Thập Tụng Luật – Quyển 61 (quyển cuối)

Tzed Version
T23n1435_p0453b13║
T23n1435_p0453b14║
T23n1435_p0453b15║ thập tụng luật quyển đệ lục thập nhất (thiện tụng tì ni tự quyển trung )
T23n1435_p0453b16║
T23n1435_p0453b17║   đông tấn kế tân tam tạng ti ma la xoa tục dịch
T23n1435_p0453b18║ thất bá tỉ khâu tập diệt ác pháp phẩm đệ nhị chi dư
T23n1435_p0453b19║ trường lão cấp xà tô di la lai 。mãn thất bá tăng 。tô di la nhập tăng
T23n1435_p0453b20║ trung dĩ 。thị thời trường lão tam bồ già 。như thị tư duy 。ngã đẳng nhược
T23n1435_p0453b21║ tại tăng trung diệt thị ác sự 。hoặc hữu bất trí tỉ khâu ngôn 。thị sự bất
T23n1435_p0453b22║ ưng như thị diệt 。thị sự ưng như thị diệt 。ngã kim đương tăng trung tác yết
T23n1435_p0453b23║ ma 。nhất thiết tăng đương thính diệt thị sự 。trường lão tam bồ già tăng trung xướng 。
T23n1435_p0453b24║ đại đức tăng thính 。ngã đẳng tăng trung diệt thị ác sự 。nhược hữu bất trí tỉ
T23n1435_p0453b25║ khâu 。ngôn thị sự bất ưng như thị diệt thị sự ưng như thị diệt 。ngã kim
T23n1435_p0453b26║ đương tăng trung tác yết ma 。nhất thiết tăng đương nhẫn thính diệt thị sự 。như thị
T23n1435_p0453b27║ bạch 。thị thời tam bồ già 。tăng trung xướng tứ tỉ khâu danh tự 。a bàn
T23n1435_p0453b28║ đề đạt sấn na bà đa quốc tứ khách tỉ khâu 。đông phương tứ cựu tỉ
T23n1435_p0453b29║ khâu 。hà đẳng a bàn đề đạt sấn na bà đa quốc tứ khách tỉ khâu 。
T23n1435_p0453c01║ nhất tát bà già la bà lê bà la thượng tòa 。nhị sa la 。tam da du
T23n1435_p0453c02║ đà 。tứ cấp xà tô di la 。thị vi tứ khách tỉ khâu 。hà đẳng đông
T23n1435_p0453c03║ phương tứ cựu tỉ khâu 。nhất thượng tòa lê bà đa 。nhị trường lão tam bồ già 。
T23n1435_p0453c04║ tam tu ma na 。tứ tát ba ma già la ma 。thị vi đông phương tứ
T23n1435_p0453c05║ cựu tỉ khâu 。trường lão tam bồ già tăng trung xướng 。đại đức tăng thính 。ngã
T23n1435_p0453c06║ xướng thị bát nhân danh tự 。a bàn đề đạt sấn na bà đa tứ khách tỉ
T23n1435_p0453c07║ khâu 。đông phương tứ cựu tỉ khâu 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。thị bát nhân
T23n1435_p0453c08║ tác ô hồi cưu la 。vi đoán diệt tăng trung ác sự cố 。như thị bạch 。thị
T23n1435_p0453c09║ thời trường lão a thị đa thụ giới ngũ tuế 。thiện tụng trì tì ni tạng
T23n1435_p0453c10║ tại tăng trung 。trường lão tam bồ già như thị tư duy 。thị a thị đa
T23n1435_p0453c11║ tỉ khâu thụ giới ngũ tuế 。thiện tụng trì tì ni tạng 。tại thử gian tăng trung 。
T23n1435_p0453c12║ nhược ngã đẳng linh a thị đa tỉ khâu y thượng tòa ô hồi cưu la 。diệt
T23n1435_p0453c13║ tăng trung ác sự 。chư thượng tòa hoặc năng bất hỉ 。ngã đẳng sứ a thị
T23n1435_p0453c14║ đa y thụ thượng tòa tác ô hồi cưu la 。sa thụ lâm trung vi chư thượng
T23n1435_p0453c15║ tòa tác phu toạ cụ nhân 。tam bồ già như thị tư duy cánh 。tăng trung xướng 。
T23n1435_p0453c16║ đại đức tăng thính 。thị a thị đa tỉ khâu thụ giới ngũ tuế 。thiện tụng trì
T23n1435_p0453c17║ tì ni tạng 。học trì a hàm 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。thị a thị
T23n1435_p0453c18║ đa tỉ khâu y thụ chư thượng tòa tác ô hồi cưu la 。sa thụ lâm trung
T23n1435_p0453c19║ tác phu toạ cụ nhân 。như thị bạch 。như thị bạch nhị yết ma 。tăng thính
T23n1435_p0453c20║ a thị đa tỉ khâu y thượng tòa tác ô hồi cưu la 。sa thụ lâm trung dữ
T23n1435_p0453c21║ thượng tòa phu toạ cụ cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。thị
T23n1435_p0453c22║ thời a thị đa tỉ khâu 。tùng tòa khởi chí thụ lâm trung 。dữ chư thượng tòa
T23n1435_p0453c23║ tỉ khâu phu toạ cụ dĩ 。hoàn đáo tập tăng trung bạch chư thượng tòa 。đại đức
T23n1435_p0453c24║ thượng tòa ngã dĩ ư thụ lâm trung phu toạ cụ cánh 。thượng tòa tự tri thời 。
T23n1435_p0453c25║ chư thượng tòa tùng tòa khởi 。hướng thụ lâm trung phu toạ cụ xứ 。tự phu ni
T23n1435_p0453c26║ sư đàn kế gia phu toạ 。trường lão tam bồ già 。tùng tòa khởi thiên đản
T23n1435_p0453c27║ hữu tí hợp thủ 。hướng thượng tòa tát bà già la bà lê bà la 。như
T23n1435_p0453c28║ thị ngôn đại đức 。thượng tòa diêm tịnh 。thật tịnh bất 。thượng tòa hoàn vấn 。vân hà
T23n1435_p0453c29║ danh diêm tịnh 。tam bồ già ngôn 。tì da li chư tỉ khâu 。diêm cộng tú trước
T23n1435_p0454a01║ tịnh thực trung đạm 。ngôn thị sự tịnh 。thật tịnh bất 。thượng tòa đáp 。bất tịnh bất
T23n1435_p0454a02║ tịnh 。đắc hà tội 。đáp đắc đột cát la tội 。tam bồ già vấn 。phật hà xứ
T23n1435_p0454a03║ kế giới 。thượng tòa đáp 。xá bà đề quốc tì ni dược pháp trung 。tam bồ
T23n1435_p0454a04║ già vấn tát bà già la bà lê bà la thượng tòa cánh 。thứ vấn thượng tòa
T23n1435_p0454a05║ sa la thượng tòa da du đà cấp xà tô di la lê bà đa tu ma na
T23n1435_p0454a06║ bà khí già di 。vấn nhất thiết thượng tòa 。nãi chí vấn a thị đa 。nhữ diệc
T23n1435_p0454a07║ như thị tri 。như thượng tòa đáp bất 。a thị đa đáp 。ngã diệc như thị
T23n1435_p0454a08║ tri 。như thượng tòa đáp 。a thị đa diệc vấn tam bồ già 。trường lão diệc như
T23n1435_p0454a09║ thị tri 。như thượng tòa đáp bất 。tam bồ già đáp 。ngã diệc như thị tri 。như
T23n1435_p0454a10║ thượng tòa đáp 。thị thời trường lão tam bồ già tăng trung xướng 。đại đức tăng thính 。
T23n1435_p0454a11║ kim tăng dĩ diệt thập sự trung đệ nhất sự dĩ 。như pháp như thiện như phật
T23n1435_p0454a12║ giáo 。hiện tiền tăng trung diệt thị ác sự 。thị trung vô hữu nhất tỉ khâu
T23n1435_p0454a13║ phi pháp ngôn pháp pháp ngôn phi pháp phi thiện ngôn thiện thiện ngôn phi thiện 。thị
T23n1435_p0454a14║ phi pháp phi thiện phi phật giáo 。như thị bất tịnh 。tác thị ngữ cánh hành nhất
T23n1435_p0454a15║ trù 。vi diệt nhất ác sự cố 。tam bồ già vấn thượng tòa tát bà già la bà
T23n1435_p0454a16║ lê 。bà la đại đức nhị chỉ tịnh 。thật tịnh bất 。thượng tòa hoàn vấn 。vân hà
T23n1435_p0454a17║ danh nhị chỉ tịnh 。đáp tì da li chư tỉ khâu 。thực cánh tùng tòa khởi 。bất
T23n1435_p0454a18║ thụ tàn thực pháp 。lưỡng chỉ sao phạn thực đạm 。ngôn thị sự tịnh 。thật tịnh bất 。
T23n1435_p0454a19║ thượng tòa đáp 。bất tịnh bất tịnh 。đắc hà tội 。thượng tòa đáp 。đắc ba dật đề
T23n1435_p0454a20║ tội 。vấn phật hà xứ kế giới 。đáp tì da li quốc vi bất thụ tàn thực
T23n1435_p0454a21║ pháp kế giới 。tam bồ già vấn tát bà già la ba lê bà la cánh 。thứ
T23n1435_p0454a22║ vấn thượng tòa sa la da du đà cấp xà tô di la lê bà đa tu ma
T23n1435_p0454a23║ na bà khí già di 。vấn nhất thiết thượng tòa 。nãi chí vấn a thị đa 。nhữ
T23n1435_p0454a24║ diệc như thị tri 。như thượng tòa đáp bất 。a thị đa đáp ngôn 。ngã diệc
T23n1435_p0454a25║ như thị tri 。như thượng tòa đáp 。a thị đa chuyển vấn tam bồ già 。trường lão
T23n1435_p0454a26║ diệc như thị tri 。như thượng tòa đáp bất 。tam bồ già ngôn 。ngã diệc như thị
T23n1435_p0454a27║ tri 。như thượng tòa đáp 。thị thời trường lão tam bồ già tăng trung xướng 。đại đức
T23n1435_p0454a28║ tăng thính 。kim tăng dĩ diệt thập sự trung đệ nhị sự dĩ 。như pháp như thiện
T23n1435_p0454a29║ như phật giáo 。hiện tiền tăng trung diệt thị ác sự 。thị trung vô hữu nhất tỉ
T23n1435_p0454b01║ khâu phi pháp ngôn pháp pháp ngôn phi pháp phi thiện ngôn thiện thiện ngôn phi thiện 。
T23n1435_p0454b02║ thị phi pháp phi thiện phi phật giáo 。như thị bất tịnh 。tác thị ngữ cánh hành
T23n1435_p0454b03║ nhị trù 。vi diệt nhị ác sự cố 。tam bồ già vấn thượng tòa tát bà
T23n1435_p0454b04║ già la ba lê bà la đại đức 。cận tụ lạc tịnh 。thật tịnh bất hoàn
T23n1435_p0454b05║ vấn vân hà danh cận tụ lạc tịnh 。đáp tì da li chư tỉ khâu 。cận tụ
T23n1435_p0454b06║ lạc biên đắc thực 。bất thụ tàn thực pháp đạm 。ngôn thị sự tịnh 。vi thật
T23n1435_p0454b07║ tịnh bất 。thượng tòa đáp 。bất tịnh bất tịnh 。đắc hà tội 。đáp đắc ba
T23n1435_p0454b08║ dật đề tội 。vấn phật hà xứ kế giới 。đáp tì da li quốc vi bất
T23n1435_p0454b09║ thụ tàn thực pháp cố kế giới 。tam bồ già vấn tát bà già la ba lê
T23n1435_p0454b10║ bà la thượng tòa cánh 。thứ vấn thượng tòa sa la da du đà cấp xà tô
T23n1435_p0454b11║ di la lê bà đa tu ma na ba khí già 。vấn nhất thiết thượng tòa 。
T23n1435_p0454b12║ nãi chí vấn a thị đa 。nhữ diệc như thị tri 。như thượng tòa đáp bất 。
T23n1435_p0454b13║ a thị đa ngôn 。ngã diệc như thị tri 。như thượng tòa đáp 。a thị
T23n1435_p0454b14║ đa diệc vấn tam bồ già 。trường lão diệc như thị tri 。như thượng tòa đáp
T23n1435_p0454b15║ bất 。tam bồ già ngôn 。ngã diệc như thị tri 。như thượng tòa đáp 。thị thời trường
T23n1435_p0454b16║ lão tam bồ già tăng trung xướng 。đại đức tăng thính 。kim tăng dĩ diệt thập sự
T23n1435_p0454b17║ trung đệ tam ác sự dĩ 。như pháp như thiện như phật giáo 。hiện tiền tăng trung
T23n1435_p0454b18║ diệt thị ác sự 。thị trung vô hữu nhất tỉ khâu phi pháp ngôn pháp pháp ngôn
T23n1435_p0454b19║ phi pháp phi thiện ngôn thiện thiện ngôn phi thiện 。thử phi pháp phi thiện phi phật
T23n1435_p0454b20║ giáo 。như thị bất tịnh 。tác thị ngữ cánh hành tam trù 。vi diệt tam ác
T23n1435_p0454b21║ sự cố 。tam bồ già vấn tát bà già la ba lê bà la 。sinh hòa hợp
T23n1435_p0454b22║ tịnh 。đại đức thượng tòa 。thị tịnh thật tịnh bất 。hoàn vấn 。vân hà danh
T23n1435_p0454b23║ sinh hòa hợp tịnh 。đáp tì da li chư tỉ khâu 。thực cánh tùng tòa khởi 。sinh
T23n1435_p0454b24║ nhũ lạc tô cộng hòa hợp đạm 。ngôn thị sự tịnh 。vi thật tịnh bất 。đáp
T23n1435_p0454b25║ bất tịnh 。vấn bất tịnh đắc hà tội 。đáp đắc ba dật đề tội 。vấn phật
T23n1435_p0454b26║ hà xứ kế giới 。đáp tì da li vi bất thụ tàn thực pháp cố kế giới 。
T23n1435_p0454b27║ tam bồ già vấn tát bà già la ba lê bà la thượng tòa cánh 。thứ vấn
T23n1435_p0454b28║ thượng tòa sa la da du đà cấp xà tô di la lê bà đa tu ma na
T23n1435_p0454b29║ ba khí già di 。vấn nhất thiết thượng tòa 。nãi chí vấn a thị đa 。nhữ diệc
T23n1435_p0454c01║ như thị tri 。như thượng tòa đáp bất 。a thị đa ngôn 。ngã diệc như thị tri 。
T23n1435_p0454c02║ như thượng tòa đáp 。a thị đa hoàn vấn tam bồ già 。trường lão diệc như thị
T23n1435_p0454c03║ tri 。như thượng tòa đáp bất 。tam bồ già ngôn 。ngã diệc như thị tri 。như
T23n1435_p0454c04║ thượng tòa đáp 。thị thời trường lão tam bồ già tăng trung xướng 。đại đức tăng thính 。
T23n1435_p0454c05║ kim tăng dĩ diệt thập sự trung đệ tứ sự dĩ 。như pháp như thiện như phật
T23n1435_p0454c06║ giáo 。hiện tiền tăng trung diệt thị ác sự 。thị trung vô hữu nhất tỉ khâu phi
T23n1435_p0454c07║ pháp ngôn pháp pháp ngôn phi pháp phi thiện ngôn thiện thiện ngôn phi thiện 。thử phi
T23n1435_p0454c08║ pháp phi thiện phi phật giáo 。như thị bất tịnh 。tác thị ngữ cánh hành tứ
T23n1435_p0454c09║ trù 。vi diệt tứ ác sự cố 。tam bồ già vấn tát bà già la ba lê
T23n1435_p0454c10║ bà la 。đại đức thượng tòa 。như thị tịnh thật tịnh bất 。thượng tòa hoàn vấn vân
T23n1435_p0454c11║ hà danh như thị tịnh 。đáp tì da li chư tỉ khâu 。nội giới cộng trụ xứ
T23n1435_p0454c12║ biệt tác yết ma 。ngôn thị sự tịnh 。vi thật tịnh bất 。đáp bất tịnh 。vấn bất
T23n1435_p0454c13║ tịnh đắc hà tội 。đáp đắc đột cát la tội 。vấn phật hà xứ kế giới 。đáp
T23n1435_p0454c14║ chiêm ba quốc trung tì ni hành pháp trung 。tam bồ già vấn nhất thiết thượng tòa
T23n1435_p0454c15║ cánh 。nãi chí a thị đa 。nhữ diệc như thị tri như thượng tòa đáp bất 。a
T23n1435_p0454c16║ thị đa ngôn 。ngã diệc như thị tri 。như thượng tòa đáp 。a kì đa chuyển vấn
T23n1435_p0454c17║ tam bồ già 。trường lão diệc như thị tri 。như thượng tòa đáp bất 。đáp ngã diệc
T23n1435_p0454c18║ như thị tri 。như thượng tòa đáp 。tam bồ già tăng trung xướng 。đại đức tăng thính 。
T23n1435_p0454c19║ kim tăng dĩ diệt thập sự trung đệ ngũ sự dĩ 。như pháp như thiện như phật
T23n1435_p0454c20║ giáo 。hiện tiền tăng trung diệt thị ác sự 。thị trung vô hữu nhất tỉ khâu phi
T23n1435_p0454c21║ pháp ngôn pháp pháp ngôn phi pháp phi thiện ngôn thiện thiện ngôn phi thiện 。thử phi
T23n1435_p0454c22║ thiện phi pháp phi phật giáo 。như thị bất tịnh 。tác thị ngữ cánh hành ngũ trù 。
T23n1435_p0454c23║ vi diệt ngũ ác sự cố 。tam bồ già vấn tát bà già la ba lê bà
T23n1435_p0454c24║ la 。đại đức thượng tòa 。chứng tri tịnh thật tịnh bất 。thượng tòa hoàn vấn 。vân
T23n1435_p0454c25║ hà danh chứng tri tịnh 。đáp tì da li chư tỉ khâu 。các các trụ xứ tác
T23n1435_p0454c26║ phi pháp yết ma cánh 。nhập tăng trung bạch 。ngã đẳng xứ xứ tác yết ma 。
T23n1435_p0454c27║ chư tăng chứng tri 。ngôn thị sự chứng tri tịnh 。vi thật tịnh bất 。đáp bất tịnh 。
T23n1435_p0454c28║ vấn bất tịnh đắc hà tội 。đáp đắc đột cát la tội 。vấn phật hà xứ kế
T23n1435_p0454c29║ giới 。đáp chiêm ba quốc tì ni hành pháp trung 。tam bồ già vấn tát bà già
T23n1435_p0455a01║ la ba lê bà la thượng tòa cánh 。thứ vấn nhất thiết chư thượng tòa nãi chí
T23n1435_p0455a02║ a thị đa 。nhữ diệc như thị tri 。như thượng tòa đáp bất 。a thị đa
T23n1435_p0455a03║ ngôn 。ngã diệc như thị tri 。như thượng tòa đáp 。a thị đa chuyển vấn tam
T23n1435_p0455a04║ bồ già 。trường lão diệc như thị tri 。như thượng tòa đáp bất 。đáp ngôn 。ngã
T23n1435_p0455a05║ diệc như thị tri 。như thượng tòa đáp 。tam bồ già tăng trung xướng 。đại đức tăng
T23n1435_p0455a06║ thính 。kim tăng dĩ diệt thập sự trung đệ lục sự dĩ 。như pháp như thiện như
T23n1435_p0455a07║ phật giáo 。hiện tiền tăng trung diệt thị ác sự 。thị trung vô hữu nhất tỉ
T23n1435_p0455a08║ khâu phi pháp ngôn pháp pháp ngôn phi pháp phi thiện ngôn thiện thiện ngôn phi thiện 。
T23n1435_p0455a09║ thử phi pháp phi thiện phi phật giáo 。như thị bất tịnh 。tác thị ngữ cánh hành
T23n1435_p0455a10║ lục trù 。vi diệt lục ác sự cố 。tam bồ già vấn tát bà già la ba
T23n1435_p0455a11║ lê bà la 。đại đức thượng tòa 。bần trụ xứ tịnh thật tịnh bất 。thượng tòa
T23n1435_p0455a12║ hoàn vấn 。vân hà danh bần trụ xứ tịnh 。đáp tì da li chư tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0455a13║ ngã đẳng trụ xứ bần tác tửu ẩm 。ngôn thị sự tịnh 。vi tịnh bất 。đáp
T23n1435_p0455a14║ bất tịnh 。vấn bất tịnh đắc hà tội 。đáp đắc ba dật đề tội 。vấn phật
T23n1435_p0455a15║ hà xứ kế giới 。đáp bà đề quốc bạt đà bà đề thành 。vi trường lão
T23n1435_p0455a16║ bà già đà kế giới 。bất đắc ẩm tửu 。tam bồ già vấn tát bà già la
T23n1435_p0455a17║ ba lê bà la thượng tòa cánh 。thứ vấn nhất thiết thượng tòa 。nãi chí a thị
T23n1435_p0455a18║ đa 。nhữ diệc như thị tri 。như thượng tòa đáp bất 。a thị đa ngôn 。ngã
T23n1435_p0455a19║ diệc như thị tri 。như thượng tòa đáp 。a thị đa chuyển vấn tam bồ già 。trường
T23n1435_p0455a20║ lão diệc như thị tri 。như thượng tòa đáp bất 。đáp ngôn 。ngã diệc như thị tri 。
T23n1435_p0455a21║ như thượng tòa đáp 。tam bồ già tăng trung xướng 。đại đức tăng thính 。kim tăng dĩ
T23n1435_p0455a22║ diệt thập sự trung đệ thất sự dĩ 。như pháp như thiện như phật giáo 。hiện
T23n1435_p0455a23║ tiền tăng trung diệt thị ác sự 。thị trung vô hữu nhất tỉ khâu phi pháp ngôn
T23n1435_p0455a24║ pháp 。pháp ngôn phi pháp 。phi thiện ngôn thiện 。thiện ngôn phi thiện 。thử phi pháp
T23n1435_p0455a25║ phi thiện phi phật giáo 。như thị bất tịnh 。tác thị ngữ cánh hành thất trù 。vi
T23n1435_p0455a26║ diệt thất ác sự cố 。tam bồ già vấn tát bà già la ba lê bà la 。
T23n1435_p0455a27║ đại đức thượng tòa 。hành pháp tịnh thật tịnh bất 。đáp hữu hành pháp tịnh 。hành diệc
T23n1435_p0455a28║ tịnh 。bất hành diệc tịnh 。hữu hành pháp bất tịnh 。hành diệc bất tịnh 。bất hành diệc
T23n1435_p0455b01║ bất tịnh 。hà đẳng hành pháp bất tịnh 。hành diệc bất tịnh 。bất hành diệc
T23n1435_p0455b02║ bất tịnh 。đáp sát tội 。hành diệc bất tịnh 。bất hành diệc bất tịnh 。thâu dâm
T23n1435_p0455b03║ vọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu ỷ ngữ khan tham sân khuể tà kiến 。hành diệc bất
T23n1435_p0455b04║ tịnh 。bất hành diệc bất tịnh 。thị vi hành pháp bất tịnh 。hành diệc bất
T23n1435_p0455b05║ tịnh 。bất hành diệc bất tịnh 。hà đẳng hành pháp tịnh 。hành diệc tịnh 。bất hành
T23n1435_p0455b06║ diệc tịnh 。đáp viết 。bất sát bất thâu bất tà dâm bất vọng ngữ lưỡng thiệt ác
T23n1435_p0455b07║ khẩu ỷ ngữ khan tham sân khuể tà kiến 。thị vi hành pháp tịnh 。hành diệc
T23n1435_p0455b08║ tịnh 。bất hành diệc tịnh 。tam bồ già vấn tát bà già la ba lê bà la
T23n1435_p0455b09║ thượng tòa cánh 。thứ vấn nhất thiết thượng tòa 。nãi chí a thị đa 。nhữ diệc
T23n1435_p0455b10║ như thị tri 。như thượng tòa đáp bất 。a thị đa ngôn 。ngã diệc như thị tri 。
T23n1435_p0455b11║ như thượng tòa đáp 。a thị đa chuyển vấn tam bồ già 。trường lão diệc như thị
T23n1435_p0455b12║ tri 。như thượng tòa đáp bất 。tam bồ già ngôn 。ngã diệc như thị tri 。như
T23n1435_p0455b13║ thượng tòa đáp 。tam bồ già tăng trung xướng 。đại đức tăng thính 。kim tăng dĩ diệt
T23n1435_p0455b14║ thập sự trung đệ bát sự dĩ 。như pháp như thiện như phật giáo 。hiện tiền tăng
T23n1435_p0455b15║ trung diệt thị ác sự 。thị trung vô hữu nhất tỉ khâu phi pháp ngôn pháp pháp
T23n1435_p0455b16║ ngôn phi pháp phi thiện ngôn thiện thiện ngôn phi thiện 。thử phi pháp phi thiện phi
T23n1435_p0455b17║ phật giáo 。như thị bất tịnh 。tác thị ngữ cánh hành bát trù 。vi diệt bát
T23n1435_p0455b18║ ác sự cố 。tam bồ già vấn tát già bà già la ba lê bà la 。
T23n1435_p0455b19║ đại đức thượng tòa 。bất ích lũ biên ni sư đàn tịnh 。thật tịnh bất 。hoàn
T23n1435_p0455b20║ vấn 。vân hà bất ích lũ biên ni sư đàn tịnh 。đáp tì da li chư
T23n1435_p0455b21║ tỉ khâu 。tác bất ích lũ biên ni sư đàn 。ngôn thị sự tịnh 。vi tịnh
T23n1435_p0455b22║ bất 。đáp bất tịnh 。bất tịnh đắc hà tội 。đáp đắc ba dật đề tội 。vấn
T23n1435_p0455b23║ phật hà xứ kế giới 。đáp xá bà đề quốc 。phật vi trường lão ca lưu đà
T23n1435_p0455b24║ di 。thính ích lũ biên nhất trách thủ ni sư đàn kế giới 。tam bồ già vấn
T23n1435_p0455b25║ tát bà già la ba lê bà la thượng tòa cánh 。thứ vấn nhất thiết thượng tòa 。
T23n1435_p0455b26║ nãi chí a thị đa 。nhữ diệc như thị tri 。như thượng tòa đáp bất 。a
T23n1435_p0455b27║ thị đa ngôn 。ngã diệc như thị tri 。như thượng tòa đáp 。a thị đa chuyển vấn
