thứ đệ vấn ngũ
T23n1435_p0449b03║ bá a la hán 。mạt hậu vấn ưu ba li 。như a nan sở thuyết bất 。đáp
T23n1435_p0449b04║ ngôn 。trường lão đại ca diệp 。ngã diệc như thị tri 。như a nan sở thuyết 。trường
T23n1435_p0449b05║ lão ưu ba li 。vấn ma ha ca diệp 。nhĩ bất 。đáp ngôn thật nhĩ 。như thị
T23n1435_p0449b06║ nhất thiết a tì đàm tập dĩ 。nhĩ thời ma ha ca diệp 。tăng trung đại xướng
T23n1435_p0449b07║ đại đức tăng thính 。nhất thiết a tì đàm tập cánh 。thị pháp thị tì ni thị
T23n1435_p0449b08║ phật giáo 。vô hữu tỉ khâu ngôn 。thị pháp ngôn phi pháp 。phi pháp ngôn thị
T23n1435_p0449b09║ pháp 。thị tì ni ngôn phi tì ni 。phi tì ni ngôn thị tì ni 。thị pháp
T23n1435_p0449b10║ thị tì ni thị phật giáo 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。nhĩ
T23n1435_p0449b11║ thời nhất thiết tu đố lộ 。nhất thiết a tì đàm 。nhất thiết tì ni tập cánh 。
T23n1435_p0449b12║ trường lão a nan 。thiên đản hữu kiên trường quỵ xoa thủ 。bạch đại đức ma ha
T23n1435_p0449b13║ ca diệp 。ngã diện tùng phật văn thụ thị ngữ 。phật ngôn 。ngã ban niết bàn
T23n1435_p0449b14║ hậu 。nhược tăng nhất tâm hòa hợp 。trù lượng phóng xả vi tế giới 。ma ha
T23n1435_p0449b15║ ca diệp đáp 。a nan 。nhữ tùng phật vấn bất 。hà danh vi tế giới 。nhất tâm
T23n1435_p0449b16║ hòa hợp phóng xả 。a nan đáp 。đại đức bất vấn 。ca diệp ngôn 。nhữ ưng đương
T23n1435_p0449b17║ liễu liễu vấn 。hà danh vi tế giới 。tăng nhất tâm hòa hợp nhi phóng xả thử
T23n1435_p0449b18║ giới 。trường lão a nan 。nhữ nhược bất vấn phật 。nhữ đắc đột cát la tội 。thị
T23n1435_p0449b19║ tội nhữ đương như pháp sám hối 。mạc phú tạng 。a nan đáp ngôn 。ngã bất khinh
T23n1435_p0449b20║ giới cố bất vấn 。thị thời phật dục diệt độ 。ngã tâm sầu môn cố bất vấn 。
T23n1435_p0449b21║ ma ha ca diệp ngữ a nan 。phật tam ngữ nhữ 。diêm phù đề địa chủng chủng
T23n1435_p0449b22║ sự 。lạc thọ mệnh tối khoái 。nhược nhân hữu tu tứ như ý túc 。năng
T23n1435_p0449b23║ trụ thọ nhất kiếp 。nhược giảm nhất kiếp 。a nan phật tứ như ý túc thiện tu 。
T23n1435_p0449b24║ nhược dục trụ thọ nhất kiếp 。nhược giảm nhất kiếp 。tự tại năng trụ 。nhữ hà
T23n1435_p0449b25║ dĩ bất thỉnh phật cửu trụ 。dĩ thị sự cố 。nhữ đắc đột cát la tội thị
T23n1435_p0449b26║ tội nhữ đương như pháp sám hối 。mạc phú tạng 。a nan đáp 。ngã bất
T23n1435_p0449b27║ khinh giới 。phi bất kính phật cố bất thỉnh cửu trụ 。thị thời ma tế ngã tâm 。
T23n1435_p0449b28║ bất tự giác tri thị cố bất tức thỉnh phật cửu trụ 。đại ca diệp phục ngữ
T23n1435_p0449b29║ a nan 。nhữ dĩ túc niếp phật y 。đắc đột cát la 。thị tội như pháp
T23n1435_p0449c01║ sám hối 。a nan đáp ngôn 。ngã bất khinh giới 。phi bất kính phật 。thị thời
T23n1435_p0449c02║ đại phong tốt khởi 。canh vô dư nhân 。ngã bích phật y 。dĩ thị cố túc niếp 。
T23n1435_p0449c03║ đại ca diệp phục ngữ a nan 。phật ngữ nhữ 。ca câu đà hà thủ nhất bát
T23n1435_p0449c04║ thuỷ 。nhữ ngôn ca câu đà hà thuỷ trược vị thanh 。bất tức thủ thuỷ 。dĩ thị
T23n1435_p0449c05║ sự cố 。nhữ đắc đột cát la thị tội như pháp sám hối 。a nan đáp
T23n1435_p0449c06║ ngôn 。ngã bất khinh giới 。phi bất kính phật 。thời ngũ bá thừa xa lệ độ
T23n1435_p0449c07║ vị cửu 。thuỷ trược thuỷ thanh 。dĩ thị cố bất tức thủ thuỷ dữ phật 。đại
T23n1435_p0449c08║ ca diệp phục ngữ a nan 。phật bất thính nữ nhân xuất gia 。nhữ nãi chí tam
T23n1435_p0449c09║ thỉnh 。linh nữ nhân xuất gia 。dĩ thị sự cố đắc đột cát la thị tội như
T23n1435_p0449c10║ pháp sám hối 。a nan đáp ngôn 。ngã bất khinh giới 。phi bất kính phật 。đãn
T23n1435_p0449c11║ dĩ quá khứ chư phật 。giai hữu tứ chúng 。kim ngã thế tôn vân hà độc vô
T23n1435_p0449c12║ tứ chúng 。thị cố nãi chí tam thỉnh 。đại ca diệp phục ngữ a nan 。phật
T23n1435_p0449c13║ diệt độ hậu 。nhữ hà dĩ xuất phật âm tạng tướng 。dĩ kì nữ nhân 。dĩ thị
T23n1435_p0449c14║ sự cố 。nhữ đắc đột cát la 。thị tội như pháp sám hối 。a nan đáp
T23n1435_p0449c15║ ngôn 。thị nữ nhân phúc đức tiên bạc 。dục đắc kiến phật tướng 。kiến dĩ áp
T23n1435_p0449c16║ li nữ thân 。hậu đắc nam tử hình 。dĩ thị cố kì 。
T23n1435_p0449c17║ nhĩ thời đại ca diệp 。linh trường lão a nan lục đột cát la tội 。tăng trung
T23n1435_p0449c18║ hối quá 。trường lão ma ha ca diệp 。tập tăng ngôn 。ngã đẳng bất thính phóng
T23n1435_p0449c19║ xả vi tế giới 。hà dĩ cố 。ngoại đạo dị học nhược văn thị sự 。tiện ngôn
T23n1435_p0449c20║ đệ tử thông minh 。sở dĩ giả hà 。sư kế giới đệ tử phóng xả 。dĩ thị
T23n1435_p0449c21║ cố 。ngã đẳng nhất tâm tập hội trù lượng 。bất thính xả vi tế giới 。ngoại
T23n1435_p0449c22║ đạo dị học hữu như thị ngôn 。đại sư tại thời thích tử sa môn giai cụ
T23n1435_p0449c23║ trì giới 。sư diệt độ hậu bất năng cụ trì giới 。tiện hoàn phóng xả 。thích
T23n1435_p0449c24║ tử pháp diệt bất cửu 。thí như nhiên hoả yên xuất 。hoả diệt yên chỉ 。dĩ
T23n1435_p0449c25║ thị cố 。ngã đẳng nhất tâm tập hội trù lượng 。bất thính xả vi tế giới 。nhược
T23n1435_p0449c26║ ngã đẳng thính phóng xả vi tế giới giả 。chư tỉ khâu 。bất tri hà giả
T23n1435_p0449c27║ thị vi tế giới 。hoặc như thị ngôn vi tế giới phi độc thị đột cát la 。
T23n1435_p0449c28║ canh hữu tứ ba la đề đề xá ni 。diệc danh vi tế giới 。dĩ thị cố 。
T23n1435_p0449c29║ ngã đẳng bất thính xả vi tế giới 。nhược ngã đẳng nhất tâm tập hội 。thính
T23n1435_p0450a01║ xả vi tế giới giả 。hoặc hữu tỉ khâu 。bất tri hà giả thị vi tế giới 。
T23n1435_p0450a02║ tác như thị ngôn 。phi độc đột cát la 。tứ ba la đề đề xá ni 。
T23n1435_p0450a03║ cửu thập ba dạ đề 。diệc danh vi tế giới 。dĩ thị cố 。ngã đẳng nhất
T23n1435_p0450a04║ tâm tập hội 。bất thính phóng xả vi tế giới 。nhược ngã đẳng nhất tâm tập
T23n1435_p0450a05║ hội 。thính xả vi tế giới giả 。hoặc hữu chư tỉ khâu 。bất tri hà giả thị
T23n1435_p0450a06║ vi tế giới 。như thị ngôn 。phi độc đột cát la 。tứ ba la đề đề
T23n1435_p0450a07║ xá ni 。cửu thập ba dạ đề 。thị vi tế giới 。tam thập ni tát kì
T23n1435_p0450a08║ ba dạ đề 。diệc danh vi tế giới 。dĩ thị cố ngã đẳng bất thính xả vi
T23n1435_p0450a09║ tế giới 。nhược ngã đẳng nhất tâm tập hội 。thính xả vi tế giới giả 。hoặc
T23n1435_p0450a10║ hữu chư tỉ khâu 。bất tri hà giả thị vi tế giới 。tác như thị ngôn 。phi
T23n1435_p0450a11║ độc đột cát la 。tứ ba la đề đề xá ni 。cửu thập ba dạ đề 。tam
T23n1435_p0450a12║ thập ni tát kì ba dạ đề 。nhị bất định pháp diệc danh vi tế giới 。dĩ
T23n1435_p0450a13║ thị cố 。ngã đẳng bất thính xả vi tế giới 。nhược ngã đẳng nhất tâm tập hội
T23n1435_p0450a14║ trù lượng thính xả vi tế giới giả 。hoặc hữu tỉ khâu bất tri hà giả thị
T23n1435_p0450a15║ vi tế giới 。tác như thị ngôn 。vi tế giới phi độc thị đột cát la 。
T23n1435_p0450a16║ tứ ba la đề đề xá ni 。cửu thập ba dạ đề 。tam thập ni tát kì
T23n1435_p0450a17║ ba dạ đề 。nhị bất định pháp 。thập tam tăng già bà thi sa 。diệc danh
T23n1435_p0450a18║ vi tế giới 。dĩ thị cố 。ngã đẳng bất thính xả vi tế giới 。nhược ngã
T23n1435_p0450a19║ đẳng nhất tâm tập hội trù lượng 。thính xả vi tế giới giả 。hoặc hữu tỉ
T23n1435_p0450a20║ khâu tác như thị ngôn 。ngã thụ trì tứ giới dư tàn giới phóng xả 。dĩ
T23n1435_p0450a21║ thị cố 。ngã đẳng nhất tâm tập hội trù lượng 。bất thính xả vi tế giới 。
T23n1435_p0450a22║ ngã đẳng tùy phật kế giới 。nhược phật kế giới nhất thiết thụ trì 。phật kinh trung
T23n1435_p0450a23║ thuyết ma già đà quốc trung đại thần bà la sa ca bà la môn nhân duyên 。
T23n1435_p0450a24║ thất bất diệt pháp trung 。nhược chư tỉ khâu phật bất kế giới bất kế 。dĩ kế
T23n1435_p0450a25║ giới bất xả 。như thuyết giới thụ trì 。chư tỉ khâu thiện pháp tăng ích bất diệt 。
T23n1435_p0450a26║ dĩ thị cố 。ngã đẳng tận đương thụ trì bất ưng phóng xả (tam tạng tập pháp phẩm cánh )。
T23n1435_p0450a27║  thất bá tỉ khâu tập diệt ác pháp phẩm đệ nhị chi thượng
T23n1435_p0450a28║ phật ban niết bàn hậu nhất bá nhất thập tuế 。tì da li quốc thập sự xuất 。
T23n1435_p0450a29║ thị thập sự phi pháp phi thiện 。viễn li phật pháp 。bất nhập tu đố lộ 。bất
T23n1435_p0450b01║ nhập tì ni 。diệc phá pháp tướng 。thị thập sự 。tì da li quốc chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0450b02║ dụng thị pháp hành thị pháp ngôn thị pháp thanh tịnh 。như thị thụ trì 。hà đẳng
T23n1435_p0450b03║ thập sự 。nhất giả diêm tịnh 。nhị giả chỉ tịnh 。tam giả cận tụ lạc tịnh 。tứ
T23n1435_p0450b04║ giả sinh hòa hợp tịnh 。ngũ giả như thị tịnh 。lục giả chứng tri tịnh 。thất giả