T23n1435_p0455b28║ tam bồ già 。trường lão diệc như thị tri 。như thượng tòa đáp bất 。tam bồ
T23n1435_p0455b29║ già ngôn 。ngã diệc như thị tri 。như thượng tòa đáp 。tam bồ già tăng trung
T23n1435_p0455c01║ xướng 。đại đức tăng thính 。kim tăng dĩ diệt thập sự trung đệ cửu sự dĩ 。như
T23n1435_p0455c02║ pháp như thiện như phật giáo 。hiện tiền tăng trung diệt thị ác sự 。thị trung vô
T23n1435_p0455c03║ hữu nhất tỉ khâu phi pháp ngôn pháp pháp ngôn phi pháp phi thiện ngôn thiện thiện ngôn
T23n1435_p0455c04║ phi thiện 。thử phi thiện phi pháp phi phật giáo 。như thị bất tịnh 。tác thị
T23n1435_p0455c05║ ngữ cánh hành cửu trù 。vi diệt cửu ác sự cố 。tam bồ già vấn tát bà
T23n1435_p0455c06║ già la ba lê bà la 。đại đức thượng tòa 。kim ngân bảo vật tịnh bất 。hoàn
T23n1435_p0455c07║ vấn vân hà kim ngân bảo vật tịnh 。đáp tì da li chư tỉ khâu 。ngôn kim
T23n1435_p0455c08║ ngân bảo vật tịnh 。vi tịnh bất 。đáp bất tịnh bất tịnh 。đắc hà tội 。đáp
T23n1435_p0455c09║ đắc ba dật đề tội 。vấn phật hà xứ kế giới 。đáp tì da li vi bạt
T23n1435_p0455c10║ nan đà thích tử kế giới 。bất đắc thủ kim ngân bảo vật 。tam bồ già vấn
T23n1435_p0455c11║ tát bà già la ba lê bà la thượng tòa cánh 。thứ vấn nhất thiết thượng tòa 。
T23n1435_p0455c12║ nãi chí a thị đa 。nhữ diệc như thị tri 。như thượng tòa đáp bất 。a thị
T23n1435_p0455c13║ đa ngôn 。ngã diệc như thị tri 。như thượng tòa đáp 。a thị đa chuyển vấn tam
T23n1435_p0455c14║ bồ già 。trường lão diệc như thị tri 。như thượng tòa đáp bất 。tam bồ già ngôn 。
T23n1435_p0455c15║ ngã diệc như thị tri 。như thượng tòa đáp 。tam bồ già tăng trung xướng 。đại đức
T23n1435_p0455c16║ tăng thính 。kim tăng dĩ diệt thập ác sự tận 。giai như pháp như thiện như phật
T23n1435_p0455c17║ giáo 。hiện tiền tăng trung diệt thị ác sự 。thị trung vô hữu nhất tỉ khâu phi
T23n1435_p0455c18║ pháp ngôn pháp pháp ngôn phi pháp phi thiện ngôn thiện thiện ngôn phi thiện 。thử phi
T23n1435_p0455c19║ pháp phi thiện phi phật giáo 。như thị bất tịnh 。tác thị ngữ cánh hành thập trù 。
T23n1435_p0455c20║ vi diệt thập ác sự cố 。thị thời thượng tòa tát bà già la ba lê bà
T23n1435_p0455c21║ la 。ngữ trường lão tam bồ già 。thị sự kim dĩ diệt cánh 。như pháp như thiện
T23n1435_p0455c22║ như phật giáo 。hiện tiền hành thập trù liễu liễu vấn đáp 。hoặc hữu bất trí
T23n1435_p0455c23║ tỉ khâu 。tác thị ngữ 。kim diệt thị thập sự 。vi như pháp diệt da 。vi
T23n1435_p0455c24║ bất như pháp diệt da 。giai bất khả tri 。dĩ thị cố 。nhữ tam bồ già 。đương
T23n1435_p0455c25║ vãng đại hội tăng trung sứ đại hội tăng giai cộng phổ vấn thị thập sự 。như
T23n1435_p0455c26║ thử ngã đáp 。nhữ linh nhất vô dị 。như thị giáo cánh 。chư thượng tòa tùng tòa
T23n1435_p0455c27║ khởi 。vãng chí đại hội tăng xứ 。hoàn chí bản toạ xứ toạ 。trường lão tam bồ
T23n1435_p0455c28║ già khởi hợp thủ 。hướng thượng tòa tát bà già la ba lê bà la 。như thị
T23n1435_p0455c29║ ngôn 。đại đức thượng tòa 。diêm tịnh thật tịnh bất 。đáp bất tịnh bất tịnh 。đắc
T23n1435_p0456a01║ hà tội 。đáp đắc đột cát la tội 。phật hà xứ kế giới 。đáp xá bà đề
T23n1435_p0456a02║ quốc tì ni dược pháp trung 。đại đức thượng tòa 。nhị chỉ tịnh thật tịnh bất 。đáp
T23n1435_p0456a03║ bất tịnh bất tịnh 。đắc hà tội 。đáp ba dật đề tội 。phật hà xứ kế giới 。
T23n1435_p0456a04║ đáp tì da li vi bất thụ tàn thực pháp cố kế giới 。đại đức thượng tòa 。
T23n1435_p0456a05║ cận tụ lạc tịnh thật tịnh bất 。đáp bất tịnh bất tịnh 。đắc hà tội 。đáp
T23n1435_p0456a06║ đắc ba dật đề tội 。phật hà xứ kế giới 。đáp tì da li vi bất thụ
T23n1435_p0456a07║ tàn thực pháp cố kế giới 。đại đức thượng tòa 。sinh hòa hợp tịnh thật tịnh bất 。
T23n1435_p0456a08║ đáp bất tịnh bất tịnh 。đắc hà tội 。đáp đắc ba dật đề tội 。phật hà xứ
T23n1435_p0456a09║ kế giới 。đáp tì da li vi bất thụ tàn thực pháp kế giới 。đại đức thượng
T23n1435_p0456a10║ tòa 。như thị tịnh thật tịnh bất 。đáp bất tịnh bất tịnh 。đắc hà tội 。đáp đắc
T23n1435_p0456a11║ đột cát la tội 。phật hà xứ kế giới 。đáp chiêm ba quốc tì ni hành pháp
T23n1435_p0456a12║ trung 。đại đức thượng tòa 。chứng tri tịnh thật tịnh bất 。đáp bất tịnh bất tịnh 。đắc
T23n1435_p0456a13║ hà tội 。đáp đắc đột cát la tội 。phật hà xứ kế giới 。đáp chiêm ba quốc
T23n1435_p0456a14║ tì ni hành pháp trung 。đại đức thượng tòa 。bần trụ xứ tịnh thật tịnh bất 。đáp
T23n1435_p0456a15║ bất tịnh bất tịnh 。đắc hà tội 。đáp đắc ba dật đề tội 。phật hà xứ kế
T23n1435_p0456a16║ giới 。đáp bà đề quốc bạt đà bà đề thành vi trường lão sa già đà
T23n1435_p0456a17║ kế giới bất đắc ẩm tửu 。đại đức thượng tòa 。hành pháp tịnh thật tịnh bất 。đáp
T23n1435_p0456a18║ hữu hành pháp tịnh 。hành diệc tịnh 。bất hành diệc tịnh 。hữu hành pháp bất tịnh 。hành
T23n1435_p0456a19║ diệc bất tịnh 。bất hành diệc bất tịnh 。hà đẳng hành pháp bất tịnh 。hành diệc bất
T23n1435_p0456a20║ tịnh 。bất hành diệc bất tịnh 。đáp sát tội nãi chí tà kiến 。hành diệc đại tịnh 。
T23n1435_p0456a21║ bất hành diệc bất tịnh 。hà đẳng hành pháp tịnh 。hành diệc tịnh 。bất hành diệc tịnh 。
T23n1435_p0456a22║ đáp bất sát đẳng pháp 。thị vi hành pháp tịnh 。hành diệc tịnh 。bất hành diệc tịnh 。
T23n1435_p0456a23║ đại đức thượng tòa 。bất ích lũ biên ni sư đàn tịnh thật 。tịnh bất 。đáp bất
T23n1435_p0456a24║ tịnh bất tịnh 。đắc hà tội 。đáp đắc ba dật đề tội 。phật hà xứ kế giới 。
T23n1435_p0456a25║ đáp xá bà đề quốc vi ca lưu đà di thính ích lũ biên nhất trách thủ
T23n1435_p0456a26║ ni sư đàn kế giới 。đại đức thượng tòa 。kim ngân bảo vật tịnh thật tịnh bất 。
T23n1435_p0456a27║ đáp bất tịnh bất tịnh 。đắc hà tội 。đáp đắc ba dật đề 。phật hà xứ
T23n1435_p0456a28║ kế giới 。đáp tì da li vi bạt nan đà kế giới 。bất đắc thủ kim ngân
T23n1435_p0456a29║ bảo vật 。trường lão tam bồ già 。tăng trung như pháp diệt 。thị tì da li chư
T23n1435_p0456b01║ tỉ khâu thập sự tội 。như pháp diệt cánh 。tiện thuyết thử kệ 。
T23n1435_p0456b02║ nhược nhân bất tri tội bất trừ  tha vi trừ tội tiện sân khuể
T23n1435_p0456b03║ thị danh vô trí ngu si nhân  nhật nhật vọng thất công đức lợi
T23n1435_p0456b04║ thí như nguyệt thập lục nhật hậu  kì quang tiêm tiêm tiêu diệt tận
T23n1435_p0456b05║ nhược hữu nhân tri tội đắc trừ  tha vi trừ tội tiện hoan hỉ
T23n1435_p0456b06║ thị danh hữu trí hiệt tuệ nhân  nhật nhật đại đắc công đức lợi
T23n1435_p0456b07║ thí như nguyệt sinh nhất nhật hậu  kì quang tiêm tiêm chuyển tăng thượng
T23n1435_p0456b08║ thất bá tỉ khâu tập diệt ác phẩm cánh 。
T23n1435_p0456b09║  tì ni trung tạp phẩm đệ tam
T23n1435_p0456b10║ phật tại xá bà đề thành 。hữu tỉ khâu 。dữ nhất tỉ khâu tướng hiềm lễ bái
T23n1435_p0456b11║ cung kính 。thị tỉ khâu cao thanh đại hoán 。chư tỉ khâu đại tập vấn 。hà dĩ
T23n1435_p0456b12║ cố đại thanh hoán 。đáp ngôn 。thử tỉ khâu đả ngã 。chư tỉ khâu vấn thử tỉ
T23n1435_p0456b13║ khâu 。thật đả bất 。tỉ khâu đáp ngôn 。ngã lễ bái cung kính 。thật bất đả 。
T23n1435_p0456b14║ thị tỉ khâu tiên tướng hiềm cố 。vi ngã tác quá nhĩ 。chư tỉ khâu thị
T23n1435_p0456b15║ sự bạch phật 。phật dĩ thị nhân duyên hội tăng 。hội tăng dĩ cáo chư tỉ
T23n1435_p0456b16║ khâu 。tùng kim nhật nhược tiên tướng hiềm 。bất ưng lễ bái 。nhược lễ bái đắc đột
T23n1435_p0456b17║ cát la tội 。trường lão ưu ba li vấn phật 。như phật sở ngôn 。tiên tướng hiềm
T23n1435_p0456b18║ bất ưng lễ bái 。nhược vị thụ cụ giới nhân tiên tướng hiềm giả 。đắc lễ bái
T23n1435_p0456b19║ bất 。phật ngôn bất đắc 。nhược tăng đô hội thời thính lễ vô tội 。ưu ba li
T23n1435_p0456b20║ vấn 。sa di thụ cụ túc yết ma thời 。nam căn chuyển thành nữ 。vi danh tỉ
T23n1435_p0456b21║ khâu danh tỉ khâu ni da 。phật ngôn 。danh tỉ khâu ni 。hựu vấn 。thức xoa ma
T23n1435_p0456b22║ ni thụ cụ giới yết ma thời 。nữ căn chuyển thành nam 。vi danh tỉ khâu ni
T23n1435_p0456b23║ danh tỉ khâu da 。phật ngôn 。danh tỉ khâu 。hựu vấn 。nhược nhất thiết tỉ khâu kế
T23n1435_p0456b24║ giới yết ma thời 。tăng đô chuyển thành nữ 。thị giới danh tỉ khâu giới danh tỉ
T23n1435_p0456b25║ khâu ni giới da 。phật ngôn 。danh tỉ khâu ni giới 。vấn nhược nhất thiết tỉ khâu
T23n1435_p0456b26║ ni kế giới yết ma thời 。đô chuyển thành nam 。thị giới danh tỉ khâu ni
T23n1435_p0456b27║ giới danh tỉ khâu giới da 。phật ngôn 。thị danh tỉ khâu giới 。vấn nhược tỉ
T23n1435_p0456b28║ khâu kế giới yết ma thời 。hoặc chuyển giả hoặc bất chuyển giả 。thị giới danh
T23n1435_p0456b29║ tỉ khâu giới danh tỉ khâu ni giới da 。phật ngôn 。nhược thuyết yết ma nhân 。
T23n1435_p0456c01║ thị nam giới thuộc tỉ khâu 。thành nữ giới thuộc tỉ khâu ni 。vấn tỉ khâu
T23n1435_p0456c02║ kế giới yết ma thời 。thuyết yết ma tỉ khâu độc chuyển thành nữ 。thị giới danh
T23n1435_p0456c03║ tỉ khâu giới danh tỉ khâu ni giới da 。phật ngôn 。danh tỉ khâu ni giới 。
T23n1435_p0456c04║ vấn tỉ khâu ni kế giới yết ma thời 。thuyết yết ma nhân độc chuyển thành nam 。
T23n1435_p0456c05║ thị giới danh tỉ khâu ni giới danh tỉ khâu giới da 。phật ngôn 。danh tỉ khâu
T23n1435_p0456c06║ giới 。
T23n1435_p0456c07║ chư tỉ khâu 。vi tỉ khâu ni tác chủng chủng yết ma 。chư tỉ khâu ni bất
T23n1435_p0456c08║ thụ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tỉ khâu bất ưng dữ tỉ khâu ni tác yết
T23n1435_p0456c09║ ma 。hoàn tỉ khâu ni ưng dữ tỉ khâu ni tác yết ma 。trừ tam chủng yết
T23n1435_p0456c10║ ma 。hà đẳng tam 。nhất giả thụ cụ giới 。nhị giả hành ma na đoá 。tam
T23n1435_p0456c11║ giả xuất tội yết ma 。
T23n1435_p0456c12║ chư tỉ khâu ni 。vi tỉ khâu tác chủng chủng yết ma 。chư tỉ khâu bất thụ 。
T23n1435_p0456c13║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tỉ khâu ni bất ưng dữ tỉ khâu tác yết ma 。
T23n1435_p0456c14║ hoàn tỉ khâu ưng dữ tỉ khâu tác yết ma 。trừ tam chủng yết ma 。hà đẳng
T23n1435_p0456c15║ tam 。nhất giả bất lễ bái 。nhị giả bất cộng ngữ 。tam giả bất kính úy yết
T23n1435_p0456c16║ ma 。
T23n1435_p0456c17║ phật tại xá vệ quốc 。thời chư tỉ khâu ni 。đáo kì hoàn dục thính pháp 。
T23n1435_p0456c18║ kì nhật thuyết giới 。chư tỉ khâu ngữ 。tỉ muội nhữ xuất khứ 。ngã dục tác pháp
T23n1435_p0456c19║ sự thuyết giới 。tỉ khâu ni ngôn 。ngã đẳng dục thính chư tỉ khâu giới 。chư tỉ
T23n1435_p0456c20║ khâu ngôn 。phật vị thính ngã đẳng tỉ khâu ni tiền thuyết tỉ khâu giới 。thị sự
T23n1435_p0456c21║ bạch phật 。phật ngôn 。thính tỉ khâu tỉ khâu ni tiền thuyết tỉ khâu giới 。bất thính
T23n1435_p0456c22║ tỉ khâu ni thuyết tỉ khâu giới 。nhược tỉ khâu thuyết giới thời vô 。thính tỉ khâu
T23n1435_p0456c23║ ni khẩu thụ 。thời chư tỉ khâu 。đáo vương viên tỉ khâu ni tinh xá trung dục
T23n1435_p0456c24║ thính pháp 。kì nhật thuyết giới 。chư tỉ khâu ni ngôn 。đại đức nhữ xuất khứ 。
T23n1435_p0456c25║ ngã dục tác pháp sự thuyết giới 。chư tỉ khâu ngôn 。ngã dục thính tỉ khâu ni
T23n1435_p0456c26║ giới 。chư tỉ khâu ni ngôn 。phật vị thính ngã đẳng tỉ khâu tiền thuyết tỉ khâu
T23n1435_p0456c27║ ni giới 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tỉ khâu ni tỉ khâu tiền thuyết tỉ
T23n1435_p0456c28║ khâu ni giới 。bất thính tỉ khâu thuyết tỉ khâu ni giới 。nhược tỉ khâu ni thuyết
T23n1435_p0456c29║ giới thời vô 。thính tỉ khâu khẩu thụ ba tư nặc vương 。thỉnh phật cập a nan
T23n1435_p0457a01║ minh nhật nhập cung thực 。a nan tiên dĩ thụ tha thỉnh 。thời vô bất ức phục
T23n1435_p0457a02║ thụ vương thỉnh 。phật mặc nhiên thụ thỉnh cánh 。vương đầu diện lễ phật túc hoàn cung 。
T23n1435_p0457a03║ thị dạ biện chủng chủng ẩm thực 。biện cánh phu phật toạ xứ 。khiển sứ bạch phật 。
T23n1435_p0457a04║ duy thánh tri thời thực cụ dĩ biện 。phật trước y trì bát 。cộng a nan nhập
T23n1435_p0457a05║ vương cung thực 。nhĩ thời a nan 。nhị thỉnh vô bất dữ tha nhất thỉnh 。a nan
T23n1435_p0457a06║ dĩ thực trước khẩu trung 。thị thời nãi ức tri 。hữu nhị thỉnh bất dữ tha nhất
T23n1435_p0457a07║ thỉnh 。bất cảm thổ thực 。vi cung kính phật cố 。hựu bất cảm ân 。vi trì giới
T23n1435_p0457a08║ cố 。phật tri a nan tâm hối cáo a nan 。tâm niệm dữ tha dĩ tiện thực 。
T23n1435_p0457a09║ trường lão ưu bà li vấn phật 。phật thính a nan tâm niệm dữ tha đắc thực 。
T23n1435_p0457a10║ nhược dư nhân tâm niệm dữ tha 。diệc đắc thực bất 。phật ngôn 。bất đắc 。trừ ngũ
T23n1435_p0457a11║ nhân nhất giả toạ thiền nhân 。nhị giả độc xứ 。tam giả viễn hành 。tứ giả trường
T23n1435_p0457a12║ bệnh 。ngũ giả cơ ngạ thời y thân lí trụ 。như thị nhân canh vô dư nhân 。
T23n1435_p0457a13║ thính tâm niệm dữ tha 。
T23n1435_p0457a14║ hữu tỉ khâu 。dữ nhất tỉ khâu tướng hiềm dữ thanh tịnh 。thị nhân cao thanh đại
T23n1435_p0457a15║ hoán 。chư tỉ khâu đại tập vấn 。hà dĩ đại hoán 。đáp ngôn 。thị tỉ khâu trùng
T23n1435_p0457a16║ tội dục ngã biên sám hối 。chư tỉ khâu vấn thị tỉ khâu nhữ thật trùng tội
T23n1435_p0457a17║ dục sám hối bất 。đáp ngôn bất 。ngã dục dữ thanh tịnh 。thử nhân dữ ngã tướng
T23n1435_p0457a18║ hiềm 。thị cố đại hoán dữ ngã tác quá 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim
T23n1435_p0457a19║ nhật tiên tướng hiềm nhân 。bất ưng dữ thanh tịnh 。bất ưng dữ dục 。bất ưng dữ
T23n1435_p0457a20║ tự tứ 。bất ưng dữ sám hối 。nhược dữ sám hối đắc đột cát la tội 。
T23n1435_p0457a21║ ưu ba li vấn phật 。nhược tỉ khâu nhất xứ tăng tấn 。dư xứ đắc sám hối
T23n1435_p0457a22║ bất 。phật ngôn 。bất đắc 。trừ thị tinh xá không 。nhược chư tỉ khâu tử 。nhược
T23n1435_p0457a23║ phản giới nhược nhập ngoại đạo 。thính dư xứ sám hối vô tội 。kiêu tát la quốc
T23n1435_p0457a24║ hữu nhị tụ lạc giới tướng liên 。thị trung nhất tỉ khâu ni 。vị thị nhất tụ
T23n1435_p0457a25║ lạc 。nhập dị tụ lạc giới 。chư tỉ khâu ni ngữ thử tỉ khâu ni 。nhữ đắc
T23n1435_p0457a26║ tăng già bà thi sa tội 。thị tỉ khâu ni ngôn 。hà đẳng tăng già bà thi
T23n1435_p0457a27║ sa 。chư tỉ khâu ni ngôn 。nhữ độc nhập dị tụ lạc 。thị tỉ khâu ni tâm
T23n1435_p0457a28║ trung hối 。xuất giới cố 。đắc tăng già bà thi sa 。dĩ thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0457a29║ tri cố vấn 。nhữ vị thị nhất giới 。vị thị dị giới da 。tỉ khâu ni ngôn 。
T23n1435_p0457b01║ ngã vị thị nhất giới 。phật ngôn vô tội 。tùng kim nhật thính 。nhược hữu lưỡng
T23n1435_p0457b02║ tụ lạc giới tướng liên 。thị trung ưng tác nhất giới yết ma 。vân hà tác 。nhất
T23n1435_p0457b03║ tỉ khâu ni ưng tăng trung xướng 。đại đức ni tăng thính 。mỗ giáp mỗ giáp tụ
T23n1435_p0457b04║ lạc giới 。thị trung dục tác nhất giới yết ma 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。
T23n1435_p0457b05║ mỗ giáp mỗ giáp tụ lạc giới 。tác nhất giới yết ma 。như thị bạch 。bạch nhị
T23n1435_p0457b06║ yết ma 。tăng dĩ thính 。mỗ giáp mỗ giáp tụ lạc giới tác nhất giới yết
T23n1435_p0457b07║ ma cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0457b08║ chư tỉ khâu tùng kiêu tát la quốc du hành 。dục chí xá bà đề thành 。cận
T23n1435_p0457b09║ kì hoàn hữu hảo lâm mộc mậu thịnh 。kì trung tịnh khiết 。chư tỉ khâu tâm
T23n1435_p0457b10║ lạc thị xứ 。kì nhật thuyết giới 。chư tỉ khâu ngôn 。thị trung tác thuyết giới 。thuyết
T23n1435_p0457b11║ giới cánh nhập kì hoàn 。kì hoàn tỉ khâu đả kiền đôi dục thuyết giới 。khách tỉ
T23n1435_p0457b12║ khâu vấn 。hà dĩ đả kiền đôi 。đáp dục thuyết giới 。khách tỉ khâu ngôn 。ngã đẳng
T23n1435_p0457b13║ dĩ thuyết giới cánh 。vấn trường lão nhữ đẳng hà xứ thuyết giới 。đáp mỗ xứ 。kì
T23n1435_p0457b14║ hoàn tỉ khâu ngôn 。nhữ đẳng phá tăng 。khách tỉ khâu ngôn 。vân hà phá tăng 。
T23n1435_p0457b15║ nhữ đẳng giới nội nhị xứ thuyết giới 。khinh ngã đẳng cố 。khách tỉ khâu tâm hối 。
T23n1435_p0457b16║ ngã đẳng phá tăng 。hoặc đắc thâu lan già tội 。thị sự bạch phật 。phật tri cố
T23n1435_p0457b17║ vấn 。nhữ tâm vân hà 。khách tỉ khâu ngôn 。ngã vị thị ngoại giới 。phật ngôn vô
T23n1435_p0457b18║ tội 。tùng kim nhật bất đắc vi tiểu nhân duyên cố trụ đạo trung thuyết giới 。nhược
T23n1435_p0457b19║ dục thuyết giới 。đương thượng cao xứ lập quan tri 。cận xứ hữu tinh xá vô 。nhược
T23n1435_p0457b20║ hữu ưng nhập trung tác bố tát thuyết giới 。
T23n1435_p0457b21║ kiêu tát la quốc hữu biên tụ lạc 。chư tỉ khâu úy tặc 。khí tinh xá nhập
T23n1435_p0457b22║ thị tụ lạc 。kì nhật thuyết giới nhật 。hữu tỉ khâu cộng tặc lai 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0457b23║ bất tri 。hà giả thị ngoại giới 。hà giả thị nội giới 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0457b24║ phật ngôn 。hữu tụ lạc thuộc tặc 。thị nhất thiết ngoại giới 。thị thời tùy sở tại
T23n1435_p0457b25║ xứ 。tự tại thuyết giới 。
T23n1435_p0457b26║ xá bà đề quốc hữu cổ khách chủ 。dục chí tha quốc 。chiêm phí tinh nhật phát 。
T23n1435_p0457b27║ hữu tỉ khâu 。dĩ thử bố tát 。nhật dục cộng cổ khách chủ khứ 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0457b28║ đáo cổ khách chủ sở ngữ ngôn 。tiểu trụ 。ngã hữu pháp sự 。cổ khách chủ
T23n1435_p0457b29║ đáp 。kim thị phí tinh nhật hảo bất đắc trụ 。nhữ tác pháp sự cánh tùy hậu
T23n1435_p0457c01║ lai 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược cổ
T23n1435_p0457c02║ khách trụ quảng thuyết giới 。nhược tiểu trụ lược thuyết giới 。nhược bất trụ tam ngữ thuyết 。
T23n1435_p0457c03║ nhược đô bất thính trụ 。các các khẩu ngữ 。kim nhật bố tát thuyết giới 。nhược bạch
T23n1435_p0457c04║ y tại tỉ khâu trung bất đắc các các khẩu ngữ 。thị thời ưng nhất tâm niệm 。
T23n1435_p0457c05║ kim nhật bố tát thuyết giới 。thị cổ khách chủ phát 。đáo tú xứ tác chế hạn 。
T23n1435_p0457c06║ bất đắc tán trụ 。nhược tán trụ tận đoạt tài vật cập đoạt mệnh 。thị nhật thuyết
T23n1435_p0457c07║ giới nhật 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0457c08║ tùng kim nhật nhược hữu như thị bố tát thuyết giới nhật 。ưng đãn nhất tâm niệm 。
T23n1435_p0457c09║ kim nhật bố tát thuyết giới 。hữu cổ khách chủ 。đáo hữu long xứ tú 。chư tỉ
T23n1435_p0457c10║ khâu ngữ cổ khách chủ 。ngã đẳng dục tác pháp sự 。cổ khách chủ ngôn 。đại
T23n1435_p0457c11║ đức 。thị xứ long xứ mạc tác thanh 。long thảng sân ngã đẳng đắc đại sầu