T23n1435_p0450b05║ bần trụ xứ tịnh 。bát giả hành pháp tịnh 。cửu giả lũ biên bất ích ni sư
T23n1435_p0450b06║ đàn tịnh 。thập giả kim ngân bảo vật tịnh 。tì da li chư tỉ khâu 。hựu trì
T23n1435_p0450b07║ kiêu tát la quốc đại kim bát 。xuất kiêu tát la quốc 。nhập tì da li
T23n1435_p0450b08║ quốc 。thứ đệ khí tiền 。tùy đa thiểu giai trước bát trung 。thời nhân hoặc dĩ vạn
T23n1435_p0450b09║ tiền 。hoặc thiên ngũ bá ngũ thập nãi chí dĩ nhất tiền 。tất trước bát trung 。
T23n1435_p0450b10║ thị thời hữu trường lão da xá đà ca lan đề tử 。tì da li trụ 。đắc
T23n1435_p0450b11║ tam minh trì tam tạng pháp 。tu đố lộ tì ni a tì đàm 。da xá đà
T23n1435_p0450b12║ thị trường lão a nan đệ tử 。da xá đà văn tì da li quốc thập sự
T23n1435_p0450b13║ xuất dĩ 。phi pháp phi thiện viễn li phật pháp 。bất nhập tu đố lộ 。bất nhập
T23n1435_p0450b14║ tì ni 。diệc phá pháp tướng 。thị thập sự 。tì da li quốc chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0450b15║ dụng thị pháp hành thị pháp ngôn thị pháp thanh tịnh 。như thị thụ trì 。hà đẳng
T23n1435_p0450b16║ thập 。nhất giả diêm tịnh nãi chí kim ngân bảo vật tịnh 。tì da li quốc chư
T23n1435_p0450b17║ tỉ khâu 。hựu trì kiêu tát la đại kim bát 。xuất kiêu tát la quốc 。nhập
T23n1435_p0450b18║ tì da li quốc 。thứ đệ khí tiền 。tùy đa thiểu giai trước kim bát trung 。thời
T23n1435_p0450b19║ nhân hoặc dĩ vạn tiền 。thiên ngũ bá ngũ thập nhất tiền trước bát trung 。trường
T23n1435_p0450b20║ lão da xá đà văn thị sự dĩ 。tri thị sự tác phi pháp 。khiển sứ nghệ
T23n1435_p0450b21║ tì da li chư bạch y sở 。ngữ ngôn 。sa môn thích tử bất ưng khí kim
T23n1435_p0450b22║ ngân bảo vật súc 。phật chủng chủng nhân duyên vi ma ni chu la tụ lạc chủ
T23n1435_p0450b23║ thuyết pháp 。tùng kim nhật tỉ khâu 。tu tân khí tân 。tu thảo khí thảo 。tu thừa
T23n1435_p0450b24║ tá thừa 。tu tác nhân tá tác nhân 。sa môn thích tử 。thị trung phật bất thính
T23n1435_p0450b25║ khí kim ngân bảo vật súc 。tì da li quốc chư tỉ khâu 。văn da xá đà
T23n1435_p0450b26║ khiển sứ nghệ tì da li chư bạch y sở ngôn 。sa môn thích tử bất ưng
T23n1435_p0450b27║ khí kim ngân bảo vật súc 。phật chủng chủng nhân duyên vi ma ni chu la tụ
T23n1435_p0450b28║ lạc chủ thuyết pháp 。tùng kim nhật chư tỉ khâu 。tu tân khí tân 。tu thảo khí
T23n1435_p0450b29║ thảo 。tu thừa tá thừa 。tu tác nhân tá tác nhân 。sa môn thích tử nãi
T23n1435_p0450c01║ chí phật bất thính khí kim ngân bảo vật súc 。văn dĩ tập hội 。sở hữu kim
T23n1435_p0450c02║ ngân bảo vật đương phân 。thị trung hữu tỉ khâu 。tự thủ phân trì xuất 。hoặc
T23n1435_p0450c03║ sứ sa di bạch y trì khứ 。hoặc trước sàng thượng trì khứ 。hoặc trước ngoa
T23n1435_p0450c04║ trung trì khứ 。hoặc y khoã trì khứ 。hoặc khiển sứ trì phân dữ da xá
T23n1435_p0450c05║ đà 。da xá đà tức hoàn khiển sứ thử bất tịnh vật 。hà dĩ giáo 。ngã thụ 。
T23n1435_p0450c06║ sa môn thích tử bất ưng thụ thử bất tịnh vật 。phật chủng chủng nhân duyên thuyết
T23n1435_p0450c07║ pháp tùng kim nhật tỉ khâu 。tu tân thảo ưng khí 。tu xa thừa tác nhân ưng
T23n1435_p0450c08║ tá 。kim ngân bảo vật bất thính thụ súc 。tì da li tỉ khâu tư duy ngôn 。
T23n1435_p0450c09║ da xá đà ư chư bạch y tiền xuất ngã đẳng tội 。ngã đẳng đương dữ da
T23n1435_p0450c10║ xá đà tác hạ ý yết ma 。linh hướng tì da li chư bạch y sám hối 。
T23n1435_p0450c11║ tư duy dĩ tập tăng 。dữ da xá đà tác hạ ý yết ma 。linh hướng tì
T23n1435_p0450c12║ da li chư bạch y sám hối 。da xá đà văn tì da li chư tỉ khâu
T23n1435_p0450c13║ tác hạ ý yết ma linh hướng tì da li chư bạch y sám hối 。văn dĩ
T23n1435_p0450c14║ như thị tư duy 。ngã hướng chư bạch y sám hối thời 。năng sự sự thuyết pháp 。
T23n1435_p0450c15║ sứ chư bạch y đắc tín ngôn 。phật chủng chủng nhân duyên vi ma ni chu la
T23n1435_p0450c16║ tụ lạc chủ thuyết nhân duyên 。nãi chí sa môn thích tử 。bất ưng khí kim ngân
T23n1435_p0450c17║ bảo vật súc 。nhĩ thời da xá đà 。minh nhật thực thời trước y trì bát 。nhập
T23n1435_p0450c18║ tì da li thành khí thực 。thực dĩ đáo tì da li chư bạch y sở
T23n1435_p0450c19║ sám hối thời 。sự sự thuyết pháp sứ chư bạch y đắc tín ngôn 。phật chủng chủng
T23n1435_p0450c20║ nhân duyên vi ma ni chu la thuyết 。tỉ khâu tu tân thảo ưng khí 。xa thừa
T23n1435_p0450c21║ tác nhân ưng tá 。bất ưng khí kim ngân bảo vật súc 。như thị trường lão da
T23n1435_p0450c22║ xá đà sự sự thuyết pháp 。chư bạch y tức đắc tín giải 。tri sa môn thích
T23n1435_p0450c23║ tử bất ưng khí kim ngân bảo vật súc tì da li chư tỉ khâu văn 。trường
T23n1435_p0450c24║ lão da xá đà 。hướng tì da li bạch y sám hối thời 。sự sự thuyết
T23n1435_p0450c25║ pháp sứ bạch y tín giải 。tri phật chủng chủng nhân duyên thuyết 。tỉ khâu tu tân
T23n1435_p0450c26║ thảo ưng khí 。xa thừa tác nhân ưng tá 。bất ưng khí kim ngân bảo vật súc 。
T23n1435_p0450c27║ văn dĩ như thị tư duy 。ngã đẳng bất ưng linh da xá đà thị trung trụ 。
T23n1435_p0450c28║ kim đương tác xuất yết ma 。nhữ bất ưng tì da li trụ 。như thị tư duy
T23n1435_p0450c29║ dĩ tập tăng 。dữ da xá đà tác xuất yết ma 。bất đắc tì da li trụ 。
T23n1435_p0451a01║ trường lão da xá đà văn 。tì da li chư tỉ khâu tác xuất yết ma 。bất
T23n1435_p0451a02║ đắc trụ tì da li 。văn dĩ hoàn phòng phó thụ ngoạ cụ 。trì y bát phát
T23n1435_p0451a03║ tì da li khứ 。vị viễn tự niệm 。ngã ư tì da li chư tỉ khâu biên
T23n1435_p0451a04║ đắc thoát 。thị chư tỉ khâu súc kim ngân bảo vật 。đa dục đa cầu ác pháp
T23n1435_p0451a05║ thành tựu 。da xá đà trụ kiêu tát la quốc hạ an cư 。nhĩ thời trường lão
T23n1435_p0451a06║ tam bồ già 。trụ ma thâu la quốc tăng già già tăng già lam tinh xá a
T23n1435_p0451a07║ ba đại la lâm trung ô đầu bà la thụ hạ 。thị tam bồ già 。trì tam
T23n1435_p0451a08║ tạng đắc tam minh 。hữu danh xưng đại a la hán 。trường lão a nan đệ tử 。
T23n1435_p0451a09║ trường lão da xá đà văn 。trường lão tam bồ già 。trụ ma thâu la quốc
T23n1435_p0451a10║ tăng già già tăng già lam a ba đại la lâm trung ô đầu ba la thụ
T23n1435_p0451a11║ hạ 。trì tam tạng đắc tam minh 。hữu danh xưng đại a la hán 。văn dĩ khiển
T23n1435_p0451a12║ sứ nghệ tam bồ già ngôn 。trường lão tri bất 。tì da li quốc hữu thập sự
T23n1435_p0451a13║ xuất 。phi pháp phi thiện viễn li phật pháp 。bất nhập tu đố lộ 。bất nhập tì
T23n1435_p0451a14║ ni 。diệc phá pháp tướng 。tì da li chư tỉ khâu 。dụng thị pháp hành thị
T23n1435_p0451a15║ pháp 。ngôn thị pháp thanh tịnh 。như thị thụ trì 。hà đẳng thập 。nhất giả diêm
T23n1435_p0451a16║ tịnh 。nhị giả chỉ tịnh 。tam giả cận tụ lạc tịnh 。tứ giả sinh hòa hợp
T23n1435_p0451a17║ tịnh 。ngũ giả như thị tịnh 。lục giả chứng tri tịnh 。thất giả bần trụ xứ
T23n1435_p0451a18║ tịnh 。bát giả hành pháp tịnh 。cửu giả lũ biên bất ích ni sư đàn tịnh 。
T23n1435_p0451a19║ thập giả kim ngân bảo vật tịnh 。tì da li quốc chư tỉ khâu 。hựu trì kiêu
T23n1435_p0451a20║ tát la đại kim bát 。xuất kiêu tát la quốc 。nhập tì da li quốc 。khí
T23n1435_p0451a21║ tiền thứ đệ khí 。tùy đa thiểu giai trước bát trung 。hoặc đắc vạn tiền thiên
T23n1435_p0451a22║ ngũ bá ngũ thập nãi chí nhất tiền 。chư trường lão tỉ khâu 。ưng tập hội
T23n1435_p0451a23║ diệt thị ác pháp 。kim nhược bất diệt hậu tất tương đại 。trường lão tam bồ
T23n1435_p0451a24║ già văn thị sự dĩ 。tức khiển sứ nghệ đạt sấn na quốc a bàn đề quốc 。
T23n1435_p0451a25║ như thị chư quốc giai khiển sứ ngữ ngôn 。nhữ tri bất 。tì da li quốc thập
T23n1435_p0451a26║ sự xuất 。hà đẳng thập 。nhất giả diêm tịnh nãi chí kim ngân bảo vật tịnh 。thị
T23n1435_p0451a27║ chư ác pháp 。kim nhược bất diệt hậu tương tất đại 。nhĩ thời đạt sấn na
T23n1435_p0451a28║ quốc a bàn đề quốc đẳng chư tỉ khâu 。tức giai tập hội tì da li 。
T23n1435_p0451a29║ thị thời trường lão lê bà đa 。trụ tát hàn nhược quốc 。trì tam tạng đắc tam
T23n1435_p0451b01║ minh 。hữu danh xưng đại a la hán 。hảo hành tứ vô lượng tâm 。thị trường
T23n1435_p0451b02║ lão a nan đệ tử 。trường lão tam bồ già văn 。trường lão lê bà đa
T23n1435_p0451b03║ trụ tát hàn nhược quốc 。trì tam tạng đắc tam minh 。hữu danh xưng đại a la
T23n1435_p0451b04║ hán 。hảo hành tứ vô lượng tâm 。văn dĩ trường lão tam bồ già như thị tư
T23n1435_p0451b05║ duy 。ngã đẳng dĩ hà trường lão vi thượng tòa 。đương cầu thị trường lão vi thượng
T23n1435_p0451b06║ tòa nhiếp chư tỉ khâu 。tác thị tư duy dĩ 。ngã đẳng đương cầu trường lão lê