T23n1435_p0457c12║ bố 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。tiện bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim
T23n1435_p0457c13║ nhật như thị bố tát thuyết giới nhật 。ưng đãn nhất tâm niệm 。kim nhật bố tát
T23n1435_p0457c14║ thuyết giới 。hữu cổ khách chủ 。đáo quỷ thần xứ tú 。thị nhật thuyết giới nhật 。
T23n1435_p0457c15║ chư tỉ khâu ngữ cổ khách chủ 。ngã đẳng dục tác pháp sự 。cổ khách chủ ngôn 。
T23n1435_p0457c16║ đại đức 。thị xứ quỷ thần xứ mạc tác thanh 。quỷ thảng lai ngã đẳng đắc
T23n1435_p0457c17║ đại sầu bố 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。tiện bạch phật 。phật ngôn 。tùng
T23n1435_p0457c18║ kim nhật nhược như thị bố tát thuyết giới nhật 。đãn ưng nhất tâm niệm 。kim nhật
T23n1435_p0457c19║ bố tát thuyết giới 。
T23n1435_p0457c20║ trường lão ưu ba li vấn phật 。a lan nhược tỉ khâu 。tại độc xứ nhất thân
T23n1435_p0457c21║ đương vân hà thuyết giới 。vân hà tự tứ 。vân hà thụ y 。vân hà thụ thất
T23n1435_p0457c22║ nhật pháp 。vân hà thụ thất nhật dược 。vân hà dữ nhất thỉnh 。vân hà y vật
T23n1435_p0457c23║ dĩ thanh tịnh cố thí 。phật cáo ưu ba li 。nhược a lan nhược tỉ khâu 。độc
T23n1435_p0457c24║ xứ nhất thân 。thính nhất tâm niệm 。kim nhật bố tát thuyết giới 。đắc thuyết giới pháp 。
T23n1435_p0457c25║ tự tứ thụ y thụ thất nhật pháp 。thụ thất nhật dược dữ nhất thỉnh 。cập tịnh
T23n1435_p0457c26║ thí y vật diệc nhĩ 。
T23n1435_p0457c27║ thần thông đại đức đại lực tỉ khâu 。chí tịnh quốc khí thực 。quốc nhân đa ác 。
T23n1435_p0457c28║ nhược thụ ẩm thực tiên hảo tẩy thủ 。thị tỉ khâu tiên thụ thực tiện dục đạm 。
T23n1435_p0457c29║ tịnh nhân ngôn 。ngã đẳng phi bất tịnh nhân 。trì ẩm thực lai dữ tỉ khâu 。bất
T23n1435_p0458a01║ thủ thụ tiện trước địa 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0458a02║ tùng kim nhật tịnh quốc trung 。thính bất thủ thụ đắc thủ 。dĩ tịnh quốc độ cố
T23n1435_p0458a03║ hữu nhất trụ xứ 。nhất thượng tòa phạm tăng già bà thi sa 。thượng tòa ngôn 。ngã
T23n1435_p0458a04║ đương hành ba lợi bà sa hành ma na đoá 。chư nhân ngôn 。thượng tòa hành ba
T23n1435_p0458a05║ lợi bà sa ma na đoá 。hà huống trung tòa hạ tòa sinh bất tín tâm 。chư
T23n1435_p0458a06║ tỉ khâu thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược nhất tâm sinh niệm 。tùng kim nhật canh
T23n1435_p0458a07║ bất tác 。thị thời tức đắc thanh tịnh 。
T23n1435_p0458a08║ hữu nhất trụ xứ 。hữu tỉ khâu đại đức đa tri 。ngã hành ba lợi bà sa
T23n1435_p0458a09║ hành ma na đoá 。chư nhân ngôn 。đại đức đa tri tỉ khâu 。hành như thị sự 。
T23n1435_p0458a10║ hà huống dư nhân 。sinh bất tín tâm 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0458a11║ ngôn 。nhược nhất tâm sinh niệm 。tùng kim nhật thị sự canh bất tác 。thị thời tức
T23n1435_p0458a12║ đắc thanh tịnh 。
T23n1435_p0458a13║ hữu tỉ khâu phạm tăng già bà thi sa tội 。chư tỉ khâu ngôn 。nhữ hành ba
T23n1435_p0458a14║ lợi bà sa ma na đoá 。thị tội như pháp sám hối 。kì nhân ngôn 。ngã
T23n1435_p0458a15║ bất năng hành 。ngã ninh đương phản giới 。chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0458a16║ ngôn 。nhược nhất tâm sinh niệm 。tùng kim nhật canh bất tác 。thị thời tức đắc thanh
T23n1435_p0458a17║ tịnh 。hữu tỉ khâu bệnh 。phạm tăng già bà thi sa tội 。chư tỉ khâu ngôn 。nhữ
T23n1435_p0458a18║ hành ba lợi bà sa ma na đoá 。thị tội như pháp sám hối 。kì nhân ngôn 。
T23n1435_p0458a19║ ngã bất năng hành sám hối pháp 。vô lực cố 。chư tỉ khâu ngôn 。nhữ khí
T23n1435_p0458a20║ xuất tội yết ma 。kì nhân ngôn 。ngã bất năng hồ quỵ trụ 。chư tỉ khâu dĩ
T23n1435_p0458a21║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược nhất tâm sinh niệm 。tùng kim nhật canh bất
T23n1435_p0458a22║ tác 。thị thời tức đắc thanh tịnh 。
T23n1435_p0458a23║ hữu nhất trụ xứ 。tỉ khâu phạm tăng già bà thi sa tội 。chúng bất mãn nhị
T23n1435_p0458a24║ thập nhân 。thị tỉ khâu dục chí tha xứ sám hối 。đạo lộ ngộ tặc tử 。chư
T23n1435_p0458a25║ tỉ khâu ngôn 。thị tỉ khâu bất thanh tịnh tử 。hoặc đoạ ác đạo 。thị sự bạch
T23n1435_p0458a26║ phật 。phật ngôn 。nhất tâm sinh niệm như pháp sám hối 。thị nhân thanh tịnh 。tử bất
T23n1435_p0458a27║ đoạ ác đạo 。đắc sinh thiên thượng 。
T23n1435_p0458a28║ hữu nhất trụ xứ 。tỉ khâu phạm tăng già bà thi sa tội 。chúng bất thanh tịnh 。
T23n1435_p0458a29║ thị tỉ khâu chí tha chúng dục sám hối 。đạo lộ ngộ tặc đoạt mệnh chư tỉ
T23n1435_p0458b01║ khâu ngôn 。thị tỉ khâu bất thanh tịnh tử 。hoặc đoạ ác đạo 。thị sự bạch
T23n1435_p0458b02║ phật 。phật ngôn 。nhất tâm sinh niệm như pháp sám hối 。thị nhân thanh tịnh 。tử
T23n1435_p0458b03║ bất đoạ ác đạo đắc sinh thiên thượng (phàm hữu lục chủng sám pháp bất khả vọng dụng cập kiểu hãnh dã đường vi tự khi tội diệc bất trừ
T23n1435_p0458b04║ yếu tu quảng vấn minh luật giả năng đoán chi nhĩ tướng thậm nan tri )。
T23n1435_p0458b05║ kiêu tát la quốc viễn trụ xứ 。nhị tỉ khâu cộng trụ 。hữu tặc lai bộ thị
T23n1435_p0458b06║ tỉ khâu 。dục từ tự cố tặc nhất diện trụ thủ 。thị nhị tỉ khâu kì nhật
T23n1435_p0458b07║ thuyết giới nhật 。nhị tỉ khâu ngôn 。tụ lạc chủ tiểu phóng 。ngã đẳng dục tác pháp
T23n1435_p0458b08║ sự 。tặc ngôn 。thính nhữ tác pháp sự 。nhị tỉ khâu tiểu viễn 。nhất nhân ngôn 。
T23n1435_p0458b09║ ngã hữu tội 。nhất nhân ngôn 。ngã diệc hữu tội 。phật thuyết câu hữu tội nhân bất
T23n1435_p0458b10║ đắc thanh tịnh 。tặc ngôn 。nhữ đạo hà vật 。nhữ dục tẩu khứ da 。đáp bất
T23n1435_p0458b11║ khứ 。đạo hà đẳng 。đáp ngôn 。ngã đẳng hữu quá dục sám hối nhĩ 。tặc ngôn 。
T23n1435_p0458b12║ nhữ hữu hà quá 。đáp như thị như thị quá 。tặc ngôn 。nhữ đẳng thị hảo nhân 。
T23n1435_p0458b13║ hữu nhĩ hứa tiểu sự 。trì thị tác quá 。ngã đẳng thị ác nhân 。não như
T23n1435_p0458b14║ thị hảo thiện nhân 。tặc đáo tặc chủ sở ngôn 。thị tỉ khâu hảo thiện nhân 。khả
T23n1435_p0458b15║ phóng sứ khứ 。ngã canh mịch dư nhân 。tặc chủ ngôn 。phóng khứ 。tỉ khâu tùng
T23n1435_p0458b16║ khủng bố trung đắc thoát 。thị nhị tỉ khâu dĩ thị sự hướng chư tỉ khâu thuyết 。
T23n1435_p0458b17║ chư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật như thị cấp sự 。
T23n1435_p0458b18║ nhược bất tướng ưng tội thính sám hối kiêu tát la quốc viễn trụ xứ 。hữu nhị
T23n1435_p0458b19║ tỉ khâu cộng trụ 。hữu tặc lai bộ thị tỉ khâu 。vi từ tự cố tặc nhất
T23n1435_p0458b20║ diện trụ thủ 。thị nhị tỉ khâu 。kì nhật thị thuyết giới nhật 。tỉ khâu ngôn 。tụ
T23n1435_p0458b21║ lạc chủ tiểu phóng ngã đẳng 。ngã đẳng dục tác pháp sự 。tặc ngôn 。thính nhữ tác
T23n1435_p0458b22║ pháp sự 。nhị tỉ khâu tiểu viễn 。nhất nhân ngôn 。ngã hữu tội 。nhất nhân ngôn 。
T23n1435_p0458b23║ ngã diệc hữu tội 。phật thuyết tướng ưng tội bất đắc sám hối 。bất tướng ưng tội
T23n1435_p0458b24║ đắc sám hối 。kim ngã đẳng thị tướng ưng tội 。bất đắc cộng sám hối 。tặc ngôn 。
T23n1435_p0458b25║ nhữ đạo hà đẳng 。dục tẩu khứ da 。đáp ngôn bất khứ 。vấn nhược bất tẩu đạo
T23n1435_p0458b26║ hà đẳng 。đáp ngôn 。ngã đẳng hữu quá dục sám hối nhĩ 。tặc ngôn 。nhữ hữu hà
T23n1435_p0458b27║ quá 。đáp như thị như thị quá 。tặc ngôn 。nhữ đẳng thị hảo thiện nhân 。hữu nhĩ
T23n1435_p0458b28║ hứa tiểu sự trì tác quá 。ngã đẳng thị ác nhân 。não như thị thiện nhân 。tặc
T23n1435_p0458b29║ đáo tặc chủ sở ngôn 。thị tỉ khâu thiện nhân 。khả phóng sứ khứ 。ngã đẳng canh
T23n1435_p0458c01║ mịch dư nhân 。tặc chủ ngôn 。phóng khứ 。thị nhị tỉ khâu khủng bố trung đắc thoát 。
T23n1435_p0458c02║ hướng chư tỉ khâu thuyết 。chư tỉ khâu bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật nhược hữu
T23n1435_p0458c03║ tướng ưng tội 。thị tỉ khâu nhất tâm sinh niệm khẩu ngôn 。hậu đương hướng thanh tịnh
T23n1435_p0458c04║ tỉ khâu sám hối 。thính thụ tướng ưng tội sám hối 。
T23n1435_p0458c05║ hữu nhất trụ xứ 。tỉ khâu bệnh 。đoạ tội ngữ khán bệnh nhân 。ngã hữu tội 。
T23n1435_p0458c06║ khán bệnh nhân ngôn 。ngã diệc đồng hữu thị tội 。phật thuyết 。hữu tướng ưng tội 。nhất
T23n1435_p0458c07║ tâm sinh niệm khẩu ngôn sám hối 。hậu thính thụ tha sám hối 。ngã đẳng thị sự
T23n1435_p0458c08║ cố dục tùng nhữ sám hối 。khán bệnh nhân đáp 。viễn trụ xứ nhị tỉ khâu 。vi
T23n1435_p0458c09║ tặc bộ đắc dục từ tự 。thị cố phật thính 。nhược tướng ưng tội sám hối 。bất
T23n1435_p0458c10║ thính bệnh nhân như thị sám hối 。thị bệnh tỉ khâu tử 。tâm hối cố đoạ ác
T23n1435_p0458c11║ đạo 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật nhược hữu tướng ưng tội 。nhược tặc
T23n1435_p0458c12║ bộ đắc 。nhược bệnh nhân 。thính tâm sinh khẩu ngôn sám 。hậu đương tùng thanh tịnh
T23n1435_p0458c13║ tỉ khâu sám hối 。hậu thính thụ tha sám hối 。
T23n1435_p0458c14║ kiêu tát la quốc xá lợi phất 。dục du hành chí xá bà đề 。trung đạo hữu
T23n1435_p0458c15║ không tinh xá 。thị thuyết giới nhật bất tri hà giả thị nội giới hà xứ thị
T23n1435_p0458c16║ giới ngoại 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược hữu khí không tinh xá 。thị danh nhất
T23n1435_p0458c17║ thiết giới ngoại 。thị trung tùy ý thuyết giới 。
T23n1435_p0458c18║ kiêu tát la quốc hữu nhị tụ lạc liên giới 。thị thời cơ ngạ hữu tỉ khâu
T23n1435_p0458c19║ ni 。tương nhất tỉ khâu ni bạn 。đáo dị tụ lạc thân lí xá 。dữ nhị tam
T23n1435_p0458c20║ nhật thực 。canh bất năng dữ 。ngữ tỉ khâu ni ngôn 。nhữ nhất nhân thượng bất năng
T23n1435_p0458c21║ hoạt 。hà dĩ tương nhân lai 。tỉ khâu ni đáp 。phật bất thính ngã độc dư tụ
T23n1435_p0458c22║ lạc hành 。dĩ thị cố tương lai 。tỉ khâu ni bất tri đương vân hà 。tiện bạch
T23n1435_p0458c23║ phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật liên giới 。thị trung ưng tác nhất giới yết ma 。
T23n1435_p0458c24║ vân hà tác 。tăng nhất tâm hội 。nhất tỉ khâu ni ưng xướng ngôn 。đại đức
T23n1435_p0458c25║ ni tăng thính 。mỗ giáp mỗ giáp tụ lạc 。tác nhất giới yết ma 。nhược tăng thời
T23n1435_p0458c26║ đáo tăng nhẫn thính 。mỗ giáp mỗ giáp tụ lạc 。tác nhất giới yết ma 。như thị
T23n1435_p0458c27║ bạch 。bạch nhị yết ma 。tăng dĩ thính mỗ giáp mỗ giáp tụ lạc tác nhất giới
T23n1435_p0458c28║ yết ma cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự như thị trì 。
T23n1435_p0458c29║ kiêu tát la quốc chư tỉ khâu du hành 。dữ cổ khách câu kinh quá đại dịch 。
T23n1435_p0459a01║ chư tỉ khâu tùng cổ khách chủ khí thuỷ 。cổ khách chủ tức xuất thuỷ dữ trước
T23n1435_p0459a02║ bát trung 。thuỷ thượng hữu thiểu thực 。chư tỉ khâu khí thuỷ 。cổ khách chủ ngôn 。
T23n1435_p0459a03║ nhữ diệc tri thị trung vô thuỷ thuỷ nan đắc 。hà dĩ khí thuỷ 。tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0459a04║ nhật thời dĩ quá 。thị thuỷ thượng hữu thiểu thực 。bất ưng ẩm cố 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0459a05║ bất tri đương vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất ưng nhất thiết khí 。khí
T23n1435_p0459a06║ thượng thiểu hứa thuỷ 。hạ tịnh thuỷ thính ẩm 。
T23n1435_p0459a07║ kiêu tát la quốc chư tỉ khâu du hành 。dữ cổ khách câu kinh quá đại dịch
T23n1435_p0459a08║ cố 。chư tỉ khâu tùng cổ khách chủ khí thuỷ 。cổ khách chủ tức xuất thuỷ dữ
T23n1435_p0459a09║ trước bát trung 。thuỷ để hữu thiểu hứa thực 。chư tỉ khâu khí thuỷ 。cổ khách chủ
T23n1435_p0459a10║ ngôn 。nhữ diệc tri thị trung vô thuỷ thuỷ nan đắc 。hà dĩ khí thị thuỷ 。tỉ
T23n1435_p0459a11║ khâu đáp ngôn 。nhật quá trung 。thị thuỷ để hữu thiểu thực 。bất ưng ẩm 。thị cố
T23n1435_p0459a12║ khí 。thị tỉ khâu bất tri đương vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất ưng
T23n1435_p0459a13║ nhất thiết khí 。thượng thuỷ thính ẩm 。hạ để ưng khí 。chư tỉ khâu tùng phóng ngưu
T23n1435_p0459a14║ nhân khí thuỷ 。thuỷ bình nị tả thuỷ trước bát trung 。thuỷ thượng ngưng tô như
T23n1435_p0459a15║ giới tử 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0459a16║ tô khả khước giả khước 。tịnh thuỷ ưng ẩm 。chư tỉ khâu trì nị bát 。trước
T23n1435_p0459a17║ uông trì thuỷ trung thủ thuỷ 。thuỷ nị tận ngưng 。chư tỉ khâu bất tri đương
T23n1435_p0459a18║ vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tô khả khước giả khước 。tịnh thuỷ
T23n1435_p0459a19║ ưng đắc ẩm 。chư tỉ khâu bát hữu tàn thực trước bát 。trước hoàng trì thuỷ trung
T23n1435_p0459a20║ thủ thuỷ 。thực một nhập thuỷ 。dao kiến phạn bạch 。chư tỉ khâu bất tri đương vân
T23n1435_p0459a21║ hà 。tiện bạch phật 。phật ngôn 。khả khước giả khước 。tàn dư tịnh thuỷ đắc ẩm 。
T23n1435_p0459a22║ sa di bạch y tróc bình tô ma du 。chú trước tỉ khâu bát trung bất
T23n1435_p0459a23║ đoán 。chư tỉ khâu tâm trung nghi 。ngã hoặc phi thị thụ pháp 。tiện bạch phật 。phật
T23n1435_p0459a24║ ngôn 。thị chú hạ lưu phi thượng lưu 。bất phá thụ pháp 。
T23n1435_p0459a25║ kiêu tát la quốc tỉ khâu 。du hành chí xá ba đề quốc 。kinh quá đại dịch
T23n1435_p0459a26║ thị thời hữu tiểu sa di trì tịnh vật 。sa di bất năng đam 。tiện bạch phật 。
T23n1435_p0459a27║ phật ngôn 。tỉ khâu ưng tinh đam tịnh nhân khứ 。chư tỉ khâu xá nội bích thượng
T23n1435_p0459a28║ hữu bằng 。bằng thượng hữu thực 。sa di tiểu 。bất cập cử thực 。bất cập thủ
T23n1435_p0459a29║ thực 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。tiện bạch phật 。phật ngôn 。tỉ khâu minh
T23n1435_p0459b01║ nhật đương đam tịnh nhân bằng thượng thủ 。
T23n1435_p0459b02║ kiêu tát la quốc chư tỉ khâu 。du hành chí xá bà đề 。đạo trung trực hà
T23n1435_p0459b03║ thuỷ 。sa di tiểu 。đam tịnh vật bất năng độ 。chư tỉ khâu bất tri đương vân
T23n1435_p0459b04║ hà 。tiện bạch phật 。phật ngôn 。tỉ khâu đương đam sa di độ hà 。
T23n1435_p0459b05║ kiêu tát la quốc chư tỉ khâu 。du hành chí xá bà đề 。đạo trung trực hà
T23n1435_p0459b06║ thuỷ 。sa di tiểu đam tịnh vật 。thị hà thuỷ quyết trường 。tỉ khâu đam sa
T23n1435_p0459b07║ di độ 。vi thuỷ sở phiêu 。tỉ khâu thủ xúc thực 。chư tỉ khâu nghi 。thị thực
T23n1435_p0459b08║ hoặc năng bất tịnh 。tiện bạch phật 。phật ngôn 。tịnh nhân hằng niệm thủ thị thực nang 。
T23n1435_p0459b09║ tuy xúc vô tội 。hữu hà phù nang độ 。đam tịnh vật sa di tiểu 。chư
T23n1435_p0459b10║ tỉ khâu bất tri đương vân hà 。tiện bạch phật 。phật ngôn 。tỉ khâu đương sứ tịnh
T23n1435_p0459b11║ nhân trì thực 。trước phù nang thượng 。độ đáo bỉ ngạn thượng 。mạc thủ xúc thực 。hoàn
T23n1435_p0459b12║ sứ tịnh nhân tróc 。tỉ khâu tân huân bát 。tô trước bát 。nhị tam quá tẩy 。
T23n1435_p0459b13║ nị khí bất tịnh 。tiện bạch phật 。phật ngôn 。nhược nhất tâm tam tẩy giả 。thị
T23n1435_p0459b14║ bát danh tịnh 。
T23n1435_p0459b15║ tỉ khâu dụng bất tịnh chi đồ bát thụ xiểu 。thị tỉ khâu nhất thiết khí 。bạch
T23n1435_p0459b16║ phật 。phật ngôn 。bất ưng nhất thiết khí 。tả trước dư khí trung ưng thực 。dư
T23n1435_p0459b17║ trước bát xiểu thị ưng khí 。tỉ khâu mẫn xuyết bát dụng thụ nhiệt dục 。thiểu nị
T23n1435_p0459b18║ tùng xuyết gian xuất 。tỉ khâu đô nhất thiết khí 。phật ngôn 。bất ưng nhất thiết khí 。
T23n1435_p0459b19║ ưng khí thử nị dư ưng thực 。tỉ khâu sứ sa di trì bát 。thị sa di
T23n1435_p0459b20║ trì thực 。bất tịnh bát dữ sư 。thị tỉ khâu bất tri đương vân hà 。tiện bạch
T23n1435_p0459b21║ phật 。phật ngôn 。vô cấp sự bất ưng sứ sa di trì bát 。nhược sứ trì ưng
T23n1435_p0459b22║ tùng sa di thụ 。tỉ khâu tịnh thực trung trước bất tịnh thực 。chư tỉ khâu bất
T23n1435_p0459b23║ tri đương vân hà 。tiện bạch phật 。phật ngôn 。bất tịnh trừ khước 。dư tàn ưng
T23n1435_p0459b24║ thực 。tỉ khâu bất tịnh thực trung trước tịnh thực 。chư tỉ khâu bất tri đương vân
T23n1435_p0459b25║ hà 。tiện bạch phật 。phật ngôn 。bất tịnh giả khước 。ưng thủ tịnh giả thực 。tỉ
T23n1435_p0459b26║ khâu tịnh phạn trung trước bất tịnh phạn 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。
T23n1435_p0459b27║ tiện bạch phật 。phật ngôn 。bất tịnh trừ khước 。dư tàn ưng thực 。tỉ khâu bất tịnh
T23n1435_p0459b28║ phạn trung trước tịnh phạn 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。tiện bạch phật 。
T23n1435_p0459b29║ phật ngôn 。bất tịnh giả ưng khước 。thủ tịnh giả thực 。
T23n1435_p0459c01║ kiêu tát la quốc chư tỉ khâu 。dữ cổ khách câu hướng xá bà đề thành 。kinh
T23n1435_p0459c02║ quá đại dịch 。chư tỉ khâu tùng cổ khách chủ khí thực cổ khách chủ ngôn 。nhữ
T23n1435_p0459c03║ tri thử gian thực nan đắc 。hà dĩ bất tự đam lương 。chư tỉ khâu đáp 。phật
T23n1435_p0459c04║ vị thính ngã đẳng đạo lộ tê lương 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。tiện
T23n1435_p0459c05║ bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật thính tự đam lương 。tùng tha dị tịnh thực nãi
T23n1435_p0459c06║ thính đạm 。bất dị bất thính đạm 。chư tỉ khâu dục dị thực 。tha nhân bất dữ 。
T23n1435_p0459c07║ ngôn nhữ thực trung hữu hà bất khả cố 。dị chư tỉ khâu bất tri đương vân
T23n1435_p0459c08║ hà 。tiện bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật thanh tịnh cố dữ 。dữ cánh tha bất
T23n1435_p0459c09║ hoàn 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。đương tùng khí thủ 。thị cổ khách chủ đáo tú
T23n1435_p0459c10║ xứ 。tịnh nhân biện ẩm thực 。mãn bát trước nhất diện 。cổ khách dạ bán phát khứ 。
T23n1435_p0459c11║ chư tỉ khâu vô tự trì thực 。hậu ức niệm thử thực bất tịnh tiện khí 。phật
T23n1435_p0459c12║ ngôn 。bất ưng khí 。ức niệm thời tùng nhân thụ 。
T23n1435_p0459c13║ hữu thủ la nhân 。tùng tỉ khâu khí thực 。nhược dữ thực thiểu nhược bất dữ 。thử
T23n1435_p0459c14║ nhân sân tác bất khả sự 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật thính đam
T23n1435_p0459c15║ thực tạng 。mạc sứ nhân kiến 。nhược thực đương xuất đạo thủ nhất nạch bất thụ đắc
T23n1435_p0459c16║ thực 。dĩ kinh khoáng dịch cố 。tần bà sa la vương 。thỉnh phật cập tăng dữ
T23n1435_p0459c17║ dục điền 。chư tỉ khâu thủ cốc bất khẳng thủ 。dĩ thượng trường bất tịnh cố 。phật
T23n1435_p0459c18║ ngôn 。vị phân ưng thủ 。nhược phân bất ưng cố thủ 。nhược thủ đắc đột cát
T23n1435_p0459c19║ la tội 。ẩm thực cụ xa tái lai nhập xa dục khuynh 。tương xa nhân hô 。
T23n1435_p0459c20║ đại đức tá tróc 。chư tỉ khâu bất khẳng tróc 。dĩ bất tịnh cố 。phật ngôn 。
T23n1435_p0459c21║ thính tá chính xa 。chính xa hậu bất ưng canh tróc 。nhược tróc đắc đột cát la
T23n1435_p0459c22║ tội 。
T23n1435_p0459c23║ ẩm thực cụ hang tái 。chư tỉ khâu bất khẳng thượng hang 。dĩ bất tịnh cố 。
T23n1435_p0459c24║ phật ngôn 。tùng kim nhật thính trước lô bạc 。nhược tịch ưng toạ 。nhược toạ xúc
T23n1435_p0459c25║ thực cụ 。phật ngôn 。phu linh biến 。mạc xúc thực cụ 。
T23n1435_p0459c26║ ẩm thực cụ la lư ngưu tượng đà lai 。chư đà khuynh chuyển 。khu đà nhân hoán 。
T23n1435_p0459c27║ chư đại đức 。tá ngã chính đà 。tỉ khâu bất khẳng nhược tá 。thị thực cụ
T23n1435_p0459c28║ hoặc bất tịnh 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật thính tá chính 。nhược
T23n1435_p0459c29║ chính hậu canh mạc tróc 。nhược xúc đắc đột cát la tội 。bạch y sa di phụ
T23n1435_p0460a01║ thực cụ lai 。phụ khuynh chuyển 。ngữ chư đại đức 。dữ ngã chính phụ 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0460a02║ bất khẳng 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật thính chính 。nhược chính dĩ
T23n1435_p0460a03║ mạc phục xúc 。nhược xúc đắc đột cát la tội 。sa di bạch y trì tô du
T23n1435_p0460a04║ bình tả trước dị bình trung 。bình khuynh động 。tịnh nhân ngữ 。đại đức dữ ngã
T23n1435_p0460a05║ chính 。chư tỉ khâu bất khẳng 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật thính dữ
T23n1435_p0460a06║ chính 。chính dĩ mạc phục xúc 。nhược xúc đắc đột cát la tội 。tỉ khâu sứ sa
T23n1435_p0460a07║ di bạch y tăng 。phủ trung chử nhục phạn dục canh 。phủ khuynh chuyển 。hô tá ngã
T23n1435_p0460a08║ chi 。chư tỉ khâu bất khẳng 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật thính
T23n1435_p0460a09║ tá chính 。chính dĩ bất ưng phục xúc 。nhược xúc đắc đột cát la tội 。hữu khán
T23n1435_p0460a10║ mã nhân 。tùng ba la nại quốc nghệ xá bà đề phóng mã 。thị nhân tín phật
T23n1435_p0460a11║ pháp 。biện chủng chủng ẩm thực 。nhập trước tăng tiền 。thị nhân văn mã ốc thất hoả 。
T23n1435_p0460a12║ thị nhân ngôn 。đại đức tự thực 。ngã đẳng hữu cấp sự 。lưu thực tiện khứ 。chư
T23n1435_p0460a13║ tỉ khâu bất tri đương vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tín phật pháp nhân
T23n1435_p0460a14║ nhất tâm dữ 。nhược xả khứ tiện ưng thực 。tỉ khâu khí thực thực trước nhất diện 。
T23n1435_p0460a15║ đãi thời đáo ngã đương thực 。ô lai trụ nhất khẩu khứ 。tỉ khâu nhất thiết khí
T23n1435_p0460a16║ thực 。phật ngôn 。bất ưng nhất thiết khí 。đãn khí trụ xứ 。dư tàn ưng thực 。
T23n1435_p0460a17║ tỉ khâu khí thực thực trước nhất diện 。đãi thời đương thực 。dăng lai nhập thực bát
T23n1435_p0460a18║ trung 。tỉ khâu ngôn 。thử thực hoặc phá thụ pháp 。nhật cận trung vô tịnh nhân 。
T23n1435_p0460a19║ thị tỉ khâu tâm nghi 。bất cảm thực 。phật ngôn 。dăng bất khả già bất phá thụ
T23n1435_p0460a20║ pháp 。
T23n1435_p0460a21║ trường lão ưu ba li vấn phật 。hữu tỉ khâu cầu thuỷ bình 。ngộ thủ tô du
T23n1435_p0460a22║ bình 。thị bình phá tịnh ưng khí bất 。phật ngôn 。hữu nhị chủng bất hoại tịnh 。
T23n1435_p0460a23║ nhất vô tu phá giới nhân tróc 。nhị trì giới nhân vô ngộ tróc 。câu tịnh ưng
T23n1435_p0460a24║ thực 。chư tỉ khâu vi tiểu sa di đam ẩm thực 。hành đạo trung dữ sa di
T23n1435_p0460a25║ thực 。sa di thực thời hoàn dữ tỉ khâu 。tỉ khâu bất khẳng thụ 。cộng tú cố 。
T23n1435_p0460a26║ phật ngôn 。tiên bất cộng yếu đắc thực 。nhược yếu bất ưng thực 。
T23n1435_p0460a27║ chư tỉ khâu hạ an cư 。tụ lạc trung hữu nhân duyên ưng xuất 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0460a28║ úy phạm giới bất khứ 。thị chúng sở khả tác sự phế 。phật ngôn 。thính thụ
T23n1435_p0460a29║ thất dạ pháp khứ 。chư tỉ khâu thụ thất dạ khứ tụ lạc 。nhược thất dạ
T23n1435_p0460b01║ vị tận 。sở tác sự vị cánh lai hoàn 。chư tỉ khâu bất tri vân hà 。
T23n1435_p0460b02║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thụ dư tàn dạ khứ 。ngôn ngã thụ thất dạ
T23n1435_p0460b03║ pháp 。nhược can dạ dĩ quá 。dư nhược can dạ tại 。thụ bỉ xuất giới phật
T23n1435_p0460b04║ tại xá bà đề 。ba tư nặc vương hữu viên 。danh ba la đà 。thanh lương tịnh
T23n1435_p0460b05║ khiết 。chúng sự tác cánh duy vô hữu thuỷ 。nhất thời ba tư nặc vương xuất nghệ
T23n1435_p0460b06║ viên tứ cố khán bất kiến thuỷ 。vương cáo đại thần thị nhân 。thử trung hà dĩ
T23n1435_p0460b07║ vô thuỷ 。đại thần đáp 。tố vô thuỷ 。vương cáo đại thần 。nhữ đẳng phương tiện dẫn
T23n1435_p0460b08║ thuỷ linh lai 。viên vô thuỷ bất khả ái lạc 。đại thần thị nhân trung 。
T23n1435_p0460b09║ hữu ác tâm bất tín pháp giả ngôn hữu nhất nhân duyên thuỷ khả đắc lai 。
T23n1435_p0460b10║ vương ngôn 。thuỷ vân hà khả đắc 。đại thần ngôn 。đương ư kì hoàn trung tác cừ
T23n1435_p0460b11║ thông thuỷ lai 。tác cừ giả 。đương phá kì hoàn trung thụ cập phật đồ tinh xá 。
T23n1435_p0460b12║ vương ngôn 。ngô dục sứ thuỷ lai 。bất tri dư sự 。vương vi thị cố chí
T23n1435_p0460b13║ tang kì đa quốc 。khủng chư tỉ khâu thảng lai tùng ngã khí cứu 。thị sự
T23n1435_p0460b14║ cố vương khứ 。hậu công tượng tức nghệ kì hoàn 。dẫn mẫn sứ trực dục tạc
T23n1435_p0460b15║ cừ 。ngữ tỉ khâu vấn ngôn 。tụ lạc chủ dục tác hà đẳng 。công tượng ngôn 。
T23n1435_p0460b16║ ba tư nặc vương hữu viên 。danh ba la đà 。thanh lương tịnh khiết 。chúng sự tác
T23n1435_p0460b17║ cánh duy vô thuỷ 。dục ư kì hoàn tác cừ thông thuỷ 。chư tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0460b18║ tụ lạc chủ 。nhữ đẳng dục phạt thụ mộc 。phòng xá phi phục tăng già lam 。công
T23n1435_p0460b19║ tượng đáp ngôn 。đại đức 。ngã thị quan nhân 。bất đắc tự tại 。tùng vương ước
T23n1435_p0460b20║ sắc 。phi thị ngã ý 。kiêu tát la chủ ba tư nặc vương ý nhĩ 。công tượng
T23n1435_p0460b21║ ngôn 。ngã đẳng duy năng tiểu đình bất tác 。nhữ đẳng tự nghệ vương cầu linh
T23n1435_p0460b22║ bất tác cừ 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0460b23║ ưng thụ thất dạ khứ chư tỉ khâu thụ thất dạ khứ 。đáo bỉ gian cửu trụ 。
T23n1435_p0460b24║ vô nhân dữ bạch vương 。thất nhật hướng tận nhi sự vị liễu 。tâm nghi tức hoàn
T23n1435_p0460b25║ kì hoàn 。chư tỉ khâu kiến bỉ tỉ khâu lai vấn 。thị sự biện bất 。đáp
T23n1435_p0460b26║ ngôn bất biện 。kì hoàn chư tỉ khâu ngôn 。hà dĩ bất biện 。đáp ngã đẳng
T23n1435_p0460b27║ bỉ gian cửu trụ 。vô nhân bạch vương 。thất dạ hướng tận nhi sự vị liễu 。
T23n1435_p0460b28║ ngã đẳng tâm nghi tiện hoàn 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính thụ tam thập
T23n1435_p0460b29║ cửu dạ khứ 。vân hà ưng thụ 。nhất tỉ khâu ưng tăng trung xướng 。đại đức tăng
T23n1435_p0460c01║ thính 。mỗ giáp mỗ giáp chư tỉ khâu 。thụ tam thập cửu dạ 。tăng sự cố
T23n1435_p0460c02║ xuất giới 。thị xứ an cư tự tứ 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn thính 。mỗ giáp
T23n1435_p0460c03║ mỗ giáp tỉ khâu 。thụ tam thập cửu dạ 。tăng sự cố xuất giới 。thị xứ an
T23n1435_p0460c04║ cư tự tứ 。như thị bạch 。đại đức tăng thính 。mỗ giáp mỗ giáp tỉ khâu 。thụ
T23n1435_p0460c05║ tam thập cửu dạ 。tăng sự cố xuất giới 。thị xứ an cư tự tứ 。thùy chư
T23n1435_p0460c06║ trường lão nhẫn 。mỗ giáp mỗ giáp tỉ khâu 。thụ tam thập cửu dạ 。tăng sự xuất
T23n1435_p0460c07║ giới 。thị xứ an cư tự tứ giả mặc nhiên 。thùy bất nhẫn giả tiện thuyết 。tăng
T23n1435_p0460c08║ dĩ thính 。mỗ giáp mỗ giáp tỉ khâu 。thụ tam thập cửu dạ 。tăng sự cố
T23n1435_p0460c09║ xuất giới 。thị xứ an cư tự tứ cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố thị sự như
T23n1435_p0460c10║ thị trì 。thị chư tỉ khâu đáo bỉ diệc cửu trụ 。vô nhân bạch vương 。vương
T23n1435_p0460c11║ dư thời tiểu xuất 。vương cử nhãn thị 。dao kiến tỉ khâu 。vương ngữ thần ngôn 。vãng
T23n1435_p0460c12║ vấn sa môn thích tử 。lai hà sở tác 。thụ giáo vãng vấn 。vi hà
T23n1435_p0460c13║ sở tác 。tỉ khâu đáp ngôn 。ngã dục kiến vương 。thần hoàn bạch ngôn 。tỉ khâu
T23n1435_p0460c14║ dục kiến vương 。tức ngữ thần ngôn 。hoán tỉ khâu lai 。tức vãng ngôn 。vương hoán tỉ
T23n1435_p0460c15║ khâu 。tỉ khâu tức nhập tựu tòa toạ dĩ 。cộng tướng vấn tấn lạc bất lạc 。
T23n1435_p0460c16║ vương tiểu mặc nhiên 。vương vô tiên sự cố tiện vấn tỉ khâu 。hà cố lai 。
T23n1435_p0460c17║ tỉ khâu tức dĩ thử sự hướng vương quảng thuyết 。vương ngôn khứ 。mạc phục sứ
T23n1435_p0460c18║ tác 。công tượng tức bất tác cừ 。
T23n1435_p0460c19║ lục quần tỉ khâu súc ngũ đại bì 。sư tử bì 。hổ bì báo bì thát bì 。
T23n1435_p0460c20║ li bì 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ngũ đại bì bất ưng súc 。nhược sư
T23n1435_p0460c21║ tử bì hổ bì báo bì thát bì li bì 。canh hữu ngũ bì bất ưng súc 。
T23n1435_p0460c22║ tượng bì mã bì sài bì cẩu bì hắc lộc bì 。nhược súc đắc đột cát la
T23n1435_p0460c23║ tội 。a xà thế vương kiến phụ chư hảo đại sàng 。tâm hối ưu não 。dĩ thị
T23n1435_p0460c24║ vật cố 。ngã phụ thanh tịnh nhân vô quá nhân 。nhi uổng tử 。tiện cáo đại
T23n1435_p0460c25║ thần thị giả 。trì thị chư sàng khứ 。tức trì trước không địa 。vương xuất do
T23n1435_p0461a01║ kiến 。vương ngôn 。trừ khước 。bỉ tức di trước ngoại môn ốc trung 。vương xuất
T23n1435_p0461a02║ nhập phục số kiến 。vương ngôn 。trì khứ 。bỉ tức di trước trung môn ốc trung 。
T23n1435_p0461a03║ vương kiến do số 。vương ngôn 。hà dĩ trí thử da 。thần ngôn 。đại vương 。
T23n1435_p0461a04║ bất tri đương di trí hà xứ 。vương ngôn 。trì khứ thí trúc viên chúng tăng 。
T23n1435_p0461a05║ thần tức trì khứ dữ trúc viên tăng 。tăng trước không địa giảng đường môn gian 。chư
T23n1435_p0461a06║ binh tương lại đáo trúc viên khán kiến chi ngôn 。ngã nhãn sơ bất đắc kiến 。thị
T23n1435_p0461a07║ hảo vật hà duyên khí chi 。nhược vương văn giả tâm hoặc bất tịnh 。chư tỉ
T23n1435_p0461a08║ khâu văn 。bất tri đương vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật
T23n1435_p0461a09║ thính 。bạch y xá đại sàng cao sàng 。tỉ khâu bất đắc súc bất đắc toạ bất
T23n1435_p0461a10║ đắc ngoạ 。nhược nhân thí cao sàng đại sàng thính thụ ưng hộ tạng cử 。bất đắc
T23n1435_p0461a11║ toạ bất đắc ngoạ 。
T23n1435_p0461a12║ ba tư nặc vương mẫu tử 。mẫu sở hữu sinh thời nhất thiết chúng vật 。trì nghệ
T23n1435_p0461a13║ kì hoàn dữ chư tỉ khâu 。chư tỉ khâu đắc thị quý y bí 。tùng a
T23n1435_p0461a14║ nga la di quốc xuất 。hộ ma căn y 。bà sa a bà đa lan quốc
T23n1435_p0461a15║ xuất 。dĩ thị hảo quý y bí 。phu trước địa tại thượng kinh hành 。chư binh tương
T23n1435_p0461a16║ lại đáo kì hoàn quan khán kiến dĩ ngôn 。ngã đẳng sơ bất đắc thủ tróc trước
T23n1435_p0461a17║ đầu thượng 。vân hà phu địa cước niếp 。nhược ba tư nặc vương văn 。tâm hoặc
T23n1435_p0461a18║ bất tịnh 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。tiện bạch phật 。phật ngôn 。thính quý
T23n1435_p0461a19║ y trung khả tác ngoạ cụ giả tiện tác 。trung tác y giả tiện tác 。thị vật
T23n1435_p0461a20║ nhâm sở dụng giả tiện tác 。thị đại quý y a nga la di quốc xuất 。hộ
T23n1435_p0461a21║ ma căn y bà sa a bà đa lan quốc xuất 。quý giá y thị tỉ khâu
T23n1435_p0461a22║ thụ dụng 。tác tứ phương tăng ngoạ cụ hữu thời đại lôi 。chư phi điểu bố
T23n1435_p0461a23║ tử 。chư cư sĩ tri thị sự tức xuất trạch thủ hảo điểu 。trừ đại ô điểu
T23n1435_p0461a24║ tựu ngốc kiêu giác 鵄a la 。như thị chư điểu bất thủ bất trung thực cố 。
T23n1435_p0461a25║ chư tỉ khâu thời đáo trước y trì bát 。nhập xá bà đề khí thực 。kiến thử
T23n1435_p0461a26║ chư điểu giai tử vô nhân thủ 。chư tỉ khâu ngữ dư tỉ khâu 。nhữ trì khứ
T23n1435_p0461a27║ chử chích 。ngã khí thực hoàn 。cộng nhữ đẳng đạm 。thị thời hữu tỉ khâu 。trì
T23n1435_p0461a28║ lai chử chích 。hữu chư tỉ khâu vấn 。thị hà đẳng nhục 。đáp ô nhục 。chư
T23n1435_p0461a29║ tỉ khâu dĩ chủng chủng nhân duyên 。a vân 。hà danh tỉ khâu 。đạm ô nhục 。phật
T23n1435_p0461b01║ sở vị thính 。chư tỉ khâu chủng chủng nhân duyên a cánh 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0461b02║ ngôn 。ô nhục bất đắc đạm 。nhược đạm đắc đột cát la tội 。chư tỉ khâu vấn 。
T23n1435_p0461b03║ thị phục hà đẳng nhục 。đáp tiểu ô nhục tựu nhục hồng nhục bà sa ngốc
T23n1435_p0461b04║ kiêu giác 鵄a la nhục đẳng 。chư tỉ khâu chủng chủng nhân duyên a 。vân
T23n1435_p0461b05║ hà danh tỉ khâu 。đạm đại ô nhục tựu nhục hồng nhục bà sa ngốc kiêu giác
T23n1435_p0461b06║ 鵄a la đẳng nhục 。phật sở bất thính 。a cánh bạch phật 。phật ngôn 。bất đắc
T23n1435_p0461b07║ đạm như thị đẳng nhục 。nhất thiết đạm tử thi điểu nhục 。giai bất đắc đạm 。nhược
T23n1435_p0461b08║ đạm đắc đột cát la tội 。chư tỉ khâu thực hậu 。chí a kì la hà thượng
T23n1435_p0461b09║ kinh hành 。kiến thuỷ trung phiêu sài lai 。chư tỉ khâu ngữ nhất tỉ khâu 。thủ
T23n1435_p0461b10║ thử sài lai 。minh nhật đương thực 。thị tỉ khâu tức thủ 。minh nhật hữu chử sài
T23n1435_p0461b11║ nhục giả 。hữu khí thực giả 。chư tỉ khâu vấn 。trường giả thị hà đẳng nhục 。
T23n1435_p0461b12║ đáp sài nhục 。chư tỉ khâu chủng chủng nhân duyên a 。vân hà danh tỉ khâu 。phật
T23n1435_p0461b13║ vị thính đạm 。sài nhục nhi đạm 。a cánh bạch phật 。phật ngôn 。vân hà danh tỉ
T23n1435_p0461b14║ khâu 。đạm sài nhục 。sài nhục cẩu nhục vô dị 。tùng kim nhật bất đắc đạm sài
T23n1435_p0461b15║ nhục 。nhược đạm đắc đột cát la tội 。chư nhân la tử khí trước tiệm trung 。
T23n1435_p0461b16║ chư tỉ khâu thực thời trước y trì bát 。nhập xá bà đề thành khí thực 。kiến
T23n1435_p0461b17║ tiệm trung hữu tử la 。ngữ dư tỉ khâu 。trì khứ chử 。ngã đẳng khí thực
T23n1435_p0461b18║ hoàn 。đương cộng đạm 。chư tỉ khâu vấn 。thị hà đẳng nhục 。đáp la nhục 。chư
T23n1435_p0461b19║ tỉ khâu chủng chủng nhân duyên a 。vân hà danh tỉ khâu 。phật vị thính đạm la
T23n1435_p0461b20║ nhục nhi đạm 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。la mã hà dị 。tùng kim nhật bất
T23n1435_p0461b21║ đắc đạm la nhục 。nhược đạm đắc đột cát la tội 。chư tỉ khâu thực hậu 。nhập
T23n1435_p0461b22║ an đà lâm kinh hành 。kiến tử mi hầu 。ngữ dư tỉ khâu 。trì khứ minh nhật
T23n1435_p0461b23║ đương thực 。thị tỉ khâu tức thủ 。minh nhật hữu chử giả 。hữu hành khí thực giả 。
T23n1435_p0461b24║ chư tỉ khâu vấn 。trường lão thị hà đẳng nhục 。đáp mi hầu nhục 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0461b25║ chủng chủng nhân duyên a 。vân hà danh tỉ khâu 。phật vị thính đạm mi hầu nhục
T23n1435_p0461b26║ nhi đạm 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。mi hầu tự nhân nhục 。dữ nhân nhục
T23n1435_p0461b27║ hà dị 。nhược đạm đắc đột cát la tội 。
T23n1435_p0461b28║ tì ni tạp phẩm cánh 。
T23n1435_p0461b29║ tì ni tự quyển hạ 。
T23n1435_p0461c01║  nhân duyên phẩm đệ tứ
T23n1435_p0461c02║ phật tại ca tì la bà quốc 。chư quý thích tử xuất gia đắc trường bệnh 。bệnh
T23n1435_p0461c03║ nhân tảo khởi 。đáo thân lí gia đàn việt tri thức gia 。chư chủ nhân vấn ngôn 。
T23n1435_p0461c04║ lạc bất 。đáp trường bệnh bất lạc 。chủ nhân vấn 。đắc hà đẳng bệnh 。đáp đắc như
T23n1435_p0461c05║ thị như thị bệnh 。chủ nhân ngôn 。bạch y thời bệnh vân hà trị 。đáp ngưu bào
T23n1435_p0461c06║ trung trước dược quán 。chủ nhân ngôn 。dữ nhữ thị dược trị 。tỉ khâu ngôn 。phật
T23n1435_p0461c07║ vị thính ngã trước thị dược 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính quán dụng 。bạc
T23n1435_p0461c08║ bì bất trung quán 。phật ngôn 。thính hậu bì quán bình xứ 。thính nhược dược sư giáo
T23n1435_p0461c09║ thân thân nhân quán 。
T23n1435_p0461c10║ chư quý thích tử xuất gia đắc trường bệnh 。bệnh nhân tảo khởi 。đáo thân lí đàn
T23n1435_p0461c11║ việt tri thức gia 。chủ nhân vấn 。lạc bất 。đáp trường bệnh bất lạc 。chủ nhân
T23n1435_p0461c12║ vấn 。hà đẳng bệnh 。đáp như thị như thị bệnh 。chủ nhân ngôn 。bạch y thời bệnh
T23n1435_p0461c13║ vân hà trị 。đáp dụng đao trị 。chủ nhân ngôn 。dữ nhữ đao 。tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0461c14║ phật vị thính ngã đẳng dụng đao trị 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính liên hoa
T23n1435_p0461c15║ hành cát 。tỉ khâu ngôn 。bất trung dụng 。phật ngôn 。thính dụng kim ngân lưu li đồng
T23n1435_p0461c16║ duyên tích châu đao cát 。tỉ khâu ngôn 。như thị chư đao bất trung dụng trị 。phật
T23n1435_p0461c17║ ngôn 。bình xứ thính dụng thiết đao trị 。
T23n1435_p0461c18║ hữu tỉ khâu bệnh 。ngữ khán bệnh nhân ngôn 。trì sinh thục tô du mật thạch mật
T23n1435_p0461c19║ lai 。khán bệnh nhân ngôn 。vô 。nhược hữu thị phật tăng vật bất tịnh cử tú ác
T23n1435_p0461c20║ tróc bất thụ nội tú 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính nhược phật vật tăng vật
T23n1435_p0461c21║ bất tịnh cử tú ác tróc bất thụ nội tú 。nhược bệnh nhân đắc thượng vật 。sai
T23n1435_p0461c22║ cánh ưng dữ 。trường lão tất lăng già bà sa hoạn nhãn thống 。dược sư giáo
T23n1435_p0461c23║ la tán thiền na trước nhãn trung 。tác thị ngôn 。phật vị thính la tán thiền na
T23n1435_p0461c24║ trước nhãn trung 。phật ngôn 。thính dụng trị nhãn 。tất lăng già bà sa bát trung hữu
T23n1435_p0461c25║ la tán thiền na 。tiểu bát bán bát đại kiền từ tiểu kiền từ lạc nang
T23n1435_p0461c26║ huyền trước tượng nha dặc thượng 。thủ thời lưu ô bích ngoạ cụ phòng xá ngoạ cụ
T23n1435_p0461c27║ cấu xú 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính la tán thiền na hàm thịnh 。tỉ
T23n1435_p0461c28║ khâu tác hàm bất cái 。tỉ khâu bất tri đương vân hà 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0461c29║ phật ngôn 。thính tác cái 。tỉ khâu trực tác cái hỉ đoạ 。phật ngôn 。tác tử khẩu
T23n1435_p0462a01║ cái 。dụng ô sí kê sí thu lậu la sí 。đồ trước nhãn trung nhãn thống canh
T23n1435_p0462a02║ tăng 。phật ngôn 。tác trù 。trường lão ưu ba li vấn 。hà vật tác trù 。phật
T23n1435_p0462a03║ ngôn 。thiết đồng bối nha giác mộc ngoã tác 。phật ngôn 。tùng kim nhật giới nội bất
T23n1435_p0462a04║ ưng tác tịnh xứ 。nhược tác đắc đột cát la tội 。trường lão ưu ba li vấn
T23n1435_p0462a05║ phật 。a kì đạt bà la môn vi phật tác bát chủng dục 。tô dục hồ ma