T23n1435_p0451b07║ bà đa vi chư tỉ khâu thuyết thật pháp 。nhĩ thời trường lão tam bồ già 。tập
T23n1435_p0451b08║ chư tỉ khâu 。tùng bạch y sách tứ sự cung dưỡng 。sách dĩ thừa hang chí tát
T23n1435_p0451b09║ hàn nhược quốc 。đáo trường lão lê bà đa sở 。trường lão lê bà đa 。dao kiến
T23n1435_p0451b10║ tam bồ già lai 。thiện tâm khởi nghênh vấn tấn 。đạo lộ bì bất 。đại trì y
T23n1435_p0451b11║ bát kì phòng xá 。ngữ tam bồ già đẳng chư tỉ khâu 。thị nhữ sàng tháp bí
T23n1435_p0451b12║ nhục ngoạ cụ 。nhược thượng tòa vi biện dục cụ 。táo đậu hôi ma du tân 。
T23n1435_p0451b13║ dục cánh chí dạ 。thị thời lê bà đa 。dữ tam bồ già cộng nhất phòng
T23n1435_p0451b14║ tú 。dạ đa toạ thiền chí thiên minh 。thời trường lão lê bà đa ngữ tam bồ
T23n1435_p0451b15║ già 。ngã cung dưỡng khách pháp tác cánh 。nhữ tùng xuất gia pháp 。trường lão tam bồ
T23n1435_p0451b16║ già văn thị ngữ cánh 。thực thời trước y trì bát 。nhập tát hàn nhược thành khí
T23n1435_p0451b17║ thực 。khí thực cánh thực hậu 。hoàn lê bà đa sở đầu diện lễ túc 。
T23n1435_p0451b18║ nhĩ thời trường lão tam bồ già tư duy 。thị lê bà đa đại pháp sư 。hoặc
T23n1435_p0451b19║ năng nan vấn ngã a tì đàm 。ngã hoặc bất tật giải 。ngã kim đương tiên vấn
T23n1435_p0451b20║ lê bà đa tì da li tỉ khâu thập sự 。tức hợp thủ vấn 。diêm tịnh ưng
T23n1435_p0451b21║ thụ bất 。lê bà đa hoàn vấn tam bồ già 。vân hà danh diêm tịnh 。đại đức
T23n1435_p0451b22║ lê bà đa 。tì da li chư tỉ khâu 。diêm cử tàn tú trước tịnh thực trung
T23n1435_p0451b23║ đạm 。ngôn thị sự tịnh 。ngã vấn trường lão thật tịnh bất 。lê bà đa đáp 。bất
T23n1435_p0451b24║ tịnh bất ưng thực 。nhược thực đắc hà tội 。đáp đắc đột cát la tội 。tam bồ
T23n1435_p0451b25║ già hựu vấn 。phật hà xứ kế giới 。thị sự bất ưng thực 。đáp xá bà
T23n1435_p0451b26║ đề tì ni dược pháp trung thuyết 。tam bồ già vấn 。đại đức lê bà đa 。ưng
T23n1435_p0451b27║ thụ nhị chỉ tịnh bất 。hoàn vấn 。vân hà danh nhị chỉ tịnh 。đáp ngôn 。tì da
T23n1435_p0451b28║ li chư tỉ khâu 。thực cánh tùng tòa khởi 。bất thụ tàn thực pháp 。lưỡng chỉ sao
T23n1435_p0451b29║ thực đạm 。ngôn thị sự tịnh 。ngã vấn trường lão thật tịnh bất 。lê bà đa đáp 。
T23n1435_p0451c01║ bất tịnh 。bất tịnh đắc hà tội 。đáp đắc ba dật đề tội 。hựu vấn phật
T23n1435_p0451c02║ hà xứ kế giới 。thị sự bất ưng hành 。đáp tì da li quốc vi bất thụ
T23n1435_p0451c03║ tàn thực pháp cố kế giới 。tam bồ già ngôn 。đại đức lê bà đa 。cận
T23n1435_p0451c04║ tụ lạc tịnh thật tịnh bất 。hoàn vấn 。vân hà danh cận tụ lạc tịnh 。đáp ngôn 。
T23n1435_p0451c05║ tì da li chư tỉ khâu 。cận tụ lạc biên đắc thực 。bất thụ tàn thực pháp
T23n1435_p0451c06║ đạm 。ngôn thị sự tịnh 。ngã vấn trường lão thật tịnh bất 。lê bà đa đáp 。
T23n1435_p0451c07║ bất tịnh 。bất tịnh đắc hà tội 。đáp đắc ba dật đề tội 。hựu vấn 。
T23n1435_p0451c08║ phật hà xứ thuyết thị sự bất ưng hành 。đáp tì da li quốc phật vi bất
T23n1435_p0451c09║ thụ tàn thực pháp kế giới 。tam bồ già ngôn 。đại đức lê bà đa 。ưng thụ
T23n1435_p0451c10║ sinh hòa hợp tịnh 。thật tịnh bất 。hoàn vấn 。vân hà danh sinh hòa hợp tịnh 。đáp
T23n1435_p0451c11║ ngôn 。tì da li chư tỉ khâu 。thực cánh tùng tòa khởi 。bất thụ tàn thực pháp 。
T23n1435_p0451c12║ nhũ lạc tô cộng hòa hợp nhi đạm 。ngôn thị sự tịnh 。ngã vấn trường lão thật
T23n1435_p0451c13║ tịnh bất 。đáp bất tịnh 。bất tịnh đắc hà tội 。đáp đắc ba dật đề tội 。hựu
T23n1435_p0451c14║ vấn 。phật hà xứ kế giới 。thị sự bất ưng hành 。đáp tì da li 。phật vi
T23n1435_p0451c15║ bất thụ tàn thực pháp kế giới 。tam bồ già ngôn 。đại đức lê bà đa 。như
T23n1435_p0451c16║ thị tịnh thật tịnh bất 。lê bà đa hoàn vấn 。vân hà danh như thị tịnh 。đáp
T23n1435_p0451c17║ tì da li chư tỉ khâu 。nội giới cộng trụ xứ biệt tác yết ma cánh 。nhập
T23n1435_p0451c18║ tăng trung xướng ngôn 。bỉ trụ xứ tác yết ma 。trường lão thị sự tịnh 。kim ngã
T23n1435_p0451c19║ vấn 。thị sự thật tịnh bất 。đáp bất tịnh 。bất tịnh đắc hà tội 。đáp đắc
T23n1435_p0451c20║ đột cát la tội 。hựu vấn 。phật hà xứ kế giới 。đáp chiêm ba quốc tì ni
T23n1435_p0451c21║ hành pháp trung 。tam bồ già ngôn 。đại đức lê bà đa 。chứng tri tịnh thật tịnh