T23n1435_p0462a06║ dục du dục nhũ dục 。tiểu đậu dục ma sa đậu dục ma tử dục thanh dục 。
T23n1435_p0462a07║ thị bát chủng dục 。tạp căn dược hành dược diệp dược hoa dược quả dược 。chử khả
T23n1435_p0462a08║ ẩm bất 。phật ngôn 。bệnh tỉ khâu khả ẩm 。bất bệnh giả bất đắc ẩm 。
T23n1435_p0462a09║ phật tại tô ma quốc 。thị thời trường lão a na luật tỉ khâu đệ tử bệnh 。
T23n1435_p0462a10║ phục hạ dược trung hậu tâm môn 。phật ngôn 。dữ ngao đạo hoa hiệp 。dữ dữ
T23n1435_p0462a11║ cánh môn bất chỉ 。phật ngôn 。trúc duẩn hiệp dữ 。dữ cánh bất sai 。phật
T23n1435_p0462a12║ ngôn 。nang thịnh mễ dục hào hiệp dữ 。dữ cánh bất sai 。phật ngôn 。tương bình xứ
T23n1435_p0462a13║ dữ mễ dục 。
T23n1435_p0462a14║ ưu ba li vấn phật 。phật thính kế phát kê ni da phạm chí thí bát chủng
T23n1435_p0462a15║ tương 。chiêu lê tương mâu lê tương 。câu lê đa tương xá lê tương 。a thuyết
T23n1435_p0462a16║ đà tương ba lưu sa tương 。kiếp tất đà tương bồ đào tương 。thị bát chủng
T23n1435_p0462a17║ tương 。căn thang hành thang diệp thang hoa thang quả thang 。hợp khả ẩm bất 。phật ngôn 。
T23n1435_p0462a18║ nhược vô tửu vị bất tạp thực 。thanh bất trược thính ẩm 。
T23n1435_p0462a19║ phật tại xá bà đề 。nhĩ thời kiêu tát la quốc chư cư sĩ 。đạo trung vô
T23n1435_p0462a20║ thuỷ xứ 。dĩ thuỷ thí tinh thí thạch mật 。lục quần tỉ khâu tùng kiêu tát la
T23n1435_p0462a21║ quốc chí xá bà đề 。thứ đệ hành đáo thí thuỷ xứ 。lục quần tỉ khâu đãn
T23n1435_p0462a22║ đạm thạch mật bất ẩm thuỷ cư sĩ ngôn 。hà dĩ độc đạm thạch mật bất ẩm
T23n1435_p0462a23║ thuỷ 。lục quần tỉ khâu ngôn 。ngã thị thạch mật bất hỉ ẩm thuỷ 。thí chủ
T23n1435_p0462a24║ ngôn 。ngã vi ẩm thuỷ cố thí thạch mật 。kim nhữ hà dĩ đãn đạm thạch mật
T23n1435_p0462a25║ bất ẩm thuỷ 。lục quần tỉ khâu ngôn 。ngã thị thạch mật bất hỉ ẩm thuỷ 。thị
T23n1435_p0462a26║ lục quần tỉ khâu hữu đại lực 。phục bất úy phá giới 。thị cư sĩ bất năng
T23n1435_p0462a27║ diện tiền ki thuyết 。khứ hậu tâm sân a mạ 。sa môn thích tử tự ngôn thiện
T23n1435_p0462a28║ hảo hữu đức 。đãn đạm thạch mật bất dục ẩm thuỷ 。chư tỉ khâu thiểu dục tri
T23n1435_p0462a29║ túc hành đầu đà 。văn thị sự tâm tàm quý 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng
T23n1435_p0462b01║ kim nhật ngũ thời thính đạm thạch mật 。nhất viễn hành lai 。nhị nhược bệnh 。tam nhược
T23n1435_p0462b02║ thực thiểu 。tứ nhược bất đắc thực 。ngũ nhược thí thuỷ xứ 。thị ngũ thời thính đạm
T23n1435_p0462b03║ thạch mật 。tùng kim nhật nhược bất ẩm thuỷ bất thính đạm thạch mật 。nhược đạm đắc
T23n1435_p0462b04║ đột cát la tội 。
T23n1435_p0462b05║ ưu ba li vấn phật 。thạch mật tương cử tú đắc ẩm bất 。phật ngôn 。bệnh
T23n1435_p0462b06║ tỉ khâu đắc ẩm 。bất bệnh bất đắc ẩm 。
T23n1435_p0462b07║ tỉ khâu nhược đắc nhị chủng thỉnh 。nhất thỉnh dữ tha nhất tỉ khâu thụ 。vấn nhữ
T23n1435_p0462b08║ dữ bất 。đáp ngã dữ 。canh vấn 。hà thời dữ 。đáp bình sa vương thỉnh phật
T23n1435_p0462b09║ cập tăng bá tuế tứ sự cung dưỡng 。thị thời dữ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0462b10║ tỉ khâu hữu nhị thỉnh 。nhất kim nhật thỉnh 。nhị lãnh thỉnh 。nhược hữu nhất nhật
T23n1435_p0462b11║ đắc nhị thỉnh 。nhất thỉnh dữ tha nhất thỉnh tự thụ 。lãnh thỉnh hữu nhị chủng 。
T23n1435_p0462b12║ tùy thụ tịnh tùy thụ bất tịnh 。tùy thụ vân hà tịnh 。tùy thụ ngũ khư đà
T23n1435_p0462b13║ ni 。ngũ thực ngũ tự thực 。hà đẳng ngũ khư đà ni 。căn hành diệp quả ma
T23n1435_p0462b14║ hà đẳng ngũ thực 。phạn xiểu miến ngư nhục 。hà đẳng ngũ tự thực 。mi túc
T23n1435_p0462b15║ đại mạch ca sư tú tử 。hà đẳng bất tịnh tùy thụ 。ngũ bảo ngũ tự bảo 。
T23n1435_p0462b16║ ngũ bảo giả 。kim ngân ma ni châu pha lê tì lưu li 。hà đẳng ngũ
T23n1435_p0462b17║ tự bảo 。xích đồng thiết thâu thạch thuỷ tinh duyên tích bạch lạp 。nhược tịnh vật trực
T23n1435_p0462b18║ thụ 。bất tịnh vật tác tịnh dĩ thụ 。a la tì quốc chư tỉ khâu 。nhật nhật
T23n1435_p0462b19║ tá tác cụ 。cư sĩ ngôn 。chư tác cụ hà dĩ bất tự tác 。nhi nhật nhật
T23n1435_p0462b20║ tá 。tỉ khâu ngôn 。phật vị thính ngã đẳng súc tác cụ 。thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0462b21║ phật ngôn 。vi tăng thính súc nhất thiết tác cụ 。hữu cư sĩ kì hoàn tác phòng
T23n1435_p0462b22║ xá 。thị trung hữu thiểu cung dưỡng cụ 。khách tỉ khâu phòng xá trung tú 。vấn
T23n1435_p0462b23║ thị phòng xá thùy tác 。đáp mỗ giáp cư sĩ tác 。thị tỉ khâu nhất tú 。tảo
T23n1435_p0462b24║ khởi trước y trì bát nghệ cư sĩ sở 。ngữ ngôn 。nhữ phòng xá trung cung dưỡng
T23n1435_p0462b25║ cụ hà dĩ thiểu 。cư sĩ ngôn 。ngã tiên thời đại đa dữ 。thị tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0462b26║ ngã thị trung 。nhất tú trụ 。kiến cung dưỡng cụ thiểu bất túc ngôn 。cư sĩ
T23n1435_p0462b27║ ngữ tỉ khâu 。cộng nghệ bản tác phòng xá tỉ khâu sở 。cư sĩ đáo bản doanh
T23n1435_p0462b28║ phòng xá tỉ khâu sở ngôn 。ngã bản dữ trường lão thị trung cung dưỡng cụ 。tư
T23n1435_p0462b29║ hà sở tại 。tỉ khâu đáp 。bản sở dữ cung dưỡng cụ 。dị phòng tỉ khâu dụng
T23n1435_p0462c01║ khứ 。cư sĩ ngôn 。ngã bản bất dữ dị phòng tỉ khâu dụng 。dữ tự tác phòng
T23n1435_p0462c02║ xá trung trụ tỉ khâu dụng 。ngã phòng xá không 。thị cung dưỡng cụ trước dị xứ 。
T23n1435_p0462c03║ thị bất ưng nhĩ 。thị tỉ khâu bất tri đương vân hà 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0462c04║ ngôn 。tùng kim nhật thính 。đàn việt dữ hà phòng xá 。thị trung trụ giả ưng dụng
T23n1435_p0462c05║ phân 。
T23n1435_p0462c06║ xá bà đề hữu nhất nhân thân lí vi tha sát 。trước kì hoàn tiệm trung không
T23n1435_p0462c07║ xứ 。tỉ khâu cầu mịch phẩn tảo y 。đáo tử nhân biên thủ nhất y khứ 。chư
T23n1435_p0462c08║ thân lí mịch đáo kì hoàn 。kiến thị tỉ khâu vấn ngôn 。đại đức 。như thị nhân
T23n1435_p0462c09║ nhược kiến nhược văn bất 。tỉ khâu đáp 。thử nhân tử khí tại kì hoàn tiệm trung 。
T23n1435_p0462c10║ ngã thị biên thủ nhất y lai 。thân lí ngôn 。tương ngã kì xứ 。tỉ khâu
T23n1435_p0462c11║ tức tương kì xứ 。thân lí kiến tử bi ân ngôn 。nhữ hoặc năng dĩ y cố
T23n1435_p0462c12║ sát ngã nhân 。tỉ khâu ngôn 。ngã thật bất sát 。nhược sát hà dĩ bất thủ dư
T23n1435_p0462c13║ tàn y vật dã 。thân lí như thị tư duy 。ngã đẳng nhuyễn ngữ thị tỉ khâu
T23n1435_p0462c14║ bất thật ngữ 。ngã đương tương khứ nghệ quan 。tiện tương khứ nghệ quan 。quan vấn thị
T23n1435_p0462c15║ tỉ khâu 。nhữ thật sát bất 。tỉ khâu đáp ngôn 。ngã thị tỉ khâu vân hà sát
T23n1435_p0462c16║ nhân 。ngã nhược sát ưng đương trì dư y vật khứ 。quan nhân thông minh tín phật
T23n1435_p0462c17║ pháp 。tri thích tử tỉ khâu bất tác thị sự 。phóng thử tỉ khâu khứ 。nhược hậu
T23n1435_p0462c18║ như thị 。tỉ khâu bất vấn tha mạc thủ 。thị tỉ khâu tùng khủng bố đắc thoát 。
T23n1435_p0462c19║ thị sự ngữ chư tỉ khâu 。chư tỉ khâu thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim
T23n1435_p0462c20║ nhật bất vấn tha 。sát nhân y bất ưng thủ 。nhược thủ đắc đột cát la 。
T23n1435_p0462c21║ chư tỉ khâu thủ hữu chủ tử nhân địa y 。chiên đà la ngôn 。tử nhân địa
T23n1435_p0462c22║ y mạc thủ 。ngã tào du vương như thị như thị vật 。chư tỉ khâu bất tri
T23n1435_p0462c23║ đương vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。hữu chủ tử nhân địa y bất ưng
T23n1435_p0462c24║ thủ 。nhược thủ đắc tội 。chư tỉ khâu thủ hữu chủ tử nhân địa tứ biên hữu
T23n1435_p0462c25║ phẩn tảo y 。thị trung chiên đà la diệc già 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0462c26║ nhược già mạc thủ 。nhược thủ đắc đột cát la 。
T23n1435_p0462c27║ thời xá bà đề hữu đại dịch bệnh 。đa hữu nhân tử 。chư tỉ khâu thủ thiêu
T23n1435_p0462c28║ tử nhân gian tân 。vi tăng biện ôn thất 。thị tiêu tân quỷ trục lai 。nhất thiết
T23n1435_p0462c29║ tăng đắc bệnh khổ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất thính thủ tử nhân gian tân 。
T23n1435_p0463a01║ nhược thủ đắc đột cát la tội 。
T23n1435_p0463a02║ chư tỉ khâu thủ thiên từ trung y thuế kiếp bối bạch [điệp *mao ]。thủ từ nhân ngôn 。
T23n1435_p0463a03║ đại đức 。thử chư y vật thuộc từ mạc thủ 。tỉ khâu ngôn 。thử nê mộc thiên
T23n1435_p0463a04║ dụng y vật vi 。thủ từ nhân ngôn 。phật a la hán đáp vật ngã diệc đương
T23n1435_p0463a05║ thủ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật thiên từ trung y thuế kiếp bối
T23n1435_p0463a06║ bạch [điệp *mao ]bất đắc thủ 。nhược thủ đắc thâu lan già tội 。
T23n1435_p0463a07║ hữu tỉ khâu bệnh 。đa bát đa y đa vật 。khán bệnh nhân tư duy 。nhược
T23n1435_p0463a08║ giao dữ ngã nhất thiết vật 。hoặc giáo lục vật dữ tăng dư tàn dữ ngã 。
T23n1435_p0463a09║ tư duy cánh ngữ bệnh tỉ khâu 。nhữ bệnh cửu bất sai 。nhữ tử hậu hiện tiền
T23n1435_p0463a10║ nhất thiết vật 。tăng đương phân 。nhữ diệc bất đắc đại phúc 。bất đắc ân phân 。
T23n1435_p0463a11║ nhữ kim hoạt thời 。phân xứ lục vật dữ tăng 。dư tàn vật dữ ngã 。bệnh tỉ
T23n1435_p0463a12║ khâu tư duy 。nhược bất dữ 。khủng bất hảo khán ngã 。tư duy cánh 。tức dĩ lục
T23n1435_p0463a13║ vật dữ tăng 。dư tàn vật dữ khán bệnh nhân 。thị tỉ khâu hậu bệnh sai 。thị
T23n1435_p0463a14║ thời phật cập tăng 。hạ hậu nguyệt du hành chư quốc độ 。dư tỉ khâu trước tân
T23n1435_p0463a15║ nhiễm y 。thị tỉ khâu độc trước tế y 。phật tri cố vấn tỉ khâu 。hà dĩ
T23n1435_p0463a16║ độc trước tế cố y 。thị tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật chủng chủng nhân
T23n1435_p0463a17║ duyên a 。hà dĩ danh tỉ khâu 。lục vật bất ưng dữ tăng 。bất ưng phân dữ
T23n1435_p0463a18║ tha 。diệc bất ưng giáo tha dữ 。phật chủng chủng nhân duyên a cánh cáo chư tỉ
T23n1435_p0463a19║ khâu 。tùng kim nhật lục vật bất ưng tự dữ 。bất ưng giáo dữ 。nhược tự
T23n1435_p0463a20║ dữ giáo tha dữ 。đắc đột cát la tội 。
T23n1435_p0463a21║ trường lão ưu ba li vấn phật 。tăng phòng trung phòng xá phá 。thị trung hữu sở
T23n1435_p0463a22║ dụng phu cụ phú cụ 。đắc trì bác mậu trị bất 。phật ngôn đắc 。nhược tăng
T23n1435_p0463a23║ trung hữu lưỡng phòng xá dục hoại 。đắc mại nhất phòng trị nhất phòng bất 。phật ngôn
T23n1435_p0463a24║ đắc 。kiêu tát la quốc hữu biên tụ lạc 。thị thời hữu tặc 。chư cư sĩ úy
T23n1435_p0463a25║ tặc khí tụ lạc khứ 。thị thời chư tỉ khâu khí thực nan đắc 。tiện khí đáp
T23n1435_p0463a26║ vật tăng vật dĩ 。tự trì y bát xuất khứ 。thị tặc thế tĩnh dĩ 。chư cư
T23n1435_p0463a27║ sĩ hoàn bản trụ xứ 。chư tỉ khâu vi đáp vật tăng vật khí cầu tiền tài 。
T23n1435_p0463a28║ cư sĩ ngôn 。tiên hữu đáp vật tăng vật 。giai hà sở tại 。tỉ khâu ngôn 。ư
T23n1435_p0463a29║ tặc thế trung thất khứ 。cư sĩ ngôn 。nhữ tự y bát tại bất 。tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0463b01║ ngã trì tùy thân 。cư sĩ ngôn 。nhữ đẳng tự ái y bát 。bất ái phật
T23n1435_p0463b02║ vật tăng vật 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0463b03║ nhược tặc thế bố úy thời 。thính đam khứ hậu hoàn trước bản xứ 。
T23n1435_p0463b04║ canh hữu tặc thế 。chư tỉ khâu thủ tự y bát cập phật vật tăng vật trì
T23n1435_p0463b05║ xuất khứ 。lục quần tỉ khâu đạo trung phùng ngôn 。thị tăng ngoạ cụ ngã đương dụng
T23n1435_p0463b06║ chi 。thời tỉ khâu bất dữ tiện đấu tránh 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。
T23n1435_p0463b07║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。đam khứ giả ưng dụng dư bất ưng sách 。
T23n1435_p0463b08║ chư tỉ khâu trì đáp vật tăng vật trước không địa 。tự trước y trì bát khí
T23n1435_p0463b09║ thực 。lai hoàn thất thị vật khứ 。phật ngôn 。hành khí thực thời đam phật vật tăng
T23n1435_p0463b10║ vật 。tự trì y bát đam hà bất hảo 。phật ngôn 。khí thực thời thính dĩ vật
T23n1435_p0463b11║ trước y khoã 。
T23n1435_p0463b12║ thị tỉ khâu trì phật vật tăng vật trước không địa 。thượng xí xuất thất y vật 。
T23n1435_p0463b13║ bạch phật 。phật ngôn 。hộ thị vật dục sứ bất thất 。đương kí nhân nhược trước
T23n1435_p0463b14║ bình xứ 。kiêu tát la quốc nhất trụ xứ 。đàn việt vi tỉ khâu tăng thí y 。
T23n1435_p0463b15║ thị trung tỉ khâu tăng bất tại 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。hiện tại tam tỉ
T23n1435_p0463b16║ khâu ưng phân 。nhị tỉ khâu diệc ưng phân 。nhất tỉ khâu tâm sinh khẩu ngôn thụ 。
T23n1435_p0463b17║ sa di nhược tam nhược nhị ưng phân 。nhất nhân tâm sinh khẩu ngôn ưng thụ 。
T23n1435_p0463b18║ kiêu tát la quốc nhất trụ xứ 。đàn việt vi tỉ khâu ni tăng thí chư y
T23n1435_p0463b19║ vật 。thị trung tỉ khâu ni tăng bất tại 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。hiện
T23n1435_p0463b20║ tiền tam tỉ khâu ni ưng phân 。nhị tỉ khâu ni diệc ưng phân 。nhất tỉ khâu
T23n1435_p0463b21║ ni tâm sinh khẩu ngôn ưng thụ 。tam thức xoa ma ni nhị thức xoa ma ni
T23n1435_p0463b22║ ưng phân 。nhất thức xoa ma ni tâm sinh khẩu ngôn ưng thụ 。tam sa di ni
T23n1435_p0463b23║ nhị sa di ni ưng phân 。nhất sa di ni nhược tâm sinh khẩu ngôn ưng thụ 。
T23n1435_p0463b24║ kiêu tát la quốc nhất trụ xứ 。đàn việt vi tỉ khâu tăng thí y vật 。tỉ
T23n1435_p0463b25║ khâu tăng bất tại 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。hiện tại tam tỉ khâu nhị tỉ
T23n1435_p0463b26║ khâu ưng phân 。nhất tỉ khâu tâm sinh khẩu ngôn ưng thụ 。tam sa di nhị sa
T23n1435_p0463b27║ di ưng phân 。nhất sa di tâm sinh khẩu ngôn ưng thụ 。nhược thời đô vô tỉ
T23n1435_p0463b28║ khâu vô sa di 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thị vật tỉ khâu ni tăng ưng
T23n1435_p0463b29║ phân 。nhược thời diệc vô tỉ khâu ni tăng 。tam tỉ khâu ni nhị tỉ khâu ni
T23n1435_p0463c01║ ưng phân 。nhất tỉ khâu ni tâm sinh khẩu ngôn ưng thụ 。tam thức xoa ma ni
T23n1435_p0463c02║ nhị thức xoa ma ni ưng phân 。nhất thức xoa ma ni tâm sinh khẩu ngôn ưng
T23n1435_p0463c03║ thụ 。tam sa di ni nhị sa di ni ưng phân 。nhất sa di ni tâm sinh
T23n1435_p0463c04║ khẩu ngôn ưng thụ 。
T23n1435_p0463c05║ kiêu tát la quốc nhất trụ xứ 。đàn việt vi tỉ khâu ni tăng thí y vật 。
T23n1435_p0463c06║ thị trung vô tỉ khâu ni tăng 。bạch phật 。phật ngôn 。hiện tại tam tỉ khâu ni
T23n1435_p0463c07║ nhị tỉ khâu ni ưng phân 。nhất tỉ khâu ni tâm sinh khẩu ngôn ưng thụ 。tam
T23n1435_p0463c08║ thức xoa ma ni nhị thức xoa ma ni ưng phân 。nhất thức xoa ma ni tâm
T23n1435_p0463c09║ sinh khẩu ngôn ưng thụ 。tam sa di ni nhị sa di ni ưng phân 。nhất sa
T23n1435_p0463c10║ di ni tâm sinh khẩu ngôn ưng thụ 。nhược thời đô vô tỉ khâu ni 。hựu vô
T23n1435_p0463c11║ thức xoa ma ni sa di ni 。nhĩ thời tỉ khâu tăng ưng phân 。nãi chí sa
T23n1435_p0463c12║ di diệc như thị 。
T23n1435_p0463c13║ kiêu tát la quốc nhất trụ xứ 。đàn việt vi nhị bộ tăng thí y vật 。tỉ
T23n1435_p0463c14║ khâu tăng bất tại 。phật ngôn 。tỉ khâu ni tăng ưng phân 。tỉ khâu ni tăng diệc
T23n1435_p0463c15║ bất tại 。phật ngôn 。tam tỉ khâu nhị tỉ khâu ưng phân 。nhất tỉ khâu nhược tâm
T23n1435_p0463c16║ sinh khẩu ngôn ưng thụ 。tam tỉ khâu ni nhị tỉ khâu ni ưng phân 。nhất tỉ
T23n1435_p0463c17║ khâu ni tâm sinh khẩu ngôn ưng thụ 。tam thức xoa ma ni nhị thức xoa ma
T23n1435_p0463c18║ ni ưng phân 。nhất thức xoa ma ni nhược tâm sinh khẩu ngôn ưng thụ 。tam sa
T23n1435_p0463c19║ di nhị sa di ưng phân 。nhất sa di tâm sinh khẩu ngôn ưng thụ 。tam sa
T23n1435_p0463c20║ di ni nhị sa di ni ưng phân 。nhất sa di ni nhược tâm sinh khẩu ngôn
T23n1435_p0463c21║ ưng thụ 。
T23n1435_p0463c22║ phật tại xá bà đề 。hữu nhất cư sĩ 。thỉnh phật cập tăng minh nhật thực 。phật
T23n1435_p0463c23║ mặc nhiên thụ 。cư sĩ tri phật mặc nhiên thụ dĩ 。tùng tòa khởi đầu diện lễ
T23n1435_p0463c24║ phật túc nhiễu cánh hoàn quy 。thị dạ biện chủng chủng ẩm thực 。tảo khởi phu sàng
T23n1435_p0463c25║ tòa 。khiển sứ bạch phật 。thực cụ dĩ biện 。duy thánh tri thời 。tăng trước y
T23n1435_p0463c26║ trì bát nhập cư sĩ xá 。phật trụ tinh xá nghênh thực phân 。thị cư sĩ kiến
T23n1435_p0463c27║ chúng toạ định 。tự hành táo thuỷ 。thượng tòa trung tòa đa mĩ ẩm thực 。hạ tòa
T23n1435_p0463c28║ cập sa di 。dữ lục thập nhật đạo phạn hồ ma chỉ hợp thái chử 。dữ chư
T23n1435_p0463c29║ cư sĩ dữ chúng tăng đa mĩ ẩm thực cánh 。tự hành táo thuỷ 。thủ tiểu tòa
T23n1435_p0464a01║ cụ tăng tiền toạ thính thuyết pháp 。thượng tòa xá lợi phất thuyết pháp cánh 。tùng tòa
T23n1435_p0464a02║ xuất khứ 。thị thời la hầu la tác sa di 。thực hậu hành đáo phật sở 。đầu
T23n1435_p0464a03║ diện lễ phật túc nhất diện lập 。chư phật thường pháp 。tỉ khâu thực 。hậu như thị
T23n1435_p0464a04║ lao vấn 。đa mĩ ẩm thực bão mãn bất 。nhĩ thời phật vấn la hầu la 。
T23n1435_p0464a05║ tăng ẩm thực bão mãn túc bất 。la hầu la ngôn 。đắc giả túc bất đắc giả
T23n1435_p0464a06║ bất túc 。phật vấn 。hà dĩ tác thị ngữ 。la hầu la ngôn 。thế tôn 。chư
T23n1435_p0464a07║ cư sĩ dữ thượng tòa trung tòa đa mĩ ẩm thực bão mãn 。hạ tòa cập sa
T23n1435_p0464a08║ di dữ lục thập nhật đạo phạn hồ ma chỉ hợp thái chử 。thị thời la hầu
T23n1435_p0464a09║ la luy sấu thiểu khí lực 。phật tri cố vấn la hầu la 。nhữ hà dĩ luy
T23n1435_p0464a10║ sấu thiểu khí lực 。la hầu la tức thuyết kệ ngôn 。
T23n1435_p0464a11║ thực hồ ma du đại đắc lực  hữu thực tô giả đắc tịnh sắc
T23n1435_p0464a12║ hồ ma chỉ thái vô sắc lực  phật thiên trung thiên tự đương tri
T23n1435_p0464a13║ phật tri cố vấn la hầu la 。thị tăng trung thùy tác thượng tòa 。đáp hòa
T23n1435_p0464a14║ thượng xá lợi phất 。phật ngôn 。tỉ khâu xá lợi phất bất tịnh thực 。trường lão xá
T23n1435_p0464a15║ lợi phất văn 。kim nhật thế tôn a ngôn 。tỉ khâu xá lợi phất bất tịnh thực 。
T23n1435_p0464a16║ văn cánh thổ thực xuất 。tận thọ đoán nhất thiết thỉnh thực cập tăng bố thí 。thường
T23n1435_p0464a17║ thụ khí thực pháp 。chư đại quý nhân cư sĩ 。dục tác tăng thực 。dục đắc
T23n1435_p0464a18║ xá lợi phất nhập xá 。bạch phật 。nguyện phật sắc xá lợi phất hoàn thụ thỉnh 。phật
T23n1435_p0464a19║ cáo chư nhân 。nhữ đẳng mạc cầu xá lợi phất sứ thụ thỉnh 。xá lợi phất tính 。
T23n1435_p0464a20║ nhược thụ tất thụ nhược khí tất khí 。xá lợi phất phi đích kim thế hữu thị
T23n1435_p0464a21║ tính 。nãi tiền quá khứ diệc hữu thị tính 。nhược thụ tất thụ nhược khí tất khí 。
T23n1435_p0464a22║ nhữ đẳng kim thính 。nhĩ thời thế tôn quảng thuyết bản sinh nhân duyên 。quá khứ thế
T23n1435_p0464a23║ thời hữu nhất quốc vương 。vi độc xà sở thích 。năng trị độc sư 。tác xá già
T23n1435_p0464a24║ la chú 。tương độc xà lai 。tiên tác đại hoả 。ngữ xà ngôn 。nhữ ninh nhập hoả
T23n1435_p0464a25║ da 。ninh hoàn tốc độc 。độc xà tư duy 。thoá cánh vân hà vi mệnh cố
T23n1435_p0464a26║ phục tốc dĩ thổ 。bất khả hoàn đạm 。ngã ninh nhập hoả tử 。như thị tư
T23n1435_p0464a27║ duy cánh đầu thân hoả trung 。phật ngữ chư nhân 。xà giả kim xá lợi phất thị 。
T23n1435_p0464a28║ thử nhân quá khứ thế 。nhược thụ tất thụ 。nhược khí tất khí 。kim diệc như thị 。
T23n1435_p0464a29║ thị thời phật chủng chủng nhân duyên a xá lợi phất cánh 。cáo chư tỉ khâu 。tùng
T23n1435_p0464b01║ kim nhật ưng hành thượng tòa pháp 。vân hà ưng hành 。nhược văn kiền trùy thanh nhược
T23n1435_p0464b02║ thời đáo thanh 。ưng tật vãng toạ xứ toạ 。quan trung tòa tỉ khâu hạ tòa tỉ
T23n1435_p0464b03║ khâu 。hoặc hữu toạ bất ưng pháp giả 。nhược toạ bất ưng pháp giả 。ưng kì 。
T23n1435_p0464b04║ thị tỉ khâu nhược bất giác 。ưng đàn chỉ 。đàn chỉ bất giác 。ưng ngữ tỉ
T23n1435_p0464b05║ tòa 。an tường ngữ 。nhược thượng tòa thí chủ dữ tăng thực thời 。bất ưng tiên
T23n1435_p0464b06║ thực 。đãi đắc biến 。văn đẳng cung thanh nãi thực 。nhất thiết tăng ưng tùy thượng tòa
T23n1435_p0464b07║ pháp hành 。
T23n1435_p0464b08║ phật tại vương xá thành 。vương xá thành trung hữu cư sĩ 。danh thi lợi cừu
T23n1435_p0464b09║ đa 。đại phú đa tiền tài 。hữu đại đức lực 。thị ngoại đạo bà la môn đệ
T23n1435_p0464b10║ tử 。thử nhân nghi sa môn cù đàm hữu nhất thiết trí bất 。hành đáo phật sở 。
T23n1435_p0464b11║ vấn tấn phật cánh nhất diện toạ 。phật vi thi lợi cừu đa thuyết pháp kì giáo
T23n1435_p0464b12║ lợi hỉ 。thị ưng hành thị bất ưng hành 。chủng chủng nhân duyên thuyết pháp dĩ mặc
T23n1435_p0464b13║ nhiên 。cư sĩ thi lợi cừu đa văn pháp dĩ 。xoa thủ hướng phật bạch phật ngôn 。
T23n1435_p0464b14║ sa môn cù đàm 。minh nhật ngã xá thực 。lân mẫn cố 。dĩ bỉ ưng độ cố 。
T23n1435_p0464b15║ phật mặc nhiên thụ thỉnh 。thời thi lợi cừu đa kiến phật mặc nhiên thụ 。tùng tòa
T23n1435_p0464b16║ khởi vi phật tác lễ 。nhiễu phật tam táp nhi hoàn đáo xá 。ư ngoại môn gian
T23n1435_p0464b17║ tác đại hoả khanh 。linh hoả vô yên vô diệm 。dĩ sa phú thượng 。như thị tâm
T23n1435_p0464b18║ sinh khẩu ngôn 。nhược sa môn cù đàm thị nhất thiết trí nhân 。đương tri thị sự 。
T23n1435_p0464b19║ nhược phi nhất thiết trí nhân 。sa môn cù đàm tinh chư đệ tử 。đương đoạ thử
T23n1435_p0464b20║ khanh trung 。tức nhập xá phu bất chí toạ sàng thượng phu bạch [điệp *mao ]。như thị tâm
T23n1435_p0464b21║ sinh khẩu ngôn 。nhược thị nhất thiết trí nhân 。đương tri thị sự 。phi nhất thiết trí
T23n1435_p0464b22║ nhân 。tinh đệ tử đương đoạ 。thi lợi cừu đa dĩ độc hòa ẩm thực 。tâm
T23n1435_p0464b23║ sinh khẩu ngôn 。nhược thị nhất thiết trí nhân 。đương tri thị sự 。phi nhất thiết
T23n1435_p0464b24║ trí nhân 。đương trung độc tử 。tảo khởi khiển sứ bạch phật 。ẩm thực dĩ biện phật
T23n1435_p0464b25║ tự tri thời 。nhĩ thời phật ngữ a nan 。linh tăng chư tỉ khâu giai bất đắc
T23n1435_p0464b26║ tiên phật tiền hành 。nhất thiết ưng tại phật hậu 。a nan thụ giáo 。linh chư
T23n1435_p0464b27║ tỉ khâu giai bất đắc tiên phật tiền hành 。nhất thiết ưng tại phật hậu 。linh
T23n1435_p0464b28║ tăng cánh 。thị thời phật trước y trì bát tại tiền hành 。chư tỉ khâu tùng phật
T23n1435_p0464b29║ hậu 。phật nhập thi lợi cừu đa xá 。phật biến hoả khanh tác liên hoa trì 。
T23n1435_p0464c01║ mãn trung thanh tịnh thuỷ 。kí cam nhi lãnh 。thuỷ trung hữu xích bạch chủng chủng sắc
T23n1435_p0464c02║ liên hoa 。biến phú thuỷ thượng 。thời phật dữ tăng giai hành quảng diệp liên hoa
T23n1435_p0464c03║ thượng 。cáo thi lợi cừu đa 。nhữ cư sĩ 。đương trừ tâm trung nghi 。ngã thật nhất
T23n1435_p0464c04║ thiết trí nhân 。phật tác thị ngữ cánh 。nhập xá thượng bất chí sàng 。biến linh thành
T23n1435_p0464c05║ chí 。cáo thi lợi cừu đa 。nhữ cư sĩ 。đương trừ tâm trung nghi 。ngã thật nhất
T23n1435_p0464c06║ thiết trí nhân 。thị thi lợi cừu đa kiến nhị thần lực 。tín tâm tức sinh thanh
T23n1435_p0464c07║ tịnh 。cung kính tôn trùng ư phật 。thị thời thi lợi cừu đa hoan hỉ xoa thủ 。
T23n1435_p0464c08║ bạch phật ngôn 。thực trung hữu độc 。tăng hoặc đắc bệnh 。nguyện phật tiểu đãi 。canh
T23n1435_p0464c09║ tác ẩm thực 。phật ngôn 。cư sĩ 。đãn thí thử thực 。tăng bất đắc bệnh 。phật
T23n1435_p0464c10║ cáo a nan 。tăng trung linh vị xướng đẳng cung nhất bất đắc thực 。a nan thụ
T23n1435_p0464c11║ giáo 。tức tăng trung linh 。đại đức tăng 。phật ước sắc 。vị xướng đẳng cung nhất
T23n1435_p0464c12║ bất đắc thực 。thị thời phật như thị chú nguyện 。dâm dục sân khuể ngu si thị
T23n1435_p0464c13║ thế giới trung độc 。phật hữu thật pháp 。trừ nhất thiết độc giải trừ xả dĩ 。nhất
T23n1435_p0464c14║ thiết chư phật vô độc 。dĩ thị thật ngữ cố 。độc giai đắc trừ 。phật tác thị
T23n1435_p0464c15║ ngữ 。thực tức tịnh vô độc 。thị thời cư sĩ thi lợi cừu đa 。tùng tòa khởi
T23n1435_p0464c16║ hành táo thuỷ 。thủ tự châm chước đa mĩ ẩm thực 。bão mãn đa mĩ ẩm thực 。
T23n1435_p0464c17║ bão mãn dữ cánh 。tẩy thủ nhiếp bát 。thi lợi cừu đa 。thủ tiểu tòa cụ 。
T23n1435_p0464c18║ ư phật tiền dục thính pháp phật tùy ý thuyết 。thậm thâm tịnh diệu pháp 。thi lợi
T23n1435_p0464c19║ cừu đa 。tức ư toạ xứ đắc chư pháp pháp nhãn tịnh 。như thị thi lợi cừu
T23n1435_p0464c20║ đa 。đắc pháp kiến pháp tri pháp 。thiện pháp tịnh pháp tâm trừ nghi hối 。bất tín
T23n1435_p0464c21║ tha pháp 。đắc bất tùy tha ngữ 。phật pháp trung đắc vô úy lực 。tùng tòa khởi
T23n1435_p0464c22║ đầu diện lễ phật túc 。đại đức 。ngã tùng kim nhật quy y phật quy y pháp
T23n1435_p0464c23║ quy y tăng 。trì ngũ giới vi ưu bà tắc 。phật vi thi lợi cừu đa 。canh
T23n1435_p0464c24║ đa thuyết pháp kì giáo lợi hỉ 。phật tùng tòa khởi nhi hoàn 。dĩ thị nhân
T23n1435_p0464c25║ duyên cố hội tăng 。hội tăng dĩ cáo chư tỉ khâu 。tùng kim nhật bất đắc tại
T23n1435_p0464c26║ phật tiền hành 。bất đắc hòa thượng a xà lê nhất thiết thượng tòa tiền hành 。tùng
T23n1435_p0464c27║ kim nhật vị xướng đẳng cung bất đắc thực 。nhược thực đắc đột cát la tội 。
T23n1435_p0464c28║ kiêu tát la quốc nhất trụ xứ 。nhị bộ tăng đắc y vật 。tỉ khâu đa tỉ
T23n1435_p0464c29║ khâu ni thiểu 。tỉ khâu ngôn 。ngã thủ nhị phân 。nhữ thủ nhất phân 。tỉ khâu
T23n1435_p0465a01║ ni ngôn 。trung bán phân 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。bạch phật 。phật
T23n1435_p0465a02║ ngôn 。tỉ khâu tỉ khâu ni đẳng phân 。thức xoa ma ni sa di sa di ni 。
T23n1435_p0465a03║ tứ phân dữ đệ tứ phân 。
T23n1435_p0465a04║ phật tại vương xá thành 。hữu cư sĩ 。danh bà đề 。vi phật cập tăng tác
T23n1435_p0465a05║ phòng xá 。cực hảo trang nghiêm đa bị ẩm thực 。đa tỉ khâu hội 。thiên nhị
T23n1435_p0465a06║ bá ngũ thập 。tiện hữu cư sĩ 。vi đại chúng bố thí y vật 。thị cư
T23n1435_p0465a07║ sĩ ngôn 。phật thính ư chúng trung đại thanh xướng 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0465a08║ thính bố thí thời ư chúng trung đại thanh xướng 。tỉ khâu bình địa lập xướng 。chúng
T23n1435_p0465a09║ đa bất văn 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tòa thượng lập xướng 。lập xướng
T23n1435_p0465a10║ diệc bất văn 。cao xứ lập xướng diệc kiến diệc văn 。canh hữu cư sĩ 。kiến
T23n1435_p0465a11║ đại chúng tập bố thí y vật 。tác thị ngôn 。phật nhược thính ngã y ma la
T23n1435_p0465a12║ bệ ha la thí 。phật ngôn 。thính ma la bệ ha la thí 。chúng nhân ngôn 。
T23n1435_p0465a13║ phật nhược thính ngã nhân tróc y giác khứ 。duệ độ trung hoặc cước niếp thượng 。thị
T23n1435_p0465a14║ sự bạch phật 。phật ngôn 。thính trước mẫn thượng hệ lưỡng đầu các nhất nhân tróc trung
T23n1435_p0465a15║ ương 。cố duệ nê độ trung 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính tác mộc xoa
T23n1435_p0465a16║ kình 。thời tiểu nhi nam nữ kình mộc xoa 。đạo trung kiến nhân tác kĩ lạc ẩm
T23n1435_p0465a17║ thực hi hí 。xả y mẫn trước nhất diện 。tẩu vãng khán thất y vật 。phật
T23n1435_p0465a18║ ngôn 。nhược lục tuế dĩ hạ chí vô tuế 。cập thức xoa ma ni sa di sa
T23n1435_p0465a19║ di ni 。vi ngũ chúng đam y 。cư sĩ canh ngôn 。phật thính trì hương lô tại
T23n1435_p0465a20║ tiền 。bạch phật 。phật ngôn thính 。thời chúng mặc nhiên hành 。chư ngoại đạo nhân tật
T23n1435_p0465a21║ đố ngôn 。thị sa môn thích tử như đam tử nhân xuất vô dị 。cư sĩ ngôn 。
T23n1435_p0465a22║ phật nhược thính ngã như thế tục pháp tác xướng kĩ lạc khứ 。phật ngôn thính 。hữu
T23n1435_p0465a23║ nhất cư sĩ 。kiến đại chúng tập 。đa thí y vật 。cư sĩ ngôn 。phật nhược thính
T23n1435_p0465a24║ xứ xứ xướng tán 。phật ngôn thính 。vô nhân thụ thị y vật 。phật ngôn 。thính tiên
T23n1435_p0465a25║ tác yết ma sứ nhất nhân thụ 。vô nhân thủ 。phật ngôn thính 。tác yết ma sứ
T23n1435_p0465a26║ nhất nhân thủ 。tỉ khâu vô ngũ pháp 。bất ưng tác yết ma thụ y vật 。hà
T23n1435_p0465a27║ đẳng ngũ 。bất tri đắc bất tri bất đắc 。bất tri thụ đắc vật 。bất tri
T23n1435_p0465a28║ giá 。bất tri số 。nhược trước bất tri ức niệm xứ 。tỉ khâu hữu ngũ pháp 。ưng
T23n1435_p0465a29║ tác yết ma thụ y 。tri đắc 。tri thụ đắc vật 。tri giá 。tri số 。nhược
T23n1435_p0465b01║ trước ức niệm xứ 。
T23n1435_p0465b02║ kiêu tát la quốc nhất trụ xứ 。nhị bộ tăng đắc y vật 。tỉ khâu ni ngôn 。
T23n1435_p0465b03║ phật thính ngã bố thí vật các trước nhất xứ 。phật ngôn thính 。chư tỉ khâu ni
T23n1435_p0465b04║ vô nhân bố thí y vật ẩm thực ngoạ cụ tùy bệnh dược 。hoặc hữu nhân 。thiểu
T23n1435_p0465b05║ đa dữ dư nhân 。khinh tiếu ngôn 。ái niệm phụ cố dữ 。chư tỉ khâu ni bạch
T23n1435_p0465b06║ phật ngôn 。thính ngã thí vật hoàn trước nhất xứ 。phật ngôn thính 。vô nhân phân thị
T23n1435_p0465b07║ y vật 。phật ngôn 。tri phân vật nhân 。ưng tác yết ma 。vô ngũ pháp 。thị
T23n1435_p0465b08║ tỉ khâu bất ưng yết ma tác phân y nhân 。hà đẳng ngũ 。bất tri tướng 。bất
T23n1435_p0465b09║ tri y sắc 。bất tri y giá 。bất tri số 。nhược dữ nhược bất dữ bất ức
T23n1435_p0465b10║ niệm 。tỉ khâu hữu ngũ pháp 。ưng tác phân y nhân 。tri y tướng 。tri y
T23n1435_p0465b11║ sắc 。tri y giá 。tri số 。dữ bất dữ ức niệm 。chư tỉ khâu ni phân y
T23n1435_p0465b12║ thời tán thán 。thị hảo thị bất hảo 。loạn chúng 。phật ngôn 。phân y thời bất ưng
T23n1435_p0465b13║ tán thán 。loạn chúng cố ưng mặc nhiên thụ y phân 。
T23n1435_p0465b14║ phật tại xá bà đề 。nhĩ thời kì hoàn hữu nhân 。vi tân phòng xá nhân duyên
T23n1435_p0465b15║ cố tác ẩm thực 。đa tỉ khâu hội 。thiên nhị bá ngũ thập 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0465b16║ loạn nhập loạn toạ loạn thực 。vô hữu thứ đệ 。hoặc hữu tỉ khâu tiên thực nhập 。
T23n1435_p0465b17║ hoặc hữu tỉ khâu thực thời nhập 。hoặc hữu tỉ khâu thực hậu nhập 。thị sự bạch
T23n1435_p0465b18║ phật 。phật ngôn 。ưng xướng thời đáo 。tuy xướng thời đáo viễn xứ bất văn 。thị sự
T23n1435_p0465b19║ bạch phật 。phật ngôn 。ưng đả kiền trùy 。tuy đả viễn xứ bất văn 。phật ngôn 。
T23n1435_p0465b20║ ưng đả cổ 。bình địa đả cổ viễn xứ bất văn 。phật ngôn 。ưng lập đoá
T23n1435_p0465b21║ thượng đả 。diệc bất văn 。phật ngôn 。ưng cao xứ lập đả 。diệc kiến diệc văn 。
T23n1435_p0465b22║ hoặc thời vô hữu khán thực nhân 。thực vị biện vị thục 。tuy thời đáo thực bất
T23n1435_p0465b23║ hảo 。hoặc thời hữu khán thực nhân 。thực biện thực thục thời đáo thực hảo 。thị sự
T23n1435_p0465b24║ bạch phật 。phật ngôn 。khán thực nhân ưng tăng trung tác yết ma 。
T23n1435_p0465b25║ kiêu tát la quốc nhất trụ xứ 。nhị bộ tăng đắc y vật 。tỉ khâu thiểu tỉ
T23n1435_p0465b26║ khâu ni đa 。tỉ khâu ngôn 。thị y vật tác trung bán 。bán dữ tỉ khâu tăng 。
T23n1435_p0465b27║ bán dữ tỉ khâu ni tăng 。tỉ khâu ni ngôn 。ngã bản chúng thiểu 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0465b28║ thủ nhị phân 。ngã đẳng thủ nhất phân 。kim nhật đa 。hà dĩ dữ bán phân 。thị
T23n1435_p0465b29║ sự bạch phật 。phật ngôn 。tỉ khâu tỉ khâu ni ưng đẳng phân 。thức xoa ma ni
T23n1435_p0465c01║ sa di sa di ni tứ phân dữ đệ tứ nhất phân 。
T23n1435_p0465c02║ hữu thời đàn việt thí tăng thực 。tại không lộ địa 。bàn thượng hữu tàn bính 。
T23n1435_p0465c03║ khiếp trung hữu tàn phạn 。mộc bồn khí trung hữu canh 。chư ngoại đạo dị học tật
T23n1435_p0465c04║ đố 。trì tửu tao trước chư phạn canh trung 。như thị tư duy 。thị thực bất tịnh 。
T23n1435_p0465c05║ sứ xuất gia nhân bất đắc thực 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。tiện bạch
T23n1435_p0465c06║ phật 。phật ngôn 。nhược khả khước giả khước 。dư khả thực chi 。nhược chư tỉ khâu
T23n1435_p0465c07║ cộng sa di truyền bát thực 。tỉ khâu chuyển thực dữ sa di 。sa di thực chuyển
T23n1435_p0465c08║ dữ tỉ khâu 。tỉ khâu tẩy thủ canh tùng sa di thụ 。ý trung nghi 。thử hoặc
T23n1435_p0465c09║ bất tịnh thực 。tiện bạch phật 。phật ngôn 。nhược nhất tâm thật dữ sa di bát thực 。
T23n1435_p0465c10║ thị vi tịnh 。chư sa di trì khí bồn khuông khôi tiêu hành thực thời 。tỉ khâu
T23n1435_p0465c11║ vi sa di thụ thực phân 。nhược sa di hành thực 。tỉ khâu vi thụ 。tỉ
T23n1435_p0465c12║ khâu tâm nghi 。tương phi xúc thực 。bất tri vân hà 。thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0465c13║ ngôn 。tỉ khâu thụ xúc vô sở phạm 。chư tỉ khâu thực cánh 。dĩ thực bất tịnh
T23n1435_p0465c14║ bát dữ sa di bạch y 。sa di bạch y tẩy bát cánh 。hoàn trước chư bồn
T23n1435_p0465c15║ khuông khí trung 。chư tỉ khâu tư duy 。thị hoặc bất tịnh 。phật ngôn 。nhất tâm dữ
T23n1435_p0465c16║ tịnh nhân bát 。thị vi tịnh 。chư tỉ khâu hữu đàn việt 。thí thực tại không địa 。
T23n1435_p0465c17║ chư tỉ khâu thực cánh 。xả chư thực khí khứ 。phong vũ ô nê bất tịnh 。phật
T23n1435_p0465c18║ ngôn 。khí vật tịnh tẩy ưng trước phú xứ 。chư tỉ khâu nhị tam dụng táo đậu 。
T23n1435_p0465c19║ nị cố bất tận 。mộc quát khước nị 。dữ táo đậu tịnh tẩy 。thủ thuỷ cực
T23n1435_p0465c20║ viễn 。chư cư sĩ dĩ thuỷ bố thí 。cư sĩ ngôn 。tri thuỷ cực viễn 。hà dĩ
T23n1435_p0465c21║ đại dụng thuỷ 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。phật ngôn 。nhược nhất tâm
T23n1435_p0465c22║ nhị tam biến 。dữ táo đậu tịnh tẩy 。thị sự ưng tịnh 。thời hữu hoàng thuỷ 。
T23n1435_p0465c23║ tăng thủ dụng 。thị trung hữu tượng mã lư ngưu dương trư cẩu 。giai nhập trung ẩm
T23n1435_p0465c24║ thỉ tuy bất tịnh 。thụ diệp hoa quả giai đoạ thuỷ trung 。lạn xú bất tịnh 。thị
T23n1435_p0465c25║ sự bạch phật 。phật ngôn 。thuỷ trung bất tịnh giả khả khước 。tiện khước dư thuỷ ưng
T23n1435_p0465c26║ ẩm 。chư tỉ khâu bạch phật 。thuỷ trược hàm 。ưng đắc ẩm bất 。phật ngôn tiên nghi
T23n1435_p0465c27║ bất tịnh bất ưng ẩm 。nhược tiên bất nghi ưng ẩm 。
T23n1435_p0465c28║ kiêu tát la quốc hữu nhất trụ xứ 。tăng đắc y vật thí 。phi nhất thiết xứ
T23n1435_p0465c29║ tại 。yết ma tỉ khâu bất tri đương vân hà 。tiện bạch phật 。phật ngôn 。thị
T23n1435_p0466a01║ y vật ưng tác nhị phân 。như thị ngôn 。thị phân thuộc thượng tòa 。thị phân thuộc
T23n1435_p0466a02║ hạ tòa 。như thị ngôn 。thị phân thuộc hạ tòa 。thị phân thuộc thượng tòa 。tác
T23n1435_p0466a03║ cánh tức ưng yết ma cánh 。dị tỉ khâu lai 。bất dục dữ bất ưng dữ 。
T23n1435_p0466a04║ nhược bất tác như thượng pháp 。bất ưng thụ 。nhược thụ đắc đột cát la tội 。nhược
T23n1435_p0466a05║ bất như thị tác xuất giới 。đắc đột cát la tội 。diệc ưng cộng dị tỉ khâu
T23n1435_p0466a06║ phân 。thị y vật trung ưng tác giá số 。như thị phân ngã ưng thủ 。dư tàn
T23n1435_p0466a07║ thuộc nhữ ngã như thị phân 。ngã ưng thụ 。nhược tác như thượng pháp 。ưng yết
T23n1435_p0466a08║ ma cánh 。dị tỉ khâu lai 。bất dục dữ bất ưng dữ 。nhược bất như thị
T23n1435_p0466a09║ tác 。ưng dữ dư tỉ khâu phân 。nhược bất như thượng pháp 。bất ưng thụ xuất
T23n1435_p0466a10║ giới 。đắc đột cát la tội 。nhược nhất tỉ khâu ngôn thủ thị y 。trung nhất y
T23n1435_p0466a11║ ngôn ngã phân 。túc dư tàn thuộc nhữ đẳng 。như thị tác ưng yết ma pháp cánh 。
T23n1435_p0466a12║ dư pháp như thượng 。thị y vật 。ưng dữ nhất tỉ khâu tác yết ma 。vân hà
T23n1435_p0466a13║ ưng dữ 。nhất tâm hội tăng 。ưng nhất tỉ khâu chúng trung xướng 。đại đức tăng thính 。
T23n1435_p0466a14║ thị y vật 。thị trụ xứ hiện tiền tăng ưng phân 。nhược tăng thời đáo tăng nhẫn
T23n1435_p0466a15║ thính 。tỉ khâu mỗ giáp tăng yết ma dữ 。như thị bạch 。bạch tứ yết ma 。tăng
T23n1435_p0466a16║ mỗ giáp tỉ khâu yết ma dữ y vật cánh 。tăng nhẫn mặc nhiên cố 。thị sự
T23n1435_p0466a17║ như thị trì 。thị tỉ khâu thụ y cánh 。bất khẳng hoàn quy 。tác thị ngôn 。hà
T23n1435_p0466a18║ xứ thiện pháp thiện ngôn thiện thí pháp dữ 。đô thị tăng trung ngã hà dĩ hoàn
T23n1435_p0466a19║ quy 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。tiện bạch phật 。phật ngôn 。thanh tịnh cố
T23n1435_p0466a20║ dữ 。như thị ngôn 。thị tỉ khâu hoàn quy tiện hảo 。bất quy ưng cường đoạt 。thị
T23n1435_p0466a21║ tỉ khâu ưng giáo đột cát la tội sám hối 。
T23n1435_p0466a22║ ưu ba li vấn phật 。phật thính chư tỉ khâu sở trước y 。phú thân y thức
T23n1435_p0466a23║ thân cân thức cước cân thức diện cân tăng kì chi nê hoàn tăng 。thị y danh
T23n1435_p0466a24║ hà đẳng 。phật ngôn 。danh ba ca la (tấn ngôn trợ thân y dã )。
T23n1435_p0466a25║ ưu ba li vấn 。thị y vân hà thụ 。đáp ngôn 。thị y như thị ngôn 。
T23n1435_p0466a26║ thị ba ca la y ngã thụ dụng cố 。hà đẳng nhân biên ưng thụ 。phật
T23n1435_p0466a27║ ngôn 。ngũ chúng biên ưng thụ 。
T23n1435_p0466a28║ ưu ba li vấn phật 。thượng tòa tỉ khâu bất thông minh 。tác phi pháp già 。như
T23n1435_p0466a29║ thị thành già bất 。phật ngôn 。bất thành 。phục vấn 。trì giới tác phi pháp phi thiện
T23n1435_p0466b01║ già 。như thị thành già bất 。phật ngôn 。bất thành 。
T23n1435_p0466b02║ ưu ba li vấn phật 。như phật sở thuyết 。già như pháp yết ma 。bất thành già