T23n1435_p0451c22║ bất 。lê bà đa hoàn vấn 。vân hà danh chứng tri tịnh 。đáp tì da li chư
T23n1435_p0451c23║ tỉ khâu 。các các trụ xứ tác bất như pháp yết ma cánh 。nhập tăng trung bạch 。
T23n1435_p0451c24║ ngã đẳng xứ xứ tác yết ma 。chư tăng chứng tri 。ngôn thị sự chứng tri
T23n1435_p0451c25║ tịnh 。kim ngã vấn trường lão thật tịnh bất 。đáp bất tịnh 。bất tịnh đắc hà tội 。
T23n1435_p0451c26║ đáp đắc đột cát la tội 。hựu vấn 。phật hà xứ kế giới 。đáp chiêm ba
T23n1435_p0451c27║ quốc tì ni hành pháp trung 。tam bồ già ngôn 。đại đức lê bà đa 。bần trụ
T23n1435_p0451c28║ xứ tịnh thật tịnh bất 。lê bà đa hoàn vấn 。vân hà bần trụ xứ tịnh 。
T23n1435_p0451c29║ đáp tì da li chư tỉ khâu ngôn 。ngã đẳng trụ xứ bần tác tửu ẩm 。ngôn
T23n1435_p0452a01║ thị bần trụ xứ tịnh 。thật tịnh bất 。đáp bất tịnh 。bất tịnh đắc hà tội 。đáp
T23n1435_p0452a02║ đắc ba dật đề tội 。hựu vấn 。phật hà xứ kế giới 。đáp chi bà đề
T23n1435_p0452a03║ quốc phát đà la bà đề thành 。vi trường lão bà già đà a la hán
T23n1435_p0452a04║ kế giới 。bất đắc ẩm tửu 。tam bồ già ngôn 。đại đức lê bà đa hành
T23n1435_p0452a05║ pháp tịnh thật tịnh bất 。lê bà đa đáp 。hữu hành pháp tịnh 。hành diệc tịnh 。
T23n1435_p0452a06║ bất hành diệc tịnh 。hữu hành pháp bất tịnh 。hành diệc bất tịnh 。bất hành diệc
T23n1435_p0452a07║ bất tịnh 。hà đẳng hành pháp bất tịnh 。hành diệc bất tịnh 。bất hành diệc bất
T23n1435_p0452a08║ tịnh 。đáp sát tội 。hành diệc bất tịnh 。bất hành diệc bất tịnh 。thâu tà dâm
T23n1435_p0452a09║ vọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu ỷ ngữ khan tham sân khuể tà kiến 。hành diệc bất
T23n1435_p0452a10║ tịnh 。bất hành diệc bất tịnh 。thị vi hành pháp bất tịnh 。hành diệc bất tịnh 。
T23n1435_p0452a11║ bất hành diệc bất tịnh 。hà đẳng hành pháp tịnh 。hành diệc tịnh 。bất hành diệc
T23n1435_p0452a12║ tịnh 。đáp bất sát bất thâu bất tà dâm bất vọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu ỷ
T23n1435_p0452a13║ ngữ khan tham sân khuể tà kiến 。thị vi hành pháp tịnh 。hành diệc tịnh 。bất
T23n1435_p0452a14║ hành diệc tịnh 。tam bồ già ngôn 。đại đức lê bà đa 。bất ích lũ biên
T23n1435_p0452a15║ ni sư đàn tịnh 。thật tịnh bất 。hoàn vấn 。vân hà bất ích lũ biên ni
T23n1435_p0452a16║ sư đàn 。đáp tì da li chư tỉ khâu 。tác bất ích lũ biên ni sư
T23n1435_p0452a17║ đàn 。ngôn thị sự tịnh 。vi tịnh bất 。đáp bất tịnh 。vấn bất tịnh đắc hà
T23n1435_p0452a18║ tội 。đáp đắc ba dật đề tội 。hựu vấn 。phật hà xứ kế giới 。đáp xá bà
T23n1435_p0452a19║ đề quốc 。phật vi trường lão ca lưu đà di 。thính lũ biên ích nhất trách
T23n1435_p0452a20║ thủ 。ni sư đàn kế giới 。tam bồ già ngôn 。đại đức lê bà đa 。kim
T23n1435_p0452a21║ ngân bảo vật tịnh 。thật tịnh bất 。hoàn vấn 。vân hà kim ngân bảo vật tịnh 。
T23n1435_p0452a22║ đáp tì da li chư tỉ khâu 。thủ kim ngân bảo vật 。ngôn thị sự tịnh 。
T23n1435_p0452a23║ thật tịnh bất 。đáp bất tịnh 。bất tịnh đắc hà tội 。đáp đắc ba dật đề tội 。
T23n1435_p0452a24║ phật hà xứ kế giới 。đáp tì da li 。phật vi bạt nan đà kế giới 。bất
T23n1435_p0452a25║ đắc thủ kim ngân bảo vật 。tam bồ già ngôn 。thiện tai thiện tai 。đại đức lê
T23n1435_p0452a26║ bà đa 。thiện thuyết thập sự 。tam bồ già ngôn 。thử chư tỉ khâu đương vân hà 。
T23n1435_p0452a27║ lê bà đa đáp 。đương cộng cần phương tiện diệt thị bất thiện pháp 。
T23n1435_p0452a28║ nhĩ thời trường lão sa la 。trụ tì da li quốc 。trì tam tạng đắc tam minh 。
T23n1435_p0452a29║ hữu danh xưng đại a la hán 。thị trường lão a nan đệ tử 。như thị tư
T23n1435_p0452b01║ duy 。ngã sở học trí 。giai tùng hòa thượng khẩu thụ tụng giới 。ngã đương
T23n1435_p0452b02║ phân biệt quan sát khách tỉ khâu tì da li tỉ khâu 。như thị tư duy dĩ 。
T23n1435_p0452b03║ trước y trì bát nhập thành khí thực 。thực hậu hướng sa thụ lâm gian 。nhập
T23n1435_p0452b04║ thụ lâm dĩ 。ư nhất thụ hạ phu ni sư đàn toạ quan sở tụng pháp 。
T23n1435_p0452b05║ tri thùy thị 。vi tì da li tỉ khâu thị 。vi khách tỉ khâu thị 。như
T23n1435_p0452b06║ thị quan dĩ 。tri tì da li tỉ khâu bất thị 。tri a bàn đề đạt sấn
T23n1435_p0452b07║ na bà đa quốc chư khách tỉ khâu thị 。thị thụ lâm trung hữu thần thiên 。
T23n1435_p0452b08║ hợp thủ hướng sa la ngôn 。như thị như thị trường lão 。thị tì da li