T23n1435_p0466b03║ yết ma 。nhất thiết bất thành già da 。phật ngôn 。bất dã ưu ba li 。hoặc hữu
T23n1435_p0466b04║ sa di 。thụ cụ giới thời tâm hối 。bất dụng thụ cụ giới 。tác thị ngôn 。
T23n1435_p0466b05║ ngã bất dụng thụ cụ giới 。thị ngôn thành già 。sa di ni thụ lục pháp 。tác
T23n1435_p0466b06║ thức xoa ma ni 。tác thị ngôn 。ngã bất dụng thụ lục pháp 。thị ngôn thành già 。
T23n1435_p0466b07║ thức xoa ma ni thụ cụ giới thời 。tác thị ngôn 。ngã bất dụng thụ cụ giới 。
T23n1435_p0466b08║ thị ngôn thành già 。nhược tỉ khâu hữu tăng già bà thi sa tội 。dữ tác ba
T23n1435_p0466b09║ lợi bà sa ma na đoá bản nhật trị 。tác a phù a na yết ma 。thị
T23n1435_p0466b10║ tỉ khâu ngôn 。mạc tác 。ngã bất dụng thị ngôn thành già 。nhược tỉ khâu thập tứ
T23n1435_p0466b11║ nhân ưng tăng trung yết ma 。tác thị ngôn 。ngã bất dụng 。thị ngôn thành già 。ưu
T23n1435_p0466b12║ ba li vấn 。hữu tỉ khâu bí tấn dục sám hối 。sám hối thời hạ ý tùy
T23n1435_p0466b13║ tăng pháp 。giới ngoại đắc tác yết ma giải tấn bất 。phật ngôn 。bất đắc 。tác giải
T23n1435_p0466b14║ tấn giả đắc tội 。
T23n1435_p0466b15║ ưu ba li vấn phật 。phật dư xứ thuyết 。hữu nhị nhân duyên tri phá tăng 。nhất
T23n1435_p0466b16║ tăng trung xướng 。nhị thụ trù 。hữu tặc trụ 。tăng trung xướng hành trù 。thị danh phá
T23n1435_p0466b17║ tăng bất 。phật ngôn 。bất phá 。dữ học sa di 。tăng trung xướng hành trù 。thị
T23n1435_p0466b18║ danh phá tăng bất 。phật ngôn 。bất phá 。ưu ba li vấn 。tứ nhân bản bạch
T23n1435_p0466b19║ y 。chúng trung xướng hành trù 。phá tăng bất 。phật ngôn 。bất phá 。số mãn nhất
T23n1435_p0466b20║ tỉ khâu nam căn chuyển vi nữ 。phá tăng bất 。phật ngôn 。bất phá 。
T23n1435_p0466b21║ ưu ba li vấn 。nhược thảo phu tòa nhược trường sàng 。đắc cộng vị thụ cụ giới
T23n1435_p0466b22║ nhân toạ bất 。phật ngôn 。khả toạ 。đắc cộng hoàng môn toạ bất 。phật ngôn 。bất
T23n1435_p0466b23║ khả 。dữ học sa di khả cộng toạ bất 。phật ngôn 。khả toạ 。nhị dữ học sa
T23n1435_p0466b24║ di 。khả cộng toạ bất 。phật ngôn 。bất khả 。
T23n1435_p0466b25║ ưu ba li vấn phật 。kỉ hứa vi trường sàng toạ xứ 。phật ngôn 。cực tiểu
T23n1435_p0466b26║ sàng dong tứ nhân toạ xứ 。thị danh vi trường sàng 。
T23n1435_p0466b27║ hữu cư sĩ 。ư kì hoàn trung tác phòng xá 。thị phòng xá trung tỉ khâu 。trước
T23n1435_p0466b28║ y trì bát nhập xá bà đề thành khí thực 。cư sĩ kiến vấn 。nhữ hà dĩ
T23n1435_p0466b29║ khí thực 。tỉ khâu ngôn 。bất năng đắc thực cố 。cư sĩ ngôn 。trường lão khả
T23n1435_p0466c01║ hoàn 。ngã đương vi trường lão tống thực 。ngôn dĩ tiện tống 。tỉ khâu vấn 。thị thực
T23n1435_p0466c02║ dữ thùy 。sứ nhân ngôn 。thị thực dữ tăng 。tỉ khâu tức tương sứ nhân 。trì
T23n1435_p0466c03║ thực trước tăng thực xứ 。thị tỉ khâu minh nhật canh trước y trì bát 。nhập xá
T23n1435_p0466c04║ bà đề khí thực 。cư sĩ kiến phục vấn 。trường lão hà dĩ khí thực 。tỉ khâu
T23n1435_p0466c05║ ngôn 。vô thực cố khí 。cư sĩ ngôn 。ngã tạc nhật tống thực 。hà dĩ bất
T23n1435_p0466c06║ đạm 。tỉ khâu ngôn 。nhữ sở tống thực ngã vấn sứ nhân 。thị thực dữ thùy 。
T23n1435_p0466c07║ sứ nhân ngôn 。dữ tăng 。ngã tức trì trước tăng thực xứ 。thị cố bất thực 。cư
T23n1435_p0466c08║ sĩ ngôn 。ngã bất vi nhất thiết tăng tống thực 。vi trụ ngã phòng trung tăng tống
T23n1435_p0466c09║ thực 。tỉ khâu bất tri đương vân hà 。tiện bạch phật 。phật ngôn 。nhược thí chủ cung
T23n1435_p0466c10║ dưỡng vật 。vi trụ phòng xá trung 。tăng trụ phòng xá tỉ khâu ưng thủ 。
T23n1435_p0466c11║ hữu nhất cư sĩ ư kì hoàn trung tác phòng 。thị cư sĩ quá số nhật 。đáo
T23n1435_p0466c12║ kì hoàn trung dục thính pháp 。nhập sở tác phòng nhật mộ đả kiền đôi dục thính
T23n1435_p0466c13║ pháp 。chư tỉ khâu ám trung toạ thuyết pháp 。cư sĩ ngôn 。đại đức nhiên đăng 。tỉ
T23n1435_p0466c14║ khâu ngôn 。vô tô du 。cư sĩ ngôn 。ngã dữ đại đức khiển nhân tống 。tức
T23n1435_p0466c15║ tống tỉ khâu ngôn 。dữ thùy 。sứ nhân ngôn 。dữ tăng 。tỉ khâu tức tương sứ
T23n1435_p0466c16║ nhân 。trì tô du trước tăng nhiên đăng xứ dụng 。cư sĩ dư thời 。đáo kì hoàn
T23n1435_p0466c17║ nhập tự sở tác phòng dục thính pháp 。như bản nhật mộ đả kiền đôi 。tăng ám
T23n1435_p0466c18║ trung toạ thuyết pháp 。cư sĩ ngôn 。đại đức nhiên đăng 。tỉ khâu ngôn 。vô tô du 。
T23n1435_p0466c19║ cư sĩ ngôn 。ngã tiền dữ tống 。hà dĩ bất nhiên 。tỉ khâu ngôn 。nhữ tống dữ
T23n1435_p0466c20║ tăng 。ngã tiện tương sứ nhân 。trì tô du trước nhất thiết tăng nhiên đăng xứ 。cư
T23n1435_p0466c21║ sĩ ngôn 。ngã bất dữ nhất thiết tăng tống tô du 。vi trụ phòng tỉ khâu tống 。
T23n1435_p0466c22║ tỉ khâu bất tri đương vân hà 。tiện bạch phật 。phật ngôn 。nhược thị cung dưỡng vật
T23n1435_p0466c23║ vi trụ phòng trung tỉ khâu 。thị vật trụ phòng tỉ khâu ưng dụng 。ưng phân thủ
T23n1435_p0466c24║ đồ cước tô du 。cức tỉ y bát quả dược diệc như thị 。phật ngôn 。nhược
T23n1435_p0466c25║ đàn việt ngôn 。đại đức ư trung kỉ thời trụ 。tùy đại đức sở dụng thính dụng 。
T23n1435_p0466c26║ nhược ngôn thị vật thuộc nhữ thính đam xuất khứ 。đắc trì khứ 。chư tỉ khâu tăng
T23n1435_p0466c27║ ngoạ cụ 。bất trước phú thân y tiện thủ dụng 。tăng ngoạ cụ tế thất sắc bất
T23n1435_p0466c28║ hảo 。cấu xú hữu sắt 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật tăng ngoạ
T23n1435_p0466c29║ cụ 。bất thính tỉ khâu bất trước phú thân y tiện thủ dụng 。nhược dụng đắc đột
T23n1435_p0467a01║ cát la tội 。
T23n1435_p0467a02║ chư tỉ khâu bất tri trường kỉ hứa tác phú thân y 。phật ngôn 。cực hạ nãi
T23n1435_p0467a03║ chí năng phú thân tam phân 。hà đẳng tam 。hung yêu tất 。chư tỉ khâu bất hộ
T23n1435_p0467a04║ tích dụng tăng ngoạ cụ 。dư tỉ khâu dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tăng ngoạ
T23n1435_p0467a05║ cụ bất đắc bất hộ tích dụng 。nhược bất hộ dụng đắc đột cát la tội 。ngũ
T23n1435_p0467a06║ sự bất hộ tích 。hà đẳng ngũ 。thuỷ nhật trần cấu khai đột 。thị vi ngũ
T23n1435_p0467a07║ bất hộ tích 。chư tỉ khâu dụng tăng ngoạ cụ vũ trung lập 。ngoạ cụ thất sắc
T23n1435_p0467a08║ nhiễm hiệp lưu xuất 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật bất đắc trước tăng
T23n1435_p0467a09║ vật vũ trung lập 。nhược lập đắc đột cát la tội 。tỉ khâu dụng tăng ngoạ cụ
T23n1435_p0467a10║ hướng hoả chích thân 。thị y yên xú sắc tế giảm tổn thuý lạn triệp trứu 。
T23n1435_p0467a11║ phật ngôn 。trước tăng ngoạ cụ bất ưng hướng hoả chích thân 。nhược chích đắc đột cát
T23n1435_p0467a12║ la tội 。nhược bí trước tích thượng hướng hoả chích thân vô tội 。tỉ khâu trước tăng
T23n1435_p0467a13║ ngoạ cụ 。nhập đại tiểu tiện xứ 。nhập tẩy đại tiểu tiện xứ 。nhập dục thất 。
T23n1435_p0467a14║ thị y ngoạ cụ thất sắc cấu xú sinh sắt 。phật ngôn 。tùng kim nhật bất đắc
T23n1435_p0467a15║ trước tăng ngoạ cụ y nhập đại tiểu tiện xứ cập tẩy đại tiểu tiện xứ nhập dục
T23n1435_p0467a16║ thất 。nhược trước nhập đắc đột cát la tội 。lục quần tỉ khâu dục thế phát 。
T23n1435_p0467a17║ nhất tiểu tỉ khâu thế vị cánh vị trước ca sa 。lục quần tỉ khâu khu tiểu
T23n1435_p0467a18║ tỉ khâu khứ nhữ tiểu 。phật ngôn 。thế phát thời tiểu tỉ khâu 。hữu thiểu hứa phát
T23n1435_p0467a19║ tại 。bất ưng khu khứ nhược khu khứ đắc đột cát la tội 。tăng thế đao nhiếp
T23n1435_p0467a20║ tiễn trảo đao tử 。chư tỉ khâu dĩ ma lợi dục dụng 。lục quần tỉ khâu lai
T23n1435_p0467a21║ khu khứ 。ngã thượng tòa nhữ tiểu 。dữ ngã dụng 。chư tỉ khâu bất dữ 。đấu
T23n1435_p0467a22║ tránh mạ lị 。phật ngôn 。bất ưng dữ 。nhược hữu tiên thụ ma lợi giả 。
T23n1435_p0467a23║ dụng cánh hậu ưng dữ tha 。lục quần tỉ khâu kiến chư tiểu tỉ khâu nhập đại
T23n1435_p0467a24║ tiểu tiện xứ 。nhập tẩy đại tiểu tiện xứ 。nhập khu khứ ngôn 。ngã thượng tòa nhữ
T23n1435_p0467a25║ tiểu 。linh chư vô bệnh giả đắc bệnh 。bệnh giả tăng kịch 。phật ngôn 。đại tiểu tiện
T23n1435_p0467a26║ xứ tẩy đại tiểu tiện xứ 。hậu nhập giả bất ưng khu tiên nhập giả xuất 。nhược
T23n1435_p0467a27║ khu đắc đột cát la tội 。lục quần tỉ khâu 。dục thất trung ngữ dư tỉ khâu 。
T23n1435_p0467a28║ nhữ khởi khứ 。ngã thị thượng tòa nhữ tiểu 。phật ngôn 。dục thất trung thượng tòa bất
T23n1435_p0467a29║ ưng khu hạ tòa khứ 。đãi xuất thời nhược khu đắc đột cát la tội 。
T23n1435_p0467b01║ phật tại xá bà đề 。thời trường lão a nan 。tại đa chúng trung thuyết pháp 。
T23n1435_p0467b02║ hữu đệ nhất thượng tòa lai 。a nan giáo khởi 。đệ nhị đệ tam diệc như thị
T23n1435_p0467b03║ khởi 。thị chúng tán khứ giai bất nhất tâm 。chư bạch y ngôn 。đại đức 。thử trung
T23n1435_p0467b04║ vô tiểu thực diệc vô trung thực 。thượng tòa lai hà dĩ khởi 。sứ chúng tán khứ
T23n1435_p0467b05║ phá thính pháp chúng 。nhược thượng tòa dục thượng tòa xứ toạ 。hà dĩ bất tiên nhập 。
T23n1435_p0467b06║ thị a nan thuyết pháp 。bất tri sơ bất tri hậu 。bất tri thứ đệ bất tri
T23n1435_p0467b07║ nhân duyên 。vi thùy cố thuyết 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật thuyết pháp
T23n1435_p0467b08║ thời thính pháp thời 。thượng tòa lai bất ưng khởi 。thượng tòa diệc bất ưng khu hạ
T23n1435_p0467b09║ tòa khởi 。nhược tự khởi nhược khu tha khởi 。câu đắc đột cát la tội 。phật ngôn 。
T23n1435_p0467b10║ nhược hòa thượng a xà lê lai 。cung kính cố khởi 。bất ưng ngữ dư nhân khởi 。
T23n1435_p0467b11║ nhược ngữ dư nhân khởi 。đắc đột cát la tội 。tùng kim nhật thô [đả -đinh +bệ ]trường
T23n1435_p0467b12║ mẫn sàng thượng 。thính tam nhân cộng toạ 。nhược tam tuế trung gian đắc cộng toạ 。tứ
T23n1435_p0467b13║ tuế bất đắc cộng toạ 。tế [đả -đinh +bệ ]mẫn sàng thượng thính nhị nhân cộng toạ 。độc toạ
T23n1435_p0467b14║ sàng thượng thính nhất nhân toạ 。hữu tăng phủ hoạch bồn 。chư tỉ khâu dụng chử nhiễm
T23n1435_p0467b15║ hiệp cánh trước dư xứ 。trì y trước nhiễm hiệp trung 。lục quần tỉ khâu lai ngữ
T23n1435_p0467b16║ dư tỉ khâu 。dữ ngã phủ bồn bình 。ngã thượng tòa nhữ tiểu 。ngã dục dụng 。
T23n1435_p0467b17║ trì nhiễm hiệp tả trước nhất vật trung cánh 。phục tả trước nhất vật trung 。nhiễm
T23n1435_p0467b18║ hiệp tiêm thiểu y sắc biến hắc 。chư tỉ khâu bất dữ 。đấu tránh mạ lị 。
T23n1435_p0467b19║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất ưng dữ 。tỉ khâu nhược tiên thủ dụng cánh 。
T23n1435_p0467b20║ hậu ưng dữ thượng tòa 。nhiễm hiệp tàn thiểu hứa tại 。thượng tòa lai sách bất dục
T23n1435_p0467b21║ dữ 。phật ngôn 。nhược thiểu hứa tàn 。khả khước trước dư xứ giả 。ưng dữ 。chư
T23n1435_p0467b22║ tỉ khâu thủ tăng viên trung thụ mộc 。dụng chử phạn chử canh chử nhục chử thang
T23n1435_p0467b23║ chử dược chử nhiễm 。cựu tỉ khâu bất hỉ 。như thị ngôn 。ngã đẳng kinh doanh chủng
T23n1435_p0467b24║ thụ mộc cần khổ 。nhữ đẳng khách tỉ khâu 。bất ngữ ngã mặc nhiên thủ thiêu 。phật
T23n1435_p0467b25║ ngôn 。ưng ngữ cựu tỉ khâu 。phật ngôn 。tùng kim nhật tăng viên trung thụ hoa 。
T23n1435_p0467b26║ ưng thủ dụng cung dưỡng phật đáp cập a la hán đáp 。nhược hữu tịnh nhân ưng
T23n1435_p0467b27║ sứ thủ quả đạm 。thụ thượng đại mộc 。tứ phương tăng ưng dụng tác lương triện 。thụ
T23n1435_p0467b28║ bì chi diệp 。chư tỉ khâu tự tại dụng 。
T23n1435_p0467b29║ phật tại xá bà đề 。cấp cô độc tác kì hoàn cánh 。chủng chủng trang nghiêm 。tứ
T23n1435_p0467c01║ sự cung dưỡng dữ tăng 。chư tỉ khâu bất thụ ngôn 。phật vị thính ngã đẳng thụ
T23n1435_p0467c02║ như thị trang nghiêm phòng xá 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính thụ thanh tịnh phòng
T23n1435_p0467c03║ xá 。lục quần tỉ khâu khu toạ thiền tỉ khâu 。nhữ khởi 。ngã thượng tòa nhữ tiểu 。
T23n1435_p0467c04║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。toạ thiền thời bất ưng kế đại tiểu 。bất ưng khu
T23n1435_p0467c05║ khứ 。nhược khu khứ đắc đột cát la tội 。
T23n1435_p0467c06║ chư tỉ khâu dụng tăng thuỷ tẩy cước 。lục quần tỉ khâu khu khứ 。nhữ tiểu ngã
T23n1435_p0467c07║ thượng tòa 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tẩy cước thời bất ưng kế đại tiểu khu
T23n1435_p0467c08║ khứ 。nhược khu đắc đột cát la tội 。chư tỉ khâu xúc tăng thức cước vật
T23n1435_p0467c09║ hoán lệ sái 。dục thức phức la cức tỉ 。lục quần tỉ khâu ngôn 。nhữ khởi
T23n1435_p0467c10║ khứ 。ngã thượng tòa nhữ tiểu thủ thức cước vật lai ngã dụng 。chư tỉ khâu bất
T23n1435_p0467c11║ dữ 。đấu tránh mạ lị 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。bất ưng dữ 。nhược tiền
T23n1435_p0467c12║ nhân dụng cánh ưng dữ 。
T23n1435_p0467c13║ hữu nhất trụ xứ 。cựu tỉ khâu thuộc đáp vật tự thắc dụng 。thị tỉ khâu tử 。
T23n1435_p0467c14║ chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。y bát vật
T23n1435_p0467c15║ hoàn kế trực du đáp 。dư tàn tăng ưng phân 。nhất trụ xứ nhất tỉ khâu 。y
T23n1435_p0467c16║ bát vật vi đáp dụng 。thị tỉ khâu tử 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。
T23n1435_p0467c17║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。đáp vật kế trực hoàn thủ 。hiện tiền tăng ưng phân 。
T23n1435_p0467c18║ nhất trụ xứ nhất tỉ khâu 。thắc thủ tứ phương tăng vật tư dụng 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0467c19║ tử 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tài vật
T23n1435_p0467c20║ hoàn kế trực du tứ phương tăng 。dư tàn hiện tiền tăng ưng phân 。
T23n1435_p0467c21║ nhất trụ xứ nhất tỉ khâu 。y bát vật thắc tứ phương tăng dụng 。thị tỉ khâu
T23n1435_p0467c22║ tử 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。y
T23n1435_p0467c23║ bát vật tứ phương tăng vật kế trực 。hoàn hiện tiền tăng ưng phân 。khách tỉ khâu
T23n1435_p0467c24║ cựu tỉ khâu diệc như thị 。
T23n1435_p0467c25║ nhất tỉ khâu y bát kí cư sĩ 。cư sĩ thất khứ 。thị tỉ khâu vãng cư
T23n1435_p0467c26║ sĩ biên sách 。cư sĩ ngôn thất 。tỉ khâu ngôn 。nhữ tự thất ngã bất thất 。nhược
T23n1435_p0467c27║ thất nhữ tự thường 。chư tỉ khâu thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược hảo khán thất
T23n1435_p0467c28║ bất ưng thường 。nhược bất hảo khán thất ưng thường 。
T23n1435_p0467c29║ hữu cổ khách 。kí tỉ khâu y vật 。tỉ khâu thất khứ 。thị cổ khách vãng tỉ
T23n1435_p0468a01║ khâu biên sách 。tỉ khâu ngôn 。thất khứ 。cổ khách ngôn 。nhữ tự thất ngã bất
T23n1435_p0468a02║ thất 。nhược thất nhữ tự thường 。chư tỉ khâu thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược đắc
T23n1435_p0468a03║ tự tại bất ưng thường 。nhược bất đắc tự tại ưng thường 。
T23n1435_p0468a04║ hữu cư sĩ 。kì hoàn trung tác phòng xá cánh thiết phạn thực 。chúng đa tỉ khâu
T23n1435_p0468a05║ thiên nhị bá ngũ thập 。thị thời tứ phương quốc độ bất tri pháp nhân giai lai
T23n1435_p0468a06║ hội 。hữu bố thí chư tỉ khâu giả 。chư tỉ khâu chú nguyện thời tán phật ngôn 。
T23n1435_p0468a07║ phật đại lực đại đức 。tán pháp đại đức đại lực 。tán tăng đại đức đại lực 。
T23n1435_p0468a08║ tán đại đức xá lợi phất mục kiền liên a na luật nan đề kim tì la 。
T23n1435_p0468a09║ như thị tam bảo vô số vô lượng a tăng kì 。thị trung hoặc hữu nhân trì
T23n1435_p0468a10║ phật danh tự 。hoặc nhân trì pháp danh tự 。hoặc nhân trì tăng danh tự 。hoặc nhân
T23n1435_p0468a11║ trì xá lợi phất mục kiền liên a na luật nan đề kim tì la danh tự 。
T23n1435_p0468a12║ hoặc nhân trì vô số vô lượng a tăng kì danh tự 。thị đại chúng hội bất
T23n1435_p0468a13║ cửu các hoàn tán khứ 。thị nhân bối các hoàn điền xá tụ lạc 。dư thời chư
T23n1435_p0468a14║ tỉ khâu xuất chư quốc điền xá khí 。hữu trì phật danh tự giả 。ngôn phật lai
T23n1435_p0468a15║ dữ bố thí 。trì pháp danh tự giả 。ngôn pháp lai dữ bố thí 。trì tăng danh
T23n1435_p0468a16║ tự giả 。ngôn tăng lai dữ bố thí 。trì xá lợi phất danh tự giả 。ngôn xá
T23n1435_p0468a17║ lợi phất lai dữ bố thí 。trì mục liên a na luật nan đề kim tì la 。
T23n1435_p0468a18║ vô số vô lượng a tăng kì như thị đẳng danh tự giả 。ngôn vô số vô
T23n1435_p0468a19║ lượng a tăng kì lai dữ vô số vô lượng a tăng kì bố thí 。chư tỉ
T23n1435_p0468a20║ khâu bất thụ thị thực 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thị biên quốc nhân bất tri
T23n1435_p0468a21║ vi thị tỉ khâu cố dữ thực 。nhi danh dữ phật pháp tăng xá lợi phất vô
T23n1435_p0468a22║ số vô lượng a tăng kì ẩm 。thực tự tại ưng thụ 。
T23n1435_p0468a23║ hữu tỉ khâu bệnh 。dư trụ xứ hữu thân 。thân tỉ khâu lai vấn tấn 。bệnh tỉ
T23n1435_p0468a24║ khâu ngữ toạ 。toạ dĩ vấn tấn 。khách tỉ khâu tiểu trụ tiện khởi dục khứ 。bệnh
T23n1435_p0468a25║ tỉ khâu ngôn 。hà dĩ khứ 。đáp ngã bất trì y bát lai 。bệnh tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0468a26║ ngã dữ nhữ y tức dữ 。khách tỉ khâu nhất xứ tú 。minh nhật đam thử y
T23n1435_p0468a27║ khứ 。bệnh tỉ khâu kiến ngôn 。ngã y mạc đam khứ 。khách tỉ khâu ngôn 。thị y
T23n1435_p0468a28║ thật dữ ngã 。bệnh tỉ khâu ngôn 。phi thường dữ nhữ 。thụ cố dữ nhữ 。khách tỉ
T23n1435_p0468a29║ khâu ngôn 。thị thật thường dữ 。bệnh tỉ khâu bất tri đương vân hà 。tiện bạch phật 。
T23n1435_p0468b01║ phật ngôn 。thị phi thật dữ 。thanh tịnh cố dữ 。thị tỉ khâu ưng hoàn quy
T23n1435_p0468b02║ y 。nhuyễn ngữ quy hảo 。bất quy cường đoạt thủ 。giáo thụ đột cát la tội
T23n1435_p0468b03║ sám 。phật tại kì hoàn tinh xá trụ 。thời hoả tai tiêm thứ lai thiêu kì
T23n1435_p0468b04║ hoàn 。thị thời phật chú nguyện ngôn 。ngã nhất thiết lậu tận chân a la a đắc
T23n1435_p0468b05║ phật đạo 。thị thật ngữ cố hoả tức diệt 。chư tỉ khâu trì tăng ngoạ cụ xuất
T23n1435_p0468b06║ trước nhất xứ 。hoả diệt hậu bất tri thử chư ngoạ cụ bản thuộc hà phòng xá 。
T23n1435_p0468b07║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng tác xí tác xí cố bất khả phân biệt 。
T23n1435_p0468b08║ ưng canh tác dị tướng 。tác dị tướng cố bất khả tri 。ưng tác luân ưng tác
T23n1435_p0468b09║ khoán văn ưng tác đức tự 。như thị tác cố bất thức 。phật ngôn 。ưng tác
T23n1435_p0468b10║ tự 。thị vật mỗ giáp mỗ giáp cư sĩ sở bố thí 。thuộc mỗ giáp mỗ giáp
T23n1435_p0468b11║ phòng xá 。thị ngoạ cụ vật tuy tri hữu sở thuộc 。phục bất tri thị vật vi
T23n1435_p0468b12║ thuộc hà trùng các 。hà giả thuộc thượng các 。hà giả thuộc trung các 。hà giả thuộc