T23n1435_p0452b09║ tỉ khâu phi pháp ngữ 。chư khách tỉ khâu thị pháp ngữ 。đại đức sa la 。
T23n1435_p0452b10║ nhữ dục tác hà đẳng 。đáp đương cần phương tiện diệt thị bất thiện pháp 。tì da
T23n1435_p0452b11║ li chư tỉ khâu văn 。a bàn đề đạt sấn na bà đa quốc chư khách tỉ
T23n1435_p0452b12║ khâu 。cần phương tiện dục diệt thị sự 。văn dĩ như thị tư duy 。ngã đẳng
T23n1435_p0452b13║ đương thỉnh hà đẳng thượng tòa vi hảo thượng tòa cố 。đa tỉ khâu lai 。thượng tòa
T23n1435_p0452b14║ lê bà đa 。ngã đẳng đương thỉnh 。vi thị thượng tòa cố 。chư tỉ khâu đương
T23n1435_p0452b15║ lai tập 。như thị tư duy cánh 。tì da li chư tỉ khâu 。trước y trì bát
T23n1435_p0452b16║ nghệ tát hàn nhược quốc 。đáo dĩ kiến trường lão lê bà đa 。dĩ đồng a
T23n1435_p0452b17║ bàn đề đạt sấn na bà đa quốc chư tỉ khâu 。kiến dĩ như thị tư duy 。
T23n1435_p0452b18║ trường lão lê bà đa dĩ đồng bỉ 。phục tác thị niệm 。chư thượng tòa đệ
T23n1435_p0452b19║ tử 。ngã đẳng kim đương nhuyễn ngữ linh thỉnh 。thị thượng tòa đương dụng đệ tử ngữ 。
T23n1435_p0452b20║ tì da li chư tỉ khâu 。đáo thượng tòa đệ tử sở 。dữ y bát hộ câu
T23n1435_p0452b21║ cức tỉ 。dữ tam chủng dược tận dữ cánh 。chư thượng tòa đệ tử tức giác vấn 。
T23n1435_p0452b22║ thị thượng tòa cung dưỡng hà dĩ cố dữ ngã 。tì da li chư tỉ khâu đáp 。
T23n1435_p0452b23║ đương ngữ nhữ sư 。tì da li tỉ khâu 。thị hữu pháp ngữ 。a bàn đề đạt
T23n1435_p0452b24║ sấn na bà đa quốc chư tỉ khâu 。bất thị pháp ngữ 。nhất thiết chư phật giai
T23n1435_p0452b25║ xuất đông phương 。trường lão thượng tòa 。mạc dữ tì da li trung quốc tỉ khâu đấu
T23n1435_p0452b26║ tránh 。chư thượng tòa đệ tử đáp 。thử thị tiểu sự 。ngã kinh doanh chi 。nhữ đẳng
T23n1435_p0452b27║ đương thụ ngã ân 。chư đệ tử tức đáo thượng tòa lê bà đa sở ngôn 。a
T23n1435_p0452b28║ bàn đề đạt sấn na bà đa quốc chư tỉ khâu 。phi pháp phi thiện 。ngôn nhất
T23n1435_p0452b29║ thiết chư phật giai 。xuất đông phương 。trường lão thượng tòa 。mạc dữ tì da li trung
T23n1435_p0452c01║ quốc tỉ khâu đấu tránh 。lê bà đa ngữ đệ tử 。nhữ ngu si nhân 。ngã tự
T23n1435_p0452c02║ tri kiến tì da li chư tỉ khâu phi pháp phi thiện 。a bàn đề đạt sấn
T23n1435_p0452c03║ na bà đa quốc chư tỉ khâu 。thật thị pháp thị thiện ngữ 。nhữ ngu si
T23n1435_p0452c04║ nhân 。vân hà giáo ngã phi pháp phi thiện phi phật ngữ 。nhữ khứ mạc lai 。
T23n1435_p0452c05║ ngã nãi chí tử bất dụng kiến nhữ 。thị thời trường lão lê bà đa ngữ tam
T23n1435_p0452c06║ bồ già 。thử sự thị gian khả diệt 。hoặc hữu bất tri nhân ngôn 。thử sự
T23n1435_p0452c07║ bất khả thị gian diệt 。bản tùng hà xứ xuất 。ưng hoàn chí bản xứ diệt 。
T23n1435_p0452c08║ nhĩ thời trường lão lê bà đa tam bồ già 。cập a bàn đề đạt sấn na
T23n1435_p0452c09║ bà đa quốc chư tỉ khâu 。tùy ý đa thiểu 。vãng tát hàn nhược quốc 。trì
T23n1435_p0452c10║ y bát hướng tì da li quốc 。thứ đệ hành đáo tì da li 。tì da li
T23n1435_p0452c11║ quốc tỉ khâu 。diệc trì y bát hướng tì da li thành 。thứ đệ hành đáo 。
T23n1435_p0452c12║ thị thời trường lão tát bà già la bà lê bà la thượng tòa 。trụ tì
T23n1435_p0452c13║ da li 。trì tam tạng đắc tam minh 。hữu danh xưng đại a la hán 。hảo
T23n1435_p0452c14║ hành không tam muội 。thị trường lão a nan đệ tử 。trường lão lê bà đa 。đáo
T23n1435_p0452c15║ tát bà già la ba lê bà la thượng tòa sở 。thị thượng tòa dao kiến lê
T23n1435_p0452c16║ bà đa lai 。hoan hỉ vấn tấn 。trường lão cụ ê thiện lai cụ ê 。cửu
T23n1435_p0452c17║ bất tướng kiến cụ ê 。đáo dĩ cộng toạ 。chư thượng tòa hữu như thị pháp 。
T23n1435_p0452c18║ nhược khách tỉ khâu lai 。cộng nhất xứ tú 。cáo cấp sự 。nhữ vi khách tỉ
T23n1435_p0452c19║ khâu phu ngoạ cụ 。cấp sự như thị tư duy 。thượng tòa như thị ước sắc 。ngã
T23n1435_p0452c20║ dữ khách tỉ khâu phu sàng ngoạ cụ 。thượng tòa tất dữ khách tỉ khâu nhất phòng
T23n1435_p0452c21║ tú 。cấp sự thụ sắc dĩ tức hướng thượng tòa phòng 。dữ khách tỉ khâu phu sàng
T23n1435_p0452c22║ ngoạ cụ 。đệ tử thụ sắc 。dữ khách tỉ khâu phu sàng ngoạ cụ cánh 。hoàn bạch
T23n1435_p0452c23║ thượng tòa ngôn 。dữ khách tỉ khâu phu sàng ngoạ cụ dĩ 。thượng tòa tự tri thời 。