T23n1435_p0468b13║ hạ các 。phật ngôn 。ưng liễu liễu thượng tác tự 。thị thuộc thượng thị thuộc trung thị
T23n1435_p0468b14║ thuộc hạ 。cấp cô độc cư sĩ tác lâu thí tăng 。tăng bất thụ 。thị sự bạch
T23n1435_p0468b15║ phật 。phật ngôn 。thính thụ lâu 。cấp cô độc cư sĩ thí tăng nhục 。tăng bất
T23n1435_p0468b16║ thụ 。bạch phật 。phật ngôn 。thính thụ nhục 。cư sĩ bạch phật 。nguyện thính ngã
T23n1435_p0468b17║ lũ văn cù du thí tăng 。phật ngôn 。trừ tác nữ tượng 。dư tận thính 。
T23n1435_p0468b18║ cấp cô độc cư sĩ 。tác ngũ bá độc tòa tất hoạ sàng tinh nhục thí tăng 。
T23n1435_p0468b19║ tăng bất thụ ngôn 。phật vị thính ngã đẳng súc như thị thượng hảo độc toạ sàng 。
T23n1435_p0468b20║ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。thính thụ như thị tịnh thượng hảo độc toạ sàng 。
T23n1435_p0468b21║ phật tại xá bà đề 。cư sĩ cấp cô độc tử 。dĩ thị cố 。kì đà
T23n1435_p0468b22║ bàn na phá hoại vô nhân trị 。chư tỉ khâu thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng
T23n1435_p0468b23║ tác yết ma 。như thất pháp y pháp trung thuyết 。phật tại xá bà đề 。chư nhân
T23n1435_p0468b24║ thân lí tử 。dĩ bạch [điệp *mao ]khoã 。khí trước tử nhân xứ 。như thị tư duy 。
T23n1435_p0468b25║ thị nhân tử dụng thị [điệp *mao ]vi trì bố thí tăng 。khả đắc phúc đức 。tư
T23n1435_p0468b26║ duy cánh 。tức trì bạch [điệp *mao ]nghệ kì hoàn 。bố thí chư tỉ khâu 。chư tỉ
T23n1435_p0468b27║ khâu bất thụ ngôn 。phật vị thính ngã đẳng thụ khí tử nhân xứ y vật 。thị
T23n1435_p0468b28║ sự bạch phật phật ngôn 。thính thụ 。
T23n1435_p0468b29║ hữu nhất bần cùng nhân tử 。dĩ y khoã khí tử nhân xứ 。như thị tư duy
T23n1435_p0468c01║ thị tử nhân dụng thị y vi đương bố thí tăng khả 。đắc phúc đức 。tư duy
T23n1435_p0468c02║ cánh tức trì nghệ kì hoàn 。bố thí chư tỉ khâu 。chư tỉ khâu bất thụ ngôn 。
T23n1435_p0468c03║ thử y vô chủ 。đương tùng thùy thụ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。vô dư nhân
T23n1435_p0468c04║ pháp ưng thụ 。bỉ nhân thân lí tử 。như thị tư duy 。canh dụng dị y khoã 。
T23n1435_p0468c05║ dị y khoã bất tịnh 。hoàn tùng tỉ khâu sách bản y 。khoã tống trước khí tử
T23n1435_p0468c06║ nhân xứ 。chư thân lí vãng đáo tỉ khâu sở sách bản y 。chư tỉ khâu bất
T23n1435_p0468c07║ dữ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。ưng dữ 。thân lí khoã tử nhân 。như thị
T23n1435_p0468c08║ tư duy 。thị y bất cát 。khoã nhị tử nhân 。thùy đương thụ giả 。tinh tử nhân
T23n1435_p0468c09║ khí 。khí cánh hoàn khứ 。thị y tức thất 。chư tỉ khâu hoàn tùng bỉ nhân sách 。
T23n1435_p0468c10║ đáp ngôn 。dĩ thất 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。xuất lai nhuyễn ngữ sách
T23n1435_p0468c11║ đắc hảo 。bất đắc pháp ưng cường sách 。
T23n1435_p0468c12║ hữu nhất tỉ khâu 。xa cô tửu vị thường tiện tử 。tửu chủ tùng chư tỉ khâu
T23n1435_p0468c13║ trái tửu giá 。chư tỉ khâu đáp 。thử tỉ khâu tại thời hà dĩ bất trái 。tửu
T23n1435_p0468c14║ chủ ngôn 。thường ngã tửu giá 。bất thường giả xuất nhữ ác danh thanh 。thích chủng sa
T23n1435_p0468c15║ môn ẩm tửu bất khẳng thường giá 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。dĩ thị
T23n1435_p0468c16║ sự bạch phật 。phật ngôn 。thị tỉ khâu hữu y bát vật ưng dụng thường 。nhược chủ
T23n1435_p0468c17║ vô vật ưng thủ tăng vật dữ thường 。hà dĩ cố 。khủng xuất chư tỉ khâu ác
T23n1435_p0468c18║ danh thanh cố 。
T23n1435_p0468c19║ phật tại xá bà đề 。xá bà đề chư cổ khách dục phát khứ 。thị cổ khách
T23n1435_p0468c20║ đạo trung không dịch úy xứ 。hữu cực hảo tinh xá 。cổ khách nhập tinh xá trung 。
T23n1435_p0468c21║ kiến chư tỉ khâu mặc nhiên toạ bất miên bất thụy toạ thiền nhập thâm thiền định 。
T23n1435_p0468c22║ thị cổ khách kiến chư tỉ khâu 。tâm sinh hậu tín thanh tịnh 。ngữ chư tử đệ 。
T23n1435_p0468c23║ nhữ khán thiểu đa hữu ẩm thực giả thủ lai 。bố thí thị hảo tỉ khâu 。tử
T23n1435_p0468c24║ đệ đáp 。canh vô dư thực 。hữu thiểu bồ đào 。cổ khách ngôn 。tùy thiểu đa
T23n1435_p0468c25║ dữ 。nhược bất bố thí vô phúc đức 。tức dĩ bồ đào thí chư tỉ khâu 。
T23n1435_p0468c26║ chư tỉ khâu các các phân 。nhân đắc ngũ mai 。chư tỉ khâu các các mịch tịnh
T23n1435_p0468c27║ nhân 。hoặc đắc hoặc bất đắc 。bất tri đương vân hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật
T23n1435_p0468c28║ ngôn 。đô hợp chư bồ đào nhất xứ hoả tịnh 。ưng thực 。
T23n1435_p0468c29║ phật tại a la tì quốc 。chư thượng tòa tỉ khâu sơ dạ toạ thiền 。trung dạ
T23n1435_p0469a01║ các các hoàn phòng tú 。đạo trung chư ác trùng bố sư tử bố hổ báo sài
T23n1435_p0469a02║ bi bố 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật thính nhiên cự hành 。mạt
T23n1435_p0469a03║ lợi phu nhân nghệ kì hoàn dục thính pháp 。chư tỉ khâu ám minh trung thuyết pháp 。
T23n1435_p0469a04║ mạt lợi phu nhân ngôn 。đại đức nhiên đăng 。chư tỉ khâu đáp 。vô tô du 。phu
T23n1435_p0469a05║ nhân ngôn 。ngã đương tống 。hậu nhật tức tống 。chư tỉ khâu tức nhiên đăng 。trước
T23n1435_p0469a06║ địa bất đại minh 。mạt lợi phu nhân tức dữ đăng thụ 。chư tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0469a07║ phật vị thính ngã đẳng thụ đăng thụ 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。thị
T23n1435_p0469a08║ sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật thính thụ đăng thụ 。
T23n1435_p0469a09║ phật tại vương xá thành 。lục quần tỉ khâu dĩ bất tịnh chi 。dụng sư tử hổ
T23n1435_p0469a10║ báo sài bi chi đồ cước dĩ 。đáo tha tượng mã ngưu dương lư cứu trung 。thị
T23n1435_p0469a11║ súc sinh đẳng văn chi xú 。giai duệ đốn ki bán kinh tẩu 。chư nhân vấn 。
T23n1435_p0469a12║ súc sinh hà dĩ kinh tẩu 。lục quần tỉ khâu ngôn 。ngã hữu đại uy đức thần
T23n1435_p0469a13║ lực 。thị cố kinh tẩu 。chư cư sĩ sân a mạ ngôn 。sa môn thích tử tự
T23n1435_p0469a14║ xưng thiện hảo hữu đức 。tự như lạp sư 。dụng ác thú chi đồ cước 。sứ
T23n1435_p0469a15║ súc sinh kinh bố tán tẩu 。nhi ngôn 。ngã hữu đại thần lực uy đức 。chư tỉ
T23n1435_p0469a16║ khâu thiểu dục tri túc 。văn thị sự tâm bất hỉ 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0469a17║ tùng kim nhật chư ác thú chi 。bất ưng dụng đồ cước 。nhược dụng đắc đột
T23n1435_p0469a18║ cát la tội 。phật tại xá bà đề 。ba tư nặc vương nghệ kì hoàn dục thính
T23n1435_p0469a19║ pháp 。kì nhật bố tát thuyết giới 。chư tỉ khâu ngôn 。đại vương 。nhữ xuất 。ngã
T23n1435_p0469a20║ đẳng dục tác pháp sự 。vương ngôn 。ngã dục thính pháp sự 。chư tỉ khâu ngôn 。phật
T23n1435_p0469a21║ vị thính ngã đẳng vị thụ đại giới nhân tiền thuyết giới pháp sự 。thị vương tất
T23n1435_p0469a22║ dục đắc thính 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0469a23║ tùng kim nhật thính tại ba tư nặc vương đẳng chư vương tiền thuyết giới 。đại thần
T23n1435_p0469a24║ binh lại khiển khứ 。thời ba tư nặc vương đắc tâm thanh tịnh 。
T23n1435_p0469a25║ hữu nhất nhân 。đại hữu chư địa bố thí chư tỉ khâu 。chư tỉ khâu bất thụ 。
T23n1435_p0469a26║ dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật thính chúng tăng thụ dụng 。tác viên
T23n1435_p0469a27║ lâm biệt phòng phòng xá kinh hành xứ thụ dụng 。ngũ tỉ khâu trước ngũ tam trửu
T23n1435_p0469a28║ y 。nhập tụ lạc khí thực 。thị y duệ địa 。cước niếp độ ô phong xuy lộ
T23n1435_p0469a29║ thân 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật thính chư tỉ khâu thụ nê
T23n1435_p0469b01║ hoàn tăng 。trước nhập tụ lạc 。nê hoàn tăng 。trường tứ trửu quảng nhị trửu 。a la
T23n1435_p0469b02║ tì quốc chư tỉ khâu 。nhật nhật diêm thạch độ kích [lộc *ngoã ]chuyên nê độ 。trị phật
T23n1435_p0469b03║ đáp tinh xá 。y bất tịnh cấu ô hành khí thực 。chư cư sĩ sân a mạ 。
T23n1435_p0469b04║ sa môn thích tử tự ngôn thiện hảo hữu đức 。chư ngoại đạo bà la môn thượng
T23n1435_p0469b05║ trước tịnh y lai khí thực 。thị thích tử kim trước tác cấu y lai khí thực 。
T23n1435_p0469b06║ như tác hồ ma du nhân 。như độ tác nhân 。chư tỉ khâu dĩ thị sự
T23n1435_p0469b07║ bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật nhược tác thời 。thính trước nội tiểu nê hoàn
T23n1435_p0469b08║ tăng 。
T23n1435_p0469b09║ phật tại ca tì la vệ quốc 。chư quý thích tử xuất gia 。hí tiếu lộ hung
T23n1435_p0469b10║ hành khí thực 。bà la môn ngôn 。chư thích tử tự ngôn 。thiện hảo hữu đức 。kim
T23n1435_p0469b11║ hí tiếu lộ hung khí thực 。sứ chúng nhân kiến 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0469b12║ tùng kim nhật thính trước tăng kì chi dụng phú hung nhập tụ lạc khí thực 。chư
T23n1435_p0469b13║ tỉ khâu tảo khởi 。nhập tụ lạc khí thực 。đắc thực trước nhất diện 。đãi thời đương
T23n1435_p0469b14║ thực 。thị thời đại phong vũ trần độ nhập bát thực trung 。chư tỉ khâu tâm hối
T23n1435_p0469b15║ ngôn 。thị thực canh thụ 。nhật thời đáo 。cầu tịnh nhân bất khả đắc 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0469b16║ bất đắc tịnh nhân nhật thời dục quá 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật
T23n1435_p0469b17║ thính ngũ trần bất thụ ưng thực 。mễ trần cốc trần thuỷ trần y trần phong trần 。
T23n1435_p0469b18║ thị vi ngũ trần 。
T23n1435_p0469b19║ kiêu tát la quốc chư tỉ khâu 。đắc cam giá tác phân 。chư thượng tòa đắc đa
T23n1435_p0469b20║ vô xỉ 。trung tòa hạ tòa cập sa di đắc thiểu 。xỉ lợi đạm tức tận 。nhãn
T23n1435_p0469b21║ khán thượng tòa dục canh đắc 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật ẩm
T23n1435_p0469b22║ thực thời 。ưng đẳng phân 。
T23n1435_p0469b23║ kiêu tát la quốc chúng đa tỉ khâu hạ an cư 。chư cư sĩ đẳng kiến chúng
T23n1435_p0469b24║ đa tỉ khâu 。tiện dục thứ đệ thỉnh thực 。nhược tự giảm thực phân bố thí tỉ
T23n1435_p0469b25║ khâu 。hoặc bán nguyệt thực 。hoặc nhất nguyệt thực 。chư tỉ khâu thụ thực cánh 。tự tứ
T23n1435_p0469b26║ dĩ hạ hậu nguyệt 。phân y vật phân thực phân cánh 。các các tự xuất khứ 。
T23n1435_p0469b27║ dư tỉ khâu kiêu tát la du hành 。dục chí xá bà đề đáo trụ xứ 。phi
T23n1435_p0469b28║ thời đại vũ đoạ 。chư tỉ khâu vấn 。thị trung hữu đàn việt năng dữ thực bất 。
T23n1435_p0469b29║ hữu tỉ khâu ngôn vô 。vấn hữu tăng thực 。bất đáp bản hữu tăng thực 。hạ hậu
T23n1435_p0469c01║ nguyệt an cư cánh 。phân y vật phân thực phân dĩ 。các tự khứ 。chư tỉ khâu
T23n1435_p0469c02║ thiểu dục tri túc 。văn thị sự tâm bất hỉ 。a trái chư tỉ khâu ngôn 。hà
T23n1435_p0469c03║ dĩ danh tỉ khâu 。tăng thực vật hạ an cư cánh 。các tự phân khứ 。chư tỉ
T23n1435_p0469c04║ khâu chủng chủng nhân duyên a cánh 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。tùng kim nhật
T23n1435_p0469c05║ tăng thực bất ưng phân 。nhược phân đắc đột cát la tội 。tùng kim nhật thính thụ
T23n1435_p0469c06║ hạ an cư thời 。nhược hữu hảo thụ nhượng thượng tòa 。như thụ hạ lộ địa diệc
T23n1435_p0469c07║ như thị 。hữu sự ưng yết ma thập tứ nhân 。
T23n1435_p0469c08║ phật tại bà già quốc 。quốc trung hữu quý nhân tử 。danh mãn đề 。thỉnh phật cập
T23n1435_p0469c09║ tăng minh nhật ư xá thực 。phật cập tăng mặc nhiên thụ thỉnh 。mãn đề tri phật
T23n1435_p0469c10║ thụ thỉnh 。vi phật tác lễ nhiễu tam táp hoàn quy 。thị dạ biện chủng chủng ẩm
T23n1435_p0469c11║ thực bố toạ xứ 。khiển sứ bạch phật 。thực cụ dĩ biện duy phật tri thời 。phật
T23n1435_p0469c12║ dữ tỉ khâu tăng tiền hậu vi nhiễu câu nhập mãn đề xá 。phật tại tăng trung
T23n1435_p0469c13║ phu tòa xứ toạ 。mãn đề tử đệ 。bất tín phật pháp tăng 。giai thị bà la
T23n1435_p0469c14║ môn 。biên quốc nhân hạ thực thời 。bất tật dữ thiểu dữ bất nhất tâm dữ 。dữ
T23n1435_p0469c15║ thời xúc tỉ khâu thủ 。tỉ khâu ngữ ngôn 。cao cử thủ mạc xúc ngã thủ 。tử
T23n1435_p0469c16║ đệ ngôn 。ngã phi bạch lại 。phi chiên đà la 。nhữ đẳng hà dĩ ác ngã 。chư
T23n1435_p0469c17║ tỉ khâu bất tri đương vân hà 。thị sự bạch phật 。phật ngôn 。nhược bất khinh dữ
T23n1435_p0469c18║ đắc thụ 。nhược khinh cố xúc thủ bất ưng thụ 。
T23n1435_p0469c19║ kiêu tát la quốc nhất trụ xứ 。nhất tỉ khâu tử 。thị tử tỉ khâu 。dĩ
T23n1435_p0469c20║ y bát vật kí tỉ khâu ni tinh xá 。chư tỉ khâu ngôn 。ngã đẳng ưng phân 。
T23n1435_p0469c21║ tỉ khâu ni ngôn 。ngã đẳng ưng phân 。tỉ khâu bất tri vân hà 。dĩ thị sự
T23n1435_p0469c22║ bạch phật 。phật ngôn 。nhược tỉ khâu tử tiền 。kí tỉ khâu ni y bát vật 。hiện
T23n1435_p0469c23║ tiền tỉ khâu tăng ưng phân 。
T23n1435_p0469c24║ kiêu tát la quốc nhất trụ xứ 。tỉ khâu ni tử 。thị tử tỉ khâu ni 。dĩ
T23n1435_p0469c25║ y bát vật kí tỉ khâu tinh xá 。chư tỉ khâu ni ngôn 。ngã đẳng ưng phân 。
T23n1435_p0469c26║ tỉ khâu ngôn 。ngã đẳng ưng phân 。tỉ khâu ni bất tri vân hà 。dĩ thị sự
T23n1435_p0469c27║ bạch phật 。phật ngôn 。nhược tỉ khâu ni tử tiền 。kí tỉ khâu y bát vật 。hiện
T23n1435_p0469c28║ tiền tỉ khâu ni tăng ưng phân 。
T23n1435_p0469c29║ phật tại xá bà đề 。thích tử bạt nan đà tử 。y bát trực tam thập vạn
T23n1435_p0470a01║ lưỡng kim 。kiêu tát la quốc vương ba tư nặc ngôn 。thị nhân vô nhi tử
T23n1435_p0470a02║ cố 。thị vật ưng thuộc ngã 。phật khiển sứ ngữ ba tư nặc vương ngôn 。đại vương 。
T23n1435_p0470a03║ vương tứ thành ấp tụ lạc nhân bẩm 。phả thiểu đa dữ bạt nan đà bẩm phân
T23n1435_p0470a04║ bất 。vương ngôn 。bất dữ 。phật ngôn 。thùy lực cố linh đắc sinh hoạt 。thị ưng
T23n1435_p0470a05║ phân 。tăng lực cố kim ưng thủ 。vương văn hảo giáo tiện chỉ 。chư sa lợi bối
T23n1435_p0470a06║ ngôn 。thị tỉ khâu dữ ngã đồng tính đồng sinh 。đồng thị sa lợi chủng 。thị y
T23n1435_p0470a07║ bát vật ưng thuộc ngã đẳng 。phật khiển sứ ngữ sa đế lợi ngôn 。nhữ đẳng tác
T23n1435_p0470a08║ quốc sự đại sự quan sự 。phả vấn bạt nan đà bất 。đáp bất vấn 。bạt nan
T23n1435_p0470a09║ đà bất tại thời nhữ tác quan sự 。phả đãi bạt nan đà bất 。đáp ngôn 。bất
T23n1435_p0470a10║ đãi 。phật ngôn 。bạt nan đà cộng tăng yết ma 。bạt nan đà bất tại thời tăng
T23n1435_p0470a11║ bất yết ma 。thị y bát vật ưng thuộc tăng 。chư sa lợi văn thị hảo giáo
T23n1435_p0470a12║ tiện chỉ 。chư thân tộc trung biểu nội ngoại giai ngôn 。thị bạt nan đà thị ngã
T23n1435_p0470a13║ bá thúc phụ cữu ngoại sanh huynh tử 。thị y bát vật ưng thuộc ngã đẳng 。
T23n1435_p0470a14║ phật khiển sứ ngữ ngôn 。nhữ đẳng giá nữ thú phụ hội đồng thủ dữ tiền tài
T23n1435_p0470a15║ phả đãi bạt nan đà dữ phân bất 。đáp ngôn 。bất 。phật ngôn 。chư dữ bạt nan
T23n1435_p0470a16║ đà y thực phân giả 。ưng đắc thị y phân 。bạt nan đà tăng dữ thực cố 。
T23n1435_p0470a17║ thị y bát vật ưng thuộc tăng 。chư thân tộc văn thị hảo giáo tiện chỉ 。bạt
T23n1435_p0470a18║ nan đà y bát vật kí tại dư xứ 。thị bạt nan đà ư dư xứ tử 。
T23n1435_p0470a19║ kí vật xứ chư tỉ khâu ngôn 。thị y bát vật ngã đẳng ưng phân 。tử xứ
T23n1435_p0470a20║ chư tỉ khâu ngôn 。thị y bát vật ngã đẳng ưng phân 。dĩ thị sự bạch phật 。
T23n1435_p0470a21║ phật ngôn 。thị chư y bát vật 。tại giới nội hiện tiền tăng ưng phân 。bạt nan
T23n1435_p0470a22║ đà y bát vật 。xứ xứ xuất tức dữ nhân 。ưng dị xứ tử 。dị xứ nhân
T23n1435_p0470a23║ phụ kì trái 。tử hậu phụ trái xứ chư tỉ khâu ngôn 。thị vật ngã đẳng ưng
T23n1435_p0470a24║ phân 。tử xứ chư tỉ khâu ngôn 。thị vật ngã đẳng ưng phân 。phật ngôn 。phụ trái
T23n1435_p0470a25║ xứ giới nội 。bỉ tỉ khâu ưng phân 。bạt nan đà y bát vật 。bảo nhâm xuất
T23n1435_p0470a26║ tức dư xứ tử 。dư xứ xuất tức 。dư xứ bảo nhâm 。tử xứ chư tỉ khâu
T23n1435_p0470a27║ ngôn 。thị y bát vật ưng thuộc ngã đẳng 。xuất tức xứ chư tỉ khâu ngôn 。thị
T23n1435_p0470a28║ y bát vật ưng thuộc ngã đẳng 。bảo nhâm xứ chư tỉ khâu ngôn 。thị y bát
T23n1435_p0470a29║ vật ưng thuộc ngã đẳng 。phật ngôn 。bảo nhâm xứ giới nội hiện tiền tăng ưng phân 。
T23n1435_p0470b01║ bạt nan đà y bát xuất tức chất vật 。bạt nan đà dị xứ tử 。chất vật
T23n1435_p0470b02║ phục tại dị xứ 。thủ tiền nhân diệc tại dị xứ 。tử xứ chư tỉ khâu ngôn 。
T23n1435_p0470b03║ thị tài vật ưng thuộc ngã đẳng 。chất vật xứ chư tỉ khâu ngôn 。thị tài vật
T23n1435_p0470b04║ ưng thuộc ngã đẳng 。thủ tiền xứ chư tỉ khâu ngôn 。thị tài vật ưng thuộc ngã
T23n1435_p0470b05║ đẳng 。phật ngôn 。chất vật xứ giới nội hiện tiền tỉ khâu ưng phân 。bạt nan
T23n1435_p0470b06║ đà y bát tài vật 。dữ tha tác khoán xuất tức 。bạt nan đà dị xứ tử 。
T23n1435_p0470b07║ thủ tiền giả tại dị xứ 。tác khoán nhân diệc tại dị xứ 。tử xứ chư tỉ
T23n1435_p0470b08║ khâu ngôn 。thị vật ưng thuộc ngã đẳng 。thủ tiền xứ chư tỉ khâu ngôn 。thị vật
T23n1435_p0470b09║ ưng thuộc ngã đẳng 。hữu thủ chấp khoán xứ chư tỉ khâu ngôn 。thị vật ưng thuộc
T23n1435_p0470b10║ ngã đẳng 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0470b11║ hữu thủ chấp khoán xứ giới nội hiện tiền tỉ khâu ưng phân 。nhược thủ chấp khoán
T23n1435_p0470b12║ nhược chất vật 。thị nhị vô dị phật tại xá bà đề 。mâu la phá cầu na
T23n1435_p0470b13║ tỉ khâu tử 。thị y bát vật 。bản kí trường lão a nan 。mâu la phá 。cầu
T23n1435_p0470b14║ na tại dị xứ tử 。trường lão a nan tại dị xứ 。sở kí y bát vật
T23n1435_p0470b15║ tại dị xứ tử 。xứ chư tỉ khâu ngôn 。thị y bát vật ưng thuộc ngã đẳng 。
T23n1435_p0470b16║ trường lão a nan sở trụ xứ chư tỉ khâu ngôn 。thị y bát vật ưng thuộc
T23n1435_p0470b17║ ngã đẳng 。kí y bát vật xứ chư tỉ khâu ngôn 。thị y bát vật ưng thuộc
T23n1435_p0470b18║ ngã đẳng 。chư tỉ khâu bất tri đương vân hà 。dĩ thị sự bạch phật 。phật ngôn 。
T23n1435_p0470b19║ a nan sở tại xứ giới nội hiện tiền tỉ khâu ưng phân 。
T23n1435_p0470b20║ thập tụng luật quyển đệ lục thập nhất TTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT


About Đoàn, Thoại MD 3179 Articles
Cứu rỗi trong Phật giáo là chia sẻ cho người khác biết phương cách (đã được Phật Thích Ca chỉ dẫn cách đây hơn 2500 năm) để người đó tự cứu rỗi bản thân và cuối cùng đạt Giác Ngộ. Người Giác Ngộ là người đã loại trừ các phiền não trong tâm. Không một ai, kể cả Đức Phật, có thể giúp một người lấy đi phiền não của họ. Phiền não của mỗi người phải được tự mỗi người dứt trừ bằng sự nỗ lực tu tập theo con đường mà họ đã chọn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*