T23n1435_p0452c24║ thượng tòa tức tùng tòa khởi 。hướng phòng xá tự toạ xứ 。phu ni sư đàn kế
T23n1435_p0452c25║ gia phu toạ 。trường lão lê bà đa diệc hướng thượng tòa phòng 。nhập dĩ đầu diện
T23n1435_p0452c26║ lễ thượng tòa túc 。ngoạ cụ thượng phu ni sư đàn 。kế gia phu toạ 。tát
T23n1435_p0452c27║ bà già la bà lê bà la thượng tòa 。như thị tư duy 。trường lão lê bà
T23n1435_p0452c28║ đa 。khách lai đạo lộ bì cực 。khách tỉ khâu vị ngoạ 。ngã bất ưng tiên
T23n1435_p0452c29║ ngoạ 。khách tỉ khâu ngoạ cánh ngã nãi ưng ngoạ 。trường lão lê bà đa diệc tư
T23n1435_p0453a01║ duy 。kim tăng trung đệ nhất thượng tòa vị ngoạ 。ngã bất ưng tiên ngoạ 。thượng tòa
T23n1435_p0453a02║ ngoạ cánh nhĩ nãi ngã ngoạ 。thị dạ nhị nhân câu toạ thiền 。hậu dạ trường lão
T23n1435_p0453a03║ đệ nhất thượng tòa vấn trường lão lê bà đa 。nhữ hà dĩ bất ngoạ 。đáp ngã
T23n1435_p0453a04║ như thị tư duy 。trường lão thị tăng trung đệ nhất thượng tòa vị ngoạ 。ngã bất
T23n1435_p0453a05║ ưng tiên ngoạ 。thượng tòa ngoạ cánh nhĩ nãi ngã ngoạ 。thượng tòa vấn lê bà đa 。
T23n1435_p0453a06║ thị dạ tâm nhập hà đẳng tam muội 。đáp ngã đa hành từ tam muội 。thượng tòa
T23n1435_p0453a07║ ngôn 。nhữ trường lão cụ ê 。thử thị tiểu tam muội hành 。nhữ dạ hành tiểu tam
T23n1435_p0453a08║ muội hành 。lê bà đa đáp 。thử thật tiểu tam muội hành 。ngã a la hán nhất
T23n1435_p0453a09║ thiết lậu tận 。thị hành trường dạ hỉ niệm 。dĩ thị cố 。thường hành thị tam muội
T23n1435_p0453a10║ hành 。vấn thượng tòa hà dĩ bất ngoạ 。thượng tòa đáp 。ngã diệc tư duy 。nhữ
T23n1435_p0453a11║ đạo lộ hành cực vị ngoạ 。ngã bất ưng tiên ngoạ 。nhữ ngoạ cánh ngã nãi ưng
T23n1435_p0453a12║ ngoạ 。vấn thượng tòa thị dạ nhập hà đẳng tam muội 。thượng tòa đáp 。đa hành không
T23n1435_p0453a13║ tam muội 。lê bà đa ngôn 。thử thị thượng tam muội hành 。nhữ dạ hành thượng tam
T23n1435_p0453a14║ muội hành 。thượng tòa đáp 。thử thật thượng tam muội hành 。ngã a la hán nhất thiết
T23n1435_p0453a15║ lậu tận 。thị hành trường dạ hỉ niệm 。dĩ thị cố 。thường hành thị tam muội 。thị
T23n1435_p0453a16║ nhị thiện nhân 。câu đắc a la hán đạo xuất sở hành pháp 。trường lão tam bồ
T23n1435_p0453a17║ già 。thị dạ quá dĩ hướng đệ nhất thượng tòa 。đầu diện lễ túc nhất diện toạ 。
T23n1435_p0453a18║ thượng tòa vấn tam bồ già 。nhữ tam bồ già 。thị sự vân hà dục diệt 。
T23n1435_p0453a19║ đáp trường lão nhất thiết tăng trung thượng tòa 。đương tri thị sự vân hà diệt 。nhữ
T23n1435_p0453a20║ tam bồ già 。kim nhật thực hậu tập nhất thiết tăng 。tam bồ già thụ thượng
T23n1435_p0453a21║ toạ ngữ cánh 。thực thời trước y trì bát nhập tì da li thành khí thực 。thực
T23n1435_p0453a22║ hậu nhất xứ tập tăng 。thị thời tì da li quốc thiểu nhất tỉ khâu 。bất mãn
T23n1435_p0453a23║ thất bá tập hội 。vi diệt thị phi pháp phi thiện phi phật ngữ ác sự diệt
T23n1435_p0453a24║ cố 。thị thời hữu trường lão 。danh cấp xà tô di la 。tại bà la lê
T23n1435_p0453a25║ phất quốc trụ 。trì tam tạng đắc tam minh 。hữu danh xưng đại a la hán 。hỉ
T23n1435_p0453a26║ dụng thiên nhãn 。thị trường lão a nan đệ tử 。dĩ thiên nhãn dao kiến thiểu nhất
T23n1435_p0453a27║ tỉ khâu 。bất mãn thất bá 。tại tì da li quốc tập 。vi diệt phi pháp
T23n1435_p0453a28║ phi thiện phi phật ngữ ác sự cố 。tức nhập tam muội 。như lực sĩ quật thân
T23n1435_p0453a29║ tí khuể 。ư bà la lê phất quốc một 。tì da li quốc tăng trụ xứ
T23n1435_p0453b01║ môn hạ xuất trụ 。thị cấp xà tô di la xuất tam muội 。thuyết kệ sách
T23n1435_p0453b02║ khai môn 。
T23n1435_p0453b03║ bà la lê phất quốc  chư cựu tỉ khâu trung
T23n1435_p0453b04║ trì luật đa văn nhân  dĩ đoán chư hồ nghi
T23n1435_p0453b05║ kim tùng bỉ gian lai  tại thử môn hạ lập
T23n1435_p0453b06║ bà la lê phất quốc  chư cựu tỉ khâu trung
T23n1435_p0453b07║ trì luật đa văn nhân  điều ngữ lục tình căn
T23n1435_p0453b08║ kim tùng bỉ gian lai  tại thử môn hạ lập
T23n1435_p0453b09║ bà la lê phất quốc  chư cựu tỉ khâu trung
T23n1435_p0453b10║ trì luật đa văn nhân  cấp xà tô di la
T23n1435_p0453b11║ kim tùng bỉ gian lai  tại thử môn hạ lập
T23n1435_p0453b12║ thập tụng luật quyển đệ lục thập TTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*